Sähköjärjestelmien ja -markkinoiden kehitys vuoteen Tiina Koljonen, VTT Energiajärjestelmät ATS jäsentilaisuus 12.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköjärjestelmien ja -markkinoiden kehitys vuoteen 2030-2050. Tiina Koljonen, VTT Energiajärjestelmät ATS jäsentilaisuus 12.2."

Transkriptio

1 Sähköjärjestelmien ja -markkinoiden kehitys vuoteen Tiina Koljonen, VTT Energiajärjestelmät ATS jäsentilaisuus , VTT

2 Energiatalouden megadriverit 1. Fossiilisten polttoaineiden renessanssi Liuskekaasun ja enenemässä määrin myös liuskeöljyn tuotannon nopea käynnistyminen Yhdysvalloissa on lisännyt voimakkaasti spekulaatioita fossiilisten polttoaineiden saatavuudesta myös pitkällä aikavälillä 2. Energiakäänne (Energiewende) Saksassa on investoitu erittäin nopeasti uuteen aurinko- ja tuulivoimaan ja samalla on päätetty luopua ydinvoimasta 2020-luvulla. Myös Kiina on lisännyt merkittävästi investointeja uusiutuviin energialähteisiin. 3. Globaalit ja EU:n ilmastotavoitteet Saadaanko sovittua sitova ja riittävän kunnianhimoinen globaali ilmastosopimus (Pariisi v. 2015?) EU:n, ml. Suomi, energia- ja ilmastotavoitteet vuodelle ?

3 Maailman energiatalouden energiakäänteet Ennen 1800-lukua: uusiutuvat energialähteet (bioenergia, tuuli, vesi, aurinko) : kivihiilen aikakausi ??: öljyn aikakausi ??: Energiakäänne (uusiutuvat, post-fukushima, liuskekaasu- ja -öljy) Lähde: The Oil Drum

4 Mtoe Maailman primäärienergiankulutus (Mtoe) Fossiilisten polttoaineiden osuus yli 86 %*, energiankulutus kasvaa nopeimmin (Aasian) kehittyvissä talouksissa % % 80 % Other renewables Hydro Nuclear Coal Gas Oil 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Other renewables Hydro Nuclear Coal Gas Oil 0 0 % Data: BP Statistics 2014 *Data ei ilmeisesti sisällä perinteisen polttopuun käyttöä. IEA:n tilastojen mukaan uusiutuvien osuus on noin 13 %, josta noin 10 % on biopolttoaineita ja biojätettä.

5 Viime vuosina kehitys on ollut nopeaa erityisesti tuulivoiman ja aurinkosähkön investointien osalta Kumulatiivisen tuulivoimakapasiteetin kehitys. Vuonna 2013 globaali kokonaiskapasiteetti oli MW (data: BP 2014). Kumulatiivisen aurinkoenergiakapasiteetin (PV) kehitys. Vuonna 2013 globaali kokonaiskapasiteetti oli MW (data: BP 2014)

6 Maailman liuskekaasu- ja öljyresurssit Uusimman EIA:n arvion mukaan 32 % maailman maakaasuresurssista ja 10 % maailman öljyresurssista on liuske-esiintymissä (ml. tight formations ) Lähde: U.S. Energy Information Administration (2013)

7 Yhdysvaltojen LNG-kauppa liuskekaasua Eurooppaan? Liuskekaasuvallankumouksen myötä Yhdysvallat käytännössä omavarainen kaasun hankinnan osalta Maakaasun tuonti ja vienti vaativat luvan US DOE:lta (Natural Gas Act of 1938). Erityisesti maakaasun LNG-vienti on herättänyt vastarintaa Pelko maakaasun markkinahinnan noususta USA:ssa (nyt vajaa kolmannes esim. Euroopan hintatasosta) Toisaalta maakaasun korkea markkinahinta esim. Aasian markkinoilla motivoi LNG-vientiin Vientiterminaalit luvan saatuaan tarvitsevat vielä merkittävät investoinnit LNG-infran rakentamiseen Lähde: US DOE 2013

8 EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Päästökaupan ulkopuolisia (EPKS)-päästöjä tulisi vähentää EU:ssa 30 % vuodesta Lähde: Lindroos & Ekholm VTT Technology 140. Nykykriteerien mukainen taakanjako Suomelle BKT/capitavarallisuuden perusteella %

9

10

11

12

13 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset laskelmien lähtökohdat Vaikutuksia arivoitiin TEM:n toimeksiannosta yhteistyössä VATT:n kanssa kevään-syksyn 2014 aikana Laskelmat perustuivat vuoden 2013 energia- ja ilmastostrategian perusuraan, jota päivitettiin huomioiden mm. EU ilmastoja energiatavoitteet Sähkön kysyntäarvioiden osalta laskettiin Low, Mid ja High skenaariot, jotka eroavat toisistaan metsä- ja kaivannaisteollisuuden tuotantomäärien sekä palveluiden sähkönkysynnän osalta Ydinvoimaoletukset skenaarioissa: Base: kumpikaan ydinvoimainvestointi ei toteudu Low, Mid ja High : sekä Fennovoima että OL4 toteutuvat

14 Yhteenveto tarkasteltujen skenaarioiden lähtöoletuksista Skenaario Base Low Mid High Ilmastopolitiikka päästöoikeuden hinta EU-2030-paketti Noin 35 /t v EU-2030-paketti Noin 35 /t v EU-2030-paketti Noin 35 /t v EU-2030-paketti Noin 35 /t v Ydinvoimainvestoinnit, sähkön kysynnän kehitys Perusuran mukainen talouskasvu ja sähkön kysyntä Ei uusia voimalaitoslupia Vertailuskenaario lisäydinvoiman vaikutusten analysointiin Hitaampi sähkön kysynnän kasvu valituilla sektoreilla Kaksi uutta ydinvoimalaa toteutuu 2030 mennessä Perusuran mukainen talouskasvu ja sähkön kysyntä Kaksi uutta ydinvoimalaa toteutuu 2030 mennessä Nopeampi sähkön kysynnän kasvu valituilla sektoreilla Kaksi uutta ydinvoimalaa toteutuu 2030 mennessä

15

16 Base Low Mid High Base Low Mid High Base Low Mid High Base Low Mid High Sähkön kulutus, TWh Sähkön kysynnän kehitys Skenaarioiden välinen ero sähkön kokonaiskulutuksessa on noin 4 TWh vuonna 2020 ja 11 TWh vuonna Liikenne 80 Asuminen Palvelut ja maatalous Muu teollisuus Perusmetalli Massa ja paperi

17 Sähkön tasapainohinta, EUR(2010)/MWh Sähkön aluehinnan kehitys Suomessa tarkastelluissa skenaarioissa TIMES VTT-mallin tuottama pitkän aikavälin tasapainohinnan kehitys Base High Mid Low

18 Yhteenveto ja johtopäätökset ydinlupapäätösten vaikutuksista Suomen energiatalouteen Ydinvoimainvestoinneilla on merkittävä vaikutus sähkön tuontivientitaseeseen kasvattaen sähkön hankinnan omavaraisuutta. Lisäydinvoiman jäämättä toteutumatta korvattaisiin se pääosin sähkön tuonnilla, mutta myös lisäämällä yhdyskuntien CHP-tuotantoa. Lisäksi (pien)vesi- ja tuulivoiman tuotannot hieman kasvaisivat samoin kuin investoinnit sähkönkäytön tehostamistoimiin. Skenaariolaskelmien mukaan sähkön hinta nousisi noin 15 % ilman lisäydinvoimaa vuonna Suomen kasvihuonekaasupäästöjen määrä olisi lisäydinvoiman tapauksessa noin 4 % pienempi vuonna 2030.

19 VTT:n koordinoima VATT:n, Metlan ja GTK:n kanssa toteutettu yhteishanke, jota rahoittivat Tekesin Green Growth -ohjelma ja tutkimuslaitokset. Kokonaisbudjetti euroa, hanke kesti 2,5 vuotta. Työtä ohjasi TEM (johtoryhmän pj.), YM, VM, MMM, LVM ja Tekes. Hankkeessa 1. arvioitiin strategisia luonnonvaroja ja niiden käyttöä (metsä- ja mineraalivarat) 2. tuotettiin skenaarioita vaihtoehtoisista kehityspoluista vähähiiliselle yhteiskunnalle 3. muodostettiin interaktiivinen yhteistoimintamalli eli platform

20 Vuoteen 2050 mennessä Suomen ja EU:n tulisi vähentää KHK-päästöjä vähintään 80 % vuoden 1990 KHK-päästöihin verrattuna. Vaihtoehtoisia vähähiilipolkuja on useita jo nykyisillä investointipäätöksillä on vaikutukset päästöjen vähentämisen kustannuksiin. Suomen vahvuudet ovat merkittävät luonnonvarat, cleantech-osaaminen, korkea bkt/capita ja koulutustaso

21 Low Carbon Finland skenaarioiden pääkohdat ja erot Kaikissa skenaarioissa EU ja Suomi toteuttavat - 80 % khk-päästövähennystavoitteen 2050 mennessä (pl. Baseline) Globaali ilmastosopimus toteutuu muissa, paitsi Pysähdys-skenaariossa Uuden teknologian kehitys ja käyttöönotto nopea (Jatkuva kasvu ja Muutos) tai konservatiivinen (Säästö ja Pysähdys) Suomen teollinen rakenne nykyisen kaltainen (Base-80 %, Säästö), voimakkaasti uudistuva (Jatkuva kasvu, Muutos), supistuva (Pysähdys) Yhdyskuntarakenne tiivistyvä (Jatkuva kasvu), hieman hajaantuva (Muutos) tai nykyisen kaltainen

22 Päästöjen marginaalihinta, EUR/t(CO 2 ) Päästöjen vähentämisen kustannuksissa korostuu uuden teknologian käyttöönoton ajoitus Base80 Jatkuva kasvu Pysähdys Säästö Muutos

23 Baseline Base-80% Kasvu Säästö Pysähdys Muutos Baseline Base-80% Kasvu Säästö Pysähdys Muutos Baseline Base-80% Kasvu Säästö Pysähdys Muutos Primaarienergia, TWh Energian kysyntä voi kääntyä laskuun vuoden 2020 jälkeen Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee merkittävästi, mutta niitä edelleen käytetään vuonna % alle nykykulutuksen Muut Hiili Turve Maakaasu Öljytuotteet Mustalipeä Puupolttoaineet Ydinenergia Vesi- ja tuulivoima Sähkön nettotuonti

24 Baseline Base-80% Kasvu Säästö Pysähdys Muutos Baseline Base-80% Kasvu Säästö Pysähdys Muutos Baseline Base-80% Kasvu Säästö Pysähdys Muutos Sähkön hankinta, TWh Sähkön kysynnän kääntyminen laskuun pysyvästi näyttää epätodennäköiseltä Vähähiilitavoitteet johtavat energiajärjestelmän sähköistymiseen Nettotuonti 90 Aurinko ym Kaukolämpö- CHP Teollisuuden CHP Kaasu- / öljylauhde Hiili- / turvelauhde Tuulivoima Vesivoima Ydinvoima -10 Sähkön nettovienti

25 Sähköntuotanto uusiutuvilla energialähteillä

26 Sähkön hankintakapasiteetin kehitys

27 Sähkönkulutus sektoreittain

28 Sähkön pitkän aikavälin reaalisen tasapainohinnan kehitys Pohjoismaissa

29 Yhteenveto vähähiilisen Suomen mahdollisuuksista ja haasteista (SWOT) Suomi pystyy siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan, mutta se ei pysty toteuttamaan sitä yksin. Kehityspolkuja on useita. Nopeutettu uuden teknologian kehitys ja käyttöönotto voi tuoda Suomelle kilpailuetua. Tässä tulee hyödyntää Suomen mittavia luonnonvaroja sekä cleantech-osaamistamme. Suomen korkea BKT henkilöä kohden sekä korkea koulutustaso ovat myös valttikortteja moneen muuhun maahan nähden. Suurimmat epävarmuudet Suomen näkökulmasta liittyvät hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) kaupallistumiseen sekä biomassan käytön kestävyyteen tulevaisuuden politiikoissa. Baumolin tauti: ilmiö, jossa tuottavuuden ja palkkojen kasvaessa useilla talouden aloilla palkkoja joudutaan nostamaan myös niillä aloilla, joilla tuottavuuden kasvua ei ole juuri tapahtunut.

30 Johtopäätökset - Energia-alalla edessä suuria kysymyksiä Pariisin ilmastokokous EU 2030-ilmasto- ja energiapolitiikka Energiavarmuuskysymykset Uusiutuvien integrointi Ydinvoimapolitiikka eri EU-maissa Markkinamuutokset Kapasiteettimarkkinamekanismit Päästökaupan uudistaminen Fossiilisten renessanssi? Suomessa uusi hallitusohjelma ja sen tavoitteet?

31 TEKNOLOGIASTA TULOSTA Lisätiedot: tel

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 -platform. Energiajärjestelmien kehityspolut kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Low Carbon Finland 2050 -platform. Energiajärjestelmien kehityspolut kohti vähähiilistä yhteiskuntaa SEARCH 165 O HL I G H T S VI S I Antti Lehtilä Tiina Koljonen Miimu Airaksinen Pekka Tuominen Tuuli Järvi Juhani Laurikko Lassi Similä Leena Grandell G Energiajärjestelmien kehityspolut kohti vähähiilistä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 19.6.2013 Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 Esitysten pääsisältö Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori: Avaus Nyky-yhteiskunta on äärimmäisen

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Energy Visions 2050 Globaali energia ja ilmastotulevaisuus skenaarioita vuoteen 2050

Energy Visions 2050 Globaali energia ja ilmastotulevaisuus skenaarioita vuoteen 2050 Energy Visions 2050 Globaali energia ja ilmastotulevaisuus skenaarioita vuoteen 2050 Erikoistutkija Tiina Koljonen, VTT Energiajärjestelmät Hiilitiedon lounastapaaminen 9.9.2009, Ostrobotnia Tutkimuksen

Lisätiedot

Lapin liitto Lapin energiastrategia

Lapin liitto Lapin energiastrategia Lapin liitto Lapin energiastrategia 1 Esipuhe Lapin liitto käynnisti maakunnallisen energiastrategian valmistelun vuoden 2008 lopulla. Tavoitteena on ollut tuoda energia-asiat voimakkaammin osaksi maakunnan

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa

Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa VTT TIEDOTTEITA 2487 Tiina Koljonen, Juha Forsström, Veikko Kekkonen, Göran Koreneff, Maija Ruska, Lassi Similä, Katri Pahkala, Laura Solanko & Iikka Korhonen Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista

Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 25/2015 Selvitys energiapolitiikan vaihtoehdoista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot

Working Paper Maakaasun hinnan vaikutukset ilmastopolitiikan kustannuksiin

Working Paper Maakaasun hinnan vaikutukset ilmastopolitiikan kustannuksiin econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan uusi vaihe mitä muutoksia tarvitaan? Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

EU:n energia- ja ilmastopolitiikan uusi vaihe mitä muutoksia tarvitaan? Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EU:n energia- ja ilmastopolitiikan uusi vaihe mitä muutoksia tarvitaan? Johtaja EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 Keskeiset kysymykset Tavoitteet ja keinot, joilla EU hillitsee ilmastonmuutosta Kuinka

Lisätiedot

Varsinais-Suomen energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen energiastrategia 2020 12/2010 Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja ISSN 1798-8004 (painettu) ISSN 1798-8012 (verkkojulkaisu) ISBN 978-952-257-202-8 (painettu)

Lisätiedot

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY

SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY PTT raportteja 245 PTT Reports 245 SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY Leena Kerkelä Markus Lahtinen Lauri Esala Antti Kosunen Kirsi Noro Helsinki 2014 1

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6.

Innovaatiotoiminta. Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1252. Jari Hyvärinen * 1.6. Innovaatiotoiminta: Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan I Keskusteluaiheita Discussion Papers 1.6.2011 No 1252 Innovaatiotoiminta Näkemyksiä ympäristö- ja energia-alaan Jari Hyvärinen * * ETLA Elinkeinoelämän

Lisätiedot