VAIHMALAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, TREDU-CAMPUS POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAIHMALAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, TREDU-CAMPUS POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA"

Transkriptio

1 Tilaaja Lempäälän kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä Viite VAIHMALAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, TREDU-CAMPUS POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA

2 VAIHMALAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, TREDU-CAMPUS POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA Päivämäärä Laatija Tarkistaja Pekka Onnila Jarmo Koljonen Viite Kansikuva Tredu-campus, havainnekuva (Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen Oy) Ramboll Niemenkatu LAHTI P F

3 POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. MAAPERÄ JA POHJAVESIOLOSUHTEET 4 3. LEMPOISTEN VEDENOTTAMO 5 4. POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Hulevedet Jätevedet Lämmitys Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö Rakentamisen pohjavesivaikutukset 7 5. JOHTOPÄÄTÖKSET 8 LÄHTEET 9 LIITTEET 1 Vaihmalan asemakaavan muutos, kaavakartta 2 Lempoisten vedenottamon suoja-aluemääräykset (L-SVEO) 3 Tiedot pohjavesisuojauksesta 4 Tiedot öljysäiliöistä PIIRUSTUKSET 1 Pohjavesialuekartta 1: Maaperäkartta 1:10 000

4 POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA 4 1. JOHDANTO Lempäälän kunta on laatimassa asemakaavaa ja asemakaavan muutosta ammattiopisto Tredun alueelle, joka sijaitsee Ahtialanjärven niemessä Valkeakoskentien varrella noin kilometrin etäisyydellä Lempäälän keskustasta. Alueella toimii Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Oppilaitoksen rakennusten lisäksi alueella on 1960-luvulla rakennettu huvilarakennus, ns. Piipon huvila, joka on käyttämättömänä. Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tampereen seudun ammattiopiston ja Lempäälän lukion tilojen sijoittaminen suunnittelualueelle. Suunnitelma edellyttää nykyisten, kerrosalaltaan noin m²:n suuruisten tilojen lisäksi 5540 m²:n suuruista uudisrakennusta. Kaava-alue sijaitsee Lempäälä-Mäyhäjärven I-luokan pohjavesialueella sekä Lempoisten vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Lempoisten vedenottamon lähin vedenottokaivo sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä kaava-alueesta kaakon suuntaan. Vaihmalan asemakaava-alueen sijainti on esitetty piirustuksessa nro 1 ja kaavakartta liitteenä nro 1. Kaavatyötä varten laadittiin Ramboll Finland Oy:n toimesta selvitys suunnittelualueen pohjavesiolosuhteista sekä arvio kaavamuutoksen mahdollisista laadullisista ja määrällisistä pohjavesivaikutuksista. Selvityksessä on huomioitu Lempäälän kunnan ympäristöjaoston lausunto ( ) sekä ympäristönsuojeluviranomaisen kommentit. Pohjavesivaikutusten arvioinnin perusteella on esitetty toimenpidesuositukset haitallisten pohjavesivaikutusten ehkäisemiseksi. Selvityksen tulokset on esitetty tässä raportissa. 2. MAAPERÄ JA POHJAVESIOLOSUHTEET Vaihmalan asemakaava-alue sijaitsee Lempäälä-Mäyhäjärven ( A) I-luokan pohjavesialueella. Pohjavesialue muodostuu luode-kaakko suuntaisesta pitkittäisharjusta. Harju muodostuu kapea-alaisesta selänteestä, jonka maa-aines on pääosin hiekkaa ja soraa. Harjun etelä- ja pohjoisreunoilla maaperä on savea. Pohjavesialueen itäosa sijoittuu Ristimäen alueelle, jossa kalliopinnantaso kohoaa ylöspäin. Pohjavesialueen länsiosa rajoittuu Hiidenvuolteeseen. Vaihmalan asemakaava-alue sijaitsee harjun reunalla, jossa maaperä on moreenivaltaista (piirustus nro 2) Lempäälä-Mäyhäjärven pohjavesialueen pinta-ala on 0,66 km 2, josta pohjaveden muodostumisaluetta 0,27 km 2. Pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden arvioitu määrä on 220 m 3 /d. Pohjaveden päävirtaus suuntautuu pohjavesialueella Ämmänristinmäen alueelta luoteeseen. Pohjaveden arvioidaan purkautuvan luontaisesti Hiidenvuolteeseen, joka leikkaa pitkittäisharjua pohjavesialueen länsireunalla. Ahtialanjärven rannalla harju rajoittuu vettä pidättäviin savikerrostumiin. Pohjavesialueen keski- ja länsiosassa sijaitsevat Lempoisten vedenottamon kaivot. Asemakaava-alue sijaitsee pohjaveden luontaiseen virtaussuuntaan nähden vedenottamon alapuolella. Vedenottomäärän suuruudesta riippuen vedenotto saattaa aiheuttaa pohjaveden virtausta asemakaava-alueen suunnasta vedenottamolle. Lempoisten vedenottamolla on tehty vuosina isotooppitutkimus, jolla selvitettiin mahdollista pintaveden osuutta vedenottamon kaivoista pumpatussa raakavedessä. Tutkimusajankohtana vedenottamon kaivoista pumpatussa pohjavedessä ei havaittu rantaimeytymisestä aiheutunutta pintavesivaikutusta (Geologian tutkimuskeskus, 2014).

5 POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA 5 3. LEMPOISTEN VEDENOTTAMO Lempoisten vedenottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden myöntämä lupa 600 m 3 /d suuruisen vesimäärän ottamiseksi (L-SVEO ). Vedenottomäärä on ollut 2000-luvulla keskimäärin 400 m 3 /d (Lempäälän kunta, 2012). Lempoisten vedenottamo koostuu Vaihmalan ja Laikan vedenottokaivoista, jotka ovat rengaskaivoja. Pohjaveden laatu Lempoisten vedenottamolla on tarkkailutulosten perusteella hyvälaatuista lukuun ottamatta pohjaveden kloridipitoisuutta, joka on ollut vedenottamolla 2000-luvulla noin mg/l. Vielä 1970-luvun lopulla Vaihmalan kaivon raakavedestä mitatut kloridipitoisuudet olivat yli 60 mg/l ja 1990-luvun alussa välillä mg/l. Molemmat vedenottokaivot sijaitsevat tiealueen läheisyydessä. Lempoisten vedenottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden määräämä suoja-alue. Suoja-aluepäätöksessä annetut määräykset on esitetty liitteessä nro 2. Vaihmalan asemakaavaalue sijaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. 4. POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA TOIMENPI- DESUOSITUKSET 4.1 Hulevedet Asemakaavamuutoksen myötä rakennetun alueen pinta-ala lisääntyy vähäisesti nykytilanteeseen verrattuna (kuva 1). Uudisrakennus sijoittuu osittain alueelle, joka on tällä hetkellä pysäköintialueena. Uutta pysäköintitilaa on sijoitettu asemakaava-alueen pohjoisosaan, joka on tällä hetkellä viheralueena. Pohjavesialueella luontaisesti sadannasta muodostuvan pohjaveden määrä voi vähentyä, mikäli alueelle kerääntyviä sade- ja hulevesiä johdetaan pois pohjavesialueelta. Muodostuvan pohjaveden määrään kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista ehkäistä imeyttämällä puhtaat hulevedet, kuten rakennusten kattovedet maaperään. Tässä kohteessa rakennetun pinta-alan lisääntymisen ja hulevesien johtamisen vaikutus pohjaveden muodostumiseen on hyvin vähäinen, koska asemakaava-alue sijaitsee harjun reunavyöhykkeellä varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Asemakaavamuutoksella ei siten arvioida olevan haitallisia vaikutuksia pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määrään. Likaisten hulevesien maahan imeyttäminen saattaa vaikuttaa haitallisesti pohjaveden laatuun. Pohjavedenpinta esiintyy alueella lähellä maanpintaa (noin 2 m) ja suotautumismatka pohjaveteen on näin ollen lyhyt. Asemakaava-alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi yhteensä 120 autopaikan pysäköintialue. Pysäköintialueilla muodostuvat hulevedet saattavat sisältää epäpuhtauksia, kuten kloridia ja öljyhiilivetyjä. Alueella ei ole hulevesiviemäriverkostoa. Likaisista hulevesistä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi pysäköintialueelle toteutettava hulevesiviemäröintiratkaisu tulee varustaa riittävällä esikäsittelyllä.

6 POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA 6 Kuva 1. Vaihmalan asemakaava-alueen suunniteltu maankäyttö (alempi kuva) verrattuna nykyiseen maankäyttöön (ilmakuva ylempänä).

7 POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA Jätevedet Asemakaava-alue sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Uudisrakennus liitetään kunnalliseen jätevesiviemäriin. Viemärivuodon todennäköisyyttä voidaan pitää hyvin vähäisenä. Jätevesiviemärijärjestelmän tiiviydestä on varmistuttava koestamalla viemärit ennen käyttöönottamista. Jätevesistä ei katsota aiheutuvan riskiä pohjaveden laatuun. 4.3 Lämmitys Pohjaveden laatuun kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi öljylämmitystä tai maalämpöjärjestelmiä ei tule sallia kiinteistöjen lämmitysmuotoina. 4.4 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö Puutarha- ja viheralueiden hoidossa tulee noudattaa vähäravinteista linjaa. Väkilannoitteita tai torjunta-aineita ei tule käyttää alueella, mikä tulee huomioida kohteen pihasuunnittelussa. 4.5 Rakentamisen pohjavesivaikutukset Alustavien pohjatutkimusten mukaan uudisrakennusosa on suunniteltu perustettavaksi kovaan pohjaan lyötävien tukipaalujen varaan. Alapohjat tehdään joko maanvastaisina kantavina rakenteina tai ryömintätilallisina tuuletettuina rakenteina. Pohjavedenpinnan painetaso esiintyy alueella maanpinnantason alapuolella, eikä alueella esiinny paineellista pohjavettä. Paalutuksesta tai muista maanrakennustoimenpiteistä ei siten aiheudu riskiä pohjaveden haitallisesta purkautumisesta. Paalutuksesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia pohjaveden laatuun. Asemakaavamuutoksesta ei aiheudu vaikutuksia pohjaveden virtausolosuhteisiin tai Hiidenvuolteesta mahdollisesti tapahtuvaan rantaimeytymiseen. Lempoisten vedenottamon suoja-aluepäätöksessä on annettu kaukosuojavyöhykkeelle seuraava maankaivua koskeva määräys: a) Sellaisesta maanotosta tai maaleikkausten tekemisestä, joka ulottuu yhtä metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden pintaa, on hyvissä ajoin ennen töihin ryhtymistä ilmoitettava Lempäälän kunnalle ja Tampereen vesipiirin vesitoimistolle (nyk. Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue). Vesitoimistolla on oikeus antaa työn suorittamista koskevia ohjeita. Työn suorittaja on velvollinen noudattamaan näitä ohjeita, kunnes vesioikeus (nyk. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) hakemuksesta mahdollisesti toisin määrää. Lempäälän kunnan rakennusjärjestyksessä on annettu seuraavat määräykset koskien maanrakennustöitä ja rakennusta pohjavesialueella: Maanrakennustyöt pohjavesialueella Tehtäessä maanrakennustöitä pohjavesialueella erityistä huomiota on kiinnitettävä pohjaveden pilaantumisen estämiseen. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille jätettävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä on täyttöainesten oltava täyttöön soveltuvia puhtaita, kiviperäisiä maa-aineksia. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia rakentajalta selvitystä suojakerroksen riittävyydestä ja täyttömaan puhtaudesta. Rakentaminen pohjavesialueella Haettaessa lupaa rakentamiseen pohjavesialueella lupa-asiakirjoihin on tarvittaessa liitettävä asiantuntijan laatimia pohjaveden hallintasuunnitelma ja siihen liittyvä pohjaveden tarkkailuohjelma. Pilaantuneiden maiden huomioiminen rakentamisessa. Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä rakennuspaikan maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja liitettävä selvitys toimenpiteistä, joihin on tarpeen ryhtyä mahdollisen pilaantuneisuuden johdosta, rakennuslupa-asiakirjoihin. Mikäli rakennuspaikan maaperä on todettu pilaantuneeksi, alue on kunnostettava ja maaperä vaihdettava tarpeellisilta osiltaan. astuneiden maiden käsittelyssä on noudatettava ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

8

9 POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA HALLINTA 9 LÄHTEET Geologian tutkimuskeskus, Laikan, Vaihmalan ja Sotavallan raakavesien hapen ja vedyn isotooppikoostumusselvitys 05/ /2014. Lempäälän kunta, Lempäälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma verkkolähteet: OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu,

10 LIITE 1 Vaihmalan asemakaavan muutos, kaavakartta

11 80 3 Yht.878:3:1 VAIHMALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TREDU-CAMPUS 1:128 Kaava-alue: Vaihmala Kyl : Vaihmala Ahtialanj rvi 3 Korttelit: Asemakaavan muutos koskee Vaihmalan kyl n tiloja 1:14, 1:68, 1:87, 1:88, 1:127, 6:4 Yht.876:3:0 ja osaa tilasta 1:128 sek Vakeakosken tiealuetta II k : Ahtialanj rvi Asemakaavamerkinn t ja m r ykset: YO Asemakaavan muutoksella muodostuvat kortteli 806 sek siihen liittyv liikennealuetta. Opetustoimintaa palvelevien rakennusten alue. Alueelle saa rakentaa yhden asunnon : LT Yleisen tien alue. 3 metri kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. YO II K si- ja taideteoll oppilaitos 81,7 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen tontin raja :3: , Yht.878:5: m Pohjakartta t ytt kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) m r ykset. Koordinaattij rjestelm on ETRS-GK24 ja korkeusj rjestelm on N2000. Lemp l ss Pirkko arinen, maanmittausinsin ri : :57 3 1:21 k :109 1: ,1 1:16 ### , ,5 82 1:124 1: :2: : :4 1: , LT 1: : ,7 9901: : kt 6:9 88 6: kt Ihamaa 3: ### Korttelin numero. Ohjeellisen tontin numero. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Rakennusoikeus kerrosalaneli metrein. Rakennusala. Rakennusala. Istutettava alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on s ilytett v siten, ett sallitaan vain luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Kaava-alue on t rke tai veden hankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Alueella tulee v ltt pohjaveden laatua tai m r vaarantavia toimenpiteit. LEMP L N KUNTA Tekninen toimi Ilari Rasimus Pvm Kaavoitusp llikk Kaav- ja rakj / Yht.876:3:0 T m n asemakaavan on Lemp l n kunnanvaltuusto hyv ksynyt x.x.2014/. Todistaa Lemp l ss x.x.2014 virallisesti Topi Tolvanen, hallintop llikk VAIHMALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TREDU-CAMPUS 1:1000 ETRS-GK24 N2000 Suunn. S.Lampinen DN:o Piirt. SSu Arkisto

12 LIITE 2 Lempoisten vedenottamon suoja-aluemääräykset (L-SVEO)

13

14

15

16

17 LIITE 3 Tiedot pohjavesisuojauksesta

18 Pohjavesisuojauksen kuvaus 08/2008 Mt 3041, Lempäälä-Mäyhäjärven pohjavesialue, Lempäälä Pohjavedensuojauksen perustiedot: Kunta: Lempäälä Sijainti: Maantiellä 3041 (Valkeakoskentie). 1. osuus (200 m) heti Ahtialanjärven ylittävän sillan jälkeen itään päin. 2. osuus 400 m päässä edellisen osuuden loppumisesta (n. 200 m) Pyhätien liittymään saakka. Koordinaatit (vihreä kolmio): länsi: KKJ: ; VGS-84: ; itä: KKJ: ; VGS-84: ; Suojausmateriaali: Bentoniittimaa Suojauksen muita tietoja: Merkintä maastossa: Merkitty maastoon valkoisilla kylteillä. Pohjavesialueen nimi: Lempäälä-Mäyhäjärvi Pohjavesialueen numero: A Vedenottamo: Lempoinen Suojauksen rakennusvuosi: 1998 Tieosoite: Mt 3041 to 2 plv , 3041 to 2 plv Huom! Tiedot suojauksen tarkasta sijainnista ja materiaalista saattavat olla puutteellisia. Suojauksen kunto saattaa olla myös heikentynyt! Yhteystiedot: Kunnan vaihde puh.(03) Kunnan ympäristöviranomainen: Kaija Kuivasniemi puh Pirkanmaan ympäristökeskus: asiakaspalvelu puh Heikki Kokkonen puh Liikennekeskus tienkäyttäjän linja puh Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Marketta Hyvärinen puh

19 LIITE 4 Tiedot öljysäiliöistä

20 Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti KOPIO MAANOMISTAJALLE Pirkanmaan Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitos Valkeakoskentie 19 (91362) Selite: Kunta: Toimivuus: Toimiala (PIMA): PIMA-prosessit: öljysäiliö Lempäälä (PIR) Toimiva 16 Muu kemikaalivarasto Polttonesteiden varastointi ja käsittely - Lopetettu Kiinteistötunnukset: , RANTALA (Maankäyttörajoite) Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: ETRS-TM35FIN-p: KKI: KKP: Laji: Toimiva kohde PIMA-toimenpiteet: Kunnostus Kirje omistajalle Lisätiedot: Konvertoitu Lisätietoja: Maaperään valunut polttoöljyä huomattava määrä. Alue on kunnostettu. Maaperässä: Haittaa epäillään - KEV. -97 ÖLJYVAHINKO - PUHDISTETTU

21 Tietokenttien selitteet Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta Kunta: Maa-alueen sijaintikunta Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS- TM35FIN KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4) Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haittaainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi. PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne. Kunnostustiedot: Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva) Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista. Kunnostuksen massamäärät: Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m 2 ) Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka

22

23

24 PIIRUSTUKSET 1. Pohjavesialuekartta 2. Maaperäkartta

25 Pohjakartta Maanmittauslaitoksen aineistoa 02/2014 Pohjavesialuerajat SYKE 11/2014 Lempoisten vo W:\1386\Lempäälä\ _Pohjavesiselvitys_Vaihmalan_asemakaava\Piirustukset\ _piir1_pv-aluekartta_A3.dwg HP33 HP1,w+80,08 ( ) HP2,w+80,08 ( ) A Lempäälä-Mäyhäjärvi 0 500m Pohjavesialueen raja Pohjaveden muodostumisalueen raja Pohjaveden virtaussuunta Vedenottamon kaukosuojavyöhyke (L-SVEO) Vedenottamon lähisuojavyöhyke (L-SVEO) Vedenottamoalue Asemakaava-alueen raja , piirustus 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Pohjavesiselvitys, Vaihmalan asemakaava Pohjavesialuekartta 1: /P.Onnila/PIVK

26 Pohjakartta Maanmittauslaitoksen aineistoa 02/2014 Pohjavesialuerajat SYKE 11/2014 Maaperäkartta GTK Tä Sora [Sr] Kaukosuojavyöhyke Vedenottamoalue HkM Ka H! Ve Ct Moreeni [] Asemakaava-alue vedenottamot Karkea hieta [Ht] Hieno hieta [HHt] Hiesu [Hs] vi [] HkM Tä HkM HkM Lempoisten vo Lieju [Lj] Täytemaa [Tä], Vesi[Ve] Lj! H raturve [Ct] Rahkaturve [St] Hiekka [Hk] Lähisuojavyöhyke Ve Kallio [Ka] Varsinainen muodostumisalue HkM Ct Pohjavesialue Ka Ka Lj! H HkM Ka Ka Ka Ct Ct Ve Ka Ve Ka Ka ± Ka Ka M Ht Ka Ht , piir 2 LEMPÄÄLÄN KUNTA Pohjavesiselvitys, Vaihmalan asemakaava Maaperäkartta 1:10 SrM 000 SrM Ka Ht / P.Onnila /PIVK Ct M M