SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT SarjaA:306

2

3 SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT Satakuntaliitto Sarja A:306 ISBN (print) ISBN (pdf) ISSN Satakuntaliitto 2012 Kannen kuvat: Juha Sinisalo 2012, Sami Suominen, Satakuntaliitto Vaihde: (02) Sähköposti: Y-tunnus Postiosoite: PL 260, PORI Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, PORI

4 Satakunnan kunnat 2012 Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Lavia Pori Ulvila Kiikoinen Luvia Nakkila Harjavalta Eurajoki Kokemäki Rauma Eura Köyliö Huittinen Säkylä SATAKUNTALIITTO Km / VSi

5 Satakunnan kylien lähi- ja perus Suomen kuntakentällä tapahtuvat taloudelliset ja hallinnolliset muutokset ovat johtaneet huoleen lähipalvelujen saatavuudesta. Monesti sanotaan, että lähi tullaan turvaamaan ja että ne tulevat olemaan jatkossakin lähellä käyttäjiään. Epäselväksi kuitenkin jää, mitä lähipalveluilla oikein tarkoitetaan. Mitä palveluja niihin kuuluu? Ja miten lähellä palvelun on oltava, jotta se olisi lähipalvelua? Tätä kysymystä on pohdittu alaviitteessä mainitussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa raportissa vuodelta Siinä tarkastellaan lähipalvelujen käsitteen käyttöä eri yhteyksissä ja mitä toimijat tarkoittavat puhuessaan lähipalveluista. Selvitys on tehty pääasiallisesti haja-asutusalueiden näkökulmasta, mutta sen tavoitteena on olla hyödyksi lähipalvelujen määrittelyssä yleisemmälläkin tasolla. Peruspalveluohjelma (Valtiovarainministeriö 2010, 19) tarkoittaa peruspalveluilla kaikkia erityislainsäädäntöön perustuvia kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevia palveluja. Esimerkkinä käytetään koulutuspalveluja (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu), terveyspalveluja (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto) ja sosiaalipalveluja (lasten päivähoito, vanhainkodit, koti, palveluasuminen). Voi siis sanoa, että myös perus saavat monenlaisia määritelmiä ja termin käyttötavat vaihtelevat. 1 Tässä Satakunnan kylien selvityksessä on tarkasteltu kuntakeskusten ulkopuolisten alueiden, s.o. kylien palvelurakennetta. Mukana on 35 erilaista edellä esitettyihin lähi- ja peruspalveluihin luokiteltavaa palvelua. Tarkastellut on luokiteltu kuuteen ryhmään, kuten terveydenhoito- ja vanhus, päivähoito, koulut, yhdyskuntatekniset, kaupalliset sekä vapaa-ajan erityisesti kylien ominaispiirteiden esiin tuomiseksi. Tämä selvitys on läpileikkaus vuoden 2012 alun Satakunnan maaseudun lähi- ja peruspalvelujen määrästä, laadusta sekä sijainnista. Raportin taulukot ja paikkatietoon perustuva aineisto palvelee osaltaan kuntien palvelurakenneuudistusprosessia. Selvityksen on koonnut sekä karttaesitykset laatinut tutkimusassistentti Veli-Matti Rintala. Selvitys on tehty yhteistyössä Onni kutsuu kylään hankkeen kanssa. Hankkeella on tavoitteena edistää maallemuuttoa ja maaseutuasumista sekä tukea maaseudun ja kylien elinvoimaisuutta Satakunnassa. Satakuntaliitto kiittää kuntia ja kyläyhdistyksiä, jotka ovat selvitykseen tuoneet korvaamattoman paikallisen asiantuntemuksen tietojen tarkistamisessa. Porissa Sirkka Lehto Alueiden käytön johtaja 1 Joakim Zitting, Katja Ilmarinen. Missä on lähipalvelu? Lähipalvelukäsitteen määrittely ja käyttö julkisissa asiakirjoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki Satakunnan kylien 2 Satakuntaliitto

6 Sisältö Selvityksen tarkoitus... 4 Kyselyaineisto ja palaute... 4 Satakunnan väestö... 4 Satakunnan maakuntakaavan palvelukylät... 6 Kuntakohtaiset tarkastelut Eura Eurajoki Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kiikoinen Kokemäki Köyliö Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Rauma Siikainen Säkylä Ulvila Lähteet Liitteet Satakunnan kylien 3 Satakuntaliitto

7 Selvityksen tarkoitus Satakuntaliitto laati vuosina selvityksen maakunnan kylien palveluista osana maakuntakaavan valmistelutyötä ja Sata muuttaa maalle hanketta. Tämän selvitystyön tuloksena saatiin tietokanta maakunnan kylistä, sekä tärkeimmistä palveluista kylissä. Tämän selvityksen tarkoituksena on päivittää ja täydentää vuonna 2006 koottua aineistoa Satakunnan kylien palveluista. Raportissa esitetään Satakunnan maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi merkityt kylät ja niiden nykyinen aso niiden palvelujen osalta, jotka ovat toimineet kriteereinä maakuntakaavamerkintää tehdessä. Lisäksi selvitetään kuntakohtaisesti kylissä sijaitsevat tärkeimmät sekä esitetään palvelujen sijainti ja saavutettavuus karttojen avulla. Kyselyaineisto ja palaute Aineiston keruu aloitettiin marras-joulukuussa 2011 lähettämällä kaikkiin maakunnan kuntiin Internet-kyselylomake. Kyselylomake oli esitäytetty kunkin kunnan osalta vuoden 2006 tietojen perusteella, ja kuntia pyydettiin päivittämään ja korjaamaan virheelliset tiedot. Maakunnan 21 kunnasta 14 vastasi kyselyn kaikkiin kohtiin ja 2 kuntaa vastasi osittain. Kokonaan vastaamatta jätti 5 kuntaa. Kunnilta saatujen vastausten pohjalta laadittiin raporttiluonnos, joka lähetettiin kommentoitavaksi kuntiin sekä 193 maakunnassa toimivaan kyläyhdistykseen. Palautetta ja täydennyksiä tietoihin saatiin 9 kunnasta ja 35 kyläyhdistyksestä. Tämän raportin tekoon osallistuneet kunnat ja kyläyhdistykset on lueteltu liitteessä 1. Tässä raportissa käsitellyt perustuvat vuonna 2004 tehtyyn Sata muuttaa maalle hankkeen kyselyyn. Näin on mahdollista verrata tuloksia myös aiemmin tehtyyn selvitykseen. Selvitettäviä palveluja oli yhteensä 35 kappaletta. Satakunnan kylissä toimii runsaasti myös sellaisia yrityksiä, joiden tuottamia palveluja ei tässä raportissa ole huomioitu, koska koko maakunnan kattavien luotettavien ajantasaisten tietojen saaminen näistä palveluista tämänkaltaista selvitystä varten ei käytännössä ole mahdollista. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi parturi-kampaajat sekä kahvilat. Satakunnan väestö Suomen ympäristökeskuksen tuottamassa Yhdyskuntarakenteen Seurantajärjestelmäaineistossa (YKR) Suomi on jaettu asutustyypin perusteella viiteen osaan: Taajamat, kylät yli 40 asukasta, pienkylät asukasta, harvaan asuttu maaseutu sekä asumattomat alueet. Seuraavassa tarkastelussa Satakunta on jaettu YKR-aineiston pohjalta neljään osaan: Taajamat, kylät, harvaan asuttu maaseutu ja asumattomat alueet. Tarkasteltaessa aineistoa vuosilta 1980, 1995 ja 2009 voidaan havaita, että väestö Satakunnan kylissä ja maaseudulla on vähentynyt. Taajamaväestön määrä on pysynyt sen sijaan ennallaan, mutta koska maakunnan kokonaisväkiluku on tarkasteluajanjaksolla pienentynyt, on taajamaväestön osuus maakunnan väestöstä kasvanut. (Taulukko 1). Kuvassa 1 on esitetty taajama- kylä- ja maaseutuasumisen jakautuminen Satakunnassa vuonna Taulukko 1. Satakunnan väestön jakaantuminen Väestö 1980 % väestöstä Väestö 1995 % väestöstä Väestö 2009 % väestöstä Koko Satakunta Taajamat ,1 % ,8 % ,6 % Kylät ,5 % ,4 % ,4 % Harvaan asuttu maaseutu ,3 % ,8 % ,0 % Satakunnan kylien 4 Satakuntaliitto

8 Kuva 1. Satakunnan YKR-aluejako (2010) Satakunnan kylien 5 Satakuntaliitto

9 Satakunnan maakuntakaavan palvelukylät Vuonna 2006 laaditun taustaselvityksen perusteella Satakunnan maakuntakaavaan on merkitty 52 maaseudun palvelukylää (at-merkintä). Merkintää käytetään osoittamaan sellaisia aluerakenteen kannalta tärkeitä kyliä, joihin suuntautuu tai joihin halutaan ohjata asuntorakentamista peruspalvelujen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. (Satakunnan maakuntakaava 2010). Palvelukylämerkinnän kriteereinä olivat sijainti taajamien ja niiden lievealueiden ulkopuolella sekä vähintään yksi seuraavista palveluista: Koulu (vuosiluokat 1-6), vähittäistavarakauppa, päivähoitopalvelu sekä posti- tai asiamiespostipalvelu. Taulukossa 2 on lueteltu kyseisten palvelujen määrät Satakunnan maaseutukylissä maakuntakaavan selvitystyön aikaan vuonna 2006 sekä päivitetyt tiedot vuodelta Kuvissa 2 ja 3 on esitetty kyseisten palvelujen sijainnit. Taulukko 2. Palvelut maaseudun palvelukylissä 2006 ja Palvelu Koulu (vuosiluokat 1-6) Kauppa Päivähoito 12 20* Posti 14 4 *Merikarvian ja Porin tiedot puuttuvat Kun otetaan tarkasteluun vastaavat kaikista selvityksessä mukana olevista kylistä, on luvut lueteltu taulukossa 3. Päivähoitopalvelujen määrää ei tässä yhteydessä ole mainittu, koska tiedot ovat osittain puutteellisia. Palvelujen sijainnit on merkitty kuvaan 4. Taulukko 3. Kaupat, postit ja koulut Satakunnan kylissä vuosina 2006 ja Kauppoja Posteja Kouluja Satakunnan kylien 6 Satakuntaliitto

10 Kuva 2. Palvelut maaseudun palvelukylissä vuonna Satakunnan kylien 7 Satakuntaliitto

11 Kuva 3. Palvelut maaseudun palvelukylissä vuonna Satakunnan kylien 8 Satakuntaliitto

12 Satakunnan kylien 9 Satakuntaliitto

13 Kuva 4. Kartat Satakunnan kaupoista, posteista, päivähoitopalveluista ja kouluista vuosina 2006 ja Kuntakohtaiset tarkastelut Tässä kappaleessa käydään läpi kuntakohtaisesti keskusta-alueiden ulkopuolisten alueiden. Palvelutiedot ovat peräisin kuntakyselyistä marras-joulukuulta 2011 sekä maalis-huhtikuussa 2012 suoritetusta kommentointipyyntökierroksesta maakunnan kyliin ja kuntiin. Kuntakartassa on jaettu kuuteen luokkaan. Luokat ja niiden sisältämät on lueteltu taulukossa 4. Mikäli kylässä ei käytössä olevien tietojen mukaan ole palveluja, kyseinen kylä on merkitty karttaan mustana ympyränä. Karttoihin on merkitty myös viiden kilometrin etäisyysvyöhyke kunnan keskustasta kuvaamaan keskustapalvelujen saavutettavuutta. Jokaisesta kunnasta on lueteltu myös väkiluku ja asukastiheys vuosien 2006 sekä 2012 alussa. Kunnissa, joissa on tapahtunut kuntaliitoksia vuoden 2006 jälkeen, on huomioitu koko yhdistyneen kunnan alue myös vuoden 2006 luvuissa. Väestö- ja pinta-alatiedot ovat peräisin Suomen virallisesta tilastosta (2012). Lisäksi on mainittu kustakin kunnasta taajamissa, kylissä sekä haja-asutusalueilla asuvien osuus kunnan väkiluvusta. Taajama- ja kyläalueiden rajaus sekä väestön jakautumisen laskenta on tehty Suomen Ympäristökeskuksen vuoden 2010 yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmäaineistoa (YKR) käyttäen. Kyläalueella tarkoitetaan yli 40 asukkaan keskittymiä (YKR40) ja pienkylällä asukkaan keskittymiä (YKR20). Karttojen jälkeen on jokaisen kunnan osalta laadittu taulukko, josta ilmenevät yksityiskohtaisesti kylät ja niissä olevat. Sarake MK kertoo, että onko kylä merkitty maakuntakaavaan taajamatoimintojen alueeksi (A) tai maaseudun palvelukyläksi (at). Taulukko 4. Palvelujen jako luokittain. Luokka Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Luokan sisältämät Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu-vuosiluokat 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Koulu-vuosiluokat 7-9, Kansalais- tai n kurssit Kunnallinen vesijohto (taulukoissa lyhennetty ), Vesiosuuskunta, Viemäröinti,, Päivittäistavarakauppa, Kauppa-auto, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti/Asiamiesposti, Apteekki, Autokorjaamo Liikuntatila, Urheilu-/pallokenttä, Kuntorata, Uimahalli, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto, Kirjastoauto Satakunnan kylien 10 Satakuntaliitto

14 Eura Euran kunnasta mukana Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² on 25 keskusta-alueen 578, ,46 ulkopuolista kylää tai taajamaa. Kiukaisten kunta Väkiluku Asukastiheys as/km² liitettiin Euraan vuoden , alussa. Entisiä kuntakeskuksia Eurassa ovat 69,4 % 17,7 % 13,0 % Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus Eurakoski (Kiukainen), Hinnerjoki ja Koskenkylä (Honkilahti). Euran kylistä kolme on merkitty maakuntakaavaan taajamatoimintojen alueeksi (A) ja neljä kylää on merkitty palvelukyliksi (at). Satakunnan kylien 11 Satakuntaliitto

15 Satakunnan kylien 12 Satakuntaliitto

16 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Auvainen, Viemäröinti Uimaranta Eurakoski A Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Harola at Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Haveri Hinnerjoki A Äitiysneuvola, Lastenneuvola Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Aamuja iltapäivätoiminta, Koulu 7-9 Kansalais ja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Viemäröinti,, Viemäröinti,, Viemäröinti, Honkilahti at, Viemäröinti, Kiukaistenkylä, Viemäröinti Komoinen Korpi Koskenkylä at Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Palvelukotiasuminen Köylypolvi Laihia Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Iltapäivätoiminta, Kansalaisja Kauppa, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Autokorjaamo Kauppa, Pankki, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Pankki, Autokor- Kauppa, Posti, jaamo, Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Kirjasto, Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo Urheilukenttä, Uimaranta Kirjasto, Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo Uimaranta Kirjasto, Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata Laukola Uimaranta Lellainen Autokorjaamo Lähteenoja Länsi-Eura (Turajärvi- Naarjoki) Löyttylä at Ryhmäperhepäiväkoti Kansalais- ja Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Mannila, Viemäröinti, Mestilä Uimaranta Uimaranta Uimaranta, Kylätalo Mäkelä, viemäröinti Autokorjaamo Uimaranta Panelia A Terveyskeskus, Ryhmäperhepäiväkoti, Esiopetus, Koulu, Viemäröinti, Kauppa, Pankki, Kirjasto, Liikuntatila, Äitiysneuvola, Perhepäivähoitaja 1-6, Aamu- ja Pankkiautomaatti, Urheilu- Lastenneuvola, iltapäivätoiminta, Posti, Apteekki, kenttä, Kuntorata, Palvelukotiasuminen Kansalais- ja Autokorjaamo Nuorisoti- la, Kylätalo Rahvola (osittain) Uimaranta Sorkkinen Lastenneuvola Koulu 1-6, Viemäröinti Kylätalo Vaaljoki Vaanii Kylätalo, Kuntorata Satakunnan kylien 13 Satakuntaliitto

17 Eurajoki Eurajoen kunnasta mukana selvityksessä on 19 Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 345, ,92 keskusta-alueen ulkopuolista taajama- tai kyläaluet- Väkiluku Asukastiheys as/km² ta, joista neljä on merkitty ,89 maakuntakaavaan palvelukyliksi. Yhdyskuntateknis- 62,3 % 23,7 % 14,0 % Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus ten palveluiden osalta käytössä on päivitetyt tiedot ainoastaan Rikantilan, Lutan, Saaren ja Mullilan kylistä. Muiden kylien osalta käytössä on vuoden 2006 tiedot. Satakunnan kylien 14 Satakuntaliitto

18 Hankkila Kirjastoauto Kylä MK Päivähoito Koulut yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Auvi Autokorjaamo Kirjastoauto Huhta Esiopetus, Koulu 1-6, Liikuntatila, Kylätalo, Aamu-ja iltapäivätoiminta Kirjastoauto Ilavainen- Kirjastoauto Orjasaari Irjanne at Ryhmäperhepäiväkoti, Viemäröinti Nuorisotila Kainu Kaukomäki Koivuniemi Kirjastoauto Kirjastoauto Kirjastoauto Kuivalahti at Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6 Autokorjaamo Kirjastoauto Lapijoki Esiopetus, Koulu 1-6, Liikuntatila, Kuntorata, Aamu-ja iltapäivätoiminta Nuorisotila, Kirjastoauto Linnamaa at Esiopetus, Koulu 1-6, Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Liikuntatila, Pallo-, kenttä, Uimaranta, Kirjastoauto Lutta Uimaranta, Kirjastoauto Maade Kirjastoauto Mullila, Viemäröinti Kirjastoauto Raski Kirjastoauto Rikantila at Esiopetus, Koulu 1-6,, Autokorjaamo Kirjastoauto Iltapäivätoiminta Saari Kirjastoauto Sydänmaa Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta Väkkärä, Autokorjaamo Liikuntatila, Nuorisotalo, Kylätalo, Kirjastoauto Kirjastoauto Harjavalta Harjavallan kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 123, ,78 kuusi keskustan ulkopuolista kaupunginosaa tai Väkiluku Asukastiheys as/km² ,15 kylää. Hiirijärven kylä on Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus merkitty maakuntakaavaan palvelukyläksi (at) ja 91,5 % 5,4 % 3,2 % Kokemäenjoen pohjoispuolinen taajama-alue (Pirkkala-Vinnari) on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Satakunnan kylien 15 Satakuntaliitto

19 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Hiirijärvi at Koulu 1-6, Liikuntatila, Pallokenttä, Kylätalo Merstola, Viemäröinti Autokorjaamo Metsäkulma Pirkkala A Päiväkoti, Perhepäivähoitaja Tynkönkylä Koulu 1-6, Iltapäivätoiminta Vinnari A Kansalais- ja, Viemäröinti,, Viemäröinti, Liikuntatila, Uimaranta, Urheilu- ja pallokenttä Liikuntatila, Pallokenttä Satakunnan kylien 16 Satakuntaliitto

20 Honkajoki Honkajoen kunnasta mukana selvityksessä on 12 keskusta-alueen ulkopuolista kylää. Saunaluoman kylä sijaitsee osin Karvian puolella, ja sen tiedot ovat peräisin Karvian kunnalta. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 331, ,58 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,07 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 44,4 % 30,7 % 24,9 % Satakunnan kylien 17 Satakuntaliitto

21 Kylä Koulut Tekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Antila Uimaranta, Kylätalo Honkaluoma Autokorjaamo Jyllinkoski Pallokenttä, Uimaranta, Kirjasto Katkonkylä Lauhala Paasto Vesiosuuskunta Pappilankylä Kansalais- ja Autokorjaamo Pukara Vesiosuuskunta Kylätalo Rynkäinen Vahonkylä Vataja Autokorjaamo Saunaluoma Kuntorata Huittinen Huittisten kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 532, ,97 25 kaupunginosaa tai kylää. Vampulan kunta liitet- Väkiluku Asukastiheys as/km² ,22 tiin Huittisiin vuoden 2009 alussa. Huittisista ei ole Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus saatavilla päivitettyjä tietoja 69,2 % 11,2 % 19,6 % kylien palveluista, joten tässä käytetään tietoja vuodelta Maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi on mer- kitty Huhtamo ja Suttila. Taajamatoimintojen alueiksi on merkitty Vampula sekä kaupungin keskustan tuntumasta Junttila-Pappilanniemi-Takkula. Satakunnan kylien 18 Satakuntaliitto

22 Koulut Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Huhtaa Päivähoito Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Huhtamo at, Kauppa, Pankki Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Kirjastoauto Jokisivu Junttila A Perhepäivähoitaja Karhiniemi Perhepäivähoitaja Kansalaisja työväen-, Autokorjaamo Uimaranta, Kylätalo, Kirjastoauto Satakunnan kylien 19 Satakuntaliitto

23 Koulut opisto Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Korvenkylä Autokorjaamo Vapaa-ajan Kukonharja Pallokenttä, Kylätalo, Kirjastoauto Kärväselä Lauha Kansalaisja Loima Koulu 1-6, Kansalaisja Matkusjoki,, Kylätalo Kylätalo, Kirjastoauto Palojoki, Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Kylätalo, Kirjastoauto Raskala Raijala Kylätalo Rekikoski Riittiö /Harjunkylä Ronkankulma Rutava Räikänmaa Sampu Suontausta Kansalaisja Koulu 1-6, Kansalaisja Perhepäivähoitaja Kansalaisja Kansalaisja, Autokorjaamo Kirjastoauto, Kylätalo,, Kylätalo Autokorjaamo Kylätalo, Kirjastoauto, Pallokenttä, Uimaranta, Kirjastoauto Suttila at Koulu 1-6, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjastoauto Tanokas Vakkila Vampula A Terveysasema, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti Kansalaisja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalaisja, Viemäröinti, Kauppa, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Kylätalo Liikuntatila, Pallokenttä, Uimahalli, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Jämijärvi Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 214, ,34 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,19 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus Satakunnan kylien 20 Satakuntaliitto

24 Jämijärven kunnasta mukana on kahdeksan keskustan 36,4 % 20,0 % 43, 5 % ulkopuolista kylää. Kylistä kolme on merkitty maakuntakaavaan palvelukyliksi (at). Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Jämi Vesiosuuskunta Kuntorata Kontti Vesiosuuskunta Kuusijoki Vesiosuuskunta Palokoski at Koulu 3-6 Vesiosuuskunta, Kierrä- Pallokenttä Satakunnan kylien 21 Satakuntaliitto

25 tyspiste Pitkäniemi Vesiosuuskunta Uimaranta Suurimaa at Perhepäivähoitaja Koulu 3-6 Vesiosuuskunta, Tykköö at Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu Vesiosuuskunta 1-2 Vihu Vesiosuuskunta, Kauppa Kylätalo, Pallokenttä Kylätalo Kylätalo Kankaanpää Kankaanpään kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 689, ,53 12 keskusta-alueen ulkopuolista kaupunginosaa tai Väkiluku Asukastiheys as/km² ,29 kylää. Kylistä viisi on merkitty maakuntakaavaan Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus maaseudun palvelukyliksi. 71,0 % 16,1 % 12,9 % Lisäksi Niinisalo on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Kaupallisten palvelujen osalta päivitetyt tiedot ovat saatavilla ainoastaan Korvaluoman kylästä, joten muiden kylien osalta käytössä ovat vuoden 2006 tiedot. Satakunnan kylien 22 Satakuntaliitto

26 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan (2006) Ala-Honkajoki at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Kauppa-auto, Kauppa, Liikuntatila, Pallokenttä, Pankki, Posti, Autokorjaamo Uimaranta, Kylätalo, Kuntorata Hapua Koulu 1-6, Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata Korvaluoma Kansalais- Vesiosuuskunta, Kauppa-auto 2 kylätaloa ja Kuninkaanlähde Viemäröinti, Uimala, Pallokenttä Kyynärjärvi at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Viemäröinti, Satakunnan kylien 23 Satakuntaliitto

27 Narvi Perhepäivähoitaja, Niinisalo A Päiväkoti, Perhepäivähoitaja Koulu 1-6 Kauppa kenttä, Uimaranta Esiopetus,, Viemäröinti, Autokorjaamo, Posti, Liikuntatila, Pallo- Santaskylä Kylätalo Venesjärvi at Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus,, Viemäröinti, Posti, Kauppa Liikuntatila, Pallokenttä, Koulu 1-6 Uimaranta, Kylätalo, Kuntorata Veneskoski at, Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kuntorata, Kylätalo Verttuu Uimaranta, Kuntorata Vihteljärvi at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Kauppa Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo, Kuntorata Karvia Karvian kunnasta mukana selvityksessä on kymmenen keskusta-alueen ulkopuolista kylää. Kylistä kolme on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 502, ,17 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,63 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 31,9 % 34,4 % 33,7 % Satakunnan kylien 24 Satakuntaliitto

28 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Alkkia Vesiosuuskunta, Kantti at Koulu 1-6 Vesiosuuskunta, Kaupalliset Vapaa-ajan Kuntorata Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata Karviankylä Kuntorata Mattila Patolankylä Sara at Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Kansalais- ja Kauppa Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta Satakunnan kylien 25 Satakuntaliitto

29 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Sarvela at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Kansalais- Vesiosuuskunta, ja Saunaluoma Suomijärvi Ämmälä Vesiosuuskunta, Kaupalliset Kauppa, Autokorjaamo Vapaa-ajan Liikuntatila, Kuntorata, Uimaranta Kuntorata Kiikoinen Kiikoisten kunnasta mukana selvityksessä on yhdeksän keskusta-alueen ulkopuolista kylää, joista Tervahaudan kylä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyläksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 138, ,16 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,35 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 40,2 % 7,1 % 52,7 % Satakunnan kylien 26 Satakuntaliitto

30 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Hongistonmaa Jaara Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Jylhänmaa, Viemäröinti, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä Nuorisotila, Kylätalo Kuorsumaa Vesiosuuskunta, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta Myöntee Perhepäivähoitaja Vesiosuuskunta, Nevanperä Vesiosuuskunta Niemenmaa Vesiosuuskunta Uimaranta Rautu Vesiosuuskunta, Autokorjaamo Kuntorata, Uimaranta Tervahauta at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja, Viemäröinti, Kauppa, Pankki, Liikuntatila, Pankkiautomaatti, Posti Kylätalo Kokemäki Kokemäen kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 481, ,46 mukana 30 keskustan Väkiluku Asukastiheys as/km² ulkopuolista kaupunginosaa ja kylää. Alueista ,4 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus kolme on merkitty maakuntakaavaan taajamatoimintojen alueiksi ja viisi maaseudun 58,6 % 21,9 % 19,4 % palvelukyliksi. Satakunnan kylien 27 Satakuntaliitto

31 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Ahvenus Haavasoja Harola Häyhtiönmaa Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Jalonoja at Järilä Kakkulainen Kankaantausta Kareksela, Viemäröinti Kaupalliset Vapaa-ajan Satakunnan kylien 28 Satakuntaliitto

32 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Kauvatsa at Terveysasema, Palvelukotiasuminen Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Korkeaoja at Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta Krootila-Sonnila Kulkkila Kuurola Kyttälä Levikoski Levomäki Marjamäenkulma Mänskämäki, Viemäröinti Paistila A, Viemäröinti Peipohja A Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Piilijoki Rajaoja Rause Riste A Palvelukotiasuminen Säpilä Sääksjärvi Koulu 1-6, Aamuja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Sääkskoski at Tuomaala at Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Ylistaro Kaupalliset Kauppa, Pankki, Apteekki, Posti, Huoltoasema Vapaa-ajan Kirjasto, Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo Pallokenttä, Kylätalo, Liikuntatila, Uimaranta Apteekki Urheilukenttä, Liikuntatila Pallokenttä, Uimaranta, Liikuntatila Liikuntatila, Pallokenttä Köyliö Köyliön kunnasta mukana Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² selvityksessä on kuusi 246, ,40 keskusta-alueen ulkopuolista kylää, joista kolme on Väkiluku Asukastiheys as/km² ,98 merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelu- Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus kyliksi. Lisäksi Kankaanpään kylä on merkitty taajamatoimintojen 48,7 % 32,4 % 18,9 % alueeksi. Satakunnan kylien 29 Satakuntaliitto

33 Kylä MK Terveydenhoitoja vanhus Kankaanpää A Palvelukotiasuminen Ristola Tuiskula at Perhepäivähoitaja Koulut Esiopetus, Koulu 1-6, Koulu 7-9, Kansalais- ja Kansalais-ja Yhdyskuntatekniset, Viemäröinti, Kaupalliset Pankki, Autokorjaamo Päivähoito Ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitaja Vapaa-ajan Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Kylätupa, Pankki, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo Kirjasto Voitoinen, Autokorjaamo (paperi) Vuorenmaa at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja, Pankki, Auto- Liikuntatila, Pallo- korjaamo kenttä, Kuntorata, Nuorisotilat, Kylätalo Yttilä at, Kauppa, Posti Uimaranta, Kylätalo Satakunnan kylien 30 Satakuntaliitto

34 Lavia Lavian kunnasta mukana on 11 keskusta-alueen ulkopuolista kylää, joista kaksi on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 321, ,06 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,83 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 45,8 % 13,2 % 41,1 % Satakunnan kylien 31 Satakuntaliitto

35 Kylä MK Päivähoito Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Aluskylä at Vesiosuuskunta, Kauppa, Kauppaauto Haunia Vapaa-ajan Pallokenttä Jokihaara Vesiosuuskunta, Pallokenttä Kalliala at Vesiosuuskunta, Autokorjaamo Uimaranta, Pallokenttä Kivijärvenmaa Mustajoki Vesiosuuskunta, Uimaranta, Pallokenttä Myöntäjä Vesiosuuskunta, Pallokenttä Niemenkylä Peräkylä Riiho Vesiosuuskunta, Pallokenttä Riuttala Perhepäivähoitaja Vesiosuuskunta, Pallokenttä Luvia Luvian kunnasta selvityksessä on mukana kahdeksan kylää joista kaksi on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 169, ,83 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,67 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 59,8 % 30,0 % 10,2 % Satakunnan kylien 32 Satakuntaliitto

36 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Kaitila Koulut Yhdyskuntatekniset Vapaa-ajan Satakunnan kylien 33 Satakuntaliitto, Kuntorata, Nuorisotila Lemlahti Pallokenttä Päivähoito Korvenkylä Lankoori Luodonkylä Murro Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Niemenkylä Koulu 1-6, Kansalais- ja Peränkylä at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Uimaranta, Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta at Perhepäivähoitaja, Pallokenttä

37 Merikarvia Merikarvian kunnasta Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² selvityksessä on mukana 446, ,41 20 kunnan keskustan ulkopuolista kylää, joista kaksi Väkiluku Asukastiheys as/km² ,03 on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Lisäksi Tuorilan alue 57,5 % 16,8 % 25,7 % Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Merikarviasta vuoden 2012 päivitetyt tiedot ovat saatavilla ainoastaan Kuvaskankaan kylästä. Loput tiedot taulukossa ja kartassa ovat vuodelta Satakunnan kylien 34 Satakuntaliitto

38 Kylä MK Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Alakylä Etelämaa Filppula Harvala Honkajärvi, Autokorjaamo Kylätalo Kallträsk Kasala, Kylätalo Vapaa-ajan Koittankoski Kauppa-auto Kuntorata, Kylätalo Kuvaskangas at Kansalais- ja, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Kylätalo Köörtilä Lammela at Autokorjaamo Lankoski Lauttijärvi Kylätalo, Kirjastoauto Peippu, Kuntorata, Kirjasto Pohjansaha Riispyy Trolssi Pallokenttä, Kylätalo Tuorila A Autokorjaamo, Posti Viikilä Viisarimäki Nakkila Nakkilan kunnasta mukana selvityksessä on 11 kunnan keskustan ulkopuolista kylää, joista neljä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 182, ,60 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,89 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 73,1 % 16,5 % 10,4 % Satakunnan kylien 35 Satakuntaliitto

39 Kylä MK Terveydenhoitoja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Hormisto at Vesiosuuskunta Järvikylä Järvisivu Kaupalliset Vapaaajan Kylätalo Kivialho at Kauppa Kuntorata Kivimaa Lammainen Koulu 1-6 Matomäki at Esiopetus, Koulu 1-6 Pyssykangas at Ruskila Vanhainkoti Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta Tattara Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta Viikkala Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta, Viemäröinti, Liikuntatila Pomarkku Pomarkun kunnasta mukana on seitsemän keskustan ulkopuolista kylää, joista Honkakosken kylä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelu- Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 301, ,02 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,4 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 60,9 % 11,5 % 10,4 % Satakunnan kylien 36 Satakuntaliitto

40 kyläksi. Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Vapaa-ajan Haapakoski/Valkkioja Perhepäivähoitaja Honkakoski at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Liikuntatila, Kuntorata, Pallokenttä Kivijärvi, kierrätyspiste Uimaranta Ojakorpi Ruokejärvi Tuunajärvi Kansalais-ja,, Vesiosuuskuntlo, Pallokenttä, Kuntorata, Kyläta- Liikuntatila Uusikylä Uimaranta Pori Porin kaupungista on mukana selvityksessä 26 kau- Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 834, ,67 punginosaa tai kylää. Kylistä kolme on merkitty maa- Väkiluku Asukastiheys as/km² ,63 kuntakaavaan maaseudun Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus palvelukyliksi. Lisäksi kuusi aluetta on merkitty taajamatoimintojen alueiksi. Porissa entisiä kuntakeskuksia ovat Ahlainen ja Noormarkku. Kairilaa ja Pihlavaa lukuun otta- 94,6 % 2,7 % 2,6 % matta tiedot on päivitetty vain osittain. Muilta osin käytössä on päivittämättömät tiedot vuodelta Satakunnan kylien 37 Satakuntaliitto

41 Satakunnan kylien 38 Satakuntaliitto

42 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Ahlainen A Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvo- 1-6, Aamu- ja Viemäröinti, Kauppa-auto, Pallokenttä, Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu Vesiosuuskunta, Kauppa, Liikuntatila, la, Hammashuolto, iltapäivätoiminta, Posti, Apteekki, Autosotila, Kirjasto, Uimaranta, Nuori- Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen korjaamo Kirjastoauto Kansalais- ja Enäjärvi Päiväkoti Koulu 1-6, Viemäröinti Pallokenttä Harjakangas at Esiopetus, Koulu 1-6, Viemäröinti, Viemäröinti Vesiosuuskunta, Viemäröinti,, Viemäröinti Pallokenttä, Kirjastoauto Pallokenttä, Kylätalo, Kirjastoauto Pallokenttä Järvikylä- Viikeri Kairila Kankaan Esiopetus, Koulu Autokorjaamtä,Kylätalo Pallokent- kylä 1-6 Kellahti Vesiosuuskunta, Pallokenttä, Viemäröinti Kuntorata, Kylätalo, Kirjastoauto Kyläsaari A Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa, Posti Pallokenttä Lampaluoto at, Viemäröinti Kauppa Pallokenttä Lamppi, Viemäröinti Pallokenttä Lassila at Esiopetus, Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa, Pankkiautomaatti, Posti Kirjastoauto Lattomeri Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa Pallokenttä Lyttylä, Viemäröinti Pallokenttä Makholma, Viemäröinti Pallokenttä Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Kylätalo, Mäntyluoto/Uniluoto Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa, Posti Pallokenttä Niittymaa, Viemäröinti Posti Pallokenttä, Kirjastoauto Noormarkku, Viemäröinti Pallokenttä Pihlava A Terveyskeskus, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Koulu 7-9, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja, Viemäröinti, Pinomäki A Ryhmäperhepäiväkoti Vesiosuuskunta, Viemäröinti Kauppa, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimahalli, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto, Kirjastoauto Pallokenttä, Kuntorata, Kylätalo Preiviiki, Viemäröinti Pallokenttä Reposaari A Koulu 1-6, Koulu, Viemäröinti Kauppa, Posti Pallokenttä 7-9 Rudanmaa, Viemäröinti Pallokenttä Söörmarkku Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu,Viemäröinti Kauppa Liikuntatila, 1-6, Aamu- ja Pallokenttä, iltapäivätoiminta Kylätalo, Kirjastoauto Toukari Koulu 1-6, Viemäröinti Pallokenttä Viasvesi, Viemäröinti Kauppa Pallokenttä Yyterinkylä A, Viemäröinti Kauppa Pallokenntä Satakunnan kylien 39 Satakuntaliitto

43 Rauma Rauman kaupungista mukana on 28 keskusta- 495, ,34 Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² alueen ulkopuolista kaupunginosaa, taajamaa tai Väkiluku Asukastiheys as/km² ,41 kylää. Rauman kylistä Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus kolme on merkitty maakuntakaavaan maaseudun 91,7 % 4,8 % 3,4 % palvelukyliksi ja neljä aluetta taajamatoimintojen alueiksi. Kaaro, Uotila ja Kortela-Monna ovat kiinteästi kaupunkialueeseen kuuluvia kaupunginosia. Kodisjoen kirkonkylä ja Lappi puolestaan ovat kuntaliitosten myötä Raumaan liittyneitä entisiä kuntakeskuksia. Satakunnan kylien 40 Satakuntaliitto

44 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Ala-Kieri Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Haapasaari Kirjastoauto Hauta Kaaro Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Kauklainen at Kansalais- ja Kauppa, Posti Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kirjastoauto, Viemäröinti Kuntorata, Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo Kaukola Kylätalo Kivikylä Kodiksami at Vesiosuuskunta Kodisjoen kirkonkylä Liikuntatila, Kirjasto Kolla- Nihattula Kortela- Monna Kulju Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Ryhmäperhepäiväkoti Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Kansalais- ja Kansalais- ja Koulu 1-6, Aamuja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Kullanperä at Vesiosuuskunta Kauppa, Pankki, Posti Kuolimaa Kylätalo Kuntorata, Kirjastoauto Kirjastoauto Lappi Terveyskeskus, Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu, Kauppa, Liikuntatila, Urhei- Äitiysneuvola, 1-6, Aamu- ja Pankki, lukenttä, Kuntora- Lastenneuvola, iltapäivätoiminta, Pankkiautomaatti, ta, Nuorisotila, Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Kansalais- ja Kirjasto, Kirjastota, Apteekki, auto Autokorjaamo Murtamo Kirjastoauto Mäentaka Ruona Kylätalo Skinnarla Sorkka Vesiosuuskunta Kylätalo, Kirjastoauto Sukkala Tiilivuori, Viemäröinti Kylätalo, Kirjastoauto Unaja Esiopetus, Koulu, Viemäröinti Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, 1-6, Aamu- ja Kuntorata, iltapäivätoiminta, Uimaranta, Kirjastoauto Kansalais- ja Uotila Vasarainen Terveyskeskus, Lastenneuvola, Äitiysneuvola, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Koulu 7-9, Kansalais- ja Koulu 1-6, Kansalais- ja töväenopisto Vermuntila Kansalais- ja, Viemäröinti,, Kauppa, Apteekki, Autokorjaamo Liikuntatila, Kuntorata, Urheilukenttä, Pallokenttä, Nuorisotila, Kirjasto, Kirjastoauto Uimaranta, Kirjastoauto, Viemäröinti Kuntorata, Uimaranta, Kirjastoauto Satakunnan kylien 41 Satakuntaliitto

45 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Voiluoto Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Yli-Kieri Kaupalliset Vapaa-ajan Kylätalo, Kirjastoauto Siikainen Siikaisten kunnasta selvityksessä on mukana kahdeksan keskusta ulkopuolista kylää. Leväsjoen kylä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyläksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 463, ,59 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,89 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 30,5 % 23,4 % 46,0 % Kylä MK Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Hirvijärvi, Viemäröinti Uimaranta Leppijärvi Leväsjoki at Kansalais- ja, Kauppa Liikuntatila, Urheilukenttä, Kylätalo, Kirjasto, Uimaranta Satakunnan kylien 42 Satakuntaliitto

46 Osara Otamo Kansalais- ja Kuntorata, Uimaranta Saarikoski Kansalais- ja Kylätalo Sammi Uimaranta Samminmaja Säkylä Säkylän kunnasta mukana Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² on 13 keskustan ulkopuolista kylää sekä Huovinrin- 160, ,10 Väkiluku Asukastiheys as/km² teen varuskunta-alue. Karhusuon kylä on merkitty maakuntakaavaan maa- Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus ,75 seudun palvelukyläksi. 83,1 % 5,7 % 11,2 % Lisäksi Vähä-Säkylän alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Satakunnan kylien 43 Satakuntaliitto

47 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Harjunkylä Kaupalliset Vapaa-ajan Huovinrinne, Viemäröinti Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Uimahalli Iso-Vimma Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti, Esiopetus, Viemäröinti Posti Pallokenttä, Kuntoralo Perhepäivähoitaja ta, Uimaranta, Kyläta- Karhusuo at, Viemäröinti Satakunnan kylien 44 Satakuntaliitto

48 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Katavisto Kaupalliset Vapaa-ajan Korpi Uimaranta Luvalahti Perhepäivähoitaja, Viemäröinti Kuntorata Löytäne Pyhäjoki Perhepäivähoitaja, Viemäröinti, Pääksy Sirttala, Viemäröinti Sydänmaa Kansalais- tai Uusikylä Perhepäivähoitaja, Viemäröinti Vähä-Säkylä A (Moisio) Päiväkoti, Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo Kylätalo, Viemäröinti Liikuntatila, Pallokenttä Ulvila Ulvilan kaupungista on selvityksessä mukana 14 kaupunginosaa tai kylää. Kylistä kaksi on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Lisäksi kolme aluetta on merkitty taajamatoimintojen alueiksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 400, ,83 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,44 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 84,9 % 8,8 % 6,2 % Satakunnan kylien 45 Satakuntaliitto

49 Kylä MK Terveydenhoitoja vanhus Ahmaus Haistila Harjunpää A Ryhmäperhepäiväkoti Järventausta Kaasmarkku Perhepäivähoitaja Koulut Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais-ja Päivähoito Yhdyskuntatekniset, Viemäröinti,, Viemäröinti, Kangas A, Viemäröinti, Koski A Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Vanhainkoti Ryhmäperhepäiväkoti Leineperi at Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais-ja Esiopetus, Koulu 1-6, Viemäröinti,, Viemäröinti, Kaupalliset Kauppa, Posti Esiopetus, Aamu-ja iltapäivätoiminta, Kansalais-ja Autokorjaamo Pankki, Apteekki Kauppa, Posti, Autokorjaamo Vapaa-ajan Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Pallokenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo Uimaranta, Kylätalo Levanpelto Kansalais- ja Palus at Vesiosuuskunta Autokorjaamo Uimaranta, Kylätalo Ravani Vanhainkoti, Viemäröinti Pallokenttä Saarijärvi Sunniemi Suosmeri Koulu 1-6, Kansalais-ja Kylätalo Satakunnan kylien 46 Satakuntaliitto, Viemäröinti, Liikuntatila, Pallokenttä

50 Lähteet Satakunnan maakuntakaava (2010), Selostus, osa A. Satakuntaliitto Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Yhdyskuntarakenteen Seurantajärjestelmä 2010 (YKR). Suomen ympäristökeskus. Satakunnan kylien 47 Satakuntaliitto

51 Liitteet LIITE 1. Tämän raportin tekoon osallistuneet kunnat sekä kyläyhteisöt Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki Honkajoen kunta Huittisten kaupunki Jämijärven kunta Kankaanpään kaupunki Karvian kunta Kiikoisten kunta Kokemäen kaupunki Lavian kunta Luvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Rauman kaupunki Siikaisten kunta Säkylän kunta Ulvilan kaupunki Laukolan- Mäkelän- Rahvolan kyläyhdistys Kutin kyläyhdistys ry Vaaljoen kyläyhdistys ry Länsi-Euran kyläyhdistys ry Mullilan kyläyhdistys ry Rikantilan Koulun kyläyhdistys Pirkkalan kylätoimikunta Kukonharjan kyläyhdistys ry Hirvenpään tienoot ry Huittisten Korvenkylän Pvy Rekikosken kyläyhdistys ry Korvaluoma-Karhusaaren kyläyhdistys ry Jaaran kyläseura ry Korkeaojan vapaa-aikakerho ry Kauvatsan kotiseutuyhdistys ry Risten Praasu ry Tuiskulan kyläyhdistys ry Vuorenmaan kyläyhdistys ry Yttilän kyläyhdistys ry Kankaanpään kyläyhdistys ry Voitoisten kyläyhdistys ry Alus-Niemenkylän kylätoimikunta Kuvaskankaan kyläyhdistys ry Honkakosken kyläyhdistys ry Pihlavan asukasyhdistys Kairilan kyläyhdistys ry Anttilan-Voiluodon kyläyhdistys ry Uotilan asukasseura Kauklaisten kyläyhdistys ry Leväsjoen kyläyhdistys ry Saarikoski-Petkele kyläyhdistys Vähäsäkylän kyläyhdistys ry Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistys ry Levanpellon kyläyhdistys Ravanin kyläyhdistys ry Eura Eura Eura Eura Eurajoki Eurajoki Harjavalta Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen Kankaanpää Kiikoinen Kokemäki Kokemäki Kokemäki Köyliö Köyliö Köyliö Köyliö Köyliö Lavia Merikarvia Pomarkku Pori Pori Rauma Rauma Rauma Siikainen Siikainen Säkylä Säkylä Ulvila Ulvila Satakunnan kylien 48 Satakuntaliitto

52 LIITE 2. Saatekirje kuntakyselyyn Satakunnan kylien 45 Satakuntaliitto

53 LIITE 3. Saatekirje kommentointipyyntöön kunnille ja kyliin. Satakunnan kylien 46 Satakuntaliitto

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009. - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut Satakunnan sairaanhoitopiiri Kumppanuudella terveyttä KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.12.2009 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska SATAKUNNAN MUSEOT EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 5.6 3.8 ti pe klo 10 16 3.6 26.8 su klo 13 15 sekä sopimuksen mukaan. Puh. (050) 365 0341 Heikkilä, (0500) 592 226 Nummela

Lisätiedot

SATAKUNNAN MUSEOT 2015

SATAKUNNAN MUSEOT 2015 SATAKUNNAN MUSEOT 2015 EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 7.6. 30.8. su klo 13 15 Lisäksi 16.6 14.8. ti pe klo 10 16 sekä sopimuksen mukaan. Puh. 050-365 0341 Heikkilä, 0400-125971

Lisätiedot

Tarkat aikataulutiedot ja pysäkit osoitteessa: http://matkahuolto.fi/fi/index.html

Tarkat aikataulutiedot ja pysäkit osoitteessa: http://matkahuolto.fi/fi/index.html KOULULAISKULJETUKSET Perus-ja esiopetuksessa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km ja ns. talvikuljetukseen ajalla 1.11.-31.3. perusopetuksen 1-3.luokkien

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Satakunnan maakuntakaava

Satakunnan maakuntakaava Satakunnan maakuntakaava Valmisteluvaihe 2006 1. Tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne LUONNOS kyläanalyysistä kunnittain SATAKUNNAN KYLÄT SATAKUNTALIITTO maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto 13.9.2006

Lisätiedot

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT

KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT KUNTAKOHTAISET LASKUTUSTIEDOT ajalta 1.1.-31.7.2014 - palveluhinnaston mukainen laskutus - vaativan erityistason laskutus - erityisvelvoitemaksut www.satshp.fi 050 Eura KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET. Koululaiskuljetuksista tiedustelut: Koulutoimen toimistosihteeri Maarit Juura puh. 577 2312

KOULULAISKULJETUKSET. Koululaiskuljetuksista tiedustelut: Koulutoimen toimistosihteeri Maarit Juura puh. 577 2312 KOULULAISKULJETUKSET Perusopetuksessa maksuttomaan koululaiskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km ja ns. talvikuljetukseen ajalla 1.11.-31.3. 1-3.luokkien oppilaat, joiden

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET. Tiedustelut koululaiskuljetuksista: Toimistosihteeri Maarit Juura puh.(02) 577 2312 tai 044 5772312

KOULULAISKULJETUKSET. Tiedustelut koululaiskuljetuksista: Toimistosihteeri Maarit Juura puh.(02) 577 2312 tai 044 5772312 KOULULAISKULJETUKSET Perus-ja esiopetuksessa maksuttomaan koululaiskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km ja ns. talvikuljetukseen ajalla 1.11.-31.3. perusopetuksen 1-3.luokkien

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET. Koululaiskuljetuksista tiedustelut: Koulutoimen toimistosihteeri Maarit Juura puh.(02) 577 2312 tai 044 5772312

KOULULAISKULJETUKSET. Koululaiskuljetuksista tiedustelut: Koulutoimen toimistosihteeri Maarit Juura puh.(02) 577 2312 tai 044 5772312 KOULULAISKULJETUKSET Perusopetuksessa maksuttomaan koululaiskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km ja ns. talvikuljetukseen ajalla 1.11.-31.3. 1-3.luokkien oppilaat, joiden

Lisätiedot

1/9. kh -v 1 Euran kirkonkylä ja viljelysaukeat. 11 Kauttuan ruukinalue asuntoalueet kh -v 3 Turajärven ja Naarjoen kylät ja

1/9. kh -v 1 Euran kirkonkylä ja viljelysaukeat. 11 Kauttuan ruukinalue asuntoalueet kh -v 3 Turajärven ja Naarjoen kylät ja Maakunnallisten kulttuurimaisemien, -ympäristökokonaisuuksien ja -kohteiden sisältyminen valtakunnallisiin maisema-alueisiin ja LIITE 5 vma = valtakunnallisesti arvokas maisema-alue varausperuste: Valtakunnalliset

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

... ... Kohti kevättä. Vuoden 2014 jäsenmaksut. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 2/2014. www.satakylat.fi

... ... Kohti kevättä. Vuoden 2014 jäsenmaksut. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 2/2014. www.satakylat.fi ... Elämänvirtaa kylille......... Jäsentiedote 2/2014 www.satakylat.fi Kohti kevättä Talvi yrittää vielä kerran kerätä voimiaan, mutta kevätauringon säteet lämmittävät jo lupaavasti. Kevät tuo tullessaan

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

VTT Timo Aro 3.9.2012. Kuva: Satakuntaliitto

VTT Timo Aro 3.9.2012. Kuva: Satakuntaliitto Kuva: Satakuntaliitto Satakuntalaisina olemme ajoittain vaalineet ajatusta siitä, että mitään ei kysytä eikä mihinkään vastata. Satakuntalainen ottaa ympäristön huomioon kierolla tavalla olemalla hiljaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. ERILLISLIITTEET Taulukko 36 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kartta 36 Hylyt Kartta 37

SISÄLLYSLUETTELO. ERILLISLIITTEET Taulukko 36 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kartta 36 Hylyt Kartta 37 SISÄLLYSLUETTELO Alustus Teksti SELOSTUS B - OSA 1 Taulukko 1 Kaupunkikehittämisen kohdealueet ja tulvasuojelu Kartta 1 Taulukko 2 Taajama-alueet Kartta 2 Taulukko 3 Keskustatoimintojen alueet Kartta 3

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 1

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 1 " #$ # #" # % SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 1 SISÄLTÖ Tässä B-liitteen osassa 1 esitetään taulukot 1-20 ja teemakartat 1-20 SELOSTUS B OSA 1 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö hirvenpää 5000 eaa. löytyi Huittisista Sijaitsee

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA

SATAKUNTA NYT JA KOHTA SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä (Osa II Palvelurakenneuudistuksen kantokykymittarit Satakunnan kunnissa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman

Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015. Harri Hagman Kuntaneuvottelukierros 15.-18.9.2015 Harri Hagman H. Hagman Laboratorionäytteidenoton, kuvantamisen (K) ja lääkehuollon (L) toimipisteitä on yhteensä 24 sivu 2 Eurajoen terveysasema + K Harjavallan sairaala

Lisätiedot

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta

Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Satakunta Lasten ja nuorten maakunta Pertti Rajala Maakuntajohtaja 17.9.2013 1. Tilaisuuden taustat Maakunnassamme tehdään sektoreittain paljon erinomaista työtä lasten ja nuorten hyväksi Uudenlaiset palvelumme

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate HARJAVALTA 2012 2017e 2021e 2025e Veroprosentti 18,75 19,75 19,75 19,75 Päivähoito ja esiopetus 4 3111 3219 3137 3167 Perusopetus ja lukio 6195 6149 6136 6191 Vanhusten hoito 5 8 524 10 302 12 522 15 523

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Tiina Ahonen, varapuheenjohtaja Kari

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3.9.2013, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 3.9.2013, Kankaanpää Suunnittelualue Kunta Väestö: Vesijohtoon liittyneet: Viemäröintiin liittyneet: 2011 2035 2011 vok 2035 2011 2035 as

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

Luonnos 15.12.2014. Katsaus Satakunnan aluerakenteeseen

Luonnos 15.12.2014. Katsaus Satakunnan aluerakenteeseen Luonnos 15.12.2014 Katsaus Satakunnan aluerakenteeseen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Satakunnan maakunnan yleispiirteet... 4 3. Kaupungin-maaseudun alueluokitus ja toiminnalliset alueet... 9 3.1 Kaupungin-maaseudun

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Pakolaisten kuntiin sijoittaminen 5.10.2016 Jouni Vataja Satakunnan ELY-keskus 1 Satakunnassa vakinaisesti asuvat ulkomaan kansalaiset 31.12.2015 Kunta Asukasmäärä Ulkomaan kansalaiset yht. Miehet Naiset

Lisätiedot

Elämänvirtaa. Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020

Elämänvirtaa. Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020 Elämänvirtaa Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020 Sisällys 1 Johdanto 1 Johdanto... 3 2 Visio......4 3 SataKylät ry... 5 3.1 Maakunnallinen vuoden kylä-kilpailu...6

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi heinäkuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Työttömien määrää alentunut maaliskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömyys kohosi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Hannu Sulin Pyhäranta Varsinais-Suomi Laitila Loimaa Uusikaupunki Oripää Vehmaa E Taivassalo Mynämäki Nousiainen Aura Pöytyä Koski Tl Somero Kustavi

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 2

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 2 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA SELOSTUKSEN LIITE B OSA 2 SISÄLTÖ Tässä B-liitteen osassa 2 esitetään taulukot 21-34 ja teemakartat 21-35 SELOSTUS B OSA 1 Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Kuntauudistus pähkinänkuoressa!

Kuntauudistus pähkinänkuoressa! Kuntauudistus pähkinänkuoressa! Kehittämispäällikkö Timo Aro 16.2.2012 Ei vielä niin kovin kauan sitten Elin sellaistakin vaihetta, että kunnissa oli hauskaa ja hilpeää, paljon väkeä töissä ja verotulot

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 30.8.2013 Satakuntaliitto Satakunnan 20 kunnan lakisääteinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9.00

SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9.00 SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2. 2012 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyneet Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella oli

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut edelleen Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

Satakunnan aluerakenne 15.2.2008. Sisällys

Satakunnan aluerakenne 15.2.2008. Sisällys Satakunnan aluerakenne 15.2.2008 Sisällys Esipuhe...5 1. Johdanto...6 2. Aluerakenneselvitys ja tavoitteet...7 2.1. Käsitteet...7 2.2. Aluerakenteen valtakunnalliset ja maakunnalliset kehittämistavoitteet...7

Lisätiedot

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Pääterveysaseman/kaupunginsairaalan opastus on kiinni viikonloppuisin 26.5.2012-2.9.2012. Pääterveysaseman hoitotarvikejakelu on kiinni 12. -14.9.2012

Lisätiedot

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunta Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunnan koulu ja asiointiliikennekuljetuksien kilpailutuksen reittikuvaukset reiteittäin/osatarjouskohdittain lukuvuodeksi 2016 2017

Lisätiedot

Kuva 2. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet

Kuva 2. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet LÄHTEET Katso luku 4.1. Selvitykset ja kannanotot sekä tekstin alaviitteet KARTTALIITTEET Kuva 1. Pääosin puolustusvoimien käytössä olevat tai käyttöön suunnitellut Metsähallituksen alueet Pohjankankaalla

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Satakuntalaisten lasten ja nuorten hyvinvoin6katsaus. Syksy 2013

Satakuntalaisten lasten ja nuorten hyvinvoin6katsaus. Syksy 2013 Satakuntalaisten lasten ja nuorten hyvinvoin6katsaus Syksy 213 Keskeiset havainnot satakuntalaisista nuorista ja heidän hyvinvoinnista 1. Satakunnan nuoret 2. Terveys Satakunnassa on yhteensä 71514 alle

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Työryhmän II-kokous 5.11.2013 Toimialakohtaisten toimitettujen aineistojen esittely Arttu Tuominen Tausta-aineisto Kunta Asukkaita v.2012 Maa-pinta-ala

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Jouni Helen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TILASTO-OSA 2006 Kumppanuudella terveyttä SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...4 2. Hoitotakuun toteutuminen...13 3. Palvelujen ostot jäsenkunnittain...19 4. Toimintaluvut 2006, oma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Jätevedenkäsittelyn vyöhykkeet vyöhykkeissä LIITE 3 (1/7) Vyöhykkeet A Viemäröity alue B Viemäröitävä alue E Peruskäsittelyn alue F Maahan imeytykseen soveltumaton alue G1 Vesistön rantavyöhyke 100 m G2

Lisätiedot

Voimassa alkaen

Voimassa alkaen 1 (7) OPERAATTORIHINNASTO ALLE 2 M V.35 SIIRTOTYHTEYDET DNA OY Voimassa 01.12.2011 alkaen DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 vantaa Vantaa 2 (7) 1

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020. M.

SOSIAALIPALVELUT. Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020. M. SOSIAALIPALVELUT Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020 Valtioneuvoston (VN) periaatepäätös 23.1.2010 Pitkäaikaisen laitosasumisen

Lisätiedot

Porin seudulla merkittävimmät alueellisen yhteistyön muodot ovat:

Porin seudulla merkittävimmät alueellisen yhteistyön muodot ovat: ALUEELLINEN YHTEISTYÖ n seudulla merkittävimmät alueellisen yhteistyön muodot ovat: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 15-16.5. ja 30.5.2012. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 15-16.5. ja 30.5.2012. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 15-16.5. ja 30.5.2012 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Katja Salminen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelut Satakunnassa

Ikääntyvien palvelut Satakunnassa 1 Ikääntyvien palvelut Satakunnassa Indikaattoreja palvelujen suunnitteluun Raportti: 31.12.2 Diak 2 Sisällys Ikääntyvien palvelut Satakunnassa Indikaattoreja palvelujen suunnitteluun... 3 Lukijalle...

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016. Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Satakunnassa vuonna 2016 Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Jouni Vataja, Satakunnan ELY-keskus 4.3.2016 1 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu

Lisätiedot

Keskiviikkona 8.9.2010 klo 12 15. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, kirjaston kokoustila

Keskiviikkona 8.9.2010 klo 12 15. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, kirjaston kokoustila MUISTIO 1 Maakunnallinen yhteisjärjestelmä -kokous 4/2010 AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: Keskiviikkona 8.9.2010 klo 12 15 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto, kirjaston kokoustila Asko Hursti (Pori),

Lisätiedot

SATAKUNTA. Työllisyyskatsaus

SATAKUNTA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Kesäkuussa 14 430 työtöntä työnhakijaa Satakunnassa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Merikarvia 15,2 Luvia 12,1 Eurajoki 9,4 Rauma 13,8 Siikainen 17,1 Nakkila 13,9

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ

SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ SATAKUNNAN RAKENNUSPERINTÖ 2004-2005 RAPORTTI 25.4.2005 Lauri Putkonen / Tmi Lauri Putkonen Työvaiheet Satakunnan maakunnallisen rakennuskulttuuriselvityksen täydennys- ja päivitystyö alkoi 17.11.2003

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Kankaanpää. Vireä kylä kansallismaisemassa. Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle

Kankaanpää. Vireä kylä kansallismaisemassa. Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle Kankaanpää Vireä kylä kansallismaisemassa Kankaanpään kylän juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Vanha kylätaajama, Köyliönjärvi, Kuninkaanlähde, peltomaisema ja kylää halkova vanha postireitti, ovat

Lisätiedot

Satakunnan maakuntakaava

Satakunnan maakuntakaava Satakunnan maakuntakaava Valmisteluvaihe 2007 1. Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne MOOTTORIURHEILUALUEET SEKÄ AMPUMA- JA RAVIRADAT 1 SATAKUNTALIITTO Alueiden käytön toimiala Ympäristösuunnittelija

Lisätiedot

Palveluseteli tuottajarekisteri versio 1.1.2016, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Palveluseteli tuottajarekisteri versio 1.1.2016, oikeudet muutoksiin pidätetään. Palvelusetelillä valinnanvapautta KARHUKUNNAT HARJAVALLAN KAUPUNKI 1 antaa ESPOO Klassikko/ Sivina Oy Vitikka 4 02630 Espoo Jatkuva sopimus Kertasopimus ma-pe S 27,75 A 27,75 ma-pe S 30,25 A 30,25 EURA

Lisätiedot

3 Satakunta. Palvelujen järjestäminen yhteistoiminnassa maakunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuolto

3 Satakunta. Palvelujen järjestäminen yhteistoiminnassa maakunnassa. Sosiaali- ja terveydenhuolto 69 3 Satakunta Satakunta on 21 kunnan maakunta Länsi-Suomessa, jossa asukkaita on 227 031. Tämä on noin 4,3 % koko Suomen väkiluvusta. Asukasluvultaan suurin kunta on Pori, jossa on 83 032 asukasta ja

Lisätiedot

Kaupan palveluverkkoselvitys

Kaupan palveluverkkoselvitys SATAKUNTALIITTO Kaupan palveluverkkoselvitys Raporttiluonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raporttiluonnos 1 (123) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 SELVITYKSEN KESKEISIÄ KAUPAN

Lisätiedot

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tämän täydennyskoulutuksen sopijapuolet ovat kunta ja Porin kaupunki. Tähän sopimukseen sitoutuneet kunnat ovat Pori, Ulvila, Nakkila,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 RAUMAN SEUTULIIKENNE Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700 Huittinen

Lisätiedot