Uusi oppilas- ja oplskelijahuoltolakl astui voimaan laki velvoi ttaa kunnan uudistamaan opp0ashuollon toimintatavat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi oppilas- ja oplskelijahuoltolakl astui voimaan 5.8.1014. laki velvoi ttaa kunnan uudistamaan opp0ashuollon toimintatavat."

Transkriptio

1 Harjavallan kaupungin koulu kohtainen oppilas-ja oplskelljahuoltosuunnltelma 1. Oppilas - ja opiskelijahuoltolakl Uusi oppilas- ja oplskelijahuoltolakl astui voimaan laki velvoi ttaa kunnan uudistamaan opp0ashuollon toimintatavat. Uuden lain tavoitteena on tuottaa kodin, koulun, sosiaffif ja terveystoimen sekä e ( kolssailaanholdon yhteistyönä oppilaille ja opiskelijoille oppilashuoltoa, jolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden seka sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja yillipittmista seka niiden edellytyksinlsarvaa toimintaa kouiuyhtelsdssa. Oppllashntltotydtä ohjaa luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltalaan sekä huoltajen osallisuuden tukeminen - Oppllashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Lakiuudistus jakaa oppilashuollon kolmeen Osloon, yleiseen oppilashuohaary koulukohtaiseen oppilashuoltoon ja yksilökohmiseen oppilashuoltoon. Harjavallan kaupungissa on kolme peruskoulua ja lukio. Peruskoulujen ja lukion oppilas ja opiskelilahuoltosuunnl telmat ovat raken teellisesti ja sisallolllsestl yhteneväiset. 2. Oppilas-ja opiskelljahuollon toimijat Harjavallan kaupungissa oppilas ja opiskelijahuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä koulutoimen, sosiaalija ten eysmimen ja erikoissairaanhoidon kanssa siten, että siitä muodostuu yhtenäinen toimiva kokonaisuus. Ogpilashuolto toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomion oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muidenk'm toimijoiden kansa. Oppdashuollon palveluja ovat koulukutaattori - ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhoitajan ja koululääkänn palvelut. Lain edellyttämät koulukuraatm ( palvelut tuottaa Harjavallan sivlstyspalvelut. Kaupungin perusturvapalvelut järjestää vastaavan kuraattorln palvelut. Lukio opiskelijoiden kuraatmripalvelut ostetaan lukuvuonna Satakunnan koulutuskuntayhtymältä. Oppilas- ja oplskelijahuoltolain edellyttämät psykologipalvelut Harjavellan peruskoulujen oppilaille ja lukioopiskelijoille tuottaa Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Myös koulu- ja opiskelijaterveydenduollon palvelut tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Kouluterveydenhoitaja on Pirkkalan koululla tavattavissa 1$ päivää (tiistaina ja perjantaina) viikossa ja Keskustan alakoululla jokaisena koulupälvänä. Jos kouluterveydenhoitajan palvelut evät ale käytettävissä, asiakas ohjataan Harjavallan terveyskeskukseen vastaanotolle tai kouluterveydenhoitajan puhellnkonsultaatioon. Koulupsykologln, koulukuraattorin ja vastaavan kuraattorln, kouluterveydenhoitajan ja koulumekårin työlehttiät liittyvät yk,,lbbd, yhteisöön ja yhteistyöhön -Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajllle siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä m räajassa eli sehsemasså koulupäivässä tai kiireellisessa tapauksessa viimeistään seuraavana koulupaivåna.

2 3. OpOilashuollan taiminbmalli [ la oppilashuoltoryhmien kokoonpanot kouluissa Yksilökolmaisella oppllaskuollolla Oppilashuollon psykologi -ja kuraattoripalvelua tarkoitetaan oppilaalle annettavaa kouluterveydenhuollon palvelua,, kouluterveydenhuollon palvelua sekä yksittäistä oppilasta koskevaa maalaista oppilashuoltoa. Yksilökohtalsestl kohdentuvaa oppllashuolma tuotetaan tapauskohtaisesti koottavan monlammatlllisen aslantuntijatyöryhmän toimesta. Yksilökohtaista oppilafiuoltoa sitovat salassapitomääräykset Uusi laki korostaa tuen saajien ja hänen M1uoltajiensa kuulemista asian käsittelyssä. Yksilökobtaisen oppilashuollon tavoitteena on urata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Koaluterveydenhuollovva toteutettavat laajat terveystarkastukset seka muut määräaikaistarka9ukret ovat osa yksilökohti Isto oppilashuol toa.larkastuksista tehtävät yhteenved.t tuottavat tietoa myös yhteisölksen oppilashuollon tarpeisiin. Tärkeätä varhainen puuttuminen ja varhaisen tuen turvaaminen. Oppilaiden yksilölliset edellytykset voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon oppilashuollon tuen suunnittelussa ja koulun arjessa Yksilökohtainen oppilas ja opiskelijahuolto perustuu ain a oppilaan sekä tarpeen nii n vaatiessa huoltajan uostumukseea Oppilaan tai opiskelijan osallisuus, toivomukset la mielipiteet otetaan huomioon koneen kohdennettavlssa toimenpitelssä ja ratkaisuissa - Vuorovaikutus ointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Palvelu järjestetään niin, että oppilas tai opiskelija kokee tulleensa kuulluksl. Oppilas- ja opiskelijahuollossa noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa Luokanopettajalla, luokanvalvojalla ja ryhmänohjaajalla on kokonaiskäsitys lapsen koskevia lakeja ja säännöksiä., Oppilaan tai opiskelijan hyvlnvoinnlsta - Taata ryystå luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhm nohjaaja toimivat ykslökohtalsen oppilashuollon palveluiden kokoajana He kutsuvat tarvittaessa koolle yksilöllisen oppilashuoltoryhmän. Viranomainen, joka rviol lapse n, oppilaan tai opiskelijan olevan oppilashuollon palveluiden tarpeessa, valittaa o uokanopettajalle, luokanvalvojalle tai ryhmånohjaajalle, joka sitten kutsuu yksilöllisen oppilashuoltoryhmän koolle. Asian käsittely yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa aslantuntijaryhmässä la myös ryhmän kokoonpano edellyttäen oppilaan ja tanttaesm huoltajan suostumusta. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittaessa oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan Ijhimmäisiä. Ryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta. Yksittäistä oppilasta tai opiskelijaa koskevan asiain käsittelystä antuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. surretäät oppilaskohtaiseen Pyhman rekisteriin. nimeä mä Kitjaoksiaovoiat v ntehda valmistelee myös muut oppilashuoltokeonomuksen, asiantuntijaryhmän jo s net. joka Kertomus laaditaan ajallisesti etenevään jatkuvaan muotoon. Oppilas ja opiskelifahuoltolakl edellyttää, että oppllashuol [okertomukseen kirjataan seuraavat asiat. Oppilaan nimi ja henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot, alalkåisen la psen /oppilaan / opiskelijan huoltaja n tai laillisen edustajan timl ja yhteystiedot, kipauksen ponämäärä, kirjauk en teki), ja hänen ammatti ja virka asemansa,

3 kokoukseen osallistuneet henkilöt ja he idän asemansa, asian aihe, vireille panija, oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet, arviot, tutkimukset, selvltykset ja toteutetut toimenpiteet ja yhteistyö eri tahojen kan sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, tiedot asian käsittelyttä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma seka toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on merkittävä mitä tietoja, kenelle snulliselle ja millä perusteella on luovutettu. Oppiiashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tel saadut ykslttalrtk oppilasta tai opiskelijaa koskevat asiakirjat tallennetaan oppllashuoltorekkterjn. Opetuksen järjestäjä vastaa henkllötletojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekbteria. Oppitashuoltorekisterfin tallennemt tiedot ovat salassa pidettäviä Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit klrjaavat yksiiökohtaisen otapilashuttiityön säääetysti potilaskenuomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilas - ja opiskelijahuollon kuraatrodt do,evsat asiakastiedot kuraattormasakaskernnentoeen. Oppilaan yksil.kohtaiseen oppilas tai opiskegahuollon lirjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuville on sapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilas tai opiskelijahuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämöttömik ykslldkohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi Gsäkei heila on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen ja oppilaan opettajalle, rehtori tie ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisenjärjestamisen edellyttämät välttämättömät tiedot Tiedon luovuttaja harkitsee tykönään sitä, onko kyse sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai opiskelijan tai muiden opplaiden turvallisuuden varmistamiseksi. tieto voi koskea m u u n mu a s s a oppilaan tai opiskelijan sairautta, joka tulee ottaa opeturtilanteessa huomioon. Vaikka tiedon Ivovuttamiselle onkin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai opiskelijan tai huoltajan suortumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen opetuksen järjestäjiin on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen haeitajansa suostum us siihen, että, aikaisemman uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan sutja oppilashuollon asiakasrekisterisna sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppllasäuollon jatkuvuuden kannalta - Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon viipymättä toiselle opetuksen jarjestajalle tai lukio koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle - Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Yhteisöllinen oppilashuolta on tärkeä osa perusopetuksen ja ludokoulutuksen toimintakulttuuria. Kouluyhte&ön hyvinv a havaittuihin huolenoiheisiin etsitään ratkaisuja yhden oppilaiden ja huoltajien kanssa. Yhteisöllinen oppaazhuolto on kaikkien kouluyhtelsi'ssä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun rehtorilla. yhteisöllisessä oppilashuaitotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppllasryhmien hyvinvointia. Kouluympärindn terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtiminen

4 a kuuluu myös yhteludlliseen oppilashuoltoon Yhtelsölllrten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltalien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edietävien viranhaltijoiden kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, kuulenpidolle ja avomelle vaikutukselle. Osallisuutta lieäävät toimintatavat edesauttavat ongelmien ennalta sittiseys, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen 121jestämistä. Oppilaiden ja huoltajien osalliuuuuju kuulluksl tuleminen on yhteiölllsusä oppilazhuollossa tärkeää- Oppilaiden osallisuuden edustaminen on opetuksen järjestdjän velvollisuus Huoltajan osallisuutta edistää saanscafinen kodin ja koulun yhteistyö. Vanhempalnilttia, vanhempalnvameja, a ointikeskusteluja ja muita tspaaminle järjesterän jokaisella vuosiluukalla vähintään keran luku kaudessa. Yhteistyötä ja fiedonkulkua tehostetaan. Huoltajat saavat lauman tai muiden tledoneiden vst,liselw tietoa lapsensa kouwnkäynn... edlsrymleestä ognnolsa ja poiuuanaasta. Huoltajaa osa 1hstetaan koulun juhliin, 1Iikuntapälviiq teemapålviin, netkllle ym, tapahtumun- Vanhempainyhdistyksiu aktivoidaan tukemaan koulun kasvatustehtävua. Harjavallan kaupungissa yhteisölliseen oppilashuoltoon osallistuvat seuraavat tahot 1. Kaupungin vistspalvelut, joka suunnittelee ja organisoi kuntakohtaisen oppilashuollon slvlstyspalvelut valmistelee lautakunnalle avuuaja -. a puvä line-ja erityisen tuen päätökset seka koulukuljetussuunnltelman. 2. Kaupungin perustaen apalvelut,joka huolehtii vastaavan kuraatmrin ryötehtävislä. 3. Keski -Satakunnan terveydenhuollon kuntayhryma, joka huolehtii koulupsykologi-, kouluja opiskepjaterveydenhuolto-, kouluhammasholto- ja koululääkårlpalvelulrta. 4. Valitut liikennöi6ijat, jotka huolehtivat koulukuljetuksista ja vastaavat lukenneturvalllsuudesta ja koulukuljetuksien arkana tapahtuvanhälrlnnen ja kiumamien ehkoisemisestä. 5. Vapaa-ailapalvelut, jotka tarjoavat lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden käyttöön aflanmukalset ja turvalllsettilat ja välineet 6. Tekniset palvelut. joka huolehtii päiväkoti -ja koulurakennusten ja piha-alueilla olevien laineiden ja välineiden turvallisuudesta ja kunnossa pldosta. 7. Muut viranomaiset Ipoläsk seurakunta jne 1, jotka tekevätosaltaan ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyotä. Oppilaiden ja opiskelijoiden yhtelsölllsyvttä ja osal6mutta lisätään oppdaskuntatolminnan kauna - Oppilaita ja opiskelijoita kuullaan koulun järjestyssääntöjen ja muiden heitä koskevien ohjeisturten suunnittelussa. Tukioppllastolminnalla edistetään oppilaiden osallisuutta ja kuklnåutä kanssakäymistä. Harjavallan kaupungin oppllashuollon ohjausryhmään kuuluvat gantystonnenen,ohta,is tai haluun varahenkllöns, johtava sosmallryvutoa ä, koulujen rehtorit, perusterveydenhuollon edustajat ja

5 Satakunnan koulutuskunlaybtymän edustaja. Tämä ryhmä kokoontuu kerran lukuvuodessa ja se vastaa jä rje9tkohtainen oppiiashuollon yleisestä smnnlttelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvlolnnlsta- 4. Salassapito Oppilashuolro oppilaalle vapaaehtoista tukea js siihen osallistuvat vir omaise t ov at salassapitovelolllsia.oppilas -ja opiskeljahuoltoon ja näiden rekisteriin liittyvät yksityisen h henkilön tiedot ovat julklsuuslaln 4 24 mukaan pakauialllsestl salassa pldettavl0. Salassapidolla tarkoitetaan slakirjasalalsuutta, vait olovelvollsuutta ja hyraksikäyltökieltoa-salassa pidettävää tietoa ei saa luovuttaa vulllulle ilman asianosaisen henkilön tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta tai tiedon luovutlamiseen oikeutlavea säännöstä. 18 Z014 vo astunut oppilas - ja opiskelijahuollon laki edellyttää yksilökohtaisen opiskeluhuollen rekisterin. potilasrekisterin ja kuraattorin asiakasrekisterin ylläpitoa. Edella mainittuihin rekistereihin isaltyviä tietoja voidaan luovuttaa tietoon oikeutetulle teknisen käyttöyhteyden avulla Ennen teknisen yhteyden avaamista tietojen luovuttajan on varmistuttava siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. Oppilasja opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavat tiedot kirjataan opskeluhuoltokertomokseen, kuraattorin aslakaskertomukseen ta ppolaskertomukseen tai muihin potilasaslakirjolhin Yksittäisestä oppilaasta ja hänen oppllashuollostaan muodostuu oppilaskohtainen, aikajärjestyksessä etenevä kokonaisuus, orisikseluhuollaiskeminnuus Oppilashuolmrekisteristä vastaa Harjavallan kaupungissa koulun rehtori tai Ihi nnen arahenkilönsd. ASianosaiselta on aina pyydettävä lupa asianosaiset oppilashuoltorekisterlssä olevien tietojen siirtämiseksi toisen koulutuksen järjestäjän haltuun 5. Nlvelvalheen tledonsiirto Esioppilaan, peruskoulun oppilaan ja lukio opiskelijan Snryessa kouluarteelca toiselle korostuu tutustuminen uuteen oppimisympäristöön ja Siitlymävaiheeseen liittyvä tiedonsiirto. Kun lapsi aloittaa esikoulun ja siirtyy esiopetuksesta pemsopetukseen, lapsen huoltajille järjentelåän mahdollisuus tutustua tulevaan kouluun ja opettajaan. Viranomaiset tekevät huoltajlen suoswmuksella yhteistyötä tässä siirtymävaiheessa jos oppilas vaihtaa perusopeluksen kuluessa koulua, janoistetaän oppilaalle ja hänen huoltajilleen kouluun tutustum lspano. T m s, lisäksi viranomaiset tekevät slirlymävalleessa huoltajlen suostumuksella yhteisyötä jä rjestamällä tarpeelliseksi katsuttavia palaverela Kun opph'elvolllsuutensa suori ttanut noorl siirtyy tiaisen asteen opintoihin, opinto ohjaaja ja erityisopettaja käyvät lävitse yhteirtyosa 9. luokan oppilaiden tuki tarpeet ja niihin liittyvät pedagogiset asiakirjat Ja muut oppiin opiskeluun liittyvät lausunnot koulu järjestää Imuodonnsla ja merailuja toisen asteen oppilaitoksiin. Kun opiskelija siirtyy lukion jälkeen jatka opintoihin, opinto ohjaaja tukee ja ohjaa hinta tässä slitlymavaihee. Opiskelijoille järjestetään tutusmmisla ja vierailuja jatko opintoja tarjoaviln korkeakouluihin ja yliopistoihin.

6 6. Turvallinen oppimisympäristat Lain mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluym päd9oon. Siihen kuuluu Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen läkffik mmna on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Opiskelu,oon ivrlston fyysisen turvallisuuden ylläpitäminen on kirjattu koulujen tsrvallmussounnltelmun, jotka parvltetään lukuvuosltta in Yhteenensä viranomaisten kanssa jänjestetäun pelastus ja poistu miskarjoitukret. Rauhallinen tyäskentelyilmapiiri edistää koko kouinvusmsön järjesryssäännöt lisäävät kouluymeisön turvallisuutta hyvinvointia ja koulun ryora ukaa. Koulun, viihtyisyyttä ja järjestystä. Opetuksen järjestäjä on laatinut suunnitelman oppilaiden ssojaamiseksl väkivallalta, kiusaamiselta ja håldnnältä osana koulukohtaista oppilaskuoltosuunnitelmaa. Suunnitelma on liitetty osaksi koulun pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumotkalla tapahtuneesta hinineästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden Koulurakennuksesta ja opetusnloista ja huoltajille. välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tässä työssä menkinävia rooli on kaupungin teknisellä toimialalla. Kouluyhneisössä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympänstoissä tapahtuvaa opiskelua ja opetusta sekä vagtunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun laadlttsja turvallirvurohjelta noudatetaan. Koulut varmistavat, että oppilaiden oppimisympäristö tyoelämaon tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäris on terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisän hyvinvointia edistetään ja seurataan säännollisesti kolmen vuoden Välein tehtävinä katselmuksilla Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myäs koulukuljetuksa. tapaturmlen e nal[aehkirsyä ja nietoturvalllsuutta ylljpltjvät toimintatavat Tunnu ennakointltykssä hyädynnetkän viranomalsyhtelstyots. 7. OppilaskuoROn kehittäminen Harjavallan kaupungin slvistystolml vastaa siitä, että koulukohtaista oppilashuollontoteuttamista, a rvlointla ja kelutnamistä tehdään yhteisryässä koulun henkilokunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa. Koulukohtainen suunoilelma ta rklstetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten FlrvoiMlmunnitelma on tadlstetto _ Lasten ja nuorten Lryvlnvointisuunnltelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein On sovittu, unta koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelma esitellään lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja henkildstdlle lukuvuoden aluss a Huoltarlle oppilashuoltosuunnltelma esitellään vanhempalnilloissa ja se viedään myös ko upungin kotisivuille. Pirkkalan koulun oppllashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koalnteneydemsetuju Sa mkuvuosittam nmettävä opetta{aeaunaia. RMman puneeojoktviana toimii Pirkkalan koulun rehtori. Ryhmän tehtävänä on kehltää ja seurata oppilashuollon toimintaa. Oppjlashuoltorykmän kokouksista laaditaan muistiot.

7 i keskustan alakoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja lukukauslitaln nimettävä opettajaetlustaja Ryhmän puheenjohtajana toimii Keskustan alakoulun rehtori ja hänen sgaisenaan rehtorin verahenkllä muistiot Ryhmän tehtävänä on kehittää ja s eurata oppilashuollon palvelua. Oppilashuoltoryhmän kokouksista laaditaan Keskustan yläkoulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja lukuvuosittain nimettävä opettajaetlustaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii Keskustan yläkoulun rehtori ja hänen sijalse rehtorin varatsenkiw. OOMlashudloryhmbn kokouksista laaditaan muistiot Ryhmän tehtävänä on ke hittää ja seurata oppitashuollon Palvelua Satakunnan z raanholtopärin salraalaykslon jruorlsopsyklaman osasto) sjaintlkuntana Harjavallan kaupungin ntun illek u tnoiniinäärmäärn än ulor nktersey aatila huomilaana taelle t m tluokkoe kien nuorille pa pen ppe usäa on siinä P määrl määrin kuin n nuorten terveydentila huomioon ottaen on eruu e ikoi iveysairaanhoi tässlrta - Sairaaia lan Olevalle e i tikorv oppi pppi jos POL keeliiainakinioope 4oppilaallemukaan a opetusta ja tukea ansiinä jääfertein mää rin kui n sesoppilaat muutto th mo, ottaen d nisat o nt tetua j lae estämidon t o et ku toimenpiteet huomioon o mirta perustelt huolimatta ua, opetuksen ed jn jmuäminenm uutooppiaan in ei Ote perasop pemsop opetuksene stai Ru pev imonn l ain mukaisista n tukitoimista oppilaa n edun, i ppila äl a isot uetaa tuleehuult a. on muu kuin oppilaan osallistui n t erikoissairaanhoidon i a ennen lsi uuiltyuea etumkseen a a soudettin lt5 y k o petlopetuk unta myös olkat Ero isssiuas latnts an tinaa oleva e oppilas Oppilaan o oikeutettu pil soioaun ona sairaalan opetomaan sijnin kuljetuksee sr tik ist e säädetyr tel ai ttävån aausuu vustueea tukseen e. lakattua osallistuessaan palata siihen perusopetush o petukseen, n 4 a johon SssA oppi las [arkol [ ettuun opetukseen. Lukio-opetuksen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto -ohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja lukuv osittain mettävä opettajaetlustaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii lukion rymori. Ryhmän tehtävänä on kehittää ja seurata oppilashuollon palvelua. Oppilashuoltoryhmän kokouksista laaditaan muistiot Koulukohtalren oppilashuoltosuunnitelman liitteeksi tulee koko esr, pems- ja lakio-opetukset oppilashuoltoa koskeva yhtenäinen lomakkekto. Koulukohtalsta oppilas ja oplskeli %ahuoltosuunnitelmaa koulut täydentävät seuraavilla ssiapapereilla: Perusopetuksenjärjestyssäännot Lukion järjestyssäännöt Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja näinnnaltä Knlisisuunniteima loma ke kuntaja koolukohlaiseen oppllashuoltoon Lomake yksilölliseen oppilashuoltoon

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

(2O±5 - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. *t&a. EIoa, iioa ja alya! bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* Rautavann kunta 2015-2018.

(2O±5 - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. *t&a. EIoa, iioa ja alya! bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* Rautavann kunta 2015-2018. *t&a. 1 -- k %, -4 WI.- 5:.-;.t:4* Tfl 7 EIoa, iioa ja alya! 2015-2018 Rautavann kunta bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* :/ -- j _% 4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2O±5-2018 Rautavaaran

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot