Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52"

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus , päivitetty

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Rovaniemen kaupunki 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 laatijan nimi yhteystiedot Rovaniemen kaupunki Tekniset palvelut, kaavoitus Timo Hätönen Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 PL Rovaniemi puh , tekninen lautakunta , 6 vireilletulosta ilm. päivämäärä luonnosvaiheen kuuleminen tekninen lautakunta , 139 kaupunginhallitus , 484 julkisesti nähtävillä kaupunginhallitus , xx kaupunginvaltuusto x.x.2015, xx 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijoittuu 3. kaupunginosaan Lapinkadun, Koskikadun ja Kairatien kulmaukseen. Tarkempi kaava-alueen sijainti on esitetty sijaintikartalla s Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa kortteli 318 tontti 10. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen hakijan esittämällä tavalla niin, että se mahdollistaa sekä asuin-, että liikerakentamista.

3 3 Sijaintikartta Karttaan on merkitty suunnittelu- sekä vaikutusalue. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 Sijaintikartta Selostuksen sisällysluettelo Luettelo, selostuksen liiteasiakirjat, selvitykset, ohjeet TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava... 6

4 2.3 Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Viranomaisyhteistyö (MRL 66 ) Asemakaavan tavoitteet ja yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen (MRL 39 ) 15 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä vaihtoehtojen kuvaus Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde yleiskaavaan Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

5 5 1.5 Luettelo, selostuksen liiteasiakirjat, selvitykset, ohjeet Liitteet 1. Seurantalomake, s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, s Viranomaisneuvottelun pöytäkirja, s Vuorovaikutuslomake, vireilletulo ja luonnosvaiheen kuuleminen, s Rakentamistapaohjeet, s Tonttijako, s Vuorovaikutuslomake, kaavaehdotusvaihe, s Asemakaavakartta 9. Havainnekuvat Selvitykset Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 suunnitelma Rakennusten inventointi, Pertti Parikka 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Tekninen lautakunta on , :ssä 6 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 318 tontilla 10,Kairatie 52. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille kuulutuksella Lapin Kansassa sekä kirjeillä maanomistajille ja naapureille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä Nähtävilläpidon aikana saapui yksi mielipide. Mielipiteet käsitellään luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen. Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehdot pidettiin luonnosvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa. Nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeellä rajanaapureille. Tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat käsittelevät kaava-asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen. Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä rajanaapureille. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

6 2.2 Asemakaava Tontin asemakaava haetaan muutettavaksi siten, että alueelle olisi mahdollista toteuttaa asuin- liikekerrostalorakentamista. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan saatua lainvoiman on alueen saastuneet maa-alueet puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan mukaisia määräyksiä sekä alueelle laadittavia rakentamistapaohjeita. 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Lapin ELY keskus on luopunut konekorjaamo- ja laboratoriotoiminnoista suunnittelun kohteena olevalla tontilla. Tontin rakennukset käsittävät tyhjillään olevia konekorjaamo- ja asuinrakennusta, laboratorio, autotalli- ja varastorakennusta sekä parkki- ja pesuhalli- sekä varastorakennusta. Tontin reunaalueilla on jonkin verran säilytetty puustoa. Suunnittelualueen lähiympäristö on muodostumassa kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi. Osa lähialueen rakennuksista on saatettu valmiiksi ja asuinkäyttöön. Osa alueesta on vielä rakenteilla sekä osa alustavan asuinsuunnittelun kohteena. Alueelle on rakenteilla myös uusia katuja sekä kevyenliikenteen väyliä Alueen yleiskuvaus Suunnittelun kohde sekä sen lähiympäristö on muodostumassa entisestä varasto- ja konekorjaamoalueesta uudeksi asuinalueeksi. Alueella toimii yksi kauppa, yksi polttoaineen kylmäasema, paloasema sekä koulu Luonnonympäristö Maisemakuva Suunnittelualue on vanhaa varasto- ja konekorjaamoaluetta. Alueen lähiympäristöön on muodostumassa alueella olevien pientalojen sekä jo alueella olevien vanhojen kerrostalojen lisäksi uutta kerrostaloaluetta huomattavasti. Uusien kerrostalojen kerrosluku vaihtelee 3:n ja 6 kerroksen välillä. Alueelle avautuu näkymä Ounasvaaralle. Kasvillisuus Muutosalueen tontti on rakennettu ja pääosin päällystetty. Vain tontin reunaalueilla on jonkin verran puustoa ja muuta kasvillisuutta. Maaperä Alueelle laadittujen kairaustutkimusten perusteella tontin maaperä on hiekkaja silttimoreenista koostuvaa maata, sisältäen paikoin humusta ja/tai savea.

7 Kalliopinnan taso on alueella tehtyjen geoteknisten tutkimusten perusteella noin 5 8,5 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaava-alueella on ollut aikoinaan korjaamo ja kaluston huoltotoimintaa joka on loppunut. Varsinaista asumista alueella ei ole ollut, vain ns. talonmiesasunto. Kairatien asuinalue on viimevuosien aikana muodostunut korjaamo- ja varastotoiminnoista asuinalueeksi. Alueen maankäytön suunnittelu ja sen toteuttaminen asumiseen on edelleen kesken. Alueella on vielä kaavallisia aluevarauksia joita on mahdollista kaavoittaa asumiseen. Kaupunkikuva Suunnittelualueen ympäristö on keskustan reuna-alueelle sijoittuvaa kerros- ja rivitalovaltaista asuinaluetta jonne on sijoittunut myös jonkin verran pientaloja. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Muutosalue sijaitsee lähellä ydinkeskustan lukuisia julkisia ja kaupallisia palveluita. Varsinaisella kaava-alueella ei ole mitään toimintaa. Virkistys Suunnittelualueen lähiympäristössä on useita puistoalueita joihin on myös rakennettu paljon kevyenliikenteen väyliä. Alueelle on suunnitteilla myös koirapuisto joka toteutetaan Kiveliöntien rakentamisen yhteydessä. Liikenne ja siihen liittyvät suunnitelmat Suunnittelualue liittyy jouhevasti Koskikatuun, Kairatiehen sekä nyt rakenteilla olevaan Kiveliöntien kokoojakatuun. Uuden katusuunnitelman myötä alueen kevyenliikenteen verkosto paranee ja täydentää jo olemassa olevaa verkostoa eri kaupunginosien välille. Uusi suunnitelma parantaa myös julkisen liikenteen toimivuutta alueella. Vielä nykyisellään ns. pääväylänä Korkalovaaraan toimiva Rakkatien tonttikatu saadaan myös rauhoitettua suurelta liikennemäärältä. Koululaisten osalta saadaan liikenneturvallisuutta myös parannettua huomattavasti uusien kevyenliikenteen väylien ja alikulkujen ansiosta. Rovaniemen kaupunki ja Lapin ELY-keskus käynnistivät Rovaniemen liikennejärjestelmätyön ohjelmoinnin syksyllä Ohjelmoinnin tuloksena käynnistettiin Rovaniemen liikennejärjestelmä suunnitelman laatiminen. Suunnitelma määrittelee Rovaniemen liikennejärjestelmän kehittämisen vision, tavoitteet ja toimintalinjat sekä keskeisimmät kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma esittää myös merkittävimmät tutkimus- ja suunnitteluhankkeet sekä alustavasti toimintatavan liikennejärjestelmätyön jatkamiselle. Suunnitelman tavoitteista osa on jo toteuttamisvaiheessa mm. Kiveliöntie ja siihen liittyvät kevyenliikenteen väylät. 7

8 Kiveliöntie Kairatie Koskikatu kiertoliittymä korttelin 318 tontin 10 kohdalla 8

9 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Suunnittelualueella ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita, eikä muinaismuistoja. Alueen rakennukset on kuitenkin tarkoitus inventoida jollain tasolla. Muistomerkki Alueella on toiminut aikoinaan Lapin maanviljelyspiiri jonka toiminnan loppumisen osalta alueelle pystytettiin muistomerkki Lapio ja Hakku. Muistomerkin suunnitteli huolto-/sosiaalipäällikkö Kalle Leppäsaajo. Muistomerkin teki Pauli Niemelä. 9 Lapio ja Hakku. Muistomerkki Alueella olevaa kaupunkirakennetta, vanhaa, uutta, rakenteilla olevaa Uudisrakennuksia, Koskikatu Vanhaa rakennuskantaa, Koskikatu

10 10 Vanhaa rakennuskantaa, Lapinkatu Uudisrakennuksia, Rakkatie Kiveliöntien katulinjaus raivattu Uudisrakennuksia Kairatie Uudisrakennuksia, Rakkatie Vanhaa rakennuskantaa Rakkatie Rakkatie Kairatie Koskikatu -alue on osittain valmistunut, osittain rakenteilla ja osittain suunnitteilla. Alueella on vielä jäljellä aluevarauksia joita tullaan tulevaisuudessa muuttamaan asuinalueeksi. Tekninen huolto Suunnittelualue on valmiin kunnallistekniikan ja energiahuollon piirissä. Alueen teknisestä huollosta vastaa kaupungin omistamat liikelaitokset Rovaniemen Energia sekä Napapiirin Vesi. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueelle on tehty tutkimuksia joiden osalta on tullut esille, että alueella on saastunutta maaperää aiemman korjaamotoiminnan seurauksena. Alueelle on laadittu pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma jonka osalta alue tullaan kunnostamaan ennen rakentamistoimenpiteitä. Ympäristöhäiriöistä merkittävin on alueen läheisyydessä oleva katuliikenne. Liikenne aiheuttaa suurimmaksi osaksi melua ja liikenteen osalta tienpinnoista nousevaa pölyä sekä pakokaasupäästöjä. Liikenteen osalta johtuvat häiriötekijät tulee huomioida alueen suunnittelussa sekä toteuttamisessa Maanomistus Suunnittelualue on kaavamuutosta hakevan Senaatti-kiinteistöt Oy:n omistuksessa. Kiveliöntielle laadittu ja nyt toteuttamisessa oleva suunnitelma on edellyttänyt, että Senaatin omistuksessa olevasta tontista on jouduttu leikkaamaan

11 pieni kaista katualueeksi. Asiasta on sovittu kiinteistön omistajan kanssa ja se tullaan huomioimaan hankkeen osalta laadittavassa kaavassa sekä maankäyttösopimuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Rovaniemen maakuntakaavan Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan mm. asumiseen tulevat toiminnot. Maakuntakaavan uudistaminen Lapin liiton valtuusto on päättänyt Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaavan laatiminen on kuulutettu vireille ja nähtäville Lapin liiton päätöksen mukaisesti. Voimaan tullessaan maakuntakaava korvaa Rovaniemen maakuntakaavan ja Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Ote maakuntakaavasta on sivulla 11. Ote maakuntakaavasta

12 Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Rovaniemen yleiskaava Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Hyväksymispäätös sai lainvoiman Kaavassa alue on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi P-1, jolla laaditaan tai muutetaan asemakaavaa. 12 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jolle saa rakentaa myös julkisten palvelujen ja hallinnon tiloja (K-1). Rakennusoikeutta tontilla on 5256 k-m² ja kerrosluku on III. Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä

13 Rakennusjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (35 ) rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi Tonttijako- ja rekisteri Alueella on voimassa oleva tonttijako. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Kaavoituksen yhteydessä on alueen tonttijakoa myös muutettava, koska Kiveliöntien asemakaavan muutoksessa vuonna 2013 on ko. tontista jouduttu leikkaamaan osa katualueeksi. Pohjakartta Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 / mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta. Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset Kaavamuutosalueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikä suojelupäätöksiä ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Senaatti-Kiinteistöt Oy on hakenut voimassa olevan asemakaavan muuttamista tontilla , osoite Kairatie 52. Tontilla on voimassa liikerakentamisen mahdollistava asemakaava ja asemakaavaa haetaan muutettavaksi niin, että tontille olisi mahdollista toteuttaa asuin- ja liikerakentamista. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tekninen lautakunta on , :ssä 6 päättänyt saattaa vireille 3. kaupunginosan korttelin 318 tontin 10 asemakaavan muutoksen tutkimisen. Muutos saatetaan vireille sekä yleisesti nähtäville. Hakijan kanssa laaditaan maankäyttösopimus. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Hakija: Senaatti-Kiinteitöt Oy Kaava-alue ja sen ympäristö: maanomistajat, asukkaat ym. osalliset joiden toimialaa muutos koskee Hallintokunnat: kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta Viranomaiset: Lapin ELY-keskus, Museovirasto, Lapin liitto

14 Muut: Alueella toimivat teleoperaattorit, 3. kaupunginosan asukasyhdistys, Rovaniemen Energia, Napapiirin Vesi, Lapin rakennusperinne ry Vireille tulo Asemakaavan muutoksen vireille tulo on ilmoitettu kuulutettu Lapin Kansassa. Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin Internetsivuilla kaavatorilla. Kaava-asiasta on lisäksi lähetetty kirjeet lähialueen maanomistajille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Vireilletulon kuulemismenettely Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville. Luonnosvaiheen kuulemismenettely Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehdot pidetään luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa kaupungintalolla. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä rajanaapureille. Nähtävillä pitoaikana on ollut mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen. Kaavaehdotuksen kuulemismenettely Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan kaupungintalolle. Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä hakijalle sekä rajanaapureille. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus. Kaavan hyväksyminen Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Muutoksenhakuaika Kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaisuudesta alkaa muutoksenhakuaika jolloin on mahdollista valittaa asiasta Rovaniemen hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö (MRL 66 ) Kaavoituksen alkuvaiheessa on lähetetty tieto kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lapin ELY -keskukseen. Asemakaavan muutoksen osalta on pidetty 1. viranomaisneuvottelu Asemakaavan muutoksesta pyydetään myös valmisteluvaiheessa (luonnosvaiheen kuuleminen) Lapin ELY keskuksen lausunto. Viranomaisneuvottelun pöytäkirja 14

15 15 on selostuksen liitteenä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet ja yleiskaavan sisältövaatimusten huomioiminen (MRL 39 ) Tehdyn päätöksen mukaisesti on asemakaavan muutoksella tarkoitus hyödyntää ja eheyttää olevaa aluerakennetta sekä parantaa elinympäristön laatua. Muutoksessa on tarkoitus huomioida yleiskaavan sisältövaatimukset, koska muutos on osittain yleiskaavan vastainen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteiden on tarkoitus toimia valtakunnallisesti merkittävissä kysymyksissä välineenä kaavoituksen ennakko-ohjauksessa. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen Tavoitteet on otettava huomioon yleiskaavoituksessa ja myös asemakaavoituksessa, milloin kaavat koskettelevat valtakunnallisesti merkittäviä kysymyksiä. Ympäristöministeriön opas 9 s Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan muutos on alueella osittain voimassa olevan oikeusvaikutteisen Rovaniemen yleiskaavan 2015 vastainen. Alue yleiskaavassa on merkitty palveluiden ja hallinnon alueeksi. Nyt vireille olevassa asemakaavan muutoksessa palveluiden lisäksi alueelle on tarkoitus sijoittaa myös asumista. Kunnan kaavalle asettamat tavoitteet Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaan kaavoitusta kohdennetaan erityisesti alueille, joilla palvelut ovat hyödynnettävissä. Tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja rakennetun infrastruktuurin käyttöasteen parantaminen. Myös asuntotuotannon lisäämisen tarpeet pitää huomioida kehittyvässä ja kasvavassa kaupungissa jotta riittävästä tonttitarjonnasta ei tule pulaa. Myös aluerakenteen muutos on tarpeellista, koska asuinalueet ovat

16 16 leviämässä entisille varasto- ja teollisuusalueille joilla ei enää ole toimintaa. Tästä hyvä esimerkki on koko Kairatien alue Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Alueen nykyinen omistaja Senaatti-kiinteistöt Oy:llä on tavoitteena puhdistaa ja jalostaa nykyinen varikkoalue asuinkäyttöön soveltuvaksi, johon on myös mahdollista sijoittaa palveluita. Kaavan vireilletulon aikana, on Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistys esittänyt mm. että alueen nykyiset rakennukset olisi inventoitava sekä saatettava suojeltaviksi kohteiksi. Rakennusten tarve ja käyttö tulisi myös selvittää. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavalla on toteutuessaan tarkoitus luoda edellytykset alueen korkealuokkaiseen ja laadukkaaseen toteutumiseen. Rakennusten on sopeuduttava hyvin ympäristöönsä ja rakentamisessa on noudatettava hyvää rakennustapaa. Asemakaavaan on tarkoitus liittää rakentamistapaohjeita, joilla varmistetaan laadukas ja kaupunkikuvallisesti ehjä kokonaisuus. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä vaihtoehtojen kuvaus Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

17 17 Vaihtoehdot 1,2 ja 3: Vaihtoehto 3 Käyttötarkoitus: AL = Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeus: k-m2 / e= Kerrosluku: VI (3/4), sulkeissa oleva luku osoittaa kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Maanalainen tilavaraus: ma = mahdollistaa toteuttaa koko tontin osalle maanalaista rakentamista mm. autohalleille, varastoille ja väestön suojalle. Saa: Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaantunut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Havainnekuva vaihtoehto 1

18 18 Havainnekuva vaihtoehto 2 Havainnekuva vaihtoehto 3

19 Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Voimassa olevassa kaavassa alue on merkitty toimisto- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Nyt vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa alue on pääsääntöisesti tarkoitus muodostaa asuinalueeksi jolle on lisäksi mahdollista sijoittaa palveluita. Kaavan vaikutuksia on tutkittu mm. alueelle laadituilla havainnekuvilla eri vaihtoehdoissa joissa tulevien rakennusten massoittelua, muotoa sekä sijoittelua on tuotu esille. Tällä hetkellä alueella olevaan rakenteeseen muutos tuo oleellisen muutoksen. Muutoksella pyritään aluerakenne yhtenäistämään jo alueen ja sen lähiympäristöön rakennetun ja suunnitteilla olevan rakenteen kanssa. Vaikutukset talouteen ja työllisyyteen Kaavamuutoksella on toteutuessaan positiivinen vaikutus kuntatalouteen. Maakäyttösopimus laaditaan kaavan edetessä ennen ehdotusvaiheen kuulemista joka sitouttaa osapuolet alueen toteuttamiseen. Kaavan toteutuminen edesauttaa myös työllistymistä suunnittelun ja rakentamisen eri osa-alueilla, niin kunnan, kuin yksityisen sektorin puolella. Vaikutukset liikenteeseen Asemakaavan muutos vaikuttaa alueen liikennemäärien lisääntymiseen. Niitä helpottaa mm. vuonna 2013 valmistunut Kiveliöntien katusuunnitelma sekä siihen liittyvä kaavamuutos. Kiveliöntien rakentaminen on aloitettu vuoden 2014 alussa ja alue pitäisi olla liikennöitävässä kunnossa loppuvuodesta. Vuonna 2015 on tarkoitus saattaa katurakentaminen loppuun jolloin alueella suoritetaan viimeistelytyöt. Uusi alueen katusuunnitelman toteuttaminen parantaa alueen auto- sekä kevyenliikenteen liikenneturvallisuutta. Myös julkisen liikenne pitää järjestellä paremmin alueen valmistuessa. Ote katujen toiminnallisesta luokituksesta

20 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja terveyteen Asemakaavan muutos edesauttaa alueen elinoloja mm. siten, että suunnittelualueen saastunut maaperä puhdistetaan. Puhdistamisella varmistetaan siten alueen turvallinen toteuttaminen sekä varmuus siitä, ettei saastunut maaperä pääse aiheuttamaan vahinkoa myös tulevaisuudessa. Alueen puhdistamisella varmistetaan myös se, ettei alueelta pääse mahdollisia valumia muualle ympäristöön. Alueelle on laadittu pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma. Vaikutukset asukkaiden määrän muutoksiin ja toimintamahdollisuuksiin Asemakaavan muutos lisää oleellisesti alueen asukasmäärää. Alueen valmistuminen lisää asukkaita alueelle käyttötarkoituksesta riippuen noin henkilöä perhekoosta riippuen. Suunnittelualueen lähiympäristöön on jo osittain valmistunut uutta kerros- ja rivitaloalueita. Alueen palvelurakenne on ollut jollain tasolla jo olemassa aiemmin. Alueella on toimiva kauppa, polttoaineen jakeluasema ja koulu. Lähiympäristössä on myös runsaasti puistoaluetta. Alueelle ollaan toteuttamassa myös uutta koirapuistoa. Ydinkeskustan palvelut ovat noin 1 kilometrin päässä suunnittelualueelta. Alueelle on ilmaantunut jo nyt kiinnostusta palvelun tarjoajilta eri toimialoilta Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Yhteenvetona voitaneen todeta, että jokainen vaihtoehto alueelle on omalla tavallaan soveltuva. Eroavaisuuksia vaihtoehdoissa oli lähinnä rakennusten muodon ja sijoittelun osalta. Rakennusten massoittelu kaikissa vaihtoehdoissa oli sama kuin myös kerrosten määrä. Lähiympäristöön vaihtoehtoja peilaten oli vaihtoehto 2 kuitenkin muita hienokseltaan paremmin soveltuva. Alueelta laadittiin jo aiemmin tehdyn liikenneselvityksen ja Kiveliöntien liikenteen parantamis- ja toteuttamissuunnitelman osalta myös saastuneen maa-alueen selvitys, rakennusten inventointi sekä rakentamistapaohje. Alueen kaavoittamisen vaikutus voidaan nähdä positiivisena aluerakennetta ja tulevaa toimintaa tukevana. Myös kaupunkirakenne kaavoituksen myötä yhtenäistyy alueella ja luo yhtenäisemmän jatkumon jo nykyään alueelle toteutuneeseen rakentamiseen nähden Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Jatkokaavoituksen pohjaksi on valittu vaihtoehto 2. Vaihtoehto mahdollistaa voimassa olevan kaavan mukaisen liikerakentamisen lisäksi myös asuntorakentamista alueelle. Vaihtoehto soveltuu alueelle jo olevan vanhan ja uuden rakenteen osalta parhaiten. Vaihtoehto tukee alueen palvelurakenteen mahdollista sijoittumista alueelle. Myös tonttijaollisesti vaihtoehto 2 on selkein toteutettavissa oleva. Tavoiteltuun rakentamisen laatutasoon pyritään kaavan osalta lisäksi alueelle laadittavalla rakentamistapaohjeella. Kaavavaihtoehtoon on tehty myös pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä joilla on pyritty entisestään parempaan lopputulokseen. Tarkennuksia on tehty mm. kerroslukuun jättämällä murtoluku pois, lisäämällä kaavaan aitamääräys, pieniä tarkennuksia istutettavien alueiden osalta sekä lisäämällä johtorasite kaukolämpöjohdon vuoksi tontin Koskikadun puoleiselle osalle. 20

21 Mielipiteet, lausunnot ja esitykset sekä niiden huomioonottaminen Vireilletulon aikana on saapunut Rovaniemen verkon kirjattu lausunto, ELY keskuksen kirjattu esitys sekä Kolmannen kaupunginosan asukasyhdistyksen kirjattu mielipide. Mielipiteet käsitellään luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen ja niihin on laadittu vuorovaikutuslomake joka saatetaan teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Vuorovaikutuslomake on selostuksen liitteenä ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Alueelle kaavassa osoitetaan kolme tonttia joiden käyttötarkoitus on liike- ja asuinrakentamista. Pysäköinti alueelle voidaan toteuttaa maantasolla, osa autokatosratkaisuilla sekä osa autotalleilla. Myös maanalainen pysäköinti on mahdollista toteuttaa alueella joko kokonaan tai osittain. Maanalainen tilavaraus mahdollistaa myös muun toiminnan sijoittamisen maanalle, ei kuitenkaan pääkäyttötarkoituksen mukaisen tilan sijoittamista. Tonttien välinen raja kaavassa on osoitettu istutettavaksi alueen osaksi johon on tarkoitettu sijoitettavaksi puurivi. Korttelialueen sisäisiä tontinrajoja ei tuolloin pidä aidata Mitoitus Kaavassa alue jaetaan kolmeen osaan joissa jokaiselle tontille osoitetaan kaksi kerrostaloa. Rakennuspaikkojen kerrosluku kaavassa on VI. Rakennusoikeutta alueella on 2500 k-m 2 rakennuspaikkaa kohden, yhteensä k- m 2. Tulevien asuntojen määrä arvioituna asunnon keskimääräisellä 66 k-m 2 :n koolla tarkoittaa noin 230 uuden asunnon syntymistä alueelle. Tulevien asukkaiden määräksi, asuntokunnan keskikoolla kerrottuna, tulee alueelle noin 380 henkeä. Mikäli alueelle sijoitetaan liiketoimintaa, muuttaa se silloin asuntojen ja liiketilojen sekä pysäköinnin määrän suhdetta alueella. Mitoitukseen liittyvät muut tiedot on esitetty asemakaavan seurantalomakkeella Palvelut Suunnittelualue mahdollistaa sijoittaa alueelle lisää palveluita. Palveluiden sijoittuminen sekä ajoitus määräytynee alueen toteutuksen yhteydessä. Lähialueella on polttoaineen kylmäjakelupiste jossa voimassa oleva kaava mahdollistaa myös siihen liittyvien tukitoimintojen sijoittamisen. Alueella on myös päivittäistavarakauppa, koulu sekä vanhusten palvelutoimintaa. Muut palvelut ovat sijoittuneen keskustan alueelle noin kilometrin päähän suunnittelualueelta. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan tavoitteena on eheyttää alueen kaupunkirakennetta, kaupunkikuvaa sekä parantaa alueen yleisilmettä poistuvan varikkoalueen osalta. Myös asuntotuotannon tarpeita halutaan uudella aluevarauksella parantaa. Alueen maaperä saadaan lisäksi parannettua alueella todettujen saastuneiden maaalueiden puhdistamisen myötä.

22 Aluevaraukset Korttelialueet Kaavassa korttelin 318 tontista 10 muodostetaan kolme erillistä tonttia. Jokaiselle tontille on osoitettu kaksi uutta asuin-, liike- ja toimistorakennuspaikkaa, koko alueelle uusia rakennuspaikkoja muodostuu yhteensä kuusi kappaletta. Rakentamisen osalta alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet. Ohje tulee ottaa huomioon rakennuksia suunniteltaessa. Autopaikkojen kaavassa osoitetaan seuraavasti: - asunnot 1 autopaikka/80 m 2 kerrosalaa kohti - toimistot, liikehuoneistot ja niihin verrattavat 1 autopaikka/50 m 2 kerrosalaa kohti. - kaavassa autopaikkojen sijoitusmahdollisuudet ovat: maanpäälle jossa osa autokatoksiin, rakennuksiin toteutettaviin autotalleihin ja kellariin sekä tarvittaessa kaavassa merkitylle maanalaiselle alueen osalle. Maanalainen tila Maanalainen tilavaraus mahdollistaa korttelialueelle sijoittaa muuta kuin pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa. Istutettava alueen osa Jokaiselle tontille on osoitettu leikkiin ja oleskeluun aluevaraus jotka ovat myös istutettava. Johtorasite Tontin Koskikadun puoleista kulmaa viistää kaukolämpölinja. Linjan osalta tontille on jouduttu osoittamaan johtorasite mahdollista johdon huolto- tai korjaustoimenpiteitä varten.

23 23 Saastunut maa-alue Rakentamistapaohjeet Rakentamisessa on noudatettava alueelle laadittuja ja hyväksyttyjä rakentamistapaohjeita. Hulevedet Aitaaminen Korttelialueen sisäisiä tontinrajoja ei saa aidata. 5.4 Kaavan vaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaava perustuu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Alueen osalta on laadittu selvityksiä mm. liikenteen, saastuneiden maa-alueiden osalta, alueella ovista rakennuksista on laadittu rakennushistoriallinen inventointi. Kaavoitettavalle alueelle on laadittu myös rakentamistapaohjeet joita tulee alueen toteuttamisen suunnittelussa huomioida. Kaava ei vaikuta alueen liikennejärjestelyihin, koska alueen liikennejärjestelyt on huomioitu vastavalmistuneessa Kiveliöntien katusuunnitelmissa. Kiveliöntien katusuunnitelma on jo toteuttamisvaiheessa ja valmistuu lopullisesti vuonna Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava-alue on valmiin yhdyskuntatekniikan piirissä, niin katujen, kuin tekniikankin osalta (sähkö-, vesi- ja kaukolämpö) Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Toimiva aluerakenne Suunnittelun kohteena oleva hanke sijoittuu ydinkeskustan reuna-alueelle. Hankkeella on tarkoitus kehittää aluetta entisestään joka myös luo uusia toimintoja alueelle. Tiivistää ja aktivoida jo olevaa aluetta entisestään. Hanke luo myös luonnollisen rakenteellisen jatkumon mm. ydinkeskustaan nähden. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Hanke tiivistää vajaasti rakennettua Kairatien asuinaluetta. Hanke parantaa alueen ympäristön laatua, koska alue on myös puhdistettava ennen rakenta-

24 mistoimenpiteitä. Alueelta on hyvät yhteydet eri liikennemuodoilla joka puolelle kaupunkia. Hanke sopii hyvin yhteen myös Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa Kaavan suhde yleiskaavaan Kaavaehdotus poikkeaa osittain Rovaniemen yleiskaavasta Yleiskaavan sisältövaatimukset ovat huomioitu alueen kaavoituksessa. Alueelle on laadittu jo aiemmin selvityksiä ja siinä on myös laadittu sisältövaatimuksien mukaisesti uusia selvityksiä tukemaan vireillä olevaa aluesuunnittelua. Yleiskaavan sisältövaatimukset ja niiden huomioiminen (MRL 39 ) 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja egologinen kestävyys: o aluerakenteen tiivistäminen, olemassa olevan tekniikan hyödyntäminen, liikenteen toimivuus ja palveluiden saatavuus. 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö: o alue on ollut aikoinaan varikkotoiminnassa jonka toiminta on loppunut ja käyttö nykyisen kaltaisessa toiminnassa ei alueen luonne sekä lähiympäristö huomioiden ole järkevää o alueen nykyiset rakennukset tullaan inventoimaan. 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus: o alueella on jo jonkin verran palveluita joita tuleva kaava voi myös edesauttaa toiminnan edelleen kehittymisessä o keskusta-alueen palvelut ovat sijoittuneet hyvin lähelle nyt kaavoitettavaa aluetta. 4) mahdollisuudet liikenteen, joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla: o alueella on valmis kunnallistekniikka, jätehuolto sekä toimiva kevytja joukkoliikenne. 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön: o alueen liikenneolot ovat uusien suunnitelmien (Kiveliöntie) mukaan toteutumassa niin, että liikkumisen turvallisuutta alueella on pyritty parantamaan huomattavasti kaikkien väestöryhmien osalta o suunnittelualueen maaperä tullaan puhdistamaan jotta sen ja lähiympäristön terveyteen vaikuttava saastunut maaperä ei tule aiheuttamaan ongelmia tulevaisuudessa o alueen suunnittelu ja sen myötä tuleva toteutus tukee alueen palvelurakennetta sekä mahdollistaa eri toimijoiden sijoittumista alueelle ottaen eri väestöryhmien tarpeet huomioon. 24

25 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset: o alueen kaavoitus mahdollistaa eri toimijoiden sijoittumisen alueelle asumisen lisäksi o alueelle voi sijoittua väestön eri ikäluokat huomioiden erilaisia palveluita sekä palvelun tarjoajia o tukee elinkeinoelämän ja kunnan palvelutarjontaa. 7) ympäristöhaittojen vähentäminen: o alue puhdistetaan o hyvä liikennesuunnittelun toteuttaminen alueella parantaa mm. kevyen ja joukkoliikenteen toimivuutta sekä käyttöä o hyödyntää jo olemassa olevaa tekniikkaa alueella. 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen: o hyvä suunnittelu luo asialle hyvän lähtökohdan sekä perustan o alueelle laadittava rakentamistapaohje ohjaa myös laadukasta toteuttamista tulevan toteuttamisen osalta Muut vaikutukset Nyt suunnitteilla oleva hanke eheyttää, tukee ja vaikuttaa monin eritavoin kunnan eri toimijoiden sekä asukkaiden elinoloihin. Monipuolistaa aluerakennetta ja hyödyntää vajaasti rakennetun alueen käyttöä. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Suurin yksitäinen häiriötekijä alueella aiheutuu liikenteen osalta. Liikenne aiheuttaa melua, tärinää ja pölyämistä. Häiriötekijöitä alueella on pyritty vähentämään Kiveliöntien uuden liikennesuunnittelun ja sen toteuttamisen osalta. Myös alueen suunnittelussa pyritään huomioimaan ongelmat rakentamistapaohjeilla ja tulevalla lupakäsittelyllä jolla ongelmat saataisiin minimoitua. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Nimistö Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on kokonaisuudessaan esitetty kaavakartalla. Uutta nimistöä asemakaavan muutoksessa ei synny. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavan muutoksessa alueelle on laadittu vaihtoehdoista havainnekuvia. Havainnekuvat ovat tukeneet kaavavaihtoehdon valintaa alueen suunnittelussa. Havainnekuvat ovat kaavaselostuksessa erillisenä liitteenä. Alueelle on laadittu lisäksi rakentamistapaohjeet jotka tulee ottaa huomioon suunnitte-

26 26 luvaiheessa. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan ja tonttijaon saatua lainvoiman on alueelle suoritettava kiinteistötoimitukset (lohkomistoimitus). Seuraavaksi on alueella olevat saastuneet maa-alueet puhdistettava alueelle laaditun kunnostussuunnitelman (P14838/ ) mukaisesti. Ennen rakennusluvan hakemista pidetään erillinen hankkeen aloituskokous, johon kutsutaan tarpeelliset tahot. Kokouksessa määritellään hankkeen laatutaso ja arkkitehtoninen laatu. 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteutusta seurataan kaupungin rakennusvalvonnan valvontamekanismeilla ja niihin toimiin liittyvillä rekistereillä sekä muilla apuvälineillä sekä tarkastuskäynneillä. Liitteet: 1. Seurantalomake, s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, s Viranomaisneuvottelun pöytäkirja, s Vuorovaikutuslomake, vireilletulo ja luonnosvaiheen kuuleminen, s Rakentamistapaohjeet, s Tonttijako, s Vuorovaikutuslomake, kaavaehdotusvaihe, s Asemakaavakartta 9. Havainnekuvat Selvitykset: Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030 suunnitelma Rakennusten inventointi, Pertti Parikka Rovaniemellä , päivitetty Markku Pyhäjärvi kaavoituspäällikkö Timo Hätönen kaavasuunnittelija

27 27 Liite 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 698 Rovaniemi Täyttämispvm Kaavan nimi Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,4182 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,4182 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,06 0, A yhteensä 1, , ,06 1, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -1, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 1, ,0 1,4182 Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

28 28 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,06 0, A yhteensä 1, , ,06 1, AL 1, , ,06 1, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -1, K-1-1, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Yhteensä 1, ,0 1,4182 ma 1, ,0 1,4182 Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

29 29 Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 318 TONTILLA 10 SEKÄ KATUALUEELLA,KAIRATIE 52 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Viistokuva suunnittelukohteesta ja sen lähiympäristöstä. Suunnittelualue on Kairatien ja Lapinkadun välissä oleva entinen varikkoalue. Vaikutusalueen piiriin kuuluvat lähialueen kortteli-, katu- ja puistoalueet Kaavoitus

30 30 Sijaintikartta Sijaintikarttaan on osoitettu suunnittelualueen tontin sijainti sekä punaisella katkoviivalla alustava kaavan vaikutusalue. Miksi kaavoitukseen on ryhdytty? Senaatti-Kiinteistöt Oy on hakenut voimassa olevan asemakaavan muuttamista tontilla , osoite Kairatie 52. Tontti on voimassa liikerakentamisen mahdolistava asemakaava ja asemakaavaa haetaan muutettavaksi niin, että tontille olisi mahdollista toteuttaa asuin- ja liikerakentamista. Suunnittelun lähtökohdat Maakuntakaava Alue kuuluu Rovaniemen vaihemaakuntakaava-alueeseen. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). Maakuntakaava ei ole voimassa kaava-alueella.

31 31 Yleiskaava Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunnittelualue on varattu palvelujen ja hallinnon korttelialueeksi P-1, jolla laaditaan tai muutetaan asemakaavaa. Ote Rovaniemen yleiskaavasta 2015 Suunnittelualue, tontti Voimassa oleva asemakaava Suunnittelualueen asemakaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt ja ympäristöministeriö vahvistanut Tontin käyttötarkoitus on liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa myös julkisten palvelujen ja hallinnon tiloja (K-1). Rakennusoikeus tontilla on 5256 k-m 2 (e=0.35) ja kerrosluku kolme (III).

32 32 Suunnittelualue rajattu kaavaan punaisella viivalla. Alueen nykyinen käyttö Suunnittelualue on varikko- ja varastoaluetta rakennuksineen. Alustava tavoite Asemakaavan muutoksessa selvitetään tontin käyttötarkoituksen muutosta niin, että se mahdollistaa tontille asuinkerrostalo- ja liikerakentamisen Asemakaavan tavoitteena on tukea kaupungin asuntotuotantotavoitteita. Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan tulee voida jakaa 110 pientalotonttia ja 345 kerrostaloasuntoa. Rovaniemen yleiskaava 2015:ssa osoitetut kerrostaloalueet keskustan läheisyydessä on jo lähes kokonaan asemakaavoitettu ja rakennettu.

33 Arvioitavat vaikutukset: - rakentamisen soveltuvuus ja liittyminen kaupunkikuvaan, asumisviihtyvyys, rakennustehokkuus, kerrosluku, pysäköinti - yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön taloudellisuus - liittyminen olevaan yhdyskuntarakenteeseen Laadittavat vaihtoehdot ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan? Asemakaavaa ei muuteta. Asemakaavan muutoksella tutkitaan käyttötarkoituksen muutos, joka mahdollistaa asuinkerrostalorakentamisen tontille. Kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana viranomaislausunnoilla sekä muilla mahdollisilla eri yhteistyötahojen selvityksillä sekä mahdollisilla 3D-havainnekuvilla ja malleilla. Laadittava selvitys Uusi vai vanhaa selvitystä täydentävä Täydennettävä vanha selvitys (nimi, laatija ja valmistusvuosi) Selvityksen laatija maaperäselvitys Uusi valmistunut Hakija rakennusten inventointi Uusi Hakija 33 Osalliset, alustavan tarkastelun perusteella Kaavamuutoksen hakija: Senaatti-kiinteistöt Oy Kaava-alue ja sen ympäristö: maanomistajat, asukkaat ym. osalliset, joiden toimialaa muutos koskee Hallintokunnat: kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, Hyvinvointipalvelut, Napapiirin Vesi, Rovaniemen Energia Viranomaiset: Lapin ELY-keskus, Museovirasto Muut: 3. kaupunginosan asukasyhdistys, Lapin rakennusperintö ry Osallisten luetteloa täydennetään kaavoitusprosessin aikana tarvittaessa.

34 34 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Työn käynnistäminen ja vireilletulo (MRL 62 JA 63 ) Teknisen lautakunnan , 6 :n päätöksen mukaisesti on asemakaavan muutos kuulutettu vireille Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaavaalueen ja ympäristön maanomistajille. Kaavamuutokseen liittyviin asiakirjoihin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on mahdollisuus tutustua palvelupiste Osviitassa kaupungintalolla sekä kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville. Viranomaisyhteistyö Kaavoituksen alkuvaiheessa on Lapin ELY -keskuksen alueidenkäytön vastuualueelle lähetetty tieto kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa on pidetty ennen luonnosvaiheen kuulemista. Viranomaisneuvottelu on pidetty, koska asemakaavamuutoksessa poiketaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan käyttötarkoituksesta. Luonnosvaihe (MRA 30 ) Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehdot pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa kaupungintalolla. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa ja kirjeillä osallisille. Nähtävilläpitoaikana on mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävilläpidon jälkeen. Ehdotusvaihe (MRL 65 JA MRA 27 ) Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan. Nähtävilläolo ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä maanomistajille. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävilläpitoaikana on mahdollisuus jättää kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Julkisen nähtävilläpidon aikana annetut muistutuksen ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Alustava aikataulu Vireilletulo nähtävillä Luonnosvaihe Ehdotusvaihe 10/2014 Hyväksyminen 12/ Maankäyttösopimus Suunnittelualue on hakijan omistuksessa. Hakijan kanssa laaditaan maankäyttösopimus ennen asemakaava muutoksen hyväksymistä.

35 35 Lisätietoja kaava-asiassa: Rovaniemen kaupunki Tekniset palvelut/kaavoitus Kaavasuunnittelija , päivitetty Timo Hätönen puh. (016) , , tai kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh ,

36 36 Liite 3 Viranomaisneuvottelun pöytäkirja ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 1. viranomaisneuvottelu Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10 Aika: klo 9.25 Paikka: kaupungintalon kokoushuone 1, Murmansk, Hallituskatu 7 Läsnä: Hannu Raasakka Lapin ELY -keskus Vesa-Matti Määttä Lapin ELY -keskus Olli Peuraniemi Rovaniemen kaupunki Jonna Vinberg Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Rovaniemen kaupunki Petteri Lampi Rovaniemen kaupunki Timo Hätönen Rovaniemen kaupunki Asiantuntijat: Hannu Koski Rovakaira Oy 1. Kokouksen avaus Markku Pyhäjärvi avasi kokouksen klo ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Markku Pyhäjärvi toimi puheenjohtajana ja sihteerinä Timo Hätönen. 3. Muistion hyväksyminen, varmentaminen ja jakelu Pöytäkirjan varmentaa Hannu Raasakka Lapin ELY -keskuksesta ja Markku Pyhäjärvi Rovaniemen kaupungilta. 4. Kokouksen lainmukaisuus (MRL 66.2, MRL 77, MRA 18, 26 ), läsnäolijat Todettiin kokous lainvoimaiseksi, kirjattiin läsnäolijat sekä suoritettiin läsnäolijoiden kesken esittelykierros. 5. Kaavahankkeen esittely Timo Hätönen esitteli Senaatti Kiinteistöt Oy:n kaavahankkeen sekä maankäytöllistä tilannetta alueella mm. seuraavasti: - Senaatti Kiinteistöt Oy:n on antanut kaupungille valtuudet alueen suunnittelutyöhön

37 - kaupungin tavoitteena on riittävän asuntotuotannon turvaaminen - alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava joka ei salli suoraan alueelle kaavailtua asuin- ja liikerakentamista - alue yleiskaavassa palvelun ja hallinnon aluetta - alueella tutkitaan rakennettavan alueen määrää, kerroslukua, tehokkuutta, pysäköintiä, liittymistä sekä mahdollista tontin jakamista useampaan osaan - valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta tutkitaan toimivaa aluerakennetta huomioiden oleva rakenne ja elinympäristön laadun parantaminen - yhdyskuntarakenteen osalta huomioidaan rakenteen eheyttäminen, taajamatulvat sekä hulevedet ja melu - selvitetään pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisvelvoite sekä huomioidaan oleva rakennuskanta. 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyys Hannu Raasakka Esitti, että osallisten määrää täydennetään seuraavilla tahoilla: - Lapin rakennusperinne ry - Museovirasto. Muutoin osallistumis- ja arviointisuunnitelma todettiin riittäväksi. 7. Viranomaisten kannanotot Jonna Vinberg Esitti, että kaavoituksen edetessä alueelle laaditaan myös rakentamistapaohjeet. Alueella oleva muuntamo olisi jatkossa hyvä muuttaa kiinteistökohtaiseksi. Lisäksi Jonna kysyi aikataulua hankkeen etenemisen osalta. Markku Pyhäjärvi Ajallisesti hanke etenisi niin, että vuonna 2014 saataisiin luonnosvaihe ja julkinen nähtävilläpito suoritettua. Kaavan hyväksyminen mahdollisesti vuoden 2015 puolella. Timo Hätönen Alueella jo olevan muuntamon ja mahdollisesti kiinteistökohtaiseen muuntamoon siirtyminen tulee sopia hankkeen hakijan Senaatti Kiinteistöt Oy:n ja Rovaniemen Verkon kesken. Hannu Raasakka Alueen rakennukset pitäisi inventoida joillain tasolla. Yleiskaavan vastaisuus pitää perustella ja tuoda sisältövaatimukset esille perusteluineen (MRL 39 ). Myös asemakaavan vaikutukset on tuotava MRL:n 9 :n ja MRA 1 :n mukaisesti esille. Pilaantuneiden maa-alueiden osalta perusvaatimus on, että selvitys ja kunnos- 37

38 tussuunnitelma pitää olla valmiina ennen kaavan hyväksymistä ja kaavaa hyväksyttäessä on oltava varmuus siitä, että alue soveltuu kaavassa osoitettavaan käyttöön myös maaperän terveellisyyden osalta. Vesa-Matti Määttä Alueelle on tehty vuonna päätös pilaantuneen maaalueen puhdistamisesta. Vesa esitteli alueen tutkimustuloksia pilaantuneiden maa-alueiden osalta. Alueella on todettu olevan raja-arvon ylittäviä saastuneita maa-alueita, jotka on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Vesa totesi myös, että alueella voi olla lisää sellaisia kohteita joita tutkimus ei välttämättä ole tuonut esille. Lopullista puhdistamista vaativat kohteet saattavat paljastua vasta puhdistustyön aikana. Kaupungille toimitetaan alueelta laaditut selvitykset. Olli Peuraniemi Lapio ja hakku muistomerkki olisi hyvä sijoittaa tontille. Muistomerkin sijoittamisesta on keskusteltu alustavasti Senaatti Kiinteistön kanssa. Kokouksessa todettiin yksimielisesti, että muistomerkki on paras sijoittaa tontille. 8. Viranomaisyhteistyö kaavaprosessin aikana Markku Pyhäjärvi totesi, että kaavaprosessi noudattaa neuvottelussa esille tuotua osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä. Kaavaehdotuksen nähtävilläpidon ja siihen mahdollisesti saatujen selvitysten ja lausuntojen jälkeen ratkaistaan toisen viranomaisneuvottelun tarve. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi : Timo Hätönen, sihteeri kaavasuunnittelija Rovaniemen kaupunki 38 Markku Pyhäjärvi kaavoitusinsinööri Rovaniemen kaupunki Hannu Raasakka alueidenkäyttöinsinööri Lapin ympäristökeskus Jakelu: kokoukseen kutsutuille sekä läsnäolijoille sähköpostilla

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa kortteli 708 tontti 9, Myllärintie 17 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2016 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli tontti 7, Ylianttilankuja

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli tontti 7, Ylianttilankuja Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 23. kaupunginosa, Vaarala kortteli 23012 tontti 7, Ylianttilankuja Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS, luonnos 31.8.2016 KAAVOITUS 2016 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Katajaranta, Kiviniementie

ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Katajaranta, Kiviniementie 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Katajaranta, Kiviniementie Näkymä suunnittelualueelle KAAVASELOSTUS TEKNISET PALVELUT KAAVOITUS 3.2.2014, päivitetty 31.3.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2 28.4.2016 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa 1. kaupunginosan korttelin 17 tontti 2, Maakuntakatu 24 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa, kortteli 17, tontti 2 Kuva

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1141 tontti 6, Laivatie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1141 tontti 6, Laivatie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1141 tontti 6, Laivatie KAAVASELOSTUS KAAVOITUS 2016 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontit 13, Toripuistikko ja Korkalonkatu

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontit 13, Toripuistikko ja Korkalonkatu Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontit 13, Toripuistikko ja Korkalonkatu Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry,

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 2 SUUNNITTELUALUE:

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos kortteli 516, tontit 19,20 ja 22 Yliopistonkatu 23

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos kortteli 516, tontit 19,20 ja 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos kortteli 516, tontit 19,20 ja 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Viirinkankaalla yliopiston välittömässä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Inarin kunta Seitap Oy 2016 Seitap

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 28 TONTTI 2, ROVAKATU 12 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Kaupungin ydinkeskustassa Rovankadun ja Ukkoherrantien kulmauksessa sijaitseva

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot