Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl."

Transkriptio

1 Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

2 Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Avun järjestämistapoja monipuolistettiin Työnantajamallin lisäksi järjestäminen palvelusetelin tai ostopalvelun avuin Vaikeavammaisuus avun saamisen edellytykseksi sekä lakiin täsmällisemmät kirjaukset avun määrästä ja saamisen edellytyksistä (VPL 8 c - 8 d ) Muutoksenhakuoikeus Henkilökohtaista apua koskevasta päätöksestä voi ilman valituslupaa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 2

3 Kenelle ja mihin tarkoitukseen? Vaikeavammaiselle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen. Niihin toimiin, joista vaikeavammainen henkilö ei suoriudu ilman apua kotona ja kodin ulkopuolella. Vaikeavammaisen henkilön välttämätön avustaminen 1. päivittäisissä toimissa; 2. työssä ja opiskelussa; 3. harrastuksissa; 4. yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 5. sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. = Apu toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei selviä niistä vamman tai sairauden vuoksi. Tarkoituksena auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. 3

4 Kuinka paljon ja millä tavalla? Yksilöllisen avun tarpeen ja elämäntilanteen mukaan. Harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä alkaen vähintään 30 tuntia. Kuitenkin tarpeen mukaan l. vähempikin mahdollista, mutta myös enempi. Kolme toteuttamistapaa: 1. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. (nykyinen järjestelmä) 2. Kunta antaa palvelusetelin avustajapalveluiden hankkimista varten (arvon oltava kohtuullinen) 3. Kunta järjestää palvelun itse tai yhteistyössä toisen kunnan/kuntien kanssa tai ostopalveluna. 4

5 Kenelle ei? Laitoshoidossa olevalle henkilölle Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein (8 2 mom.) Tarve on tällöin pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti Avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista (8 c 3 mom.) Ei kuitenkaan estä ikääntyvää vammaista henkilöä saamasta apua, vaan viittaa pelkästään tyypillisesti tiettyyn ikään tai elämänvaiheeseen liittyviin sairauksiin tms. Jos henkilöllä ei ole voimavaroja määritellä avun sisältöä ja toteutustapaa. Eli tilanteet, joissa ensisijaisesti kyse hoivasta, hoidosta ja valvonnasta 5

6 Soveltamiskäytännöstä ja ongelmakohdista Ratkaisuja tehty toistaiseksi alueellisissa hallinto-oikeuksissa Tietojen mukaan ei toistaiseksi KHO:n ratkaisuja Tulkinnanvaraisiksi osoittautuneita kohtia: Voimavarojen riittävyys ja selvittäminen Suhde muihin palveluihin Vaikeavammaisuuden arvioiminen Omaisen toimiminen henkilökohtaisena avustajana 6

7 Voimavarakysymyksen tulkintaa Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.(8 2 mom.) Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautuisivat sellaiset avun tarpeet, joiden tyydyttäminen edellyttää pääosin hoivaa, hoitoa ja valvontaa (HE). 7

8 1. Ilmaisemisen ongelmat ja tulkinnan tarve Hallituksen esityksessä todetaan erikseen, että on tilanteita, joissa avustajalta edellytetään muun muassa vaikeavammaisen henkilön fyysisen motoriikan hallintaa sekä vaikeimmissa tilanteissa eleiden ja tunnetilojen tulkintaa (HE 166/2008) Kuulemisessa voidaan tarvittaessa käyttää esim. tulkitsemista ja kommunikaation apuvälineitä ja menetelmiä (Turun HaO) Omaisten ja läheisten asiantuntemukseen voidaan tukeutua, mutta avuntarpeen määrittelyn ei tule täysin perustua toisen henkilön esittämiin näkemyksiin (Turun HaO) 8

9 2. Tarpeet toiminnan ohjaukseen (muistuttelu, kehottelu, turvallisuuden tunteen luominen) suhteessa voimavaraedellytykseen Säännöllisessä työtoiminnassa selviytyvän kohdalla ei ole este ha:n saamiselle, kun ei muuta selvitetty (Turun HaO) Vaikka tarvitsee haastavan käyttäytymisen vuoksi paljon ohjausta, ei avun tarve tällä perusteella pelkästään hoivaan, hoitoon ja valvontaan perustuvaa. (Kuopion HaO) 9

10 3. Henkilökohtaisen avun saajan kyky toimia työnantajana ja täyttää työantajan työnjohto ja muut työnantajavelvoitteet? Lain muutoksen yhteydessä nimenomaisesti haluttiin puuttua tähän, jolloin luotiin vaihtoehtoiset muodot järjestää. Niin sanottu työnantajamalli edellyttää kykyä kouluttaa ja opastaa avustaja työtehtäviin ja huolehtia työnantajavelvoitteista sekä valmiutta omaan elämänhallintaan ja päätöksentekoon. Jos nämä edellytykset eivät vaikeavammaisen kohdalla toteudu, tulee hallituksen esityksen mukaan henkilö ohjata käyttämään muita säännöksessä mainittuja palveluita eli palveluseteliä tai ostopalvelua. (HE 166/2008 vp s 31-32). Työnantajamallia käytettäessä kunnan tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa 10

11 Suhde muihin palveluihin Henkilökohtaista apua voi saada 1) päivittäisiin toimiin; 2) työhön ja opiskeluun; 3) harrastuksiin; 4) yhteiskunnalliseen osallistumiseen; tai 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Henkilökohtaiseen apuun kuuluisi vaikeavammaisen henkilön välttämätön avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella. Asumispalveluiden piirissä taikka kotona omaisten avun turvin asuvat vaikeavammaiset henkilöt saisivat siten tarvittaessa henkilökohtaista apua asumispalveluyksikön tai kodin ulkopuolelle. Sillä tavalla voitaisiin täydentää asumispalveluyksikön henkilökunnan tai omaisten antamaa apua. (HE) Esim. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen tai muiden asumispalveluiden piirissä olevien vaikeavammaisten henkilöiden avun tarve päivittäisissä toimissa kotona voitaisiin edelleen turvata asumispalveluyksikön henkilökunnan antamalla avulla. Silloin tässä pykälässä tarkoitettu henkilökohtainen apu kohdistuisi lähinnä niihin päivittäisiin toimiin, jotka tapahtuvat kodin ulkopuolella. (HE) Oikeuskäytännössä on ennen lain muuttamista katsottu, että henkilökohtaisen avustajan palkkaamisen liittyessä vaikeavammaisen henkilön palveluasumisen järjestämiseen, kysymys on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta palvelusta. -> tarkoittaa siten tällaisessa tapauksessa, ettei määrärahoihin perustuvaa rajausta voida käyttää perusteena palvelujen ja tukitoimien määrälle (KHO T 2163). 11

12 1. Omaishoidon tuen tai palvelukodissa tms. asumisen vaikutukset henkilökohtaisen avun saamiseen Henkilökohtainen apu mahdollista siltä osin kuin muu palvelu ei kohdistu samaan tarpeeseen. Avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, johon tulisi vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.-> muut mahdolliset tukitoimet tai palvelut, joita valittajalle tulisi vammaispalvelulain tai kehitysvammalain nojalla myöntää. (Helsingin HaO) Palveluasumisen tai asumispalvelujen piirissä oleville vaikeavammaisille henkilöille voidaan järjestää henkilökohtaista apua esim. kodin ulkopuolisiin päivittäisiin toimintoihin; harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä sosiaalisen vuotovaikutuksen ylläpitämiseen ( Turun HaO) Päivittäisissä toimissa tarvittava hoito turvattu palveluasumisella ja siihen liittyvillä lisäpalveluilla, mutta se ei poistanut oikeutta välttämättömään henkilökohtaiseen apuun palveluyksikön ulkopuolella tapahtuvaan harrastamiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. (Kuopion Hao) Omaishoidon tuki ja henkilökohtainen apu eivät sulje pois toisiaan. Niiden on nimenomaan todettu voivan täydentää toisiaan. Omaishoidontuki kohdistuu hoitoon ja huolenpitoon kotona läheisten toimesta. Henkilökohtainen apu itsenäiseen toimintaan, joka on muuta kuin hoitoa, hoivaa ja valvontaa. Omaishoitaja ei ole velvollinen esim. harrastustoiminnan tms. järjestämiseen. Omaishoidon tuki ei estä henkilökohtaisen avun määräämistä esim. niissä tilanteissa, joissa avustajaa haetaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin. (Kuopion HaO) Pelkästään se seikka, että vanhemmalle maksetaan omaishoidon tukea, ei estä henkilökohtaisen avun myöntämistä muuhun kotona tapahtuvaan toimintaan. Palveluiden tavoitteet ja tarkoitus eroavat toisistaan. (Rovaniemen HaO) Eläkkeensaajan hoitotuki ja äidille maksettu omaishoidon tuki eivät ole tarkoitettu korvaamaan henkilökohtaisen avun tarkoittamissa toimissa avustamisesta aiheutuneita kustannuksia (Rovaniemen HaO). 12

13 Omaisen toimiminen henkilökohtaisena avustajana Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen edun mukaisena. (VpL 8 d 4 mom.) Kotona asuvan henkilön toimintakyky ja jaksaminen vaihtelivat ennalta arvaamattomasti ja vaihtelu saattoi tapahtua hyvinkin lyhyen ajan kuluessa. Ulkopuolisen avustajan kanssa vaikea sopia etukäteen avustamisen ajankohdista, mikä rajoitti avustajan saamista perheen ulkopuolelta. Tilanne siis vaikutti olennaisesti mahdollisuuksiin suoriutua toiminnoista, jolloin edun mukaisena voitiin pitää omaisen toimimista henkilökohtaisena avustajana.(rovaniemen HaO) 13

14 Oikeuskäytäntöä Turun HAO /0409/2 Kysymyksessä keskivaikeasti kehitysvammainen henkilö, jonka kommunikointi perustuu hitaaseen ja niukkaan puheenmuodostukseen ja mielipiteen selvittäminen vaatii lähi-ihmisten tukea ja tulkkia asioitaessa vieraamman henkilön kanssa. Henkilö asuu asuntolassa ja käy työtoiminnassa. Hänellä on edunvalvoja. Henkilökohtaista apua on haettu ratsastus-, uinti- ja ystäväkahvilakäynteihin, kylässä käymiseen, ulkoiluun sekä muuhun asioimiseen noin h/kk. Viranhaltijan päätös, ettei ole voimavaroja määritellä avun sisältöä ja toteuttamistapaa ja apu verrattavissa hoitoon, hoivaan ja valvontaan. Ei olisi lain hengen mukaista itsenäistä elämää mahdollistavaa apua. Myönnettiin muuna lain toteuttamiseksi tarpeellisena apuan 3 krt/kk uintiharrastuksen yhteydessä aiheutuviin kuluihin. Hallinto-oikeuden myönteinen päätös: On kyettävä ottamaan kantaa avuntarpeisiinsa ja niihin vastaamisen tapoihin Kuulemisessa voidaan tarvittaessa käyttää esim. tulkitsemista ja kommunikaation apuvälineitä ja menetelmiä Myös omaisten ja läheisten asiantuntemukseen voidaan tukeutua, mutta avuntarpeen määrittelyn ei tule täysin perustua toisen henkilön esittämiin näkemyksiin Ha:n tarkoitus on auttaa toteuttamaan omia valintoja Saadun selvityksen perusteella kykenee määrittelemään ja ilmaisemaan tarvitsemansa avun sisällön ja sen toteutustavat itse sanomalla ja läheistensä avulla. Lisäksi tahtoa on mahdollista selvittää tulkitsemisen ja kommunikaation apuvälineiden avulla. Avuntarpeen ei voida katsoa perustuvan pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan. Kun otetaan huomioon yksilölliset olosuhteet ja se, että hän on aikaisemminkin harrastanut samoja asioita ja käynyt samoissa pakoissa kuin mihin henkilökohtaista apua on haettu, on oikeus saada apua harrastuksiin ja sos.vuorovaikutukseen 10 h/kk 14

15 Oikeuskäytäntöä Turun HAO Kysymyksessä keskivaikeasti kehitysvammainen henkilö, jolla myös muita toimintakykyä haittaavia sairauksia. Henkilö asuu asuntolassa ja käy työtoiminnassa. Henkilökohtaista apua haettu vapaa-ajan avustamiseen Viranhaltijan päätöksessä olleen liitteen mukaan on melko omatoiminen, mutta tarvitsee tukea ensisijaisesti toiminnan ohjauksessa (muistuttelu, kehoittelu, turvallisuuden tunteen luominen) Viranhaltijan päätös, että asumisyksikössä asuvan henkilön avuntarve turvataan ensisijaisesti henkilökunnan avulla kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisasioinneissa ja ulkoilussa. Hallinto-oikeuden myönteinen päätös: Tarvitsee sairauksiensa takia apua liikkuessaan asuntolan ulkopuolella (etenkin ahdistus ja dystonia). Asiassa ei ole tullut ilmi mitään sellaista, minkä perusteella olisi syytä epäillä säännöllisesti työtoiminnassa selviytyvän henkilön kykyä määritellä haluamansa avun sisältöä ja toteutustapaa. 15

16 Oikeuskäytäntöä Rovaniemen HAO Kysymyksessä vammainen alaikäinen, joka liikkumisessaan käyttää pyörätuolia ja raajojen käyttö on rajoittunutta. Tarvitsee vammansa vuoksi apua kaikessa toiminnassaan. Kommunikoi puheella ja harrastaa aktiivisesti erilaisia asioita. Paniikkituntemuksiin liittyvä oireilu estää käytännössä kaiken itsenäisen liikkumisen. Henkilökohtaista apua on haettu 2 pv/vko tapahtuvaan päivätoimintaan, jossa käytännössä pääsee harrastamaan itselleen mielenkiintoisia asioita. Viranhaltija myöntänyt tukea harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin 10 t/kk. Hylännyt henk.kohtaisen avustajan hakemuksen koulunkäyntiä ja muita päivittäisiä toimia varten. Hylkääminen sillä perusteella, että koulun osalta järjestämisvastuu koulutoimella. Muutoin perustellut, että päivittäinen runsas avuntarve on huomioitu hoitopalkkion määrässä äidin toimiessa omaishoitajana. Todettu, että omainen (haettu isää) ei voi toimia kuin painavasta syystä avustajana. Hallinto-oikeuden myönteinen päätös: HaO todennut, että tukitoimia järjestettäessä otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Viitannut VpL 8 c 4 momenttin, jonka mukaan päivittäisiä toimia ja opiskelua varten myönnettävä siinä laajuudessa kuin välttämättä tarvitsee. Mm. ikä huomioiden 10 tuntia sosiaalisiin ja harrastuksiin riittämätön. Yksilöllinen tarve otettava huomioon. Kunnan on järjestettävä koulunkäyntiin liittyvä avustaminen, koska ei sitä muutoin saa. Pelkästään se seikka, että äidille maksetaan omaishoidon tukea, ei estä henkilökohtaisen avun myöntämistä muuhun kotona tapahtuvaan toimintaan kuin koulunkäyntiin. Huomioitu ero tavoitteissa ja tarkoituksissa. Kun toimintakyky ja jaksaminen vaihtelee ennalta-arvaamattomasti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa ulkopuolisen avustajan kanssa sopimiseen liittyvät vaikeudet rajoittaisivat huomattavasti mahdollisuuksia saada apua. Erittäin painava syy on olemassa. 16

17 Oikeuskäytäntöä Kuopion HAO (ei lainvoimainen) Kysymyksessä lihasperäisen sairauden johdosta vaikeavammainen henkilö, joka liikkuu sähköpyörätuolilla ja asuu kotona omaishoitajana toimivan vaimonsa avulla. Henkilökohtaista apua on haettu harrastus- ja järjestötoimintaan. Viranhaltija hylännyt hakemuksen perusteinaan, että omaishoitajana toimivan puolison antamaa apua voidaan kohtuudella pitää riittävänä kaikissa välttämättömissä päivittäisissä toiminnoissa sekä harrastuksissa, osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Lisäksi todennut, ettei avustajana voi ilman erityistä syytä toimia läheinen henkilö. Ei voi olla yhtä aikaa omaishoitajana ja henkilökohtaisena avustajana. Hallinto-oikeuden myönteinen päätös: HaO todennut, että Henkilökohtainen apu ja omaishoidon tuki ovat siten kaksi eri järjestelmää, jotka eivät sulje toisiaan pois. Omaishoidon tuki ei estä henkilökohtaisen avun määräämistä esim. niissä tilanteissa, joissa avustajaa haetaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Omaishoitajan velvollisuus ei ole avustaa hoidettavaa henkilöä tämän harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Ei voi tällä perusteella hylätä hakemusta. Henkilökohtaisena avustajana ei voi ilman painavaa syytä toimia läheinen. Myöskään läheisen esittäminen henkilökohtaiseksi avustajaksi ei ollut peruste hylätä hakemusta, kun otetaan huomioon virnaomaisella ollut velvollisuus asiakaslain mukaisesti selvittää henkilölle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ja eri vaihtoehdot janiiden vaikutukset. 17

18 Oikeuskäytäntöä Rovaniemen HAO Kysymyksessä vaikeasti kehitys- ja liikuntavammainen aikuinen, jolle henkilökohtaista apua haettu kotiin, päiväkeskuksen retkille ja harrastuksiin. Myönnetty henkilökohtainen avustaja aiemmin Viranhaltija perustellut kielteistä päätöstä mm. sillä, että henkilö saa riittävät palvelut, ei kykene toimimaan työnantajana edes tuetusti. On todennut, että pitkäaikaisen vammaispalveluasiakkaan kohdalla ei tarkempi päätöksentekoa edeltänyt kartoitus ole olut tarpeellinen. Hallinto-oikeuden myönteinen päätös: HaO todennut, että VpL:n mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve ja vammaisen henkilön oma mielipide, lautakunnan olisi kuitenkin tullut ennen asian ratkaisemista selvittää yksityiskohtaisesti henkilön avuntarve ja mielipide avun järjestämistavasta ja se, millä tavalla hän tosiasiallisesti saa tarvitsemansa palvelut kehitysvammahuollon kautta. Ei selvitetty kykeneekö ilmaisemaan avuntarpeensa ja tahtonsa haetuissa toiminnoissa. Ilman selvittämistä ei voida tällä perusteella hylätä. Kunnan vetoamat eläkkeensaajan hoitotuki ja hänen äidilleen maksettu omaishoidon tuki eivät ole tarkoitettu korvaamaan henkilökohtaisen avun tarkoittamissa toimissa avustamisesta aiheutuneita kustannuksia. 18

19 Oikeuskäytäntöä Kuopion HAO (ei lainvoimainen) Kysymyksessä keskivaikeasti kehitysvammainen aikuinen, jolla lisäksi ADHDtyyppinen oireisto ja haastavaa käyttäytymistä, jonka vuoksi tarvitsee paljon ohjausta kaikessa toiminnassaan. Haki henkilökohtaista apua harrastuksiin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Keskustelukykyinen, mutta asioita sieltä täältä yhdistelevä ja väärinymmärryksille altis; ilmaissut itse sosiaalityöntekijälle, mihin apua tarvitsee. Viranhaltija perustellut kielteistä päätöstä mm. sillä, että avun tarve painottuisi hoivaan, huolenpitoon ja valvontaan, jolloin avuntarvetta märittelee muut kuin vammainen henkilö itse. Viranhaltija esittänyt, että tarvittava hoiva on järjestetty palveluasumisen lisäresurssoinnilla. Hallinto-oikeuden myönteinen päätös: HaO kiinnittänyt huomiota siihen, että henkilö itse ilmaissut mihin harrastuksiin mielestään apua tarvitsee. Olosuhteet ja toimintakyky kokonaisuudessaan arvioiden riittävät voimavarat. HaO todennut, että vaikka tarvitsee haastavan käyttäytymisen vuoksi paljon ohjausta, ei avun tarve tällä perusteella pelkästään hoivaan, hoitoon ja valvontaan perustuvaa. Päivittäisissä toimissa tarvittava hoito turvattu palveluasumisella ja siihen liittyvillä lisäpalveluilla, mutta se ei poistanut oikeutta välttämättömään henkilökohtaiseen apuun palveluyksikön ulkopuolella tapahtuvaan harrastamiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. 19

20 Sampo Löf-Rezessy Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 20

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus

Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus Omaishoidon tuen yhdenvertaisuus ongelmia ja ratkaisuja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari 25.10.2012 Mirva Salonen Varatuomari, OTM Ava Law Oy www.avalaw.fi Yhdenvertaisuus Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot