Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit"

Transkriptio

1 Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

2

3 BIOTULI-hankkeessa (Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) tavoitteena on löytää puuperäisistä raaka-aineista uusia tai jo tunnettuja antibakteerisia yhdisteitä. Hankkeessa selvitetään uusien, antibakteeristen tuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia, markkinoita ja liiketoimintamalleja PK-mittakaavassa sekä tarkastellaan innovaatioprosesseja. Hankkeessa tutkitaan lisäksi jalostusprosessien sivutuotteiden käyttöä energianlähteenä sekä perehdytään materiaalivirtojen ohjaukseen ja logistiikkaan. KESTO: syyskuu 2010 elokuu 2013 BUDJETTI: 1,4 milj. KOHDEALUE: Kaakkois-Suomi RAHOITTAJAVIRANOMAINEN: Etelä-Karjalan liitto BIOTULI Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

4 Metsäklusterin merkitys koko Suomen kansantaloudelle on erittäin suuri, ja metsäteollisuus onkin Kaakkois-Suomen yksi keskeisistä elinkeinoista niin viennin arvolla kuin työpaikkojen määrällä mitattuna. Metsästä lähtevällä arvoketjulla on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia myös muille teollisuudenaloille. Suomalainen metsäteollisuus on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna erittäin nykyaikainen ja tehokas. Samalla kun kannattavuutta on parannettu toimintaa tehostamalla ja rakenteita keventämällä, on alettu kehittää uutta kilpailukykyä ja liiketoimintaa. Metsäklusterin tavoitteena onkin, että vuoteen 2030 mennessä puolet sen tuotannon arvosta tulisi tuotteista, joita ei vielä tällä hetkellä valmisteta. Metsäteollisuuden rakennemuutoksen onnistuminen ja alan uusiutuminen on siten ensiarvoisen tärkeää Kaakkois-Suomen talouskehitykselle. Uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja on luontevaa kehittää bioliiketoiminnan alalle, ovathan kestävästi hoidetut metsävarat Suomen merkittävimmät uusiutuvan materiaalin lähteet. Puu on arvokas, uusiutuva, kierrätettävä ja moniin eri käyttötarkoituksiin soveltuva materiaali. Biotaloudessa ja bioliiketoiminnassa on kyse paitsi suurten määrien hyödyntämisestä alhaisen arvonlisän massatuotantona (esimerkiksi bioenergia), myös pienistä mutta korkean arvonlisän tuotteista (esimerkiksi biopohjaiset lääkkeet, kosmetiikka jne.). Esimerkiksi elintarvikeklusterin, lääketeollisuuden ja metsäsektorin on luontevaa liiketoimintamalleja kehittäessään tehdä keskenään yhteistyötä mm. bioenergian ja biopolttoaineiden, erilaisten bioraaka-aineiden, biokemikaalien, biomateriaalien, hygieniatuotteiden, lääkkeiden ja terveystuotteiden sekä elintarvikkeiden kehittämisessä.

5

6 KEMIA EROTUSTEKNIIKKA Erilaisten ligniinipohjaisten yhdisteiden eristämistä sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineista on tutkittu viime vuosina runsaasti. Muutamia erotusprosesseja on myös jo kaupallistettu. Biotuli-hankkeessa tavoitteena on löytää puupohjaisista raaka-aineista uusia tai jo tunnettuja antibakteerisia yhdisteitä, joita voitaisiin hyödyntää teollisesti terveydenhuollon tuotteissa. Hankkeessa tutkittavat prosessit eroavat kirjallisuudessa esitetyistä ja kaupallistetuista prosesseista paitsi erotusmenetelmien, myös käytettyjen raaka-aineiden osalta. Tutkimuskokonaisuutta voidaan havainnollistaa seuraavalla kuviolla: Raaka-aine 1 PUU Raaka-aine 2 PIHKA Raaka-aine 3 KUORIMOVESI SILPPUAMINEN UUTTAMINEN JA/TAI HYDROLYYSI KALVOSUODATUS SUODATUS (kiinteä aine nesteestä) YHDISTEIDEN LABORATORIOTARKASTELU (analyysit: ominaisuuksien ja saannon määrittäminen jne.)

7 RAAKA-AINEET Kokeissa käytetään raaka-aineena lähinnä koivua, kuusta ja mäntyä. Pääasialliseksi tutkimuskohteeksi on valittu tuorepuun kannot, koska kannot ovat tällä hetkellä metsään jäävä osa raaka-ainetta ja tuoreessa, kasvavassa materiaalissa yhdisteiden muodostama kokonaisuus on erilainen kuin kuivatussa materiaalissa, jossa entsyymitoiminta on pysähtynyt ja yhdisteiden hapettuminen on alkanut. Muita tutkittavia puuperäisiä matriiseja ovat kuorimovedet ja pihka. EROTUSMENETELMÄT Puuraaka-aineen prosessoinnissa käytetään menetelmiä, joilla voidaan minimoida uutettavien yhdisteiden hajoaminen käsittelyn aikana. Keskeinen käsittelyvaihe kiinteä-neste-erotuksen jälkeen on kalvosuodatus, jolla raaka-aineesta erotetaan ensin suurimman rakenteen omaavat liuenneet yhdisteet ja kolloidiset yhdisteet. Tähän jakeeseen sisältyvät puun polymeeriset sokerit (hemiselluloosat), polymeerinen ligniini ja merkittävä osa uuteaineista. Kalvon läpäisseet pienemmän rakenteen omaavat liuenneet yhdisteet sisältävät mm. aromaattisia yhdisteitä, joita väkevöidään ja samalla puhdistetaan niistä epäpuhtaudet. Kalvosuodatuksella tutkitaan myös yhdisteiden fraktiointia eli niiden edelleen puhdistamista. Entsymaattinen hydrolyysi puolestaan on perinteisiä kemiallisia käsittelymenetelmiä spesifisempi menetelmä, koska entsyymien käyttö yhdisteiden pilkkomiseen ei hajota puuperäistä matriisia kokonaan. Entsymaattinen käsittely myös säästää energiaa, koska entsyymit toimivat yleensä neutraalin happamuuden olosuhteissa, eivätkä vaadi korkeaa lämpötilaa, kuten esimerkiksi hydrolyysi heikolla hapolla. YHDISTEIDEN LABORATORIOTARKASTELU Yhdisteet tunnistetaan analyyttisten erotustekniikoiden avulla (kaasu-, neste- ja ionikromatografisilla laitteilla) sekä liuoksissa sähköavusteisilla tekniikoilla, kuten kapillaarielektroforeesilla. Yhdisteiden antibakteerisia ominaisuuksia testaan maljakokeilla bakteerien kasvatusalustoja ja mikroskopointia käyttäen.

8 BIOHIILI on päästöneutraalia polttoainetta, jolla on korkea lämpöarvo ja joka vastaa ominaisuuksiltaan kivihiiltä. Biohiiltä valmistetaan kuumentamalla puuta (tai muuta orgaanista biomassaa) hapettomassa tilassa. Prosessista syntyvää ainetta kutsutaan käytetystä lämpötilasta riippuen joko torrefioiduksi puuksi (jos korkein lämpötila jää alle 300 C:n ) tai puuhiileksi (jos korkein lämpötila nousee yli 400 C:n). Näistä molemmista lopputuotteista käytetään yleisnimitystä biohiili. Kuumennusprosessi tuottaa kiinteän aineen lisäksi kaasuja, joista osa voidaan muuttaa nesteeksi jäähdyttämällä. KUIVATISLAUKSELLA (eli prolyysillä) tarkoitetaan prosessia, jossa orgaaninen kiinteä aine hajotetaan hapettomassa tilassa kuumentamalla. Teollisuudessa kuivatislataan muun muassa puuta, kivi- ja ruskohiiltä, turvetta ja hartsia, jolloin prosessista syntyy tavallisesti kuivatislaustuotteina koksia, tervaa ja puuhiiltä sekä tisleinä esimerkiksi vettä, metanolia ja erilaisia hiilivetyjä. Kuivatislaus tehdään pääsääntöisesti C:n lämpötilassa. Torrefiointi on kuivatislauksen miedompi muoto, jossa käytetty lämpötila vaihtelee tyypillisesti 200 C:n ja 300 C:n välillä. Torrefiointi lisää biomassan lämpöarvoa, jolloin se soveltuu paremmin polttoaineeksi erilaisiin voimalaitoksiin.

9 UUDET BIOMASSAJAKEET ENERGIAN LÄHTEENÄ Fossiilisten polttoaineiden hintojen noustessa biomassan käyttöön energialähteenä on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Tulevaisuuden biojalostamoissa voidaan myös käyttää entistä monipuolisemmin erilaisia raaka-aineita, mikä kannustaa selvittämään uusien biomassajakeiden hyödyntämismahdollisuuksia energian lähteenä. Biotuli-hankkeessa keskitytään erityisesti biohiilen tuotantoon liittyviin teknologisiin ja liiketaloudellisiin kysymyksiin. Ensimmäisessä tutkimus- ja kehittämisosiossa testataan laboratoriokokeiden avulla torrefioinnin aiheuttamia muutoksia biomassan ominaisuuksiin sekä tarkastellaan torrefioidun biomassan tuotantokustannuksia laiteinvestointien sekä raaka-aine- ja käyttökustannuksien kautta. Biomassan torrefioinnin testausta (ml. näytteenotot, kaasujen analysointi ja laitteiston automatisointi) varten on rakennettu koelaite, jonka kokoa on mahdollista suurentaa jatkossa lämpölaitoskokoluokkaan asti. Tutkimusten lähtökohtana on siten luoda pohjaa liikeidealle, jossa torrefioitua biomassaa tuotetaan pienissä lämpölaitoksissa lämmöntuotannon ohella. Toisessa tutkimus- ja kehittämisosiossa puolestaan tarkastellaan biohiilen tuotantomahdollisuuksia teollisuusyritysten yhteydessä. Tavoitteena on erityisesti selvittää, kuinka suuren kokoluokan biohiilen tuotanto (torrefiointi) voitaisiin yhdistää teollisuuslaitoksen (sellu- ja paperitehtaan) prosesseihin siten, että biohiilestä muodostuisi yritykselle kaupallisesti kannattava tuote. Tuotannon integrointia tarkastellaan lähinnä konseptitasolla (mm. IPSEpro-mallin avulla). Tutkimusosiossa selvitetään myös antibakteeristen yhdisteiden erotusprosesseissa syntyneiden jakeiden ominaisuuksia karakterisointikokein. Pystyputkiuunilla tehtävissä torrefiointikokeissa pyritään näin ollen polttamaan muutakin kuin peruspuuta.

10 BIO- JALOSTUS Biojalostamot edustavat useimmilla toimialoilla ympäristöystävällisempää tuotantoa, jossa raaka-aine pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin, hiilijalanjälki jää pieneksi ja energiankulutus on perinteistä vähäisempää. Biojalostus mahdollistaa aiemmin huonona tai epäsopivana pidettyjen raaka-aineen osien, ylijäämien ja toistaiseksi hyödyntämättömien sivutuotteiden hyödyntämisen. Metsä- ja puualalla biojalostus luo mahdollisuuksia uusiin tuotekonsepteihin, liiketoiminta- ja ansaintalogiikoihin ja yhteistyökuviohin toimialan sisällä tai esimerkiksi kemianteollisuuden ja energiateollisuuden kanssa. Lähtökohdat onnistumiselle biojalostuksen saralla ovat vahvan osaamisen, kulttuurin ja kauaskantoisten perinteiden kautta Kaakkois-Suomessa hyvät. Biojalostustoiminnalla voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja sillä voidaan myös parantaa nykyisten tuotantolaitosten kannattavuutta ja edesauttaa sitä kautta työpaikkojen säilymistä ja uusien syntymistä. Toiminnalla on hyviä vaikutuksia myös metsä- ja maatalouteen. Biojalostustoiminta edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä toimialojen rajapinnoissa ja auttaa täten kaikkia mukana olevia organisaatioita ja yhteisöjä kehittymään ja menestymään.

11 BIOTULI-TAPAHTUMIA PK-yrityksille ja muille hankkeesta kiinnostuneille. AAMUKAHVIT, syksy 2012 WORKSHOPIT, syksy talvi Kansainvälinen BIOTULI-seminaari Kaakkois-Suomessa, kevät 2013 BIOTULI-JULKAISUJA Lämpöyrittäjäkonsepti biotuotteelle Economics of combined power plant and pyrolysis bio-oil production Wood chemistry and isolation of extractives from wood Research Work on Extractives from Wood Extraction of Scots Pine with Non-polar solvents Extraction of Scots Pine by Polar Solvent Energy producing possibilities and new products Innovation Management of Biorefineries in Finnish Forest Sector Integration of Torrefaction Reactor with Steam Power Plant (In preparation) Torrefiointilaitteisto Extractives with Antimicrobial Properties from Scots Pine BIOTULI-KYSELY YRITTÄJILLE Alan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä kartoitettiin keväällä Noin kahdellesadalle kaakkoissuomalaiselle yritykselle lähetettiin BIOTULI-kysely. Kyselyn tulokset, yhteenveto ja johtopäätökset valmistuvat syksyllä LISÄTIETOJA Kaakkois-Suomen kehittämis- ja innovaatioyhtiöiden edustajilta tai Lappeenrannan teknillisen yliopiston Sanna Tomperilta

12 LUT Rajat ylittävää tiedettä jo vuodesta 1969 LUT - Rajat ylittävää tiedettä jo vuodesta 1969 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) yhdistää tieteellisessä tutkimuksessa ja akateemisessa koulutuksessa kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa - tekniikan ja talouden. Strategisia painopisteitämme ovat vihreä energia ja teknologia, kestävä kilpailukyvyn luominen sekä toimiminen kansainvälisenä Venäjä-yhteyksien rakentajana. BIOTULI-hanke Lappeenrannan teknillinen yliopisto Skinnarilankatu Lappeenranta

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Timo Saarelainen Toimitusjohtaja Green Fuel Nordic Kestävästi hoidettujen metsien uusiutuva puu on raaka-aine, jolle riittää käyttöä ja käyttäjiä,

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella

Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella Bioenergia-ala Tornionlaaksossa ja Perämerenkaarella ei Raportti 2.1. 2009 Bionova Engineering Tornionlaakson Neuvosto Bothnian Arc -yhdistys Copyright Bionova Engineering, Tornionlaakson Neuvosto ja Bothnian

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla

Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Jenni Nikkanen 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Tekesin ohjelmaraportti 3/2012 Loppuraportti Slutrapport Vene-ohjelma 2007 2011 Båt-programmet 2007 2011 Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Markku Hentinen, Sirpa Posti ja Kari Wilén

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot