TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)"

Transkriptio

1 2012/MAT813 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) NAISTEN SELVIYTYMINEN ASEPALVELUKSESSA Prof. FT Aki-Mauri Huhtinen, p KT Kaisa-Maria Peltokorpi, p Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitos Etnografinen tutkimus naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa Suomen Kansainvälisissä valmiusjoukoissa saapumiserässä II/ Johdanto Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien naisten motiiveja, kokemusta, palveluksessa selviytymistä sekä heihin kohdistuvia asenteita. Tavoitteena on edistää Puolustusvoimien koulutuskulttuurin ja varusmiespalveluksen kehittämistä. Tutkimusaineisto on kerätty Peltokorven asepalvelusaikana Suomen kansainvälisissä valmiusjoukoissa Porin Prikaatissa saapumiserässä II/11 ajalla Tutkimus on ajankohtainen, sillä naisten rooli kansainvälisessä kriisinhallinnassa on korostunut ja Puolustusvoimat tarvitsee enemmän naisia operaatiotehtäviin. Lisäksi naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tutkiminen on ollut Suomessa vähäistä, eikä naisia koskevaa tutkimusta Kansainvälisistä valmiusjoukoista ei ole tehty aiemmin lainkaan. Varusmiehenä tutkijalle on avautunut pääsy asepalveluksen epäviralliseen organisaatiokulttuuriin, johon virallisen organisaation katse ei ulotu. Asepalvelus Kansainvälisissä valmiusjoukoissa on myös mahdollistanut tutkijalle tavallista asepalvelusta paremman näköalan kansainväliseen kriisinhallintaan ja naisen rooliin siinä. 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma Tutkimuksen pääaineistona on Peltokorven omakohtainen kokemus ja havainnointi palvelusajalta sekä kahdenkymmenen tutkijan kanssa samaan aikaan palvelleen varusnaisen haastattelut. Tutkimusaineisto koostuu Porin Prikaatin saapumiserän II/2011 varusnaisten kokemuksista Kansainvälisissä valmiusjoukoissa, 1. Jääkärikomppaniassa sekä normaalijoukkojen varusnaisten kokemuksista Viestikomppaniassa. Lisäksi aineistoa kertyi Reserviupseerikoulusta saapumiserien II/2011 ja I/2012 varusnaisilta Tuliasema- ja Ilmatorjuntapatterista sekä Pioneeri- ja Kärkikomppanioista. Naisia Kansainvälisissä valmiusjoukoissa aloitti heinäkuussa 2011 kuusi ja Viestikomppaniassa 16. Reserviupseerikoulun kurssilla 240 aloitti huhtikuussa naista. Tutkimuksen on määrä valmistua keväällä Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL HELSINKI Sähköposti Käyntiosoite Puhelinvaihde Eteläinen Makasiinikatu HELSINKI (09) WWW-sivut Y-tunnus FI Pääsihteeri (09) OVT-tunnus/verkkolaskuosoite Itellan operaattorivälittäjätunnus Suunnittelusihteeri Toimistosihteeri (09) Faksi kirjaamo (09) Verkkolaskuoperaattori Yhteyshenkilö/Itella Itella Information Oy

2 Tutkimuskysymyksiä ovat: Mikä motivoi naisia hakeutumaan asepalvelukseen? Millaisiksi naisten käsitykset omasta ja ylipäätään naisten roolista armeijassa muodostuvat palvelusvuoden aikana ja miksi? Miten sotilaskulttuuri heijastuu varusnaisiin? Millaiseksi varusnaiset kokevat heihin suhtautumisen armeijassa ja sen ulkopuolella? Miten naiset selviytyvät asepalveluksessa? Mitkä tekijät varusnaiset kokevat koulutuksessa oppimista edistävinä ja sitä hidastavina? Miten Kansainvälisten valmiusjoukkojen varusnaiset mieltävät roolinsa osana kansainvälistä kriisinhallintaa? 3. Aineisto ja menetelmät Tutkimus on osa etnografisesti toteutettua sotilaspedagogista ja -sosiologista tutkimusperinnettä (ks. esim. Pipping 1978). Teoreettinen viitekehys muodostuu historiallisesta, pedagogisesta, sosiologisesta ja gender-tutkimuksesta. Teoreettisena päälähteenä on Tiina Laisin (1998) varusnaisten sopeutumista koskeva tutkimus, joka perustuu hänen omaan asepalvelusaikaansa. Tutkimus on ainoa Suomessa tehty vastaava tutkimus. Naisten selviytymistä asepalveluksessa tarkastelen toimintakyvyn käsitteen valossa (ks. esim. Toiskallio). Päätutkimusaineisto on kerätty varusmiespalveluksen aikana etnografiselle tutkimusmenetelmälle ominaisesti osallistuvan havainnoinnin keinoin tutkimuspäiväkirjaa pitäen. Varusnaisten haastattelut on toteutettu avoimen haastattelumenetelmän avulla. Aineiston analyysimenetelmänä on sisällön analyysi. 4. Tulokset ja pohdinta Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki vuonna 2012 poikkeuksellisen paljon naisia. Enemmän hakijoita on ollut vain vuonna 1995, jolloin ensimmäiset naiset pääsivät asepalvelukseen. Naishakijoita oli nyt 756, kun vuonna 1995 heitä oli 793. Alkuinnostuksen jälkeen naishakijoiden määrä vakiintui noin viiteensataan, mutta on nyt kasvussa. Tästä huolimatta naisten määrä suhteessa vuosittain aloittaviin varusmiehiin on pysynyt hyvin vähäisenä, noin prosentissa. Luku on lähes sama naisrauhanturvaajien osalta. Kokonaisuudessaan naishakijoiden määrä on huomattavasti alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsin ja Norjan armeijoissa naisten määrä suhteessa vuosittain aloittavien sotilaiden kokonaismäärään lähentelee 15 prosenttia ja Tanskassakin viittä prosenttia. Myös naisrauhanturvaajien määrät ovat samoissa lukemissa. Prosentuaaliset osuudet sinänsä eivät ole vertailukelpoisia, sillä muissa Pohjoismaissa ei ole Suomen lailla asevelvollisuutta ja sotilaspolitiikka painottunut Suomea enemmän kansainväliseen kriisinhallintaan. Naisia on ollut Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kauemmin sotilastehtävissä ja armeijoiden kokonaisvahvuudet ovat merkittävästi Suomea pienemmät. Vuosittain aloittavia naissotilaita onkin Suomen ja Skandinavian maiden armeijoissa lähes yhtä paljon. Ihmeteltävää on kuitenkin, että Suomessa, jossa on sodanajan vahvuudeltaan yksi Euroopan suurimpia armeijoita ja asevoimien rooli korostuneempi kuin muissa Pohjoismaissa, ei naisten määrän vahvistamiseen ole kiinnitetty juuri huomiota. Ainakin Ruotsissa ja Norjassa naissotilaiden määrää ja roolia on pyritty aktiivisesti nostamaan rekrytointi- ja mainoskampanjoilla. Myös Puolustusvoimien tiedottaminen naisten

3 vapaaehtoisesta asepalveluksesta tai mahdollisuuksista kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin on ollut hyvin vähäistä. Asepalvelukseen hakeutuvat naiset joutuvat itse etsimään tietoa, mikä aiheuttaa tietämättömyyttä ja keskeyttämisiä. Jopa neljännes varusnaisista keskeyttää vuosittain palveluksensa. Luku on kaksinkertainen miehiin verrattuna. Naissotilaiden määrän ja roolin vahvistaminen on perusteltua, sillä naisten rooli korostuu nykypäivän sodankäynnissä, josta on tullut yhä enemmän kriisi- ja siviilikriisinhallintaa. YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 laatima päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus vaatii naisten roolin vahvistamista kansainvälisessä sotilas- ja siviilikriisinhallinnassa. Lisäksi asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittäneen Risto Siilasmaan työryhmän mukaan naiset lisäävät sotilasorganisaation vahvuutta ja tuovat myönteisiä vaikutuksia sen kulttuuriin. Asepalvelukseen hakeutuvat naiset ovat myös erittäin motivoituneita. Vastikään julkaistussa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimuksessa ilmeni, että naisista jopa 88 % kokee palveluksen mielekkäänä ja hyvänä huolimatta siitä, että he kokevat eriarvoisuutta miehiä useammin. Vastaavasti miehistä vain 44% koki palveluksen positiivisena. Naisten korkea palvelusmotivaatio näkyy johtajakoulutuksen suosiona. Heistä jopa 70 prosenttia suorittaa johtajakoulutuksen. Naisjohtajien on todettu omaksuvan ja hallitsevan miehiä paremmin ihmiskeskeisiä ja feminiinisiä johtamismalleja, joita informaatioaika ja maailman globaalistuminen yhä enemmän vaativat, ja joille myös Puolustusvoimien nykyinen johtamismalli perustuu. Naisten noin 30 prosenttia miehiä heikompi lihaskunto ei ole nykypäivänä enää niin merkityksellistä, sillä aseteknologian kehitys vähentää fyysisten vaatimusten määrää. Motivoituneet naiset soveltuisivatkin hyvin korvaamaan palveluksesta karsittavia sekä siviilipalveluksen valitsevia miehiä. Tämän otti puheeksi myös Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Vesa Kangasmäki RUK-kurssi 240:n tervetuliaispuheessa huhtikuussa 2012: Naisia tietysti tarvitaan lisää. Naisten määrä on lisääntynyt, mutta ei riitä korvaamaan karsittavien miesten määrää. Konkreettiset teot naisten määrän ja roolin vahvistamiseksi kuitenkin puuttuvat. Puolustusvoimien linjana on vahva yhdenvertaisuuden vaatimus. Naisten ja miesten kohtelussa ei ole eroja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että miesvaltaisessa armeijassa naisten on toimittava miesten tapaan. Fyysiset vaatimukset ja varusteet sepaluksella varustettuja kalsareita myöten ovat miehillä ja naisilla samat. Ainakin epävirallisessa sotilaskulttuurissa elää yhä vahvana sotilasihanne suoraselkäisestä kovasta jätkästä, joka juoksee cooperin testissä vähintään metriä. Tähän ihanteeseen harva naissotilas yltää. Yksikään Porin prikaatin saapumiserän II/ :stä varusnaisesta, Kansainvälisten valmiusjoukkojen kuusi naista mukaan lukien, ei yltänyt tähän. Naisten paras coopertulos oli 2750 metriä. Kun sosiaaliset ja tiedolliset taidot nousevat entistä tärkeämmiksi sotilaan ominaisuuksiksi, on kyseenalaista, tukeeko supersotilasihanne miestenkään palvelusmotivaatiota. Fyysisen suorituskyvyn merkitystä nykymuotoisessa koulutuksessa ei tule vähätellä, mutta sen roolia ei pidä myöskään korostaa. Fyysiset rasitusvammat ovat varusnaisilla hyvin yleisiä. Porin Prikaatin saapumiserässä II/2011 aloittaneista 21 naisesta jopa 70 prosentilla oli palveluksen aikana sitä hidastavia fyysisiä rasitusvammoja. Kaksi heistä joutui tästä syystä keskeyttämään palveluksensa, yksi muista syistä. Rasitusvammat olivat pääosin alaraaja- ja hengitystievammoja. Fyysisten vammojen yleisyys on kohtalokasta varusnaisille etenkin siksi, että fyysinen kestävyys voidaan nähdä merkittävimpänä naisten hyväksynnän mittarina niin kouluttajien, apukouluttajien kuin miespuolisten varusmiesten keskuudessa. Yksi Kansainvälisissä valmiusjoukoissa palvellut nainen kertoo tähän liittyen seuraavaa: Minut leimattiin huonoksi ihmiseksi kun minulla oli jonkin aikaa polven kanssa ongelmia.

4 Kuitenkin pidän omana ylpeydenaiheenani ja yhtenä rakkaimpana muistona tätä vuoden taivalta. Ne, jotka tekivät armeijassa olostani hetkellisesti yhtä helvettiä, kasvattivat minusta vahvemman naisen ja ennen kaikkea vahvemman sotilaan. Myös kiusaaminen, jota Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan kokee palveluksensa aikana jopa puolet naisista, johtuu pitkälti fyysisen kestävyyden haasteista. Miehistä kiusaamista koki kolmannes. Tekeillä olevan tutkimuksen tulokset naisten kiusaamiskokemuksista vastaavat Tampereen yliopiston tutkimustuloksia. Kyse on harvemmin suorasta syrjinnästä, vaan piilevästä vähättelystä ja ulkopuolelle jättämisestä. Vähemmistönä naiset joutuvat silmätikuiksi ja kokevat vapaaehtoisina joutuvansa yrittämään enemmän. Tämä tuottaa naisille jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta ja stressiä. Harva kuitenkaan puuttuu kiusaamiseen, koska ei halua leimautua. Yksi Kansainvälisissä valmiusjoukoissa palvellut varusnainen kertoi häneen kohdistuneesta nimittelystä ja vähättelystä seuraavaa: Nauroin muiden mukana, vaikka se sattui ja sattuu vieläkin kaikista anteeksipyynnöistä huolimatta. En jaksanut puuttua näihin asioihin sanomalla kouluttajille, koska en halunnut vaikuttaa heikolta. Annoin asioiden olla. Armeijan fyysisten vaatimusten yhdenvertaisuudesta on käyty paljon kiistaa. Tasaarvovaltuutettu Pirkko Mäkinen on kritisoinut Maanpuolustuskorkeakoulun fyysisiä pääsyvaatimuksia miehiä suosivina, koskien erityisesti cooperintestin metrin vaatimusta. Sama coopertulos vaaditaan nykyään myös varusmiespalvelukseen Kansainvälisiin valmiusjoukkoihin, jossa koulutettu reservi on etusijalla rauhanturvatehtäviin hakeutuvien reserviläisten joukosta. Fyysisten vaatimusten lisääntyminen vähentää naishakijoiden määrää entisestään kansainvälisellä puolella, jossa naisten tarve on suurin. Kansainvälisten valmiusjoukkojen pääsykoerajat nousivat tänä vuonna taakankantotestillä sekä coopertestin vaatimuksen nousulla 2300:sta metristä 2600 metriin. Kun vuonna 2011 naishakijoita oli vain 20, ja valittuja kuusi, oli hakijoita tänä vuonna enää puolet vähemmän ja sisään päässeitä ainoastaan yksi. Pääsykoerajat helpottavat naisten palveluksessa selviytymistä, mutta on kyseenalaista tarvitaanko Kansainvälisiin valmiusjoukkoihin näin korkeaa fyysistä suorituskykyä. Toteutuuko tasa-arvo, kun fyysiset pääsyvaatimukset vastaavat naisilla kiitettävää ja miehillä tyydyttävää tasoa? Tavanomaiseen asepalvelukseen pääsykokeita ei ole. Sielläkin fyysisten suoritusten pisteytys on kuitenkin miehillä ja naisilla yhtenevä kuntotestejä lukuun ottamatta. Tästä johtuen harva nainen yltää huippupisteille fyysisissä suorituksissa kuten maastojuoksussa tai pikamarssissa. Puolustusvoimien yhdenvertainen linja ei kuitenkaan yllä majoitustiloihin. Naisilla ja miehillä on taisteluharjoituksia lukuun ottamatta erilliset, toisinaan jopa eri rakennuksessa sijaitsevat majoitustilat, mikä eristää naiset joukkuetovereistaan ja lisää ulkopuolisuuden tunnetta. Mikäli naisia ja miehiä ei haluta siveyssyistä majoittaa samoihin tiloihin, olisi tärkeää, että naisten tuvat olisivat miesten tupien läheisyydessä ja lupa viettää vapaaaikaa toisten tuvissa olisi sallittua. Tällä hetkellä kaikenlainen hengailu vastakkaisen sukupuolen majoituksessa on vähintäänkin epäilyttävää, kuten eräs Kansainvälisten valmiusjoukkojen kouluttaja ohjeisti. 5. Loppupäätelmät Vastaavalla tavalla naisten selviytymistä asepalveluksessa oman palveluskokemuksensa kautta vuonna 1998 tutkineen Tiina Laisin mukaan sotilasorganisaatio ei muutu suvaitsevaisemmaksi ja joustavammaksi, mikäli naisten suhteellinen osuus pysyy marginaalisena. Naissotilaisiin kohdistuvat asenteet eivät ole juuri muuttuneet lähes 20 vuodessa. Naisso-

5 tilas on Suomessa edelleen kummajainen, joka joutuu jatkuvasti hakemaan rooliaan ja perustelemaan valintaansa. Naissotilaiden marginaalisen määrän on arvioitu johtuvan naisten vähäisestä kiinnostuksesta ja haasteellisista tehtävistä. Naisten kiinnostusta voidaan kuitenkin helposti lisätä ennakkoluuloja ja myyttejä purkavalla, aktiivisella tiedottamisella ja mainonnalla. Puolustusvoimat ei tällä hetkellä aktiivisesti houkuttele naisia asepalvelukseen. Mainoskampanjoissa näkyy jonkin verran naisia, mutta missä määrin naiset ovat vain Puolustusvoimien moni- ja tasa-arvoisuuden mannekiineja ja näkyvätkö naisten representoimat myönteiset arvot oikeasti armeijan toiminnassa? Jatkotutkimuksena olen tekemässä Lapin yliopistossa graafisen suunnittelun Pro gradua, jonka aiheena on suunnitella naisille suunnattu rekry- ja mainoskampanja asepalvelukseen. Hanke on tarkoitus esitellä Puolustusvoimille lähiaikoina. Suunnitteilla on myös tutkimus- ja julkaisuhanke, jonka tarkoituksena on naisten asepalvelukseen liittyvän hiljaisen tiedon verbalisointi sekä tiedon jakaminen. Mukana on asepalveluksen sekä rauhanturvapalveluksen suorittaneita naisia, joilla on tutkijan koulutus sekä työtaustaa Puolustusvoimissa. Myös kaavaillut kutsukirjeet naisille kutsuntoihin voisivat lisätä naisten hakeutumista asepalvelukseen ja rauhanturvatehtäviin. Tehtävien haasteellisuuteen taas on helppo vedota niin kauan kuin fyysinen suorituskyky säilyy Puolustusvoimissa ylikorostuneena. Esimerkiksi rauhanturvatehtävissä hiljainen trendi niin sanottujen operatiivisten tehtävien ihannoinnista ei saisi nakertaa arvostusta muita tehtäviä kohtaan. Tutkimustulosten mukaan asepalvelus on naisille rankka kokemus, mutta sen läpikäyminen on itsetuntoa ja -luottamusta vahvistava tekijä. It's a hell of a ride, mutta ehdottomasti sen arvoinen, totesi eräs parhaillaan asepalvelusta kokelaana suorittava nainen. Asepalvelus ja etenkin sotilasjohtajakoulutus opettavat maskuliinisia, instrumentaalisia piirteitä, kuten riippumattomuutta ja päättäväisyyttä. Lahjakkuutta tutkineen professori Kari Uusikylän (2008) mukaan naiset, joilla instrumentaaliset piirteet ovat ekspressiivisiä piirteitä, kuten ystävällisyyttä, hoivaamishalua ja lempeyttä, korostuneempia, luottavat itseensä enemmän ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä. Ekspressiiviset piirteet ovat tärkeitä, mutta niiden korostumisen on nähty heikentävän itseluottamusta. Itseluottamus on antaa hyvät mahdollisuudet uratoiveiden toteuttamiselle. Armeijan tarjoama jämäkkyyskoulutus voikin edistää naisten uramahdollisuuksia merkittävästi. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut ja muut mahdolliset raportit Vieraskynä: Sotilaan rooli on Suomessa liian kapea. Naisia ei vieläkään kannusteta sotilastehtäviin. Peltokorpi, K M ja Jantunen, Saara. Artikkeli Helsingin Sanomissa Tulossa: Pro gradu: Mainoskampanja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta. Graafisen suunnittelun koulutusohjelma. HÄIRIÖ! Naisten asepalveluksen hiljainen tieto ja myytit. Tutkimushanke naisista armeijassa.

Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa

Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Eri tausta, sama tahti monimuotoisuus puolustusvoimissa Monimuotoisuus mitä ja miksi?...3 Puolustusvoimat koostuu erilaisista ihmisistä...5 Tutkimuksia

Lisätiedot

Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle!

Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Toim. Matti Muhli 2 Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaari 2014 1 Copyright:

Lisätiedot

Suomalainen asevelvollisuus. Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava

Suomalainen asevelvollisuus. Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava Suomalainen asevelvollisuus Puolustuksen perusta, yksilöä motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

RYHMÄNJOHTAJA SOSIAALISEN RYHMÄKIINTEYDEN KEHITTÄJÄNÄ

RYHMÄNJOHTAJA SOSIAALISEN RYHMÄKIINTEYDEN KEHITTÄJÄNÄ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄNJOHTAJA SOSIAALISEN RYHMÄKIINTEYDEN KEHITTÄJÄNÄ Kandidaatintutkielma Kadetti Ville Kostiainen 98. Kadettikurssi Maasotalinja Maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta Julkaisuja 1 2015 Suomen Sotilassosiologinen Seura r.y. Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta Suomen Sotilassosiologinen Seura 20 vuotta Risto Sinkko (toim.) Hannu Hyppönen Olli Envall Rainer

Lisätiedot

JOHTAJAT JA ESIMIEHET TYÖPAIKKAKIUSATTUINA

JOHTAJAT JA ESIMIEHET TYÖPAIKKAKIUSATTUINA JOHTAJAT JA ESIMIEHET TYÖPAIKKAKIUSATTUINA Anne Savolainen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kesä 2006 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta HUMANISTINEN Tekijä

Lisätiedot

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN

RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU RYHMÄKIINTEYS JA SYVÄJOHTAMISEN KULMAKIVET MITTARIN TES- TAAMINEN Kandidaatintutkielma Kadetti Lasse Härkönen 98. kadettikurssi Maasotalinja Maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu. JOHTAMISEN SOSIAALIPSYKOLOGIA Käsitteitä ja käytäntöjä sotilasyhteisössä

Maanpuolustuskorkeakoulu. JOHTAMISEN SOSIAALIPSYKOLOGIA Käsitteitä ja käytäntöjä sotilasyhteisössä Maanpuolustuskorkeakoulu JOHTAMISEN SOSIAALIPSYKOLOGIA Käsitteitä ja käytäntöjä sotilasyhteisössä Mikko Valtanen (toim.) Puolustusvoimat Johtamisen Julkaisusarja 2 laitos Nro 19/2008 JOHTAMISEN SOSIAALIPSYKOLOGIA

Lisätiedot

ILMAVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄALAN VARUSMIESPALVELUKSEN REKRYTOINNIN NÄKYVYYS KUTSUNTAIKÄISELLE. Kandidaatintutkielma. Kadettikurssi 97 Ilmasotalinja

ILMAVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄALAN VARUSMIESPALVELUKSEN REKRYTOINNIN NÄKYVYYS KUTSUNTAIKÄISELLE. Kandidaatintutkielma. Kadettikurssi 97 Ilmasotalinja MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU ILMAVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄALAN VARUSMIESPALVELUKSEN REKRYTOINNIN NÄKYVYYS KUTSUNTAIKÄISELLE Kandidaatintutkielma Kadetti Jussi Rusila Kadettikurssi 97 Ilmasotalinja Maaliskuu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos SÄÄSTÄMINEN ASUNTOLAINANMAKSUN OHELLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Susanna Väyrynen 208631

Lisätiedot

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ

Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Siru Niemi & Anu Pentinmäki NAISJOHTAJUUDEN EDISTÄMINEN YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikka

Lisätiedot

KÄÄNNÖS- JA TULKKAUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT MONIKANSALLISISSA KRIISINHALLINTAOPERAATIOISSA

KÄÄNNÖS- JA TULKKAUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT MONIKANSALLISISSA KRIISINHALLINTAOPERAATIOISSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KÄÄNNÖS- JA TULKKAUSTOIMINNAN JÄRJESTELYT MONIKANSALLISISSA KRIISINHALLINTAOPERAATIOISSA Opinäytetyö Kapteeniluutnantti Pekka Snellman EUK 63 Merisotalinja Huhtikuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ?

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? JULKAISUJA 5/2001 OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 16.5.2001 keskustelutilaisuuden "Opettajuus - kriisissä?". Tilaisuudessa

Lisätiedot

Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin. Pääesikunnan henkilöstöosasto. Ville E. Virtanen

Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin. Pääesikunnan henkilöstöosasto. Ville E. Virtanen Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin Pääesikunnan henkilöstöosasto Ville E. Virtanen Ville E. Virtanen Varusmiesten osaamisen tunnustaminen ja siirtyminen siviiliin Copyright:

Lisätiedot

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA Hanna-Leena Autio, Minna Leinonen ja Katri Otonkorpi-Lehtoranta Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto Hanna-Leena Autio, Minna Leinonen ja Katri

Lisätiedot

Ukko akan töissä. Askeleita hoitotyön tasa-arvoon. SoteMies -projektin 2006 2008 loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus

Ukko akan töissä. Askeleita hoitotyön tasa-arvoon. SoteMies -projektin 2006 2008 loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Ukko akan töissä Askeleita hoitotyön tasa-arvoon SoteMies -projektin 2006 2008 loppujulkaisu Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus Toimittanut Kirsikka Arkimies Askeleita hoitotyön tasa-arvoon SoteMies

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2011

Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2011 Puolustusvoimat Henkilöstötilinpäätös 2011 Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2011 2 PUOLUSTUSVOIMIEN Copyright Kansikuva Taitto ISBN ISBN PDF Painopaikka Pääesikunta Henkilöstöosasto Jarno Riipinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA

VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA Pro Gradu -tutkielma Yliluutnantti Heikki-Tapio

Lisätiedot

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2011 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2151-7 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2011 Ilman ennakkoluuloja palvelukseen... 6 Tuleva varusmies... 10 Suomen turvallisuus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

PELKKÄÄ PAKKORUOTSIA?

PELKKÄÄ PAKKORUOTSIA? PELKKÄÄ PAKKORUOTSIA? Tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden ruotsin kielen opiskelumotivaatio Tiina Knight Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Elokuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

MINNE KULJET SUOMALAINEN SOTILASJOHTAJA? - Suomalaisen sotilasjohtamisen seminaari 2009

MINNE KULJET SUOMALAINEN SOTILASJOHTAJA? - Suomalaisen sotilasjohtamisen seminaari 2009 Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Kadettikunta ry sekä Suomen Reserviupseeriliitto ry MINNE KULJET SUOMALAINEN SOTILASJOHTAJA? - Suomalaisen sotilasjohtamisen seminaari

Lisätiedot

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ Kandidaatintutkielma Kadetti Lauri Hämeen-Anttila Kadettikurssi 98 Maasotalinja maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI TASA-ARVON MAHDOLLISUUKSIA AVAAMASSA NAISURAT-HANKKEEN LOPPURAPORTTI JEFF HEARN, ANNA-MAIJA LÄMSÄ, INGRID BIESE, SUVI HEIKKINEN, JONNA LOUVRIER, CHARLOTTA NIEMISTÖ, EMILIA KANGAS, PAULA KOSKINEN, MARJUT

Lisätiedot