Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä 5 pitäminen Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna Poikkeamislupahakemus, Forsbacka Lasse 7 6 Teknisen lautakunnan talousarvion 2015 käyttötalouden 10 käyttösuunnitelma ja investointiosan toteuttamissuunnitelma 7 Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä 12 8 Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä 15 kunnan vesihuoltolaitokseen 9 Helge Hyrkään ja Keijo Raution yhteistoimin osan kummankin 23 maalle rakennetun tien selvitys 10 Vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi 25 Into Repo 11 Rautjärven kunnan osallistuminen HINKU kuntien yhteiseen 27 julkaisuun Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt Hakemus, Sopukantien nimeäminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat Kunnan tampparin käyttö Konkalammen laskettelurinteessä

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-19:21 puheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-19:21 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-19:21 jäsen Repo Heimo 16:00-19:21 jäsen Siitonen Saara 16:00-19:21 jäsen Vanhatalo Mika 16:00-19:21 khall edustaja Pöllänen Ari 16:00-19:21 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 16:00-19:21 rakennustark. Hakman Anssi 16:00-19:21 varajäsen Poissa Ilves Esa varapuheenjohtaja Pesonen Helena jäsen Käsitellyt asiat 1-17 Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anssi Hakman Pöytäkirjantarkastaja Jarmo Kolehmainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalveluspisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Kolehmainen ja Anssi Hakman.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen / /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunnan hallintosäännön 4. luvun 14. :n mukaan pöytäkirja tarkas te taan toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oi kai suvaa ti mus oh jei neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen ylei ses ti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun vi ranomai sen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomai nen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että 1. Vuonna 2015 lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tar kastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen pääsääntöisesti kolmantena työ päi vä nä. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja tai jokin sen osa voidaan tarkastaa aikai sem min kin. 2. Lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seu raavan viikon tiistaina yhteispalvelupisteessä viraston säännöllisenä au ki olo aika na. Kun pöytäkirja on tarkastettu, se julkaistaan kunnan kotisivuilla. 3. Teknisen keskuksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään ylei ses ti nähtävänä päätöstä seuraavana perjantaina teknisessä kes kukses sa viraston säännöllisenä aukioloaikana.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rakennustarkastajan toimistoaika vuonna / /2014 Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Rakennustarkastaja on ollut vuonna 2014 tavattavissa ohjausta ja neuvontaa varten teknisessä keskuksessa maanantaisin klo sekä muulloin erikseen sovittuna aikana. Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennustarkastaja on vuoden 2015 aikana tavattavissa teknisessä keskuksessa ohjausta ja neuvontaa varten maanantaina klo sekä muulloin tarvittaessa erikseen sovittuna aikana. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Jakelu rakennustarkastaja yhteispalvelupiste

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta / /2014 Poikkeamislupahakemus, Forsbacka Lasse Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Forsbacka Lasse hakee poikkeamislupaa Rautjärven kunnan Simpeleen ky län Mäkitila RN:o 2:506 tilalle kerrosalaltaan 225 m²:n suuruisen 2-kerrok si sen vakituiseen asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen, ker ros alaltaan 60 m²:n suuruisen autotallin ja kerrosalaltaan 40 m²:n suuruisen talous ra ken nuk sen (varasto) rakentamiseen, sekä olevan ~15 m²:n sau na raken nuk sen laajentamiseen 10 m²:llä. Mäkitila RN:o 2:506 kiinteistö on lohkottu kantatilasta Uutela RN:o 2:433 ja ti lan kokonaispinta-ala on 1,5040 ha ja se on rekisteröity Alueen kaavallinen tilanne Alueelle on laadittu yleiskaava, vahvistettu Hakemuksen mu kainen alue on merkitty kaavaan merkinnällä RA (loma-asuntoalue). Yleis kaavas sa, kiinteistön pinta-alasta on n m² RA-alueella ja n m² MU-alu eel la (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun oh jaa mistar vet ta tai ympä-ristöarvoja). Kiinteistö rajoittuu Kivijärveen. Ranta-alueen suun nit te lu tar pees ta MRL:n 72 :ssä. Ote yleiskaavasta

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Asemapiirustus liitteenä. Naapureiden kuuleminen Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutuksia hakemuksen joh dos ta. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Toimivaltainen viranomainen Hakemuksen mukaisella alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin oikeusvaikutteista kaavaa. Tämän johdosta rakentaminen tutki taan poikkeamismenettelyssä. Saman lain 171 :n mukaan toi mi val tainen viranomainen poikkeamislupa-asian ratkaisemiseen on Kaak kois-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Rakennustarkastajan ehdotus: Ehdotan, että tekninen lautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 2 momentin kohdan 1 mukaisesta poikkeamislupahakemuksesta lausun to naan, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 136 ja 172 edelly tyk set. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei tuota haittaa mah dol lises ti myöhemmin tapahtuvalle kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei den käytön muulle järjestämiselle, ei vaaranna maanomistajien yhden ver tai sen kohtelun mahdollisuutta rakennus- tai poikkeamislupia myönnet täes sä, eikä se myöskään aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakennuspaikka täyttää seuraavat vaatimukset: riittävä rantaviivan määrä (n. 120 m) tontin pinta-ala (n m²) kaikkien rakennuspaikalla sijaitsevien rakennusten etäisyyksyydet ran ta vii vas ta, sekä pinta-alojen tulee täyttää hakemuksesta pää tettäes sä voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräykset rakennuspaikan on sijaittava ympärivuotisesti hälytys- ja huol to ajoneu voil la ajettavan tien varrella rakennuspaikan tulee tukeutua kyläasutukseen ja sen läheisyydessä tu lee sijaita ennestään useampia pysyvän asutuksen ra ken nus paikko ja kiinteistölle johtavan tien varrella tulee sijaita ennestään useampia py sy vän asutuksen rakennuspaikkoja rakennuspaikan tulee sijaita riittävän lähellä toimivaa koulua tai sen on sijaittava olemassa olevan koulunkuljetus- tai linja-autoreitin vaiku tus pii ris sä rakennusten tulee olla liitettävissä kunnan tai vesiosuuskunnan viemä ri ver kos toon. Ko. kiinteistö on aikeissa liittyä paikalliseen ve sihuol to-osuus kun taan. Teknisen lautakunnan tiedossa ei ole, että alueella olisi erityisiä luonnon-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta tai maiseman arvoja, joita hanke vahingoittaisi. Liitteet Liite 1 Asemapiirustus Forsbacka Jakelu Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvion 2015 käyttötalouden käyttösuunnitelma ja investointiosan toteuttamissuunnitelma 416/02.00/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ta lous ar vion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman vuosille Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien stra te gisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarken ne tut tavoitteensa toimialansa yksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tu lo ar viot tulosyksiköille ja edelleen kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja koh teil le (investointiosa). Rautjärven kunnan hallintosäännössä määrätään, että valtuusto hyväksyy ta lous ar vios sa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toi min ta tavoit teet, määrärahat ja tuloarviot ja kunnanhallitus ja lautakunnat hy väk syvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja laskujen hyväksyjät. Toi mi eli met voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimi val taa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien stra te gisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarken ne tut tavoitteet toimialansa yksiköille sekä jakavat määrärahat ja tu loar viot tulosyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (inves toin ti osa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Lautakuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmat tiedoksi kun nan hal li tuk selle kokoukseen Liitteenä: - Käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle Investointiosan toteuttamissuunnitelma vuodelle 2015 Suunnitelmia täydennetään ja korjataan tarpeen niin vaatiessa. Esittelijän ehdotus: Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja investointiosan to teut ta missuun ni tel man vuodelle Liitteet Liite 2 Investointiosan toteuttamisuunnitelma, tekninen lautakunta 2015 Liite 3 Käyttötalouden toteuttamisuunnitelma, tekninen lautakunta 2015

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Talouspäällikkö Kirjanpitäjä Kunnanhallitus

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Selvitys kunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä 398/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on lisännyt vuoden 2015 talousarviokirjaan teknisen lau takun nan tekstiosuuden toiminnalliset muutokset osioon kohdan: "Kunnan kiinteistöjen lämmitysvaihtoehdoista valmistuu selvitys kevään 2015 aikana." Tilaaja Rautjärven kunta, tekninen keskus, tekninen johtaja on teh nyt viranhaltijapäätöksen, jossa se hyväksyy toimittajan Skapat Energia Oy:n tarjouksen han ke suun ni tel mas ta kuntakonsernin kiinteistöjen öl jyläm mi tys koh tei den lämmitystavan vaihtamiseksi. Selvitystyön kohteena olivat silloisen tiedon mukaisesti seuraavat kunnan kiin teis töt: - Ahola - Asemanseudun lämpölaitos - Karhunpesä - Kuntala - Simpeleen harju Näistä Simpeleen harju on myyty ja sen osuus on poistettu tästä sel vi tystyös tä. Kuntalan osalta tilanne on riippuvainen koko alueen tu le vai suu desta. Aholan osalta myös paikallisen lämpövoimalaitoksen pe rus ta mis kus tannuk set ja alustava kannattavuus selvitetään. Tähän liittyy myös kau ko lämpö yh tiön mahdollinen mukaantulo. Lisäksi selvitystyöhön on otettu mu kaan Raut jär ven vuokratalot Oy:n kiinteistöjä. Oheisena: - Hankesuunnitelma: Ahola, Karhunpesä, Kuntala Hankkeen lopullisena tarkoituksena on toteuttaa investointiprojekti, jolla saa daan ti laa jal le säästöä energiakustannuksissa. Hankesuunnitelman teh tä vä nä on mää ri tel lä remontin tavoitteet, sisältö, laatutaso, laajuus ja kor jauk sen kus tan nus ta so. Hankesuunnitelman sisältö on valmisteltu yhteis työs sä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa. Hankesuunnitelman sisältö on pääkohdiltaan seuraava: - Päälämmityslähteenä oleva öljylämmitys korvataan läm pö pump pu jär jestel mäl lä - Vaihtoehtoisesti selvitetään paikallisen lämpölaitoksen pe rus ta mis kus tannuk set (Ahola) - Samalla saneerataan lämmönjako- ja automaatiojärjestelmiä, mikäli on tar vet ta Hankesuunnitteluvaiheen tarkoituksena on määrittää tilaajalle parhaiten

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta so vel tu va korjaustapa, saneeraushankkeen sisältö, laajuus, laatutaso sekä sa nee rauk sen kustannustaso. Tavoitteena on myös vähentää kas vi huo nekaa su pääs tö jä. Tilaajalla on halua selvittää eri rakennusteknisten jär jes telmien kuntoa ja keinoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Tähän mennessä tehdyt kassavirtalaskelmat kokonaishankinnasta: A) Aholan yritystila: Nykyinen verkosto ja käyttö, sekä kaukolämpöyhtiön selvitystyön alueet 6 ja 8, avainlukuja: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 12 a vuosittaiset elinkaarisäästöt Aluelämpölaitos hakkeella: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 3,6 a vuosittaiset elinkaarisäästöt KL-verkoston laajentaminen: Siirrettävä hakelämpölaitos nykyiselle verkostolle ja käytölle: Laskennassa Nykyinen verkosto ja käyttö, avainlukuja: 6. Hybridi nykyiselle verkostolle ja käytölle: investointikustannukset yhteensä takaisinmaksuaika 5,8 a vuosittaiset elinkaarisäästöt B) Karhunpesä: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä säästettävä polttoainekustannus /a takaisinmaksuaika 10,8 a C) Kuntala: 1. Vesi-ilmalämpöpumppu: investointikustannukset yhteensä säästettävä polttoainekustannus /a takaisinmaksuaika 3,8 a Aholan, Karhunpesän ja Kuntalan osalta on saatu yhden hybriditoimittajan tar jouk set. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen voidaan kilpailuttaa li sää potentiaalisia urakoitsijoita, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Mahdol li set urakkasopimukset tehdään kilpailuttamisen perusteella valittavien ura koit si joi den kanssa. Jatkovalmistelussa tehdään tarkemmat tarpeelliset läm pö joh to-, sähköpiirustukset, sekä työselostukset, joiden perusteella sa-

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta nee raus työ voidaan kilpailuttaa. Urakan kilpailuttamisvaiheessa haetaan urak ka hin nan ja muiden tekijöiden perusteella saneeraustyölle soveltuvat ura koit si jat. Mahdolliset valinnat tehdään vasta urakoiden kilpailuttamisen jäl keen, kun urakkahinta, soveltuvuus ja laatutaso ovat selvillä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyn hankesuunnitelman, ja päättää että jat ko val mis te lu käynnistetään Karhunpesän osalta. Kuntalan osalta odotetaan alueen kokonaisvaltaisen käytön/tarpeen jat kosuun ni tel mia. Lautakunta puoltaa puupohjaisella polttoaineella toimivan alue läm pö lai tosvaih to eh don tarkempaa selvitystä: asiakaskyselyjen, kassavirtalaskelmien ja tarjouspyyntöjen tekemistä yhteistyössä Simpeleen Lämmön kanssa. Jakelu Kunnanhallitus Kautto Pasi Jylhä Juho Thermobest Simpeleen Lämpö Oy

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven vesihuolto-osuuskunta pyytää saapuneella kirjeellään Rautjärven kunta ottamaan Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston kunnan verkoston yhteyteen ja ottamaan sen kunnan haltuun. Perusteluina todetaan:"kunnalla olisi huomattavasti enemmän ammattitaitoista henkilökuntaa verkoston hoitamiseen ja valmis verkosto olisi helposti liitettävissä kunnan verkostoon. Lisäksi alueella on useita kiinteistöjä, jotka eivät vielä ole liittyneet vesihuolto-osuuskuntaan ja nämäkin olisi helpompi saada mukaan, jos veshuolto olisi kunnan hallinnassa." Tällä hetkellä Rautjärven vesihuolto-osuuskunta omistaa verkoston ja osakkailla on liittymissopimukset vesihuoltolaitokseen. Verkosto on liitetty Raujärven kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon, joka toimittaa osuuskunnalle puhtaan veden ja ottaa vastaa jäteveden edelleen toimitettavaksi Imatran kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Vesihuolto-osuuskunnalla on oman Rautjärven kunnanvaltuuston vahvistama toiminta-alue, jolla sijaistevien kiinteistöjen hakemusten liittymisvelvollisuudesta poikkeamiseksi käsittely on osittain kesken Imatran Seudun ympäristöviranomaisessa. Esityksen pohjalta on mahdollista ainakin seuraavien toimintavaihtoehtojen toteutuminen: 1. Nykyinen tilanne jatkuu ja osuuskunta vastaa uusien liittymäsopimusten solmisesta ja verkoston laajentamisesta kunnan tuella. Kunta antaa apua teknisen päivystykseen ja suunnitteluun. Osuuskunta voi ostaa yhdessä muiden vesihuoltolaitosten kanssa insännöintipalvelua joko yksityiseltä palveluntuottajalta tai kunnalta. 2. Osuuskunta jää vesihuoltolaitoksen omistajaksi, toiminnan harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi, mutta kunta ottaa isännöintivastuun. 3. Kunta lunastaa osuuskunnan omistaman verkoston ja hoitaa osuuskunnan isännöinnin, mutta osuuskunta jää toiminnan vastuulliseksi harjoittajaksi ja toimialueen haltijaksi. 4. Osuuskunta fuusioidaan Rautjärven kunnan vesihuoltolaitokseen ja liittymät sekä toiminta-alue siirretään kunnan vastuulle. Toiminnassa otetaan käyttöön kunnan taksat ja verkoston uudet liittymäsopimukset tekee kunta. Vanhat liittymäsopimukset jäävät

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk voimaan voimassaolevilla ehdoilla. 5. Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kunta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan vesihuoltolaitoksen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liittymismaksua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaavan laajennuksen vesihuoltolaitokselleen. 6. Kuntaan perustetaan vesihuolto-osakeyhtiö, jonka osakkaiksi voisivat tulla kaikki kunnan alueen vesihuoltolaitoksia omistavat osuuskunnat ja Rautjärven kunta siirtämällä sinne apportilla liiketoimintansa ja verkostonsa sekä yhteismitalliset vastuunsa. Kunta tarvittaessa takaisi yhtiön lainoja. Tällöin toimittaisiin muutoin kohdan 4. mukaisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa tulee toimia niin, että Kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisiä asiakkaita sekä kunnan muitakin asukkaita kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi on mahdollista, että muutkin Rautjärven kunnan alueella toimivat vesihuolto-osuuskunnat voivat hakea vastaavaa toimenpidettä, jolloin näissäkin tilanteissa olisi kyettävä toimimaan myös näiden laitosten osakkaiden osalta. Vesihuolto-osuuskuntien verkoston käypää arvoa määriteltäessä tulee ottaa huomioon verkoston rakentamiseen saadut valtion ja kunnan maksamat vesihuoltoavustukset sekä syntynyt korjausvelka. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen selvitystyön alkamista tulee Rautjärvellä toimivia vesihuoltolaitoksia kuulla selvitettävistä toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on antanut teknisen lautakunnan valmisteltavaksi selvitystyön Rautjärvellä toimivien vesihuolto-osuuskuntien

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk toimintavaihtoehdoista. Valmistelussa tulee tehdä riittävät juridiset sekä teknis-taloudelliset selvitykset valittujen toimintavaihtoehtojen osalta. Tekninen lautakunta velvoitetaan hankkimaan tarvittavaa osaamista ostopalveluina talousarvionsa puitteissa. Selvitystyön edistymisestä tulee raportoida kunnanhallitusta vuoden 2014 talousarvioehdotuksen yhteydessä. Tekninen johtaja kertoo työvaiheesta kokouksessa. Pääkohdat ovat: - Ulkopuoliselta asiantuntijalta on saatu tarjous selvitystyöstä - Talousarviossa vuodelle 2014 on ennakoitu selvitystyön jatkumoa - Tekninen keskus kuulee ennen selvityön aloittamista osuuskuntia eri vaihtoehdoista Esittelijän ehdotus: Selvitystyö koskee kahta vesihuolto-osuuskuntaa, Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta ja Aseman seudun vesihuolto-osuuskunta. Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Valmistelija:Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tähän mennessä: - Selvitystyön tekijäksi on valittu Ramboll Finland Oy - Suunnittelukokous nro 1 pidettiin Tiedote, lausuntopyyntö ja kokouskutsu suunnittelukokoukseen nro 2 on lähetetty osuukunnille ja ympäristötoimelle Suunnittelukokous nro 2 pidettiin Aikataulu: pidetään suunnittelukokous nro 3, jossa käsitellään tarkennetut teknis-taloudelliset laskelmat osuuntien ja ympäristötoimen kanssa mennessä saadaan osuuskunnilta ja ympäristötoimelta lausunnot - Tekninen keskus valmistelee asian luottamuselinten käsittelyyn - Asia tuodaan Tekniseen lautakuntaan - Syksy 2014; mahdolliset tarkennukset ja päätöksentekoprosessi kunnassa

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Oheisena pöytäkirjat kokouksista 1 ja 2, tiedote ja kuuleminen-kirje osuuskunnille sekä selvittäjän "organisaatio uudistus" -raportin 1. luonnos. Esittelijän ehdotus: Lautakunta merkitsee työvaiheen tiedokseen. Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Oheisena: - Pöytäkirja viimeisimmästä kokouksesta 3. - Viimeisin "Organisaatio uudistus" -raportin tiivistelmä, sekä mennessä saadut lausunnot osuuskunnilta (2 kpl, á 1 sivu) ja Imat ran seudun ympäristötoimelta (1 kpl, 2 sivua). Laikon seudun - sekä Rautjärven vesihuolto-osuuskunnat puoltavat lausun nos saan selvityksen vaihtoehtoa numero 5. Vaihtoehdossa numero viisi todetaan aiemman esityksen mukaisesti seuraa vas ti: "Rautjärven kunta ostaa osuuskunnalta sen liiketoiminnan ja verkoston laitteineen. Kun ta tekee kaikkien liittyjien kanssa uudet liittymissopimukset kunnan ve si huol tolai tok sen taksojen mukaisesti. Osuuskunta palauttaa osakkaille ja liittyjille liit ty mismak sua kaupasta saaduilla varoilla. Kunta hakee osuuskunnan toimialuetta vastaa van laajennuksen vesihuoltolaitokselleen." Selvitystyön raportoissa Vaihtoehdosta 5 todetaan seuraavasti: "Vahvuudet/mahdollisuudet Vesihuolto-osuuskuntien kannalta + Keskitetty päivystys ja huolto vähentävät riskejä sekä lisäävät toimintavarmuutta + Vesihuoltolaitoksella on pätevä ammattihenkilöstö + Taloudellinen tilanne saadaan osittain hallintaan. Toisaalta tämä nostaa kustannuksia ja maksuja joudutaan korottamaan + Selvät synergiaedut asiakaspalvelussa, taloushallinnossa ja yleishallinnossa +Paremmat resurssit investointeihin ja niiden rahoituksen järjestämiseen +Osuuskuntien hallintohenkilöiden vastuu poistuu + Uuden lainsäädännön tuomat vaatimukset vesiosuuskuntien erityis-/ häiriötilanne suunnitelmasta sekä selvilläolo ja tarkkailuvelvollisuudesta siirtyisivät kunnan vesihuoltolaitokselle. +Turvataan palvelujen saanti

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Turvataan varahenkilöstö +Turvataan vesihuoltotoimintojen toimivuus Heikkoudet/Uhat Kunnan vesihuoltolaitoksen kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Kaupan myötä kaikkien asiakkaiden käyttömaksujen korotus - Vesihuolto-osuuskuntien taloudellinen tilanne (lainat) - Kaikki vesiosuuskuntien liittyjät eivät suostu liittymismaksujen uusimiseen - Taksojen eli maksujen korotuksista ei päästä sopuun hallituksessa. Vesihuolto-osuuskuntien kannalta - Tasapuolisuus ja eriarvoisuus asiakkaiden /liittyjien kesken - Liittymissopimusten uusimiset (melko hankalaa) jokaisen vesiosuuskunnan liittyjältä on saatava lupa kyseiseen järjestelyyn jossa laaditaan uudet liittymissopimukset. - Osuuskunnissa ei olla halukkaita kyseiseen ratkaisuun ja uusien liittymissopimusten tekemiseen" Imatran seudun ympäristötoimi pitää kannanotossaan parhaina 4., 5. tai 6. vaih to eh toa. Kaljusenkylän ja Raviradan vesihuolto-osuuskunnilta ei ole saatu lau suntoa asiaan. Asian jatkovalmistelussa tulee huomoida mahdollisen ratkaisun vai ku tukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja so pi muksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, sekä ottaa tarkoin huo mi oon kunnan omat resurssit ja intressit. Sekä harkita ja suunnitella tar koin mahdollisesti harkittavien vaihtoehtojen asioiden järjestäminen niin käy tän nön kuin lakien ja tasapuolisuudenkin kannalta. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee eri vaihtoehdoista ja päättää että asiasta teh dään kunnan sisäinen vaikutusten kokonaisarviointi. Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestetään kokous, johon kutsutaan tek ni nen lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnan joh ta ja, talouspäällikkö ja tekninen johtaja. Kokouksen alkuun pyy detään selvitysraportin tekijä esittelemään selvitystyö eri vaih to eh toi neen. Tekninen johtaja järjestää tapaamisen ja valmistelee esityslistan sekä arvioin ti sel vi tys poh jat. Hyväksytään esittelijän ehdotus. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia kolmea päivämäärää kokouksen ajankohdaksi: , ,

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Arviointia ja jatkovalmistelua varten järjestettiin aiemman päätöksen mukaisesti kokous Kokouksessa tekninen johtaja kertoi asian valmistelusta kunnassa, sekä esitteli osuuskunnilta ja ympäristöviranomaiselta saadut lausunnot. Lausunnoissaan osuuskunnat ovat pitäneet parhaana vaihtoehtoa numeroa viisi, ja ympäristöviranomainen numeroa 4, 5 tai 6. Ramboll Finland Oy esitteli selvitystyön. Esityksessä käsiteltiin kaikki eri vaihtoehdot, ja niiden vaikutusten arviointi. Selvitystyöntekijä pitää parhaina vaihtoehtoja numeroa 4 tai 6. Kokouksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja, ja keskusteltiin mm. seuraavista asioista: Näkemys neutraalista vaikutuksesta kunnalle, kunnan subventioista, kunnan taksasta, tasapuolisuudesta uusien ja vanhojen liittyjien kesken, osuuskuntien sisällä ja osuuskunnat / kunta, toimintamallin valinta tulevaisuus (mm. kuntakentässä tai taloudenpidossa) huomioon ottaen, vaikutukset kuntalaisiin, vesihuoltolaitokseen, sen taksarakenteeseen ja sopimuksiin, samoin myös vaikutukset koko kuntatalouteen, kunnan omat resurssit ja intressit, lainsäädäntö ja juridiset ongelmat. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vesihuolto-osuuskunnille, Laikko ja Rautjärvi, että selvitystyön vaihtoehto 5 ei ole kunnan näkemyksen mukaisesti toteutuskelpoinen. Edelleen lautakunta päättää pyytää osuuskunnilta lausuntoa vaihtoehtojen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselselvitysten tekemisestä. Tekninen keskus lähettää osuuuskunnille lausuntopyynnön asiasta. Lausunnot tuodaan lautakunnan käsittelyyn.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus on lisännyt talousarviokirjaan vuodelle 2015 teknisen lau takun nan teks ti osuu den "toiminnalliset muutokset" -osioon kohdan: "Vesihuolto-osuuskuntien asemasta ja taloushallinnon järjestämisestä pääte tään laaditun selvityksen pohjalta." Tekninen keskus on pyytänyt ja saanut osuuskunnilta lausunnot vaih to ehto jen 4 ja 6 valmistelun jatkamisesta ja lisäselvitysten tekemisestä. Oheisena lausunnot, 2 kpl. Laikon seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan jäljelle jääneis tä vaihtoehdoista ensisijaisesti vaihtoehtoa 4. Vaihtoehtoa 6 voi myös Lai kon seudun vesihuolto-osuuskunnan puolesta selvittää ja tehdä sitä kos ke via lisäselvityksiä. Rautjärven seudun vesihuolto-osuuskunta puoltaa lausunnossaan myös vaih to eh toa 4. Seuraavana työvaiheena on tarpeen laatia luonnokset lii ke toi min ta kaup pakir jois ta, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kun nal le. Luonnosten pohjalta asiaa päästään konkreettisemmin val mis tele maan. Lisäksi tulee laatia yksityiskohtainen esitys taksarakenteen ja takso jen muutoksista (liittymis- ja perusmaksujen porrastus yms.). Tekninen keskus on pyytänyt tarjouksen työn jatkosta. Tarjous esitellään ko kouk ses sa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen ja päättää että selvitystyötä vaihtoehtojen 4 ja 6 osalta lähdetään tarkentamaan laa timal la luonnokset liiketoimintakauppakirjoista, joilla osuuskuntien toiminta ja omaisuus mahdollisesti siirrettäisiin kunnalle, sekä laaditaan yk si tyis kohtai nen esitys taksarakenteen ja taksojen muutoksista. Jatkoselvitys ti lataan Ramboll Oy:ltä tar jouk sen mukaisesti, kp 7765/5402. Jakelu Laikon VHOK Rautjärven vesihuolto-osuuskunta Tuula Luhaniemi Ramboll/Jyri Rautiainen Kunnanhallitus

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Helge Hyrkään ja Keijo Raution yhteistoimin osan kummankin maalle rakennetun tien selvitys 196/ /2013 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Kirjeessään, saapunut , Keijo Rautio esittää että Tor san salo-kor ho sen kylässä Helge Hyrkkään ja Keijo Raution yhteistoimin osin kum man kin maalle 1990-luvun alussa rakentaman tien huollosta sovitaan kun nan ja hänen kanssaan, sekä että tielle haettaisiin tietoimitus. Oheisena: - Keijo Raution kirje, saapunut kartta tiestä Ko. tielle ei ole suoritettu tietoimitusta. Tie on noin 450 metriä pitkä josta Kei jo Raution omistamalla Heikkilä 3:50 tilan alueella on kään tö paik koineen noin 150 metriä. Rautio kertoo kirjeessään, että tie on rakennettu ja kaikki kulut maksettu puo lik si Rau tion ja Hyrkkään kesken. Ja että tien huollosta on sovittu suulli ses ti siten, että kumpikin, Rautio ja Hyrkäs, suo rit taa vesomisen oman maan sa kohdalta ja korjaa koko matkalta mah dol li set vauriot jos niitä tulee hak kui den yhteydessä. Tällä hetkellä tie kasvaa umpeen ja vesoittuu. Rautio toivoo kirjeessään, että Hyrkkään maan kohdalta pi täi si sopia tu levas ta käytännöstä siten että metsien huolto ja hakkuut voidaan hoitaa suun ni tel lus ti. Kunnan omistamia kiinteistöjä tien vaikutusalueella on: 9-40, Rinnemäki, met sä ti la, maapinta-ala 17,960 ha, ei kaavaa. Metsätila on pääosin nuorta metsää ja taimikkoa. Kunnalla on tarve päästä jatkossa kiin teis töl le suorittamaan metsänhoidollisia töitä, ja näin ollen pääsy sinne oli si turvattava. Maanmittauslaitos tekee tietoimitukset tuntiveloitusperustein. Ko ko nais hinta-ar vio tässä tapauksessa on noin Maastotöiden määrää ei vielä voi da tietää, ja tämä voi nostaa kustannuksia. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus hakee tielle tie toi mi tuksen joka maksetaan tieosuuksien suhteen (355m, 75% / 120m, 25%) kunnan ja Raution kanssa, kp 7111/5402. Tien hoidosta ja kunnossapidosta teh dään sopimus kunnan ja Raution välille, sopimuksen käyttökulut kp 7121/5443.

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Keijo Rautio Jylhä Juho MHY/Jääskeläinen

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo 396/10.00/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Hakija, Into Repo tilan Uusitalo RN:o 5:39, Rautjärvi, Pirhola ( ) omistajana, vaatii asiamiehen, AA Olli Ruokonen, c/o Asianajotoimisto Röyti & Ruokonen Ky, välityksellä että tekninen lau ta kunta kunnan tielautakuntana to teaa tilan Onnela RN:o 5:46, Rautjärvi, Pirhola ( ) hyväksiyksityistietoimituksessa perustetun tie oi keu den Ete lä-sa von maaoikeuden tuomion , N:o M 13/4698 no jal la la kan neek si. Perusteluiksi hän esittää että maaoikeuden tuomiossa on määrätty, että tie oi keus päättyy kun tilan Uusitalo 5:39 kallioalueen käyttö aloitetaan varsi nai seen louhos/murskaus- tai kaivostoiminaan. Hakemuksessa kerrotaan, että Repo on aloittanut varsinaisen lou hos toimin nan poistamalla maita kallioperän pääl tä, mitä louhiminen edellyttää, ol len siten osa varsinaista lou hi mis toi min taa. Lisäksi hakemuksessa todetaan että Repo on ilmoittanut kirjeitse Onnelan ti lan omistajalle Toni Roi hal le useampaankin kertaan aikomastaan aloit tami ses ta. Ja että lopulta aloit ta mi nen on maastossa näkynyt konkreettisina maan siir to toi mi na, eli tieto aloit ta mi ses ta on pakostakin tullut Roihalle, vaik ka tämä ei olisi reagoinutkaan saa miin sa kirjeisiin. Oheisena: - Into Revon hakemus, Rakennustarkastajan lausunto - Maa-aineslupa , Repo Into Maaoikeus on määritellyt ehdot tieoikeuden lakkaamiselle ja luvan myön tänyt viranomainen MRL:n mukaisesti toiminnalle. Tekninen lautakunta on merkinnyt tiedokseen kokouksen pykä läs sä 119: "Hakijana Into Repo, louhintatyön aloitus ja tien katkaiseminen. Keskustelu Terho Kemppinen, Pasi Kautto, Ari Pöl lä nen: Ra ken nus tar kasta ja antaa lausunnon siitä, onko varsinainen louhintatyö aloitettu." Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa että tieoikeus voidaan katsoa lakanneeksi vasta kun rakennusvalvontaviranomaisen kyseisessä maa-ainesluvassa, , Repo Into, aloittamisehdot ovat täyttyneet ja varsinainen louhintatoiminta on alkanut. Kun tieoikeus katsotaan päättyneeksi, siitä ilmoitetaan viralliseen rekisteriin ja tiedotetaan kaikille asianosaisille.

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Jakelu Into Repo Rakennustarkastaja

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan osallistuminen HINKU kuntien yhteiseen julkaisuun / /2015 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Hinku-julkaisussa on kysymys hankkeesta, johon etsitään oma ra hoi tusosuut ta sekä kuntien mahdollisesti maksamista julkaisun pos ti mak suis ta asukkaille, että yritysten ilmoittelusta. Hankkeen muu rahoitus saataneen Ympäristöministeriöstä, Työ- ja Elinkeinoministeriöstä, Tekesiltä. Kuntien maksuosuudet tarkentuvat tammikuun lopulla, kun kaikki osallistujat ovat selvillä. Rautjärven kunnan maksuosuus olisi noin euroa. Asia on ajankohtaisena pinnalla julkisessa keskustelussa. Julkaisu on merkittävä keino jakaa tietoa ihmisille ja yrityksille Hinku-projektista, sen suomista mahdollisuuksista ja tavoitteista. Ohessa hinku foorumin esitys vuodelta Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että Rautjärven kunta osallistuu omalla osuudellaan, enintään 2.000,00 kp 7591/5410, HINKU-kuntien yhteisen julkaisun tekemiseen. Jakelu Mauri Tehnonen/Uusikaupunki Kunnanhallitus Kautto Pasi Tuula Luhaniemi

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rautjärven kunnan metsänhoidolliset työt 397/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Valtuuston keskustan valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen , Taina Lon ka: Metsänhoitotöiden kilpailuttamisesta. Oheisena aloite ja kommentteja aloitteeseen. Kunnanhallitus on antanut aloitteen metsänhoitotöiden kilpai lut ta mi ses ta teknisen lautakunnan valmisteltavaksi ja toi meen pan ta vaksi. Jotta lähtöparametrit (kunnan omistamat maa- ja metsätilat ja niiden metsän hoi dol li nen nykytilanne) kilpailutusta varten saadaan varmistettua to dellis ta nykytilannetta vastaavaksi, tulee ensin tehdä met sän hoi to suun ni telman päivitys vastaamaan nykyistä tilannetta. Tämän jälkeen tulee päät tää kun nan tarve ja näin ollen kilpailutuksen muodosta. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2015 keväällä kilpailutetaan ja tee te tään ensin metsänhoitosuunnitelman päivitys vastaamaan todellista ti lan net ta. Tämän jälkeen kilpailutetaan metsänhoitotyöt. Metsähoitotöiden kil pai lu tus tehdään jaettuna kahteen eri osa-alueeseen: taajamametsät ja ta lous met sät. Jakelu kunnanhallitus aloitteen tekijät Jylhä Juho

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Hakemus, Sopukantien nimeäminen 335/ /2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Oheisena: - Kartta; esitys sopukantien nimeämiseksi, - toimituskartta, - muutoksesta kuulemisen yhteenveto Sopukantie on yksityistie. Kunnan vastuulla on katujen ja teiden ni meä minen. Kunta vastaa myös rakennuksen osoitteen antamisesta. Osoi te jär jestel mää pidetään yllä kunnan rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja mit taustoi men yhteistyönä.tieto muutoksesta lähetetään kunnasta viralliseen rekis te riin. Nimeämistä on haettu kunnasta, hakijana Matti Hämäläinen. Kuuleminen muu tok ses ta on suoritettu kuntalain mukaisesti, Sopukan metsätie ja kaikki vaikutusalueen kiinteistöt. Asiaa on viimeksi käsitelty lautakunnassa pykälässä 21. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää korvaten , että nykyinen Sopukantie nimetään seu raa vas ti oheisena seuraavan kartan mukaisesti: - Ampumatien nimi muutetaan Sopukantieksi - Sopukantien loppu siiretään Pitkäjärventielle, viitta asennetaan "Hi ve linnot kon tie" viitan kanssa samaan tankoon. - Tien alkupäässä "Ampumatie" viitta korvataan "Sopukantie" viitalla. - Kennäintien alkupää siirretään entisen Ampumatien loppupisteeseen. Tämä päätös korvaa pykälässä 21 päätöksen Sopukantien osalta. Perusteena päätökselle: - Hakemus nimeämiselle, M. Hämäläinen - Kunnalla ei ole esteitä ko. nimeämiselle - Toimituskartassa esitetyt tien nimi sekä tien alku- ja loppupisteet - Nimeäminen on Kuntaliiton antamien ohjeiden mukainen

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Sopukantien nimeämisasiassa on tullut ilmi uutta tietoa asianomistajilta liittyen osoitejärjestelmän selkeyttämiseen ja tienkäyttöön, jonka johdosta asias ta on syytä ottaa uudestaan käsittelyyn. Ehdotuksessa Sopukantie alkaa Pitkäjärventien risteyksestä päättyen Ruopiontien ris teyk seen. Ja Ampumatie alkaa Pitkäjärventien risteyksestä ja päättyy Ruo pion tien ris te yk seen. Liitteenä: - Kartta Sopukan ja Ampumatiestä Esittelijän ehdotus: Sopukan- ja Ampumatie nimetään liitteenä olevan kartan mukaisesti. Liitteet Liite 4 Kartta Sopukantien ja Ampumatien nimeämisestä 2015 Jakelu Matti Hämäläinen Esko Joronen Juho Jylhä

30 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekltk Liite: Maa-aineslain mukaiset valvontapöytäkirjat vuoden 2013 maa-ainesten otoista. Etelä-Karjalan jätelautakunta Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset alkaen Pirkanmaan elinkeino-, lilikenne- ja ympäristökeskus Päätös 461/2012/KAS/10. Päätös yksityisen tien parantamisen val tionavus tuk sen maksamisesta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä ris tö kes kus on myöntänyt Partilan yksityistielle Yksityistielain 93 :n mukais ta yksityisen tien parantamisen valtionavustusta. Kustannusarvioksi on hy väk syt ty euroa ja avustusta myönnetty hyväksytyistä kus tan nuksis ta 50 prosenttia, yhteensä enintään euroa. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Hiitolanjoen tarkkailu Pöyry Finland Oy Metsä Board Oy, Simpeleen tehtaat, Konkamäen kaatopaikan tarkkailu vuonna Taloushallinnon ohjeaikataulu toimialoille tilinpäätöstä varten.kunnanhallitus käsittelee talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Liitteet Liite 5 Maa-ainesten vuosiotot 2013

31 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Tekltk Viranhaltijapäätökset/toimialajohtaja/tekninen johtaja , 14 : Latukoneella tehtävien hiihtolatujen kunnossapidon päivystys , 15 : Moottorikelkalla tehtävien hiihtolatujen kunnossapidon päivystys , 16 : Takuuajan vakuus, Renos Oy , 1 : Takuuajan vakuus, Palvelukoneet Sairanen Oy Hankinnat: , 44 : Simpeleen jääkenttien hoito kaudella , 45 : Rautjärven asemanseudun jääkenttien hoidon päivystys , 47 : Tehtaanpuisto, parkkialue ja valaistus , 48 : Vanhustentalo Mäntylä, lämmönjakohuoneen katon peruskorjaus , 49 : Vuositarjoukset vuodelle 2015, konetyöt, maa-ainekset, rakennus-, lvi- ja sähkötekniset työt , 50 : Kameravalvonta, sisäkamera kunnantalo 2014 Viranhaltijapäätökset/rakennustarkastaja Oheisena: Myönnetyt rakennusluvat , Myönnetyt jatkoaika- ja muut päätökset , Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei kuntalain 51.2 :n perusteella oteta asioita erikseen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta keskustelee viranhaltijapäätöksestä : maa-ainesluvat sekä liikenneluvat. Viranhaltijapäätöksen osalta lautakunta toteaa, että jatkossa maa-aineslupatarjouspyynnöissä hyväksytään yksikköhinnat sekä tonni- että kuutiomäärin annettuna, kertoimen ollessa 1,6. Sekä liikennelupien osalta tarjouspyynnön olevan yksiselitteisesti tulkittavissa.

32 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Muut asiat Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen johtaja kertoo kokouksessa valmisteluvaiheet ja aikataulun seuraaville: - Kaavoituskatsaus Simpeleen vesitornin kuntokartoitus - Loppusijoitus esikompostoidulle JV puhdistamon lietteelle Rakennustarkastaja kertoo kokouksessa valmisteluvaiheet ja aikataulun seuraaville: - Rakennusjärjestyksen päivitys 2015 Yksityistiepäivät järjestetään Imatralla Kenraalintien varren kalliovalaistuksen säätö tulee tehdä pikaisesti. Teknisen lautakunnan seuraava kokous pidetään klo 16. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee työvaiheet ja esitetyt asiat tiedokseen. Merkitään tiedoksi. Jakelu Pasi Kautto kunnanhallitus

33 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnan tampparin käyttö Konkalammen laskettelurinteessä /13.01/2014 Tekltk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: KonkaSki ry:n ja kunnan välisten neuvottelujen tuloksena on ehdotettu, että rinteiden toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi kunta voisi avustaa KonkaS ki ry:tä laskettelurinteen ylläpitävissä tamppaustehtävissä. Tällä hetkel lä KonkaSki ry maksaa itse polttoainekulut, mutta ajaa itse konetta. Kunnan työntekijän käytöstä aiheutuva kokonaiskulu /h kerrotaan kokouk ses sa. Työ vaatisi ajokerralla noin 1-2 tunnin panostuksen, ja se voitai siin tehdä usein samalla käynnillä kun kunnan työntekijä ajaa Kon ka lammen la dut. Työn toistuvuus määräytyy pitkälti keliolosuhteiden mukaan, ja pe rus ajoa noin 1-2 krt/vko. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää että Rautjärven kunnan latukonetta ja kul jetta jaa voidaan käyttää tarvittaessa laskettelurinteen tamppauksen yl lä pi toteh tä vis sä kauden loppuun. Pohjatyöt tekee Toimija omana työnään. Työs tä peritään Konkaski ry:ltä muuttuvat kulut: polttoainekulut ajokir jo jen mukaan ja tuntikirjojen mu kai set työntekijän kustannukset kerran kuu kau des sa. Perusajot tehdään poutapäivinä ja jos mahdollista latujen teon yhteydessä. Tä mä ei aiheuta suurta lisäresurssitarvetta. Huippujaksoina (tamp paus tarpeen aiheuttava lumentulo) latukoneen kul jet ta ja tekee ensin ladut ja sitten rin teen. Työajan ulkopuolisesta päi vys tyk ses tä, sekä latukoneen kul jet tajan huippujaksojen aikana pois jäävien töiden järjestämisestä rinteen tamppauksen ta kia sovitaan työnjohdon ja työntekijöiden tai urakoitsijoiden kesken. Tä mä aiheuttaa kausivaihteluista riippuvaisesti lisäkuluja teknisen lau ta kunnan budjettiin. Jakelu Kunnanhallitus Jylhä Juho Latukoneen kuljettajat Konkaski ry

34 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 1, 2, 5, 7, 8, 14, 15, 16 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 3, 4, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 17 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven tekninen lautakunta Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven tekniselle lautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen

Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen Hakemus Rautjärven vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen 302/14.05.00/2013 Kh 17.06.2013 145 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2017 49 Tarkastuslautakunta Aika 09.08.2017 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 81. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 81. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 81 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2015 klo 16:00-16:49 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella

4 Vuolijoen aluelautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pito v Aluelautakunnan kannanotto diakonin virkaan Vuolijoen-Otanmäen alueella Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (14) Aika 19.01.2017, klo 17:59-19:33 Paikka Otanmäen urheilutalo, Rullaajantie 4, Otanmäki Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 21.4.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 21.4.2017 Aika Perjantai 21.4.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo

Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus yksityistien tieoikeuden lakkaamisen toteamiseksi Into Repo Tekninen lautakunta 35 18.03.2015 Tekninen lautakunta 62 20.05.2015 Tekninen lautakunta 30 16.03.2016 Tekninen lautakunta 47 18.05.2016 Valitus teknisen lautakunnan päätökseen nro 396/10.00/2014, vaatimus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot