Uusi oppilas- ja oplskelijahuoltolakl astui voimaan laki velvoi ttaa kunnan uudistamaan opp0ashuollon toimintatavat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi oppilas- ja oplskelijahuoltolakl astui voimaan 5.8.1014. laki velvoi ttaa kunnan uudistamaan opp0ashuollon toimintatavat."

Transkriptio

1 Harjavallan kaupungin koulu kohtainen oppilas-ja oplskelljahuoltosuunnltelma 1. Oppilas - ja opiskelijahuoltolakl Uusi oppilas- ja oplskelijahuoltolakl astui voimaan laki velvoi ttaa kunnan uudistamaan opp0ashuollon toimintatavat. Uuden lain tavoitteena on tuottaa kodin, koulun, sosiaffif ja terveystoimen sekä e ( kolssailaanholdon yhteistyönä oppilaille ja opiskelijoille oppilashuoltoa, jolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden seka sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja yillipittmista seka niiden edellytyksinlsarvaa toimintaa kouiuyhtelsdssa. Oppllashntltotydtä ohjaa luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltalaan sekä huoltajen osallisuuden tukeminen - Oppllashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Lakiuudistus jakaa oppilashuollon kolmeen Osloon, yleiseen oppilashuohaary koulukohtaiseen oppilashuoltoon ja yksilökohmiseen oppilashuoltoon. Harjavallan kaupungissa on kolme peruskoulua ja lukio. Peruskoulujen ja lukion oppilas ja opiskelilahuoltosuunnl telmat ovat raken teellisesti ja sisallolllsestl yhteneväiset. 2. Oppilas-ja opiskelljahuollon toimijat Harjavallan kaupungissa oppilas ja opiskelijahuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä koulutoimen, sosiaalija ten eysmimen ja erikoissairaanhoidon kanssa siten, että siitä muodostuu yhtenäinen toimiva kokonaisuus. Ogpilashuolto toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomion oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muidenk'm toimijoiden kansa. Oppdashuollon palveluja ovat koulukutaattori - ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhoitajan ja koululääkänn palvelut. Lain edellyttämät koulukuraatm ( palvelut tuottaa Harjavallan sivlstyspalvelut. Kaupungin perusturvapalvelut järjestää vastaavan kuraattorln palvelut. Lukio opiskelijoiden kuraatmripalvelut ostetaan lukuvuonna Satakunnan koulutuskuntayhtymältä. Oppilas- ja oplskelijahuoltolain edellyttämät psykologipalvelut Harjavellan peruskoulujen oppilaille ja lukioopiskelijoille tuottaa Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Myös koulu- ja opiskelijaterveydenduollon palvelut tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Kouluterveydenhoitaja on Pirkkalan koululla tavattavissa 1$ päivää (tiistaina ja perjantaina) viikossa ja Keskustan alakoululla jokaisena koulupälvänä. Jos kouluterveydenhoitajan palvelut evät ale käytettävissä, asiakas ohjataan Harjavallan terveyskeskukseen vastaanotolle tai kouluterveydenhoitajan puhellnkonsultaatioon. Koulupsykologln, koulukuraattorin ja vastaavan kuraattorln, kouluterveydenhoitajan ja koulumekårin työlehttiät liittyvät yk,,lbbd, yhteisöön ja yhteistyöhön -Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajllle siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä m räajassa eli sehsemasså koulupäivässä tai kiireellisessa tapauksessa viimeistään seuraavana koulupaivåna.

2 3. OpOilashuollan taiminbmalli [ la oppilashuoltoryhmien kokoonpanot kouluissa Yksilökolmaisella oppllaskuollolla Oppilashuollon psykologi -ja kuraattoripalvelua tarkoitetaan oppilaalle annettavaa kouluterveydenhuollon palvelua,, kouluterveydenhuollon palvelua sekä yksittäistä oppilasta koskevaa maalaista oppilashuoltoa. Yksilökohtalsestl kohdentuvaa oppllashuolma tuotetaan tapauskohtaisesti koottavan monlammatlllisen aslantuntijatyöryhmän toimesta. Yksilökohtaista oppilafiuoltoa sitovat salassapitomääräykset Uusi laki korostaa tuen saajien ja hänen M1uoltajiensa kuulemista asian käsittelyssä. Yksilökobtaisen oppilashuollon tavoitteena on urata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Koaluterveydenhuollovva toteutettavat laajat terveystarkastukset seka muut määräaikaistarka9ukret ovat osa yksilökohti Isto oppilashuol toa.larkastuksista tehtävät yhteenved.t tuottavat tietoa myös yhteisölksen oppilashuollon tarpeisiin. Tärkeätä varhainen puuttuminen ja varhaisen tuen turvaaminen. Oppilaiden yksilölliset edellytykset voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon oppilashuollon tuen suunnittelussa ja koulun arjessa Yksilökohtainen oppilas ja opiskelijahuolto perustuu ain a oppilaan sekä tarpeen nii n vaatiessa huoltajan uostumukseea Oppilaan tai opiskelijan osallisuus, toivomukset la mielipiteet otetaan huomioon koneen kohdennettavlssa toimenpitelssä ja ratkaisuissa - Vuorovaikutus ointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Palvelu järjestetään niin, että oppilas tai opiskelija kokee tulleensa kuulluksl. Oppilas- ja opiskelijahuollossa noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa Luokanopettajalla, luokanvalvojalla ja ryhmänohjaajalla on kokonaiskäsitys lapsen koskevia lakeja ja säännöksiä., Oppilaan tai opiskelijan hyvlnvoinnlsta - Taata ryystå luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhm nohjaaja toimivat ykslökohtalsen oppilashuollon palveluiden kokoajana He kutsuvat tarvittaessa koolle yksilöllisen oppilashuoltoryhmän. Viranomainen, joka rviol lapse n, oppilaan tai opiskelijan olevan oppilashuollon palveluiden tarpeessa, valittaa o uokanopettajalle, luokanvalvojalle tai ryhmånohjaajalle, joka sitten kutsuu yksilöllisen oppilashuoltoryhmän koolle. Asian käsittely yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa aslantuntijaryhmässä la myös ryhmän kokoonpano edellyttäen oppilaan ja tanttaesm huoltajan suostumusta. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittaessa oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan Ijhimmäisiä. Ryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevan asiain käsittelystä antuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. surretäät oppilaskohtaiseen Pyhman rekisteriin. nimeä mä Kitjaoksiaovoiat v ntehda valmistelee myös muut oppilashuoltokeonomuksen, asiantuntijaryhmän jo s net. joka Kertomus laaditaan ajallisesti etenevään jatkuvaan muotoon. Oppilas ja opiskelifahuoltolakl edellyttää, että oppllashuol [okertomukseen kirjataan seuraavat asiat. Oppilaan nimi ja henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot, alalkåisen la psen /oppilaan / opiskelijan huoltaja n tai laillisen edustajan timl ja yhteystiedot, kipauksen ponämäärä, kirjauk en teki), ja hänen ammatti ja virka asemansa,

3 kokoukseen osallistuneet henkilöt ja he idän asemansa, asian aihe, vireille panija, oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet, arviot, tutkimukset, selvltykset ja toteutetut toimenpiteet ja yhteistyö eri tahojen kan sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, tiedot asian käsittelyttä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma seka toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on merkittävä mitä tietoja, kenelle snulliselle ja millä perusteella on luovutettu. Oppiiashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tel saadut ykslttalrtk oppilasta tai opiskelijaa koskevat asiakirjat tallennetaan oppllashuoltorekkterjn. Opetuksen järjestäjä vastaa henkllötletojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekbteria. Oppitashuoltorekisterfin tallennemt tiedot ovat salassa pidettäviä Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit klrjaavat yksiiökohtaisen otapilashuttiityön säääetysti potilaskenuomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilas - ja opiskelijahuollon kuraatrodt do,evsat asiakastiedot kuraattormasakaskernnentoeen. Oppilaan yksil.kohtaiseen oppilas tai opiskegahuollon lirjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuville on sapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilas tai opiskelijahuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämöttömik ykslldkohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi Gsäkei heila on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen ja oppilaan opettajalle, rehtori tie ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisenjärjestamisen edellyttämät välttämättömät tiedot Tiedon luovuttaja harkitsee tykönään sitä, onko kyse sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai opiskelijan tai muiden opplaiden turvallisuuden varmistamiseksi. tieto voi koskea m u u n mu a s s a oppilaan tai opiskelijan sairautta, joka tulee ottaa opeturtilanteessa huomioon. Vaikka tiedon Ivovuttamiselle onkin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai opiskelijan tai huoltajan suortumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen opetuksen järjestäjiin on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen haeitajansa suostum us siihen, että, aikaisemman uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan sutja oppilashuollon asiakasrekisterisna sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppllasäuollon jatkuvuuden kannalta - Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon viipymättä toiselle opetuksen jarjestajalle tai lukio koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle - Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Yhteisöllinen oppilashuolta on tärkeä osa perusopetuksen ja ludokoulutuksen toimintakulttuuria. Kouluyhte&ön hyvinv a havaittuihin huolenoiheisiin etsitään ratkaisuja yhden oppilaiden ja huoltajien kanssa. Yhteisöllinen oppaazhuolto on kaikkien kouluyhtelsi'ssä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun rehtorilla. yhteisöllisessä oppilashuaitotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppllasryhmien hyvinvointia. Kouluympärindn terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtiminen

4 a kuuluu myös yhteludlliseen oppilashuoltoon Yhtelsölllrten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltalien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edietävien viranhaltijoiden kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, kuulenpidolle ja avomelle vaikutukselle. Osallisuutta lieäävät toimintatavat edesauttavat ongelmien ennalta sittiseys, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen 121jestämistä. Oppilaiden ja huoltajien osalliuuuuju kuulluksl tuleminen on yhteiölllsusä oppilazhuollossa tärkeää- Oppilaiden osallisuuden edustaminen on opetuksen järjestdjän velvollisuus Huoltajan osallisuutta edistää saanscafinen kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempalnilttia, vanhempalnvameja, a ointikeskusteluja ja muita tspaaminle järjesterän jokaisella vuosiluukalla vähintään keran luku kaudessa. Yhteistyötä ja fiedonkulkua tehostetaan. Huoltajat saavat lauman tai muiden tledoneiden vst,liselw tietoa lapsensa kouwnkäynn... edlsrymleestä ognnolsa ja poiuuanaasta. Huoltajaa osa 1hstetaan koulun juhliin, 1Iikuntapälviiq teemapålviin, netkllle ym, tapahtumun- Vanhempainyhdistyksiu aktivoidaan tukemaan koulun kasvatustehtävua. Harjavallan kaupungissa yhteisölliseen oppilashuoltoon osallistuvat seuraavat tahot 1. Kaupungin vistspalvelut, joka suunnittelee ja organisoi kuntakohtaisen oppilashuollon slvlstyspalvelut valmistelee lautakunnalle avuuaja -. a puvä line-ja erityisen tuen päätökset seka koulukuljetussuunnltelman. 2. Kaupungin perustaen apalvelut,joka huolehtii vastaavan kuraatmrin ryötehtävislä. 3. Keski -Satakunnan terveydenhuollon kuntayhryma, joka huolehtii koulupsykologi-, kouluja opiskepjaterveydenhuolto-, kouluhammasholto- ja koululääkårlpalvelulrta. 4. Valitut liikennöi6ijat, jotka huolehtivat koulukuljetuksista ja vastaavat lukenneturvalllsuudesta ja koulukuljetuksien arkana tapahtuvanhälrlnnen ja kiumamien ehkoisemisestä. 5. Vapaa-ailapalvelut, jotka tarjoavat lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön aflanmukalset ja turvalllsettilat ja välineet 6. Tekniset palvelut. joka huolehtii päiväkoti -ja koulurakennusten ja piha-alueilla olevien laineiden ja välineiden turvallisuudesta ja kunnossa pldosta. 7. Muut viranomaiset Ipoläsk seurakunta jne 1, jotka tekevätosaltaan ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyotä. Oppilaiden ja opiskelijoiden yhtelsölllsyvttä ja osal6mutta lisätään oppdaskuntatolminnan kauna - Oppilaita ja opiskelijoita kuullaan koulun järjestyssääntöjen ja muiden heitä koskevien ohjeisturten suunnittelussa. Tukioppllastolminnalla edistetään oppilaiden osallisuutta ja kuklnåutä kanssakäymistä. Harjavallan kaupungin oppllashuollon ohjausryhmään kuuluvat gantystonnenen,ohta,is tai haluun varahenkllöns, johtava sosmallryvutoa ä, koulujen rehtorit, perusterveydenhuollon edustajat ja

5 Satakunnan koulutuskunlaybtymän edustaja. Tämä ryhmä kokoontuu kerran lukuvuodessa ja se vastaa jä rje9tkohtainen oppiiashuollon yleisestä smnnlttelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvlolnnlsta- 4. Salassapito Oppilashuolro oppilaalle vapaaehtoista tukea js siihen osallistuvat vir omaise t ov at salassapitovelolllsia.oppilas -ja opiskeljahuoltoon ja näiden rekisteriin liittyvät yksityisen h henkilön tiedot ovat julklsuuslaln 4 24 mukaan pakauialllsestl salassa pldettavl0. Salassapidolla tarkoitetaan slakirjasalalsuutta, vait olovelvollsuutta ja hyraksikäyltökieltoa-salassa pidettävää tietoa ei saa luovuttaa vulllulle ilman asianosaisen henkilön tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta tai tiedon luovutlamiseen oikeutlavea säännöstä. 18 Z014 vo astunut oppilas - ja opiskelijahuollon laki edellyttää yksilökohtaisen opiskeluhuollen rekisterin. potilasrekisterin ja kuraattorin asiakasrekisterin ylläpitoa. Edella mainittuihin rekistereihin isaltyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla Ennen teknisen yhteyden avaamista tietojen luovuttajan on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. Oppilasja opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavat tiedot kirjataan opskeluhuoltokertomokseen, kuraattorin aslakaskertomukseen ta ppolaskertomukseen tai muihin potilasaslakirjolhin Yksittäisestä oppilaasta ja hänen oppllashuollostaan muodostuu oppilaskohtainen, aikajärjestyksessä etenevä kokonaisuus, orisikseluhuollaiskeminnuus Oppilashuolmrekisteristä vastaa Harjavallan kaupungissa koulun rehtori tai Ihi nnen arahenkilönsd. ASianosaiselta on aina pyydettävä lupa asianosaiset oppilashuoltorekisterlssä olevien tietojen siirtämiseksi toisen koulutuksen järjestäjän haltuun 5. Nlvelvalheen tledonsiirto Esioppilaan, peruskoulun oppilaan ja lukio opiskelijan Snryessa kouluarteelca toiselle korostuu tutustuminen uuteen oppimisympäristöön ja Siitlymävaiheeseen liittyvä tiedonsiirto. Kun lapsi aloittaa esikoulun ja siirtyy esiopetuksesta pemsopetukseen, lapsen huoltajille järjentelåän mahdollisuus tutustua tulevaan kouluun ja opettajaan. Viranomaiset tekevät huoltajlen suoswmuksella yhteistyötä tässä siirtymävaiheessa jos oppilas vaihtaa perusopeluksen kuluessa koulua, janoistetaän oppilaalle ja hänen huoltajilleen kouluun tutustum lspano. T m s, lisäksi viranomaiset tekevät slirlymävalleessa huoltajlen suostumuksella yhteisyötä jä rjestamällä tarpeelliseksi katsuttavia palaverela Kun opph'elvolllsuutensa suori ttanut noorl siirtyy tiaisen asteen opintoihin, opinto ohjaaja ja erityisopettaja käyvät lävitse yhteirtyosa 9. luokan oppilaiden tuki tarpeet ja niihin liittyvät pedagogiset asiakirjat Ja muut oppiin opiskeluun liittyvät lausunnot koulu järjestää Imuodonnsla ja merailuja toisen asteen oppilaitoksiin. Kun opiskelija siirtyy lukion jälkeen jatka opintoihin, opinto ohjaaja tukee ja ohjaa hinta tässä slitlymavaihee. Opiskelijoille järjestetään tutusmmisla ja vierailuja jatko opintoja tarjoaviln korkeakouluihin ja yliopistoihin.

6 6. Turvallinen oppimisympäristat Lain mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluym päd9oon. Siihen kuuluu Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen läkffik mmna on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Opiskelu,oon ivrlston fyysisen turvallisuuden ylläpitäminen on kirjattu koulujen tsrvallmussounnltelmun, jotka parvltetään lukuvuosltta in Yhteenensä viranomaisten kanssa jänjestetäun pelastus ja poistu miskarjoitukret. Rauhallinen tyäskentelyilmapiiri edistää koko kouinvusmsön järjesryssäännöt lisäävät kouluymeisön turvallisuutta hyvinvointia ja koulun ryora ukaa. Koulun, viihtyisyyttä ja järjestystä. Opetuksen järjestäjä on laatinut suunnitelman oppilaiden ssojaamiseksl väkivallalta, kiusaamiselta ja håldnnältä osana koulukohtaista oppilaskuoltosuunnitelmaa. Suunnitelma on liitetty osaksi koulun pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumotkalla tapahtuneesta hinineästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden Koulurakennuksesta ja opetusnloista ja huoltajille. välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tässä työssä menkinävia rooli on kaupungin teknisellä toimialalla. Kouluyhneisössä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympänstoissä tapahtuvaa opiskelua ja opetusta sekä vagtunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun laadlttsja turvallirvurohjelta noudatetaan. Koulut varmistavat, että oppilaiden oppimisympäristö tyoelämaon tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäris on terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisän hyvinvointia edistetään ja seurataan säännollisesti kolmen vuoden Välein tehtävinä katselmuksilla Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myäs koulukuljetuksa. tapaturmlen e nal[aehkirsyä ja nietoturvalllsuutta ylljpltjvät toimintatavat Tunnu ennakointltykssä hyädynnetkän viranomalsyhtelstyots. 7. OppilaskuoROn kehittäminen Harjavallan kaupungin slvistystolml vastaa siitä, että koulukohtaista oppilashuollontoteuttamista, a rvlointla ja kelutnamistä tehdään yhteisryässä koulun henkilokunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa. Koulukohtainen suunoilelma ta rklstetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten FlrvoiMlmunnitelma on tadlstetto _ Lasten ja nuorten Lryvlnvointisuunnltelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein On sovittu, unta koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelma esitellään lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja henkildstdlle lukuvuoden aluss a Huoltarlle oppilashuoltosuunnltelma esitellään vanhempalnilloissa ja se viedään myös ko upungin kotisivuille. Pirkkalan koulun oppllashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koalnteneydemsetuju Sa mkuvuosittam nmettävä opetta{aeaunaia. RMman puneeojoktviana toimii Pirkkalan koulun rehtori. Ryhmän tehtävänä on kehltää ja seurata oppilashuollon toimintaa. Oppjlashuoltorykmän kokouksista laaditaan muistiot.

7 i keskustan alakoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja lukukauslitaln nimettävä opettajaetlustaja Ryhmän puheenjohtajana toimii Keskustan alakoulun rehtori ja hänen sgaisenaan rehtorin verahenkllä muistiot Ryhmän tehtävänä on kehittää ja s eurata oppilashuollon palvelua. Oppilashuoltoryhmän kokouksista laaditaan Keskustan yläkoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja lukuvuosittain nimettävä opettajaetlustaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii Keskustan yläkoulun rehtori ja hänen sijalse rehtorin varatsenkiw. OOMlashudloryhmbn kokouksista laaditaan muistiot Ryhmän tehtävänä on ke hittää ja seurata oppitashuollon Palvelua Satakunnan z raanholtopärin salraalaykslon jruorlsopsyklaman osasto) sjaintlkuntana Harjavallan kaupungin ntun illek u tnoiniinäärmäärn än ulor nktersey aatila huomilaana taelle t m tluokkoe kien nuorille pa pen ppe usäa on siinä P määrl määrin kuin n nuorten terveydentila huomioon ottaen on eruu e ikoi iveysairaanhoi tässlrta - Sairaaia lan Olevalle e i tikorv oppi pppi jos POL keeliiainakinioope 4oppilaallemukaan a opetusta ja tukea ansiinä jääfertein mää rin kui n sesoppilaat muutto th mo, ottaen d nisat o nt tetua j lae estämidon t o et ku toimenpiteet huomioon o mirta perustelt huolimatta ua, opetuksen ed jn jmuäminenm uutooppiaan in ei Ote perasop pemsop opetuksene stai Ru pev imonn l ain mukaisista n tukitoimista oppilaa n edun, i ppila äl a isot uetaa tuleehuult a. on muu kuin oppilaan osallistui n t erikoissairaanhoidon i a ennen lsi uuiltyuea etumkseen a a soudettin lt5 y k o petlopetuk unta myös olkat Ero isssiuas latnts an tinaa oleva e oppilas Oppilaan o oikeutettu pil soioaun ona sairaalan opetomaan sijnin kuljetuksee sr tik ist e säädetyr tel ai ttävån aausuu vustueea tukseen e. lakattua osallistuessaan palata siihen perusopetush o petukseen, n 4 a johon SssA oppi las [arkol [ ettuun opetukseen. Lukio-opetuksen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto -ohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja lukuv osittain mettävä opettajaetlustaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii lukion rymori. Ryhmän tehtävänä on kehittää ja seurata oppilashuollon palvelua. Oppilashuoltoryhmän kokouksista laaditaan muistiot Koulukohtalren oppilashuoltosuunnitelman liitteeksi tulee koko esr, pems- ja lakio-opetukset oppilashuoltoa koskeva yhtenäinen lomakkekto. Koulukohtalsta oppilas ja oplskeli %ahuoltosuunnitelmaa koulut täydentävät seuraavilla ssiapapereilla: Perusopetuksenjärjestyssäännot Lukion järjestyssäännöt Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja näinnnaltä Knlisisuunniteima loma ke kuntaja koolukohlaiseen oppllashuoltoon Lomake yksilölliseen oppilashuoltoon

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1 Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki velvoittaa kunnan uudistamaan

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1 SISÄLLYS: JOHDANTO... 3 1. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO... 4 2. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTORYHMÄT... 5 2.1 Moniammatillinen oppilashuollon ohjausryhmä... 5 2.2 Päiväkotien

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan 1.8.2014 Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa 28.11.2014 OPH koulutustilaisuus Uudistuva esiopetus kasvatus- ja opetuspäällikkö Pia Kola-Torvinen Tampere Oppilas-

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN SOVELTAMINEN HANGON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMESSA 1.8.2014 - (luku 3.5 Oikeusturva, lisätty 1.8.2015 alkaen) Lisäys kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin esiopetuksen opetussuunitelma

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 5.3.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 5.3.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 5.3.5 Yksikkökohtainen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA

HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA varhaiskasvatus HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN (24.10.2016) Sisällys 5.3 Esiopetuksen

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinteen vuosikello 2014-2015.....2 1.2 Laajennettu

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus SISÄLLYSLUETTELO 1 Esiopetuksen oppilashuolto... 3 2 Oppilashuollon kokonaisuus ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 5 3 Yhteisöllinen oppilashuolto...

Lisätiedot

Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan alkaen Sivu 1 / 14

Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan alkaen Sivu 1 / 14 Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan 1.8.2014 alkaen Sivu 1 / 14 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta

Lisätiedot

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus moniammatillisen yhteistyön kompastuskivenä Kommenttipuheenvuoro 6.10.2015 Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Lähtökohtia Yksittäisen toimijan usein vaikea hahmottaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay 1287/2013 Lauri Liusvaara Oppilas = opiskelija Koulu = oppilaitos Vastuu koulutuksen järjestäjällä Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu Yhteistyö opetus ja sosiaali- ja terveyspuolen

Lisätiedot

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat 1 Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta 13.12.2016 78 Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat Alakoulujen tarkennukset täydentävät Säkylän kunnan oppilas-

Lisätiedot

Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma

Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma 1 2012 Juuan kunnan oppilashuollon kuntakohtainen suunnitelma 1.8.2014 2 1 Oppilashuollon lainsäädäntöä 1.1. Oppilashuollon yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Aikaisemmin useasta eri laista koostunut oppilashuoltotyötä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Kuortaneen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Oppilashuollon järjestäminen Kuortaneella 2.1 Kuortaneen kunnan oppilashuoltotyön tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

1.8.2014. Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma

1.8.2014. Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma 1.8.2014 Liperin 21012 kunnan oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 1 Liperin oppilas- ja opiskelijahuollon arvot... 4 2 Oppilas- ja opikelijahuollon organisaatio... 5 3 Oppilas-

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistus Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut Lahti 9.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa

Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa Hanna-Mari Sarlin, hanna-mari.sarlin@avi.fi Opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto KM, erityisopettaja, työnohjaaja Ajankohtaista

Lisätiedot

Rinnakkaisohjelma B4 Hyvinvointi Peruskoulupäivät

Rinnakkaisohjelma B4 Hyvinvointi Peruskoulupäivät Rinnakkaisohjelma B4 Hyvinvointi Peruskoulupäivät 21.22.2014 Pirjo Koivula ja Kristiina Laitinen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yhteisöllinen oppilashuolto perusopetuksessa Kristiina

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 22.10.2014 Liite 6 Esiopetuksen opetussuunnitelma Luku 5.3. 1 (14) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OP- PILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3

Lisätiedot