SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT SarjaA:306

2

3 SATAKUNNAN KYLIEN PALVELUT Satakuntaliitto Sarja A:306 ISBN (print) ISBN (pdf) ISSN Satakuntaliitto 2012 Kannen kuvat: Juha Sinisalo 2012, Sami Suominen, Satakuntaliitto Vaihde: (02) Sähköposti: Y-tunnus Postiosoite: PL 260, PORI Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 D, PORI

4 Satakunnan kunnat 2012 Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Lavia Pori Ulvila Kiikoinen Luvia Nakkila Harjavalta Eurajoki Kokemäki Rauma Eura Köyliö Huittinen Säkylä SATAKUNTALIITTO Km / VSi

5 Satakunnan kylien lähi- ja perus Suomen kuntakentällä tapahtuvat taloudelliset ja hallinnolliset muutokset ovat johtaneet huoleen lähipalvelujen saatavuudesta. Monesti sanotaan, että lähi tullaan turvaamaan ja että ne tulevat olemaan jatkossakin lähellä käyttäjiään. Epäselväksi kuitenkin jää, mitä lähipalveluilla oikein tarkoitetaan. Mitä palveluja niihin kuuluu? Ja miten lähellä palvelun on oltava, jotta se olisi lähipalvelua? Tätä kysymystä on pohdittu alaviitteessä mainitussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa raportissa vuodelta Siinä tarkastellaan lähipalvelujen käsitteen käyttöä eri yhteyksissä ja mitä toimijat tarkoittavat puhuessaan lähipalveluista. Selvitys on tehty pääasiallisesti haja-asutusalueiden näkökulmasta, mutta sen tavoitteena on olla hyödyksi lähipalvelujen määrittelyssä yleisemmälläkin tasolla. Peruspalveluohjelma (Valtiovarainministeriö 2010, 19) tarkoittaa peruspalveluilla kaikkia erityislainsäädäntöön perustuvia kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevia palveluja. Esimerkkinä käytetään koulutuspalveluja (esiopetus, peruskoulu, lukio, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu), terveyspalveluja (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto) ja sosiaalipalveluja (lasten päivähoito, vanhainkodit, koti, palveluasuminen). Voi siis sanoa, että myös perus saavat monenlaisia määritelmiä ja termin käyttötavat vaihtelevat. 1 Tässä Satakunnan kylien selvityksessä on tarkasteltu kuntakeskusten ulkopuolisten alueiden, s.o. kylien palvelurakennetta. Mukana on 35 erilaista edellä esitettyihin lähi- ja peruspalveluihin luokiteltavaa palvelua. Tarkastellut on luokiteltu kuuteen ryhmään, kuten terveydenhoito- ja vanhus, päivähoito, koulut, yhdyskuntatekniset, kaupalliset sekä vapaa-ajan erityisesti kylien ominaispiirteiden esiin tuomiseksi. Tämä selvitys on läpileikkaus vuoden 2012 alun Satakunnan maaseudun lähi- ja peruspalvelujen määrästä, laadusta sekä sijainnista. Raportin taulukot ja paikkatietoon perustuva aineisto palvelee osaltaan kuntien palvelurakenneuudistusprosessia. Selvityksen on koonnut sekä karttaesitykset laatinut tutkimusassistentti Veli-Matti Rintala. Selvitys on tehty yhteistyössä Onni kutsuu kylään hankkeen kanssa. Hankkeella on tavoitteena edistää maallemuuttoa ja maaseutuasumista sekä tukea maaseudun ja kylien elinvoimaisuutta Satakunnassa. Satakuntaliitto kiittää kuntia ja kyläyhdistyksiä, jotka ovat selvitykseen tuoneet korvaamattoman paikallisen asiantuntemuksen tietojen tarkistamisessa. Porissa Sirkka Lehto Alueiden käytön johtaja 1 Joakim Zitting, Katja Ilmarinen. Missä on lähipalvelu? Lähipalvelukäsitteen määrittely ja käyttö julkisissa asiakirjoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki Satakunnan kylien 2 Satakuntaliitto

6 Sisältö Selvityksen tarkoitus... 4 Kyselyaineisto ja palaute... 4 Satakunnan väestö... 4 Satakunnan maakuntakaavan palvelukylät... 6 Kuntakohtaiset tarkastelut Eura Eurajoki Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kiikoinen Kokemäki Köyliö Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Rauma Siikainen Säkylä Ulvila Lähteet Liitteet Satakunnan kylien 3 Satakuntaliitto

7 Selvityksen tarkoitus Satakuntaliitto laati vuosina selvityksen maakunnan kylien palveluista osana maakuntakaavan valmistelutyötä ja Sata muuttaa maalle hanketta. Tämän selvitystyön tuloksena saatiin tietokanta maakunnan kylistä, sekä tärkeimmistä palveluista kylissä. Tämän selvityksen tarkoituksena on päivittää ja täydentää vuonna 2006 koottua aineistoa Satakunnan kylien palveluista. Raportissa esitetään Satakunnan maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi merkityt kylät ja niiden nykyinen aso niiden palvelujen osalta, jotka ovat toimineet kriteereinä maakuntakaavamerkintää tehdessä. Lisäksi selvitetään kuntakohtaisesti kylissä sijaitsevat tärkeimmät sekä esitetään palvelujen sijainti ja saavutettavuus karttojen avulla. Kyselyaineisto ja palaute Aineiston keruu aloitettiin marras-joulukuussa 2011 lähettämällä kaikkiin maakunnan kuntiin Internet-kyselylomake. Kyselylomake oli esitäytetty kunkin kunnan osalta vuoden 2006 tietojen perusteella, ja kuntia pyydettiin päivittämään ja korjaamaan virheelliset tiedot. Maakunnan 21 kunnasta 14 vastasi kyselyn kaikkiin kohtiin ja 2 kuntaa vastasi osittain. Kokonaan vastaamatta jätti 5 kuntaa. Kunnilta saatujen vastausten pohjalta laadittiin raporttiluonnos, joka lähetettiin kommentoitavaksi kuntiin sekä 193 maakunnassa toimivaan kyläyhdistykseen. Palautetta ja täydennyksiä tietoihin saatiin 9 kunnasta ja 35 kyläyhdistyksestä. Tämän raportin tekoon osallistuneet kunnat ja kyläyhdistykset on lueteltu liitteessä 1. Tässä raportissa käsitellyt perustuvat vuonna 2004 tehtyyn Sata muuttaa maalle hankkeen kyselyyn. Näin on mahdollista verrata tuloksia myös aiemmin tehtyyn selvitykseen. Selvitettäviä palveluja oli yhteensä 35 kappaletta. Satakunnan kylissä toimii runsaasti myös sellaisia yrityksiä, joiden tuottamia palveluja ei tässä raportissa ole huomioitu, koska koko maakunnan kattavien luotettavien ajantasaisten tietojen saaminen näistä palveluista tämänkaltaista selvitystä varten ei käytännössä ole mahdollista. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi parturi-kampaajat sekä kahvilat. Satakunnan väestö Suomen ympäristökeskuksen tuottamassa Yhdyskuntarakenteen Seurantajärjestelmäaineistossa (YKR) Suomi on jaettu asutustyypin perusteella viiteen osaan: Taajamat, kylät yli 40 asukasta, pienkylät asukasta, harvaan asuttu maaseutu sekä asumattomat alueet. Seuraavassa tarkastelussa Satakunta on jaettu YKR-aineiston pohjalta neljään osaan: Taajamat, kylät, harvaan asuttu maaseutu ja asumattomat alueet. Tarkasteltaessa aineistoa vuosilta 1980, 1995 ja 2009 voidaan havaita, että väestö Satakunnan kylissä ja maaseudulla on vähentynyt. Taajamaväestön määrä on pysynyt sen sijaan ennallaan, mutta koska maakunnan kokonaisväkiluku on tarkasteluajanjaksolla pienentynyt, on taajamaväestön osuus maakunnan väestöstä kasvanut. (Taulukko 1). Kuvassa 1 on esitetty taajama- kylä- ja maaseutuasumisen jakautuminen Satakunnassa vuonna Taulukko 1. Satakunnan väestön jakaantuminen Väestö 1980 % väestöstä Väestö 1995 % väestöstä Väestö 2009 % väestöstä Koko Satakunta Taajamat ,1 % ,8 % ,6 % Kylät ,5 % ,4 % ,4 % Harvaan asuttu maaseutu ,3 % ,8 % ,0 % Satakunnan kylien 4 Satakuntaliitto

8 Kuva 1. Satakunnan YKR-aluejako (2010) Satakunnan kylien 5 Satakuntaliitto

9 Satakunnan maakuntakaavan palvelukylät Vuonna 2006 laaditun taustaselvityksen perusteella Satakunnan maakuntakaavaan on merkitty 52 maaseudun palvelukylää (at-merkintä). Merkintää käytetään osoittamaan sellaisia aluerakenteen kannalta tärkeitä kyliä, joihin suuntautuu tai joihin halutaan ohjata asuntorakentamista peruspalvelujen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi. (Satakunnan maakuntakaava 2010). Palvelukylämerkinnän kriteereinä olivat sijainti taajamien ja niiden lievealueiden ulkopuolella sekä vähintään yksi seuraavista palveluista: Koulu (vuosiluokat 1-6), vähittäistavarakauppa, päivähoitopalvelu sekä posti- tai asiamiespostipalvelu. Taulukossa 2 on lueteltu kyseisten palvelujen määrät Satakunnan maaseutukylissä maakuntakaavan selvitystyön aikaan vuonna 2006 sekä päivitetyt tiedot vuodelta Kuvissa 2 ja 3 on esitetty kyseisten palvelujen sijainnit. Taulukko 2. Palvelut maaseudun palvelukylissä 2006 ja Palvelu Koulu (vuosiluokat 1-6) Kauppa Päivähoito 12 20* Posti 14 4 *Merikarvian ja Porin tiedot puuttuvat Kun otetaan tarkasteluun vastaavat kaikista selvityksessä mukana olevista kylistä, on luvut lueteltu taulukossa 3. Päivähoitopalvelujen määrää ei tässä yhteydessä ole mainittu, koska tiedot ovat osittain puutteellisia. Palvelujen sijainnit on merkitty kuvaan 4. Taulukko 3. Kaupat, postit ja koulut Satakunnan kylissä vuosina 2006 ja Kauppoja Posteja Kouluja Satakunnan kylien 6 Satakuntaliitto

10 Kuva 2. Palvelut maaseudun palvelukylissä vuonna Satakunnan kylien 7 Satakuntaliitto

11 Kuva 3. Palvelut maaseudun palvelukylissä vuonna Satakunnan kylien 8 Satakuntaliitto

12 Satakunnan kylien 9 Satakuntaliitto

13 Kuva 4. Kartat Satakunnan kaupoista, posteista, päivähoitopalveluista ja kouluista vuosina 2006 ja Kuntakohtaiset tarkastelut Tässä kappaleessa käydään läpi kuntakohtaisesti keskusta-alueiden ulkopuolisten alueiden. Palvelutiedot ovat peräisin kuntakyselyistä marras-joulukuulta 2011 sekä maalis-huhtikuussa 2012 suoritetusta kommentointipyyntökierroksesta maakunnan kyliin ja kuntiin. Kuntakartassa on jaettu kuuteen luokkaan. Luokat ja niiden sisältämät on lueteltu taulukossa 4. Mikäli kylässä ei käytössä olevien tietojen mukaan ole palveluja, kyseinen kylä on merkitty karttaan mustana ympyränä. Karttoihin on merkitty myös viiden kilometrin etäisyysvyöhyke kunnan keskustasta kuvaamaan keskustapalvelujen saavutettavuutta. Jokaisesta kunnasta on lueteltu myös väkiluku ja asukastiheys vuosien 2006 sekä 2012 alussa. Kunnissa, joissa on tapahtunut kuntaliitoksia vuoden 2006 jälkeen, on huomioitu koko yhdistyneen kunnan alue myös vuoden 2006 luvuissa. Väestö- ja pinta-alatiedot ovat peräisin Suomen virallisesta tilastosta (2012). Lisäksi on mainittu kustakin kunnasta taajamissa, kylissä sekä haja-asutusalueilla asuvien osuus kunnan väkiluvusta. Taajama- ja kyläalueiden rajaus sekä väestön jakautumisen laskenta on tehty Suomen Ympäristökeskuksen vuoden 2010 yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmäaineistoa (YKR) käyttäen. Kyläalueella tarkoitetaan yli 40 asukkaan keskittymiä (YKR40) ja pienkylällä asukkaan keskittymiä (YKR20). Karttojen jälkeen on jokaisen kunnan osalta laadittu taulukko, josta ilmenevät yksityiskohtaisesti kylät ja niissä olevat. Sarake MK kertoo, että onko kylä merkitty maakuntakaavaan taajamatoimintojen alueeksi (A) tai maaseudun palvelukyläksi (at). Taulukko 4. Palvelujen jako luokittain. Luokka Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Luokan sisältämät Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu-vuosiluokat 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Koulu-vuosiluokat 7-9, Kansalais- tai n kurssit Kunnallinen vesijohto (taulukoissa lyhennetty ), Vesiosuuskunta, Viemäröinti,, Päivittäistavarakauppa, Kauppa-auto, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti/Asiamiesposti, Apteekki, Autokorjaamo Liikuntatila, Urheilu-/pallokenttä, Kuntorata, Uimahalli, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto, Kirjastoauto Satakunnan kylien 10 Satakuntaliitto

14 Eura Euran kunnasta mukana Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² on 25 keskusta-alueen 578, ,46 ulkopuolista kylää tai taajamaa. Kiukaisten kunta Väkiluku Asukastiheys as/km² liitettiin Euraan vuoden , alussa. Entisiä kuntakeskuksia Eurassa ovat 69,4 % 17,7 % 13,0 % Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus Eurakoski (Kiukainen), Hinnerjoki ja Koskenkylä (Honkilahti). Euran kylistä kolme on merkitty maakuntakaavaan taajamatoimintojen alueeksi (A) ja neljä kylää on merkitty palvelukyliksi (at). Satakunnan kylien 11 Satakuntaliitto

15 Satakunnan kylien 12 Satakuntaliitto

16 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Auvainen, Viemäröinti Uimaranta Eurakoski A Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Harola at Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Haveri Hinnerjoki A Äitiysneuvola, Lastenneuvola Ryhmäperhepäiväkoti, Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Aamuja iltapäivätoiminta, Koulu 7-9 Kansalais ja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Viemäröinti,, Viemäröinti,, Viemäröinti, Honkilahti at, Viemäröinti, Kiukaistenkylä, Viemäröinti Komoinen Korpi Koskenkylä at Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Palvelukotiasuminen Köylypolvi Laihia Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Iltapäivätoiminta, Kansalaisja Kauppa, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Autokorjaamo Kauppa, Pankki, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Pankki, Autokor- Kauppa, Posti, jaamo, Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Kirjasto, Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo Urheilukenttä, Uimaranta Kirjasto, Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo Uimaranta Kirjasto, Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata Laukola Uimaranta Lellainen Autokorjaamo Lähteenoja Länsi-Eura (Turajärvi- Naarjoki) Löyttylä at Ryhmäperhepäiväkoti Kansalais- ja Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Mannila, Viemäröinti, Mestilä Uimaranta Uimaranta Uimaranta, Kylätalo Mäkelä, viemäröinti Autokorjaamo Uimaranta Panelia A Terveyskeskus, Ryhmäperhepäiväkoti, Esiopetus, Koulu, Viemäröinti, Kauppa, Pankki, Kirjasto, Liikuntatila, Äitiysneuvola, Perhepäivähoitaja 1-6, Aamu- ja Pankkiautomaatti, Urheilu- Lastenneuvola, iltapäivätoiminta, Posti, Apteekki, kenttä, Kuntorata, Palvelukotiasuminen Kansalais- ja Autokorjaamo Nuorisoti- la, Kylätalo Rahvola (osittain) Uimaranta Sorkkinen Lastenneuvola Koulu 1-6, Viemäröinti Kylätalo Vaaljoki Vaanii Kylätalo, Kuntorata Satakunnan kylien 13 Satakuntaliitto

17 Eurajoki Eurajoen kunnasta mukana selvityksessä on 19 Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 345, ,92 keskusta-alueen ulkopuolista taajama- tai kyläaluet- Väkiluku Asukastiheys as/km² ta, joista neljä on merkitty ,89 maakuntakaavaan palvelukyliksi. Yhdyskuntateknis- 62,3 % 23,7 % 14,0 % Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus ten palveluiden osalta käytössä on päivitetyt tiedot ainoastaan Rikantilan, Lutan, Saaren ja Mullilan kylistä. Muiden kylien osalta käytössä on vuoden 2006 tiedot. Satakunnan kylien 14 Satakuntaliitto

18 Hankkila Kirjastoauto Kylä MK Päivähoito Koulut yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Auvi Autokorjaamo Kirjastoauto Huhta Esiopetus, Koulu 1-6, Liikuntatila, Kylätalo, Aamu-ja iltapäivätoiminta Kirjastoauto Ilavainen- Kirjastoauto Orjasaari Irjanne at Ryhmäperhepäiväkoti, Viemäröinti Nuorisotila Kainu Kaukomäki Koivuniemi Kirjastoauto Kirjastoauto Kirjastoauto Kuivalahti at Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6 Autokorjaamo Kirjastoauto Lapijoki Esiopetus, Koulu 1-6, Liikuntatila, Kuntorata, Aamu-ja iltapäivätoiminta Nuorisotila, Kirjastoauto Linnamaa at Esiopetus, Koulu 1-6, Vesiosuuskunta, Viemäröinti, Liikuntatila, Pallo-, kenttä, Uimaranta, Kirjastoauto Lutta Uimaranta, Kirjastoauto Maade Kirjastoauto Mullila, Viemäröinti Kirjastoauto Raski Kirjastoauto Rikantila at Esiopetus, Koulu 1-6,, Autokorjaamo Kirjastoauto Iltapäivätoiminta Saari Kirjastoauto Sydänmaa Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta Väkkärä, Autokorjaamo Liikuntatila, Nuorisotalo, Kylätalo, Kirjastoauto Kirjastoauto Harjavalta Harjavallan kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 123, ,78 kuusi keskustan ulkopuolista kaupunginosaa tai Väkiluku Asukastiheys as/km² ,15 kylää. Hiirijärven kylä on Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus merkitty maakuntakaavaan palvelukyläksi (at) ja 91,5 % 5,4 % 3,2 % Kokemäenjoen pohjoispuolinen taajama-alue (Pirkkala-Vinnari) on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Satakunnan kylien 15 Satakuntaliitto

19 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Hiirijärvi at Koulu 1-6, Liikuntatila, Pallokenttä, Kylätalo Merstola, Viemäröinti Autokorjaamo Metsäkulma Pirkkala A Päiväkoti, Perhepäivähoitaja Tynkönkylä Koulu 1-6, Iltapäivätoiminta Vinnari A Kansalais- ja, Viemäröinti,, Viemäröinti, Liikuntatila, Uimaranta, Urheilu- ja pallokenttä Liikuntatila, Pallokenttä Satakunnan kylien 16 Satakuntaliitto

20 Honkajoki Honkajoen kunnasta mukana selvityksessä on 12 keskusta-alueen ulkopuolista kylää. Saunaluoman kylä sijaitsee osin Karvian puolella, ja sen tiedot ovat peräisin Karvian kunnalta. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 331, ,58 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,07 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 44,4 % 30,7 % 24,9 % Satakunnan kylien 17 Satakuntaliitto

21 Kylä Koulut Tekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Antila Uimaranta, Kylätalo Honkaluoma Autokorjaamo Jyllinkoski Pallokenttä, Uimaranta, Kirjasto Katkonkylä Lauhala Paasto Vesiosuuskunta Pappilankylä Kansalais- ja Autokorjaamo Pukara Vesiosuuskunta Kylätalo Rynkäinen Vahonkylä Vataja Autokorjaamo Saunaluoma Kuntorata Huittinen Huittisten kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 532, ,97 25 kaupunginosaa tai kylää. Vampulan kunta liitet- Väkiluku Asukastiheys as/km² ,22 tiin Huittisiin vuoden 2009 alussa. Huittisista ei ole Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus saatavilla päivitettyjä tietoja 69,2 % 11,2 % 19,6 % kylien palveluista, joten tässä käytetään tietoja vuodelta Maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi on mer- kitty Huhtamo ja Suttila. Taajamatoimintojen alueiksi on merkitty Vampula sekä kaupungin keskustan tuntumasta Junttila-Pappilanniemi-Takkula. Satakunnan kylien 18 Satakuntaliitto

22 Koulut Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Huhtaa Päivähoito Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Huhtamo at, Kauppa, Pankki Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Kirjastoauto Jokisivu Junttila A Perhepäivähoitaja Karhiniemi Perhepäivähoitaja Kansalaisja työväen-, Autokorjaamo Uimaranta, Kylätalo, Kirjastoauto Satakunnan kylien 19 Satakuntaliitto

23 Koulut opisto Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Korvenkylä Autokorjaamo Vapaa-ajan Kukonharja Pallokenttä, Kylätalo, Kirjastoauto Kärväselä Lauha Kansalaisja Loima Koulu 1-6, Kansalaisja Matkusjoki,, Kylätalo Kylätalo, Kirjastoauto Palojoki, Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Kylätalo, Kirjastoauto Raskala Raijala Kylätalo Rekikoski Riittiö /Harjunkylä Ronkankulma Rutava Räikänmaa Sampu Suontausta Kansalaisja Koulu 1-6, Kansalaisja Perhepäivähoitaja Kansalaisja Kansalaisja, Autokorjaamo Kirjastoauto, Kylätalo,, Kylätalo Autokorjaamo Kylätalo, Kirjastoauto, Pallokenttä, Uimaranta, Kirjastoauto Suttila at Koulu 1-6, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjastoauto Tanokas Vakkila Vampula A Terveysasema, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti Kansalaisja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalaisja, Viemäröinti, Kauppa, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Kylätalo Liikuntatila, Pallokenttä, Uimahalli, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Jämijärvi Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 214, ,34 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,19 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus Satakunnan kylien 20 Satakuntaliitto

24 Jämijärven kunnasta mukana on kahdeksan keskustan 36,4 % 20,0 % 43, 5 % ulkopuolista kylää. Kylistä kolme on merkitty maakuntakaavaan palvelukyliksi (at). Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Jämi Vesiosuuskunta Kuntorata Kontti Vesiosuuskunta Kuusijoki Vesiosuuskunta Palokoski at Koulu 3-6 Vesiosuuskunta, Kierrä- Pallokenttä Satakunnan kylien 21 Satakuntaliitto

25 tyspiste Pitkäniemi Vesiosuuskunta Uimaranta Suurimaa at Perhepäivähoitaja Koulu 3-6 Vesiosuuskunta, Tykköö at Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu Vesiosuuskunta 1-2 Vihu Vesiosuuskunta, Kauppa Kylätalo, Pallokenttä Kylätalo Kylätalo Kankaanpää Kankaanpään kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 689, ,53 12 keskusta-alueen ulkopuolista kaupunginosaa tai Väkiluku Asukastiheys as/km² ,29 kylää. Kylistä viisi on merkitty maakuntakaavaan Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus maaseudun palvelukyliksi. 71,0 % 16,1 % 12,9 % Lisäksi Niinisalo on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Kaupallisten palvelujen osalta päivitetyt tiedot ovat saatavilla ainoastaan Korvaluoman kylästä, joten muiden kylien osalta käytössä ovat vuoden 2006 tiedot. Satakunnan kylien 22 Satakuntaliitto

26 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan (2006) Ala-Honkajoki at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Kauppa-auto, Kauppa, Liikuntatila, Pallokenttä, Pankki, Posti, Autokorjaamo Uimaranta, Kylätalo, Kuntorata Hapua Koulu 1-6, Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata Korvaluoma Kansalais- Vesiosuuskunta, Kauppa-auto 2 kylätaloa ja Kuninkaanlähde Viemäröinti, Uimala, Pallokenttä Kyynärjärvi at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Viemäröinti, Satakunnan kylien 23 Satakuntaliitto

27 Narvi Perhepäivähoitaja, Niinisalo A Päiväkoti, Perhepäivähoitaja Koulu 1-6 Kauppa kenttä, Uimaranta Esiopetus,, Viemäröinti, Autokorjaamo, Posti, Liikuntatila, Pallo- Santaskylä Kylätalo Venesjärvi at Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus,, Viemäröinti, Posti, Kauppa Liikuntatila, Pallokenttä, Koulu 1-6 Uimaranta, Kylätalo, Kuntorata Veneskoski at, Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kuntorata, Kylätalo Verttuu Uimaranta, Kuntorata Vihteljärvi at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Kauppa Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo, Kuntorata Karvia Karvian kunnasta mukana selvityksessä on kymmenen keskusta-alueen ulkopuolista kylää. Kylistä kolme on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 502, ,17 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,63 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 31,9 % 34,4 % 33,7 % Satakunnan kylien 24 Satakuntaliitto

28 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Alkkia Vesiosuuskunta, Kantti at Koulu 1-6 Vesiosuuskunta, Kaupalliset Vapaa-ajan Kuntorata Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata Karviankylä Kuntorata Mattila Patolankylä Sara at Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Kansalais- ja Kauppa Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta Satakunnan kylien 25 Satakuntaliitto

29 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Sarvela at Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Kansalais- Vesiosuuskunta, ja Saunaluoma Suomijärvi Ämmälä Vesiosuuskunta, Kaupalliset Kauppa, Autokorjaamo Vapaa-ajan Liikuntatila, Kuntorata, Uimaranta Kuntorata Kiikoinen Kiikoisten kunnasta mukana selvityksessä on yhdeksän keskusta-alueen ulkopuolista kylää, joista Tervahaudan kylä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyläksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 138, ,16 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,35 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 40,2 % 7,1 % 52,7 % Satakunnan kylien 26 Satakuntaliitto

30 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Hongistonmaa Jaara Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Jylhänmaa, Viemäröinti, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä Nuorisotila, Kylätalo Kuorsumaa Vesiosuuskunta, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta Myöntee Perhepäivähoitaja Vesiosuuskunta, Nevanperä Vesiosuuskunta Niemenmaa Vesiosuuskunta Uimaranta Rautu Vesiosuuskunta, Autokorjaamo Kuntorata, Uimaranta Tervahauta at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja, Viemäröinti, Kauppa, Pankki, Liikuntatila, Pankkiautomaatti, Posti Kylätalo Kokemäki Kokemäen kaupungista Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² mukana selvityksessä on 481, ,46 mukana 30 keskustan Väkiluku Asukastiheys as/km² ulkopuolista kaupunginosaa ja kylää. Alueista ,4 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus kolme on merkitty maakuntakaavaan taajamatoimintojen alueiksi ja viisi maaseudun 58,6 % 21,9 % 19,4 % palvelukyliksi. Satakunnan kylien 27 Satakuntaliitto

31 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Ahvenus Haavasoja Harola Häyhtiönmaa Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Jalonoja at Järilä Kakkulainen Kankaantausta Kareksela, Viemäröinti Kaupalliset Vapaa-ajan Satakunnan kylien 28 Satakuntaliitto

32 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Kauvatsa at Terveysasema, Palvelukotiasuminen Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Korkeaoja at Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta Krootila-Sonnila Kulkkila Kuurola Kyttälä Levikoski Levomäki Marjamäenkulma Mänskämäki, Viemäröinti Paistila A, Viemäröinti Peipohja A Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Piilijoki Rajaoja Rause Riste A Palvelukotiasuminen Säpilä Sääksjärvi Koulu 1-6, Aamuja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Sääkskoski at Tuomaala at Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Ylistaro Kaupalliset Kauppa, Pankki, Apteekki, Posti, Huoltoasema Vapaa-ajan Kirjasto, Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo Pallokenttä, Kylätalo, Liikuntatila, Uimaranta Apteekki Urheilukenttä, Liikuntatila Pallokenttä, Uimaranta, Liikuntatila Liikuntatila, Pallokenttä Köyliö Köyliön kunnasta mukana Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² selvityksessä on kuusi 246, ,40 keskusta-alueen ulkopuolista kylää, joista kolme on Väkiluku Asukastiheys as/km² ,98 merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelu- Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus kyliksi. Lisäksi Kankaanpään kylä on merkitty taajamatoimintojen 48,7 % 32,4 % 18,9 % alueeksi. Satakunnan kylien 29 Satakuntaliitto

33 Kylä MK Terveydenhoitoja vanhus Kankaanpää A Palvelukotiasuminen Ristola Tuiskula at Perhepäivähoitaja Koulut Esiopetus, Koulu 1-6, Koulu 7-9, Kansalais- ja Kansalais-ja Yhdyskuntatekniset, Viemäröinti, Kaupalliset Pankki, Autokorjaamo Päivähoito Ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitaja Vapaa-ajan Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Kylätupa, Pankki, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo Kirjasto Voitoinen, Autokorjaamo (paperi) Vuorenmaa at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja, Pankki, Auto- Liikuntatila, Pallo- korjaamo kenttä, Kuntorata, Nuorisotilat, Kylätalo Yttilä at, Kauppa, Posti Uimaranta, Kylätalo Satakunnan kylien 30 Satakuntaliitto

34 Lavia Lavian kunnasta mukana on 11 keskusta-alueen ulkopuolista kylää, joista kaksi on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 321, ,06 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,83 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 45,8 % 13,2 % 41,1 % Satakunnan kylien 31 Satakuntaliitto

35 Kylä MK Päivähoito Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Aluskylä at Vesiosuuskunta, Kauppa, Kauppaauto Haunia Vapaa-ajan Pallokenttä Jokihaara Vesiosuuskunta, Pallokenttä Kalliala at Vesiosuuskunta, Autokorjaamo Uimaranta, Pallokenttä Kivijärvenmaa Mustajoki Vesiosuuskunta, Uimaranta, Pallokenttä Myöntäjä Vesiosuuskunta, Pallokenttä Niemenkylä Peräkylä Riiho Vesiosuuskunta, Pallokenttä Riuttala Perhepäivähoitaja Vesiosuuskunta, Pallokenttä Luvia Luvian kunnasta selvityksessä on mukana kahdeksan kylää joista kaksi on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 169, ,83 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,67 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 59,8 % 30,0 % 10,2 % Satakunnan kylien 32 Satakuntaliitto

36 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Kaitila Koulut Yhdyskuntatekniset Vapaa-ajan Satakunnan kylien 33 Satakuntaliitto, Kuntorata, Nuorisotila Lemlahti Pallokenttä Päivähoito Korvenkylä Lankoori Luodonkylä Murro Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Niemenkylä Koulu 1-6, Kansalais- ja Peränkylä at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Uimaranta, Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta at Perhepäivähoitaja, Pallokenttä

37 Merikarvia Merikarvian kunnasta Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² selvityksessä on mukana 446, ,41 20 kunnan keskustan ulkopuolista kylää, joista kaksi Väkiluku Asukastiheys as/km² ,03 on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Lisäksi Tuorilan alue 57,5 % 16,8 % 25,7 % Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Merikarviasta vuoden 2012 päivitetyt tiedot ovat saatavilla ainoastaan Kuvaskankaan kylästä. Loput tiedot taulukossa ja kartassa ovat vuodelta Satakunnan kylien 34 Satakuntaliitto

38 Kylä MK Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Alakylä Etelämaa Filppula Harvala Honkajärvi, Autokorjaamo Kylätalo Kallträsk Kasala, Kylätalo Vapaa-ajan Koittankoski Kauppa-auto Kuntorata, Kylätalo Kuvaskangas at Kansalais- ja, Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Kylätalo Köörtilä Lammela at Autokorjaamo Lankoski Lauttijärvi Kylätalo, Kirjastoauto Peippu, Kuntorata, Kirjasto Pohjansaha Riispyy Trolssi Pallokenttä, Kylätalo Tuorila A Autokorjaamo, Posti Viikilä Viisarimäki Nakkila Nakkilan kunnasta mukana selvityksessä on 11 kunnan keskustan ulkopuolista kylää, joista neljä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 182, ,60 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,89 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 73,1 % 16,5 % 10,4 % Satakunnan kylien 35 Satakuntaliitto

39 Kylä MK Terveydenhoitoja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Hormisto at Vesiosuuskunta Järvikylä Järvisivu Kaupalliset Vapaaajan Kylätalo Kivialho at Kauppa Kuntorata Kivimaa Lammainen Koulu 1-6 Matomäki at Esiopetus, Koulu 1-6 Pyssykangas at Ruskila Vanhainkoti Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta Tattara Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta Viikkala Perhepäivähoitaja Koulu 1-6, Aamu-ja iltapäivätoiminta, Viemäröinti, Liikuntatila Pomarkku Pomarkun kunnasta mukana on seitsemän keskustan ulkopuolista kylää, joista Honkakosken kylä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelu- Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 301, ,02 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,4 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 60,9 % 11,5 % 10,4 % Satakunnan kylien 36 Satakuntaliitto

40 kyläksi. Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Vapaa-ajan Haapakoski/Valkkioja Perhepäivähoitaja Honkakoski at Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Liikuntatila, Kuntorata, Pallokenttä Kivijärvi, kierrätyspiste Uimaranta Ojakorpi Ruokejärvi Tuunajärvi Kansalais-ja,, Vesiosuuskuntlo, Pallokenttä, Kuntorata, Kyläta- Liikuntatila Uusikylä Uimaranta Pori Porin kaupungista on mukana selvityksessä 26 kau- Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 834, ,67 punginosaa tai kylää. Kylistä kolme on merkitty maa- Väkiluku Asukastiheys as/km² ,63 kuntakaavaan maaseudun Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus palvelukyliksi. Lisäksi kuusi aluetta on merkitty taajamatoimintojen alueiksi. Porissa entisiä kuntakeskuksia ovat Ahlainen ja Noormarkku. Kairilaa ja Pihlavaa lukuun otta- 94,6 % 2,7 % 2,6 % matta tiedot on päivitetty vain osittain. Muilta osin käytössä on päivittämättömät tiedot vuodelta Satakunnan kylien 37 Satakuntaliitto

41 Satakunnan kylien 38 Satakuntaliitto

42 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Ahlainen A Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvo- 1-6, Aamu- ja Viemäröinti, Kauppa-auto, Pallokenttä, Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu Vesiosuuskunta, Kauppa, Liikuntatila, la, Hammashuolto, iltapäivätoiminta, Posti, Apteekki, Autosotila, Kirjasto, Uimaranta, Nuori- Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen korjaamo Kirjastoauto Kansalais- ja Enäjärvi Päiväkoti Koulu 1-6, Viemäröinti Pallokenttä Harjakangas at Esiopetus, Koulu 1-6, Viemäröinti, Viemäröinti Vesiosuuskunta, Viemäröinti,, Viemäröinti Pallokenttä, Kirjastoauto Pallokenttä, Kylätalo, Kirjastoauto Pallokenttä Järvikylä- Viikeri Kairila Kankaan Esiopetus, Koulu Autokorjaamtä,Kylätalo Pallokent- kylä 1-6 Kellahti Vesiosuuskunta, Pallokenttä, Viemäröinti Kuntorata, Kylätalo, Kirjastoauto Kyläsaari A Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa, Posti Pallokenttä Lampaluoto at, Viemäröinti Kauppa Pallokenttä Lamppi, Viemäröinti Pallokenttä Lassila at Esiopetus, Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa, Pankkiautomaatti, Posti Kirjastoauto Lattomeri Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa Pallokenttä Lyttylä, Viemäröinti Pallokenttä Makholma, Viemäröinti Pallokenttä Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Kylätalo, Mäntyluoto/Uniluoto Koulu 1-6, Viemäröinti Kauppa, Posti Pallokenttä Niittymaa, Viemäröinti Posti Pallokenttä, Kirjastoauto Noormarkku, Viemäröinti Pallokenttä Pihlava A Terveyskeskus, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Koulu 7-9, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja, Viemäröinti, Pinomäki A Ryhmäperhepäiväkoti Vesiosuuskunta, Viemäröinti Kauppa, Pankki, Pankkiautomaatti, Posti, Apteekki, Autokorjaamo Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimahalli, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto, Kirjastoauto Pallokenttä, Kuntorata, Kylätalo Preiviiki, Viemäröinti Pallokenttä Reposaari A Koulu 1-6, Koulu, Viemäröinti Kauppa, Posti Pallokenttä 7-9 Rudanmaa, Viemäröinti Pallokenttä Söörmarkku Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu,Viemäröinti Kauppa Liikuntatila, 1-6, Aamu- ja Pallokenttä, iltapäivätoiminta Kylätalo, Kirjastoauto Toukari Koulu 1-6, Viemäröinti Pallokenttä Viasvesi, Viemäröinti Kauppa Pallokenttä Yyterinkylä A, Viemäröinti Kauppa Pallokenntä Satakunnan kylien 39 Satakuntaliitto

43 Rauma Rauman kaupungista mukana on 28 keskusta- 495, ,34 Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² alueen ulkopuolista kaupunginosaa, taajamaa tai Väkiluku Asukastiheys as/km² ,41 kylää. Rauman kylistä Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus kolme on merkitty maakuntakaavaan maaseudun 91,7 % 4,8 % 3,4 % palvelukyliksi ja neljä aluetta taajamatoimintojen alueiksi. Kaaro, Uotila ja Kortela-Monna ovat kiinteästi kaupunkialueeseen kuuluvia kaupunginosia. Kodisjoen kirkonkylä ja Lappi puolestaan ovat kuntaliitosten myötä Raumaan liittyneitä entisiä kuntakeskuksia. Satakunnan kylien 40 Satakuntaliitto

44 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Ala-Kieri Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Haapasaari Kirjastoauto Hauta Kaaro Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Kauklainen at Kansalais- ja Kauppa, Posti Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kirjastoauto, Viemäröinti Kuntorata, Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo Kaukola Kylätalo Kivikylä Kodiksami at Vesiosuuskunta Kodisjoen kirkonkylä Liikuntatila, Kirjasto Kolla- Nihattula Kortela- Monna Kulju Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Ryhmäperhepäiväkoti Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Kansalais- ja Kansalais- ja Koulu 1-6, Aamuja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Kullanperä at Vesiosuuskunta Kauppa, Pankki, Posti Kuolimaa Kylätalo Kuntorata, Kirjastoauto Kirjastoauto Lappi Terveyskeskus, Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti Esiopetus, Koulu, Kauppa, Liikuntatila, Urhei- Äitiysneuvola, 1-6, Aamu- ja Pankki, lukenttä, Kuntora- Lastenneuvola, iltapäivätoiminta, Pankkiautomaatti, ta, Nuorisotila, Vanhainkoti, Palvelukotiasuminen Kansalais- ja Kirjasto, Kirjastota, Apteekki, auto Autokorjaamo Murtamo Kirjastoauto Mäentaka Ruona Kylätalo Skinnarla Sorkka Vesiosuuskunta Kylätalo, Kirjastoauto Sukkala Tiilivuori, Viemäröinti Kylätalo, Kirjastoauto Unaja Esiopetus, Koulu, Viemäröinti Autokorjaamo Liikuntatila, Pallokenttä, 1-6, Aamu- ja Kuntorata, iltapäivätoiminta, Uimaranta, Kirjastoauto Kansalais- ja Uotila Vasarainen Terveyskeskus, Lastenneuvola, Äitiysneuvola, Hammashuolto, Palvelukotiasuminen Päiväkoti Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Koulu 7-9, Kansalais- ja Koulu 1-6, Kansalais- ja töväenopisto Vermuntila Kansalais- ja, Viemäröinti,, Kauppa, Apteekki, Autokorjaamo Liikuntatila, Kuntorata, Urheilukenttä, Pallokenttä, Nuorisotila, Kirjasto, Kirjastoauto Uimaranta, Kirjastoauto, Viemäröinti Kuntorata, Uimaranta, Kirjastoauto Satakunnan kylien 41 Satakuntaliitto

45 Kylä MK Terveydenhoito- ja vanhus Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Voiluoto Perhepäivähoitaja Kansalais- ja Yli-Kieri Kaupalliset Vapaa-ajan Kylätalo, Kirjastoauto Siikainen Siikaisten kunnasta selvityksessä on mukana kahdeksan keskusta ulkopuolista kylää. Leväsjoen kylä on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyläksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 463, ,59 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,89 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 30,5 % 23,4 % 46,0 % Kylä MK Koulut Yhdyskuntatekniset Kaupalliset Vapaa-ajan Hirvijärvi, Viemäröinti Uimaranta Leppijärvi Leväsjoki at Kansalais- ja, Kauppa Liikuntatila, Urheilukenttä, Kylätalo, Kirjasto, Uimaranta Satakunnan kylien 42 Satakuntaliitto

46 Osara Otamo Kansalais- ja Kuntorata, Uimaranta Saarikoski Kansalais- ja Kylätalo Sammi Uimaranta Samminmaja Säkylä Säkylän kunnasta mukana Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² on 13 keskustan ulkopuolista kylää sekä Huovinrin- 160, ,10 Väkiluku Asukastiheys as/km² teen varuskunta-alue. Karhusuon kylä on merkitty maakuntakaavaan maa- Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus ,75 seudun palvelukyläksi. 83,1 % 5,7 % 11,2 % Lisäksi Vähä-Säkylän alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Satakunnan kylien 43 Satakuntaliitto

47 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Harjunkylä Kaupalliset Vapaa-ajan Huovinrinne, Viemäröinti Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Uimahalli Iso-Vimma Päiväkoti, Ryhmäperhepäiväkoti, Esiopetus, Viemäröinti Posti Pallokenttä, Kuntoralo Perhepäivähoitaja ta, Uimaranta, Kyläta- Karhusuo at, Viemäröinti Satakunnan kylien 44 Satakuntaliitto

48 Kylä MK Päivähoito Koulut Yhdyskuntatekniset Katavisto Kaupalliset Vapaa-ajan Korpi Uimaranta Luvalahti Perhepäivähoitaja, Viemäröinti Kuntorata Löytäne Pyhäjoki Perhepäivähoitaja, Viemäröinti, Pääksy Sirttala, Viemäröinti Sydänmaa Kansalais- tai Uusikylä Perhepäivähoitaja, Viemäröinti Vähä-Säkylä A (Moisio) Päiväkoti, Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais- ja Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo Kylätalo, Viemäröinti Liikuntatila, Pallokenttä Ulvila Ulvilan kaupungista on selvityksessä mukana 14 kaupunginosaa tai kylää. Kylistä kaksi on merkitty maakuntakaavaan maaseudun palvelukyliksi. Lisäksi kolme aluetta on merkitty taajamatoimintojen alueiksi. Maapinta-ala (km²) Väkiluku Asukastiheys as/km² 400, ,83 Väkiluku Asukastiheys as/km² ,44 Taajamissa asuvien osuus Kylissä asuvien osuus Haja-asutusalueella asuvien osuus 84,9 % 8,8 % 6,2 % Satakunnan kylien 45 Satakuntaliitto

49 Kylä MK Terveydenhoitoja vanhus Ahmaus Haistila Harjunpää A Ryhmäperhepäiväkoti Järventausta Kaasmarkku Perhepäivähoitaja Koulut Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais-ja Päivähoito Yhdyskuntatekniset, Viemäröinti,, Viemäröinti, Kangas A, Viemäröinti, Koski A Terveyskeskus, Äitiysneuvola, Lastenneuvola, Hammashuolto, Vanhainkoti Ryhmäperhepäiväkoti Leineperi at Perhepäivähoitaja Esiopetus, Koulu 1-6, Aamu- ja iltapäivätoiminta, Kansalais-ja Esiopetus, Koulu 1-6, Viemäröinti,, Viemäröinti, Kaupalliset Kauppa, Posti Esiopetus, Aamu-ja iltapäivätoiminta, Kansalais-ja Autokorjaamo Pankki, Apteekki Kauppa, Posti, Autokorjaamo Vapaa-ajan Liikuntatila, Urheilukenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta Liikuntatila, Pallokenttä, Kuntorata, Uimaranta, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Pallokenttä, Kuntorata, Nuorisotila, Kylätalo, Kirjasto Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta Liikuntatila, Pallokenttä, Uimaranta, Kylätalo Uimaranta, Kylätalo Levanpelto Kansalais- ja Palus at Vesiosuuskunta Autokorjaamo Uimaranta, Kylätalo Ravani Vanhainkoti, Viemäröinti Pallokenttä Saarijärvi Sunniemi Suosmeri Koulu 1-6, Kansalais-ja Kylätalo Satakunnan kylien 46 Satakuntaliitto, Viemäröinti, Liikuntatila, Pallokenttä

50 Lähteet Satakunnan maakuntakaava (2010), Selostus, osa A. Satakuntaliitto Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: Yhdyskuntarakenteen Seurantajärjestelmä 2010 (YKR). Suomen ympäristökeskus. Satakunnan kylien 47 Satakuntaliitto

51 Liitteet LIITE 1. Tämän raportin tekoon osallistuneet kunnat sekä kyläyhteisöt Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki Honkajoen kunta Huittisten kaupunki Jämijärven kunta Kankaanpään kaupunki Karvian kunta Kiikoisten kunta Kokemäen kaupunki Lavian kunta Luvian kunta Nakkilan kunta Pomarkun kunta Porin kaupunki Rauman kaupunki Siikaisten kunta Säkylän kunta Ulvilan kaupunki Laukolan- Mäkelän- Rahvolan kyläyhdistys Kutin kyläyhdistys ry Vaaljoen kyläyhdistys ry Länsi-Euran kyläyhdistys ry Mullilan kyläyhdistys ry Rikantilan Koulun kyläyhdistys Pirkkalan kylätoimikunta Kukonharjan kyläyhdistys ry Hirvenpään tienoot ry Huittisten Korvenkylän Pvy Rekikosken kyläyhdistys ry Korvaluoma-Karhusaaren kyläyhdistys ry Jaaran kyläseura ry Korkeaojan vapaa-aikakerho ry Kauvatsan kotiseutuyhdistys ry Risten Praasu ry Tuiskulan kyläyhdistys ry Vuorenmaan kyläyhdistys ry Yttilän kyläyhdistys ry Kankaanpään kyläyhdistys ry Voitoisten kyläyhdistys ry Alus-Niemenkylän kylätoimikunta Kuvaskankaan kyläyhdistys ry Honkakosken kyläyhdistys ry Pihlavan asukasyhdistys Kairilan kyläyhdistys ry Anttilan-Voiluodon kyläyhdistys ry Uotilan asukasseura Kauklaisten kyläyhdistys ry Leväsjoen kyläyhdistys ry Saarikoski-Petkele kyläyhdistys Vähäsäkylän kyläyhdistys ry Pyhäjoen koulupiirin kyläyhdistys ry Levanpellon kyläyhdistys Ravanin kyläyhdistys ry Eura Eura Eura Eura Eurajoki Eurajoki Harjavalta Huittinen Huittinen Huittinen Huittinen Kankaanpää Kiikoinen Kokemäki Kokemäki Kokemäki Köyliö Köyliö Köyliö Köyliö Köyliö Lavia Merikarvia Pomarkku Pori Pori Rauma Rauma Rauma Siikainen Siikainen Säkylä Säkylä Ulvila Ulvila Satakunnan kylien 48 Satakuntaliitto

52 LIITE 2. Saatekirje kuntakyselyyn Satakunnan kylien 45 Satakuntaliitto

53 LIITE 3. Saatekirje kommentointipyyntöön kunnille ja kyliin. Satakunnan kylien 46 Satakuntaliitto

Elämänvirtaa. Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020

Elämänvirtaa. Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020 Elämänvirtaa Satakunnan maaseudulle! SataKylät ry:n maakunnallinen kyläohjelma 2010 2020 Sisällys 1 Johdanto 1 Johdanto... 3 2 Visio......4 3 SataKylät ry... 5 3.1 Maakunnallinen vuoden kylä-kilpailu...6

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE

SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE SEUDULLINEN KIRJASTOAUTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTON ALUEELLE Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Sari Sandberg 6.3.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 KIRJASTOAUTON MERKITYS...

Lisätiedot

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla 2009 Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien Porin ja Rauman seuduilla LOPPURAPORTTI Insinööritoimisto Liidea Oy Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 2.1

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS Satakuntaliitto 2007 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Pälvi Lepoluoto 21.12.2007 (Lupa kannen kuvan käyttöön saatu Satakuntaliitolta 1.10.2007.) Sisältö

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA JOUKKOLIIKENNE Insinööritoimisto Liidea Oy Tieliikelaitoksen Konsultointi, Turku Kansikuva: Iso kuva: Porin matkakeskuksena toimiva linja-autoasema Pikkuvat

Lisätiedot

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan palveluverkko 2040 MKH 19.1.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2015 ISBN 978-951-590-314-3 Kuvat Ilpo Tammi Taitto Ilpo Tammi Sisällys 1. Johdanto 4 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava

Huittisten kaupunki. Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava 67080013.BSP 5.9.2011 Huittisten kaupunki Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaava Kaavaselostus, joka liittyy 5.9.2011 päivättyyn kaavaehdotuskarttaan SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 0 2 SUUNNITTELUPROSESSI

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA PALVELUT PAIKALLISTASOLLA

HYVINVOINTI JA PALVELUT PAIKALLISTASOLLA 1 Juha Kääriäinen HYVINVOINTI JA PALVELUT PAIKALLISTASOLLA Tutkimus hyvinvoinnista ja hyvinvointipalvelujen tarjonnasta Satakunnassa VERSO II - projekti SATAKUNTALIITTO 2002 Sarja A:265 3 S A T A K U N

Lisätiedot

MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ

MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ 3 Miia Mäntylä, Heli Siirilä & Kimmo Riusala MAAMERKKI PÄÄTIEN RISTEYKSESSÄ Maaseudun kauppakeskittymien ja liikenneasemien alueelliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Vaasan yliopisto Levón-instituutti

Lisätiedot

RAUMAN YLEISKAAVAN STRATEGINEN OSA SELOSTUS 9.3.2012

RAUMAN YLEISKAAVAN STRATEGINEN OSA SELOSTUS 9.3.2012 luonnos SELOSTUS 9.3.2012 Kannen kuva: Rauman kaupunginvaltuutetut ja kaupungin eri hallintokuntien edustajat osallistuivat 25.03.2010 visioseminaariin, jossa he työryhmittäin pohtivat Rauman tulevaisuutta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Raportteja 75 2014 Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit 2012 2014 jenny alatalo marie nyman Maaseudun kulttuurimaisemat

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. MUUTOSSIGNAALIT työelämän tulevaisuus Ydinenergia-alalle YHTEISTOIMINTAKÄSIKIRJA Vihreän ICT:n mahdollisuudet 2 / 2012

Prizz.Uutiset. MUUTOSSIGNAALIT työelämän tulevaisuus Ydinenergia-alalle YHTEISTOIMINTAKÄSIKIRJA Vihreän ICT:n mahdollisuudet 2 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2012 MUUTOSSIGNAALIT työelämän tulevaisuus Ydinenergia-alalle YHTEISTOIMINTAKÄSIKIRJA Vihreän ICT:n mahdollisuudet Tässä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23455.10. Turku, 31.08.2010

RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23455.10. Turku, 31.08.2010 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23455.10 Turku, 31.08.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN

TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN TURUN YLIOPISTO Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ISOJEN LINTUJEN MUUTTOREITIT SATAKUNNASSA havaintokatsaus AHLMAN Konsultointi & suunnittelu 1 sisällysluettelo Johdanto... 4 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA FCG Finnish Consulting Group Oy Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA Raportti 137-P14421 7.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 7.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

... ... Kohti kevättä. Vuoden 2014 jäsenmaksut. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 2/2014. www.satakylat.fi

... ... Kohti kevättä. Vuoden 2014 jäsenmaksut. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 2/2014. www.satakylat.fi ... Elämänvirtaa kylille......... Jäsentiedote 2/2014 www.satakylat.fi Kohti kevättä Talvi yrittää vielä kerran kerätä voimiaan, mutta kevätauringon säteet lämmittävät jo lupaavasti. Kevät tuo tullessaan

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin lentoasema (www.pori.fi), Tuulipuisto

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa marraskuussa 2001. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa marraskuussa 2001. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palveluverkosto on jatkuvasti harventunut. Pankit ja postit ovat vähentäneet toimipaikkojaan, kyläkouluja ja -kauppoja on lopetettu. Osittain syinä ovat olleet väestön väheneminen ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Tanja Lepistö Saku Vähäsantanen Ari Karppinen

Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset. Tanja Lepistö Saku Vähäsantanen Ari Karppinen Satakunnan musiikkiopistojen toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset Tanja Lepistö Saku Vähäsantanen Ari Karppinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication of Turku

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Satakunnan vesistöt Käyttö ja kunnostustarpeet

Satakunnan vesistöt Käyttö ja kunnostustarpeet Satakunnan vesistöt Käyttö ja kunnostustarpeet Sari Koivunen Heli Nukki Susanna Salokangas Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 12 Eura 2006 Painos 350 kpl Julkaisija Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie

Lisätiedot