Haukilahden lukio. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukilahden lukio. Vuosikertomus 2014-2015"

Transkriptio

1 Haukilahden lukio Vuosikertomus

2 SISÄLTÖ 3 Hyvät Haukilahtelaiset 5 Mitä sivistys on? 7 Kolme ohikiitänyttä vuotta 9 A Whole Different Year 10 Un año viviendo en tierras nórdicas! Tage im Norden 12 Krakova-kurssi 13 Berliini-kurssi 15 Kulttuuripäivä 16 Tandemklass med Mattlidens gymnasium 17 Konserttikurssi Opiskelijakunnan hallitus 18 Talviliikuntakurssi - Vuokatin rinteillä ja laduilla 20 Urheiluvalmennus 26 Liikuntaa, yhteishenkeä ja voittamisen kulttuuria Espoon lukioiden välinen kilpailutoiminta 30 Pääkaupunkiseudun välinen kilpailutoiminta Valtakunnallinen kilpailutoiminta 31 Opinto-ohjaus 32 Tehoviikko Aikatauluja 38 Syksyn 2013 ylioppilaskirjoitukset 39 Kevään 2014 ylioppilaskirjoitukset 40 Oppikirjaluettelo lukuvuodelle Haukilahden lukion opiskelijakunta lukuvuonna Tutorit Lukion tuntijako 44 Lukion opettajakunta Lukion hallinto 46 Syksyn 2014 ja kevään 2015 ylioppilaat 47 Ylioppilastutkinnon tulokset haukil ahden lukio Käyntiosoite: Koulutanhua 3 Postiosoite: PL 3238, ESPOON KAUPUNKI Puh (09) , fax (09)

3 hyvät haukilahtelaiset Taas on lukuvuosi vierähtänyt työn touhussa ja kesä ovella. Kulunut lukuvuosi oli Haukilahden lukion 37. ja koko oppilaitoksen 63. Opiskelijamäärämme oli lukuvuoden alussa 342. Ensimmäisen vuositason aloitti 108 uutta lukiolaista, joista 15 Haukilahden lukion urheilulinjalla. Lukiokoulutusta uudistetaan tällä hetkellä voimakkaasti. Lukuvuonna lukion uusi valtakunnallinen tuntijako astuu voimaan ja tulevat ylioppilaat kirjoittavat ensimmäiset ylioppilaskokeensa sähköisesti. Vaikka tuntijaon uudistukset jäivät varsin vähäisiksi, uusi tuntijako antaa hyvät lähtökohdat lukiokoulutuksen kehittämiselle. Opettajat joutuvat miettimään keskenään monia oppiaineiden ylittäviä yhteistyömuotoja. Yksin puurtaminen ei ole enää ajanhenkeä vaan on puhallettava yhteen hiileen. 3 Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu voimakkaasti myös nuoren ääni. Nuorta kuunnellaan ja hänen rinnallaan eletään. Tämä näkyy myös uudessa oppilashuoltolaissa, joka astui voimaan tämän lukuvuoden alussa. Laissa kiinnitetään voimakkaasti huomiota ennalta ehkäisevään oppilashuoltoon. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että lukion on kehitettävä yhteisöllisiä toimintamuotoja, joilla se voi esimerkiksi estää koulukiusaamisen ja parantaa opiskelijoidensa lukioviihtyvyyttä. Tämä varmasti parantaa myös oppimistuloksia. Haukilahden lukio on ottanut ylläolevat haasteet innolla vastaan. Opiskelijat ovat olleet eturintamassa kehittämässä sähköistä oppimista ja heitä on kannustettu käyttämään erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. Fronter on tullut yhä tutummaksi ja sähköiset oppikirjat ovat hiljalleen tulleet nuorten arkipäivään. On ollut ilo huomata, kuinka suurella sydämellä olemme mukana uudistamassa lukiokoulutusta vastaamaan paremmin nyky-yhteiskunnan haasteita. Haukilahden lukiossa nuorta kuunnellaan. Tutortoiminta on laadukasta, oppilaskunnan hallitus on vahvasti lukion arjessa mukana. Yhtenä hyvänä esimerkkinä voisi mainita Haukilahden lukion kolmen uuden lehtorin valintaprosessin. Opettajahaastatteluja oli yli 20 ja melkein jokaisessa haastattelussa oli myös opiskelija mukana. Haukilahden lukiossa huhtikuussa toteutettiin ns. tehoviikko. Tällöin opiskelija valitsi yhden lukiokurssin, jonka hän opiskeli yhdessä viikossa. Tarjonta oli hyvin monipuolinen. Oli Berliinin matkaa, ensiapua, kielenhuoltoa, luovuutta, tutustumista Yhdysvaltioihin ja Aalto-yliopistossakin opiskeltiin ja paljon muuta. Sekä opettaja- että opiskelijapalautteet olivat rohkaisevia. Opetuksen

4 näkökulmasta ehkä suurin anti oli, että moni opettaja teki tiivistä yhteistyötä kollegoidensa kanssa. Joillakin kursseilla oli jopa kolme eri oppianeen opettajaa. Tehoviikko toteutuu varmasti myös ensi lukuvuonna ja entistä upeampana. Kuluvana lukuvuonna olemme olleet vahvasti mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Haukilahden lukiossa on ollut kolme ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa Sara Coellar (Sveitsistä), Stephanie Ramos (Filippiinelitä) ja Rodrigo Serpa (Perusta). Kiitos, että meillä oli mahdollisuus tutustua teidän kulttuureihinne. Lukiomme opiskelijat ovat vierailleet Berliinissä ja Puolassa Krakovassa tutustumassa Auschwitchin keskitysleiriin. Kiina-, Kanada sekä Intiayhteistyöt ovat alkamassa. Tästä toiminnasta haluan erityisesti kiittää osallistuneita opettajia ja kannatusyhdistystä, joka on avustuksillaan sen mahdollistanut. Tutor- ja oppilaskuntatoiminta on ollut kuluvana lukuvuonna aktiivista. He ovat järjestäneet monia mieleenpainuvia tapahtumia kuten Nuuksio-päivän 1. vuositason opiskelijoille. Kaikella tällä on ollut voimakas yhteisöllinen vaikutus. Lukiorakennuksemme on varsin iäkäs, mutta edelleen kohtuullisen toimiva. Perusparannusta kuitenkin kaivataan ja Espoon kaupunki on luvannut saneerauksen siten, että puitteiltaan uudistunut lukio aloittaa lukuvuonna Tällöin lukion oppimääräkin todennäköisesti kasvaa yli 500 opiskelijan. yleislukion kuin urheilulinjankin osalta. Lukion sisäänpääsykeskiarvoraja kesällä 2014 oli 8,21 ja urheilulinjan sisäänpääsypistearvoraja oli yksi valtakunnan korkeimmista. Haluan kiittää tässä yhteydessä kaikkia seuroja ja valmentajia, jotka ovat tehneet kanssamme yhteistyötä. Tämän vuoden yhteishaussa hakijamäärämme nousi ensisijaisten hakijoiden osalta n. 20%. Tästä voimme olla ylpeitä. Olemme tehneet hienoa työtä, jota arvostetaan ja josta kuullaan lukiomme ulkopuolellakin. Haluan kiittää tässä yhteydessä kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka ovat olleet rakentamassa oppilaitostamme. Lopuksi kiitän kuluneesta vuodesta kaikkia opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa. Koen suurta ylpeyttä olla rehtorina Haukilahden lukiossa. Lukion johtokunta ja kannatusyhdistys ansaitsevat myös suuren kiitoksen. Samassa rakennuksessa toimivan Haukilahden koulun kanssa yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Tästä lausun suuren kiitoksen Haukilahden koulun rehtorille Ari Suistolalle. Espoossa Pekka Piri rehtori Haukilahden lukio Haukilahden lukio on ollut ja on edelleen vetovoimainen lukio niin 4

5 mitä sivistys on? Tiivistelmä lehtori Kitusen pitämästä virkaanastujaisluennosta. Suomalaisessa ja länsimaisessa traditiossa sanalla sivistys voidaan nähdä kolme ulottuvuutta: henkinen, toiminnallinen ja yhteiskunnallinen. Kielitoimiston sanakirja vuodelta 2012 määrittelee sivistyksen seuraavasti: sivistys on kasvatuksen avulla omaksuttuja tietoja ja henkistä kehittyneisyyttä. Suomenkieleen sana sivistys tuli 1820-luvulla, ja sen ensimmäisenä käyttäjänä pidetään suomenkielen tutkijaa Reinhold von Beckeriä ( ). Kansankielessä sana liitettiin arkiseen työhön. Sehän on melko lähellä esimerkiksi sellaisia sanoja kuin siistiminen ja siivoaminen, ja myös sanaa siveellisyys. Suomalaisen filosofin ja valtiomiehen Johan Vilhelm Snellmanin ( ) mukaan yhteiskunnallinen siveellisyys tarkoittaa lainmukaista ja moraalista toimintaa. Eero Ojanen määrittelee kirjassaan Sivistyksen filosofia (2008) sivistyneen ihmisen hyväksi kansalaiseksi ja kansalaisen olemisen kannalta on tärkeää tuntea yhteinen tieto- ja kulttuuriperinne. 5 Antiikin Kreikan klassisella kaudella ateenalaiset korostivat kasvatuksen, paideian merkitystä kulttuurin ylläpitäjänä. Kreikkalaisen filosofin Aristoteleen ( eaa.) mielestä kasvatuksen tavoitteena oli opettaa lapsi toimimaan kaupunkivaltion kansalaisena. Aristoteleen ihmisihanne oli kaloskagathos, henkisesti ja ruumiillisesti tasapainoinen ihminen, joka kaihtoi raakuuksia ja osasi käyttäytyä hienostuneesti. Roomalainen filosofi Marcus Tullius Cicero ( eaa.) painotti Aristotelesta enemmän ihmisen henkisiä ominaisuuksia. Hänen mukaansa ihanteellinen ihminen on kirjallisesti ja taiteellisesti sivistynyt, minkä lisäksi tällä tuli olla moraalisia periaatteita sekä perinteiden tajua ja kunnioitusta. Ihmisen on tunnettava vastuunsa muita kohtaan ja siksi toimittava suvaitsevasti, miellyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Antiikin aikana sivistyneisyys liitettiin aktiiviseen kansalaisuuteen, joka ei ollut mahdollista kaikille, sillä esimerkiksi naiset ja orjat eivät voineet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Myöhäiskeskiajalla eläneen saksalaisen mystikkoteologia mestari Eckhartin ( /1328) mukaan ihmisen tehtävä on päästä henkiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Eckhart käytti tästä ihmisen kehitysprosessista sanaa Bildung. Saksalaisen 1800-luvun idealistisen filosofian mukaan Bildung oli taas ihmisen oman idean toteuttamista, ihmiseksi tulemista. Tämän seurauksena syntyi antiikin ajasta poikennut käsitys kaikille yhtäläisesti kuuluvasta mahdollisuudesta kehittyä henkisesti eli sivistyä. Wilhelm von Humboldtin ( ) mukaan yliopiston

6 tuli olla sivistyksen tyyssija. Hänen perustamansa Berliinin yliopisto olikin 1800-luvulla suunnannäyttäjä eurooppalaiselle sivistyskäsitykselle, jossa korostuivat kasvatus, tieteellinen tutkimustyö ja antiikin ajan perinteen tunteminen. Erilaisten sivistyskäsitysten avulla on mahdollista nähdä länsimainen kulttuuri jatkumona ja kokonaisuutena. Saksalainen filosofi Immanuel Kant ( ) näki tuon jatkumon huipentumana sivilisoituneen rauhan tilan, jossa ihmiset ja kansat kykenevät toimimaan keskenään yhteisten sääntöjen ja sopimusten pohjalta. Kantin mukaan valistunut eli sivistynyt ihminen kykenee ja uskaltaa ajatella ja toimia itsenäisesti. Tällöin ihmisestä tulee kansalainen, yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Edellytyksenä on yhteiskunnallinen vapaus, joka ohjaa ihmistä vastuullisuuteen ja muiden huomioimiseen. Tämän tulee olla myös tämän päivän kasvatus- ja sivistyskäsityksen lähtökohta. Eero Kitunen Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 6

7 kolme ohikiitänyttä vuotta Kolmen vuoden puurtaminen ja ahkerointi on nyt tuotu päätökseen. On outoa ajatella, että tämä osa elämää on nyt ohi. Äskenhän sitä vasta jännitti ensimmäistä lukiopäivää ja uusia kavereita. Nyt jännityksen kohteeksi ovat kuitenkin muuttuneet jatko-opinnot. Ympyrä on sulkeutunut, ja on aika jättää menneet lukiovuodet taakse. Pian karistan tämän tien tomut vaatteistani lopullisesti ja painan valkolakin päähäni muiden abiturienttien kanssa. Vaikka jätänkin taakseni tämän nelikerroksisen talon, en tee niin tyhjin käsin. Vuoteni Haukilahden lukiossa ovat antaneet minulle paljon. Olen hyvän yleissivistyksen lisäksi oppinut monia asioita itsestäni ja maailmasta, jossa elän. Laaja kurssivalikoima mahdollisti omien kiinnostusten kohteiden syvemmän tutkimisen ja mahdollisuuden seurata omaa polkuaan opiskelussa. Akateemiset tietoni ovat kasvaneet yhtä matkaa minuuteni kanssa. Kurssimatkani Berliiniin ja Krakovaan antoivat minulle uskoa omaan pärjäämiseeni ulkomailla ja maailmassa yleisesti. Kolmeen vuoteen on mahtunut monia tapahtumia, jotka ovat toimineet virstanpylväinä niin minun kuin monen muunkin lukiopolulla. Ensimmäinen tapahtuma, joka on varmasti pinttynyt jokaisen abiturientin mieleen, ovat nahkiaiset. Aluksi kyseinen tapahtuma jännitti 7 kaikenlaisten kuulopuheitten takia, mutta itse nahkiaispäivänä kaikki sujui rennosti. Olen usein muistellutkin kyseistä päivää hyvillä mielin. Ensimmäinen lukiovuosi meni nopeasti pakollisten kurssien ja uusien tuttavuuksien parissa. Opolta sai hyviä neuvoja opintojen suorittamiseen ja lukkareiden järjestämiseen. Vuoden lopussa oma opiskelu oli jo hallussa. Myös tärkeät faktat, kuten se, että opon huone sijaitsee todellakin kolmannessa ja opettajienhuone toisessa kerroksessa, olivat jo itsestään selvyyksiä. Toisena lukuvuonna itselläni ja monella muulla kakkostytöllä ajatukset pyörivät vanhojen tanssien ympärillä jo alkusyksystä. Kun tämä kohuttu tapahtuma sitten vihdoin koitti, oli epätodellinen olo. Nyt oltiin koulun vanhimpia, ja vuoden päästä olisi meidän vuoro lähteä. Abivuoden alussa ylioppilaskirjoitukset olivat lähempänä kuin koskaan aiemmin. Jotkut olivat kirjoittaneet osan aineista jo edellisenä keväänä, mutta itse liityin kirjoittajien joukkoon vasta abivuoden syksynä. Kurssit ja infot olivat antaneet hyvät valmiudet ja eväät tuleviin kokeisiin, mutta kokeet jännittivät silti yllättävän paljon. Syksyn kokeista päästyä ei keväällä onneksi tarvinnut enää jännittää itse koetilannetta, joka oli syksyllä jo tullut tutuksi. Huiman rekka-ajelun jälkeen iski haikeus. Ajatus, että pian en enää näkisi ystäviäni päivittäin, oli outo.

8 Kolme vuotta rutiinia loppuisi nyt. Kevään viimeisten ylioppilaskokeiden jälkeen tämä tunne vaan vahvistui. Mikään ei tuntunut todelliselta ja olo oli vapautunut. Nyt päivät vierähtelevät kirjastossa istuen ja pääsykoekirjoja lukien. Lukiosta on pian enää jäljellä vain muistoja, jotka tulevat haalistumaan ajan myötä. En ehkä tiedä, missä olen kymmenen vuoden kuluttua, mutta tiedän, että tulen muistelemaan vuosiani Haukilahden lukiossa lämmöllä. Nyt on meidän abiturienttien aika väistyä ja tehdä tilaa uusille keltaisen talon penkkien kuluttajille. Susanna Kalliola 3B 8

9 a whole different year Blessing or Mano Po in Tagalog is a way showing respect towards family and elders. Photograph, Kyle Jennerman, BecomingFilipino 9 Even though it has been a pretty hard year for me here in Finland, I will never regret all of the things I learned and experienced. I m not only talking about the school stuff. I have experienced things that I haven t even thought I would. Learning a language completely different from Tagalog and skiing? I would have said no to those a year and a half ago. Filipinos are known to be friendly, religious, and loud. All of which I guiltily am not. Nevertheless, I still am pretty much Filipino at heart. Most of the values that we have are way different from what you have here, which is why I have been experiencing culture shock most of the time. I will never forget my time here in Haukilahden lukio. Looking back at my last school year before I came here, a lot of things are different now. The teachers here are very hands-on and approachable. Their interaction with the students really fascinated me. Here, you can ask a question about a subject matter and the teacher will gladly answer them for you. Finns are reserved and will most probably not talk to you unless you talk to them first, something utterly distinct to what I was used to. Being a shy person, I was used to people talking to me first which didn t exactly help. Nevertheless, once I got to know and interact with some of them I realized that they are actually really pretty fun people. The students here are very responsible and independent. They almost always do their homework and participate in class. They always do what they re told. Even with their sports and other priorities, they manage to have time for everything. This, I believe is the best thing about Finns. Stephanie Ramos

10 un año viviendo en tierras nórdicas! Esquiando en Tahko Cuando vine a Finlandia muchas personas en mi país me tildaron de loco, muchos de ellos pensaron que me iba a vivir entre esquimales y pingüinos, y que probablemente la iba a pasar muy mal ya que las condiciones climatológicas aquí son muy extremas y la calidad de vida altísima. Ahora, después de que pasara el invierno y haber vivido por 8 meses aquí pues podría decir que fue la mejor gran decisión de mi vida. En primer lugar he madurado mucho a lo largo de estos meses, he aprendido a no despilfarrar dinero y que el invierno es parte de la experiencia. Este colegio me ha enseñado lo 10 que es la educación de primer mundo y aunque muchas veces no estuve prestando atención (claro esta que al no hablar el idioma es muy difícil estar concentrado) pude comprender el las diferencias entre los alumnos de Finlandia y los alumnos de Perú, solo daré un ejemplo: una vez estaba en clase de ingles, dando el examen de fin de periodo y por algún motivo la profesora salió de la clase. En mi colegio de Perú probablemente todos los alumnos hubiéramos saltado a copiar de nuestro compañero pero esto no sucedió aquella vez, todos los alumnos fineses se quedaron en sus respectivos pupitres concentrados en su examen.

11 La vida en Finlandia puede ser aburrida aveces. Muchas veces no verás el sol por muchos días pero cuando lo ves comienzas a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Yo vengo de un país donde tenemos sol todo el año y algunos días grises aquí fueron suficientes para depri- mirme un poco, pero al final uno se acostumbra. Gracias a esta escudos por darme la oportunidad de estudiar aquí es y será como mi segunda casa. Rodrigo Serpa Barrenechea 333 tage im norden 11 Ich erinnere mich noch gut an den Moment wo ich im Flugzeug nach Helsinki saß. Voller Panik, Neugier und einer riesigen Vorfreunde. Wie fast immer stellt man sich die Zukunft anders vor, als sie dann wirklich sein wird. Doch würde ich die Erlebnisse die ich hier gesammelt habe umtauschen wollen? Ich durfte meine größten und wahrscheinlich gewöhnlichsten( für einen Austauschschüler ) Träume erfühlen. Zum Beispiel sah ich das lang ersehnte nördliche Polarlicht. Sowohl überwindete ich mich auch ein Eisbad in Lappland zu nehmen. Aber auch im Süden Finnlands habe ich lebenslange Erinnerungen und Freunschaften gemacht. Der einmalige Vanhat Tanssit gehört definitiv dazu. Wie auch die Ausflüge nach Tampere und Turku. Zum Schluss möchte ich der Schule noch danken. Sie machte mein Jahr in Finnland einmalig. Vielen und lieben Dank. Auf diesem Bild kannst du den Pilatus sehen. Der meinem Heimatdorf Alpnach am nächsten liegt. Er ist bekannt für seine weltweite steilste Zahnradbahn. Sie fährt auf einer 4,6 km langen Schmalspurstrecke von Alpnachstad auf den Pilatus. Hierbei überwindet sie eine Höhendifferenz von 1629 m. Sara Coellar Cabrera

12 krakova-kurssi Syksyn sateiden keskellä suuntasi 18 opiskelijaa ja kaksi opettajaa kulkunsa kohti Puolaa, Krakovaa ja Auschwitzia. Ennen matkaa tapasimme kolme kertaa ja tutustuimme Puolan historiaan, katoliseen kirkkoon Puolassa ja juutalaisten historiaan. Jaoimme etukäteen opiskelijat ryhmiin, joiden tehtävänä oli matkan aikana koota aineistoa esiteltäväksi lukion muille opiskelijoille palattuamme reissulta. Kurssin jälkeen tapasimme pari kertaa ja valmistelimme esitystä, joka sitten pidettiin auditoriossa 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssin tarkoitus oli tutustua katolisuuteen ja juutalaisuuteen Puolassa. Kävimme mm. keskusaukion Mariankirkossa. Wavelin katedraalissa ja parissa muussakin katolisessa kirkossa tutustumassa eri aikakausien arkkitehtuuriin. Krakovasta kotoisin olevan paavi Johannes Paavali II:n kuvat näkyivät kaikkialla Krakovassa ja pääsimmepä hänestä kertovaan näyttelyynkin tutustumaan sattumalta. Opiskelijoille oli elämys nähdä katukuvassa paljon mm. fransiskaanimunkkeja ja ursuliini-sisaria. Ensimmäisenä iltana aterioimme pizzeriassa yhdessä ja hahmotimme Krakovan keskustaa. pidemmäksi aikaa tunnelmoimaan maan alle. Toinen pääkohteistamme oli Auschwitz-Birkenau. Sateisessa säässä kuljimme Auschwitzin museossa ja illan hämärtyessä siirryimme Birkenaun puolelle. Oppaan kertomukset ja kaikki mitä näimme, hiljensi monet meistä. Sateinen sää loi myös autenttista tunnelmaa. Viimeisenä päivänä siirryimme Kazimierzin juutalaiskaupunginosaan, jossa söimme yhdessä lounaan. Sieltä jatkoimme Schindlerin tehtaille, jossa kiersimme vapaasti museon läpi. Matka Kazimierzista Schindlerin tehtaille taittui ikimuistoisesti katetuilla golfkärryillä muun liikenteen seassa. Vapaa-aikaakin jäi sopivasti ostoksilla käymiseen. Kaikille jäi varmasti paljon hyviä muistoja matkasta ja palasimme yhtä kokemusta rikkaampina takaisin. Pia Jussila Uskonnon lehtori Kävimme Wieliczkan suolakaivoksilla, jossa kuljimme maan alla pitkät matkat. Kaivos oli niin vaikuttava, että jäimme suunniteltua 12

13 berliini-kurssi Haukilahden lukiossa järjestettiin tehoviikko kevätlukukaudella Tehoviikolla jokainen opiskelija suoritti yhden valitsemansa kurssin. Lehtori Kitusen ja Salmisen järjestämälle kurssille HI10 Berliini ennen ja nyt osallistui 18 opiskelijaa. Berliini-kurssi koostui kahdesta opetuspäivästä koulussa maanantaina ja tiistaina sekä Berliinin-opintomatkasta keskiviikosta lauantaihin. Koulussa tutustuimme esimerkiksi Berliinin historiaan perin pohjin, 13 ja nekin, jotka eivät olleet ennen lukeneet saksaa, oppivat sitä ainakin muutaman sanan Salmisen pitämän turistisaksaa käsitelleen oppitunnin aikana. Iltapäivisin valmistelimme ryhmissä Berliinin-opintomatkalla pidettäviä opastuksia. Kaikkia jännitti varmasti ainakin hieman, kun tapasimme keskiviikkona aikaisin aamulla lentokentällä. Berliiniin päästyämme söimme hotellilla täyttävän aamiaisen, minkä

14 jälkeen vatsat täynnä lähdimme tutkimaan Berliinin muuria. East Side Gallery teki maalauksineen kaikkiin vaikutuksen, samoin kuin Bernauer Strassen pakotarinat. Iltapäivällä tutustuimme omissa ryhmissämme opastusalueisiimme, minkä jälkeen meillä oli yhteistapaaminen Reichstagilla eli Berliinin valtiopäivätalolla. Loppuilta menikin vapaa-ajan vietossa. Pitkän päivän jälkeen unen saanti ei varmasti ollut ongelma kenellekään. Torstaina oli jälleen aikainen herätys. Päivän ensimmäisenä kohteena oli Alexanderplatz, Nikolaiviertel ja Schlossplatz, joista oli oppilaiden oma opastus. Alexanderplatzilla näimme muun muassa Berliinin kuuluisan televisiotornin ja Schlossplatzilla monta kaunista rakennusta, kuten Altes Museumin. Opastusten jälkeen suuntasimme Hackesche Höfelle, jossa saimme ihastella Jugend-tyylistä arkkitehtuuria talojen sisäpihoilla. Päivällä oli muutama tunti vapaa-aikaa, jolloin monet suuntasivat lounaalle tai shoppailemaan. Tämän jälkeen tutustuimme Gendarmenmarktiin ja Bebelplatziin. Bebelplatz on erityisen tunnettu siellä sijaitsevasta kirjarovioiden muistomerkistä, mutta tällä alueella sijaitsee myös muun muassa Berliinin yliopiston kaunis oikeustieteellisen tiedekunnan rakennus. Toisen opastuksen jälkeen saimme jälleen lähteä omille teillemme. Myöhemmin menimme vielä yhteiselle illalliselle Berliinin vanhimpaan ravintolaan. Ravintola Zur letzten Instanz oli oikein viihtyisä ja ruoka maistui jokaiselle. Illallisen jälkeen lähes kierimme vatsat täpötäynnä takaisin hotellille, jossa pidimme edellisen päivän tavoin iltapalaverin. Perjantaina tapasimme aamiaisen jälkeen tuttuun tapaan hotellin aulassa, josta suuntasimme Unter den Lindenille, minkä jälkeen lehtori Kitunen kertoi meille vielä Holocaust-muistomerkistä, Wilhelmstrassesta ja Potzdamer Platzista. Tauolla pääsimme shoppailemaan ja syömään lounasta. Ostokset tehtyämme tapasimme iltapäivällä hotellimme lähellä Wittenbergplatzilla, josta kävelimme Kurfürstendammille päivän toiselle opastuskierrokselle, jolla pääsimme tutustumaan esimerkiksi Berliinin vanhan kauppakadun historiaan. Ohjelmassa oli lisäksi The Story of Berlin -museo, jossa saimme yllättäen opastuksen suomeksi. Opas esitteli Berliinin historian pähkinänkuoressa mielenkiintoisella tavalla. Museon jälkeen saimme vielä vapaaaikaa ostoksille ja syömiseen. Illan viimeinen ohjelma oli iltapalaveri, jossa kokosimme päivän tapahtumat yhteen. Kokonaisuudessaan matka oli erittäin onnistunut ja se ylitti monen odotukset. Berliini näytti meille parhaan puolensa ja säät suosivat meitä koko matkan ajan. Palasimme lauantaina päivällä takaisin Suomeen väsyneinä, mutta monta kokemusta ja paljosta kävelystä aiheutunutta jalkarakkoa rikkaampina. Berliini on kaupunki, johon ehdottomasti lähtisi uudestaankin. Camilla Hytönen 1A 14

15 kulttuuripäivä Maaliskuussa vietettiin lukiossamme perinteistä Liikunta- ja kulttuuripäivää. Tämän vuoden aiheena oli maailmankaikkeus ja kaiken teoria. Päivä koostui aiheeseen liittyvästä luennosta sekä elokuvasta läheisessä elokuvateatterissa. Lukiossamme esiintyi kosmologi ja Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan lehtori Syksy Räsänen. Hän piti luennon aiheesta maailmankaikkeus ja maailmankaikkeuden laajeneminen. Hän kertoi esityksessään myös mustista aukoista, pimeästä energiasta ja galakseista. Vaikka luento toteutettiin erittäin perinteisesti ja tiukasti fysiikkaan pitäytyen, vangitsi se yleisön hienosti. Luento innoitti opiskelijoita tekemään hyviä, mielenkiintoisia kysymyksiä ja niihin Syksy Räsänen vastasi perusteellisesti. Ruokailun jälkeen mentiin katsomaan elokuvaa Kaiken teoria, joka kertoi maailman yhdestä merkittävimmästä tiedemiehestä, astrofyysikko Stephen Hawkingista. Elokuva keskittyi kuvaamaan Hawkingin henkilökohtaista elämää. Se kertoi hänen rakastumisestaan kirjallisuustieteitä opiskelevaan Jane Wildeen, avioliitosta ja perhe-elämästä tämän kanssa sekä hänen vaikean sairautensa etenemistä. Paikoitellen saatiin nauttia hänen tieteellisen tutkimustyönsä kuvaamisesta sekä keskusteluista hänelle tärkeistä aiheista, kuten aika, avaruus, universumin synty sekä singulariteetti. Nämä sanat olivat meille kaikille hiukan tutumpia kuultuamme Syksy Räsäsen luennon samoista asioista. Elokuvan miespääosasta on jaettu useita elokuva-alan palkintoja ja huolimatta elokuvan saamista positiivisista ja negatiivisista arvioinneista, mielenkiintoisin on itse Stephen Hawking toteamus elokuvasta että elokuvan näkeminen on antanut hänelle mahdollisuuden katsoa elämäänsä ulkoapäin. Hänen mukaansa Eddie Redmayne näytteli häntä niin hyvin, että hän toisinaan luuli itse päätyneensä valkokankaalle Redmaynen asemesta.(wikipedia) Lukiomme opiskelijat antoivat päivästä positiivista palautetta. Hanne Poikonen Matematiikan ja fysiikan lehtori 15

16 tandemklass med mattlidens gymnasium Päivämme Mattlidens gymnasiumissa alkoi suomen kielen tunnilla. Aluksi tutustuimme pareihimme ja keskustelimme mm. lukioidemme perinteistä. Tunnin aiheena oli slangi ja pääsimmekin yhdessä pariemme kanssa tekemään hetkittäin hieman haastavaakin slangitestiä sekä kuuntelemaan stadin slangilla höystettyjä videoita. Suomen tunnin jälkeen parimme hajaantuivat eri tunneille ympäri suurta koulurakennusta, ja me seurasimme mukana. Osa oppilaista pääsi seuraamaan muun muassa englannin tuntia aitiopaikalta, toiset taas päätyivät hyppytunnilla todelliselle kuullunymmärtämisen harjoitukselle: ottamaan osaa ruotsinkieliseen keskusteluun. Haukilahdessa ruotsin tunnilla ohjelmaa oli runsaasti: keskustelua ruotsiksi koulutuksesta ja tulevaisuuden suunnitelmista, kielioppivisoja netissä ipadeja hyödyntäen sekä puheen kirjoittamista yhdessä parien kanssa. Esille tuli hauskoja eroja 16 tiettyjen sanojen kirjoitusasuissa, mikä oli mielenkiintoista niin opettajista kuin oppilaistakin. Tunnin jälkeen Mattlidenin oppilaat pääsivät seuraamaan kanssamme tuolloin pidettyä Berliini-kurssin esitystä ja saamaan esimakua koulumme erikoiskursseista. Vi tyckte att samarbetet med Mattlidens gymnasium var en intressant och givande erfarenhet. Det var kul att märka skillnader mellan grann gymnasier och få möjlighet att umgås med svenskspråkiga ungdomar samt besöka deras skola. Samarbetet var jättenyttigt eftersom vi fick använda våra kunskaper i svenska och nu vet vi att vi alltid kommer att klara oss även på svenska. Tack Susanne Björksten från Mattlidens gymnasium och vår lärare Leena Mattila-Villa som ordnade samarbetsdagarna för oss. Julie Luhtanen 2C

17 konserttikurssi 3. jaksossa järjestettiin konserttikurssi, joka on yksi vapaavalintaisista musiikin kursseista. Kurssin tavoitteena oli suunnitella konsertti, joka lopulta esitettäisiin koko koululle. Kurssilla jokainen sai ehdottaa omia lempi biisejään, joista lopuksi valittiin parhaimmat. Jokainen sai myös soittaa haluamaansa soitinta ja/tai laulaa. Kurssilla jokaiselle oli oma tärkeä tehtävänsä, oli se sitten laulaminen, soittaminen tai valojen käsittely. Jokainen sai tehdä kurssilla juuri sitä mistä itse piti eniten. Esitettävät biisit koostuivat eri tyylilajeista, mikä teki konsertista monipuolisen. Konsertissa soitettiin eri aikakausien sekä nykyhetken hittibiisejä. Musiikin ääripäät värittivät hyvin konserttia, sillä konsertista löytyi mm. klassista ja rockia. Kurssilla treenattiin yhdessä biisejä ja suunniteltiin konsertin toteutusta. Jokainen sai vaikuttaa ja tuoda omaa näkemystään konserttiin. Kurssi toteutettiin huolella alusta loppuun saakka ja siellä vallitsi hyvä meininki. Tärkeintä ja hauskinta kurssilla oli hyvä yhteishenki, toisten kannustaminen ja tietenkin mahtava konsertti. Ella Haartti 2C Hallituskauden kohokohta on ollut opiskelijakunnan hallituksen huhtikuussa järjestämä eduskuntavaalipaneeli. Vaalipaneeliin osallistui kuusi ehdokasta, joista tunnetuimpia olivat luultavasti kansanedustajat Maria Guzenina ja Jussi Niinistö sekä Suomen entinen pääopiskelijakunnan hallitus Haukilahden lukion uusi opiskelijakunnan hallitus aloitti toimintansa tammikuussa Tämän vuoden hallituksesta muodostui tiivis seitsemän opiskelijan edustajisto. Sen työssä on korostunut sisäinen luottamus ja toiminnan joustavuus. Hallituksen jäsenet löysivät esimerkiksi nopeasti paikkansa ja vastuunsa. Hallitus vahvisti näkyvyyttään järjestämällä helmikuussa opiskelijakunnalle yleiskokouksen, jossa se 17 esittäytyi ja esitteli toimintasuunnitelmansa. Näkyvyyden lisäämiseksi on suunniteltu myös hallituksen omaa palstaa lukion verkkosivuille.

18 ministeri Matti Vanhanen. Paneelin juonsivat Maria Aaltonen ja Elmo Torppa, jotka suoriutuivat tehtävästään laudaturin arvoisesti. Lisäksi vaalipaneelipäivänä opiskelijakunnan hallitus järjesti yhteistyössä peruskoulun oppilaskunnan hallituksen kanssa nuorisovaalit, jotka olivat osa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n toteuttamia valtakunnallisia nuorisovaaleja. Hallituksen jäsenet toimivat mm. vaalitoimitsijoina ja ääntenlaskijoina. Hallitus koki nuorisovaalien järjestämisen tärkeäksi osaksi toimintaansa nuorten yhteiskuntatietoisuuden sekä äänestysaktiivisuuden tukemiseksi. Opiskelijakunnan hallitus on pyrkinyt myös parantamaan koulun viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Hallitus järjesti pääsiäisen aikaan suklaamunajahdin: eri puolille koulua piilotettiin suklaamunia, jotka löytäjä sai syödä. Tapahtuma oli opiskelijoiden antaman myönteisen palautteen perusteella jymymenestys. Toukokuussa hallitus järjesti lautapelitapahtuman koulun ruokalassa. Lukion oppilaskunnan hallitus kiittää Haukilahden lukion opiskelijakuntaa, rehtoria, opettajia ja muuta henkilökuntaa kuluneesta lukuvuodesta ja toivoo, että opiskelijakunnalla on jatkossakin mahdollisuus vaikuttaa yhteisen työ- ja opiskeluympäristön kehittämiseen. Joonas Roos 2D talviliikuntakurssi - vuokatin rinteillä ja laduilla Linnut lentävät pilvettömällä taivaalla, auringon säteet taittuvat hohtavan valkoisista rinteistä ja tuuli heiluttelee puiden ylimpiä latvoja. Aurinko on nousemassa, aamu alkamassa. Muutamakymmentä nuorta herää omista huoneistoistaan väsyneinä valmistuen aamupalalle, jonka jälkeen ensimmäinen rinnejakso alkaa. Pojat laskettelavat rinteessä yhdessä rykelmässä, muutamat kokeilevat hyppyreitä ja kokemattomammat laskettelijat turvautuvat rinneopettajan apuun. Keittolounaan jälkeen alkaa uusi rinnejakso, jonka aikana testataan uusia rinteitä ja nautitaan laskettelusta. 18 Väsyneiden nuorten valuessa pikkuhiljaa rinteistä takaisin mökeille, keittiössä valmistutaan päivälliseen, jonka ympärillä oleva vapaa-aika käytetään nukkumiseen ja kavereiden kanssa olemiseen. Iltavenyttelyn ja pelien jälkeen on mahdollisuus saunoa ja päivän päätteeksi kaikkien silmät painuvat kiinni ja uni peittelee nuoret tietämättömyyteensä. Näin kuluu normaali päivä Vuokatin urheiluopistolla, Haukilahden lukion talviliikuntakurssilla. Lukiolaiset ovat sitoutuneet kurssiin, kaikki haluavat päästä pois arjesta,

19 valkoisten hankien luo. Poikavoittoisella kurssilla on viisi tyttöä ja loput kuusitoista osallistujaa ovat poikia. Myös kaksi toisen vuositason opiskelijaa on eksynyt matkaan. Laskettelun lisäksi yhteishengen nostatus ja uusiin ihmisiin tutustuminen nousivat tärkeiksi asioiksi kurssin aikana. Poika, joka vaikuttaa koulussa ylimieliseltä, paljastuukin mukavaksi ihmiseksi. Ujo tyttö saa keskusteltua mieltään painavista asioista huonetoveriensa kanssa, eikä kakkosluokan pojatkaan ole loppupeleissä erityisen pelottavia. Ihmisiin tutustutaan paremmin, uusia ystävyyssuhteita solmitaan ja mielipiteitä muutetaan. Laskettelu on asia, jonka takia Vuokattiin on tultu ja se on myös asia, jota tehdään paljon. Myös vaihtelu normaalista arjesta ja omista rutiineista on mukavaa. Vaikka aamuherätykset pysyvät aikaisina, on helppo herätä, kun ruotsin tunnin sijasta rinne hohtaa edessäpäin. Nuoret saavat tehdä asioita yhdessä, erityistä supervalvontaa ei ole. Heihin luotetaan. Vuokatin luminen maisema eroaa etelän pimeydestä ja saa mielialan kasvamaan, masennus jää taakse. Kurssin päätteksi kaksikymmentäyksi nuorta istuu bussissa. Kaikkien mielialat vaihtelevat. Kotiin on toki mukava päästä, mutta rinteet olisivat kiehtoneet jäämään vielä muutamaksi päiväksi. Vaikka mieli onkin monella haikea, on se vain hyvä merkki. Vuokatti ei ole taaksejäänyttä elämää, vaan se jää elämään sydämeen niin pitkäksi aikaa kuin sille antaa tilaa. Sanna Valtonen, 1 C 19

20 urheiluvalmennus Aamuvalmennuksen monipuolistaminen ja tehostaminen Haukilahden lukio on tehnyt jo vuodesta 1994 lähtien suunnitelmallista ja joustavaa urheiluvalmennuksen ja lukio-opiskelun yhdistämistyötä. Tämän lukuvuoden kehityskohteena oli aamuvalmennuksen monipuolistaminen ja tehostaminen, joka näkyi urheilevien opiskelijoiden arjessa lisääntyneenä mahdollisuutena saada itselleen mm. erilaisten fyysisten ominaisuuksien ja lihastasapainon kehittämiseen sekä kehonhallinnan parantamiseen tarkoitettuja aamuharjoittelukertoja ammattivalmentajien johdolla. Matti Lindholm Suomen Golfliitosta vastasi golfareiden fyysisestä harjoittelusta torstaiaamuisin koko lukuvuoden. Ammattivalmentaja Matias Sarvela piti kerran viikossa fyysisten ominaisuuksien kehittämisharjoittelun tiistaiaamuisin kaikille niille urheilijoille, joilla ei ollut oman lajin aamuharjoitusta. Matin ja Matiaksen aamuvalmennus toteutui Summahallilla Tapiolan urheilupuistossa. Fysioterapeutti Tuomas Tikkala Suomen UrheiluFysiosta piti kehonhallinnan ja lihastapainon kehittämiseen liittyviä aamuharjoituksia 3. ja 4. jakson ajan mm. kaikille niille urheilijoille, joilla ei ollut oman lajin aamuharjoitusta. Tuomaksen aamuharjoitukset toteutettiin Esport Ratiopharm Arenalla Tapiolan urheilupuistossa. Lukuvuoden aikana lukion noin 350 opiskelijasta urheilijoita oli 96 opiskelijaa, joista 51 oli lukion urheilulinjalla, 45 lukion yleislinjalla. Maajoukkue-/MMtason eri lajien urheilijoita oli 40 ja SM-tason nuoria urheilijoita oli 56. Suomen olympiakomitean tuen piirissä yksi urheilija, Jenna Partanen, Taekwondo sekä yksi joukkue, Olarin voimistelijoiden OVO Team. Urheiluvalmennusta Haukilahden lukiossa jo yli 20 vuotta Haukilahden lukion urheilulinjan painopistelajeina ovat: Jääkiekko, golf, jalkapallo ja joukkuevoimistelu. Urheilulinjalle hakevien urheilijoiden määrä ja laatu ovat pysyneet korkealla tasolla ja urheilulinja oli erittäin haluttu paikka myös tänä vuonna. Haukilahden lukion urheilulinjalle oli vaikeinta päästä, kun vertailukohdiksi otetaan esim. urheilulukiot tai Espoon lukioiden eri lukiolinjat. Urheilulinjan sisäänottomäärän (15 urheilijaa) vuoksi urheilulinjan ulkopuolelle jää liian moni maajoukkueurheilija. Tämä kertoo siitä, että urheilulinjan sisäänottomäärä oli liian pieni, kun otetaan huomioon lahjakkaiden urheilijoiden hakijamäärät Haukilahden lukion urheilulinjalle. Haukilahden lukion urheilu- 20

21 linjan painopistelajien (jääkiekko, golf, jalkapallo ja joukkuevoimistelu), aamuvalmennuksesta vastaa ammattivalmentaja(t), lisäksi noin 50 urheilijastatuksen saaneella nuorella oli mahdollisuus joustavaan lukioopintojen ja urheiluvalmennuksen yhdistämiseen mm. seuraavissa 13 lajeissa (AV= aamuvalmennus): Koripallo (AV), salibandy (AV), Squash (AV), sulkapallo (AV), taekwondo (AV), muodostelmaluistelu (AV), Teamgym (AV), telinevoimistelu (AV), uinti (AV), baletti, nykytanssi, show- & streetdance, vesipallo ja yleisurheilu. Laadukas valmennus, harjoittelu ja opiskelu Haukilahden lukion urheiluvalmennuksen ja lukio-opiskelun yhdistäminen on jatkuva kehitysprosessi. Tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja ja käytänteitä edelleen niin, että niillä saavuttaisiin entistä paremmin lukiossa opiskelevaa nuorta urheilijaa tukevia asioita Tässä muutama huippupoiminta Haukilahden lukion urheilevien opiskelijoiden kansainvälisestä ja kotimaisesta menestyksestä menneen lukuvuoden ajalta: Joukkuevoimistelu OVO Kuluneena lukuvuotena OVO Team sijoittui World Cupissa sijoille 1. ja 3. sekä saavutti SM hopeaa Tapiolan urheilupuistossa toukokuussa pidetyissä voimistelun SM-kisoissa. OVO Teamissa voimistelevat Hirvonen Laura, Klang Janina, Pennanen Jenny, Tuompo Laura ja Ojaniemi Miisa. Myös toinen OVO:n joukkuevoimistelujoukkue OVO Team Esport menestyi maailmalla ja kotimaassa. OVO Team Esport sijoittui World Cupissa sijoille 3. ja 6. sekä SMkisoissa pronssille. Joukkueeseen kuuluvat Jantunen Noona, Jantunen Christa, Malkamäki Marianna, Lehto Sanni, Väkiparta Sanna, Jokinen Eeva Mari, Storm Iina, Peurala Tiila ja Vuolio Sonja. Molemmat OVO:n joukkueet ovat lunastaneet paikan mailman mestaruuskilpailuihin Fäärsaarille kesäkuussa alussa. Taekwodo Jenna Partanen Jenna Partanen, alle 21-vuotiaiden EM- pronssi- ja PM-kultamitalisti valittiin Suomen Taekwondoliiton vuoden 2013 junioriurheilijaksi. Jenna voitti kuluvana lukuvuotena Suomen mestaruudet alle 21-vuotiaissa sekä aikuisten sarjoissa. Hän on murtautunut aikuisten maajoukkueeseen ja edustanut Suomea useissa kasainvälisissä ja arvokisoissa. Telinevoimistelu Emil Soravuo Vuoden 2013 nuorten PM-kultamitalisti (permannolla ja hypyssä) Emil Soravuo edusti Suomea nuorten Olympialaisissa Kiinan Nanjingissä 2014 ja pääsi loistavasti hypyn finaaliin. 21

22 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä pyrkiä tekemään asiat paremmin kuin aiemmin. Keskeisimpiä mittareita tähän ovat: Valmentautua systemaattisesti ja kehittyä urheilijana sekä lukio-opiskelussa menestyminen omien kykyjen mukaan. Vuoden aikana moni nuori kehittyi urheilijana ja opinnot etenivät. Jotkut nuorista urheilijoista nousivat menneen lukuvuoden aikana omassa kehityksessään seuraavalle tasolle, ikäkausi/aikuisten maajoukkueisiin ja/tai aikuisten SM-tason edustusjoukkueisiin. Lukuvuoden ensimmäisenä päivänä elokuussa 2014 urheilulinjan aamuvalmennuksesta vastaavista valmentajista Pasi Purhonen, Suomen Golfliitto oli kertomassa oman lajivalmennuksen tavoitteista, sisällöistä ja käytänteistä sekä keskustelemassa koko opettajakunnan kanssa urheiluvalmennuksen ja opiskelun yhteensovittamisesta. Haukilahden lukion laadukkaan urheiluvalmennuksen toteutuksen keskeiset tekijät ovat: Espoolaiset huippu-urheiluseurat ja lajien ammattivalmentajat, joiden työn tulokset näkyvät niin kotimaan seuratason kuin kansainvälisen tason menestyksillä. Useamman valmentajan mukanaolo samassa aamuvalmennustilanteessa mahdollistaa yksilöllisemmän valmennuksen ja tätä kautta nuoren urheilijan taito- ja muiden ominaisuuksien paremmat kehittymismahdollisuudet. Laadukkaan valmennuksen lisäksi keskeistä harjoittelun onnistumisen kannalta on aamuvalmennuspaikkojen läheinen sijainti suhteessa Haukilahden lukioon. 22 Urheilijoiden tukipalvelut fysioterapia, lihastasapaino, omat valinnat ja tavoitteet Syyslukukaudella fysioterapeutti Tero Malinen Suomen UrheiluFysiosta piti urheilijoille luennon ja keskustelutilaisuuden urheilijan tukipilareista (harjoittelusta, palautumisesta, ravinnosta, unesta ja tasapainoisesta urheilijan elämästä. Yhtenä luennon ydinasioista olivat urheilijan lihastasapainon merkitys urheilijan kehityksessä sekä sen urheiluvammoja ennaltaehkäisevä vaikutus. Yhteistyössä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea), Suomen Valmentajat ry:n ja Espoon Urhea oppilaitosten kanssa järjestettiin Espoon Laurean ammattikorkeakoulussa luento, jonka piti yhdysvaltalainen fyysisen valmennuksen johtava asiantuntija Martin Rooney. Hänen värikäs ja mukaansa tempaava luento käsitteli tärkeitä asioita, jotka sopivat niin urheilijan elämään kuin normaaliin arkielämään. Martin Rooney kävi läpi mm. seuraavia aihealueita urheilijan asenteesta ja sen merkityksestä, arkipäivän valinnoista, omien tavoitteiden asettamisen merkityksestä, uskosta omaan menestymiseen ja itseluottamuksesta sekä oikeanlaisesta harjoittelusta ja keskittymisestä siihen mitä tekee. Tilaisuudessa oli paikalla urheilijoita Espoon urheaoppilaitoksista (Haukilahti, Leppävaara ja Omnia), eri lajien valmentajia sekä urheiluvalmennuksen koordinaattoreita. Haukilahden lukio ja Urhea Haukilahden lukio kuuluu pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan

23 (www.urhea.fi), jonka tavoitteena on auttaa nuoria urheilijoita yhdistämään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti opiskelu ja urheilu. Samalla se pyrkii takaamaan laadukkaan ja monipuolisen valmentautumisen eettisesti kestävällä pohjalla. Urhea on osa Suomen Olympiakomitean huippu-urheilujärjestelmää, huippuurheiluyksikön akatemiaohjelmaa. Vahva verkostoituminen pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan kuuluvien toimijoiden kanssa ja toimiminen Urhean valtuuskunnassa on ollut tärkeää Haukilahden lukion urheilulinjan toiminnan kehittämisen ja käytännön toteuttamistapojen kannalta. Haukilahden lukio on yksi 29 Suomessa toimivista urheilupainotteisista lukioista (www.olympiakomitea.fi). Espoon toisen asteen Urhea oppilaitokset yhteistyössä Haukilahden ja Leppävaaran lukiot sekä Omnia ovat Espoon Urhea oppilaitokset. Syksyllä 2014 jatkettiin jo keväällä 2013 aloitettua yhteistyötä. Syksyllä 2013 tehtiin selvitys Espoon urheilun ja opiskelun yhdistämisen nykytilasta. Selvitystyön tulokset esiteltiin tilaisuudessa, jossa paikalla olivat oppilaitosten rehtorit, Espoon kaupungin liikuntajohtaja Martti Merra, Urhean huippu-urheilukoordinaattori Juha Dalhström, Olympiakomiteasta Jari Savolainen sekä esityksen pitäneet oppilaitosten urheiluvalmennuksen koordinaattorit. Syksyllä 2014 Espoon kaupungin liikuntatoimen johtaja Martti Merra teki päätöksen, että Espoon liikuntatoimi on tukemassa Espoon Urhea oppilaitosten urheiluvalmennuksen tehostamishaketta vuodella Espoon Urhea oppilaitokset ovat tehneet kiinteää yhteistyötä oppilaitosten aamuvalmennuksen tehostamishakkeessa, lisäten urheilijoiden mahdollisuutta fyysisen harjoittelun mahdollisuuksiin. Lukuvuonna aloitettu tiedotuskampanja jatkui myös menneenä lukuvuotena. Espoon Urhea oppilaitosten yhteinen tiedostuskampanja liittyi urheilijoiden 2. asteen yhteishakuun. Mukana tässä yhteistyöhankkeessa olivat Espoon kaupunki, Suomen Olympiakomitea, pääkaupunkiseudun urheiluakatemia sekä iso joukko espoolaisia urheiluseuroja. Konkreettisina tuotoksina valmistuivat julistesarja Haluatko Huippu-urheilijaksi, infolehtinen ko oppilaitoksista ja Urheasta sekä sähköinen materiaali Espoon opetustoimen sivuille. Tämän lisäksi ko oppilaitosten urheiluvalmennuksen koordinaattorit tapasivat useiden espoolaisten urheiluseurojen toimihenkilöitä sekä vierailivat urheiluseurojen pitämissä tilaisuuksissa. Jääkiekkovalmennus Haukilahden lukion jääkiekon aamuvalmennustoiminta on jatkunut jo 20 vuotta. Aamuharjoittelun tavoitteena on yhdistää tehokkaasti lukio-opiskelu ja jääkiekon harjoittelu. Valmennuksessa keskitytään ensisijaisesti henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Aamuharjoittelu toteutetaan Matinkylän jäähallissa. Jääkiekon valmennuskursseja on viisi lukuvuodessa. Ensimmäisessä kurssissa pääpaino on luistelun monipuolisuudessa. 2-kurssin pääpainotus on syöttäminen/-ja vastaanotto. 3-kurssi painottuu maalintekoon. 4-kurssin pääpaino on lajiteknisten taitojen vieminen pelitilannehar- 23

24 joitteluun. 5-jaksossa keskitytään muihin oheislajeihin. Vahvalla kurssin sisäisellä painotusalueella pelaaja pääsee kiinni kunkin lajitaidon ytimeen.määrällisesti harjoituksia on 3 kertaa viikossa. Lukuvuonna harjoituksia kertyy noin 90, joka on noin 18 aamuharjoituskertaa yhden jakson aikana. Haukilahden lukion jääkiekon valmennusryhmästä seuraavat urheilijat ovat saaneet kunnian edustaa Suomea menneellä kaudella: 20-vuotiaiden maajoukkueessa Kaapo Kähkönen ja Anton Nyyssönen. Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa on kauden aikana pelannut Joonas Niemelä, Veeti Vainio ja Teemu Väyrynen. Alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa Niclas Almari, Kasper Kotkansalo ja Urho Vaakanainen. Haukilahden lukion aamuvalmennuksesta ovat vastanneet: Mika Marttila / Espoo Bluesin valmennuspäällikkö ja Tero Lehterä / Espoo Bluesin A-nuorten vastuuvalmentaja. Golfvalmennus Haukilahden lukion golfin aamuvalmennustoiminta on jatkunut jo 18 vuotta. Haukilahden lukio kuuluu Pääkaupunkiseudun Golfakatemiaan, joka muodostuu: Haukilahden, Mäkelänrinteen ja Pohjois-Haagan lukion golfareista ja johon Suomen Golfliitto tuo ammattivalmennuksen. Aamuharjoittelun painopisteet vaihtuvat jaksoittain niin, että 1. ja 5. jakso ovat lajitaitopainotteisia, 24 mutta koko lukuvuoden fyysisten ominaisuuksien: liikkuvuus, lihaskunto ja tasapaino sekä räjähtävyys, kimmo-ominaisuudet ja suunnanmuutos kehittämisharjoituksia on ollut 1-2 kertaa viikossa Matias Sarvelan ja Matti Lindholmin pitäminä. Harjoittelupaikkana aamuvalmennusryhmä käytti SeasonGolfia Suomenojalla sekä Helsingin Golfklubin Talin kenttää sekä Summahallia Tapiolan urheilupuistossa. Haukilahden lukion golfvalmennusryhmästä Suomen Golfliiton valmennusryhmiin kuuluvat Sofia Siivola (tytöt 2015) ja Santeri Lehesmaa (pojat, haastajaryhmä 2015). Golfvalmennuksesta ovat vastanneet Pasi Purhonen, PGA, Suomen Golfliitto ja Matti Lindholm, fyysinen valmennus/ Suomen Golfliitto/ Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. Jalkapallovalmennus Haukilahden lukion jalkapallon aamuvalmennustoiminta on jatkunut jo 10 vuotta. FC Hongan järjestämä jalkapallon akatemiavalmennus on tarkoitettu ikäkauden lahjakkaimmille nuorille. Harjoitusten painopistealueina ovat henkilökohtaisten taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen. Aamuharjoittelu on toteutettu Tapiolan urheilupuiston ulkokentällä sekä Esport Ratiopharm Arenan jalkapallohallissa kolmena aamuna viikossa (ti, ke ja to) klo Lukuvuoden 3. ja 4. jakson aikana kerran viikossa aamuharjoitus on toteutettu fysioterapeutti Tuomas

25 Tikkalan johdolla ja aiheena on ollut kehonhallinta ja lihastasapainon kehittäminen. Jalkapallon akatemiavalmennuksesta ovat vastanneet valmennuspäälliköt: Niko Laiho/ FC Honka, Kjell Friberg/ FC Honka ja Sampo Koskinen/ FC HonkaEsport. Joukkuevoimisteluvalmennus Haukilahden lukion joukkuevoimistelun aamuvalmennustoiminta on jatkunut jo 6 vuotta. Olarin voimistelijoiden järjestämä voimistelun aamuvalmennus jatkoi hyvää yhteistyötä Haukilahden lukion kanssa. Valmennusryhmä on tarkoitettu ikäkauden lahjakkaimmille nuorille. Aamuharjoitukset järjestettiin tiistaisin ja torstaisin alkaen klo 7.00 Esport Ratiopharm Areenalla Tapiolan urheilupuistossa. Harjoituksissa tehtiin alkulämmittelyt, joukkuevoimistelun lajiharjoitteita, fyysistä valmennusta, ohjelmien vaikeusosia ja harjoiteltiin kilpailuohjelmia. Olarin Voimistelijat ja seuran päävalmentaja Anneli Laine-Näätänen, joka toimii myös maajoukkueen päävalmentajana, ovat vastanneet aamuharjoituksista. Lopuksi kiitos Haluan esittää isot kiitokset kaikille toimijoille (koulunväki, urheiluseurat, valmentajat, lajiliitot, pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, vanhemmat ja muut toimintaan osallistuneet), jotka ovat olleet mukana ja osaltaan edesauttamassa sekä tukemassa nuoria lukiolaisia kehittymään entistä paremmiksi urheilijoiksi. Kiitos! Heikki Taskinen Urheiluvalmennuksen koordinaattori 25

26 liikuntaa, yhteishenkeä ja voittamisen kulttuuria Haukilahden lukion opiskelijat ovat olleet erittäin aktiivisia monilla eri urheilun alueilla. Edustaen hienosti Haukilahden lukiota Espoon, pääkaupunkiseudun ja valtakunnan tason kilpailuissa ja tapahtumissa sekä Suomea ulkomailla. Positiivisen ja fair play-hengen mukaisen osallistumisen lisäksi lukuvuosi on ollut tulosten ja saavutusten valossa jälleen kerran erittäin loistava. Isot kiitokset siitä kuuluvat kilpailuja liikuntatoimintaan osallistuneille kaikille opiskelijoille sekä joustavasti asiaan suhtautuvalle rehtorille ja opettajakunnalle. espoon lukioiden välinen kilpailutoiminta HAUKILAHDEN LUKION VAHVAA HALLINTAA GOLFKISOJEN KAIKISSA SARJOISSA Espoon lukioiden välinen kilpailutoiminta urheilussa alkaa perinteisesti golfkisalla syyskuun alussa (3.9) Espoon Golfseuran ja Gumböle Golfin kentillä. Golfkisa pelataan kolmessa eri sarjassa pelitasoituksen mukaan. 1. sekä 2. sarja pelataan Espoon Golfseuran kentällä ja 3. sarja pelataan Gumböle Golfin kentällä. Golfkisan kilpasarjassa (1-sarja lp/scr) mestaruus ja pronssia Haukilahden lukion golfarit ottivat 1. sarjassa kultaa ja pronssia. Mestaruuden vei Niclas Heino tuloksella (71) lyöntiä, joka tarkoittaa, että tulos on yhden lyönnin alle kentän ihannetuloksen. Kolmanneksi golfkisan kilpasarjassa (1-sarja/ 26 scr) tuli Sofia Siivola tuloksella (74). 10 parhaan joukossa Haukilahden lukion golfareita oli kuusi pelaajaa.

27 Golfkisan 2. sarjassa (lp/hcp) kaksoisvoitto Golfkisan 2. Sarja pelataan tasoituksellisena lyöntipelinä. Haukilahden lukion golfarit ottivat viime vuoden tapaan kaksoisvoiton. Voittoon pelasi Valtteri Sääski tuloksella 63. Toiseksi tuli viime vuoden mestari Joonas Roos tuloksella (75). Golfkisan 3. sarjan (pb/hcp) mestaruus Pistebogeysarjan voitti Ilpo Lehtovaara pelaten hienosti 37 bogeypistettä. Kaiken kaikkiaan golfkisoihin osallistui yhteensä 43 opiskelijaa 12 eri Espoon ja Kauniaisten lukiosta. Haukilahden lukiota golfkisoissa edusti yhteensä 12 opiskelijaa kolmessa eri Espoon lukioiden sarjassa sekä pääkaupunkiseudun golfakatemian sarjassa. Yleisurheilukisoissa mestaruus Max Höglundille korkeushypyssä Yleisurheilukilpailut pidettiin Leppävaaran urheilupuistossa syyskuun 16. päivänä. Haukilahden lukio osallistui yleisurheilukisoihin monipuolisella ja menestyvällä joukkueella. Max Höglund voitti korkeushypyn tuloksella 165. Mikael Hakkarainen otti hopeaa kuulantyönnössä tuloksella 12,10 ja Roope Oja oli kuulassa 4. tuloksella 10,89. Matti Pirhonen tuli toiseksi 1500m juoksussa ajalla 4.53,32. Severi Särkilahti hyppäsi pituudessa pronssille tuloksella 5,55, Kare Oja oli pituushypyssä 7. Tuloksella 5,13 sekä Max Höglund oli pituuden 9. Tuloksella 4, m juoksussa mukana olivat Severi Särkilahti, Roope Oja, Mikko Peura 27 ja Kare Oja. 100m loppukilpailuun selvisi alkuerien kautta Kare Oja, joka oli 5. Ajalla 12,72. Jalkapallossa viides peräkkäinen mestaruus Poikien jalkapallojoukkue eteni finaaliturnaukseen voittamalla alkuturnauksessa Olarin ja Espoonlahden lukiot. Laaksolahden jalkapallohallissa (28.10) pelatussa finaaliturnauksen välieräottelussa Haukilahti voitti ensin Etelä-Tapiolan lukion 5-1 ja loppuottelussa Haukilahden lukio kukisti Kuninkaantien lukion rangaistuspotkukilpailun jälkeen ja voitti Espoon lukioiden jalkapallomestaruuden viidennen kerran peräkkäin. Kultajoukkueessa pelasivat: Joose Haavanlammi, Mikael Sadinmäki, Karri Saarinen, Aapo Nurminen, Roope Suomela, Julius Urho, Pyry Suonpää, Kasperi Nieminen, Konsta Karppinen, Ilpo Lehtoranta, Henrik Liimatainen, Valtteri Sääski, Janne

lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja

lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja haukilahden lukio lukion ja urheilun yhdistäminen urheilulinja Lukio-opiskelun ja urheiluvalmennuksen yhdistäminen Haukilahden lukiossa Urheilulinja muodostuu pääosin painopistelajeista (golf, jalkapallo,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2014 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtori Kari Jukaraisen tervehdys 3 Uudet kasvot 4 Opiskelijakunta 6 Tutorit toimivat 8 Uuden ylioppilaan puhe ja Syksyn ylioppilaat 10 Opetusharjoittelijat

Lisätiedot

JärvenpÄÄn LUKIO 2011-2012

JärvenpÄÄn LUKIO 2011-2012 JärvenpÄÄn LUKIO 2011-2012 Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 4 Kohti lukiokoulutuksen valtakunnallisia kehittämislinjauksia 5 Aino Härkönen jää eläkkeelle 6 93-vuotiaan muistoja omasta kouluajastaan

Lisätiedot

suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen

suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen reilu rehti mukava ystävällinen ahkera ympäristötietoinen toiset huomioon ottava rehellinen luotettava

Lisätiedot

suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen

suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen reilu rehti mukava ystävällinen ahkera ympäristötietoinen toiset huomioon ottava rehellinen luotettava

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014 RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Muutosten lukuvuosi Muutosten vuosi 1 Rehtorin haastattelu 2 Kevään ja syksyn ylioppilaat 3 Oppilaskunta 4 Tutorit 6 Berliini 8 Vaihto-opiskelijamme

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015

vuosikertomus 2014-2015 TAPIOLAN LUKIO vuosikertomus 2014-2015 YHTEYSTIEDOT TAPIOLAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2014-15 Tapiolan lukio Sisällys Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2012 2013 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2013-2014 XXXVI

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2013-2014 XXXVI suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2013-2014 XXXVI reilu rehti mukava ystävällinen ahkera ympäristötietoinen toiset

Lisätiedot

suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen

suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen reilu rehti mukava ystävällinen ahkera ympäristötietoinen toiset huomioon ottava rehellinen luotettava

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2014-2015 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106 Kotisivut: http:/www.salonlukio.fi Salon lukion logo

Lisätiedot

TAPIOLAN LUKIO. Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO

TAPIOLAN LUKIO. Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO TAPIOLAN LUKIO Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu www.tapiolanlukio.fi Rehtori (virkavapaalla) Antti Ylimäki Vs. rehtori Matti Rajamäki puh. 046-877

Lisätiedot

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2012-2013 XXXV

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2012-2013 XXXV suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2012-2013 XXXV reilu rehti mukava ystävällinen ahkera ympäristötietoinen toiset huomioon

Lisätiedot

[Järvenpään lukio 2013] Pääkirjoitus. Lukiokoulutuksen uudistamisesta. Unelma velkakatosta. Alexander Stubb kylässä. Avaruussäätä tutkimassa

[Järvenpään lukio 2013] Pääkirjoitus. Lukiokoulutuksen uudistamisesta. Unelma velkakatosta. Alexander Stubb kylässä. Avaruussäätä tutkimassa lu 4 5 6 10 12 18 21 25 27 31 34 36 37 37 38 42 44 46 49 52 53 Pääkirjoitus Lukiokoulutuksen uudistamisesta Unelma velkakatosta Alexander Stubb kylässä Avaruussäätä tutkimassa Järvenpään lukiolaiset Euroopan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae

Vuosikertomus 2013-2014. Non Scholae - Sed Vitae Vuosikertomus 2013-2014 Non Scholae - Sed Vitae Sisällysluettelo Rehtorin katsaus lukuvuoteen.............................. 3 Klassikanpäivä...................................... 7 Urheilulukio.......................................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO. Kauppiaskatu 17 20100 Turku TURUN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN LUKIO Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629 305, 050-432 3671 va.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629 304, 044-907 4402 kanslia puh. 2629 253, 040-6871

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

Kuluneen lukuvuoden aikana lukioväki valmistautui useisiin valtakunnallisesti esitettyihin

Kuluneen lukuvuoden aikana lukioväki valmistautui useisiin valtakunnallisesti esitettyihin Järvenpään lukion vuosijulkaisu 2014-2015 Muutokset haastavat lukiokoulutustakin 4 ULKOMINISTERI VIERAILI LUKIOLLA 7 LUKION UUDESSA LOGOSSA SILKKIUIKKU NOUSEE LENTOON 8 #JLVAALIPANEELI15 10 EUROPEAN YOUTH

Lisätiedot

X-kiinteistön tiedon portaat. Vaasan lyseon lukio

X-kiinteistön tiedon portaat. Vaasan lyseon lukio X-kiinteistön tiedon portaat Vuosikirja 2010 2011 Vuosikirja 2010 2011 Vuosikirja 2010 2011 Vanhaa kunnostaen ja uutta rakentaen...3 OKH:n vuosi 2010 2011...5 Ranskaa ja ruotsia kaikenikäisille...6 Fysiikanopettajien

Lisätiedot

LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ

LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ LAUKAAN LUKIO MONIPUOLINEN, LÄ SNÄ JÄ LÄ HELLÄ Lukuvuosi 2013-2014 K iitosten aika Tiistain 27.5.2014 Helsingin Sanomissa silmääni tarttui ensimmäisenä otsikko Yo-tutkinnon sähköistys arveluttaa. Tämän,

Lisätiedot

TAPIOLAN LUKIO TAPIOLAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2011-2012. Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO

TAPIOLAN LUKIO TAPIOLAN LUKION VUOSIKERTOMUS 2011-2012. Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO 2 TAPIOLAN LUKIO Käyntiosoite Kutojantie 2 D 02630 ESPOO Postiosoite PL 3236 02070 ESPOON KAUPUNKI Kotisivu www.tapiolanlukio.fi Rehtori (virkavapaalla) Antti Ylimäki Vs. rehtori Matti Rajamäki puh. 046-877

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392. Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2013 2014 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 02 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 4392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

Lyseo nyt ja tulevaisuudessa

Lyseo nyt ja tulevaisuudessa Lyseo nyt ja tulevaisuudessa Lukio on vanha instituutio, ylioppilaskokeitakin on pidetty jo yli 150 vuotta. Lukio on tietenkin muuttunut suuresti vuosikymmenten saatossa. Ehkä suurin lukioita koskeva muutos

Lisätiedot

Voimistelun iloa - Sun Lahti 2013. Upland Overseas. Avena treenaa!

Voimistelun iloa - Sun Lahti 2013. Upland Overseas. Avena treenaa! LAHJAKAS2014 Voimistelun iloa - Sun Lahti 2013 Upland Overseas Avena treenaa! Taitoa, kansainvälisyyttä ja uusia kokemuksia Lahjan Tytöillä on ilo toivottaa vanhat ja uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Itä-Suomi 4/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

Lentoon. Tule meidän porukkaan! matkalla halki euroopan 16 kokemus ei nouse tyhjästä 6. Nouse

Lentoon. Tule meidän porukkaan! matkalla halki euroopan 16 kokemus ei nouse tyhjästä 6. Nouse ei vain kirjoituksia, vaan elämää varten 21 kamerat kohti pohjoista 22 Lentoon Nouse tuusulan lukiosta matkalla halki euroopan 16 kokemus ei nouse tyhjästä 6 Tule meidän porukkaan! 2 Katseet tulevaisuuteen

Lisätiedot

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu

KOULUN PERUSTAMISVUOSI. KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu REHTORI Mikko Sani 5 539 168 APULAISREHTORI Ari Mäkinen 5 559 7834 KOULUN PERUSTAMISVUOSI 198 KOULUN NIMET Lahden Suomalainen Tyttökoulu 198 1925 Lahden Tyttölyseo 1925 1939 Lahden Yksityinen Tyttölyseo

Lisätiedot

Kausijulkaisu 2012-2013. basketball. basketball

Kausijulkaisu 2012-2013. basketball. basketball Kausijulkaisu 2012-2013 basketball basketball Innoctus Oy Soita 010 281 6100 2 www.innoctus.fi Espoo Basket Team vahvassa nosteessa Olemme asettaneet kuluvalle kaudelle kunnianhimoisen tavoitteen: nostaa

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Etelä-Suomi 1 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot