TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)"

Transkriptio

1 2012/MAT813 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) NAISTEN SELVIYTYMINEN ASEPALVELUKSESSA Prof. FT Aki-Mauri Huhtinen, p KT Kaisa-Maria Peltokorpi, p Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitos Etnografinen tutkimus naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa Suomen Kansainvälisissä valmiusjoukoissa saapumiserässä II/ Johdanto Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien naisten motiiveja, kokemusta, palveluksessa selviytymistä sekä heihin kohdistuvia asenteita. Tavoitteena on edistää Puolustusvoimien koulutuskulttuurin ja varusmiespalveluksen kehittämistä. Tutkimusaineisto on kerätty Peltokorven asepalvelusaikana Suomen kansainvälisissä valmiusjoukoissa Porin Prikaatissa saapumiserässä II/11 ajalla Tutkimus on ajankohtainen, sillä naisten rooli kansainvälisessä kriisinhallinnassa on korostunut ja Puolustusvoimat tarvitsee enemmän naisia operaatiotehtäviin. Lisäksi naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tutkiminen on ollut Suomessa vähäistä, eikä naisia koskevaa tutkimusta Kansainvälisistä valmiusjoukoista ei ole tehty aiemmin lainkaan. Varusmiehenä tutkijalle on avautunut pääsy asepalveluksen epäviralliseen organisaatiokulttuuriin, johon virallisen organisaation katse ei ulotu. Asepalvelus Kansainvälisissä valmiusjoukoissa on myös mahdollistanut tutkijalle tavallista asepalvelusta paremman näköalan kansainväliseen kriisinhallintaan ja naisen rooliin siinä. 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma Tutkimuksen pääaineistona on Peltokorven omakohtainen kokemus ja havainnointi palvelusajalta sekä kahdenkymmenen tutkijan kanssa samaan aikaan palvelleen varusnaisen haastattelut. Tutkimusaineisto koostuu Porin Prikaatin saapumiserän II/2011 varusnaisten kokemuksista Kansainvälisissä valmiusjoukoissa, 1. Jääkärikomppaniassa sekä normaalijoukkojen varusnaisten kokemuksista Viestikomppaniassa. Lisäksi aineistoa kertyi Reserviupseerikoulusta saapumiserien II/2011 ja I/2012 varusnaisilta Tuliasema- ja Ilmatorjuntapatterista sekä Pioneeri- ja Kärkikomppanioista. Naisia Kansainvälisissä valmiusjoukoissa aloitti heinäkuussa 2011 kuusi ja Viestikomppaniassa 16. Reserviupseerikoulun kurssilla 240 aloitti huhtikuussa naista. Tutkimuksen on määrä valmistua keväällä Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL HELSINKI Sähköposti Käyntiosoite Puhelinvaihde Eteläinen Makasiinikatu HELSINKI (09) WWW-sivut Y-tunnus FI Pääsihteeri (09) OVT-tunnus/verkkolaskuosoite Itellan operaattorivälittäjätunnus Suunnittelusihteeri Toimistosihteeri (09) Faksi kirjaamo (09) Verkkolaskuoperaattori Yhteyshenkilö/Itella Itella Information Oy

2 Tutkimuskysymyksiä ovat: Mikä motivoi naisia hakeutumaan asepalvelukseen? Millaisiksi naisten käsitykset omasta ja ylipäätään naisten roolista armeijassa muodostuvat palvelusvuoden aikana ja miksi? Miten sotilaskulttuuri heijastuu varusnaisiin? Millaiseksi varusnaiset kokevat heihin suhtautumisen armeijassa ja sen ulkopuolella? Miten naiset selviytyvät asepalveluksessa? Mitkä tekijät varusnaiset kokevat koulutuksessa oppimista edistävinä ja sitä hidastavina? Miten Kansainvälisten valmiusjoukkojen varusnaiset mieltävät roolinsa osana kansainvälistä kriisinhallintaa? 3. Aineisto ja menetelmät Tutkimus on osa etnografisesti toteutettua sotilaspedagogista ja -sosiologista tutkimusperinnettä (ks. esim. Pipping 1978). Teoreettinen viitekehys muodostuu historiallisesta, pedagogisesta, sosiologisesta ja gender-tutkimuksesta. Teoreettisena päälähteenä on Tiina Laisin (1998) varusnaisten sopeutumista koskeva tutkimus, joka perustuu hänen omaan asepalvelusaikaansa. Tutkimus on ainoa Suomessa tehty vastaava tutkimus. Naisten selviytymistä asepalveluksessa tarkastelen toimintakyvyn käsitteen valossa (ks. esim. Toiskallio). Päätutkimusaineisto on kerätty varusmiespalveluksen aikana etnografiselle tutkimusmenetelmälle ominaisesti osallistuvan havainnoinnin keinoin tutkimuspäiväkirjaa pitäen. Varusnaisten haastattelut on toteutettu avoimen haastattelumenetelmän avulla. Aineiston analyysimenetelmänä on sisällön analyysi. 4. Tulokset ja pohdinta Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki vuonna 2012 poikkeuksellisen paljon naisia. Enemmän hakijoita on ollut vain vuonna 1995, jolloin ensimmäiset naiset pääsivät asepalvelukseen. Naishakijoita oli nyt 756, kun vuonna 1995 heitä oli 793. Alkuinnostuksen jälkeen naishakijoiden määrä vakiintui noin viiteensataan, mutta on nyt kasvussa. Tästä huolimatta naisten määrä suhteessa vuosittain aloittaviin varusmiehiin on pysynyt hyvin vähäisenä, noin prosentissa. Luku on lähes sama naisrauhanturvaajien osalta. Kokonaisuudessaan naishakijoiden määrä on huomattavasti alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsin ja Norjan armeijoissa naisten määrä suhteessa vuosittain aloittavien sotilaiden kokonaismäärään lähentelee 15 prosenttia ja Tanskassakin viittä prosenttia. Myös naisrauhanturvaajien määrät ovat samoissa lukemissa. Prosentuaaliset osuudet sinänsä eivät ole vertailukelpoisia, sillä muissa Pohjoismaissa ei ole Suomen lailla asevelvollisuutta ja sotilaspolitiikka painottunut Suomea enemmän kansainväliseen kriisinhallintaan. Naisia on ollut Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kauemmin sotilastehtävissä ja armeijoiden kokonaisvahvuudet ovat merkittävästi Suomea pienemmät. Vuosittain aloittavia naissotilaita onkin Suomen ja Skandinavian maiden armeijoissa lähes yhtä paljon. Ihmeteltävää on kuitenkin, että Suomessa, jossa on sodanajan vahvuudeltaan yksi Euroopan suurimpia armeijoita ja asevoimien rooli korostuneempi kuin muissa Pohjoismaissa, ei naisten määrän vahvistamiseen ole kiinnitetty juuri huomiota. Ainakin Ruotsissa ja Norjassa naissotilaiden määrää ja roolia on pyritty aktiivisesti nostamaan rekrytointi- ja mainoskampanjoilla. Myös Puolustusvoimien tiedottaminen naisten

3 vapaaehtoisesta asepalveluksesta tai mahdollisuuksista kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin on ollut hyvin vähäistä. Asepalvelukseen hakeutuvat naiset joutuvat itse etsimään tietoa, mikä aiheuttaa tietämättömyyttä ja keskeyttämisiä. Jopa neljännes varusnaisista keskeyttää vuosittain palveluksensa. Luku on kaksinkertainen miehiin verrattuna. Naissotilaiden määrän ja roolin vahvistaminen on perusteltua, sillä naisten rooli korostuu nykypäivän sodankäynnissä, josta on tullut yhä enemmän kriisi- ja siviilikriisinhallintaa. YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 laatima päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus vaatii naisten roolin vahvistamista kansainvälisessä sotilas- ja siviilikriisinhallinnassa. Lisäksi asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittäneen Risto Siilasmaan työryhmän mukaan naiset lisäävät sotilasorganisaation vahvuutta ja tuovat myönteisiä vaikutuksia sen kulttuuriin. Asepalvelukseen hakeutuvat naiset ovat myös erittäin motivoituneita. Vastikään julkaistussa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimuksessa ilmeni, että naisista jopa 88 % kokee palveluksen mielekkäänä ja hyvänä huolimatta siitä, että he kokevat eriarvoisuutta miehiä useammin. Vastaavasti miehistä vain 44% koki palveluksen positiivisena. Naisten korkea palvelusmotivaatio näkyy johtajakoulutuksen suosiona. Heistä jopa 70 prosenttia suorittaa johtajakoulutuksen. Naisjohtajien on todettu omaksuvan ja hallitsevan miehiä paremmin ihmiskeskeisiä ja feminiinisiä johtamismalleja, joita informaatioaika ja maailman globaalistuminen yhä enemmän vaativat, ja joille myös Puolustusvoimien nykyinen johtamismalli perustuu. Naisten noin 30 prosenttia miehiä heikompi lihaskunto ei ole nykypäivänä enää niin merkityksellistä, sillä aseteknologian kehitys vähentää fyysisten vaatimusten määrää. Motivoituneet naiset soveltuisivatkin hyvin korvaamaan palveluksesta karsittavia sekä siviilipalveluksen valitsevia miehiä. Tämän otti puheeksi myös Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Vesa Kangasmäki RUK-kurssi 240:n tervetuliaispuheessa huhtikuussa 2012: Naisia tietysti tarvitaan lisää. Naisten määrä on lisääntynyt, mutta ei riitä korvaamaan karsittavien miesten määrää. Konkreettiset teot naisten määrän ja roolin vahvistamiseksi kuitenkin puuttuvat. Puolustusvoimien linjana on vahva yhdenvertaisuuden vaatimus. Naisten ja miesten kohtelussa ei ole eroja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että miesvaltaisessa armeijassa naisten on toimittava miesten tapaan. Fyysiset vaatimukset ja varusteet sepaluksella varustettuja kalsareita myöten ovat miehillä ja naisilla samat. Ainakin epävirallisessa sotilaskulttuurissa elää yhä vahvana sotilasihanne suoraselkäisestä kovasta jätkästä, joka juoksee cooperin testissä vähintään metriä. Tähän ihanteeseen harva naissotilas yltää. Yksikään Porin prikaatin saapumiserän II/ :stä varusnaisesta, Kansainvälisten valmiusjoukkojen kuusi naista mukaan lukien, ei yltänyt tähän. Naisten paras coopertulos oli 2750 metriä. Kun sosiaaliset ja tiedolliset taidot nousevat entistä tärkeämmiksi sotilaan ominaisuuksiksi, on kyseenalaista, tukeeko supersotilasihanne miestenkään palvelusmotivaatiota. Fyysisen suorituskyvyn merkitystä nykymuotoisessa koulutuksessa ei tule vähätellä, mutta sen roolia ei pidä myöskään korostaa. Fyysiset rasitusvammat ovat varusnaisilla hyvin yleisiä. Porin Prikaatin saapumiserässä II/2011 aloittaneista 21 naisesta jopa 70 prosentilla oli palveluksen aikana sitä hidastavia fyysisiä rasitusvammoja. Kaksi heistä joutui tästä syystä keskeyttämään palveluksensa, yksi muista syistä. Rasitusvammat olivat pääosin alaraaja- ja hengitystievammoja. Fyysisten vammojen yleisyys on kohtalokasta varusnaisille etenkin siksi, että fyysinen kestävyys voidaan nähdä merkittävimpänä naisten hyväksynnän mittarina niin kouluttajien, apukouluttajien kuin miespuolisten varusmiesten keskuudessa. Yksi Kansainvälisissä valmiusjoukoissa palvellut nainen kertoo tähän liittyen seuraavaa: Minut leimattiin huonoksi ihmiseksi kun minulla oli jonkin aikaa polven kanssa ongelmia.

4 Kuitenkin pidän omana ylpeydenaiheenani ja yhtenä rakkaimpana muistona tätä vuoden taivalta. Ne, jotka tekivät armeijassa olostani hetkellisesti yhtä helvettiä, kasvattivat minusta vahvemman naisen ja ennen kaikkea vahvemman sotilaan. Myös kiusaaminen, jota Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan kokee palveluksensa aikana jopa puolet naisista, johtuu pitkälti fyysisen kestävyyden haasteista. Miehistä kiusaamista koki kolmannes. Tekeillä olevan tutkimuksen tulokset naisten kiusaamiskokemuksista vastaavat Tampereen yliopiston tutkimustuloksia. Kyse on harvemmin suorasta syrjinnästä, vaan piilevästä vähättelystä ja ulkopuolelle jättämisestä. Vähemmistönä naiset joutuvat silmätikuiksi ja kokevat vapaaehtoisina joutuvansa yrittämään enemmän. Tämä tuottaa naisille jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta ja stressiä. Harva kuitenkaan puuttuu kiusaamiseen, koska ei halua leimautua. Yksi Kansainvälisissä valmiusjoukoissa palvellut varusnainen kertoi häneen kohdistuneesta nimittelystä ja vähättelystä seuraavaa: Nauroin muiden mukana, vaikka se sattui ja sattuu vieläkin kaikista anteeksipyynnöistä huolimatta. En jaksanut puuttua näihin asioihin sanomalla kouluttajille, koska en halunnut vaikuttaa heikolta. Annoin asioiden olla. Armeijan fyysisten vaatimusten yhdenvertaisuudesta on käyty paljon kiistaa. Tasaarvovaltuutettu Pirkko Mäkinen on kritisoinut Maanpuolustuskorkeakoulun fyysisiä pääsyvaatimuksia miehiä suosivina, koskien erityisesti cooperintestin metrin vaatimusta. Sama coopertulos vaaditaan nykyään myös varusmiespalvelukseen Kansainvälisiin valmiusjoukkoihin, jossa koulutettu reservi on etusijalla rauhanturvatehtäviin hakeutuvien reserviläisten joukosta. Fyysisten vaatimusten lisääntyminen vähentää naishakijoiden määrää entisestään kansainvälisellä puolella, jossa naisten tarve on suurin. Kansainvälisten valmiusjoukkojen pääsykoerajat nousivat tänä vuonna taakankantotestillä sekä coopertestin vaatimuksen nousulla 2300:sta metristä 2600 metriin. Kun vuonna 2011 naishakijoita oli vain 20, ja valittuja kuusi, oli hakijoita tänä vuonna enää puolet vähemmän ja sisään päässeitä ainoastaan yksi. Pääsykoerajat helpottavat naisten palveluksessa selviytymistä, mutta on kyseenalaista tarvitaanko Kansainvälisiin valmiusjoukkoihin näin korkeaa fyysistä suorituskykyä. Toteutuuko tasa-arvo, kun fyysiset pääsyvaatimukset vastaavat naisilla kiitettävää ja miehillä tyydyttävää tasoa? Tavanomaiseen asepalvelukseen pääsykokeita ei ole. Sielläkin fyysisten suoritusten pisteytys on kuitenkin miehillä ja naisilla yhtenevä kuntotestejä lukuun ottamatta. Tästä johtuen harva nainen yltää huippupisteille fyysisissä suorituksissa kuten maastojuoksussa tai pikamarssissa. Puolustusvoimien yhdenvertainen linja ei kuitenkaan yllä majoitustiloihin. Naisilla ja miehillä on taisteluharjoituksia lukuun ottamatta erilliset, toisinaan jopa eri rakennuksessa sijaitsevat majoitustilat, mikä eristää naiset joukkuetovereistaan ja lisää ulkopuolisuuden tunnetta. Mikäli naisia ja miehiä ei haluta siveyssyistä majoittaa samoihin tiloihin, olisi tärkeää, että naisten tuvat olisivat miesten tupien läheisyydessä ja lupa viettää vapaaaikaa toisten tuvissa olisi sallittua. Tällä hetkellä kaikenlainen hengailu vastakkaisen sukupuolen majoituksessa on vähintäänkin epäilyttävää, kuten eräs Kansainvälisten valmiusjoukkojen kouluttaja ohjeisti. 5. Loppupäätelmät Vastaavalla tavalla naisten selviytymistä asepalveluksessa oman palveluskokemuksensa kautta vuonna 1998 tutkineen Tiina Laisin mukaan sotilasorganisaatio ei muutu suvaitsevaisemmaksi ja joustavammaksi, mikäli naisten suhteellinen osuus pysyy marginaalisena. Naissotilaisiin kohdistuvat asenteet eivät ole juuri muuttuneet lähes 20 vuodessa. Naisso-

5 tilas on Suomessa edelleen kummajainen, joka joutuu jatkuvasti hakemaan rooliaan ja perustelemaan valintaansa. Naissotilaiden marginaalisen määrän on arvioitu johtuvan naisten vähäisestä kiinnostuksesta ja haasteellisista tehtävistä. Naisten kiinnostusta voidaan kuitenkin helposti lisätä ennakkoluuloja ja myyttejä purkavalla, aktiivisella tiedottamisella ja mainonnalla. Puolustusvoimat ei tällä hetkellä aktiivisesti houkuttele naisia asepalvelukseen. Mainoskampanjoissa näkyy jonkin verran naisia, mutta missä määrin naiset ovat vain Puolustusvoimien moni- ja tasa-arvoisuuden mannekiineja ja näkyvätkö naisten representoimat myönteiset arvot oikeasti armeijan toiminnassa? Jatkotutkimuksena olen tekemässä Lapin yliopistossa graafisen suunnittelun Pro gradua, jonka aiheena on suunnitella naisille suunnattu rekry- ja mainoskampanja asepalvelukseen. Hanke on tarkoitus esitellä Puolustusvoimille lähiaikoina. Suunnitteilla on myös tutkimus- ja julkaisuhanke, jonka tarkoituksena on naisten asepalvelukseen liittyvän hiljaisen tiedon verbalisointi sekä tiedon jakaminen. Mukana on asepalveluksen sekä rauhanturvapalveluksen suorittaneita naisia, joilla on tutkijan koulutus sekä työtaustaa Puolustusvoimissa. Myös kaavaillut kutsukirjeet naisille kutsuntoihin voisivat lisätä naisten hakeutumista asepalvelukseen ja rauhanturvatehtäviin. Tehtävien haasteellisuuteen taas on helppo vedota niin kauan kuin fyysinen suorituskyky säilyy Puolustusvoimissa ylikorostuneena. Esimerkiksi rauhanturvatehtävissä hiljainen trendi niin sanottujen operatiivisten tehtävien ihannoinnista ei saisi nakertaa arvostusta muita tehtäviä kohtaan. Tutkimustulosten mukaan asepalvelus on naisille rankka kokemus, mutta sen läpikäyminen on itsetuntoa ja -luottamusta vahvistava tekijä. It's a hell of a ride, mutta ehdottomasti sen arvoinen, totesi eräs parhaillaan asepalvelusta kokelaana suorittava nainen. Asepalvelus ja etenkin sotilasjohtajakoulutus opettavat maskuliinisia, instrumentaalisia piirteitä, kuten riippumattomuutta ja päättäväisyyttä. Lahjakkuutta tutkineen professori Kari Uusikylän (2008) mukaan naiset, joilla instrumentaaliset piirteet ovat ekspressiivisiä piirteitä, kuten ystävällisyyttä, hoivaamishalua ja lempeyttä, korostuneempia, luottavat itseensä enemmän ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä. Ekspressiiviset piirteet ovat tärkeitä, mutta niiden korostumisen on nähty heikentävän itseluottamusta. Itseluottamus on antaa hyvät mahdollisuudet uratoiveiden toteuttamiselle. Armeijan tarjoama jämäkkyyskoulutus voikin edistää naisten uramahdollisuuksia merkittävästi. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut ja muut mahdolliset raportit Vieraskynä: Sotilaan rooli on Suomessa liian kapea. Naisia ei vieläkään kannusteta sotilastehtäviin. Peltokorpi, K M ja Jantunen, Saara. Artikkeli Helsingin Sanomissa Tulossa: Pro gradu: Mainoskampanja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta. Graafisen suunnittelun koulutusohjelma. HÄIRIÖ! Naisten asepalveluksen hiljainen tieto ja myytit. Tutkimushanke naisista armeijassa.

Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012

Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012 Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012 Esityksen sisältö Merkinnät 1-10, 2-10, 1-11 ja 2-11 tarkoittavat seuraavaa: 1-10 = vuoden 2010 heinäkuussa kotiutuneiden varusmiesten vastaukset = kesä

Lisätiedot

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan. Roope Uusitalo Professori, HECER

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan. Roope Uusitalo Professori, HECER Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan Roope Uusitalo Professori, HECER Asevelvollisuus kustannustehokkain tapa organisoida maanpuolustus Totta jos kustannuksiksi lasketaan vain suorat valtion

Lisätiedot

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan Roope Uusitalo Professori, HECER & VATT Matine tutkimusseminaari 17.11. 2011 (MATINE rahoitus 58 000 ) Asevelvollisuus kustannustehokkain tapa organisoida

Lisätiedot

Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen

Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen Siviili- ja varusmiespalvelukseen valikoituminen Tutkimuspäällikkö Valdemar Kallunki Asevelvollisuuden tulevaisuus seminaari 21.3.2012 Aineisto - Kysely helmi-kesäkuussa 2011 - Alokasvaiheen varusmiehille

Lisätiedot

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Yhteenvetoraportti 23.10.2009 Anu Valtari Riitta Ahlholm Verkkohaastattelun tavoitteet ja toteutus Verkkohaastattelun tavoitteena

Lisätiedot

Naissotilaiden mielipiteitä ja kokemuksia fyysisestä kunnosta sekä kuntotestien suoritusvaatimuksista Puolustusvoimissa

Naissotilaiden mielipiteitä ja kokemuksia fyysisestä kunnosta sekä kuntotestien suoritusvaatimuksista Puolustusvoimissa Naissotilaiden mielipiteitä ja kokemuksia fyysisestä kunnosta sekä kuntotestien suoritusvaatimuksista Puolustusvoimissa Sotilaan toimintakyvyn tutkimus Libanonin UNIFIL kriisinhallintaoperaatiossa Jani

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen. Arto Nokkala 21.3.2012

Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen. Arto Nokkala 21.3.2012 Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen Arto Nokkala 21.3.2012 Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen Asevelvollisuus ja muutoksen mahdollisuus: kolme näkökulmaa 1: Suomalaisen

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Osa-aikatyö ja talous

Osa-aikatyö ja talous Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa NIKK:n tietolehtinen Namn på kapitlet 1 NIKK:n tietolehtinen Osa-aikatyö ja talous Eri ehdot naisille ja miehille Pohjoismaissa Naiset

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU JOHTAJA-ASEMASSA OLEVIEN NAISTEN JOHTAMISEN HAASTEET. Kandidaatintutkielma. Kadetti Timo Valkovirta

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU JOHTAJA-ASEMASSA OLEVIEN NAISTEN JOHTAMISEN HAASTEET. Kandidaatintutkielma. Kadetti Timo Valkovirta MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU JOHTAJA-ASEMASSA OLEVIEN NAISTEN JOHTAMISEN HAASTEET Kandidaatintutkielma Kadetti Timo Valkovirta Kadettikurssi 96 Kranaatinheitinopintosuunta Huhtikuu 2012 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA

ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA Suunta 2011 Johdettavana Y-sukupolvi tulevaisuuden johtajat Kenraalimajuri Jukka Pennanen Suunta 2011 Johdettavana Y-sukupolvi tulevaisuuden

Lisätiedot

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki Tampere Lotte Heikkinen, Seta

Seta ry Pasilanraitio 5, Helsinki   Tampere Lotte Heikkinen, Seta Yhdenvertaisesti työelämään? Tampere 28.3.2017 Lotte Heikkinen, Seta Lainsäädäntö Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset tulivat voimaan vuoden 2015 alussa Ehdoton syrjintäsuoja myös seksuaali-

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Valintapisteiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä?

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Rita Asplund Aikuiskoulutus taantumassa? Kalevi Sorsa -säätiön Perjantaiyliopisto 28.8.2009 ETLA 1 Aikuiskoulutus eli erityisesti aikuisia varten järjestetty koulutus

Lisätiedot

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! toiminta Lapissa

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! toiminta Lapissa Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen! toiminta Lapissa Kemijärven ammattioppilaitos 10.10.2008 Nuorten Time Out! Aikalisä-toiminta Sirkku Valve, Hanketyöntekijä, Time Out! Aikalisä! Elämäraiteilleen -

Lisätiedot

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä

Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä Väkivaltaan puuttuminen naisten parissa tehtävässä päihdetyössä 11.9.2013 Lolan Lindroos Kouluttaja Uudenmaan palvelualue Helsingin palveluyksikkö 1 Puuttuminen väkivaltaan on välittämistä! Epäily ja tunnistaminen

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA IHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN Mitä, miksi ja miten? Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra

TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA IHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN Mitä, miksi ja miten? Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA IHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN Mitä, miksi ja miten? Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra 2016 Video Gnestan koulusta Ruotsista: https://www.youtube.com/watch?v=kxiefues1dy

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Tulonjaon ja pienituloisuuden kehityksestä Martti Hetemäki

Tulonjaon ja pienituloisuuden kehityksestä Martti Hetemäki Tulonjaon ja pienituloisuuden kehityksestä 26.9.2017 Martti Hetemäki Sisällys Tuloerojen kehitys Suomessa (dia 3) Verojen ja etuuksien tuloeroja tasaava vaikutus eri maissa (dia 4) Työssäkäyvien pienituloisuus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

www.lyomatonlinja.fi 09 276 6280 - Väkivallan katkaisu ohjelma miehille - Ennaltaehkäisev -Verkostotyö

www.lyomatonlinja.fi 09 276 6280 - Väkivallan katkaisu ohjelma miehille - Ennaltaehkäisev -Verkostotyö www.lyomatonlinja.fi 09 276 6280 - Väkivallan katkaisu ohjelma miehille - Ennaltaehkäisev isevä työ -Verkostotyö -Kokeilut Miehen Linja maahanmuuttajamiehille maahanmuuttajamiehille 09 www.lyomatonlinja.fi/miehenlinja.htm

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Historian, nykypäivän ja tulevaisuuden tutkimuksesta

Historian, nykypäivän ja tulevaisuuden tutkimuksesta Sota kylmän sodan jälkeen janne.malkki@gmail.com Historian, nykypäivän ja tulevaisuuden tutkimuksesta Historiaa tutkittaessa tapahtumien seuraukset paremmin selvitettävissä Nykypäivää tutkittaessa teorioiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ 2011/797 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2280-4 TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Sateenkaariperheide n lasten ja nuorten kokemukset

Sateenkaariperheide n lasten ja nuorten kokemukset 4.5.2017 Sateenkaariperheide n lasten ja nuorten kokemukset Kia Aarnio, PsT Sateenkaariperheet ry Sateenkaariperheessä ainakin yksi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Suomalaisten 7-18-vuotiaiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2014/2500M-0008 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2633-8 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) NUORET POHJOISESSA Nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

NAISJOHTAJUUS Anne Ojajärvi Esimiestyö ja johtaminen kesä 2011 VOISHAN TÄMÄ HELPOMPAAKIN JOSKUS OLLA TAUSTAA Ensimmäinen naisjohtajan virka mahdollinen naimattomille naisille Suomessa 1863 postiaseman

Lisätiedot

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008

Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 Lakiperustaisen vs. vapaaehtoisen mallin erot ja kirot Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) Eero Vuorio 09.06.2008 TAUSTA Ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia

Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä. FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Käyttäjäystävällinen tapa saada luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä FT Ulla Rosenström Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia Indikaattoritietoja halutaan paljon mutta käytetään vähemmän

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

Sadankomitean malli tulevaisuuden maanpuolustuksesta

Sadankomitean malli tulevaisuuden maanpuolustuksesta 15.7.2010 Sadankomitean malli tulevaisuuden maanpuolustuksesta Sisältö 1. Johdanto 2 2. Suomen armeija 2020 3 2. 1. Vapaaehtoinen asepalvelus 3 2. 2. Uskottava vaihtoehto 2 2.3. Maavoimat 4 2.4. Merivoimat

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta:

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta: Alimpien eroamisikien nostaminen (55->57) johtuu julkisten alojen eläkelain mukaisesta sotilaan alimman vanhuuseläkeiän nostamisesta Upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, määräaikaisen reserviupseerin,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011 Pälvi Rantala NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo

Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Opettaja ja seksuaalisuuden kirjo Educa-messut 29.1.2011, Helsinki Jukka Lehtonen Tutkimuskoordinaattori, VTT, Kasvatussosiologian dosentti TASUKO Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa. Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011

Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa. Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011 Kiusaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten parissa Laura Kirves Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto 16.9.2011 Ohjaavat asiakirjat Varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu YK lapsen oikeuksien yleissopimukseen:

Lisätiedot

Kyselytutkimus nuorten energiatiedoista ja asenteista

Kyselytutkimus nuorten energiatiedoista ja asenteista Kyselytutkimus nuorten energiatiedoista ja asenteista Matti Lassila 30.1.2018 Pohdittavaa: Vaikuttavatko eri energianlähteisiin liittyvät tietosi siihen, että miten suhtaudut niihin? Välittyykö energia-alan

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yksi univormu, monta erilaista suomalaista yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yhdenvertaisuus ja tasaarvo varusmiespalveluksessa Taustoiltaan erilaisten varusmiesten yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa

Lisätiedot

1994 vp. Asian johdosta ovat valiokunnassa olleet kuultavina hallitusneuvos Pekka Pitkänen puolustusministeriöstä,

1994 vp. Asian johdosta ovat valiokunnassa olleet kuultavina hallitusneuvos Pekka Pitkänen puolustusministeriöstä, 1994 vp EDUSKUNNAN TYÖASIAINVALIOKUNTA Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1994 Lausunto n:o 8 Puolustusvaliokunnalle Eduskunta on lähettäessään 20 päivänä syyskuuta 1994 hallituksen esityksen n:o 131 laiksi

Lisätiedot

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI

SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI SUKUPUOLI IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA YTI-LUENNOT 30.10.2012 HANNA OJALA KT, TUTKIJATOHTORI TUTKIJAKOLLEGIUM HANNA.L.OJALA@UTA.FI Kunnes kaupunki meidät erottaa / HS 23.11.2008 2 TÄLLÄ LUENNOLLA (1) Aiheena

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ

KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ KOKO KANSAN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖ RESERVILÄISLIITTO ON AVOIN KAIKILLE Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon kuuluu lähes 40.000 suomalaista. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Terveystieteiden laitos, Oulun yliopisto Puolustusvoimat Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot