Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano 5 Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna Laskujen hyväksyjät vuonna Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen Kunnan arvopostin kuittaus vuonna Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastus 11 Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa 12 Edustajien nimeäminen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 13 Edustajan nimeäminen Mikkelin seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräisiin kokouksiin 14 Edustajan valitseminen Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin 15 Kunnan edustus yhteisöissä 16 Kansalaisopiston opistotoimikunnan asettaminen 17 Kunnan edustajat kutsuntalautakunnassa 18 Tarkastuskertomus kunnan hallinto- ja taloustoimiston rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastuksesta 19 Kirkonkylän seudun ja Vilkonharjun Liukonniemen osayleiskaavan täytäntöönpano 20 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen 21 Esikoululaisten ja 1-2 luokkien oppilaiden koulupäivän eheyttäminen 22 Lausunnon antaminen Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmasta Tilapäisten vastaanotto- ja järjestelykeskusten kartoitus 24 Etuosto-oikeuden käyttäminen 25 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen, Maarit Honkanen Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Varpu Järvinen, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä Asko Viljanen, tekninen johtaja klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Honkanen ja Outi Kiesilä Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Maarit Honkanen Outi Kiesilä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen alussa tekninen johtaja Asko Viljanen kertoi Hirvensalmi Otava yhdysvesijohto ja paineviemärihankkeen nykytilanteesta. Merkittiin tiedoksi.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET VUONNA Kunnan hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu esityslistassa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus ja - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään kunnanhallituksen kokoushuoneessa pääsääntöisesti joka kuukauden 2. ja 4. maanantai alkaen kello Kesä-, heinä- ja elokuussa pidetään kokouksia tarvittaessa.

6 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA Kuntalain 63 :n mukaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Ilmoittaminen tapahtuu siten, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen varsinaisten kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina hallintotoimistossa viraston aukioloaikoina.

7 Kunnanhallitus LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka hyväksyvät kunnan puolesta tositteet. Kj Kunnanhallitus päättää myöntää vuodelle 2007 laskujen hyväksymisoikeudet seuraavasti: Kunnanjohtaja Seppo Ruhaselle: 14 Talous- ja kuntasuunnittelu 16 Elinkeinoelämän kehittäminen 70 Tuloslaskelmaosa 81 Kunnanhallitus (investointiosa) 99 Rahoitusosa Vs. hallintojohtaja Mervi Simoskalle: 10 Vaalit 13 Yleishallinto 15 Henkilöstöhallinto 18 Edunvalvonta 24 Kulttuuritoimi 25 Liikuntapalvelut 26 Nuorisotyö 81 Kunnanhallitus (investointiosa) Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Seppo Ruhaselle, vs. hallintojohtaja Mervi Simoskalle, palkkasihteeri Susanna Heikkoselle ja toimistosihteeri Marja Hämäläiselle yleisen hyväksymisoikeuden muidenkin lautakuntien menokohtien alaisten laskujen hyväksymiselle silloin, kun ao. lautakunnan hyväksyjä on esteellinen hyväksymään laskua.

8 Kunnanhallitus TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Kunnanhallituksen tulee vuosittain määrätä tilinkäyttäjät. Kj Kunnanhallitus määrää tilinkäyttäjiksi kunnanjohtajan lisäksi vs. hallintojohtaja Mervi Simoskan, palkkasihteeri Susanna Heikkosen sekä toimistosihteeri Marja Hämäläisen. Perusturvajohtaja Timo Talolle annetaan oikeus tilinkäyttöön tulosalueelle 44 (toimeentuloturva) kohdistuville menoille ja tasetilille 2485 (huostassa olevat varat).

9 Kunnanhallitus KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAUS VUONNA Kj Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Seppo Ruhasen, vs. hallintojohtaja Mervi Simoskan, kanslisti Maija Tiilikaisen, kanslisti Auli Relander-Ukkosen ja toimistosihteeri Mirja Kempin kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset.

10 Kunnanhallitus RAHAVAROJEN JA ASIAKIRJOJEN TARKASTUS Kunnanhallituksen tulee valita keskuudestaan kaksi 10 jäsentä vähintään kerran vuodessa tarkastamaan ennalta ilmoittamatta kaikki hallinto/taloustoimiston rahavarat, arvopaperit ja vakuudet. Jos lautakunnan alaisen viraston tai toimiston hallussa on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja, sen on vastaavalla tavalla huolehdittava niiden tarkastamisesta. Taloustoimiston sekä muun maksuliikennettä hoitavan viraston tai toimiston päällikön on tarkastettava tai tarkistutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain kassan tai alitilittäjän rahavarat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän asemassa olevan henkilön vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Tarkistuksesta on annettava kertomus kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle. Kj Kunnanhallitus valitsee rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajat toimikaudeksi Kunnan rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajiksi toimikaudeksi valittiin Outi Kiesilä ja Pentti Pylkkänen.

11 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA 11 Kunnan hallintosäännön 13 :n mukaan kunnanhallitus päättää harkintansa mukaan siitä, mihin toimielimiin se haluaa nimetä edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Hallintosäännön 12 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Edustajaa ei kuitenkaan valita eikä läsnäolo-oikeutta ole tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan eikä vaalitoimikunnan kokouksissa. Kj Kunnanhallitus nimeää toimikaudeksi edustajansa seuraaviin hallintokuntiin: - maaseutulautakunta - rakennuslautakunta - sivistyslautakunta - perusturvalautakunta - tekninen lautakunta Kunnanhallituksen edustajiksi lautakuntiin nimettiin seuraavat henkilöt: maaseutulautakunta rakennuslautakunta sivistyslautakunta perusturvalautakunta tekninen lautakunta Outi Kiesilä Maarit Honkanen Hannu Ripatti Eija Karjalainen Pentti Pylkkänen

12 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN 12 Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 :n mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan (1/100) kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi (2) edustajaa. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varajäsen. Vaalijalan kuntayhtymä on ilmoittanut kirjeellään , että Hirvensalmen kunta voi valita joko yhden tai kaksi edustajaa yhtymäkokoukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan yhtymäkokousedustajan toimikauden pituudesta. Kj Kunnanhallitus päättää, että se nimeää toimikaudekseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen edustajakseen Pirjo Lehtisen ja varajäseneksi Pentti Pylkkäsen.

13 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MIKKELIN SEUDUN MATKAILUPALVELU RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN 13 Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:ssä. Yhdistyksen kokouksiin jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään edustajia seuraavasti. Kaikilla jäsenillä on vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) edustajaa: Mikkelin kaupungilla on kuusi (6) edustajaa, muilla jäsenkunnilla kolme (3) edustajaa ja muilla yhdistyksillä yksi (1) edustaja. Kullakin edustajalla ja henkilöstöjäsenenä olevalla on kokouksessa yksi ääni. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kj Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaa Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n kokouksiin toimikaudeksi Kunnanhallitus nimesi Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n kokouksiin toimikaudeksi edustajiksi Seppo Ruhasen (varalla Rauno Turkki), Outi Kiesilän ja Maarit Honkasen.

14 Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALITSEMINEN MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN 14 Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:ssä. Kj Kunnanhallitus valitsee edustajansa Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin toimikaudeksi Tuomo Rämän ja varalle Kari Kiviniemen.

15 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ 15 Kunnanhallituksen johtosäännön 5 :n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan etua valvoessaan määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä ja tekemään oikeustoimia. Valtuutus koskee niitä yhteisöjä, joiden osakas tai jäsen kunta on. Kj Kunnanhallitus päättää, että kuntaa edustaa 1. osakaskuntien kokouksissa tekninen johtaja Asko Viljanen, varalla rakennustarkastaja Marko Pynnönen 2. kiinteistö- ja lohkomistoimituksissa tekninen johtaja Asko Viljanen, varalla rakennustarkastaja Marko Pynnönen 3. asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokouksissa vs. hallintojohtaja Mervi Simoska 4. Hirvensalmen Vesi Oy:ssä ja Hirvensalmen Energia Oy:ssä vs. hallintojohtaja Mervi Simoska 5. Hirvensalmen Vanhustentuki ry:n kokouksissa vs. hallintojohtaja Mervi Simoska 6. Tervaleppäyhdistyksen kokouksissa Maarit Honkanen 7. Itä-Suomen Pelastushelikopterin Tuki ry:n kokouksissa Pentti Pylkkänen 8. Kauppakamarin yhteyshenkilönä toimii elinkeinoasiamies Rauno Turkki.

16 Kunnanhallitus KANSALAISOPISTON OPISTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 16 Kunnanhallitus on asettanut opistotoimikunnan, johon on kuulunut neljä jäsentä. Kj Kunnanhallitus päättää asettaa neljä jäsenisen kansalaisopiston opistotoimikunnan toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsee edustajakseen Outi Kiesilän ja oikeuttaa sivistyslautakunnan nimeämään opistotoimikunnan 3 muuta edustajaa.

17 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAT KUTSUNTALAUTAKUNNASSA 17 Kj Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan ja hänelle varamiehen kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi Kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan toimikaudeksi valittiin Juhani Mannisen ja varalle Matti Koppasen.

18 Kunnanhallitus TARKASTUSKERTOMUS KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTON RAHAVAROJEN, ARVOPAPEREIDEN JA VAKUUKSIEN TARKASTUKSESTA. 18 Outi Kiesilä ja Pentti Pylkkänen ovat toimittaneet kunnanhallituksen valitsemina kunnan hallinto- ja taloustoimiston rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastuksen. Suoritetussa tarkastuksessa he havaitsivat seuraavaa: Käteiskassat tarkastettiin tositteiden kanssa ja ne täsmäsivät. - Mikkelin Puhelinyhdistyksen osakkeita (2 kpl) ei ollut luetteloitu - Kuntaan on hankittu uusia osakkeita: o Kuntarahoitus Oyj kpl á 2,70, yhteensä o Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö MISET Oy 25 kpl á 200, yhteensä Kunta on myynyt Yrttitarhan osakkeet 24 kpl á 354,17, yhteensä Tarkastuskertomuksessa mainitut puutteet on korjattu. Kj. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa tarkastuskertomuksen hallinto- ja taloustoimiston rahavarojen, arvopapereiden ja vakuuksien tarkastuksesta. Raportti ei aiheuta toimenpiteitä.

19 Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon kaavasta tehtyjen valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. on annettava viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen on Kuopion hallinto-oikeus, joka voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju Liukonniemen osayleiskaavasta on tehty yksi valitus. Valitus on kohdistunut Parkkolan kylän Liukonniemi tilaan RN:o 1:121. Kj Kunnanhallitus määrää maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaan Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju Liukonniemen osayleiskaavan tulemaan voimaan alkaen kunnanvaltuuston päätöksen :n mukaisesti lukuun ottamatta tilaa Liukonniemi 1:121. Tämä päätös annetaan viipymättä tiedoksi Kuopion hallinto-oikeudelle sekä valittajille maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n mukaisesti. 19 Kuntaan on saapunut Kuopion hallinto-oikeuden antama päätös koskien Harri Kuitusen valitusta Hirvensalmen kunnanvaltuuston päätöstä, jolla Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju- Liukonniemi osayleiskaavan. Harri Kuitunen on vaatinut, että kaavaan on tehtävä valituksen liitteenä olevaan karttaan merkitty rakennus-paikan siirtämistä koskeva muutos. Hallinto-oikeiden ratkaisu: Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Perusteluinaan Kuopion hallinto-oikeus esittää, että maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 1 momentin mukaan yleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallintooikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momentin mukaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun

20 Kunnanhallitus päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Kuntalain 93 :n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksenalainen päätös on asetettu yleisesti nähtäville Valitus-aika on näin ollen päättynyt Kuitusen valituskirjelmä on saapunut hallinto-oikeuteen Koska valitus on saapunut hallinto-oikeuteen valitusajan päättymisen jälkeen, hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta. Kj Kunnanhallitus merkitsee Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen tietoonsa ja päättää tyytyä päätökseen. Samalla kunnanhallitus toteaa, että Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju Liukonniemen osayleiskaava on saavuttanut lainvoiman.

21 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN. 20 Kiinteistö Oy Yrttitarha ja Hirvensalmen kunta ovat käyneet neuvotteluja Kesäniitty RN:o 7:156 kiinteistön määräalan, noin 1,07 ha myymisestä, Kiinteistö Oy Yrttitarhalle liitettäväksi lisämaaksi Herkkukartano RN:o 7:140 nimiseen tilaan. Kauppaan sisältyy kiinteistöllä oleva lato. Lato on tällä hetkellä kunnan teknisen toimen varastona. Kauppahinta on 5000 euroa. Kauppakirjaluonnos liitteenä 1. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

22 Kunnanhallitus ESIKOULULAISTEN JA 1 2 LUOKKIEN OPPILAIDEN KOULUPÄIVÄN EHEYTTÄMINEN Sivistysltk Kunnanvaltuutettu Kimmo Mikander yhdessä viiden muun kunnanvaltuutetun kanssa ovat jättäneet päivätyn valtuustoaloitteen, jossa esitetään että perusturva- ja sivistyslautakunta perusteellisesti selvittävät Hirvensalmen kunnan mahdollisuuden koulupäivän eheyttämiseen mainittujen kuntien tavoin ja noudattaen koulutuspoliittista selontekoa, ja ottaen huomioon esityksen päiväkodin uudelleen sijoittamisesta. Esityksessä edellä mainittuina kuntina tarkoitetaan Sipoon, Sievin, Jyväskylän ja Kuopion kuntia / kaupunkeja, joiden yhteensä seitsemässä koulussa on toteutettu Sitran rahoittamaa Mukava kokonaiskoulupäivähanketta. Kokonaiskoulupäivähankkeessa etsittiin parhaiten toimivia käytäntöjä eheytetylle koulupäivälle erilaisissa kunnissa ja kouluissa. Kunnallinen aamu- ja iltapäivätoiminta (1.-2. luokat ja erityisoppilaat) kuului osana eheytettyyn koulupäivään, mutta projektissa tarjottiin valvottuja toimintaryhmiä sekä kerhotoimintaa kaikille vuosiluokkien 1-9 oppilaille. Koulupäivän rakenteen uudistamisen lähtökohtana oli lapsen vireyden ja biologisen rytmin huomioon ottaminen, perheiden ajankäyttöön liittyvät tarpeet, erilaisten toimintojen tarkoituksenmukaisuus sekä koulunpäivän säännöllisyys. Kiinteä päivärytmi totuttaa oppilasta säännöllisiin elämäntapoihin, antaa turvallisuuden tunnetta myös pienimmille lapsille sekä tukee suotuisaa kehitystä. Eheytetyn koulupäivän perusrakenne muodostui kolmesta osasta: (1) aamutoiminnasta, (2) "hengittävästä" koulupäivästä, johon sisältyi oppitunteja, harrastustuokioita ja pitkä lounastauko sekä (3) iltapäivätoiminnasta koulun jälkeen. Alla oleva malli yleiskuvan eheytetyn koulupäivän rakenteesta, vaikka yksityiskohtaiset kelloajat vaihtelevatkin kouluittain.

23 Kunnanhallitus Koulupäivän rakenneuudistusta kokeiltiin siten, että kouluilla oli pidennetyt lounastauot joko kaikissa luokissa tai osalla luokista. Lounastauon aikana oli mahdollisuus harrastamiseen, ulkoiluun, leikkiin, tukiopetukseen yms. Jos luokassa vain osa oppilaista piti pidennetyn lounastauon, järjestettiin muille oppilaille sinä aikana opetusta. Koulupäivän rakennetta muutettiin myös välitunteja ja opetusjaksoja uudelleen rytmittämällä. Lisäksi koulupäivää kevennettiin järjestämällä valinnaisopintoja (käsityö, liikunta, kuvaamataito, musiikki yms.) keskelle päivää, jolloin teoreettisen opiskelun lomaan saatiin myös toiminnallisuutta. Kattavuuden tavoite tarkoitti sitä, että koulun tarjoamaan toimintaan pyrittiin saamaan mukaan mahdollisimman moni sitä tarvitseva oppilas. Erityisesti haluttiin tavoittaa ne lapset ja nuoret, jotka olivat paljon yksin ilman aikuisen läsnäoloa ja joilla ei ollut säännöllisiä harrastuksia koulussa tai sen ulkopuolella ja joilla tämän vuoksi oli kehitykseen liittyviä riskejä. Kokeilukoulussa toimi kouluohjaajaksi nimitetty henkilö, jonka vastuulla oli oppilaiden vapaa-ajan toiminta kouluissa. Heidän viikkotyöaikansa vaihteli kouluittain 16 tunnista täyteen viikkotyöaikaan. Hirvensalmella kunta ostaa iltapäiväkerhotoiminnan Hirvensalmen seurakunnalta. Toiminta on tarkoitettu lainsäädännön mukaisesti luokan oppilaille sekä luokalla opiskeleville erityisoppilaille. Lisäksi Hirvensalmen kunta on laajentanut toiminnan koskemaan myös esioppilaita, jotka muutoin ovat

24 Kunnanhallitus lainsäädännöllisesti toiminnan ulkopuolella. Toiminta järjestetään seurakuntakodilla johtuen koulutilojen sopimattomuudesta vapaamuotoisemman kerhotoiminnan järjestämiselle. Suurin osa iltapäiväkerhon oppilaista on Elomaan koulun oppilaita. Elomaan koulun etäisyys seurakuntakodilta on varsin lyhyt ja välillä on kevyen liikenteen väylä, joten se on myös varsin turvallinen kulkea. Elomaan koulun osalta on esiopetuksen oppilaat saatettu ip-kerhoon avustavan henkilöstön toimesta lukuvuoden alusta alkaen toukokuun toiselle viikolle saakka. Iltapäiväkerhotoiminta on nykymuodossaan toimivaa ja laadukasta ja siltä osin ei ole tarvetta rakenteellisiin uudistuksiin. Toki on selvää, että mikäli päiväkoti sijaitsisi koulun yhteydessä olisi koulupäivän ja iltapäivätoiminnan ym. kerhotoiminnan järjestäminen sujuvampaa ja oppilaiden kannalta turvallisempaa ja helpompaa ja yhtenäisen hoito- / koulupäivän hallinta olisi kaikin puolin vaivattomampaa. Myös henkilöstön mahdollinen yhteiskäyttö olisi ongelmatonta. Nykyisillä kiinteistöjen sijainneilla ei synergiaetua ole saavutettavissa. Mukava hankkeessa olleissa kouluissa koulupäivän eheyttäminen oli vapaaehtoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat voivat valita onko oppilas mukana yllä kuvaillussa eheytetyssä koulupäivässä vai opiskeleeko hän perinteisesti järjestetyn koulupäivän mukaisesti. Näin luonnollisesti tulee ollakin, koska osalla oppilaista on toinen vanhemmista kotona ja ei ole tarkoituksenmukaista väkisin pidentää oppilaan koulupäivää vanhemman / muun huoltajan ollessa kotona. Käytännössä valinnan mahdollisuus edellyttää sitä, että vuosiluokan koko on sellainen, että vuosiluokka on mahdollista jakaa kahteen opetusryhmään taloudelliset ja pedagogiset realiteetit huomioiden. Toinen ryhmä opiskelisi perinteisen työjärjestyksen mukaisesti ja toinen eheytetyn koulupäivän työjärjestyksen mukaisesti. Elomaan koulun keskimääräinen vuosiluokan koko on noin 10 oppilasta. Opetusta annetaan yhdysluokissa eli 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat ovat samassa opetusryhmässä. Mikäli toiminta järjestettäisiin eheytetyn koulupäivän mukaisesti tulisi opetusryhmien oppilasmäärien olla vähintään kaksinkertaiset nykyiseen verrattuna, jotta se olisi taloudellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaista. Keskittämällä kaikki kunnan oppilaat opiskelemaan Elomaan koululle on mahdollista saavuttaa oppilasmäärien suhteen teknisesti tarkoituksenmukaiset olosuhteet eheytetyn koulupäivän toteuttamiselle. Näin olisi mahdollista saada riittävän suuret vuosiluokat, jotka voitaisiin jakaa tarkoituksenmukaisesti eheytettyihin ja perinteisiin opetusryhmiin.

25 Kunnanhallitus Mukava hankkeen taustalla on erittäin merkittävät tarpeet pienimpien koululaisten yksinäisten iltapäivien vähentämiseksi ja toisaalta perheiden yhteisen ajan lisäämiseksi harrastuksilta vapautuvana ilta-aikana. Yksinäisten iltapäivien osalta ongelma on mahdollista ratkaista nykyisen iltapäivätoiminnan puitteissa. Perheiden yhteisen ajan lisääminen siirtämällä harrastustoimintaa ilta-ajasta koulupäivän keskelle on tavoittelemisen arvoinen asia. Näin voitaisiin rauhoittaa hektistä elämänrytmiä ja saataisiin mahdollisuuksia perheiden yhteisille kokemuksille ja kasvulle. Vanhemmat vaativat harrastetoiminnalta, oli se sijoitettuna keskelle koulupäivää tai ilta-aikaan, laatua ja ammattimaisuutta. Ilta-aikaan järjestettyä harrastetoimintaa ohjaavat liikuntaharrastuksissa lähes poikkeuksetta vapaaehtoistyöntekijät ilman korvausta. Musiikin, tanssin yms. harrasteiden osalta taas kyseessä ovat pääsääntöisesti maksulliset harrasteet, joissa ohjaaja on palkattua henkilöstöä. Liikuntaharrasteiden ohjaajat ovat pääsääntöisesti normaalisti työelämässä mukana ja ovat käytettävissä vasta työajan jälkeen eli ilta-aikaan. Riittävän ammattitaitoisten ohjaajien saaminen keskelle koulupäivää vapaaehtoisvoimin on ongelmallista. Harrastetoiminnan sijoittaminen keskelle koulupäivää mahdollistaa uusien lasten saamisen mukaan ohjattuun harrastetoimintaan. Kun kyseessä on esim. liikuntaharrastus ovat vaikutukset esim. lasten terveydelle ja elämänhallinnalle positiivisia. Perheiden yhteistä ilta-aikaa tällä toimintatavalla ei kuitenkaan pystytä merkittävästi lisäämään. Näin siksi, että harrastukset ovat usein myös lajisidonnaisia eli mikäli keskellä koulupäivää onkin yleisliikunnallinen harrastekerho kulkevat aktiivisesti liikuntaa harrastavat yhä edelleen oman lajinsa harjoituksissa ilta-aikana. Musiikin, tanssin yms. harrasteiden osalta voi olla mahdollista saada ostopalveluita myös keskelle koulupäivää, mutta ostopalveluiden käytön resursointi on ongelma. Mukava hankkeen kokeilukouluissa rahoitus järjestyi Sitran hankerahoituksen avulla ja kokeilukouluissa todettiin hankkeen päätyttyä, että toiminnan järjestäminen ilman erillisrahoitusta on mahdotonta. Vapaaehtoiseen kolmannen sektorin talkootoimintaan harrastetoiminnan järjestäminen ei voi perustua. Kokeilukouluissa oli käytössä myös kouluohjaajaksi nimitetty henkilö, jonka vastuulla oli oppilaiden vapaa-ajan toiminta kouluissa. Myös kouluohjaajan resursointi mahdollistui Sitran hankerahoituksen avulla. koulupäivän eheyttämiseen mainittujen kuntien tavoin, kuten valtuustoaloitteessa todetaan edellyttäisi siis myös koulupäivän keskelle sijoitetun harrastetoiminnan osalta huomattavaa lisäresursointia oppilaiden harrastetoimintaan. Hankkeessa keskeisenä oli pitkän lounastauon järjestäminen. Perinteisesti koulujen lounastauko on ollut 30 min ja Mukava

26 Kunnanhallitus hankkeen kokeilukouluissa lounastauon pituus oli 60 min. Lounastauon pidentämisellä pyrittiin kiireettömän ruokailun mahdollisuuteen sekä harrastamisen, leikin ja ulkoilun mahdollisuuden edistämiseen. Elomaan koululla on jo useamman vuoden ajan ollut käytössä pidennetty lounastauko. Lounastauon pituus on nykyisellään 45 min ja sen edut perinteiseen 30 min taukoon verrattuna on käytännössä koettu. Pidennetty lounastauko on rauhoittanut ruokailutilannetta ja mahdollistanut pitkäkestoisemman harraste- / välituntitoiminnan sitä haluaville koulun piha-alueilla. Elomaan koulun tilat ovat siistit ja viihtyisät, mutta ne on suunniteltu koulutoimintaan. Erityisen harrastetoiminnan lisääminen vaatisi ainakin joidenkin tilojen muuttamista kerhotoimintaan sopiviksi ja muunneltaviksi. Tilojen lisäksi myös opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmän uudistaminen edistäisi koulupäivän eheyttämishankkeita. Opettajien nykyinen työaika- ja palkkausjärjestelmä perustuu opetusvelvollisuustyöaikaan ja mikäli kokonaiskoulupäivä tai koulupäivän eheyttämishanketta halutaan järjestää laajemmassa mittakaavassa tulee opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmäkin muuttaa kokonaistyöaikajärjestelmäksi. Tämä puolestaan on valtakunnallinen etujärjestöjen välinen kysymys, mihin ei paikallisella tasolla ole mahdollista vaikuttaa. Jotta koulupäivän eheyttämistä Hirvensalmella on tarkoituksenmukaista lähteä pidemmälle suunnittelemaan on ainakin useampi alla olevista kysymyksistä ratkaistava ensin. Elomaan koulun yhden vuosiluokan oppilasmäärät tulee olla vähintään kaksinkertaiset nykyiseen verrattuna; tämä saavutetaan keskittämällä kaikki kunnan oppilaat Elomaan kouluun. Harrastetoiminnan ohjaajien rekrytointi ja resursointi onnistuu. Elomaan koulun tilojen muutostyöt toteutetaan tai / ja päiväkodin tilat sijaitsevat samalla tontilla. Opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmä muutetaan kokonaistyöaikajärjestelmäksi. Liite 3 Rehtori VALTUUSTOALOITE; ESIKOULULAISTEN JA 1 2 LUOKKIEN OPPILAIDEN KOULUPÄIVÄN EHEYTTÄMINEN Sivistyslautakunta hyväksyy esittelytekstin sisällön lausuntonaan koulupäivän eheyttämiseksi ja päättää, että tässä vaiheessa valtuustoaloite ei aiheuta enempää toimenpiteitä.

27 Kunnanhallitus Perusturvaltk Koulupäivän eheyttämisessä kysymys on kulupäivän sisällön uudistamisesta oheisen sivistyslautakunnan pöytäkirjan mukaisesti. Eheyttämisen piiriin kuuluisivat myös esikouluikäiset, jotka kuuluvat samalla myös päivähoitolain piiriin. Nykyisessä kunnan palvelujärjestelmässä esikoululaisten iltapäivähoito on järjestetty pääosin sivistystoimen hallinnoiman iltapäivätoiminnan kautta. Vain erityisistä hoitojärjestelyistä johtuen iltapäivähoitoa on tällä hetkellä annettu perhepäivähoidossa ja ryhmäpäiväkodissa. Esikoululaiset ovat tarvittaessa voineet olla kuitenkin päivähoidossa perjantai-päivän. Varsinainen kerhotoiminnan järjestäminen ei kuulu päivähoidon toimialaan. Koulupäivän eheyttäminen vaatii myös tilajärjestelyjä. Esille on nostettu asian ratkaiseminen päivähoidon tilakysymysten yhteydessä. Perusturvalautakunta on ottanut kantaa päivähoidon tilakysymyksiin ja todennut, että muut kuin koulukeskuksen yhteyteen rakennettavat uudet tilat tulisi olla ensisijaisia tilaratkaisuja. Ptj Lautakunta merkitsee tiedokseen sivistyslautakunnan kannanoton koulupäivän eheyttämiseen ja toteaa, että asia ei vaadi toimenpiteitä perusturvalautakunnalta tässä vaiheessa.. 21 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy aloitteen johdosta laaditut lausunnot ja päättää, ettei asia aiheuta tässä vaiheessa enempiä toimenpiteitä. Kunnanhallitus esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

28 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Itä-Suomen lääninhallituksen liikenneosasto on laatinut läänin uuden liikenneturvallisuussuunnitelman vuosille Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuustoimija hankkeen, läänin liikenneturvallisuusryhmän ja maakuntien liikenneturvallisuus-ryhmien jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua toimenpideosion laatimiseen. Liikenneosasto pyytää eri tahoilta lausuntoja liikenneturvallisuussuunnitelmasta mennessä. Läänin liikenneosasto toivoo, että lausunnoissa paneuduttaisiin erityisesti suunnitelman toimenpideosioon siltä osin, kun lausuntoa antava organisaatio on laitettu hankkeen vastuutahoksi tai yhteistyöorganisaatioksi. Kj. Kunnalla ei ole huomautettavaa selvitykseen.

29 Kunnanhallitus TILAPÄISTEN VASTAANOTTO- JA JÄRJESTELYKESKUSTEN KARTOITUS. 23 Etelä-Savon TE-keskus on lähettänyt maakunnan kunnanhallituksille osoitetun kirjeen, jolla se pyytää kuntia ilmoittamaan mahdollisen valmiutensa järjestää tilapäisiä vastaanotto- tai järjestelykeskuksia laajamittaisen maahanmuuton sattuessa. TE-keskus pyytää kuntia pohtimaan kuntien mahdollisia resursseja vastaanotto- ja järjestelykeskuksiksi. Päällekkäisyyksiä pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien kanssa tulee välttää. Vaikka varsinaisia turvapaikanhakijoiden normaaliaikaisia vastaanottokeskuksia ei Etelä-Savossa olekaan, niin maakunnan osalta tavoiteluku hätätilanteiden tilapäisiksi majoituspaikoiksi on noin 3 000, Valtakunnallisena tavoitteena on kartoittaa kaikkiaan noin tilapäistä majoituspaikkaa. Työministeriö ja Suomen Punainen Risti ovat tehneet valtakunnallisen aiesopimuksen siitä, miten eri puolella Suomea majoitus- ja ruokapalvelut hoidetaan joukkopaon sattuessa. Aiesopimus muuttuu konkreettiseksi sopimukseksi, jossa valtio vastaa aiheutuvista kustannuksista yhteisen talousarvion pohjalta. Vastaavasti Etelä-Savon TE-keskuksen työvoimaosasto on tehnyt SPR:n Kaakkois-Suomen piirin kanssa yhteistyössä maakunnallisen aiesopimuksen menettelytavoista joukkopaon varalta. Etelä-Savon TE-keskus pyytää kunnilta vastauksia kuntien valmiudesta tilapäisten vastaanotto- ja järjestelykeskusten toteuttamiseen mennessä. Kj. Hirvensalmen kunnasta on kartoitettu mahdolliset tilat jo aiemmin tilapäisten vastaanotto- ja järjestelykeskusten järjestämiseen. Edelleenkään kunnalla ei ole osoittaa ko. tarkoitukseen soveltuvia resursseja.

30 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 24 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Reijo Luhanko/Tomi Riittinen 2. Jouko ja Sinikka Palander/Jyrki Vartemaa, Seija Okker, Johanna Kinnunen ja Ville Juote 3. Liisa Kostian ja Timo Kostianinen kp/klaus Kostian, Anne Ersson, Leena Kostian ja Hilde Lindgren 4. Jouko ja Riitta Häkkänen/Riina Häkkänen 5. Kiinteistö Tammilehto Oy/Oy Raita Environment/korjaus kauppakirjaan 6. Vappu Lauttanen/Jarkko Lauttanen 7. Leena, Päivi, Mirja ja Eero Vallisaari/Hilkka Vallisaari 8. Paula Marttinen/Veikko Tuhkalainen 9. Manne ja Orvokki Mäkelä/Anu Jukkola 10. Veikko Saalasti/Mikko Saalasti 11. Seija ja Juha Karhiaho/Aki Kärnä ja Titta Liukkonen

31 Kunnanhallitus Hirvensalmen kunta/jouko Tähtinen 13. Sisko Krannila/Teppo Kaarniemi 14.Mooses Kirjalainen/Seppo ja Matti Kirjalainen sekä Arttu Helomaa 15.Orvokki Kirjalainen/Seppo ja Matti Kirjalainen sekä Ansa Helomaa. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

32 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 25 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: Sisäasiainministeriön päätökset: alueiden nimeämisestä aluekeskusohjelmaan ja aluekeskus- ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin varatusta määrärahasta rahoitettaviin kaupunkiohjelmiin ohjelmakaudelle seutukuntajaosta yleisestä valtionosuudesta verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen vahvistamisesta siirtymätasauksen vahvistamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta v Valtiokonttorin päätös Taimi Hännisen perinnön luovuttaminen kunnalle. 8. Kuopion hallinto-oikeuden päätös Terho Hämäläinen verovalituksesta. 9. Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös perustoimeentulotukeen maksettavasta valtionosuusennakosta v Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätökset Puulan Metallilajittelun ympäristöluvasta luonnonsuojelualueen perustamisesta Vanhamäen Ylätonnin Saaret tilalle luonnonsuojelualueen perustamisesta Alatalo 1:82 ja (nimetön) 1:5 tiloille. 13. TE keskuksen tiedote marraskuun 2006 työllisyystilanteesta. 14. Mikkelin työvoimatoimiston päätös työsuunnittelijan palkkatuesta Uudenmaan veroviraston tilitystulosteiden lähete Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto.

33 Kunnanhallitus Kuntaliiton kirjeet: suosituksesta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna ympäristöterveydenhuollon maksullisuuden laajenemisesta. 19. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje virka- ja työehtosopimuksesta ryhmähenkivakuutusta vastaamasta taloudellisesta edusta. Etelä-Savon koulutuksen ky:n 20. hallituksen pöytäkirja yhtymäkokouksen pöytäkirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n 22. hallituksen pöytäkirja rakennustoimikunnan pöytäkirja toiminta- ja laskutustilasto , vertailu ja ennuste. Etelä-Savon maakuntaliiton 25. maakuntahallituksen pöytäkirja maakuntavaltuuston pöytäkirja Mikkelin kaupungin 27. kaupunginhallituksen pöytäkirjaote perusterveydenhuollon palelujen myyntisopimuksen uudistamisesta Ristiinan ja Hirvensalmen kunnille 28. ympäristölautakunnan pöytäkirja seutuvaliokunnan pöytäkirjaote liikunnan työllistämishankkeesta 30. ympäristölautakunnan pöytäkirjaote ympäristöstrategiasta ja seurantaraportista seutuvaltuuston pöytäkirjaote seutuhallinnon huomioon ottamisesta kuntien konsernitilinpäätöksissä 32. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Pieksämäen kaupunginhallituksen päätös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuuden tarkastelusta. Rakennuslautakunnan 34. pöytäkirja pöytäkirja Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja

34 Kunnanhallitus Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

35 Kunnanhallitus URMASLAHDEN ASEMAKAAVAN KAAVOITUKSEN SUORITTAJASTA PÄÄTTÄMINEN 26 Hirvensalmen kunnanhallitus on nimennyt Urmaslahden asemakaavoituksen ohjausryhmän Ohjausryhmä on käsitellyt kokouksessaan Urmaslahden asemakaavoituksen kaavoitustarjoukset. Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta. Ohjausryhmä esittää kaavoitustyön suorittajaksi Suunnittelukeskus Oy:tä Lappeenrannasta. Perusteluna ohjausryhmä on pitänyt, että Suunnittelukeskus Oy on tehnyt Hirvensalmen kunnan alueella merkittävästi kaavoitustöitä; Puulan osayleiskaava, kaavamuutoksia asemakaava-alueella, Uutelan osayleiskaava sekä myös Liekuneen-Ryökäsveden kaavanlaatija on siirtynyt Suunnittelukeskus Oy:n palvelukseen. On myös huomioitava, että Suunnittelukeskus Oy:n tarjous sisältää viisi käyntiä Hirvensalmella. Pöyry Environment Oy:n tarjoukseen ei sisälly suunnittelukokouksia eikä viranomaisneuvottelua, vaan niissä on erillishinta. Ohjausryhmä katsoo, että kokoukset ja viranomaisneuvottelut ovat määrältään yli kymmenen käyntikertaa. Ohjausryhmä on katsonut, että Suunnittelukeskus Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Koska ohjausryhmän osalta kunnanhallitus ei ole antanut määrärahavaltuutuksia kaavoituksen päättämisestä, niin asia joudutaan esittämään kunnanhallitukselle. Kj Kunnanhallitus päättää valita Urmaslahden asemakaavan kaavoituksen suorittajaksi Suunnittelukeskus Oy:n Lappeenrannasta tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti em. perustein. Liitteenä nro 2 tarjousten avauspöytäkirja.

36 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MAAOIKEUDEN ISTUNTOON 27 Mikkelin käräjäoikeus on lähettänyt istuntokutsun pidettävään maaoikeuden suulliseen valmistelu- ja pääkäsittelyistuntoon. Toimitus koskee Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 96 :n mukaista lunastustoimitusta nro yhteisen venevalkama-alueen 878:1 osan lunastamiseksi Hirvensalmen kylässä. Kj Kunnanhallitus valitsee edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus valitsi edustajakseen tilaisuuteen Asko Viljasen avustajanaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Manninen.

37 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 28 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta seuraavista asioista: 1. Taloustutkimus Oy:n Kuntien VIP-Imagotutkimus. Todettiin, että kunta on edennyt edelleen myönteisesti kuntien imagovertailussa. 2. Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusrakenteessa tapahtuneet muutokset ja näköpiirissä olevat omistajarakennetta koskevat paineet. Keskusteltiin asiasta ja valtuutettiin kunnanjohtaja toimimaan asiassa aikaisempien periaatteiden mukaisesti. 3. Kunnanjohtajan Brysselin matkan kuulumiset.

38 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 5-17, 20, Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-4, 18-19, 21-25, 28 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 23.1.2017 1 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00-17.35 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot