Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä 5 pitäminen Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna Poikkeamislupahakemus, Forsbacka Lasse 7 6 Teknisen lautakunnan talousarvion 2015 käyttötalouden 10 käyttösuunnitelma ja investointiosan toteuttamissuunnitelma 7 Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä 12 8 Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä 15 kunnan vesihuoltolaitokseen 9 Helge Hyrkään ja Keijo Raution yhteistoimin osan kummankin 23 maalle rakennetun tien selvitys 10 Vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi 25 Into Repo 11 Rautjärven kunnan osallistuminen HINKU kuntien yhteiseen 27 julkaisuun Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt Hakemus, Sopukantien nimeäminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Kunnan tampparin käyttö Konkalammen laskettelurinteessä

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-19:21 puheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-19:21 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-19:21 jäsen Repo Heimo 16:00-19:21 jäsen Siitonen Saara 16:00-19:21 jäsen Vanhatalo Mika 16:00-19:21 khall edustaja Pöllänen Ari 16:00-19:21 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 16:00-19:21 rakennustark. Hakman Anssi 16:00-19:21 varajäsen Poissa Ilves Esa varapuheenjohtaja Pesonen Helena jäsen Käsitellyt asiat 1-17 Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anssi Hakman Pöytäkirjantarkastaja Jarmo Kolehmainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalveluspisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Kolehmainen ja Anssi Hakman.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen / /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnan hallintosäännön 4. luvun 14. :n mukaan pöytäkirja tarkas te taan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oi kai suvaa ti mus oh jei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei ses ti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun vi ranomai sen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomai nen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. Vuonna 2015 lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tar kastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen pääsääntöisesti kolmantena työ päi vä nä. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja tai jokin sen osa voidaan tarkastaa aikai sem min kin. 2. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seu raavan viikon tiistaina yhteispalvelupisteessä viraston säännöllisenä au ki olo aika na. Kun pöytäkirja on tarkastettu, se julkaistaan kunnan kotisivuilla. 3. Teknisen keskuksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään ylei ses ti nähtävänä päätöstä seuraavana perjantaina teknisessä kes kukses sa viraston säännöllisenä aukioloaikana.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna / /2014 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Rakennustarkastaja on ollut vuonna 2014 tavattavissa ohjausta ja neuvontaa varten teknisessä keskuksessa maanantaisin klo sekä muulloin erikseen sovittuna aikana. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennustarkastaja on vuoden 2015 aikana tavattavissa teknisessä keskuksessa ohjausta ja neuvontaa varten maanantaina klo sekä muulloin tarvittaessa erikseen sovittuna aikana. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu rakennustarkastaja yhteispalvelupiste

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta / /2014 Poikkeamislupahakemus, Forsbacka Lasse Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Forsbacka Lasse hakee poikkeamislupaa Rautjärven kunnan Simpeleen ky län Mäkitila RN:o 2:506 tilalle kerrosalaltaan 225 m²:n suuruisen 2-kerrok si sen vakituiseen asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen, ker ros alaltaan 60 m²:n suuruisen autotallin ja kerrosalaltaan 40 m²:n suuruisen talous ra ken nuk sen (varasto) rakentamiseen, sekä olevan ~15 m²:n sau na raken nuk sen laajentamiseen 10 m²:llä. Mäkitila RN:o 2:506 kiinteistö on lohkottu kantatilasta Uutela RN:o 2:433 ja ti lan kokonaispinta-ala on 1,5040 ha ja se on rekisteröity Alueen kaavallinen tilanne Alueelle on laadittu yleiskaava, vahvistettu Hakemuksen mu kainen alue on merkitty kaavaan merkinnällä RA (loma-asuntoalue). Yleis kaavas sa, kiinteistön pinta-alasta on n m² RA-alueella ja n m² MU-alu eel la (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun oh jaa mistar vet ta tai ympä-ristöarvoja). Kiinteistö rajoittuu Kivijärveen. Ranta-alueen suun nit te lu tar pees ta MRL:n 72 :ssä. Ote yleiskaavasta

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Asemapiirustus liitteenä. Naapureiden kuuleminen Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutuksia hakemuksen joh dos ta. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Toimivaltainen viranomainen Hakemuksen mukaisella alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin oikeusvaikutteista kaavaa. Tämän johdosta rakentaminen tutki taan poikkeamismenettelyssä. Saman lain 171 :n mukaan toi mi val tainen viranomainen poikkeamislupa-asian ratkaisemiseen on Kaak kois-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rakennustarkastajan ehdotus: Ehdotan, että tekninen lautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 2 momentin kohdan 1 mukaisesta poikkeamislupahakemuksesta lausun to naan, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 136 ja 172 edelly tyk set. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei tuota haittaa mah dol lises ti myöhemmin tapahtuvalle kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle, ei vaaranna maanomistajien yhden ver tai sen kohtelun mahdollisuutta rakennus- tai poikkeamislupia myönnet täes sä, eikä se myöskään aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakennuspaikka täyttää seuraavat vaatimukset: riittävä rantaviivan määrä (n. 120 m) tontin pinta-ala (n m²) kaikkien rakennuspaikalla sijaitsevien rakennusten etäisyyksyydet ran ta vii vas ta, sekä pinta-alojen tulee täyttää hakemuksesta pää tettäes sä voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräykset rakennuspaikan on sijaittava ympärivuotisesti hälytys- ja huol to ajoneu voil la ajettavan tien varrella rakennuspaikan tulee tukeutua kyläasutukseen ja sen läheisyydessä tu lee sijaita ennestään useampia pysyvän asutuksen ra ken nus paikko ja kiinteistölle johtavan tien varrella tulee sijaita ennestään useampia py sy vän asutuksen rakennuspaikkoja rakennuspaikan tulee sijaita riittävän lähellä toimivaa koulua tai sen on sijaittava olemassa olevan koulunkuljetus- tai linja-autoreitin vaiku tus pii ris sä rakennusten tulee olla liitettävissä kunnan tai vesiosuuskunnan viemä ri ver kos toon. Ko. kiinteistö on aikeissa liittyä paikalliseen ve sihuol to-osuus kun taan. Teknisen lautakunnan tiedossa ei ole, että alueella olisi erityisiä luonnon-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta tai maiseman arvoja, joita hanke vahingoittaisi. Liitteet Liite 1 Asemapiirustus Forsbacka Jakelu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvion 2015 käyttötalouden käyttösuunnitelma ja investointiosan toteuttamissuunnitelma 416/02.00/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ta lous ar vion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien stra te gisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarken ne tut tavoitteensa toimialansa yksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tu lo ar viot tulosyksiköille ja edelleen kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja koh teil le (investointiosa). Rautjärven kunnan hallintosäännössä määrätään, että valtuusto hyväksyy ta lous ar vios sa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toi min ta tavoit teet, määrärahat ja tuloarviot ja kunnanhallitus ja lautakunnat hy väk syvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja laskujen hyväksyjät. Toi mi eli met voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimi val taa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien stra te gisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarken ne tut tavoitteet toimialansa yksiköille sekä jakavat määrärahat ja tu loar viot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (inves toin ti osa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Lautakuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmat tiedoksi kun nan hal li tuk selle kokoukseen Liitteenä: - Käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle Investointiosan toteuttamissuunnitelma vuodelle 2015 Suunnitelmia täydennetään ja korjataan tarpeen niin vaatiessa. Esittelijän ehdotus: Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja investointiosan to teut ta missuun ni tel man vuodelle Liitteet Liite 2 Investointiosan toteuttamisuunnitelma, tekninen lautakunta 2015 Liite 3 Käyttötalouden toteuttamisuunnitelma, tekninen lautakunta 2015

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Talouspäällikkö Kirjanpitäjä Kunnanhallitus

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä 398/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on lisännyt vuoden 2015 talousarviokirjaan teknisen lau takun nan tekstiosuuden toiminnalliset muutokset osioon kohdan: "Kunnan kiinteistöjen lämmitysvaihtoehdoista valmistuu selvitys kevään 2015 aikana." Tilaaja Rautjärven kunta, tekninen keskus, tekninen johtaja on teh nyt viranhaltijapäätöksen, jossa se hyväksyy toimittajan Skapat Energia Oy:n tarjouksen han ke suun ni tel mas ta kuntakonsernin kiinteistöjen öl jyläm mi tys koh tei den lämmitystavan vaihtamiseksi. Selvitystyön kohteena olivat silloisen tiedon mukaisesti seuraavat kunnan kiin teis töt: - Ahola - Asemanseudun lämpölaitos - Karhunpesä - Kuntala - Simpeleen harju Näistä Simpeleen harju on myyty ja sen osuus on poistettu tästä sel vi tystyös tä. Kuntalan osalta tilanne on riippuvainen koko alueen tu le vai suu desta. Aholan osalta myös paikallisen lämpövoimalaitoksen pe rus ta mis kus tannuk set ja alustava kannattavuus selvitetään. Tähän liittyy myös kau ko lämpö yh tiön mahdollinen mukaantulo. Lisäksi selvitystyöhön on otettu mu kaan Raut jär ven vuokratalot Oy:n kiinteistöjä. Oheisena: - Hankesuunnitelma: Ahola, Karhunpesä, Kuntala Hankkeen lopullisena tarkoituksena on toteuttaa investointiprojekti, jolla saa daan ti laa jal le säästöä energiakustannuksissa. Hankesuunnitelman teh tä vä nä on mää ri tel lä remontin tavoitteet, sisältö, laatutaso, laajuus ja kor jauk sen kus tan nus ta so. Hankesuunnitelman sisältö on valmisteltu yhteis työs sä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa. Hankesuunnitelman sisältö on pääkohdiltaan seuraava: - Päälämmityslähteenä oleva öljylämmitys korvataan läm pö pump pu jär jestel mäl lä - Vaihtoehtoisesti selvitetään paikallisen lämpölaitoksen pe rus ta mis kus tannuk set (Ahola) - Samalla saneerataan lämmönjako- ja automaatiojärjestelmiä, mikäli on tar vet ta Hankesuunnitteluvaiheen tarkoituksena on määrittää tilaajalle parhaiten

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta so vel tu va korjaustapa, saneeraushankkeen sisältö, laajuus, laatutaso sekä sa nee rauk sen kustannustaso. Tavoitteena on myös vähentää kas vi huo nekaa su pääs tö jä. Tilaajalla on halua selvittää eri rakennusteknisten jär jes telmien kuntoa ja keinoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Tähän mennessä tehdyt kassavirtalaskelmat kokonaishankinnasta: A) Aholan yritystila: Nykyinen verkosto ja käyttö, sekä kaukolämpöyhtiön selvitystyön alueet 6 ja 8, avainlukuja: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 12 a vuosittaiset elinkaarisäästöt Aluelämpölaitos hakkeella: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 3,6 a vuosittaiset elinkaarisäästöt KL-verkoston laajentaminen: Siirrettävä hakelämpölaitos nykyiselle verkostolle ja käytölle: Laskennassa Nykyinen verkosto ja käyttö, avainlukuja: 6. Hybridi nykyiselle verkostolle ja käytölle: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 5,8 a vuosittaiset elinkaarisäästöt B) Karhunpesä: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä säästettävä polttoainekustannus /a takaisinmaksuaika 10,8 a C) Kuntala: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä säästettävä polttoainekustannus /a takaisinmaksuaika 3,8 a Aholan, Karhunpesän ja Kuntalan osalta on saatu yhden hybriditoimittajan tar jouk set. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen voidaan kilpailuttaa li sää potentiaalisia urakoitsijoita, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Mahdol li set urakkasopimukset tehdään kilpailuttamisen perusteella valittavien ura koit si joi den kanssa. Jatkovalmistelussa tehdään tarkemmat tarpeelliset läm pö joh to-, sähköpiirustukset, sekä työselostukset, joiden perusteella sa-

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta nee raus työ voidaan kilpailuttaa. Urakan kilpailuttamisvaiheessa haetaan urak ka hin nan ja muiden tekijöiden perusteella saneeraustyölle soveltuvat ura koit si jat. Mahdolliset valinnat tehdään vasta urakoiden kilpailuttamisen jäl keen, kun urakkahinta, soveltuvuus ja laatutaso ovat selvillä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyn hankesuunnitelman, ja päättää että jat ko val mis te lu käynnistetään Karhunpesän osalta. Kuntalan osalta odotetaan alueen kokonaisvaltaisen käytön/tarpeen jat kosuun ni tel mia. Lautakunta puoltaa puupohjaisella polttoaineella toimivan alue läm pö lai tosvaih to eh don tarkempaa selvitystä: asiakaskyselyjen, kassavirtalaskelmien ja tarjouspyyntöjen tekemistä yhteistyössä Simpeleen Lämmön kanssa. Jakelu Kunnanhallitus Kautto Pasi Jylhä Juho Thermobest Simpeleen Lämpö Oy

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven vesihuolto-osuuskunta pyytää saapuneella kirjeellään Rautjärven kunta ottamaan Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kunnan verkoston yhteyteen ja ottamaan sen kunnan haltuun. Perusteluina todetaan:"kunnalla olisi huomattavasti enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa verkoston hoitamiseen ja valmis verkosto olisi helposti liitettävissä kunnan verkostoon. Lisäksi alueella on useita kiinteistöjä, jotka eivät vielä ole liittyneet vesihuolto-osuuskuntaan ja nämäkin olisi helpompi saada mukaan, jos veshuolto olisi kunnan hallinnassa." Tällä hetkellä Rautjärven vesihuolto-osuuskunta omistaa verkoston ja osakkailla on liittymissopimukset vesihuoltolaitokseen. Verkosto on liitetty Raujärven kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon, joka toimittaa osuuskunnalle puhtaan veden ja ottaa vastaa jäteveden edelleen toimitettavaksi Imatran kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Vesihuolto-osuuskunnalla on oman Rautjärven kunnanvaltuuston vahvistama toiminta-alue, jolla sijaistevien kiinteistöjen hakemusten liittymisvelvollisuudesta poikkeamiseksi käsittely on osittain kesken Imatran Seudun ympäristöviranomaisessa. Esityksen pohjalta on mahdollista ainakin seuraavien toimintavaihtoehtojen toteutuminen: 1. Nykyinen tilanne jatkuu ja osuuskunta vastaa uusien liittymäsopimusten solmisesta ja verkoston laajentamisesta kunnan tuella. Kunta antaa apua teknisen päivystykseen ja suunnitteluun. Osuuskunta voi ostaa yhdessä muiden vesihuoltolaitosten kanssa insännöintipalvelua joko yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnalta. 2. Osuuskunta jää vesihuoltolaitoksen omistajaksi, toiminnan harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi, mutta kunta ottaa isännöintivastuun. 3. Kunta lunastaa osuuskunnan omistaman verkoston ja hoitaa osuuskunnan isännöinnin, mutta osuuskunta jää toiminnan vastuulliseksi harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi. 4. Osuuskunta fuusioidaan Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen ja liittymät sekä toiminta-alue siirretään kunnan vastuulle. Toiminnassa otetaan käyttöön kunnan taksat ja verkoston uudet liittymäsopimukset tekee kunta. Vanhat liittymäsopimukset jäävät

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk voimaan voimassaolevilla ehdoilla. 5. Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kunta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liittymismaksua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaavan laajennuksen vesihuoltolaitokselleen. 6. Kuntaan perustetaan vesihuolto-osakeyhtiö, jonka osakkaiksi voisivat tulla kaikki kunnan alueen vesihuoltolaitoksia omistavat osuuskunnat ja Rautjärven kunta siirtämällä sinne apportilla liiketoimintansa ja verkostonsa sekä yhteismitalliset vastuunsa. Kunta tarvittaessa takaisi yhtiön lainoja. Tällöin toimittaisiin muutoin kohdan 4. mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee toimia niin, että Kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä asiakkaita sekä kunnan muitakin asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi on mahdollista, että muutkin Rautjärven kunnan alueella toimivat vesihuolto-osuuskunnat voivat hakea vastaavaa toimenpidettä, jolloin näissäkin tilanteissa olisi kyettävä toimimaan myös näiden laitosten osakkaiden osalta. Vesihuolto-osuuskuntien verkoston käypää arvoa määriteltäessä tulee ottaa huomioon verkoston rakentamiseen saadut valtion ja kunnan maksamat vesihuoltoavustukset sekä syntynyt korjausvelka. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen selvitystyön alkamista tulee Rautjärvellä toimivia vesihuoltolaitoksia kuulla selvitettävistä toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on antanut teknisen lautakunnan valmisteltavaksi selvitystyön Rautjärvellä toimivien vesihuolto-osuuskuntien

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Tekninen johtaja kertoo työvaiheesta kokouksessa. Pääkohdat ovat: - Ulkopuoliselta asiantuntijalta on saatu tarjous selvitystyöstä - Talousarviossa vuodelle 2014 on ennakoitu selvitystyön jatkumoa - Tekninen keskus kuulee ennen selvityön aloittamista osuuskuntia eri vaihtoehdoista Esittelijän ehdotus: Selvitystyö koskee kahta vesihuolto-osuuskuntaa, Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta ja Aseman seudun vesihuolto-osuuskunta. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Valmistelija:Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tähän mennessä: - Selvitystyön tekijäksi on valittu Ramboll Finland Oy - Suunnittelukokous nro 1 pidettiin Tiedote, lausuntopyyntö ja kokouskutsu suunnittelukokoukseen nro 2 on lähetetty osuukunnille ja ympäristötoimelle Suunnittelukokous nro 2 pidettiin Aikataulu: pidetään suunnittelukokous nro 3, jossa käsitellään tarkennetut teknis-taloudelliset laskelmat osuuntien ja ympäristötoimen kanssa mennessä saadaan osuuskunnilta ja ympäristötoimelta lausunnot - Tekninen keskus valmistelee asian luottamuselinten käsittelyyn - Asia tuodaan Tekniseen lautakuntaan - Syksy 2014; mahdolliset tarkennukset ja päätöksentekoprosessi kunnassa

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Oheisena pöytäkirjat kokouksista 1 ja 2, tiedote ja kuuleminen-kirje osuuskunnille sekä selvittäjän "organisaatio uudistus" -raportin 1. luonnos. Esittelijän ehdotus: Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Oheisena: - Pöytäkirja viimeisimmästä kokouksesta 3. - Viimeisin "Organisaatio uudistus" -raportin tiivistelmä, sekä mennessä saadut lausunnot osuuskunnilta (2 kpl, á 1 sivu) ja Imat ran seudun ympäristötoimelta (1 kpl, 2 sivua). Laikon seudun - sekä Rautjärven vesihuolto-osuuskunnat puoltavat lausun nos saan selvityksen vaihtoehtoa numero 5. Vaihtoehdossa numero viisi todetaan aiemman esityksen mukaisesti seuraa vas ti: "Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kun ta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan ve si huol tolai tok sen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liit ty mismak sua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaa van laajennuksen vesihuoltolaitokselleen." Selvitystyön raportoissa Vaihtoehdosta 5 todetaan seuraavasti: "Vahvuudet/mahdollisuudet Vesihuolto-osuuskuntien kannalta + Keskitetty päivystys ja huolto vähentävät riskejä sekä lisäävät toimintavarmuutta + Vesihuoltolaitoksella on pätevä ammattihenkilöstö + Taloudellinen tilanne saadaan osittain hallintaan. Toisaalta tämä nostaa kustannuksia ja maksuja joudutaan korottamaan + Selvät synergiaedut asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja yleishallinnossa +Paremmat resurssit investointeihin ja niiden rahoituksen järjestämiseen +Osuuskuntien hallintohenkilöiden vastuu poistuu + Uuden lainsäädännön tuomat vaatimukset vesiosuuskuntien erityis-/ häiriötilanne suunnitelmasta sekä selvilläolo ja tarkkailuvelvollisuudesta siirtyisivät kunnan vesihuoltolaitokselle. +Turvataan palvelujen saanti

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Turvataan varahenkilöstö +Turvataan vesihuoltotoimintojen toimivuus Heikkoudet/Uhat Kunnan vesihuoltolaitoksen kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Kaupan myötä kaikkien asiakkaiden käyttömaksujen korotus - Vesihuolto-osuuskuntien taloudellinen tilanne (lainat) - Kaikki vesiosuuskuntien liittyjät eivät suostu liittymismaksujen uusimiseen - Taksojen eli maksujen korotuksista ei päästä sopuun hallituksessa. Vesihuolto-osuuskuntien kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Liittymissopimusten uusimiset (melko hankalaa) jokaisen vesiosuuskunnan liittyjältä on saatava lupa kyseiseen järjestelyyn jossa laaditaan uudet liittymissopimukset. - Osuuskunnissa ei olla halukkaita kyseiseen ratkaisuun ja uusien liittymissopimusten tekemiseen" Imatran seudun ympäristötoimi pitää kannanotossaan parhaina 4., 5. tai 6. vaih to eh toa. Kaljusenkylän ja Raviradan vesihuolto-osuuskunnilta ei ole saatu lau suntoa asiaan. Asian jatkovalmistelussa tulee huomoida mahdollisen ratkaisun vai ku tukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja so pi muksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, sekä ottaa tarkoin huo mi oon kunnan omat resurssit ja intressit. Sekä harkita ja suunnitella tar koin mahdollisesti harkittavien vaihtoehtojen asioiden järjestäminen niin käy tän nön kuin lakien ja tasapuolisuudenkin kannalta. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee eri vaihtoehdoista ja päättää että asiasta teh dään kunnan sisäinen vaikutusten kokonaisarviointi. Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestetään kokous, johon kutsutaan tek ni nen lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja, talouspäällikkö ja tekninen johtaja. Kokouksen alkuun pyy detään selvitysraportin tekijä esittelemään selvitystyö eri vaih to eh toi neen. Tekninen johtaja järjestää tapaamisen ja valmistelee esityslistan sekä arvioin ti sel vi tys poh jat. Hyväksytään esittelijän ehdotus. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia kolmea päivämäärää kokouksen ajankohdaksi: , ,

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestettiin aiemman päätöksen mukaisesti kokous Kokouksessa tekninen johtaja kertoi asian valmistelusta kunnassa, sekä esitteli osuuskunnilta ja ympäristöviranomaiselta saadut lausunnot. Lausunnoissaan osuuskunnat ovat pitäneet parhaana vaihtoehtoa numeroa viisi, ja ympäristöviranomainen numeroa 4, 5 tai 6. Ramboll Finland Oy esitteli selvitystyön. Esityksessä käsiteltiin kaikki eri vaihtoehdot, ja niiden vaikutusten arviointi. Selvitystyöntekijä pitää parhaina vaihtoehtoja numeroa 4 tai 6. Kokouksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja, ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: Näkemys neutraalista vaikutuksesta kunnalle, kunnan subventioista, kunnan taksasta, tasapuolisuudesta uusien ja vanhojen liittyjien kesken, osuuskuntien sisällä ja osuuskunnat / kunta, toimintamallin valinta tulevaisuus (mm. kuntakentässä tai taloudenpidossa) huomioon ottaen, vaikutukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja sopimuksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, kunnan omat resurssit ja intressit, lainsäädäntö ja juridiset ongelmat. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vesihuolto-osuuskunnille, Laikko ja Rautjärvi, että selvitystyön vaihtoehto 5 ei ole kunnan näkemyksen mukaisesti toteutuskelpoinen. Edelleen lautakunta päättää pyytää osuuskunnilta lausuntoa vaihtoehtojen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselselvitysten tekemisestä. Tekninen keskus lähettää osuuuskunnille lausuntopyynnön asiasta. Lausunnot tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on lisännyt talousarviokirjaan vuodelle 2015 teknisen lau takun nan teks ti osuu den "toiminnalliset muutokset" -osioon kohdan: "Vesihuolto-osuuskuntien asemasta ja taloushallinnon järjestämisestä pääte tään laaditun selvityksen pohjalta." Tekninen keskus on pyytänyt ja saanut osuuskunnilta lausunnot vaih to ehto jen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselvitysten tekemisestä. Oheisena lausunnot, 2 kpl. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan jäljelle jääneis tä vaihtoehdoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 4. Vaihtoehtoa 6 voi myös Lai kon seudun vesihuolto-osuuskunnan puolesta selvittää ja tehdä sitä kos ke via lisäselvityksiä. Rautjärven seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan myös vaih to eh toa 4. Seuraavana työvaiheena on tarpeen laatia luonnokset lii ke toi min ta kaup pakir jois ta, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kun nal le. Luonnosten pohjalta asiaa päästään konkreettisemmin val mis tele maan. Lisäksi tulee laatia yksityiskohtainen esitys taksarakenteen ja takso jen muutoksista (liittymis- ja perusmaksujen porrastus yms.). Tekninen keskus on pyytänyt tarjouksen työn jatkosta. Tarjous esitellään ko kouk ses sa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen ja päättää että selvitystyötä vaihtoehtojen 4 ja 6 osalta lähdetään tarkentamaan laa timal la luonnokset liiketoimintakauppakirjoista, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kunnalle, sekä laaditaan yk si tyis kohtai nen esitys taksarakenteen ja taksojen muutoksista. Jatkoselvitys ti lataan Ramboll Oy:ltä tar jouk sen mukaisesti, kp 7765/5402. Jakelu Laikon VHOK Rautjärven vesihuolto-osuuskunta Tuula Luhaniemi Ramboll/Jyri Rautiainen Kunnanhallitus

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Helge Hyrkään ja Keijo Raution yhteistoimin osan kummankin maalle rakennetun tien selvitys 196/ /2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kirjeessään, saapunut , Keijo Rautio esittää että Tor san salo-kor ho sen kylässä Helge Hyrkkään ja Keijo Raution yhteistoimin osin kum man kin maalle 1990-luvun alussa rakentaman tien huollosta sovitaan kun nan ja hänen kanssaan, sekä että tielle haettaisiin tietoimitus. Oheisena: - Keijo Raution kirje, saapunut kartta tiestä Ko. tielle ei ole suoritettu tietoimitusta. Tie on noin 450 metriä pitkä josta Kei jo Raution omistamalla Heikkilä 3:50 tilan alueella on kään tö paik koineen noin 150 metriä. Rautio kertoo kirjeessään, että tie on rakennettu ja kaikki kulut maksettu puo lik si Rau tion ja Hyrkkään kesken. Ja että tien huollosta on sovittu suulli ses ti siten, että kumpikin, Rautio ja Hyrkäs, suo rit taa vesomisen oman maan sa kohdalta ja korjaa koko matkalta mah dol li set vauriot jos niitä tulee hak kui den yhteydessä. Tällä hetkellä tie kasvaa umpeen ja vesoittuu. Rautio toivoo kirjeessään, että Hyrkkään maan kohdalta pi täi si sopia tu levas ta käytännöstä siten että metsien huolto ja hakkuut voidaan hoitaa suun ni tel lus ti. Kunnan omistamia kiinteistöjä tien vaikutusalueella on: 9-40, Rinnemäki, met sä ti la, maapinta-ala 17,960 ha, ei kaavaa. Metsätila on pääosin nuorta metsää ja taimikkoa. Kunnalla on tarve päästä jatkossa kiin teis töl le suorittamaan metsänhoidollisia töitä, ja näin ollen pääsy sinne oli si turvattava. Maanmittauslaitos tekee tietoimitukset tuntiveloitusperustein. Ko ko nais hinta-ar vio tässä tapauksessa on noin Maastotöiden määrää ei vielä voi da tietää, ja tämä voi nostaa kustannuksia. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus hakee tielle tie toi mi tuksen joka maksetaan tieosuuksien suhteen (355m, 75% / 120m, 25%) kunnan ja Raution kanssa, kp 7111/5402. Tien hoidosta ja kunnossapidosta teh dään sopimus kunnan ja Raution välille, sopimuksen käyttökulut kp 7121/5443.

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Keijo Rautio Jylhä Juho MHY/Jääskeläinen

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo 396/10.00/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Hakija, Into Repo tilan Uusitalo RN:o 5:39, Rautjärvi, Pirhola ( ) omistajana, vaatii asiamiehen, AA Olli Ruokonen, c/o Asianajotoimisto Röyti & Ruokonen Ky, välityksellä että tekninen lau ta kunta kunnan tielautakuntana to teaa tilan Onnela RN:o 5:46, Rautjärvi, Pirhola ( ) hyväksiyksityistietoimituksessa perustetun tie oi keu den Ete lä-sa von maaoikeuden tuomion , N:o M 13/4698 no jal la la kan neek si. Perusteluiksi hän esittää että maaoikeuden tuomiossa on määrätty, että tie oi keus päättyy kun tilan Uusitalo 5:39 kallioalueen käyttö aloitetaan varsi nai seen louhos/murskaus- tai kaivostoiminaan. Hakemuksessa kerrotaan, että Repo on aloittanut varsinaisen lou hos toimin nan poistamalla maita kallioperän pääl tä, mitä louhiminen edellyttää, ol len siten osa varsinaista lou hi mis toi min taa. Lisäksi hakemuksessa todetaan että Repo on ilmoittanut kirjeitse Onnelan ti lan omistajalle Toni Roi hal le useampaankin kertaan aikomastaan aloit tami ses ta. Ja että lopulta aloit ta mi nen on maastossa näkynyt konkreettisina maan siir to toi mi na, eli tieto aloit ta mi ses ta on pakostakin tullut Roihalle, vaik ka tämä ei olisi reagoinutkaan saa miin sa kirjeisiin. Oheisena: - Into Revon hakemus, Rakennustarkastajan lausunto - Maa-aineslupa , Repo Into Maaoikeus on määritellyt ehdot tieoikeuden lakkaamiselle ja luvan myön tänyt viranomainen MRL:n mukaisesti toiminnalle. Tekninen lautakunta on merkinnyt tiedokseen kokouksen pykä läs sä 119: "Hakijana Into Repo, louhintatyön aloitus ja tien katkaiseminen. Keskustelu Terho Kemppinen, Pasi Kautto, Ari Pöl lä nen: Ra ken nus tar kasta ja antaa lausunnon siitä, onko varsinainen louhintatyö aloitettu." Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa että tieoikeus voidaan katsoa lakanneeksi vasta kun rakennusvalvontaviranomaisen kyseisessä maa-ainesluvassa, , Repo Into, aloittamisehdot ovat täyttyneet ja varsinainen louhintatoiminta on alkanut. Kun tieoikeus katsotaan päättyneeksi, siitä ilmoitetaan viralliseen rekisteriin ja tiedotetaan kaikille asianosaisille.

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Into Repo Rakennustarkastaja

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan osallistuminen HINKU kuntien yhteiseen julkaisuun / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Hinku-julkaisussa on kysymys hankkeesta, johon etsitään oma ra hoi tusosuut ta sekä kuntien mahdollisesti maksamista julkaisun pos ti mak suis ta asukkaille, että yritysten ilmoittelusta. Hankkeen muu rahoitus saataneen Ympäristöministeriöstä, Työ- ja Elinkeinoministeriöstä, Tekesiltä. Kuntien maksuosuudet tarkentuvat tammikuun lopulla, kun kaikki osallistujat ovat selvillä. Rautjärven kunnan maksuosuus olisi noin euroa. Asia on ajankohtaisena pinnalla julkisessa keskustelussa. Julkaisu on merkittävä keino jakaa tietoa ihmisille ja yrityksille Hinku-projektista, sen suomista mahdollisuuksista ja tavoitteista. Ohessa hinku foorumin esitys vuodelta Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että Rautjärven kunta osallistuu omalla osuudellaan, enintään 2.000,00 kp 7591/5410, HINKU-kuntien yhteisen julkaisun tekemiseen. Jakelu Mauri Tehnonen/Uusikaupunki Kunnanhallitus Kautto Pasi Tuula Luhaniemi

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt 397/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Valtuuston keskustan valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen , Taina Lon ka: Metsänhoitotöiden kilpailuttamisesta. Oheisena aloite ja kommentteja aloitteeseen. Kunnanhallitus on antanut aloitteen metsänhoitotöiden kilpai lut ta mi ses ta teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja toi meen pan ta vaksi. Jotta lähtöparametrit (kunnan omistamat maa- ja metsätilat ja niiden metsän hoi dol li nen nykytilanne) kilpailutusta varten saadaan varmistettua to dellis ta nykytilannetta vastaavaksi, tulee ensin tehdä met sän hoi to suun ni telman päivitys vastaamaan nykyistä tilannetta. Tämän jälkeen tulee päät tää kun nan tarve ja näin ollen kilpailutuksen muodosta. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2015 keväällä kilpailutetaan ja tee te tään ensin metsänhoitosuunnitelman päivitys vastaamaan todellista ti lan net ta. Tämän jälkeen kilpailutetaan metsänhoitotyöt. Metsähoitotöiden kil pai lu tus tehdään jaettuna kahteen eri osa-alueeseen: taajamametsät ja ta lous met sät. Jakelu kunnanhallitus aloitteen tekijät Jylhä Juho

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus, Sopukantien nimeäminen 335/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Oheisena: - Kartta; esitys sopukantien nimeämiseksi, - toimituskartta, - muutoksesta kuulemisen yhteenveto Sopukantie on yksityistie. Kunnan vastuulla on katujen ja teiden ni meä minen. Kunta vastaa myös rakennuksen osoitteen antamisesta. Osoi te jär jestel mää pidetään yllä kunnan rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja mit taustoi men yhteistyönä.tieto muutoksesta lähetetään kunnasta viralliseen rekis te riin. Nimeämistä on haettu kunnasta, hakijana Matti Hämäläinen. Kuuleminen muu tok ses ta on suoritettu kuntalain mukaisesti, Sopukan metsätie ja kaikki vaikutusalueen kiinteistöt. Asiaa on viimeksi käsitelty lautakunnassa pykälässä 21. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää korvaten , että nykyinen Sopukantie nimetään seu raa vas ti oheisena seuraavan kartan mukaisesti: - Ampumatien nimi muutetaan Sopukantieksi - Sopukantien loppu siiretään Pitkäjärventielle, viitta asennetaan "Hi ve linnot kon tie" viitan kanssa samaan tankoon. - Tien alkupäässä "Ampumatie" viitta korvataan "Sopukantie" viitalla. - Kennäintien alkupää siirretään entisen Ampumatien loppupisteeseen. Tämä päätös korvaa pykälässä 21 päätöksen Sopukantien osalta. Perusteena päätökselle: - Hakemus nimeämiselle, M. Hämäläinen - Kunnalla ei ole esteitä ko. nimeämiselle - Toimituskartassa esitetyt tien nimi sekä tien alku- ja loppupisteet - Nimeäminen on Kuntaliiton antamien ohjeiden mukainen

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Sopukantien nimeämisasiassa on tullut ilmi uutta tietoa asianomistajilta liittyen osoitejärjestelmän selkeyttämiseen ja tienkäyttöön, jonka johdosta asias ta on syytä ottaa uudestaan käsittelyyn. Ehdotuksessa Sopukantie alkaa Pitkäjärventien risteyksestä päättyen Ruopiontien ris teyk seen. Ja Ampumatie alkaa Pitkäjärventien risteyksestä ja päättyy Ruo pion tien ris te yk seen. Liitteenä: - Kartta Sopukan ja Ampumatiestä Esittelijän ehdotus: Sopukan- ja Ampumatie nimetään liitteenä olevan kartan mukaisesti. Liitteet Liite 4 Kartta Sopukantien ja Ampumatien nimeämisestä 2015 Jakelu Matti Hämäläinen Esko Joronen Juho Jylhä

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekltk Liite: Maa-aineslain mukaiset valvontapöytäkirjat vuoden 2013 maa-ainesten otoista. Etelä-Karjalan jätelautakunta Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset alkaen Pirkanmaan elinkeino-, lilikenne- ja ympäristökeskus Päätös 461/2012/KAS/10. Päätös yksityisen tien parantamisen val tionavus tuk sen maksamisesta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä ris tö kes kus on myöntänyt Partilan yksityistielle Yksityistielain 93 :n mukais ta yksityisen tien parantamisen valtionavustusta. Kustannusarvioksi on hy väk syt ty euroa ja avustusta myönnetty hyväksytyistä kus tan nuksis ta 50 prosenttia, yhteensä enintään euroa. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Hiitolanjoen tarkkailu Pöyry Finland Oy Metsä Board Oy, Simpeleen tehtaat, Konkamäen kaatopaikan tarkkailu vuonna Taloushallinnon ohjeaikataulu toimialoille tilinpäätöstä varten.kunnanhallitus käsittelee talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Liitteet Liite 5 Maa-ainesten vuosiotot 2013

31 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Tekltk Viranhaltijapäätökset/toimialajohtaja/tekninen johtaja , 14 : Latukoneella tehtävien hiihtolatujen kunnossapidon päivystys , 15 : Moottorikelkalla tehtävien hiihtolatujen kunnossapidon päivystys , 16 : Takuuajan vakuus, Renos Oy , 1 : Takuuajan vakuus, Palvelukoneet Sairanen Oy Hankinnat: , 44 : Simpeleen jääkenttien hoito kaudella , 45 : Rautjärven asemanseudun jääkenttien hoidon päivystys , 47 : Tehtaanpuisto, parkkialue ja valaistus , 48 : Vanhustentalo Mäntylä, lämmönjakohuoneen katon peruskorjaus , 49 : Vuositarjoukset vuodelle 2015, konetyöt, maa-ainekset, rakennus-, lvi- ja sähkötekniset työt , 50 : Kameravalvonta, sisäkamera kunnantalo 2014 Viranhaltijapäätökset/rakennustarkastaja Oheisena: Myönnetyt rakennusluvat , Myönnetyt jatkoaika- ja muut päätökset , Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei kuntalain 51.2 :n perusteella oteta asioita erikseen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta keskustelee viranhaltijapäätöksestä : maa-ainesluvat sekä liikenneluvat. Viranhaltijapäätöksen osalta lautakunta toteaa, että jatkossa maa-aineslupatarjouspyynnöissä hyväksytään yksikköhinnat sekä tonni- että kuutiomäärin annettuna, kertoimen ollessa 1,6. Sekä liikennelupien osalta tarjouspyynnön olevan yksiselitteisesti tulkittavissa.

32 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Muut asiat Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen johtaja kertoo kokouksessa valmisteluvaiheet ja aikataulun seuraaville: - Kaavoituskatsaus Simpeleen vesitornin kuntokartoitus - Loppusijoitus esikompostoidulle JV puhdistamon lietteelle Rakennustarkastaja kertoo kokouksessa valmisteluvaiheet ja aikataulun seuraaville: - Rakennusjärjestyksen päivitys 2015 Yksityistiepäivät järjestetään Imatralla Kenraalintien varren kalliovalaistuksen säätö tulee tehdä pikaisesti. Teknisen lautakunnan seuraava kokous pidetään klo 16. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee työvaiheet ja esitetyt asiat tiedokseen. Merkitään tiedoksi. Jakelu Pasi Kautto kunnanhallitus

33 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnan tampparin käyttö Konkalammen laskettelurinteessä /13.01/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: KonkaSki ry:n ja kunnan välisten neuvottelujen tuloksena on ehdotettu, että rinteiden toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi kunta voisi avustaa KonkaS ki ry:tä laskettelurinteen ylläpitävissä tamppaustehtävissä. Tällä hetkel lä KonkaSki ry maksaa itse polttoainekulut, mutta ajaa itse konetta. Kunnan työntekijän käytöstä aiheutuva kokonaiskulu /h kerrotaan kokouk ses sa. Työ vaatisi ajokerralla noin 1-2 tunnin panostuksen, ja se voitai siin tehdä usein samalla käynnillä kun kunnan työntekijä ajaa Kon ka lammen la dut. Työn toistuvuus määräytyy pitkälti keliolosuhteiden mukaan, ja pe rus ajoa noin 1-2 krt/vko. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että Rautjärven kunnan latukonetta ja kul jetta jaa voidaan käyttää tarvittaessa laskettelurinteen tamppauksen yl lä pi toteh tä vis sä kauden loppuun. Pohjatyöt tekee Toimija omana työnään. Työs tä peritään Konkaski ry:ltä muuttuvat kulut: polttoainekulut ajokir jo jen mukaan ja tuntikirjojen mu kai set työntekijän kustannukset kerran kuu kau des sa. Perusajot tehdään poutapäivinä ja jos mahdollista latujen teon yhteydessä. Tä mä ei aiheuta suurta lisäresurssitarvetta. Huippujaksoina (tamp paus tarpeen aiheuttava lumentulo) latukoneen kul jet ta ja tekee ensin ladut ja sitten rin teen. Työajan ulkopuolisesta päi vys tyk ses tä, sekä latukoneen kul jet tajan huippujaksojen aikana pois jäävien töiden järjestämisestä rinteen tamppauksen ta kia sovitaan työnjohdon ja työntekijöiden tai urakoitsijoiden kesken. Tä mä aiheuttaa kausivaihteluista riippuvaisesti lisäkuluja teknisen lau ta kunnan budjettiin. Jakelu Kunnanhallitus Jylhä Juho Latukoneen kuljettajat Konkaski ry

34 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 1, 2, 5, 7, 8, 14, 15, 16 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 3, 4, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 17 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven tekninen lautakunta Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven tekniselle lautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen

Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/14.05.00/2013 Kh 17.06.2013 145 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2017 KOKOUSAIKA 1.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Saapuneet asiakirjat 2 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot