Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä 5 pitäminen Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna Poikkeamislupahakemus, Forsbacka Lasse 7 6 Teknisen lautakunnan talousarvion 2015 käyttötalouden 10 käyttösuunnitelma ja investointiosan toteuttamissuunnitelma 7 Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä 12 8 Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä 15 kunnan vesihuoltolaitokseen 9 Helge Hyrkään ja Keijo Raution yhteistoimin osan kummankin 23 maalle rakennetun tien selvitys 10 Vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi 25 Into Repo 11 Rautjärven kunnan osallistuminen HINKU kuntien yhteiseen 27 julkaisuun Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt Hakemus, Sopukantien nimeäminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Kunnan tampparin käyttö Konkalammen laskettelurinteessä

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-19:21 puheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-19:21 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-19:21 jäsen Repo Heimo 16:00-19:21 jäsen Siitonen Saara 16:00-19:21 jäsen Vanhatalo Mika 16:00-19:21 khall edustaja Pöllänen Ari 16:00-19:21 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 16:00-19:21 rakennustark. Hakman Anssi 16:00-19:21 varajäsen Poissa Ilves Esa varapuheenjohtaja Pesonen Helena jäsen Käsitellyt asiat 1-17 Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anssi Hakman Pöytäkirjantarkastaja Jarmo Kolehmainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalveluspisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Kolehmainen ja Anssi Hakman.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen / /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnan hallintosäännön 4. luvun 14. :n mukaan pöytäkirja tarkas te taan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oi kai suvaa ti mus oh jei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei ses ti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun vi ranomai sen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomai nen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. Vuonna 2015 lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tar kastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen pääsääntöisesti kolmantena työ päi vä nä. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja tai jokin sen osa voidaan tarkastaa aikai sem min kin. 2. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seu raavan viikon tiistaina yhteispalvelupisteessä viraston säännöllisenä au ki olo aika na. Kun pöytäkirja on tarkastettu, se julkaistaan kunnan kotisivuilla. 3. Teknisen keskuksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään ylei ses ti nähtävänä päätöstä seuraavana perjantaina teknisessä kes kukses sa viraston säännöllisenä aukioloaikana.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna / /2014 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Rakennustarkastaja on ollut vuonna 2014 tavattavissa ohjausta ja neuvontaa varten teknisessä keskuksessa maanantaisin klo sekä muulloin erikseen sovittuna aikana. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennustarkastaja on vuoden 2015 aikana tavattavissa teknisessä keskuksessa ohjausta ja neuvontaa varten maanantaina klo sekä muulloin tarvittaessa erikseen sovittuna aikana. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu rakennustarkastaja yhteispalvelupiste

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta / /2014 Poikkeamislupahakemus, Forsbacka Lasse Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Forsbacka Lasse hakee poikkeamislupaa Rautjärven kunnan Simpeleen ky län Mäkitila RN:o 2:506 tilalle kerrosalaltaan 225 m²:n suuruisen 2-kerrok si sen vakituiseen asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen, ker ros alaltaan 60 m²:n suuruisen autotallin ja kerrosalaltaan 40 m²:n suuruisen talous ra ken nuk sen (varasto) rakentamiseen, sekä olevan ~15 m²:n sau na raken nuk sen laajentamiseen 10 m²:llä. Mäkitila RN:o 2:506 kiinteistö on lohkottu kantatilasta Uutela RN:o 2:433 ja ti lan kokonaispinta-ala on 1,5040 ha ja se on rekisteröity Alueen kaavallinen tilanne Alueelle on laadittu yleiskaava, vahvistettu Hakemuksen mu kainen alue on merkitty kaavaan merkinnällä RA (loma-asuntoalue). Yleis kaavas sa, kiinteistön pinta-alasta on n m² RA-alueella ja n m² MU-alu eel la (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun oh jaa mistar vet ta tai ympä-ristöarvoja). Kiinteistö rajoittuu Kivijärveen. Ranta-alueen suun nit te lu tar pees ta MRL:n 72 :ssä. Ote yleiskaavasta

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Asemapiirustus liitteenä. Naapureiden kuuleminen Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutuksia hakemuksen joh dos ta. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Toimivaltainen viranomainen Hakemuksen mukaisella alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin oikeusvaikutteista kaavaa. Tämän johdosta rakentaminen tutki taan poikkeamismenettelyssä. Saman lain 171 :n mukaan toi mi val tainen viranomainen poikkeamislupa-asian ratkaisemiseen on Kaak kois-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rakennustarkastajan ehdotus: Ehdotan, että tekninen lautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 2 momentin kohdan 1 mukaisesta poikkeamislupahakemuksesta lausun to naan, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 136 ja 172 edelly tyk set. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei tuota haittaa mah dol lises ti myöhemmin tapahtuvalle kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle, ei vaaranna maanomistajien yhden ver tai sen kohtelun mahdollisuutta rakennus- tai poikkeamislupia myönnet täes sä, eikä se myöskään aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakennuspaikka täyttää seuraavat vaatimukset: riittävä rantaviivan määrä (n. 120 m) tontin pinta-ala (n m²) kaikkien rakennuspaikalla sijaitsevien rakennusten etäisyyksyydet ran ta vii vas ta, sekä pinta-alojen tulee täyttää hakemuksesta pää tettäes sä voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräykset rakennuspaikan on sijaittava ympärivuotisesti hälytys- ja huol to ajoneu voil la ajettavan tien varrella rakennuspaikan tulee tukeutua kyläasutukseen ja sen läheisyydessä tu lee sijaita ennestään useampia pysyvän asutuksen ra ken nus paikko ja kiinteistölle johtavan tien varrella tulee sijaita ennestään useampia py sy vän asutuksen rakennuspaikkoja rakennuspaikan tulee sijaita riittävän lähellä toimivaa koulua tai sen on sijaittava olemassa olevan koulunkuljetus- tai linja-autoreitin vaiku tus pii ris sä rakennusten tulee olla liitettävissä kunnan tai vesiosuuskunnan viemä ri ver kos toon. Ko. kiinteistö on aikeissa liittyä paikalliseen ve sihuol to-osuus kun taan. Teknisen lautakunnan tiedossa ei ole, että alueella olisi erityisiä luonnon-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta tai maiseman arvoja, joita hanke vahingoittaisi. Liitteet Liite 1 Asemapiirustus Forsbacka Jakelu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvion 2015 käyttötalouden käyttösuunnitelma ja investointiosan toteuttamissuunnitelma 416/02.00/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ta lous ar vion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien stra te gisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarken ne tut tavoitteensa toimialansa yksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tu lo ar viot tulosyksiköille ja edelleen kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja koh teil le (investointiosa). Rautjärven kunnan hallintosäännössä määrätään, että valtuusto hyväksyy ta lous ar vios sa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toi min ta tavoit teet, määrärahat ja tuloarviot ja kunnanhallitus ja lautakunnat hy väk syvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja laskujen hyväksyjät. Toi mi eli met voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimi val taa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien stra te gisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarken ne tut tavoitteet toimialansa yksiköille sekä jakavat määrärahat ja tu loar viot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (inves toin ti osa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Lautakuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmat tiedoksi kun nan hal li tuk selle kokoukseen Liitteenä: - Käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle Investointiosan toteuttamissuunnitelma vuodelle 2015 Suunnitelmia täydennetään ja korjataan tarpeen niin vaatiessa. Esittelijän ehdotus: Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja investointiosan to teut ta missuun ni tel man vuodelle Liitteet Liite 2 Investointiosan toteuttamisuunnitelma, tekninen lautakunta 2015 Liite 3 Käyttötalouden toteuttamisuunnitelma, tekninen lautakunta 2015

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Talouspäällikkö Kirjanpitäjä Kunnanhallitus

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä 398/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on lisännyt vuoden 2015 talousarviokirjaan teknisen lau takun nan tekstiosuuden toiminnalliset muutokset osioon kohdan: "Kunnan kiinteistöjen lämmitysvaihtoehdoista valmistuu selvitys kevään 2015 aikana." Tilaaja Rautjärven kunta, tekninen keskus, tekninen johtaja on teh nyt viranhaltijapäätöksen, jossa se hyväksyy toimittajan Skapat Energia Oy:n tarjouksen han ke suun ni tel mas ta kuntakonsernin kiinteistöjen öl jyläm mi tys koh tei den lämmitystavan vaihtamiseksi. Selvitystyön kohteena olivat silloisen tiedon mukaisesti seuraavat kunnan kiin teis töt: - Ahola - Asemanseudun lämpölaitos - Karhunpesä - Kuntala - Simpeleen harju Näistä Simpeleen harju on myyty ja sen osuus on poistettu tästä sel vi tystyös tä. Kuntalan osalta tilanne on riippuvainen koko alueen tu le vai suu desta. Aholan osalta myös paikallisen lämpövoimalaitoksen pe rus ta mis kus tannuk set ja alustava kannattavuus selvitetään. Tähän liittyy myös kau ko lämpö yh tiön mahdollinen mukaantulo. Lisäksi selvitystyöhön on otettu mu kaan Raut jär ven vuokratalot Oy:n kiinteistöjä. Oheisena: - Hankesuunnitelma: Ahola, Karhunpesä, Kuntala Hankkeen lopullisena tarkoituksena on toteuttaa investointiprojekti, jolla saa daan ti laa jal le säästöä energiakustannuksissa. Hankesuunnitelman teh tä vä nä on mää ri tel lä remontin tavoitteet, sisältö, laatutaso, laajuus ja kor jauk sen kus tan nus ta so. Hankesuunnitelman sisältö on valmisteltu yhteis työs sä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa. Hankesuunnitelman sisältö on pääkohdiltaan seuraava: - Päälämmityslähteenä oleva öljylämmitys korvataan läm pö pump pu jär jestel mäl lä - Vaihtoehtoisesti selvitetään paikallisen lämpölaitoksen pe rus ta mis kus tannuk set (Ahola) - Samalla saneerataan lämmönjako- ja automaatiojärjestelmiä, mikäli on tar vet ta Hankesuunnitteluvaiheen tarkoituksena on määrittää tilaajalle parhaiten

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta so vel tu va korjaustapa, saneeraushankkeen sisältö, laajuus, laatutaso sekä sa nee rauk sen kustannustaso. Tavoitteena on myös vähentää kas vi huo nekaa su pääs tö jä. Tilaajalla on halua selvittää eri rakennusteknisten jär jes telmien kuntoa ja keinoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Tähän mennessä tehdyt kassavirtalaskelmat kokonaishankinnasta: A) Aholan yritystila: Nykyinen verkosto ja käyttö, sekä kaukolämpöyhtiön selvitystyön alueet 6 ja 8, avainlukuja: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 12 a vuosittaiset elinkaarisäästöt Aluelämpölaitos hakkeella: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 3,6 a vuosittaiset elinkaarisäästöt KL-verkoston laajentaminen: Siirrettävä hakelämpölaitos nykyiselle verkostolle ja käytölle: Laskennassa Nykyinen verkosto ja käyttö, avainlukuja: 6. Hybridi nykyiselle verkostolle ja käytölle: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 5,8 a vuosittaiset elinkaarisäästöt B) Karhunpesä: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä säästettävä polttoainekustannus /a takaisinmaksuaika 10,8 a C) Kuntala: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä säästettävä polttoainekustannus /a takaisinmaksuaika 3,8 a Aholan, Karhunpesän ja Kuntalan osalta on saatu yhden hybriditoimittajan tar jouk set. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen voidaan kilpailuttaa li sää potentiaalisia urakoitsijoita, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Mahdol li set urakkasopimukset tehdään kilpailuttamisen perusteella valittavien ura koit si joi den kanssa. Jatkovalmistelussa tehdään tarkemmat tarpeelliset läm pö joh to-, sähköpiirustukset, sekä työselostukset, joiden perusteella sa-

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta nee raus työ voidaan kilpailuttaa. Urakan kilpailuttamisvaiheessa haetaan urak ka hin nan ja muiden tekijöiden perusteella saneeraustyölle soveltuvat ura koit si jat. Mahdolliset valinnat tehdään vasta urakoiden kilpailuttamisen jäl keen, kun urakkahinta, soveltuvuus ja laatutaso ovat selvillä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyn hankesuunnitelman, ja päättää että jat ko val mis te lu käynnistetään Karhunpesän osalta. Kuntalan osalta odotetaan alueen kokonaisvaltaisen käytön/tarpeen jat kosuun ni tel mia. Lautakunta puoltaa puupohjaisella polttoaineella toimivan alue läm pö lai tosvaih to eh don tarkempaa selvitystä: asiakaskyselyjen, kassavirtalaskelmien ja tarjouspyyntöjen tekemistä yhteistyössä Simpeleen Lämmön kanssa. Jakelu Kunnanhallitus Kautto Pasi Jylhä Juho Thermobest Simpeleen Lämpö Oy

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven vesihuolto-osuuskunta pyytää saapuneella kirjeellään Rautjärven kunta ottamaan Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kunnan verkoston yhteyteen ja ottamaan sen kunnan haltuun. Perusteluina todetaan:"kunnalla olisi huomattavasti enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa verkoston hoitamiseen ja valmis verkosto olisi helposti liitettävissä kunnan verkostoon. Lisäksi alueella on useita kiinteistöjä, jotka eivät vielä ole liittyneet vesihuolto-osuuskuntaan ja nämäkin olisi helpompi saada mukaan, jos veshuolto olisi kunnan hallinnassa." Tällä hetkellä Rautjärven vesihuolto-osuuskunta omistaa verkoston ja osakkailla on liittymissopimukset vesihuoltolaitokseen. Verkosto on liitetty Raujärven kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon, joka toimittaa osuuskunnalle puhtaan veden ja ottaa vastaa jäteveden edelleen toimitettavaksi Imatran kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Vesihuolto-osuuskunnalla on oman Rautjärven kunnanvaltuuston vahvistama toiminta-alue, jolla sijaistevien kiinteistöjen hakemusten liittymisvelvollisuudesta poikkeamiseksi käsittely on osittain kesken Imatran Seudun ympäristöviranomaisessa. Esityksen pohjalta on mahdollista ainakin seuraavien toimintavaihtoehtojen toteutuminen: 1. Nykyinen tilanne jatkuu ja osuuskunta vastaa uusien liittymäsopimusten solmisesta ja verkoston laajentamisesta kunnan tuella. Kunta antaa apua teknisen päivystykseen ja suunnitteluun. Osuuskunta voi ostaa yhdessä muiden vesihuoltolaitosten kanssa insännöintipalvelua joko yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnalta. 2. Osuuskunta jää vesihuoltolaitoksen omistajaksi, toiminnan harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi, mutta kunta ottaa isännöintivastuun. 3. Kunta lunastaa osuuskunnan omistaman verkoston ja hoitaa osuuskunnan isännöinnin, mutta osuuskunta jää toiminnan vastuulliseksi harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi. 4. Osuuskunta fuusioidaan Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen ja liittymät sekä toiminta-alue siirretään kunnan vastuulle. Toiminnassa otetaan käyttöön kunnan taksat ja verkoston uudet liittymäsopimukset tekee kunta. Vanhat liittymäsopimukset jäävät

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk voimaan voimassaolevilla ehdoilla. 5. Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kunta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liittymismaksua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaavan laajennuksen vesihuoltolaitokselleen. 6. Kuntaan perustetaan vesihuolto-osakeyhtiö, jonka osakkaiksi voisivat tulla kaikki kunnan alueen vesihuoltolaitoksia omistavat osuuskunnat ja Rautjärven kunta siirtämällä sinne apportilla liiketoimintansa ja verkostonsa sekä yhteismitalliset vastuunsa. Kunta tarvittaessa takaisi yhtiön lainoja. Tällöin toimittaisiin muutoin kohdan 4. mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee toimia niin, että Kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä asiakkaita sekä kunnan muitakin asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi on mahdollista, että muutkin Rautjärven kunnan alueella toimivat vesihuolto-osuuskunnat voivat hakea vastaavaa toimenpidettä, jolloin näissäkin tilanteissa olisi kyettävä toimimaan myös näiden laitosten osakkaiden osalta. Vesihuolto-osuuskuntien verkoston käypää arvoa määriteltäessä tulee ottaa huomioon verkoston rakentamiseen saadut valtion ja kunnan maksamat vesihuoltoavustukset sekä syntynyt korjausvelka. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen selvitystyön alkamista tulee Rautjärvellä toimivia vesihuoltolaitoksia kuulla selvitettävistä toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on antanut teknisen lautakunnan valmisteltavaksi selvitystyön Rautjärvellä toimivien vesihuolto-osuuskuntien

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Tekninen johtaja kertoo työvaiheesta kokouksessa. Pääkohdat ovat: - Ulkopuoliselta asiantuntijalta on saatu tarjous selvitystyöstä - Talousarviossa vuodelle 2014 on ennakoitu selvitystyön jatkumoa - Tekninen keskus kuulee ennen selvityön aloittamista osuuskuntia eri vaihtoehdoista Esittelijän ehdotus: Selvitystyö koskee kahta vesihuolto-osuuskuntaa, Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta ja Aseman seudun vesihuolto-osuuskunta. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Valmistelija:Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tähän mennessä: - Selvitystyön tekijäksi on valittu Ramboll Finland Oy - Suunnittelukokous nro 1 pidettiin Tiedote, lausuntopyyntö ja kokouskutsu suunnittelukokoukseen nro 2 on lähetetty osuukunnille ja ympäristötoimelle Suunnittelukokous nro 2 pidettiin Aikataulu: pidetään suunnittelukokous nro 3, jossa käsitellään tarkennetut teknis-taloudelliset laskelmat osuuntien ja ympäristötoimen kanssa mennessä saadaan osuuskunnilta ja ympäristötoimelta lausunnot - Tekninen keskus valmistelee asian luottamuselinten käsittelyyn - Asia tuodaan Tekniseen lautakuntaan - Syksy 2014; mahdolliset tarkennukset ja päätöksentekoprosessi kunnassa

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Oheisena pöytäkirjat kokouksista 1 ja 2, tiedote ja kuuleminen-kirje osuuskunnille sekä selvittäjän "organisaatio uudistus" -raportin 1. luonnos. Esittelijän ehdotus: Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Oheisena: - Pöytäkirja viimeisimmästä kokouksesta 3. - Viimeisin "Organisaatio uudistus" -raportin tiivistelmä, sekä mennessä saadut lausunnot osuuskunnilta (2 kpl, á 1 sivu) ja Imat ran seudun ympäristötoimelta (1 kpl, 2 sivua). Laikon seudun - sekä Rautjärven vesihuolto-osuuskunnat puoltavat lausun nos saan selvityksen vaihtoehtoa numero 5. Vaihtoehdossa numero viisi todetaan aiemman esityksen mukaisesti seuraa vas ti: "Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kun ta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan ve si huol tolai tok sen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liit ty mismak sua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaa van laajennuksen vesihuoltolaitokselleen." Selvitystyön raportoissa Vaihtoehdosta 5 todetaan seuraavasti: "Vahvuudet/mahdollisuudet Vesihuolto-osuuskuntien kannalta + Keskitetty päivystys ja huolto vähentävät riskejä sekä lisäävät toimintavarmuutta + Vesihuoltolaitoksella on pätevä ammattihenkilöstö + Taloudellinen tilanne saadaan osittain hallintaan. Toisaalta tämä nostaa kustannuksia ja maksuja joudutaan korottamaan + Selvät synergiaedut asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja yleishallinnossa +Paremmat resurssit investointeihin ja niiden rahoituksen järjestämiseen +Osuuskuntien hallintohenkilöiden vastuu poistuu + Uuden lainsäädännön tuomat vaatimukset vesiosuuskuntien erityis-/ häiriötilanne suunnitelmasta sekä selvilläolo ja tarkkailuvelvollisuudesta siirtyisivät kunnan vesihuoltolaitokselle. +Turvataan palvelujen saanti

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Turvataan varahenkilöstö +Turvataan vesihuoltotoimintojen toimivuus Heikkoudet/Uhat Kunnan vesihuoltolaitoksen kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Kaupan myötä kaikkien asiakkaiden käyttömaksujen korotus - Vesihuolto-osuuskuntien taloudellinen tilanne (lainat) - Kaikki vesiosuuskuntien liittyjät eivät suostu liittymismaksujen uusimiseen - Taksojen eli maksujen korotuksista ei päästä sopuun hallituksessa. Vesihuolto-osuuskuntien kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Liittymissopimusten uusimiset (melko hankalaa) jokaisen vesiosuuskunnan liittyjältä on saatava lupa kyseiseen järjestelyyn jossa laaditaan uudet liittymissopimukset. - Osuuskunnissa ei olla halukkaita kyseiseen ratkaisuun ja uusien liittymissopimusten tekemiseen" Imatran seudun ympäristötoimi pitää kannanotossaan parhaina 4., 5. tai 6. vaih to eh toa. Kaljusenkylän ja Raviradan vesihuolto-osuuskunnilta ei ole saatu lau suntoa asiaan. Asian jatkovalmistelussa tulee huomoida mahdollisen ratkaisun vai ku tukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja so pi muksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, sekä ottaa tarkoin huo mi oon kunnan omat resurssit ja intressit. Sekä harkita ja suunnitella tar koin mahdollisesti harkittavien vaihtoehtojen asioiden järjestäminen niin käy tän nön kuin lakien ja tasapuolisuudenkin kannalta. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee eri vaihtoehdoista ja päättää että asiasta teh dään kunnan sisäinen vaikutusten kokonaisarviointi. Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestetään kokous, johon kutsutaan tek ni nen lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja, talouspäällikkö ja tekninen johtaja. Kokouksen alkuun pyy detään selvitysraportin tekijä esittelemään selvitystyö eri vaih to eh toi neen. Tekninen johtaja järjestää tapaamisen ja valmistelee esityslistan sekä arvioin ti sel vi tys poh jat. Hyväksytään esittelijän ehdotus. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia kolmea päivämäärää kokouksen ajankohdaksi: , ,

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestettiin aiemman päätöksen mukaisesti kokous Kokouksessa tekninen johtaja kertoi asian valmistelusta kunnassa, sekä esitteli osuuskunnilta ja ympäristöviranomaiselta saadut lausunnot. Lausunnoissaan osuuskunnat ovat pitäneet parhaana vaihtoehtoa numeroa viisi, ja ympäristöviranomainen numeroa 4, 5 tai 6. Ramboll Finland Oy esitteli selvitystyön. Esityksessä käsiteltiin kaikki eri vaihtoehdot, ja niiden vaikutusten arviointi. Selvitystyöntekijä pitää parhaina vaihtoehtoja numeroa 4 tai 6. Kokouksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja, ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: Näkemys neutraalista vaikutuksesta kunnalle, kunnan subventioista, kunnan taksasta, tasapuolisuudesta uusien ja vanhojen liittyjien kesken, osuuskuntien sisällä ja osuuskunnat / kunta, toimintamallin valinta tulevaisuus (mm. kuntakentässä tai taloudenpidossa) huomioon ottaen, vaikutukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja sopimuksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, kunnan omat resurssit ja intressit, lainsäädäntö ja juridiset ongelmat. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vesihuolto-osuuskunnille, Laikko ja Rautjärvi, että selvitystyön vaihtoehto 5 ei ole kunnan näkemyksen mukaisesti toteutuskelpoinen. Edelleen lautakunta päättää pyytää osuuskunnilta lausuntoa vaihtoehtojen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselselvitysten tekemisestä. Tekninen keskus lähettää osuuuskunnille lausuntopyynnön asiasta. Lausunnot tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on lisännyt talousarviokirjaan vuodelle 2015 teknisen lau takun nan teks ti osuu den "toiminnalliset muutokset" -osioon kohdan: "Vesihuolto-osuuskuntien asemasta ja taloushallinnon järjestämisestä pääte tään laaditun selvityksen pohjalta." Tekninen keskus on pyytänyt ja saanut osuuskunnilta lausunnot vaih to ehto jen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselvitysten tekemisestä. Oheisena lausunnot, 2 kpl. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan jäljelle jääneis tä vaihtoehdoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 4. Vaihtoehtoa 6 voi myös Lai kon seudun vesihuolto-osuuskunnan puolesta selvittää ja tehdä sitä kos ke via lisäselvityksiä. Rautjärven seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan myös vaih to eh toa 4. Seuraavana työvaiheena on tarpeen laatia luonnokset lii ke toi min ta kaup pakir jois ta, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kun nal le. Luonnosten pohjalta asiaa päästään konkreettisemmin val mis tele maan. Lisäksi tulee laatia yksityiskohtainen esitys taksarakenteen ja takso jen muutoksista (liittymis- ja perusmaksujen porrastus yms.). Tekninen keskus on pyytänyt tarjouksen työn jatkosta. Tarjous esitellään ko kouk ses sa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen ja päättää että selvitystyötä vaihtoehtojen 4 ja 6 osalta lähdetään tarkentamaan laa timal la luonnokset liiketoimintakauppakirjoista, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kunnalle, sekä laaditaan yk si tyis kohtai nen esitys taksarakenteen ja taksojen muutoksista. Jatkoselvitys ti lataan Ramboll Oy:ltä tar jouk sen mukaisesti, kp 7765/5402. Jakelu Laikon VHOK Rautjärven vesihuolto-osuuskunta Tuula Luhaniemi Ramboll/Jyri Rautiainen Kunnanhallitus

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Helge Hyrkään ja Keijo Raution yhteistoimin osan kummankin maalle rakennetun tien selvitys 196/ /2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kirjeessään, saapunut , Keijo Rautio esittää että Tor san salo-kor ho sen kylässä Helge Hyrkkään ja Keijo Raution yhteistoimin osin kum man kin maalle 1990-luvun alussa rakentaman tien huollosta sovitaan kun nan ja hänen kanssaan, sekä että tielle haettaisiin tietoimitus. Oheisena: - Keijo Raution kirje, saapunut kartta tiestä Ko. tielle ei ole suoritettu tietoimitusta. Tie on noin 450 metriä pitkä josta Kei jo Raution omistamalla Heikkilä 3:50 tilan alueella on kään tö paik koineen noin 150 metriä. Rautio kertoo kirjeessään, että tie on rakennettu ja kaikki kulut maksettu puo lik si Rau tion ja Hyrkkään kesken. Ja että tien huollosta on sovittu suulli ses ti siten, että kumpikin, Rautio ja Hyrkäs, suo rit taa vesomisen oman maan sa kohdalta ja korjaa koko matkalta mah dol li set vauriot jos niitä tulee hak kui den yhteydessä. Tällä hetkellä tie kasvaa umpeen ja vesoittuu. Rautio toivoo kirjeessään, että Hyrkkään maan kohdalta pi täi si sopia tu levas ta käytännöstä siten että metsien huolto ja hakkuut voidaan hoitaa suun ni tel lus ti. Kunnan omistamia kiinteistöjä tien vaikutusalueella on: 9-40, Rinnemäki, met sä ti la, maapinta-ala 17,960 ha, ei kaavaa. Metsätila on pääosin nuorta metsää ja taimikkoa. Kunnalla on tarve päästä jatkossa kiin teis töl le suorittamaan metsänhoidollisia töitä, ja näin ollen pääsy sinne oli si turvattava. Maanmittauslaitos tekee tietoimitukset tuntiveloitusperustein. Ko ko nais hinta-ar vio tässä tapauksessa on noin Maastotöiden määrää ei vielä voi da tietää, ja tämä voi nostaa kustannuksia. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus hakee tielle tie toi mi tuksen joka maksetaan tieosuuksien suhteen (355m, 75% / 120m, 25%) kunnan ja Raution kanssa, kp 7111/5402. Tien hoidosta ja kunnossapidosta teh dään sopimus kunnan ja Raution välille, sopimuksen käyttökulut kp 7121/5443.

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Keijo Rautio Jylhä Juho MHY/Jääskeläinen

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo 396/10.00/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Hakija, Into Repo tilan Uusitalo RN:o 5:39, Rautjärvi, Pirhola ( ) omistajana, vaatii asiamiehen, AA Olli Ruokonen, c/o Asianajotoimisto Röyti & Ruokonen Ky, välityksellä että tekninen lau ta kunta kunnan tielautakuntana to teaa tilan Onnela RN:o 5:46, Rautjärvi, Pirhola ( ) hyväksiyksityistietoimituksessa perustetun tie oi keu den Ete lä-sa von maaoikeuden tuomion , N:o M 13/4698 no jal la la kan neek si. Perusteluiksi hän esittää että maaoikeuden tuomiossa on määrätty, että tie oi keus päättyy kun tilan Uusitalo 5:39 kallioalueen käyttö aloitetaan varsi nai seen louhos/murskaus- tai kaivostoiminaan. Hakemuksessa kerrotaan, että Repo on aloittanut varsinaisen lou hos toimin nan poistamalla maita kallioperän pääl tä, mitä louhiminen edellyttää, ol len siten osa varsinaista lou hi mis toi min taa. Lisäksi hakemuksessa todetaan että Repo on ilmoittanut kirjeitse Onnelan ti lan omistajalle Toni Roi hal le useampaankin kertaan aikomastaan aloit tami ses ta. Ja että lopulta aloit ta mi nen on maastossa näkynyt konkreettisina maan siir to toi mi na, eli tieto aloit ta mi ses ta on pakostakin tullut Roihalle, vaik ka tämä ei olisi reagoinutkaan saa miin sa kirjeisiin. Oheisena: - Into Revon hakemus, Rakennustarkastajan lausunto - Maa-aineslupa , Repo Into Maaoikeus on määritellyt ehdot tieoikeuden lakkaamiselle ja luvan myön tänyt viranomainen MRL:n mukaisesti toiminnalle. Tekninen lautakunta on merkinnyt tiedokseen kokouksen pykä läs sä 119: "Hakijana Into Repo, louhintatyön aloitus ja tien katkaiseminen. Keskustelu Terho Kemppinen, Pasi Kautto, Ari Pöl lä nen: Ra ken nus tar kasta ja antaa lausunnon siitä, onko varsinainen louhintatyö aloitettu." Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa että tieoikeus voidaan katsoa lakanneeksi vasta kun rakennusvalvontaviranomaisen kyseisessä maa-ainesluvassa, , Repo Into, aloittamisehdot ovat täyttyneet ja varsinainen louhintatoiminta on alkanut. Kun tieoikeus katsotaan päättyneeksi, siitä ilmoitetaan viralliseen rekisteriin ja tiedotetaan kaikille asianosaisille.

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Into Repo Rakennustarkastaja

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan osallistuminen HINKU kuntien yhteiseen julkaisuun / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Hinku-julkaisussa on kysymys hankkeesta, johon etsitään oma ra hoi tusosuut ta sekä kuntien mahdollisesti maksamista julkaisun pos ti mak suis ta asukkaille, että yritysten ilmoittelusta. Hankkeen muu rahoitus saataneen Ympäristöministeriöstä, Työ- ja Elinkeinoministeriöstä, Tekesiltä. Kuntien maksuosuudet tarkentuvat tammikuun lopulla, kun kaikki osallistujat ovat selvillä. Rautjärven kunnan maksuosuus olisi noin euroa. Asia on ajankohtaisena pinnalla julkisessa keskustelussa. Julkaisu on merkittävä keino jakaa tietoa ihmisille ja yrityksille Hinku-projektista, sen suomista mahdollisuuksista ja tavoitteista. Ohessa hinku foorumin esitys vuodelta Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että Rautjärven kunta osallistuu omalla osuudellaan, enintään 2.000,00 kp 7591/5410, HINKU-kuntien yhteisen julkaisun tekemiseen. Jakelu Mauri Tehnonen/Uusikaupunki Kunnanhallitus Kautto Pasi Tuula Luhaniemi

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt 397/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Valtuuston keskustan valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen , Taina Lon ka: Metsänhoitotöiden kilpailuttamisesta. Oheisena aloite ja kommentteja aloitteeseen. Kunnanhallitus on antanut aloitteen metsänhoitotöiden kilpai lut ta mi ses ta teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja toi meen pan ta vaksi. Jotta lähtöparametrit (kunnan omistamat maa- ja metsätilat ja niiden metsän hoi dol li nen nykytilanne) kilpailutusta varten saadaan varmistettua to dellis ta nykytilannetta vastaavaksi, tulee ensin tehdä met sän hoi to suun ni telman päivitys vastaamaan nykyistä tilannetta. Tämän jälkeen tulee päät tää kun nan tarve ja näin ollen kilpailutuksen muodosta. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2015 keväällä kilpailutetaan ja tee te tään ensin metsänhoitosuunnitelman päivitys vastaamaan todellista ti lan net ta. Tämän jälkeen kilpailutetaan metsänhoitotyöt. Metsähoitotöiden kil pai lu tus tehdään jaettuna kahteen eri osa-alueeseen: taajamametsät ja ta lous met sät. Jakelu kunnanhallitus aloitteen tekijät Jylhä Juho

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus, Sopukantien nimeäminen 335/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Oheisena: - Kartta; esitys sopukantien nimeämiseksi, - toimituskartta, - muutoksesta kuulemisen yhteenveto Sopukantie on yksityistie. Kunnan vastuulla on katujen ja teiden ni meä minen. Kunta vastaa myös rakennuksen osoitteen antamisesta. Osoi te jär jestel mää pidetään yllä kunnan rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja mit taustoi men yhteistyönä.tieto muutoksesta lähetetään kunnasta viralliseen rekis te riin. Nimeämistä on haettu kunnasta, hakijana Matti Hämäläinen. Kuuleminen muu tok ses ta on suoritettu kuntalain mukaisesti, Sopukan metsätie ja kaikki vaikutusalueen kiinteistöt. Asiaa on viimeksi käsitelty lautakunnassa pykälässä 21. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää korvaten , että nykyinen Sopukantie nimetään seu raa vas ti oheisena seuraavan kartan mukaisesti: - Ampumatien nimi muutetaan Sopukantieksi - Sopukantien loppu siiretään Pitkäjärventielle, viitta asennetaan "Hi ve linnot kon tie" viitan kanssa samaan tankoon. - Tien alkupäässä "Ampumatie" viitta korvataan "Sopukantie" viitalla. - Kennäintien alkupää siirretään entisen Ampumatien loppupisteeseen. Tämä päätös korvaa pykälässä 21 päätöksen Sopukantien osalta. Perusteena päätökselle: - Hakemus nimeämiselle, M. Hämäläinen - Kunnalla ei ole esteitä ko. nimeämiselle - Toimituskartassa esitetyt tien nimi sekä tien alku- ja loppupisteet - Nimeäminen on Kuntaliiton antamien ohjeiden mukainen

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Sopukantien nimeämisasiassa on tullut ilmi uutta tietoa asianomistajilta liittyen osoitejärjestelmän selkeyttämiseen ja tienkäyttöön, jonka johdosta asias ta on syytä ottaa uudestaan käsittelyyn. Ehdotuksessa Sopukantie alkaa Pitkäjärventien risteyksestä päättyen Ruopiontien ris teyk seen. Ja Ampumatie alkaa Pitkäjärventien risteyksestä ja päättyy Ruo pion tien ris te yk seen. Liitteenä: - Kartta Sopukan ja Ampumatiestä Esittelijän ehdotus: Sopukan- ja Ampumatie nimetään liitteenä olevan kartan mukaisesti. Liitteet Liite 4 Kartta Sopukantien ja Ampumatien nimeämisestä 2015 Jakelu Matti Hämäläinen Esko Joronen Juho Jylhä

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekltk Liite: Maa-aineslain mukaiset valvontapöytäkirjat vuoden 2013 maa-ainesten otoista. Etelä-Karjalan jätelautakunta Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset alkaen Pirkanmaan elinkeino-, lilikenne- ja ympäristökeskus Päätös 461/2012/KAS/10. Päätös yksityisen tien parantamisen val tionavus tuk sen maksamisesta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä ris tö kes kus on myöntänyt Partilan yksityistielle Yksityistielain 93 :n mukais ta yksityisen tien parantamisen valtionavustusta. Kustannusarvioksi on hy väk syt ty euroa ja avustusta myönnetty hyväksytyistä kus tan nuksis ta 50 prosenttia, yhteensä enintään euroa. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Hiitolanjoen tarkkailu Pöyry Finland Oy Metsä Board Oy, Simpeleen tehtaat, Konkamäen kaatopaikan tarkkailu vuonna Taloushallinnon ohjeaikataulu toimialoille tilinpäätöstä varten.kunnanhallitus käsittelee talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Liitteet Liite 5 Maa-ainesten vuosiotot 2013

31 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Tekltk Viranhaltijapäätökset/toimialajohtaja/tekninen johtaja , 14 : Latukoneella tehtävien hiihtolatujen kunnossapidon päivystys , 15 : Moottorikelkalla tehtävien hiihtolatujen kunnossapidon päivystys , 16 : Takuuajan vakuus, Renos Oy , 1 : Takuuajan vakuus, Palvelukoneet Sairanen Oy Hankinnat: , 44 : Simpeleen jääkenttien hoito kaudella , 45 : Rautjärven asemanseudun jääkenttien hoidon päivystys , 47 : Tehtaanpuisto, parkkialue ja valaistus , 48 : Vanhustentalo Mäntylä, lämmönjakohuoneen katon peruskorjaus , 49 : Vuositarjoukset vuodelle 2015, konetyöt, maa-ainekset, rakennus-, lvi- ja sähkötekniset työt , 50 : Kameravalvonta, sisäkamera kunnantalo 2014 Viranhaltijapäätökset/rakennustarkastaja Oheisena: Myönnetyt rakennusluvat , Myönnetyt jatkoaika- ja muut päätökset , Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei kuntalain 51.2 :n perusteella oteta asioita erikseen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta keskustelee viranhaltijapäätöksestä : maa-ainesluvat sekä liikenneluvat. Viranhaltijapäätöksen osalta lautakunta toteaa, että jatkossa maa-aineslupatarjouspyynnöissä hyväksytään yksikköhinnat sekä tonni- että kuutiomäärin annettuna, kertoimen ollessa 1,6. Sekä liikennelupien osalta tarjouspyynnön olevan yksiselitteisesti tulkittavissa.

32 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Muut asiat Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen johtaja kertoo kokouksessa valmisteluvaiheet ja aikataulun seuraaville: - Kaavoituskatsaus Simpeleen vesitornin kuntokartoitus - Loppusijoitus esikompostoidulle JV puhdistamon lietteelle Rakennustarkastaja kertoo kokouksessa valmisteluvaiheet ja aikataulun seuraaville: - Rakennusjärjestyksen päivitys 2015 Yksityistiepäivät järjestetään Imatralla Kenraalintien varren kalliovalaistuksen säätö tulee tehdä pikaisesti. Teknisen lautakunnan seuraava kokous pidetään klo 16. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee työvaiheet ja esitetyt asiat tiedokseen. Merkitään tiedoksi. Jakelu Pasi Kautto kunnanhallitus

33 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnan tampparin käyttö Konkalammen laskettelurinteessä /13.01/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: KonkaSki ry:n ja kunnan välisten neuvottelujen tuloksena on ehdotettu, että rinteiden toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi kunta voisi avustaa KonkaS ki ry:tä laskettelurinteen ylläpitävissä tamppaustehtävissä. Tällä hetkel lä KonkaSki ry maksaa itse polttoainekulut, mutta ajaa itse konetta. Kunnan työntekijän käytöstä aiheutuva kokonaiskulu /h kerrotaan kokouk ses sa. Työ vaatisi ajokerralla noin 1-2 tunnin panostuksen, ja se voitai siin tehdä usein samalla käynnillä kun kunnan työntekijä ajaa Kon ka lammen la dut. Työn toistuvuus määräytyy pitkälti keliolosuhteiden mukaan, ja pe rus ajoa noin 1-2 krt/vko. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että Rautjärven kunnan latukonetta ja kul jetta jaa voidaan käyttää tarvittaessa laskettelurinteen tamppauksen yl lä pi toteh tä vis sä kauden loppuun. Pohjatyöt tekee Toimija omana työnään. Työs tä peritään Konkaski ry:ltä muuttuvat kulut: polttoainekulut ajokir jo jen mukaan ja tuntikirjojen mu kai set työntekijän kustannukset kerran kuu kau des sa. Perusajot tehdään poutapäivinä ja jos mahdollista latujen teon yhteydessä. Tä mä ei aiheuta suurta lisäresurssitarvetta. Huippujaksoina (tamp paus tarpeen aiheuttava lumentulo) latukoneen kul jet ta ja tekee ensin ladut ja sitten rin teen. Työajan ulkopuolisesta päi vys tyk ses tä, sekä latukoneen kul jet tajan huippujaksojen aikana pois jäävien töiden järjestämisestä rinteen tamppauksen ta kia sovitaan työnjohdon ja työntekijöiden tai urakoitsijoiden kesken. Tä mä aiheuttaa kausivaihteluista riippuvaisesti lisäkuluja teknisen lau ta kunnan budjettiin. Jakelu Kunnanhallitus Jylhä Juho Latukoneen kuljettajat Konkaski ry

34 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 1, 2, 5, 7, 8, 14, 15, 16 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 3, 4, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 17 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven tekninen lautakunta Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven tekniselle lautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 164 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2015 klo 16:00-18:09 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot