Henkilökohtaista apua kenelle ja miten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaista apua kenelle ja miten"

Transkriptio

1 Henkilökohtaista apua kenelle ja miten Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä Lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

2 Palvelusuunnitelma Kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa palvelusuunnitteluprosessissa laadittava suunnitelma kaikista niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä Palvelusuunnitelmaan kirjattua ei palveluista päätettäessä voi sivuuttaa ilman perusteltua syytä Palvelusuunnitelmalle on vammaispalvelulaissa annettu erityistä merkitystä henkilökohtaisen avun osalta (VPL 8 d : henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan ) 2

3 Palvelusuunnitelman laatiminen Lakiin perustuva oikeus (sosiaalihuollon asiakaslaki 7 ja VPL 3 a ) saada suunnitelma laadituksi, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai laatiminen ole muuten tarpeetonta Määräajat: 7 vrk:n kuluessa yhteydenotosta ryhdyttävä selvittämään palvelutarvetta ja ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 3 kk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä tehtävä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös kustakin haetusta palvelusta Kiireelliset palvelut järjestettävä ilman suunnitelmaakin (SHL 40 a ja 15 :t) Suunnitelmasta käytävä riittävän yksityiskohtaisesti ilmi ne asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen ja elämäntilanteeseen liittyvät seikat, joilla merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päätettäessä Suunnitelma tulisi päivittää tietyin määräajoin ja joka tapauksessa aina, kun se esim. palvelutarpeiden tai olosuhteiden muutoksen johdosta on tarpeen 3

4 Osallistuminen palvelusuunnitelman laadintaan Laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa tai läheisensä kanssa (sosiaalihuollon asiakaslaki 7, 9 ja 10 :t) Asiakkaalla tulisi olla oikeus päättää, keitä muita kutsutaan mukaan palvelusuunnitelmapalaveriin Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suunnitelman laatimisesta Huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet (asiakaslaki 4 ) Asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava sekä asia käsiteltävä ja ratkaistava ensisijaisesti asiakkaan edun mukaisesti (asiakaslaki 8 ) Huom. myös asiakaslain 5 : asiakkaalle annettava tietoa palveluvaihtoehdoista vaikutuksineen Viranomaisella on neuvontavelvollisuus (hallintolaki 8 ) Asiakkaalla on oikeus saada oma näkemyksensä kirjatuksi palvelusuunnitelmaan 4

5 Palvelusuunnitelman merkitys Yhteistyössä sosiaalityöntekijän, vammaisen henkilön ja hänen läheistensä sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa käytävä kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi mahdollistaa palveluiden yksilöllisen räätälöinnin ja joustavuuden Antaa asiakkaalle mahdollisuuden oman tuen suunnitteluun ja toiveiden esittämiseen sekä tiedonsaantiin tuki- ja palvelumahdollisuuksista edistää osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta Sitouttaa viranomaisia ja antaa tietoa palvelutarpeista sekä tulevaisuuden odotuksista Toimii viranomaisen työvälineenä (budjettisuunnittelu, vammaispoliittinen suunnittelu, käytettävissä olevien resurssien jakaminen yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen) 5

6 Henkilökohtainen apu Vuonna 2009 vammaispalvelulakiin säädettiin henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi laissa säädetyt edellytykset täyttäville vaikeavammaisille henkilöille (VPL 8 c ja d :t) Kunnan erityisen järjestämisvastuun piirissä, eli palvelu on järjestettävä määrärahoista riippumatta Uudistuksen taustalla: Suomen vammaispolitiikan kolme pääperiaatetta: 1) Oikeus yhdenvertaisuuteen 2) Oikeus osallisuuteen 3) Oikeus riittäviin palveluihin ja tukitoimiin YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista Samassa yhteydessä palvelusuunnittelun asemaa ja vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta palveluiden toteuttamisessa vahvistettiin 6

7 Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vaikeavammaisen henkilön välttämätön avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella 1. päivittäisissä toimissa; 2. työssä ja opiskelussa; 3. harrastuksissa; 4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 5. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä = Apu toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei selviä niistä vamman tai sairauden vuoksi Henkilökohtaisen avun tarkoituksena auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan: vammaisen henkilön aito mahdollisuus päättää, milloin, miten, missä ja kenen toimesta häntä avustetaan Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä PevL (20/2008): perustuslain 19 :ssä turvattu oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon edellyttää sellaista palveluntasoa, joka luo yksilölle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä 7

8 Avun määrä ja toteuttamistapa Yksilöllisen avuntarpeen ja elämäntilanteen mukaan Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen vähintään 30 tuntia kuukaudessa Kuitenkin tarpeen mukaan, eli vähempikin erityistilanteissa mahdollista, mutta myös suurempi tuntimäärä Työhön, opiskeluun ja päivittäisiin toimiin apua tulee aina saada välttämätöntä tarvetta vastaava tuntimäärä Kolme avun järjestämistapaa: 1. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset (työnantajamalli) 2. Kunta antaa palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten (arvon oltava kohtuullinen) 3. Kunta järjestää palvelun itse tai yhteistyössä toisen kunnan/kuntien kanssa tai ostopalveluna Tulkittu, että kunnassa tulisi olla tarjolla myös jokin muu järjestämistapa kuin työnantajamalli, eli kenenkään ei tulisi olla pakko ryhtyä työnantajaksi saadakseen henkilökohtaista apua Omainen voi toimia avustajana vain poikkeuksellisesti Avun määrään ja järjestämistapaan tulisi ottaa kantaa jo palvelusuunnitelmassa 8

9 Avun myöntämisedellytykset Vaikeavammaisuus Henkilö tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista Ratkaisevaa toimintakyky, ei diagnoosi Vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpito voidaan turvata avohuollon toimenpitein Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein (VPL 8 2 mom.) Avun tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista Ei kuitenkaan estä ikääntyvää vammaista henkilöä tai ikääntyneenä vammautunutta saamasta apua, vaan viittaa pelkästään tavanomaiseen ikääntymiseen liittyvään toimintakyvyn heikkenemiseen Avun saamiselle ei ole asetettu mitään ikärajoja Vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa 9

10 Henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa (VPL 8 c 2 mom.) Koska henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammasta henkilöä toteuttamaan omia valintojaan, avun ulkopuolelle rajautuvat tilanteet, joissa avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan (HE 166/2008) Tällaisiin palvelutarpeisiin vastattava muilla palveluilla Järjestämistavoiltaan aiempaa henkilökohtaisen avun järjestelmää monipuolisemmat säännökset henkilökohtaisesta avusta lisättiin lakiin, jotta sitä voisivat saada muutkin kuin työnantajavelvoitteiden hoitamiseen kykenevät tai sitä haluavat henkilöt Runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja erityisesti tästä voimavarakysymyksestä: kynnys asetettu matalaksi (mm. vuosikirjaratkaisu 2012:36, 2012:46, 2011:69 sekä annetut ratkaisut) Ratkaisuja löytyy säädöstietopankki Finlexistä, ja niitä on koottu THL:n ylläpitämään sähköiseen Vammaispalvelujen käsikirjaan 10

11 Ongelmakohtia Määrittelykyvyn riittävyys ja sen arvioiminen Hoidon, hoivan ja valvonnan elementit Ohjauksen tarve Suhde muihin palveluihin (esim. omaishoidon tuki, palveluasuminen, ns. tukihenkilöpalvelut, päivätoiminta) Omaishoidon tuki painottuu kotona annettavaan hoitoon ja hoivaan, kun taas henkilökohtainen apu on tarkoitettu tukemaan henkilön omia valintoja ja itsenäistä elämää Henkilökohtaista apua myönnettävä hakijalle sen saamisen edellytysten täyttyessä, vaikka kunnassa olisi tarjolla vaihtoehtoisia palveluita Asumisyksikössä asuminen ei ole este henkilökohtaisen avun saamiselle Palveluasumisen myöntämisedellytysten täyttyessä henkilökohtainen apu voi olla yksi tapa sen järjestämiseksi (palveluasumisen saamiselle ei ole voimavaraedellytystä)

12 Oikeuskäytäntöä: KHO /2121 Ainoa julkaistu hakijalle voimavaraedellytyksen täyttymättömyyden vuoksi kielteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin ja virkistystoimintaan KHO katsoi, että vaikeavammaisen nuoren voimavarat eivät olleet henkilökohtaisen avun saamiseksi riittävät Vaikeasti kehitysvammainen nuori selvityksen perusteella kykeni ilmaisemaan tunteitaan ilmein ja elein, mutta hän ei itse kyennyt ottamaan kantaa avuntarpeisiinsa ja niihin vastaamisen tapoihin 12

13 Oikeuskäytäntöä: KHO 2011:69 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin yms. Vaikeasti kehitysvammainen henkilö, joka asui kehitysvammaisten ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa asumisyksikössä ja osallistui sen virkistystoimintaan Henkilö pystyi lääkärinlausunnon mukaan ymmärryskykynsä rajoissa muodostamaan mielipiteensä ja ilmaisemaan eri tavoin kantansa arjen tilanteisiin, harrastuksiin ja asiointiin liittyvissä tehtävissä, kun mielipide kosketti konkreettisia hänelle tuttuja asioita Henkilö kykeni ilmaisemaan oman tahtonsa sanojen (puhe, kyllä/ei vastaukset), osoittamisen ja eleiden avulla Hän käytti muutaman sanan ilmauksia ja vuorovaikutuksessa kertoo kuvasta pyydettäessä parilla sanalla 13

14 Oikeuskäytäntöä: KHO 2012:36 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan Alaikäinen (s. 1999) autistinen ja kehitysvammainen henkilö, joka kävi koulussa ja iltapäivätoiminnassa Henkilö ymmärsi selkokielistä puhetta ja pystyi myös itse pyytämään haluamiaan asioita puheella Käytössä olivat lisäksi kuvat ja fasilitointi Henkilön käyttäytyminen saattoi olla arvaamatonta ja haasteellista KHO katsoi, että kun henkilö ilmaisi omaa tahtoaan ja osasi pyytää apua omalla tavallaan, hänellä oli riittävästi voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa Henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan ja tukisi itsenäisen selviytymisen oppimista Se seikka, että hakija tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut este avun myöntämiselle 14

15 Oikeuskäytäntöä: KHO 2012:46 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin kodin ulkopuolisiin harrastuksiin Autistinen ja kehitysvammainen henkilö, jolla ongelmana esim. voimakkaiden äänien ja ympäristön hälyn laukaisema aggressiivisuus Henkilöllä oli kehitysvammalain mukainen avustaja päivätoiminnassa Henkilö tarvitsi avustajan kaikessa kodin ulkopuolisessa liikkumisessa ja asioinnissa, mutta pärjäsi kotona ilman jatkuvaa valvontaa Hän kommunikoi muutaman sanan lauseilla, kirjoittamalla sekä kuvin Asiassa saadun selvityksen perusteella henkilö ilmaisi omaa tahtoaan ja osasi pyytää apua, joten KHO totesi hänellä olevan riittävästi voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa Kehitysvammalain perusteella myönnetyt avustajapalvelut eivät VPL 4.1 :n nojalla olleet henkilökohtaisen avun myöntämisen esteenä 15

16 Oikeuskäytäntöä: KHO T 3357 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin päivittäisten asioiden hoitamiseen, vaatehuoltoon, kodinhoitoon sekä asiointiin liittyviin toimiin Henkilöllä mm. lievä kehitysvamma, vaikea-asteinen paniikkihäiriö, tarkkaavaisuushäiriö, skolioosi ja kuulovammaa Henkilö oli kieltäytynyt hänelle tarjotuista tuetusta asumisesta, työtoiminnasta sekä mielenterveyspalveluista Henkilön avun tarve oli paljolti ohjailun ja muistuttelun luonteista Todettiin, että henkilökohtainen apu on tarkoitettu vastaamaan tämänkin tyyppistä apua välttämättä tarvitsevan henkilön yksilölliseen avuntarpeeseen Henkilöllä oli myös riittävästi voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa ja hän oli esitetyn selvityksen perusteella vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee vammansa johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista 16

17 Oikeuskäytäntöä: KHO /2125 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin yms. Puhumaton ja vaikeasti kehitysvammainen henkilö Henkilö kommunikoi tukiviittomin sekä ilmeiden ja eleiden avulla Vaikka hän ei kyennyt puhumaan, hän ymmärsi puheen ja hänellä oli jonkinlainen kyky ottaa kantaa ja tuoda esille omia mielipiteitään, tarpeitaan ja tavoitteitaan Kykyä oli selvitetty puhevammaisten tulkin lausunnolla 17

18 Oikeuskäytäntöä: KHO /2124 Hakijalle myönteinen ratkaisu Paniikkihäiriöstä kärsivä lievästi kehitysvammainen henkilö Henkilökohtaista apua haettiin päivätoimintaa varten Kysymys ohjauskyvystä/työnjohtokyvystä avustamistilanteessa Pystyi erikoislääkärin lausunnon mukaan jäsentyneessä, rauhallisessa tilanteessa itse etukäteen suunnittelemaan avustajan tehtävät ja ilmaisemaan mielipiteensä Vrt. KHO T 840: ei henkilökohtaista apua päivätoimintaan (käsikirjan lakiryhmä: yksittäistapaukseen liittyvä ratkaisu) 18

19 Oikeuskäytäntöä: KHO /2123 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin jne. Kyseessä keskivaikeasti kehitysvammainen henkilö, joka asui ympärivuorokautista hoitoa, ohjausta ja valvontaa tarjoavassa asumisyksikössä Henkilöllä oli hienovaraisen, selkokielisen ja ennakoivan ohjauksen tarve kaikissa toimissa Korkein hallinto-oikeus ei edellyttänyt, että henkilökohtaisen avun saamiseksi olisi aina osattava toimia itsenäisesti Ohjauksen tarve ei ollut este henkilökohtaisen avun saamiselle 19

20 Oikeuskäytäntöä: KHO T 2122 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin jne. Autistisen alaikäisen lapsen (s. 1997) kommunikaatio oli puheterapeutin lausunnon mukaan etupäässä toimimista, elehdintää ja ilmeitä, mutta jonkin verran puhetta ja kirjoittamista Jokapäiväiseen elämään liittyviä tarpeita lapsi ilmaisi puheella ja vastasi melko adekvaatisti kysymyksiin kyllä ja ei Hän ilmaisi itseään kirjallisesti yleensä noin 1-3 sanalla Voimavarat olivat riittävät, eikä ikä muodostunut ongelmaksi 20

21 Oikeuskäytäntöä KHO /2510 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin jne. Alaikäisellä hakijalla oli keskivaikea kehitysvamma ja epilepsia Hän tarvitsi kehitysvammaisuudesta johtuen kaikissa elämän hallintaan liittyvissä sekä päivittäisissä toimissa toisen henkilön apua, ohjausta, kannustusta, tukea ja valvontaa Eri toimintoihin ohjaamiseen niin sisällä kuin ulkona hakija tarvitsi toisen henkilön apua Hän ei pystynyt itsenäisesti liikkumaan ja toimimaan missään, vaan hän tarvitsi koko ajan ulkopuolista valvontaa Kommunikointikykyisen nuoren kohdalla henkilökohtaisen avun myöntämistä koskevat edellytykset täyttyivät KHO erikseen totesi, että asian arvioinnissa ei merkitystä ole annettava sille, kykeneekö henkilö toimimaan avustajansa työnantajana tai -johtajana

22 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Määrittelykyvyn riittävyys ja sen arvioiminen Määrittelykyvyn riittävyydessä rajalinjana tunteiden osoittaminen vs. mielipiteen tai kannan ilmaiseminen toimintaan Voimavarojen arviointi toimintoon liittyen: henkilöllä voi olla määrittelykyky ainakin niissä toimissa, jotka ovat hänelle vanhastaan tuttuja Kyky on riittävä, jos hakija kykenee jollain keinolla ilmaisemaan kantansa haetun toiminnan osalta Asian arvioinnissa tule antaa ei merkitystä ole sille, kykeneekö henkilö toimimaan avustajansa työnantajana tai -johtajana 22

23 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Määrittelykyvyn riittävyys ja sen arvioiminen Huomiota tulisi kiinnittää sen selvittämiseen, millä keinoin henkilökohtaisen avun hakija kommunikoi ja kykenee omilla keinoillaan ilmaisemaan kantansa henkilökohtaista apua koskevassa asiassa Tarvittaessa käytetään esim. tulkitsemista ja kommunikaation apuvälineitä ja menetelmiä Myös omaisten ja läheisten asiantuntemusta voidaan käyttää henkilön tahdon selvittämisessä, mutta apu ei voi kokonaan perustua toisen henkilön näkemykseen Asiantuntijalausunnoilla on ollut suuri merkitys (kirjallinen prosessi); lääkärinlausuntojen lisäksi esimerkiksi puheym. terapeuttien lausunnot sekä läheisten ja lähityöntekijöiden kuvaukset Selvittämisvelvollisuus ja neuvontavelvollisuus voivat edellyttää, että hakijalle annetaan mahdollisuus asiantuntijalausunnon esittämiseen 23

24 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Hoidon, hoivan ja valvonnan elementit KHO:n ratkaisut eivät siten tue sellaista tulkintaa, jonka mukaan henkilön runsaatkaan hoidon, hoivan ja valvonnan tarpeet sellaisenaan tarkoittaisivat voimavarojen puuttumista Vaikean kehitysvamman diagnoosi tai asuminen ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa tarjoavassa asumisyksikössä eivät myöskään sellaisenaan tarkoita vaaditun määrittelykyvyn puuttumista Erilaisista vaikeavammaisuutta osoittavista tekijöistä huolimatta henkilön voimavarojen riittävyys tulee erikseen selvittää Haastava käytös ei ole este henkilökohtaisen avun myöntämiselle, vaan päinvastoin avustajan tarve saattaa olla erityisen suuri silloin, kun esiintyy haastavaa käytöstä

25 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Ohjauksen tarve Henkilön ohjauksen tarve kaikissa toimissaan tai avun tarpeen painottuminen ohjaukseen ja muistutteluun ei ole este henkilökohtaisen avun saamiselle Esim. kehitysvammainen henkilö tarvitsee usein avustajan apua nimenomaan erilaisten tilanteiden ohjailussa eikä niinkään asioiden konkreettisessa suorittamisessa; jos hän kuitenkin pystyy riittävästi ilmaisemaan sen, mitä hän haluaa avustajan kanssa tehdä, hänelle tulee myöntää apu Suhde muihin palveluihin Ratkaisujen perusteella voidaan myös todeta, että osallistuminen asumisyksikön aktiviteetteihin tai muut palvelut eivät poista henkilön oikeutta henkilökohtaiseen apuun Eri palvelut vastaavat erilaisiin tarkoituksiin (esim. hoidon ja hoivan tarve vs. osallisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen) 25

26 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Ratkaisuissa on korostettu palvelusuunnittelun merkitystä Palvelusuunnitelma osoittaa yksilöllistä tarvetta, joka VPL 3 :n mukaan palveluiden järjestämisen pohjana Henkilökohtaista apua järjestettäessä on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan (VPL 8 d 1 mom.) Palvelusuunnittelussa on tärkeää selvittää, mitä sellaisia asioita henkilö tekee tai haluaisi tehdä, joissa hän tarvitsee henkilökohtaista apua Palvelusuunnitelmalla on merkitystä myös arvioitaessa henkilökohtaiseen apuun tarvittavia tuntimääriä ja avun järjestämistapaa 26

27 Ajankohtaista henkilökohtaisessa avussa Järjestämistavat: oltava vaihtoehto työnantajamallille Avustamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset Mm. avustajan matka- ja lippukulut Opinnoissa tarvittava avustaminen VPL vai laki ammatillisesta koulutuksesta Suhde muihin palveluihin Esim. asuminen, päivä- tai työtoiminta, kuljetuspalvelun saattajapalvelu, omaishoidon tuki Joskus myönnetään ihan muuta kuin mitä on haettu Henkilökohtainen apu ulkomailla Kuinka pieni lapsi voi saada apua Ei ikärajaa, vaan riippuu mm. tarkoituksesta, johon haetaan (vrt. mitä tavanomaisesti kuuluu vanhemmuuteen) Määräaikaiset avustajapäätökset: erityistä huomiota palvelun jatkuvuuden turvaamiseen Tuntimäärien oltava asiakkaan tarpeita vastaavia 27

28 Kiitokset mielenkiinnosta! 28

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma

Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma TÄNÄÄN JA HUOMENNA - TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Seinäjoki 23.9.2014 24.9.2014 1 Ongelmakohtia Hyvän hallinnon toteuttaminen

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Vammaispalvelulaki kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulaki kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu Omaishoitajat ja Läheiset -liitto 23.10.2013 OTM Jukka Kumpuvuori 24.10.2013 www.kumpuvuori.fi 1 Perhe-elämää Isän työ Isän

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Limingan kunta Sosiaalityö, vammaispalvelut 26.11.2014 Perusturvalautakunta 26.11.2014 89 Voimaantulo 1.1.2015 Limingan kunta, Iivarinpolku 6, 91900

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Kuinka lakia luetaan omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Turku, 26.3.2014 OTM Jukka Kumpuvuori Lakiasiaintoimisto

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset

Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset Yksilöllinen edunvalvonta lakineuvonnan tyypilliset tapaukset Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori Autismi- ja Aspergerliitto ry Jäsenyhdistystapaaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Voimaantulo 1.1.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN TOTEUTTAMISEKSI VUONNA 2013 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJEET

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMALOMAKE OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom YLEISTÄ PALVELUTARPEEN SELVITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen ja työnantaja toimimisen kehittäminen

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen ja työnantaja toimimisen kehittäminen Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestäminen ja työnantaja toimimisen kehittäminen Matti Suontausta 76041 Pro gradu tutkielma, Työelämän oikeusnormit 2013 Turun yliopiston oikeustieteellinen

Lisätiedot