Henkilökohtaista apua kenelle ja miten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtaista apua kenelle ja miten"

Transkriptio

1 Henkilökohtaista apua kenelle ja miten Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä Lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

2 Palvelusuunnitelma Kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa palvelusuunnitteluprosessissa laadittava suunnitelma kaikista niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä Palvelusuunnitelmaan kirjattua ei palveluista päätettäessä voi sivuuttaa ilman perusteltua syytä Palvelusuunnitelmalle on vammaispalvelulaissa annettu erityistä merkitystä henkilökohtaisen avun osalta (VPL 8 d : henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan ) 2

3 Palvelusuunnitelman laatiminen Lakiin perustuva oikeus (sosiaalihuollon asiakaslaki 7 ja VPL 3 a ) saada suunnitelma laadituksi, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai laatiminen ole muuten tarpeetonta Määräajat: 7 vrk:n kuluessa yhteydenotosta ryhdyttävä selvittämään palvelutarvetta ja ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 3 kk:n kuluessa hakemuksen tekemisestä tehtävä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös kustakin haetusta palvelusta Kiireelliset palvelut järjestettävä ilman suunnitelmaakin (SHL 40 a ja 15 :t) Suunnitelmasta käytävä riittävän yksityiskohtaisesti ilmi ne asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen ja elämäntilanteeseen liittyvät seikat, joilla merkitystä palvelujen sisällöstä, järjestämistavasta ja määrästä päätettäessä Suunnitelma tulisi päivittää tietyin määräajoin ja joka tapauksessa aina, kun se esim. palvelutarpeiden tai olosuhteiden muutoksen johdosta on tarpeen 3

4 Osallistuminen palvelusuunnitelman laadintaan Laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa tai läheisensä kanssa (sosiaalihuollon asiakaslaki 7, 9 ja 10 :t) Asiakkaalla tulisi olla oikeus päättää, keitä muita kutsutaan mukaan palvelusuunnitelmapalaveriin Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suunnitelman laatimisesta Huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet (asiakaslaki 4 ) Asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava sekä asia käsiteltävä ja ratkaistava ensisijaisesti asiakkaan edun mukaisesti (asiakaslaki 8 ) Huom. myös asiakaslain 5 : asiakkaalle annettava tietoa palveluvaihtoehdoista vaikutuksineen Viranomaisella on neuvontavelvollisuus (hallintolaki 8 ) Asiakkaalla on oikeus saada oma näkemyksensä kirjatuksi palvelusuunnitelmaan 4

5 Palvelusuunnitelman merkitys Yhteistyössä sosiaalityöntekijän, vammaisen henkilön ja hänen läheistensä sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa käytävä kokonaisvaltainen suunnitteluprosessi mahdollistaa palveluiden yksilöllisen räätälöinnin ja joustavuuden Antaa asiakkaalle mahdollisuuden oman tuen suunnitteluun ja toiveiden esittämiseen sekä tiedonsaantiin tuki- ja palvelumahdollisuuksista edistää osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta Sitouttaa viranomaisia ja antaa tietoa palvelutarpeista sekä tulevaisuuden odotuksista Toimii viranomaisen työvälineenä (budjettisuunnittelu, vammaispoliittinen suunnittelu, käytettävissä olevien resurssien jakaminen yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen) 5

6 Henkilökohtainen apu Vuonna 2009 vammaispalvelulakiin säädettiin henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi laissa säädetyt edellytykset täyttäville vaikeavammaisille henkilöille (VPL 8 c ja d :t) Kunnan erityisen järjestämisvastuun piirissä, eli palvelu on järjestettävä määrärahoista riippumatta Uudistuksen taustalla: Suomen vammaispolitiikan kolme pääperiaatetta: 1) Oikeus yhdenvertaisuuteen 2) Oikeus osallisuuteen 3) Oikeus riittäviin palveluihin ja tukitoimiin YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista Samassa yhteydessä palvelusuunnittelun asemaa ja vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta palveluiden toteuttamisessa vahvistettiin 6

7 Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vaikeavammaisen henkilön välttämätön avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella 1. päivittäisissä toimissa; 2. työssä ja opiskelussa; 3. harrastuksissa; 4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 5. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä = Apu toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei selviä niistä vamman tai sairauden vuoksi Henkilökohtaisen avun tarkoituksena auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan: vammaisen henkilön aito mahdollisuus päättää, milloin, miten, missä ja kenen toimesta häntä avustetaan Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä PevL (20/2008): perustuslain 19 :ssä turvattu oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon edellyttää sellaista palveluntasoa, joka luo yksilölle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä 7

8 Avun määrä ja toteuttamistapa Yksilöllisen avuntarpeen ja elämäntilanteen mukaan Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen vähintään 30 tuntia kuukaudessa Kuitenkin tarpeen mukaan, eli vähempikin erityistilanteissa mahdollista, mutta myös suurempi tuntimäärä Työhön, opiskeluun ja päivittäisiin toimiin apua tulee aina saada välttämätöntä tarvetta vastaava tuntimäärä Kolme avun järjestämistapaa: 1. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset (työnantajamalli) 2. Kunta antaa palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten (arvon oltava kohtuullinen) 3. Kunta järjestää palvelun itse tai yhteistyössä toisen kunnan/kuntien kanssa tai ostopalveluna Tulkittu, että kunnassa tulisi olla tarjolla myös jokin muu järjestämistapa kuin työnantajamalli, eli kenenkään ei tulisi olla pakko ryhtyä työnantajaksi saadakseen henkilökohtaista apua Omainen voi toimia avustajana vain poikkeuksellisesti Avun määrään ja järjestämistapaan tulisi ottaa kantaa jo palvelusuunnitelmassa 8

9 Avun myöntämisedellytykset Vaikeavammaisuus Henkilö tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista Ratkaisevaa toimintakyky, ei diagnoosi Vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpito voidaan turvata avohuollon toimenpitein Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein (VPL 8 2 mom.) Avun tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista Ei kuitenkaan estä ikääntyvää vammaista henkilöä tai ikääntyneenä vammautunutta saamasta apua, vaan viittaa pelkästään tavanomaiseen ikääntymiseen liittyvään toimintakyvyn heikkenemiseen Avun saamiselle ei ole asetettu mitään ikärajoja Vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa 9

10 Henkilökohtaisen avun voimavaraedellytys Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa (VPL 8 c 2 mom.) Koska henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammasta henkilöä toteuttamaan omia valintojaan, avun ulkopuolelle rajautuvat tilanteet, joissa avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan (HE 166/2008) Tällaisiin palvelutarpeisiin vastattava muilla palveluilla Järjestämistavoiltaan aiempaa henkilökohtaisen avun järjestelmää monipuolisemmat säännökset henkilökohtaisesta avusta lisättiin lakiin, jotta sitä voisivat saada muutkin kuin työnantajavelvoitteiden hoitamiseen kykenevät tai sitä haluavat henkilöt Runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja erityisesti tästä voimavarakysymyksestä: kynnys asetettu matalaksi (mm. vuosikirjaratkaisu 2012:36, 2012:46, 2011:69 sekä annetut ratkaisut) Ratkaisuja löytyy säädöstietopankki Finlexistä, ja niitä on koottu THL:n ylläpitämään sähköiseen Vammaispalvelujen käsikirjaan 10

11 Ongelmakohtia Määrittelykyvyn riittävyys ja sen arvioiminen Hoidon, hoivan ja valvonnan elementit Ohjauksen tarve Suhde muihin palveluihin (esim. omaishoidon tuki, palveluasuminen, ns. tukihenkilöpalvelut, päivätoiminta) Omaishoidon tuki painottuu kotona annettavaan hoitoon ja hoivaan, kun taas henkilökohtainen apu on tarkoitettu tukemaan henkilön omia valintoja ja itsenäistä elämää Henkilökohtaista apua myönnettävä hakijalle sen saamisen edellytysten täyttyessä, vaikka kunnassa olisi tarjolla vaihtoehtoisia palveluita Asumisyksikössä asuminen ei ole este henkilökohtaisen avun saamiselle Palveluasumisen myöntämisedellytysten täyttyessä henkilökohtainen apu voi olla yksi tapa sen järjestämiseksi (palveluasumisen saamiselle ei ole voimavaraedellytystä)

12 Oikeuskäytäntöä: KHO /2121 Ainoa julkaistu hakijalle voimavaraedellytyksen täyttymättömyyden vuoksi kielteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin ja virkistystoimintaan KHO katsoi, että vaikeavammaisen nuoren voimavarat eivät olleet henkilökohtaisen avun saamiseksi riittävät Vaikeasti kehitysvammainen nuori selvityksen perusteella kykeni ilmaisemaan tunteitaan ilmein ja elein, mutta hän ei itse kyennyt ottamaan kantaa avuntarpeisiinsa ja niihin vastaamisen tapoihin 12

13 Oikeuskäytäntöä: KHO 2011:69 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin yms. Vaikeasti kehitysvammainen henkilö, joka asui kehitysvammaisten ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa asumisyksikössä ja osallistui sen virkistystoimintaan Henkilö pystyi lääkärinlausunnon mukaan ymmärryskykynsä rajoissa muodostamaan mielipiteensä ja ilmaisemaan eri tavoin kantansa arjen tilanteisiin, harrastuksiin ja asiointiin liittyvissä tehtävissä, kun mielipide kosketti konkreettisia hänelle tuttuja asioita Henkilö kykeni ilmaisemaan oman tahtonsa sanojen (puhe, kyllä/ei vastaukset), osoittamisen ja eleiden avulla Hän käytti muutaman sanan ilmauksia ja vuorovaikutuksessa kertoo kuvasta pyydettäessä parilla sanalla 13

14 Oikeuskäytäntöä: KHO 2012:36 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan Alaikäinen (s. 1999) autistinen ja kehitysvammainen henkilö, joka kävi koulussa ja iltapäivätoiminnassa Henkilö ymmärsi selkokielistä puhetta ja pystyi myös itse pyytämään haluamiaan asioita puheella Käytössä olivat lisäksi kuvat ja fasilitointi Henkilön käyttäytyminen saattoi olla arvaamatonta ja haasteellista KHO katsoi, että kun henkilö ilmaisi omaa tahtoaan ja osasi pyytää apua omalla tavallaan, hänellä oli riittävästi voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa Henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan ja tukisi itsenäisen selviytymisen oppimista Se seikka, että hakija tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut este avun myöntämiselle 14

15 Oikeuskäytäntöä: KHO 2012:46 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin kodin ulkopuolisiin harrastuksiin Autistinen ja kehitysvammainen henkilö, jolla ongelmana esim. voimakkaiden äänien ja ympäristön hälyn laukaisema aggressiivisuus Henkilöllä oli kehitysvammalain mukainen avustaja päivätoiminnassa Henkilö tarvitsi avustajan kaikessa kodin ulkopuolisessa liikkumisessa ja asioinnissa, mutta pärjäsi kotona ilman jatkuvaa valvontaa Hän kommunikoi muutaman sanan lauseilla, kirjoittamalla sekä kuvin Asiassa saadun selvityksen perusteella henkilö ilmaisi omaa tahtoaan ja osasi pyytää apua, joten KHO totesi hänellä olevan riittävästi voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa Kehitysvammalain perusteella myönnetyt avustajapalvelut eivät VPL 4.1 :n nojalla olleet henkilökohtaisen avun myöntämisen esteenä 15

16 Oikeuskäytäntöä: KHO T 3357 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin päivittäisten asioiden hoitamiseen, vaatehuoltoon, kodinhoitoon sekä asiointiin liittyviin toimiin Henkilöllä mm. lievä kehitysvamma, vaikea-asteinen paniikkihäiriö, tarkkaavaisuushäiriö, skolioosi ja kuulovammaa Henkilö oli kieltäytynyt hänelle tarjotuista tuetusta asumisesta, työtoiminnasta sekä mielenterveyspalveluista Henkilön avun tarve oli paljolti ohjailun ja muistuttelun luonteista Todettiin, että henkilökohtainen apu on tarkoitettu vastaamaan tämänkin tyyppistä apua välttämättä tarvitsevan henkilön yksilölliseen avuntarpeeseen Henkilöllä oli myös riittävästi voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa ja hän oli esitetyn selvityksen perusteella vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee vammansa johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista 16

17 Oikeuskäytäntöä: KHO /2125 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin yms. Puhumaton ja vaikeasti kehitysvammainen henkilö Henkilö kommunikoi tukiviittomin sekä ilmeiden ja eleiden avulla Vaikka hän ei kyennyt puhumaan, hän ymmärsi puheen ja hänellä oli jonkinlainen kyky ottaa kantaa ja tuoda esille omia mielipiteitään, tarpeitaan ja tavoitteitaan Kykyä oli selvitetty puhevammaisten tulkin lausunnolla 17

18 Oikeuskäytäntöä: KHO /2124 Hakijalle myönteinen ratkaisu Paniikkihäiriöstä kärsivä lievästi kehitysvammainen henkilö Henkilökohtaista apua haettiin päivätoimintaa varten Kysymys ohjauskyvystä/työnjohtokyvystä avustamistilanteessa Pystyi erikoislääkärin lausunnon mukaan jäsentyneessä, rauhallisessa tilanteessa itse etukäteen suunnittelemaan avustajan tehtävät ja ilmaisemaan mielipiteensä Vrt. KHO T 840: ei henkilökohtaista apua päivätoimintaan (käsikirjan lakiryhmä: yksittäistapaukseen liittyvä ratkaisu) 18

19 Oikeuskäytäntöä: KHO /2123 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin jne. Kyseessä keskivaikeasti kehitysvammainen henkilö, joka asui ympärivuorokautista hoitoa, ohjausta ja valvontaa tarjoavassa asumisyksikössä Henkilöllä oli hienovaraisen, selkokielisen ja ennakoivan ohjauksen tarve kaikissa toimissa Korkein hallinto-oikeus ei edellyttänyt, että henkilökohtaisen avun saamiseksi olisi aina osattava toimia itsenäisesti Ohjauksen tarve ei ollut este henkilökohtaisen avun saamiselle 19

20 Oikeuskäytäntöä: KHO T 2122 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin jne. Autistisen alaikäisen lapsen (s. 1997) kommunikaatio oli puheterapeutin lausunnon mukaan etupäässä toimimista, elehdintää ja ilmeitä, mutta jonkin verran puhetta ja kirjoittamista Jokapäiväiseen elämään liittyviä tarpeita lapsi ilmaisi puheella ja vastasi melko adekvaatisti kysymyksiin kyllä ja ei Hän ilmaisi itseään kirjallisesti yleensä noin 1-3 sanalla Voimavarat olivat riittävät, eikä ikä muodostunut ongelmaksi 20

21 Oikeuskäytäntöä KHO /2510 Hakijalle myönteinen ratkaisu Henkilökohtaista apua haettiin harrastuksiin jne. Alaikäisellä hakijalla oli keskivaikea kehitysvamma ja epilepsia Hän tarvitsi kehitysvammaisuudesta johtuen kaikissa elämän hallintaan liittyvissä sekä päivittäisissä toimissa toisen henkilön apua, ohjausta, kannustusta, tukea ja valvontaa Eri toimintoihin ohjaamiseen niin sisällä kuin ulkona hakija tarvitsi toisen henkilön apua Hän ei pystynyt itsenäisesti liikkumaan ja toimimaan missään, vaan hän tarvitsi koko ajan ulkopuolista valvontaa Kommunikointikykyisen nuoren kohdalla henkilökohtaisen avun myöntämistä koskevat edellytykset täyttyivät KHO erikseen totesi, että asian arvioinnissa ei merkitystä ole annettava sille, kykeneekö henkilö toimimaan avustajansa työnantajana tai -johtajana

22 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Määrittelykyvyn riittävyys ja sen arvioiminen Määrittelykyvyn riittävyydessä rajalinjana tunteiden osoittaminen vs. mielipiteen tai kannan ilmaiseminen toimintaan Voimavarojen arviointi toimintoon liittyen: henkilöllä voi olla määrittelykyky ainakin niissä toimissa, jotka ovat hänelle vanhastaan tuttuja Kyky on riittävä, jos hakija kykenee jollain keinolla ilmaisemaan kantansa haetun toiminnan osalta Asian arvioinnissa tule antaa ei merkitystä ole sille, kykeneekö henkilö toimimaan avustajansa työnantajana tai -johtajana 22

23 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Määrittelykyvyn riittävyys ja sen arvioiminen Huomiota tulisi kiinnittää sen selvittämiseen, millä keinoin henkilökohtaisen avun hakija kommunikoi ja kykenee omilla keinoillaan ilmaisemaan kantansa henkilökohtaista apua koskevassa asiassa Tarvittaessa käytetään esim. tulkitsemista ja kommunikaation apuvälineitä ja menetelmiä Myös omaisten ja läheisten asiantuntemusta voidaan käyttää henkilön tahdon selvittämisessä, mutta apu ei voi kokonaan perustua toisen henkilön näkemykseen Asiantuntijalausunnoilla on ollut suuri merkitys (kirjallinen prosessi); lääkärinlausuntojen lisäksi esimerkiksi puheym. terapeuttien lausunnot sekä läheisten ja lähityöntekijöiden kuvaukset Selvittämisvelvollisuus ja neuvontavelvollisuus voivat edellyttää, että hakijalle annetaan mahdollisuus asiantuntijalausunnon esittämiseen 23

24 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Hoidon, hoivan ja valvonnan elementit KHO:n ratkaisut eivät siten tue sellaista tulkintaa, jonka mukaan henkilön runsaatkaan hoidon, hoivan ja valvonnan tarpeet sellaisenaan tarkoittaisivat voimavarojen puuttumista Vaikean kehitysvamman diagnoosi tai asuminen ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa tarjoavassa asumisyksikössä eivät myöskään sellaisenaan tarkoita vaaditun määrittelykyvyn puuttumista Erilaisista vaikeavammaisuutta osoittavista tekijöistä huolimatta henkilön voimavarojen riittävyys tulee erikseen selvittää Haastava käytös ei ole este henkilökohtaisen avun myöntämiselle, vaan päinvastoin avustajan tarve saattaa olla erityisen suuri silloin, kun esiintyy haastavaa käytöstä

25 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Ohjauksen tarve Henkilön ohjauksen tarve kaikissa toimissaan tai avun tarpeen painottuminen ohjaukseen ja muistutteluun ei ole este henkilökohtaisen avun saamiselle Esim. kehitysvammainen henkilö tarvitsee usein avustajan apua nimenomaan erilaisten tilanteiden ohjailussa eikä niinkään asioiden konkreettisessa suorittamisessa; jos hän kuitenkin pystyy riittävästi ilmaisemaan sen, mitä hän haluaa avustajan kanssa tehdä, hänelle tulee myöntää apu Suhde muihin palveluihin Ratkaisujen perusteella voidaan myös todeta, että osallistuminen asumisyksikön aktiviteetteihin tai muut palvelut eivät poista henkilön oikeutta henkilökohtaiseen apuun Eri palvelut vastaavat erilaisiin tarkoituksiin (esim. hoidon ja hoivan tarve vs. osallisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen) 25

26 Johtopäätöksiä KHO:n oikeuskäytännöstä Ratkaisuissa on korostettu palvelusuunnittelun merkitystä Palvelusuunnitelma osoittaa yksilöllistä tarvetta, joka VPL 3 :n mukaan palveluiden järjestämisen pohjana Henkilökohtaista apua järjestettäessä on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan (VPL 8 d 1 mom.) Palvelusuunnittelussa on tärkeää selvittää, mitä sellaisia asioita henkilö tekee tai haluaisi tehdä, joissa hän tarvitsee henkilökohtaista apua Palvelusuunnitelmalla on merkitystä myös arvioitaessa henkilökohtaiseen apuun tarvittavia tuntimääriä ja avun järjestämistapaa 26

27 Ajankohtaista henkilökohtaisessa avussa Järjestämistavat: oltava vaihtoehto työnantajamallille Avustamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset Mm. avustajan matka- ja lippukulut Opinnoissa tarvittava avustaminen VPL vai laki ammatillisesta koulutuksesta Suhde muihin palveluihin Esim. asuminen, päivä- tai työtoiminta, kuljetuspalvelun saattajapalvelu, omaishoidon tuki Joskus myönnetään ihan muuta kuin mitä on haettu Henkilökohtainen apu ulkomailla Kuinka pieni lapsi voi saada apua Ei ikärajaa, vaan riippuu mm. tarkoituksesta, johon haetaan (vrt. mitä tavanomaisesti kuuluu vanhemmuuteen) Määräaikaiset avustajapäätökset: erityistä huomiota palvelun jatkuvuuden turvaamiseen Tuntimäärien oltava asiakkaan tarpeita vastaavia 27

28 Kiitokset mielenkiinnosta! 28

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta

Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Päätöksiä henkilökohtaisesta avusta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Helsinki, 12.12. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu kuka sitä saa?

Henkilökohtainen apu kuka sitä saa? Henkilökohtainen apu kuka sitä saa? Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Jyväskylä, 23.2. 2012 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtainen apu Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Henkilökohtainen apu. Seinäjoki, Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Henkilökohtainen apu Seinäjoki, 8.11. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtainen apu kunnan

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kenelle ja miten

Henkilökohtaista apua kenelle ja miten Henkilökohtaista apua kenelle ja miten Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Hämeenlinna 9.5.2014 Lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry lakineuvonta@kvtl.fi Palvelusuunnitelma Kunnan sosiaaliviranomaisen

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN UUDISTUS

VAMMAISPALVELULAIN UUDISTUS VAMMAISPALVELULAIN UUDISTUS Henkilökohtainen apu ja palvelusuunnittelu Tampere 1.6.2009 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vammaispalvelulain uudistus Osa vammaislainsäädännön

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen

Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen Henkilökohtainen apu mitä se on? Kaisa Pesonen 21.10.2015 VAMMAISPALVELUT Vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle mielekäs ja muihin asukkaisiin

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tampereella toukokuussa 2009 Vammaispalvelulaki uudistuu mikä muuttuu? Kysymyksiä ja vastauksia henkilökohtaisesta avusta Sisältö Mihin tarvitaan uutta vammaispalvelulakia (VPL)? 1 uudistetut säännökset

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola

Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Juha-Pekka Konttinen Lakimies, assistentti.info 10.3.2009, Kouvola Palvelusuunnitelma prosessina (laaja tulkinta) Palvelusuunnitelma lomakkeena tai sähköisenä järjestelmänä (suppea tulkinta) Ajattelutavan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012

Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus ja Kuntakysely kevät 2012 Lapin aluehallintoviraston strateginen tulossopimus 2012 2015 ja Kuntakysely kevät 2012 SOSIAALIHUOLTO 1 Tavoitteen arviointi: Aluehallintovirasto on valvonut seuraavia kuntien toimia: Vammaisen henkilön

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.10.2016 Taltionumero 4293 Diaarinumero 970/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN VAMMAISPALVELULAIN NOJALLA 1.9.2016 LUKIEN - Uudenkaupungin toimintaohje 1 MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN

SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN SASTAMALAN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOH- TAISEN AVUN OHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1. Kenelle henkilökohtaista apua myönnetään 1.1 Vaikeavammainen henkilö Henkilökohtaista apua myönnettäessä

Lisätiedot

Oikeus henkilökohtaiseen apuun

Oikeus henkilökohtaiseen apuun Oikeus henkilökohtaiseen apuun Kenellä on oikeus henkilökohtaiseen apuun? Henkilöllä oltava pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus Voimavarat avun tarpeen määrittelyyn Ikääntyneet ja henkilökohtainen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja neuvonta alkaen 1.6.2012 Palveluohjaaja Jaana Pekkola, (15.10.2015 alkaen sij. Mari Mäkelä),

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain muutokset

Vammaispalvelulain muutokset Vammaispalvelulain muutokset Tavoitteet Uusien säännösten tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä. Tavoitteena on parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.8.2011 Taltionumero 2121 Diaarinumero 3195/3/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus B A:n edunvalvojana Päätös, jota

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 276 Diaarinumero 2783/3/13 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN HAKIJALLE Henkilökohtainen apu mahdollistaa yhdenvertaisuuden muiden kanssa Vammaispalvelulaki oikeuttaa henkilökohtaisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun merkitys asumispalveluissa. Mitä on henkilökohtainen apu? Lainsäädäntö ja sen tulkinta. Avun käyttötarkoitus ja tuntimäärät

Henkilökohtaisen avun merkitys asumispalveluissa. Mitä on henkilökohtainen apu? Lainsäädäntö ja sen tulkinta. Avun käyttötarkoitus ja tuntimäärät Henkilökohtaisen avun merkitys asumispalveluissa Mitä on henkilökohtainen apu? Lainsäädäntö ja sen tulkinta Avun käyttötarkoitus ja tuntimäärät Omien valintojen toteutus ja voimavarat Vammaisuuden määritelmä

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna

Palvelusuunnitelma vammaisen apuna Palvelusuunnitelma vammaisen apuna TERVE-SOS 2009, 14.5.2009 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, vammaisasiamies/lakimies, Invalidiliitto ry. 1 Miten MEITÄ määritellään vammaisuuden kautta Historia, kulttuuriperinne

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto

Henkilökohtainen apu matkoilla Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Henkilökohtainen apu matkoilla 29.4.2017 Tanja Alatainio, lakimies Heta-Liitto Taustaa Vammaispalvelulaki Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu. Soveltamisohje Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä... 3 Menettely henkilökohtaista apua

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja itsemääräämisoikeus. 8.12.2015 Onnensilta, Hyvinkää

Henkilökohtainen apu ja itsemääräämisoikeus. 8.12.2015 Onnensilta, Hyvinkää Henkilökohtainen apu ja itsemääräämisoikeus Onnensilta, Hyvinkää Matti Suontausta Lakimies Heta-Liitossa Valmistunut Turun yliopistosta jouluna 2013 Aloittanut Heta-Liitossa syksyllä 2014 Työtehtävät liittyvät

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

assistentti INFO Palveluasumisen järjestäminen Sanna Ahola ja Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 10

assistentti INFO Palveluasumisen järjestäminen Sanna Ahola ja Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 10 assistentti INFO Palveluasumisen järjestäminen Sanna Ahola ja Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2010 INFO sarja nro 10 ISBN 978-952-67335-7-9 (nid.) ISBN 978-952-67335-8-6 (PDF) Painopaikka: Arkmedia,

Lisätiedot

VANTAA LAIMINLÖI PALVELUSUUNNITELMAN LAADINNAN VAIKEAVAMMAISELLE

VANTAA LAIMINLÖI PALVELUSUUNNITELMAN LAADINNAN VAIKEAVAMMAISELLE 21.10.2010 Dnro 2855/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Tapio Räty VANTAA LAIMINLÖI PALVELUSUUNNITELMAN LAADINNAN VAIKEAVAMMAISELLE 1 KANTELU Kantelija

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.6.2017 Taltionumero 2732 Diaarinumero 2349/2/16 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Juhon tarina Henkilökohtaisella avulla voi olla merkittävä rooli vammaisen lapsen ja nuoren itsenäistymisessä

Lisätiedot

VOIMAVARAKYSYMYS HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSENÄ

VOIMAVARAKYSYMYS HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSENÄ VOIMAVARAKYSYMYS HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSENÄ Vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmän näkemys 1/2012 Kun henkilökohtaisesta avusta tuli vaikeavammaisille henkilöille kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Mitä on palvelusuunnittelu?

Mitä on palvelusuunnittelu? Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Mitä on palvelusuunnittelu? Piia Liinamaa Palvelusuunnittelun Innopaja 21.5.2013 Meirän tuloo sallia ihimisten ittensä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.12.2016 Taltionumero 5709 Diaarinumero 1775/2/16 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.8.2011 Taltionumero 2125 Diaarinumero 3267/3/10 1 (15) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Vammaisuus ja ikä. Vanhusväestöön kuuluva henkilö voi täyttää vaikeavammaisuuden kriteerit yhtä hyvin, kuin alle kouluikäinen lapsikin

Vammaisuus ja ikä. Vanhusväestöön kuuluva henkilö voi täyttää vaikeavammaisuuden kriteerit yhtä hyvin, kuin alle kouluikäinen lapsikin Vammaisuus ja ikä Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulaissa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohje

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohje Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun soveltamisohje Perusturvalautakunta 16.12.2014 143 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus 3 2. Henkilökohtaisen avun sisältö ja määrä 3 3. Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet

Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Yhdenmukainen arviointi ja asiakkaan oikeudet Sanna Ahola Erityisasiantuntija Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö 17.3.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa Oikeus

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma. Mikä se on?

Palvelusuunnitelma. Mikä se on? Palvelusuunnitelma Mikä se on? Palvelusuunnitelma on kirjallinen asiakirja, jonka avulla vammainen ihminen ja sosiaaliviranomainen suunnittelevat yhdessä vammaisen ihmisen palveluja. Haluatko tietää lisää,

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Tanja

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.8.2012 Taltionumero 2154 Diaarinumero 830/3/11 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaupunki Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.4.2013 Taltionumero 1561 Diaarinumero 873/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

Havaintoja henkilökohtaisesta avusta Jyväskylässä Työkokous Säätytalolla Emmi Hanhikoski

Havaintoja henkilökohtaisesta avusta Jyväskylässä Työkokous Säätytalolla Emmi Hanhikoski Havaintoja henkilökohtaisesta avusta Jyväskylässä 2009-2016 Työkokous Säätytalolla 13.10.2016 Emmi Hanhikoski 13.10.2016 Tausta-ajatuksia isossa kuvassa Hallitusohjelman mukaiset rakennepoliittiset uudistukset/

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot