Oleskelulupa-asioiden perusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oleskelulupa-asioiden perusteet"

Transkriptio

1 Oleskelulupa-asioiden perusteet Ylitarkastaja Mika Walldén Maahanmuuttovirasto, maahanmuuttoyksikkö Oleskelulupakoulutus kulttuurikeskus Caisa

2 Esityksen sisältö Toimivaltakysymykset? Miten oleskelulupaa haetaan? Mitä harkinnassa otetaan huomioon? Miten hakemuksia käsitellään maahanmuuttoyksikössä? Oleskelulupa perhesiteen perusteella tai muuna omaisena?

3 Työnjako lupa-asioissa Tekijä 3 Edustusto myöntää viisumin Poliisi myöntää oleskeluluvan Suomen kansalaisen perheenjäsenelle Suomessa uuden määräaikaisen oleskeluluvan (jatkoluvat) pysyvän oleskeluluvan pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan (P-EY) Rajavartiolaitos myöntää viisumin ilman viisumia maahan saapuvalle Työ- ja elinkeinotoimistot työntekijän oleskeluluvan osaratkaisu ELY-keskukset tekevät elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan osaratkaisun Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen oleskeluluvan (pl. Suomen kansalaisen perheenjäsenen Suomessa haetut luvat) myöntää työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan ratkaisee jatkoluvan ja pysyvän oleskeluluvan, jonka poliisi on siirtänyt Maahanmuuttovirastolle voi pidättää itselleen päätöksenteon poliisille kuuluvassa asiassa luvan peruuttamiset

4 Maahanmuuttoyksikön tehtävät Tekijä 4 oleskelulupien myöntäminen mm. perhesiteen, työnteon, elinkeinonharjoittamisen, opiskelun ja suomalaisen syntyperän perusteella muukalaispassit ja (pakolaisen matkustusasiakirjat) käännyttämis- ja karkottamisasiat maahantulokieltoon määräämisasiat ja peruuttamisasiat yksikössä toimii kuusi tulosaluetta: oikeus- ja tukipalvelut työntekijöiden oleskeluluvat neljä perhesidetulosaluetta, joista kahdella käsitellään ja ratkaistaan pelkästään somalialaisten hakijoiden oleskelulupahakemuksia käännyttämistiimi ja opiskelijatiimi henkilöstö: yli 90 henkilöä (vakituisia noin 60)

5 5 Hakemusprosessi maahanmuuttoyksikössä Edustustot ja poliisi kirjaavat oleskelulupahakemuksen vireille ulkomaalaisrekisterijärjestelmään (UMA). Hakemus toimitetaan Maahanmuuttovirastoon hakemuksen käsittelyä ja ratkaisemista varten. Heti hakemuksen saavuttua virastoon yksikössä suoritetaan ns. esikarsinta, jonka avulla hakemus ohjataan oikeaan prosessiin. Perhesidehakemukset ohjautuvat ennalta määriteltyihin prosesseihin (aviopuolisot, lapset, muut omaiset ). Opiskelijoiden ja työntekijöiden kohdalla tarkempaa jaottelua (tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, erityisasiantuntijat, harjoittelijat...) Esikarsinnan jälkeen hakemukset odottavat käsittelyyn pääsyä, jonotusaika vaihtelee eri käsittelyperusteissa suuresti.

6 Hakemusprosessi maahanmuuttoyksikössä 6 Kun hakemus siirtyy käsiteltäväksi, siihen pyydetään tarvittavat lisäselvitykset, suoritetaan kuulemiset jne. Kun hakemuksessa on tarvittavat selvitykset, kuulemiset, lausunnot, todistukset, valokuvat jne., hakemus siirtyy sihteeriltä ylitarkastajalle ratkaistavaksi.

7 7 Miten oleskelulupaa haetaan? Oleskelulupaa voi hakea vain hakija itse (muutos ). Ensimmäistä oleskelulupaa on haettava ulkomailla ennen hakijan Suomeen saapumista siinä maassa, jossa hakija laillisesti oleskelee. Suomen kansalaisten perheenjäsenet voivat vaihtoehtoisesti hakea oleskelulupaa myös Suomessa poliisissa. Hakemus jätetään ulkomailla Suomen edustustolle, vireillepanon yhteydessä hakijalta otetaan biometriset tunnisteet (mm. sormenjäljet). Oleskelulupaa haetaan aina vakiomuotoisilla lomakkeilla (www.migri.fi). Asianosaisille varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen ratkaisua kirjallisesti tai suullisesti kuulemisen suorittaa edustusto tai poliisi myös DNA-tutkimus mahdollinen perhesiteen selvittämiseksi.

8 8 Sähköinen asiointi Maahanmuuttoviraston ja poliisin sähköisessä ulkomaalaislupien asiointipalvelussa on käytössä tällä hetkellä opiskelijan oleskelulupahakemukseen liittyvät sähköiset asiointipalvelut asiointipalveluun tulossa pian myös työperusteiset hakemukset, EU-rekisteröinnit ja kansalaisuushakemus Sähköinen asiointi nopeuttaa hakuprosessia, kun hakemuslomakkeita ja liitteitä ei tarvitse toimittaa kirjeitse silti hakijan käynti edustustossa / poliisissa välttämätön henkilöllisyyden todistaminen, biometriset tunnisteet, hakemukseen tarvittavien liitteiden alkuperäisten kappaleiden esittäminen

9 9 Mikä on biometrinen oleskelulupakortti? Oleskelulupakortti osoittaa myönnetyn oleskeluluvan. Oleskelulupakortti on ollut käytössä vuoden 2012 alusta alkaen ja se on korvannut oleskelulupatarran. Oleskelulupakortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina mm. kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelulupakortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus. Oleskelulupakortti haetaan pääsääntöisesti samasta paikasta, jossa hakemus on pantu vireille.

10 10 Oleskelulupakorttimalli

11 11 Maksaako oleskeluluvan hakeminen? Pääsääntöisesti kaikista oleskelulupahakemuksista peritään käsittelymaksu esim. ensimmäinen oleskelulupa 385, opiskelijan hakemus 250, lapsen hakemus 180 joitakin poikkeuksia maksullisuudesta (esim. turvapaikkahakemus). Käsittelymaksut määrätään vuosittain asetuksella Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta (www.migri.fi). Käsittelymaksua ei palauteta hakemuksen peruuttamisen, hakijan kuoleman, kielteisen päätöksen tms. takia. Käsittelymaksun voidaan palauttaa, jos hakemus on jätetty virheellisesti viranomaisista johtuvista syistä.

12 12 Onko erilaisia oleskelulupia? Oleskelulupa voi olla joko määräaikainen tai pysyvä: määräaikainen lupa jakautuu kahteen lajiin: tilapäinen (kirjaintunnus B) jatkuva (kirjaintunnus A) pysyvän oleskeluluvan voi saada vasta neljän vuoden jatkuvalla luvalla Suomessa asumisen jälkeen P-EY Erityisasiantuntijoiden EU:n sininen kortti

13 13 Kuinka pitkäksi ajaksi lupa myönnetään? Ensimmäinen määräaikainen oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi. Matkustusasiakirjan voimassaoloajan merkitys: ensimmäistä lupaa ei pääsääntöisesti myönnetä pidemmäksi ajaksi kuin ulkomaalaisen matkustusasiakirja on voimassa. Matkustusasiakirjan voimassaoloaika ei kuitenkaan rajoita myönnettävän luvan pituutta laissa erikseen mainituissa tapauksissa mm. perhesideluvat, suomalainen syntyperä

14 14 Mitä asioita huomioidaan harkinnassa? Oleskeluluvan yleiset edellytykset täytyttävä, maahantulosäännösten kiertämisepäilyt tutkittava Hakuperusteen mukaiset edellytykset täytyttävä Hakijan turvattava pääsääntöisesti itse toimeentulonsa Suomessa Harkintaa ohjaavat soveltamisohjeet, oikeuskäytäntö, kv. sopimukset

15 15 Perheenjäsenen käsite ulkomaalaislaissa Ulkomaalaislain esitöissä (HE 28/2003 vp) on lähdetty siitä, että perheenjäsenen määritelmä sisältää suomalaisen perhekäsitteen mukaiset ydinperheen jäsenet. Ulkomaalaislaissa säädetty perheenjäsenten piiri ei näin ollen kaikilta osin vastaa sitä, millaiseksi eri kulttuureista kotoisin olevat ihmiset itse käsittävät perheenjäsenen määritelmän. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukainen perhe-elämän suoja on tarkoitettu suojaamaan nimenomaan ulkomaalaislain 37 :n mukaista ydinperhettä. Perheenjäsenen käsite on myös laajempi silloin, kun kyse on EU-kansalaisen tai häneen rinnastettavan perheenjäsenestä.

16 16 Oleskelulupa perhesiteen perusteella Perheenjäseniä / erilaisia hakuperusteita avio- ja avopuoliso rekisteröity parisuhdekumppani lapsi ja huoltaja kasvattilapsi poikkeuksena pääsääntöön muu omainen Harkinnassa huomioon: onko perheside selvitetty (asiakirjat, DNA, kuulemiset) onko avioliitto todellinen (lumeavioliitto) onko huoltosuhde tosiasiallinen lapsen etu onko toimeentulo kunnossa

17 Tekijä 17 Perhesideharkinta Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen (36.2 ) Myönnettäessä oleskelulupa avioliiton (perhesiteen) perusteella on päätösharkinnassa kiinnitettävä huomiota avioliiton sisältöön ja sen solmimismotiiveihin. Ratkaisevaa, onko osapuolten tarkoituksena tosiasiallisen perhe-elämän viettäminen, jota myös EIOS 8 art. suojaa. Jos on perusteltua aihetta epäillä, että kyseessä on lumeavioliitto, avioliittoon perustuva oleskelulupahakemus hylätään.

18 Tekijä 18 Perhesideharkinta Perheenjäsenen oleskelulupahakemus voidaan hylätä, jos perheenkokoaja on antanut henkilöllisyyttään ja perhesuhteitaan koskevia vääriä tietoja, joiden perusteella hän on saanut oman oleskelulupansa Suomeen.

19 19 Oleskelulupa aviopuolisolle Suomessa asuvan henkilön aviopuoliso voi saada oleskeluluvan perhesiteen perusteella, jos ulkomaalaislain mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle täyttyvät. Todisteeksi avioliitosta on esitettävä avioliittotodistus. Lisäksi avioliiton on oltava rekisteröity sekä Suomessa että ulkomaalaisen puolison kotimaassa, jos se on kyseisen maan lainsäädännön mukaan mahdollista. Ratkaisevaa on, onko osapuolten tarkoituksena viettää tosiasiallista perhe-elämää. Hakijaa ja hänen puolisoaan kuullaan aina joko kirjallisesti tai suullisesti. Aina tapauskohtaista harkintaa.

20 20 Oleskelulupa avopuolisolle Oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan myöntää, jos jompi kumpi alla olevista ehdoista täyttyy: Hakija on asunut yhdessä avopuolisonsa kanssa vähintään kaksi vuotta. Yhdessä asumisesta tulee esittää todisteena esimerkiksi vuokrasopimus. Puolisoilla on yhteisessä huollossa lapsi, jolloin kahden vuoden yhdessä asumista ei edellytetä. Jos puolisolla on kotipaikka eri valtioissa, yhdessä asumista esimerkiksi lomamatkojen aikana ei pidetä riittävänä oleskeluluvan myöntämiselle. Avopuolisot eivät saa samanaikaisesti olla avioliitossa toisen henkilön kanssa.

21 21 Milloin epäillään lumeavioliittoa? Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä ja kotiinsa kohdistuvaa kunnioitusta. Sopimus suojaa riittävän läheistä, tosiasiallista perhe-elämää. Lumeavioliitossa puolisoilla ei ole 8 artiklan mukaista suojaa vaativaa sidettä. Siten kielteisellä oleskelulupapäätöksellä ei puututa perheelämän suojaan, jos on perusteltua aihetta epäillä, että kyseessä on lumeavioliitto. Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä puolisolle, jos viranomaisella on perusteltua aihetta epäillä, että avioliitto on solmittu maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi.

22 22 Lumeavioliittopäätöslauselma Euroopan unionin neuvoston antamassa päätöslauselmassa toimenpiteistä lumeavioliittojen estämiseksi (97/C/382/01) on mainittu seuraavia seikkoja, joiden perusteella voidaan olettaa, että avioliitto on solmittu maahantulosäännösten kiertämiseksi: yhteiselämän puuttuminen, avioliiton solmimisesta on maksettu rahaa, puolisoilla ei ole yhteistä kieltä, puolisot antavat ristiriitaisia henkilötietoja toisistaan, heidän henkilöhistoriassaan on merkintöjä aikaisemmista lumeavioliitoista tai oleskeluun liittyy poikkeuksellisia seikkoja tai se, että puolisot eivät ole tavanneet kertaakaan ennen avioliittoa.

23 23 Toimeentuloedellytys Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu, jollei laissa toisin säädetä. Toimeentulo katsotaan turvatuksi, jos oleskelu kustannetaan tavanomaisilla tuloilla siten, että ei voida olettaa jouduttavan toimeentulotuen tai vastaavan etuuden tarpeeseen - tällaisena ei pidetä kustannuksia korvaavia sosiaaliturvaetuuksia, kuten lapsilisä ja asumistuki. Tavanomainen tulo = palkka, yritystulo, varallisuudesta saatavat tulot, eläkkeen tai muun vastaavan perusteella riittävät varat hakijan itsensä ja hänen perheensä toimeentuloa varten.

24 24 Poikkeukset toimeentuloedellytyksestä Laissa mainitut nimenomaiset poikkeukset koskevat mm. Suomen kansalaisen perheenjäseniä entisen NL:n alueelta peräisin olevia henkilöitä oleskelulupaa maasta poistumisen estymisen tai yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella 6 luvun (kv. suojelu) perusteella myönnettäviä oleskelulupia, poikkeus kv-suojelua saaneiden uudet perheenjäsenet Voidaan poiketa yksittäisessä tapauksessa, jos on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii.

25 25 Suuntaa-antava toimeentulotaso Hakijan/perheenkokoajan on esitettävä viranomaiselle selvitystä siitä, miten toimeentulo Suomessa turvataan Viraston ohjeeseen sisältyvä suuntaa-antava toimeentulotaso määritelty yhteistyössä STM:n kanssa: 1. aikuinen 900 /kk /vuosi puoliso 630 /kk /vuosi lapsi 450 /kk /vuosi opiskelija 500 /kk /vuosi Laissa poikkeuksia toimeentuloedellytyksestä

26 26 Perhesideharkinta Kun oleskelulupaa on haettu perhesiteen perusteella, luvan myöntämättä jättämistä harkittaessa on otettava huomioon ulkomaalaisen perhesiteiden luonne ja kiinteys, hänen maassa oleskelunsa pituus sekä hänen perheeseen liittyvät, kulttuuriset ja sosiaaliset siteensä kotimaahan. Sama koskee harkintaa päätettäessä perhesiteen perusteella myönnetyn oleskeluluvan peruuttamisesta taikka perheenkokoajan tai hänen perheenjäsenensä maasta poistamisesta.

27 27 Oleskelulupa alaikäiselle lapselle Pääsääntöisesti vain ydinperheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Suomessa ydinperheeseen kuuluvat vain vanhemmat ja heidän huollossaan olevat alaikäiset lapset. Suomessa asuva vanhempi voi hakea oleskelulupaa huollossaan olevalle naimattomalle lapselle. Oleskeluluvan myöntämisen yleiset edellytykset on täytyttävä, jotta lupa voidaan myöntää. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys huoltosuhteesta ja toisen huoltajan suostumus Toimeentuloharkinta, lapsen edun huomioiminen.

28 28 Oleskelulupa alaikäiselle lapselle Alaikäisen Suomessa asuvan perheenkokoajan sisarukset eivät ole ulkomaalaislain 37 :n mukaisia perheenjäseniä, mutta alaikäisille sisaruksille sekä biologisiin sisaruksiin rinnastettaville alaikäisille kasvattisisaruksille voidaan myöntää oleskeluluvat yhdessä huoltajansa kanssa huoltajaan olevan perhesiteen perusteella.

29 29 Milloin käytetään DNA-tutkimusta? Maahanmuuttovirasto päättää DNA-tutkimuksen tekemisestä kuulemisten jälkeen. DNA-näytteenotto ja -tutkimus tehdään vain, jos päätöstä ei pystytä tekemään muun saadun selvityksen perusteella. Vaikka perheenkokoajalta on jo aikaisemmassa vaiheessa pyydetty suostumus DNA-tutkimuksen tekemiseen, ei virasto ole vielä suostumusta pyytäessään tehnyt päätöstä varsinaisesta näytteenotosta. Suostumus pyydetään prosessin nopeuttamiseksi muiden lisäselvitysten yhteydessä etukäteen. DNA-tutkimus on käytössä erityisesti silloin, kun hakija on Somaliasta, Kongosta, Afganistanista, Irakista tai Myanmarista.

30 Selvitetäänkö asiaa kirjallisesti vai suullisesti? 30 Tarvittaessa asianosaista kuullaan joko kirjallisesti ja / tai suullisesti. Kirjallinen kuuleminen on lähtökohtana. Tietyistä maista tulevat hakijat kuullaan säännönmukaisesti aina suullisesti jos: hakijat ovat luku- ja kirjoitustaidottomia hakijat eivät pysty esittämään luotettavaa asiakirjaselvitystä mm. perhesuhteistaan ja henkilöllisyydestään lapset kuullaan aina suullisesti, jos kuulemiseen on tarvetta.

31 31 Oleskelulupa seurustelusuhteen perusteella Seurustelukumppani ei ole Suomessa asuvan henkilön perheenjäsen. Jos hakija on seurustelusuhteessa Suomen kansalaisen kanssa, hänelle ei voida myöntää oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Seurustelusuhde voi olla erityinen syy tilapäisen oleskeluluvan myöntämiselle. Jotta voidaan myöntää oleskelulupa Suomeen, on hakijan ja seurustelukumppanin suhteen oltava vakiintunut. Lisäksi yhteisen elämän on tarkoitus jatkua Suomessa.

32 32 Oleskelulupa seurustelusuhteen perusteella Osoituksena vakiintuneisuudesta voidaan pitää aikaisempaa yhdessä asumista (todistuksena esim. vuokrasopimus tai talonkirjaote), raskautta tai muuta vakaata yhteyttä osoittavaa seikkaa. Kumpikaan puolisoista ei saa olla avioliitossa toisaalla. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että hakijan toimeentulo Suomessa on turvattu muutoin kuin yhteiskunnan maksamilla etuuksilla

33 33 Oleskelulupa muulle omaiselle Poikkeuksellisesti myös ydinperheen ulkopuolisilla omaisilla on mahdollisuus saada oleskelulupa Suomeen perhesiteen perusteella. Ulkomaalaislaissa tällaisesta lähiomaisesta / sukulaisesta käytetään termiä muu omainen. Kuitenkin vain Suomen kansalaisella tai oleskelulupansa pakolaisuuden, toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneella ulkomaalaisella on mahdollista ulkomaalaislain mukaan hakea oleskelulupaa muuna omaisena kohtuusharkinnassa huomioon: täysi riippuvuus kiinteän perhe-elämän jatkaminen

34 34 Kiinteän perhe-elämän jatkaminen Oleskeluluvan hakijan ja Suomessa asuvan omaisen on tarkoitus jatkaa aiemmin viettämäänsä kiinteää perheelämää (samassa taloudessa asumista) Onko hakijan ja Suomessa asuvan omaisen kiinteä perhe-elämä katkennut? Ensimmäinen edellytys luvan myöntämiselle on, että he ovat asuneet yhdessä välittömästi ennen toisen Suomeen muuttoa. Tyypillinen tapaus, jolloin perhe-elämän katsotaan katkenneen jo lähtömaassa, on aikuistuneen oman perheen perustaminen. Kiinteän perhe-elämän katsotaan katkenneen myös, jos toinen osapuoli on muuttanut vapaaehtoisesti Suomeen tai jos lähtömaahan jääneelle omaiselle haetaan oleskelulupaa vasta pitkän ajan jälkeen Suomeen muutosta.

35 35 Kiinteän perhe-elämän jatkaminen Kiinteän perhe-elämän katkeamattomuuden lisäksi edellytetään, että oleskeluluvan epääminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Käytännössä kaikille ydinperheen ulkopuolisille omaisille ei voida myöntää oleskelulupaa, vaikka he olisivatkin viettäneet kiinteää perhe-elämää Suomeen muuttaneen omaisensa kanssa. Oleskeluluvan voivat saada vain omaiset, joilla olisi yksin lähtömaahan jäädessään vaikeuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästään (esim. iäkkäät vanhemmat, sairaat tai vammaiset täysi-ikäiset lapset).

36 36 Täysi riippuvuus Oleskeluluvan hakija on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta omaisestaan. Oleskeluluvan myöntämisen edellytykset asetettu korkeammalle kuin tilanteissa, joissa halutaan välittömästi jatkaa kiinteää perhe-elämää, joka on väliaikaisesti estynyt toisen omaisen Suomeen muuton johdosta. Täysi riippuvuus on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärinlausunto) oleskelulupahakemuksessa. Täyttä riippuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon jokapäiväisestä elämästä suoriutuminen ja hakijan mahdollisuus turvautua kotimaassa oleviin lapsiin, puolisoon ja sukulaisiin. Pelkästään se, että tietyn maan perinteen mukaan lapset huolehtivat omista vanhemmistaan näiden ikääntyessä, ei ole yksinään peruste oleskeluluvan myöntämiselle Suomeen.

37 Miten ja kenelle oleskelulupapäätös annetaan tiedoksi? 37 Päätös annetaan tiedoksi sekä hakijalle että perheenkokoajalle ja työnantajalle: hakijalle edustuston kautta perheenkokoajalle poliisin kautta, jos hakija on Suomessa ja hänet käännytetään perheenkokoajalle muissa tapauksissa kirjattuna kirjeenä, saantitodistuksella tai tavallisena kirjeenä.

38 38 Voiko päätöksestä valittaa? Lähes kaikkiin Maahanmuuttoviraston, poliisin, rajatarkastusviranomaisen ja työ- ja elinkeinotoimiston päätöksiin, jotka on tehty ulkomaalaislain perusteella, voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutosta voi hakea asianosainen tai hänen asiamiehensä. Asianosaisella tarkoitetaan sitä, jota asia koskee. Ohje (valitusosoitus) valituksen tekemisestä on päätöksen liitteenä (mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle). Valitusaika 30 vuorokautta siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi.

39 Vireille tulleet oleskelulupahakemukset ensimmäistä oleskelulupaa koskevia hakemuksia tuli vireille yhteensä viime vuoden vastaavana aikana hakemuksia hakemukset vähentyneet 11 % Suurimmat hakuperusteet: 1. Perheside osuus kaikista 39 % 2. Opiskelu osuus 31 % 3. Työnteko osuus 26 % 4. Muut osuus 4 % Suurimmat hakijakansalaisuudet: 1. venäläiset (3 350), 2. kiinalaiset (1 148), 3. intialaiset (842), 4. ukrainalaiset (689) ja 5. thaimaalaiset (629).

40 40 Vireille tulleet oleskelulupahakemukset 2011 Vuonna 2011 ensimmäistä oleskelulupaa koskevia hakemuksia tuli vireille yhteensä Suurimmat hakuperusteet: 1. Perhesidehakemukset osuus kaikista 44 % 2. Työperusteiset hakemukset osuus 27 % 3. Opiskelijoiden hakemukset osuus 25 % 4. Muut osuus 4 % Suurimmat hakijakansalaisuudet: 1. venäläiset (4 645), 2. somalialaiset (1 918), 3. kiinalaiset (1 501), 4. intialaiset (1 498) ja 5. yhdysvaltalaiset (975).

41 41 Oleskelulupapäätökset Päätöksiä yhteensä oleskelulupa myönnettiin henkilölle (80 %) kielteisen päätöksen sai henkilöä (20 %) Oleskelulupia myönnettiin 1. opiskelun ( %), 2. perhesiteen ( %), 3. työnteon ( %) ja 4. muiden kuin em. syiden (637 5%) perusteella. Eniten oleskelulupia myönnettiin 1. venäläisille (2 942, myönteisten osuus 88 %), 2. kiinalaisille (1 017, 93 %), 3. intialaisille (849, 98 %), 4. ukrainalaisille (652, 91 %) ja 5. vietnamilaisille (496, 91 %) hakijoille.

42 42 Perhesidehakemukset Perhesidehakemuksia vireille yhteensä 5 761, osuus 39 % kaikista vireille tulleista hakemuksista Muun ulkomaalaisen perheenjäsenet Suomen kansalaisten perheenjäsenet Kv. suojelua saaneiden perheenjäsenet perhesidehakemuksia vireille laskua 17 % kuluvaan vuoteen verrattuna, kuitenkin vain kv. suojelua saaneiden hakemukset vähentyneet merkittävästi

43 43 Perhesidehakemukset Suurimmat hakijakansalaisuudet: 1. Venäjä (1 393) 2. Thaimaa (451) 3. Somalia (355) 4. Intia (345) 5. Turkki (263) Eniten vireille puolisoiden hakemuksia (3 111), seuraavaksi lasten ja huoltajien hakemuksia (2 468) vähiten ydinperheen ulkopuolisten muiden omaisten hakemuksia (182).

44 44 Perhesidepäätökset Perhesidepäätöksiä tehty yhteensä (osuus 39 %) myönteisiä päätöksiä (68 %) kielteisiä päätöksiä (32 %) Syitä kielteisille perhesidepäätöksille ovat mm. seuraavat syyt: perhesidettä ei pystytä todentamaan / se ei todellinen avioliitto ei todellinen (lumeavioliitto) huoltosuhde lapsen ja huoltajan välillä ei ole voimassa / se ei ole tosiasiallinen kasvattilapsisuhteen edellytykset eivät täyty toimeentulo ei ole turvattu oleskeluluvan saamisen yleiset edellytykset eivät täyty.

45 45 Perhesidepäätökset Muun ulkomaalaisen perheenjäsenille päätöksiä myönteisiä (74 %) ja kielteisiä (26 %) Kv. suojelua saaneiden perheenjäsenille päätöksiä 959 myönteisiä 328 (34 %) ja kielteisiä 631 (66 %) Suomen kansalaisten perheenjäsenille päätöksiä 515 myönteisiä 411 (80 %) ja kielteisiä 104 (20 %) Eniten oleskelulupia perhesiteen perusteella myönnetty: 1. venäläisille (994), 2. intialaisille (333), 3. somalialaisille (263), 4. irakilaisille (238) ja 5. kiinalaisille (165).

46 46 Keskimääräiset käsittelyajat (vrk) 2012 Suomen kansalaisen perheenjäsenet: 120 Kv. suojelua saaneen perheenjäsenet: 541 Muun ulkomaalaisen perheenjäsenet: 241 Adoptio: 15 Au pair: 80 Muu peruste 241 Entinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä: 429 Paluumuuttaja: 242 Opiskelu: 20 Elinkeinonharjoittaminen: 264 Osaratkaisua edellyttävä työnteko: 117 Erityisasiantuntija: 25 Erityisasiantuntija, sininen kortti:49 Harjoittelija: 28 Tieteellinen tutkimus: 23 Urheilu ja valmentaminen: 94 Muu työnteko: 85

47 47 Keskimääräiset käsittelyajat 2012 Keskimääräinen käsittelyaika lasketaan hakemuksen vireillepanosta ensimmäiseen ratkaisuun Keskimääräisissä käsittelyajoissa mukana eri viranomaisten työ Vireillä erilaisia kehittämistoimia tietyille pitkille käsittelyajoille erityisesti perheenyhdistämistä koskien: pullonkaulojen tunnistaminen prosessin eri vaiheissa; toimenpiteet viiveiden lyhentämiseksi, määräaikojen määrittely osaprosesseille kv. suojelua saaneiden perheenjäsenten hakemukset vähentyneet merkittävästi, resursseja kohdennettu purkamaan ruuhkia, päätöksiä tehty yli 2,5 -kertainen määrä vireille tulleisiin hakemuksiin nähden

48 48 Perhesidehakemusten jonotilanne Perhesidehakemuksia vireillä yksikössä noin Perhesidehakemukset, elokuu 2012: vireillä on noin perhesidehakemusta käsittelyn alkamista odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille pääsääntöisesti helmikuussa 2012 ratkaisua odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille pääsääntöisesti syyskuussa 2011 Somalialaisten perhesidehakemukset, elokuu 2012: vireillä noin perhesidehakemusta edustustoissa, joissa somalialaiset hakijat yleensä haastatellaan (pääasiassa Addis Abeba, myös mm. Nairobi), ovat haastatteluvuorossa toukokuussa 2010 hakemuksensa jättäneet

49 49 Perhesidehakemusten jonotilanne käsittelyn alkamista odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille lokakuussa 2011 ratkaisua odottavista hakemuksista vanhimmat on pantu vireille pääsääntöisesti joulukuussa Syitä jonoille: somalialaisten perhesidehakemusten nopea lisääntyminen aikaisempina vuosina somalialaiset kuullaan yleensä suullisesti (henkilökohtaisesti), koska heidän kotimaastaan ei ole saatavissa perhesiteen todentavia asiakirjoja.

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 213/2 Maahanmuuttoyksikkö 27.1.214 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.213 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan 1.1.-.31.12.213 välisenä aikana vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2012/3 Maahanmuuttoyksikkö 18.2.2013 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2012 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2011/3 Maahanmuuttoyksikkö 29.2.2012 OLESKELULUVAT VUONNA 2011 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2011 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

Maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttoyksikkö TILASTOKATSAUS 21/3 Maahanmuuttoyksikkö 15.3.211 OLESKELULUVAT VUONNA 21 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 21 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Opiskelijan oleskeluluvat

Opiskelijan oleskeluluvat Opiskelijan oleskeluluvat Essi Liimatainen Opiskelijatiimi Maahanmuuttovirasto Korkeakoulujen kv-päivät 21.5.2013 Aiheita 2 Kuka tekee mitä? Muutoksen tuulia 2012 ja 2013 Sähköinen asiointi Biometriikka

Lisätiedot

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP +

+ + 3 Alaikäiset lapset Jos myös lapselle haetaan oleskelulupaa Suomeen, hänestä täytetään oma oleskelulupahakemus. PK1_plus_040116PP + PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP + OLE_MUU 1 *1069901* OLESKELULUPAHAKEMUS SUOMEEN; MUU PERUSTE Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa perusteella, jolle ei ole olemassa omaa hakemuslomaketta. Huomaathan,

Lisätiedot

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä 1 Erik Castrén -instituutti/projektitutkija Ilona Nieminen Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä Tässä selvityksessä on tarkasteltu niitä edellytyksiä,

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_201114PP + OLE_PH3 1 *1449901* OLESKELULUPAHAKEMUS HUOLTAJALLE LAPSI SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Huollossasi oleva alle 18 vuoden

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN PK2_plus 1 *1439901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA ON SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, jonka ulkomaalainen puoliso hakee ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

+ + Haen uutta määräaikaista oleskelulupaa perhesiteen perusteella ja annan tässä tarkoituksessa seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten:

+ + Haen uutta määräaikaista oleskelulupaa perhesiteen perusteella ja annan tässä tarkoituksessa seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten: OLE_JATKO_PS 1 *1289901* JATKOLUPAHAKEMUS; OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty määräaikainen oleskelulupa perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

+ + Haen ensimmäistä oleskelulupaa ja annan tässä tarkoituksessa seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten: Syntymäpaikkakunta

+ + Haen ensimmäistä oleskelulupaa ja annan tässä tarkoituksessa seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten: Syntymäpaikkakunta OLE_PH1 1 *1299901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMESSA Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisollasi on oleskelulupa

Lisätiedot

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1459901* A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_311216PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_311216PP + OLE_PH3 1 *1449901* OLESKELULUPAHAKEMUS HUOLTAJALLE LAPSI SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Huollossasi oleva alle 18 vuoden

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH1_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH1_201114PP + OLE_PH1 1 *1299901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMESSA Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisollasi on oleskelulupa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Oleskelulupapäätöksiin liitettävä ohjeistus perheenjäsenen matkakulujen korvaamisesta ja matkan järjestämisestä

Oleskelulupapäätöksiin liitettävä ohjeistus perheenjäsenen matkakulujen korvaamisesta ja matkan järjestämisestä OHJE MIGDno/2011/24 1 (6) 11.1.2011 Voimassaoloaika 11.1.2011 11.1.2016 Kohderyhmä Maahanmuuttovirasto Säädösperusta Laki Maahanmuuttovirastosta (1344/2009) 2.1 MAAHANTULOMATKOJEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Lisätiedot

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1479901* A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13

KHO:2013:180. Antopäivä: 22.11.2013 Taltionumero: 3632 Diaarinumero: 2262/1/13 KHO:2013:180 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Maasta poistamisen estyminen Vuosikirjanumero: - Ns. tekninen este - Esteen selvittäminen - Tilapäinen oleskelulupa - KHO:2013:180 Irak Antopäivä: 22.11.2013

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio 1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2013 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AvainluVUT nyckeltal key figures Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö Verksamhetskostnader (1000

Lisätiedot

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP +

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP + OLE_P_PEU 1 *1279901* PYSYVÄÄ OLESKELULUPAA KOSKEVA HAKEMUS Tällä hakemuksella voit hakea joko pysyvää oleskelulupaa (P) Suomeen tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU oleskelulupaa (P-EU).

Lisätiedot

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901

Diaarinumero: 1438/1/11 Antopäivä: 30.12.2011 Taltio: 3901 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Avioliitto - Maahantulon tai maassa oleskelun tarkoitus - Säännösten kiertäminen - Perusteltu aihe epäillä kiertotarkoitusta Diaarinumero: 1438/1/11

Lisätiedot

Osa II Lapsen edun arviointi tuomioistuinten perheenyhdistämispäätöksissä 2014

Osa II Lapsen edun arviointi tuomioistuinten perheenyhdistämispäätöksissä 2014 Osa II Lapsen edun arviointi tuomioistuinten perheenyhdistämispäätöksissä 2014 Sisällysluettelo Tiivistelmä havainnoista s. 4-8 Keskeiset säädökset s.9-15 Esimerkkitapauksia HAO:n perhesidepäätöksistä

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

HE 198/2005 vp. Perhesiteen perusteella tehdyn oleskelulupahakemuksen

HE 198/2005 vp. Perhesiteen perusteella tehdyn oleskelulupahakemuksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin tehtäviksi niin sanotun perheenyhdistämisdirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät muutokset.

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_290816PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_290816PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

unionin kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortin myöntäminen unionin kansalaisen perheenjäsenille.

unionin kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortin myöntäminen unionin kansalaisen perheenjäsenille. TILASTOKATSAUS 214/1 Maahanmuuttoyksikkö 17.7.214 OLESKELULUVAT 1.1. 3.6.214 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan 1.1. 3.6.214 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_IN_311216PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_IN_311216PP + OLE_IN 1 *1059901* OLESKELULUPAHAKEMUS PALUUMUUTON PERUSTEELLA Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet kuulunut Inkerin siirtoväkeen, joka vuosina

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2015/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin

Lisätiedot

LUMEAVIOLIITOT SUOMESSA

LUMEAVIOLIITOT SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2013 Tiia Pätsi LUMEAVIOLIITOT SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Juridiikka 2013 Sivumäärä 34 Ohjaaja

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

LUONNOS. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

LUONNOS. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta versio 27.1.2016/TT LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa

Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa Visio 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja Maahanmuuttovirasto sisäministeriön alainen aloitti Ulkomaalaisvirastona

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Tilastoissa ilmoitetut luvut ovat henkilömääriä, jollei toisin ilmoiteta.

Tilastoissa ilmoitetut luvut ovat henkilömääriä, jollei toisin ilmoiteta. TILASTOKATSAUS 214/1 Kansalaisuusyksikkö 24.7.214 KANSALAISUUSASIAT 1.1. 3.6.214 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä, menettämistä

Lisätiedot

6.2.2014/289 KHO:2014:22

6.2.2014/289 KHO:2014:22 6.2.2014/289 KHO:2014:22 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Perheenyhdistäminen - Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä - Suomen hyväksymä matkustusasiakirja - Somalia Diaarinumero:

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH1_311216PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH1_311216PP + OLE_PH1 1 *1299901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMESSA Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisollasi on oleskelulupa

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA OHJE Dnro 1 (62) 3/010/2007 25.5.2007 Voimassaoloaika 25.5.2007 31.12.2010 Kumoaa 6/010/2005 Kohderyhmä Ulkomaalaisvirasto Säädösperusta Laki ulkomaalaisvirastosta 2.1 OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_IN_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_IN_201114PP + OLE_IN 1 *1059901* OLESKELULUPAHAKEMUS PALUUMUUTON PERUSTEELLA Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa ns. inkerinsuomalaisena paluumuuttajana. 1) Olet itse, ainakin toinen vanhemmistasi

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla

Lisätiedot

Opiskelijan maahantulo peruskurssi maahantuloluvista

Opiskelijan maahantulo peruskurssi maahantuloluvista Opiskelijan maahantulo peruskurssi maahantuloluvista Essi Liimatainen Opiskelijatiimi 14.5.2014 Aiheita Maahantuloluvat ja maahanmuuttohallinto Viisumi vs. oleskelulupa Työnjako lupa-asioissa Oleskeluluvista

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot