Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen,"

Transkriptio

1 1 Fiskars Oyj Abp Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Fiskars noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan (saatavilla osoitteessa Fiskars Oyj Abp:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Fiskarsin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa joko Raaseporissa tai Helsingissä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava vähintään kolmessa hallituksen valitsemassa yleisessä päivälehdessä. Fiskars julkaisee yhtiökokouskutsun myös konsernin kotisivuilla. Varsinainen yhtiökokous 2009 Fiskarsin varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä päätettiin osingonmaksusta. Kokouksessa päätettiin hallituksen palkkioista ja valittiin hallituksen jäsenet vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Lisäksi valittiin tilintarkastaja ja päätettiin tilintarkastajan palkkiosta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita ja päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta erikseen määritellyin ehdoin. Ylimääräinen yhtiökokous 2009 Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen A- ja K-sarjan osakkeiden yhdistämisestä, suunnatusta maksuttomasta osakeannista K-sarjan osakkeenomistajille, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä yhtiön ja Agrofin Oy Ab:n välisen sulautumissuunnitelman. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen luovuttamaan ja hankkimaan yhtiön omia osakkeita erikseen määritellyin ehdoin. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lainsäädännön, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategian ja budjetin. Lisäksi hallitus valvoo yhtiön vakavaraisuutta, kannattavuutta ja maksuvalmiutta sekä yhtiön johtoa. Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet, vastaa tilinpäätöksen valmistelusta, vahvistaa rahoituspolitiikan sekä päättää yhtiön toimialan puitteissa toimista, jotka yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, elleivät ne kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän johtajasopimuksen ehdot ja muun palkitsemisen. Hallitus nimittää yhtiön johtoryhmän jäsenet, muun johtajiston ja sisäisen tarkastuksen päällikön sekä hyväksyy heidän palkkansa ja muun palkitsemisen sekä päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut laajakantoiset henkilöstöasiat. Hallitus käsittelee lisäksi tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämisasiat. Hallitus päättää myös hallituksen valiokuntien asettamisesta ja niiden jäsenistä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa. Hallitus vuonna 2009 Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajina Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth. Muut hallituksen jäsenet ovat Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole yhtiön palveluksessa. Hallituksen jäsenten henkilötiedot on esitetty tämän selvityksen osana sivulla 5. Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 16 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 90 %. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen jäsenistä Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Ilona Ervasti- Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen ovat riippumattomia Hallituksen valiokunnat Hallitus on nimittänyt vuonna 2009 kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta (Audit Committee), palkitsemisvaliokunta (Compensation Committee) ja nimitysvaliokunta (Nomination Committee). 1. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinnointija ohjausjärjestelmän antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä, seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista sekä valmistella tilin tarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus nimitys valiokunnalle. Puheenjohtajana toimii Gustaf Gripen berg ja jäseninä ovat Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti- Vaintola ja Karsten Slotte. Tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna Valio kunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. 2. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja konsernin johtoon kuuluvien jäsenten palkkaamiseen

2 2 Fiskars Oyj Abp Palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2009 yhtiökokous päätti pitää palkkiot ennallaan: puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa vuodessa, varapuheenjohtajan euroa ja muiden jäsenten euroa. Hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle euroa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Lisäksi heille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Toimitusjohtajalle maksetaan palkan lisäksi vuotuista bonuspalkkiota, joka on tavoitetasoltaan 60 % vuosipalkasta. Bonuspalkkiot määräytyvät yhtiön hallituksen asettamien taloudellisten tavoitteiden perusteella. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin, joka on ansaintamahdollisuudeltaan samansuuruinen kuin vuotuinen bonuspalkkio. Siinä ansaintakriteereinä ovat taloudelliset tavoitteet sekä yhtiön osakkeen arvon kehitys. Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettavan korvauksen määrä vastaa yhden vuoden peruspalkkaa 6 kuukauden irtisanomispalkan lisäksi. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen täyttäesja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita. Puheenjohtajana toimii Kaj-Gustaf Bergh ja jäseninä ovat Ralf Böer, Karl Grotenfelt ja Jukka Suominen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna Valio kunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. 3. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia sekä esitykset hallituksen jäsenten palkkioista ja tilintarkastajien valinnasta tarkastusvaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta, valmistella esitys hallituksen valiokuntien kokoonpanosta sekä vahvistaa kriteerit ja prosessit hallituksen arviointia varten. Puheenjohtajana toimii Kaj-Gustaf Bergh ja jäseninä ovat Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth. Nimitysvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuonna Valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja yhtiön juoksevaa hallintoa lainsäädännön, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajana toimii Kari Kauniskangas. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajan sijaista. Toimitusjohtajan henkilötiedot on esitetty tämän selvityksen osana sivulla 6. tiedot ja heidän vastuualueensa on esitetty tämän selvityksen osana sivulla 6. Liiketoiminta-alueiden johto Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien alueidensa liiketoiminnasta. He huolehtivat, että toiminta on lakien ja säännösten sekä yhtiön toimintaperiaatteiden mukaista ja liiketoiminta-alueisiin kuuluvien yhtiöiden resurssit ovat oikeassa suhteessa niiden tarpeisiin. Liiketoiminta-alueiden johtajat ja konsernin johtoryhmä muodostavat yhdessä laajennetun johtoryhmän (Executive Team). Liiketoiminta-alueiden johtajien henkilö tiedot ja heidän vastuualueensa on esitetty tämän selvityksen osana sivulla 6. Muu johto Johtoryhmä Fiskars Oyj Abp:n ja samalla konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä valmistelee toimitusjohtajan johdolla esityksiä hallitukselle ja käsittelee erityisesti konsernin strategista kehitystä sekä yhteisiin toimintoihin liittyviä päätösasioita ja kehityskysymyksiä. Lisäksi johtoryhmän jäsenten tehtäviin kuuluvat sidosryhmäsuhteet. Konsernin johtoryhmän jäsenten henkilösään 60 vuotta. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi hänelle on otettu johtoryhmän jäsenten tavoin vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 20 % hänen vuosipalkastaan. Toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan palkka luontoisetuineen ja bonuksineen vuonna 2009 oli ,87 euroa. Johtoryhmän jäsenillä on vuotuinen bonuspalkkiojärjestelmä, joka on tavoitetasoltaan % vuosipalkasta. Ansaintakriteerit ovat sidottuja pääosin taloudellisiin ja osin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Lisäksi hallituksen vuosittain valitsemilla avainhenkilöillä on pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintakriteereinä ovat taloudelliset tavoitteet sekä yhtiön osakkeen arvon kehitys. Hallitus päättää molempien kannustinjärjestelmien ansaintakriteerit vuosittain. Konsernin johtoryhmän jäsenillä on lisäksi vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. Vuonna 2009 johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen ja bonuksineen olivat yhteensä ,83 euroa. Fiskars Oyj Abp:llä ei ole voimassa olevia osakekurssiin sidottuja optioohjelmia. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. Liiketoimintoja johdetaan niiden omien johtoryhmien kautta. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin erikoisosaamista. Riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty, sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on selostettu tässä selvityksessä sivulla 4.

3 3 Fiskars Oyj Abp Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista. Sisäinen tarkastus pyrkii lisäksi edistämään riskienhallinnan kehittämistä liiketoimintayksiköissä. Sisäinen tarkastaja toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta raportoi tarkastusvaliokunnalle. Sisäpiirihallinto Fiskars noudattaa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n voimaantullutta listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös omat sisäpiirisäännöt, jotka on viimeksi päivitetty Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Näiden lisäksi julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä liiketoimintaalueiden johtajat. Yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen sisäpiiri. Hankkeista, joilla toteutuessaan voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä. Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää emoyhtiön lakiasiainosasto sisäpiiriläisten antamien tietojen pohjalta. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten omistustiedot ovat saata villa Euroclear Finland Oy:stä, osoite Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, puh sekä yhtiön kotisivuilta. Tilintarkastus Konsernin tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2009 palkkioina yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita maksettiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot liittyivät muun muassa osakesarjojen yhdistämiseen ja verokonsultointiin. Tiedottaminen Fiskarsin tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. Fiskarsin kotisivuilla julkaistaan yhtiön hallinnointi- ja ohjaus järjestelmää koskevat tiedot, pörssitiedotteet heti niiden julkistamisen jälkeen sekä muuta keskeistä sijoittajatietoa. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät ja olennaisesti oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta. Rakenne Fiskarsilla on neljä operatiivista segmenttiä ja neljä liiketoiminta-aluetta. Liiketoimintaalueiden alaisuudessa toimivat liiketoimintayksiköt muodostavat taloudellisen raportoinnin alimman tason. Liiketoimintayksiköt vastaavat oman yksikkönsä taloushallinnon järjestämisestä, taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta ja tuloskehityksestä. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimivaan rahoitusyksikköön. Kaikilla liiketoiminta-alueilla on oma talousjohto, lisäksi emoyhtiössä on erillinen konsernin talousjohtajan alaisuudessa työskentelevä konsernin taloushallinnon organisaatio. Liiketoiminta-alueiden ja konsernin taloushallinto ohjaavat ja valvovat liiketoimintayksiköiden talousosastojen toimintaa. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta sekä taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Johtaminen Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat oleellinen osa Fiskarsin johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Liiketoimintayksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä ennusteen taloudellisen tilan kehittymisestä tilikauden aikana. Liiketoimintayksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan johdon kuukausiraportti. Johdon kuukausiraportti sisältää operatiivisten segmenttien ja liiketoiminta-alueiden lyhennetyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauksen liiketoiminnan kannalta merkittävimmistä tapahtumista. Lisäksi raportista käy ilmi konsernin tuloslaskelma, tasetiedot, rahavirta sekä tilikauden loppuun ulottuva ennuste taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Konsernin hallitus, johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät seuraavat taloudellisen tilan kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista kuukausittain. Taloushallinnon tietojärjestelmät Liiketoimintayksiköissä on käytössä useita eri kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmiä. Konsernin talousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun tietojärjestelmän avulla. Liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin raportointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa konsernin raportointijärjestelmän ylläpidosta ja se valvoo, että tiedot toimitetaan järjestelmään sovitun mukaisesti. Ohjeet Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein. Konsernissa sovelletaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä IFRS tilinpäätösstandardeja ja käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto on laatinut ohjeet yksiköille talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin määräajoista. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä riskienhallinta Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä uhkia, jotka toteutuessaan voisivat johtaa siihen, että johdolla ei olisi käytettävissään ajantasaisia, riittäviä ja olennaisesti oikeita tietoja yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit eivät antaisi olennaisesti oikeata tietoa yhtiön taloudesta. Fiskars hallinnoi taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä riskejä muun

4 4 Fiskars Oyj Abp muassa seuraavin keinoin: taloushallinnon tarkoituksenmukainen organisointi ja riittävä resursointi, yksittäisten toimenkuvien asianmukainen oikeuksien rajaaminen, keskitetty konsernin raportointijärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä ohjeistus, yhtenäinen konsernitilikartta, tietotekniikan hyödyntäminen, henkilöstön jatkuva koulutus ja raportoitavien tietojen varmentaminen osana raportointiprosessia. Taloudellisen raportointiprosessin kehittäminen Fiskars kehittää toimintaansa jatkuvasti eri osa-alueilla. Meneillään on taloudellisen raportointiprosessin virtaviivaistaminen yhdenmukaistamalla ja uudistamalla prosessiin liittyviä työvaiheita ja prosessiin liittyvien kontrollien vahventaminen. Riskit ja riskienhallinta Fiskarsin riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Tavoitteena on turvata henkilöstö, omaisuus ja asiakastoimitukset, varjella yhtiön mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojata omistaja-arvoa yhtiön kannattavuutta tai varallisuutta alentavilta vahingoilta. Riskienhallinnan periaatteet on kirjattu Fiskarsin hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. Yhtiön tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja merkittävissä määrin myös hallinnointi on hajautettu liiketoimintayksiköihin ja tukitoimintoihin. Konsernin rahoitusyksikkö vastaa riskienhallintaan liittyvien menetelmien, työvälineiden ja raportoinnin kehittämisestä sekä ylläpidosta. Lisäksi se suorittaa yhdessä liiketoimintayksiköiden ja tukitoimintojen kanssa riskikartoituksia ja avustaa kartoitusten perusteella laadittavien toimintasuunnitelmien laadinnassa. Fiskarsilla on laaja konserniyhtiöt kattava vakuutusturva keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen varalle. Vakuutusten hallinnointi on paikallisia henkilövakuutuksia lukuun ottamatta keskitetty konsernin rahoitusyksikköön. Konsernin rahoitusyksikkö hallinnoi rahoitusriskejä hallituksen hyväksy mien periaatteiden mukaisesti. Kuvaus rahoitusriskien hallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa osana tilinpäätöstä. Liiketoiminnan epävarmuustekijöitä Asiakassuhteet ja kuluttajakysyntä Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille suunnattuja tuotteita. Yleisen taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikentymisellä Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa saattaa olla negatiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Fiskarsin tuotteita myydään oman organisaation, myyntiedustajien ja jakelijoiden kautta tukku- ja vähittäisliikkeille sekä suoraan omien liikkeiden kautta kuluttajille. Myynti yksittäisille suurasiakkaille on osassa toimintaa hyvin tärkeää. Joidenkin suurten asiakkaiden myyntivalikoimaa ja toimittajavalintoja koskevat päätökset tehdään kerran vuodessa. Useamman suurasiakkaan menettäminen tai vakava häiriö erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa voi vaikuttaa konsernin toimintaan ja tulokseen negatiivisesti. Yhdenkään Fiskarsin asiakkaan osuus kokonaismyynnistä ei ollut yli 10 % vuonna Toimitusketju Fiskars on kehittänyt toimintaansa niin, että se käyttää tuotteidensa valmistukseen aiempaa enemmän alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Oman tuotannon osuus on laskenut, ja yhtiön riippuvuus toimitusketjusta on lisääntynyt. Toimitus ketjun hallinta muodostaa sekä ohjaus- että saatavuusriskin, sillä merkittävä osa eri tuotteiden myynnistä on sesonkiluonteista ja hankintoja tehdään maantieteellisesti kaukaisista maista. Ulkoistettuun tuotantoon liittyvä riskienhallinta ja tuotteiden oikean saatavuuden varmistaminen ovat yhtiössä jatkuvan kehittämisen kohteita. Raaka-aineet Fiskarsin tuotteita valmistetaan monista raaka-aineista, joista tärkeimpiä ovat teräs, alumiini ja muovi. Äkillisillä muutoksilla raaka-aineiden tai energian hinnoissa saattaa olla vaikutusta konsernin toiminnan tulokseen. Fiskars käyttää pitkäaikaisia hankintasopimuksia raaka-aineiden ostoissa. Eniten sähköä käyttävät tuotantolaitokset ovat Suomessa varautuneet sähkön hintavaihteluihin osallistumalla erityiseen sähkönostoyhteistoimintaan. Innovaatiot Liiketoiminnan kasvu perustuu merkittäviltä osin Fiskarsin kykyyn kehittää ja kaupallistaa jatkuvasti uusia tuotteita ja tuoteparannuksia, jotka vastaavat kuluttajien odotuksiin. Tärkeää on muotoilun ja innovaation yhdistäminen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja tekniseen osaamiseen siten, että uudet tuotteet saadaan nopeasti markkinoille. Tavaramerkit ja maine Fiskarsilla on hallinnassaan joukko maailmanlaajuisesti ja paikallisesti tunnettuja tavaramerkkejä ja brändejä. Tapahtumalla, joka vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien luottamukseen tai tavaramerkin saatavuuteen, on myös vaikutus konsernin liiketoimiin. Fiskars seuraa tarkasti brändiensä menestystä ja ryhtyy aina tarpeen tullen toimiin suojellakseen tavaramerkkiensä arvoa. Sää ja kausivaihtelut Sää vaikuttaa joidenkin Fiskarsin tuotteiden kysyntään, kuten puutarhatyökalujen kysyntään keväällä. Tilastollisesti normaalista poikkeavat olosuhteet voivat vaikuttaa kausituotteiden myyntiin negatiivisesti. Konserniin kuuluvien kodintuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle. Mahdolliset ongelmat tuotteiden saatavuudessa tai kysynnässä viimeisen vuosineljänneksen aikana saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen. Ympäristö Konsernin tuotantotoiminta on luonteeltaan enimmäkseen sellaista, johon ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Tuotantolaitoksilla on voimassaolevat ympäristöluvat, jotka määrittelevät tuotantotoiminnan ympäristövaikutusten ylärajat. Yleisten ympäristömääräysten muuttuminen voi vaikuttaa voimassa oleviin ympäristölupiin. Muuttuviin säännöksiin sopeutuminen voi edellyttää nykyisten tuotantomenetelmien muuttamista tai investointeja uusiin laitteisiin. Tämä voi aiheuttaa lisäkustannuksia vanhemmilla tuotantolaitoksilla. Eläkkeet ja muut vastuut Muutokset osakemarkkinoilla, korkotasossa ja odotetun eliniän pituudessa eräissä etuuspohjaisissa eläkejärjestelmissä saattavat kasvattaa yhtiön eläkevastuita. Fiskarsin etuuspohjaisiin ( defined benefit ) eläkeohjelmiin liittyvät eläkevastuut ovat kuitenkin vähäisiä, eikä niihin liittyvää riskiä pidetä merkittävänä. Osakkuusyhtiö Fiskarsilla on huomattava sijoitus osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Suuret muutokset osakehinnoissa, Wärtsilän kannattavuudessa tai sen osingonmaksukyvyssä saattavat vaikuttaa Fiskarsiin merkittävästi.

5 5 Fiskars Oyj Abp Hallitus Kaj-Gustaf Bergh s Puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta Diplomiekonomi, oikeustieteen kandidaatti. Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimitusjohtaja Skandinaviska Enskilda Banken, johtoryhmän jäsen ; SEB Asset Management, johtaja ; Ane Gyllenberg Ab, toimitusjohtaja Finaref Group Ab:n ja KSF Media Holding Ab:n hallituksen puheenjohtaja sekä Stockmann Oyj Abp:n, Ramirent Oyj:n, Julius Tallberg Oy Ab:n ja Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen. Alexander Ehrnrooth s Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta Kauppatieteiden maisteri, MBA. Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja Turvatiimi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä Paul Ehrnrooth s Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta Kauppatieteiden maisteri. Turret Oy Ab:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Savox Oy Ab:n ja Finance Link Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä Ralf R. Böer s Hallituksen jäsen vuodesta Oikeustieteen kandidaatti. Foley & Lardner LLP, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja osakas Foley & Lardner LLP vuodesta 1974, osakas vuodesta Plexus Corp.:n hallituksen jäsen. Ilona Ervasti-Vaintola s Hallituksen jäsen vuodesta Vara tuomari. Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen Mandatum Pankki Oyj, päälakimies ja johto kunnan jäsen ; Mandatum Co & Oy, johtaja, partneri Fortum Oyj:n ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry:n hallituksen jäsen. Keskuskauppa kamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja. Gustaf Gripenberg s Hallituksen jäsen vuodesta Tekniikan tohtori. Professori, Teknillinen korkeakoulu. Keskeinen työkokemus Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Karl Grotenfelt s Hallituksen jäsen vuodesta Varatuomari. Famigro Oy:n hallituksen puheenjohtaja. A. Ahlström Oy, lakiasiainjohtaja, hallinnollinen johtaja, paperiteollisuuden johtaja UPM-Kymmene Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksen jäsen. Karsten Slotte s Hallituksen jäsen vuodesta Diplomiekonomi. Oy Karl Fazer Ab:n konsernijohtaja Cloetta Fazer AB (publ.), konsernijohtaja ; Cloetta Fazer Konfektyr AB, toimitusjohtaja ; Fazer Makeiset, toimitusjohtaja Onninen Oy:n, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Suomalaisruotsalaisen kauppakamarin hallituksen jäsen. Jukka Suominen s Hallituksen jäsen vuodesta Diplomi-insinööri, ekonomi. Silja Oyj Abp:n konsernijohtaja Huhtamäki Oyj:n ja Arctia Shipping Oy:n hallituksen jäsen, Rederi AB Eckerön ja Merivaara Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Tiedot

6 6 Fiskars Oyj Abp konsernin johtoryhmä Kari Kauniskangas s Toimitusjohtaja, yhtiössä vuodesta Amer Sports Oyj, talvi ja ulkoilu -liiketoimintayksikön vetäjä 2007, konsernin myynti- ja jakelujohtaja ; Amer Sports Europe GmbH, toimitusjohtaja Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen. Max Alfthan s Strategiajohtaja, yhtiössä vuodesta Amer Sports Oyj, viestintäjohtaja ; Lowe & Partners, toimitusjohtaja ; Oy Sinebrychoff Ab, markkinointijohtaja Suomen Lähikauppa Oy:n ja Nokian Panimo Oy:n hallituksen jäsen. Teemu Kangas-Kärki s Talousjohtaja, yhtiössä vuodesta Alma Media Oyj, talousjohtaja ; Kesko Oyj, talousjohtaja , Corporate Business Controller ; Suomen Nestlé Oy, talousjohtaja Jutta Karlsson s Päälakimies, yhtiössä vuodesta Oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Asianajotoimisto LMR, lakimies ; Council of the Baltic Sea States (Tukholma), Legal Advisor Hille Korhonen s Tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja, yhtiössä vuodesta Tekniikan lisensiaatti. Iittala Group, tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja ; Nokia Oyj, logistiikan johtotehtävät Lassila & Tikanoja Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n ja Rahapaja Oy:n hallituksen jäsen. Tiedot liiketoimintaalueiden johto Jaakko Autere s Johtaja, Home, yhtiössä vuodesta Thomas Enckell s Johtaja, Garden, EMEA, yhtiössä vuodesta Lars Gullikson s Johtaja, Outdoor, EMEA, yhtiössä vuodesta Ekonomi. Tomas Landers s Johtaja, kiinteistöt, yhtiössä vuodesta Maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Jason R. Landmark s Johtaja, Outdoor, Amerikka, yhtiössä vuodesta Kauppatieteiden kandidaatti. Juha Lehtola s Johtaja, veneet, yhtiössä vuodesta Paul Tonnesen s Johtaja, Garden & SOC, Amerikka, yhtiössä vuodesta MBA, kauppatieteiden kandidaatti. Kokoonpano

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys. Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lainsäädännön, viranomaismääräysten,

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys. Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lainsäädännön, viranomaismääräysten, Fiskars Oyj Abp 9.2.2011 Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuja yhtiöitä koskevia

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 FISKARS OYJ ABP 23.2.2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osakeyhtiölain säännöksiä sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuja

Lisätiedot

FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013

FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osakeyhtiölain säännöksiä sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuja yhtiöitä koskevia

Lisätiedot

Sisällys. FISKARS Annual Report 2013

Sisällys. FISKARS Annual Report 2013 taloudellinen katsaus 2013 Sisällys FISKARS 2013 Toimitusjohtajan katsaus HALLINTO Yhtiökokous Hallitus Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja Johtoryhmä Konsernin johtoryhmän jäsenet Laajennettu johtoryhmä

Lisätiedot

FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014

FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 Johdanto Fiskars Oyj Abp on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka velvoitteet ja vastuut määräytyvät Suomen lain mukaan. Fiskarskonserniin

Lisätiedot

Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekätoimitusjohtaja.

Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekätoimitusjohtaja. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2011 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin

Lisätiedot

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia,

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia, VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Tiimari-konserni lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Tiimari-konsernin strategia...7 Tiimari-ketju...9 Gallerix-ketju...13 Johtoryhmä...15 Hallitus...16 Selvitys hallinnointi-

Lisätiedot

Tiimari lyhyesti. Avainluvut 2010-2011

Tiimari lyhyesti. Avainluvut 2010-2011 Vuosikertomus 2012 Sisältö Sisältö... 2 Tiimari lyhyesti... 3 Avainluvut 2010-2011... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Strategia ja toimintaympäristö... 6 Tiimari-myymälät uudistuvat... 10 Tiimarin tapa

Lisätiedot

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia,

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia, SISÄLTÖ Tiimari-konsernilyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Tiimari-konsernin strategia... 7 Tiimari-ketju... 9 Gallerix-ketju... 11 Johtoryhmä... 13 Hallitus... 15 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Corporate Governance... 1. Yhtiökokous... 2. Hallitus... 3. Hallituksen tehtävät... 5. Hallituksen jäsenet... 6. Hallituksen valiokunnat...

Corporate Governance... 1. Yhtiökokous... 2. Hallitus... 3. Hallituksen tehtävät... 5. Hallituksen jäsenet... 6. Hallituksen valiokunnat... WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Corporate Governance... 1 Yhtiökokous... 2 Hallitus... 3 Hallituksen tehtävät... 5 Hallituksen jäsenet... 6 Hallituksen valiokunnat... 10 Johtokunta... 12 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement) Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ Helsinki Oy:n ( Helsingin

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2012 HALLINNOINTI Tämä tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2012/ar/

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJELMÄSTÄ (Ei ole osa virallista toimintakertomusta

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJELMÄSTÄ (Ei ole osa virallista toimintakertomusta SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJELMÄSTÄ (Ei ole osa virallista toimintakertomusta ja tilinpäätöstä) Glaston Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsingin Pörssin

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Hallinnointi Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Hallinnointi 2 HALLINNOINTI Hallinnointi-

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 CORPORATE governance

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 CORPORATE governance WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 CORPORATE GovERNANCE WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Corporate governance 03 Corporate governance 04 Varsinainen yhtiökokous 06 Hallitus 08 Hallituksen tehtävät 09 Hallituksen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 14.2.2013. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 14.2.2013. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 14.2.2013 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Maaliskuu 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. L&T ei ole poikennut koodin suosituksista.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä TILIN PÄÄTÖS 2013 Hallinnointi: Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä DNA Oy ( DNA tai yhtiö ) on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Yleistä Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Hallinto 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallitus... 3 Johtoryhmät... 7 Hallinto... 14 Yhtiökokous... 15 Nimitystoimikunta... 16 Hallitus... 17 Hallituksen valiokunnat... 19 Toimitusjohtaja...

Lisätiedot

Ixonos Oyj Corporate Governance Statement 5.4.2013 Julkinen SELVITYS IXONOS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

Ixonos Oyj Corporate Governance Statement 5.4.2013 Julkinen SELVITYS IXONOS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) 1 (7) Ixonos Oyj Corporate Governance Statement 5.4.2013 Julkinen SELVITYS IXONOS OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Ixonos Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot