SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO"

Transkriptio

1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND TOIMINTA 2010

2 Reserviupseeriliitto on reserviläisen asialla Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) toiminnan painopisteenä olivat johtamiskoulutusjärjestelmän ja ampumatoiminnan kehittäminen sekä jäsenhuolto ja -hankinta. Varsinaisen toiminnan lisäksi vuoden aikana korostuivat vaikuttaminen lainsäädäntöön sekä edunvalvonta. Edunvalvontatehtävämme olivat poikkeuksetta sellaisia, joissa reserviupseeriliitto toimi paitsi reservin upseeriston, niin myös kaikkien muiden reserviläisten hyväksi. Toimintavuoden aikana kävi esimerkiksi ilmi, että Puolustusvoimat oli poistanut 60-vuotta täyttäneiden, reservistä ikänsä puolesta vapautuneiden henkilöiden sotilaspuvun käyttöoikeuden. Tämä koski kaikkia 60-vuotta täyttäneitä sotilaita sotamiehestä everstiluutnanttiin. Reserviupseeriliiton aktiivisen toiminnan ansiosta sotilaspuvun käyttöoikeus kuitenkin palautettiin. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toteutuksesta vastaa maanpuolustusjärjestöjen yhteinen koulutusorganisaatio Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. Vuoden 2010 aikana suunniteltiin MPK:n uusi kenttäorganisaatio. Reserviupseeriliitto edellytti, että MPK:n toimipisteet on säilyttävä jokaisessa maakunnassa. Tämä myös toteutui. Ampumatoiminta on erilaisten kokoontumisten ja seminaarien jälkeen kaikista suosituin reserviupseeritoiminnan muoto. Vuodelle 2010 antoi leimansa uuden aselain valmistelu. Reserviupseeriliitto piti kiinni siitä, että reserviläisten on voitava jatkossakin harrastaa vastuullista ampumatoimintaa. Uusi aselaki hyväksyttiin Eduskunnassa Se ei ole paras mahdollinen, mutta ampumaharrastuksen aloittamista ja jatkamista se ei estä. Uusi laki tuo lisää vastuuta myös reserviupseerikerhoille ja muille reserviläisyhdistyksille, joiden odotetaan nimeävän virallisia ampumakouluttajia poliisin koulutettavaksi. Aselain valmisteluun vaikutti Reserviupseeriliiton rinnalla erityisesti Helsingin Reserviupseeripiirin aktiivinen toiminta. Reserviupseeriliiton vastuulla on MPK:n johtamiskoulutuksen suunnittelu. Vuoden 2010 aikana saimme valmiiksi johtamisen koulutusohjelmaan sisältyvät Reserviläisjohtaja 1 ja Reserviläisjohtaja 2 -kurssit. Myös johtamiskouluttajien koulutusta jatkettiin. Varusmiesten johtajakoulutusta on kehitetty merkittävästi 1990-luvulta lähtien. Lukuisat ammattikorkeakoulut antavat opiskelijoilleen hyvityksiä varusmiespalvelukseen sisältyvistä johtamisopinnoista. Yliopistot eivät ole ajatukselle lämmenneet. Reserviupseeriliitto esitti vuonna 2010, että varusmiesten johtamisopintoja tulisi kehittää siten, että ainakin osa niistä olisi kiistatta yliopistokelpoisia. Maanpuolustuskorkeakoulun pitäisi ottaa vastatakseen varusmiesten johtamisopintojen laadusta. Reserviupseeriliiton käynnistämän keskustelun seurauksena tämä ajatus sisältyi myös Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmän toimenpidesuosituksiin. Maanpuolustuskorkeakoulu käynnisti asian valmistelun vuoden lopussa. Kaiken kaikkiaan vuosi 2010 oli Reserviupseeriliitolle aktiivinen toiminnan vuosi. Liiton toiminnassa korostui aiempaa enemmän edunvalvonta. On kuitenkin hyvä muistaa, että varsinainen reserviupseeritoiminta tapahtuu reserviupseerikerhoissa ja -piireissä. Tuhansissa koulutus-, esitelmä-, ampuma- ja liikuntatilaisuuksissa oli vuoden aikana jälleen yhteensä kymmeniätuhansia osanottajasuorituksia. Tämä pitää lippumme ylhäällä ja antaa meille uskottavuuden jatkaa työtämme Isänmaan turvallisuuden hyväksi. Kiitän liiton jäseniä, yhdistyksiä ja piirejä sekä liiton yhteistyökumppaneita aktiivisesti toimintavuodesta Tästä on hyvä jatkaa! Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Ampuminen on yksi keskeinen osa reserviupseerin osaamista. Liittohallituksen syyskuun kokouksessa Padasjoella ampumassa Martti Hämäläinen (vas), liittovaltuuston varapuheenjohtaja Arto Kivistö ja Harri Norismaa.

3 Ampuma-aselain uudistaminen Eduskunta hyväksyi syksyllä 2010 lopullisesti uuden ampuma-aselain, jolla rajoitetaan käsiaseiden saatavuutta. Hakijalta vaaditaan soveltuvuustesti ja ampumaseuran asekouluttajan antama todistus harrastuneisuudesta. Lisäksi hakijasta poliisi voi tarvittaessa pyytää lääkäriltä suoraan hänen terveystietojaan. Käsiaselupa myönnetään aluksi viideksi vuodeksi. Käsiaseilla tarkoitetaan pistoolia, pienoispistoolia, revolveria ja pienoisrevolveria. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) on toiminnallista ja turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa sekä aseiden käyttöä kehittävää ja mittaavaa urheiluammuntaa. Lajin harrastaminen edellyttää SRA kurssin ja siihen liittyvän aseenkäsittelykokeen suorittamista. Tommi Verho ampumassa talvisella haulikkorastilla. Ampuma-aselain valmistelu herätti erittäin voimakkaan ja kriittisen keskustelun alan harrastajien joukossa. Keskustelun voimakkuuden syynä olivat sekä puutteet aselain valmistelussa että epätietoisuus lain lopullisista vaikutuksista ampumatoimintaan. Lain valmistelijat eivät huomioineet asiantuntijajärjestöjen antamia lausuntoja. Suomen Reserviupseeriliitto vaikutti lain valmisteluun useissa eri vaiheissa. Liitto antoi prosessin aikana lausunnon laista sisäasiainministeriölle sekä eduskunnan puolustus- ja hallintovaliokunnille. RUL halusi lausunnollaan varmistaa, että Suomessa on jatkossakin mahdollista harrastaa vastuullista, turvallista ja monipuolista ampumatoimintaa. Edellytyksenä tälle on toimiva ja tarkoituksenmukainen aselainsäädäntö. Liitto esitti syvän huolensa siitä, että lakiesityksen sisältämät ampuma-aselain muutokset rajoittaisivat merkittävästi nykyistä reserviläisjärjestöjen ampumatoimintaa heikentäen reservin maanpuolustuskykyä ja -tahtoa. RUL:n mielestä huomiota on kiinniteettävä aiempaa enemmän ensimmäistä kertaa aselupaa hakevan henkilön taustoihin ja ampumaharrastuksen laatuun sekä hyvään tiedonkulkuun eri viranomaisten välillä. RUL ilmaisi lausunnossaan tyytymättömyytensä itse lakiprosessiin. Eduskunnan hallinto- ja puolustusvaliokunnissa tehtiin vielä muutoksia aselakiesitykseen. Liiton mielestä lopullinen esitys oli monessa suhteessa parempi, mitä lain valmisteluvaiheessa oli syytä pelätä. Lakiin kuitenkin jäi ongelmakohtia, jotka pitää huomioida alemman tason ohjeistusta laadittaessa. Reserviläisjohtaja 1 ja 2 valmistuivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen johtamisen koulutusohjelma koostuu perus-, jatko- ja erikoistason kursseista. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtajakoulutuksella on samat tavoitteet kuin puolustusvoimien koulutuksella eli päämääränä on luoda johtajille edellytykset oman joukon kouluttamiseen ja johtamiseen sekä kannustaa johtajia oman toimintakyvyn jatkuvaan kehittämiseen. RUL:n koulutustoimikunta vastaa osaltaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittämisestä. Uudet Reserviläisjohtaja 1 ja 2 kurssit valmistuivat vuonna 2010 ja valmis kurssimateriaali luovutettiin MPK:lle. Perustason kurssin, Reserviläisjohta1:n, keskeisenä tavoitteena on yksilön toimintakyvyn kehittäminen. Kurssilla luodaan valmiuksia oman käyttäytymisen kriittiseen arviointiin ja sen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Johtamisen koulutusohjelmassa jatkotasolle sijoittuvan Reserviläisjohtaja 2 kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen osana ryhmää tai organisaatiota. Johtajan on tunnettava joukon toimintakyvyn kannalta joukon ja ryhmän käyttäytymisen mallit ja ilmiöt. Hänen on osattava soveltaa erilaisia menetelmiä vaihtelevissa tilanteissa. Lisäksi johtajan on tunnettava vastuunsa päätöksiä tehdessään ja käskyjä antaessaan. Hänen on myös tunnettava tämän päivän toimintaympäristön joukon johtamiselle asettamat vaatimukset. Aktiiviset ryhmäkeskustelut ovat yksi johtamiskurssien työskentelytavoista. Juha Mikkonen (vas.), Jouni Alanärä ja Antti Niemelä ovat Lapin piirin kokeneita johtamiskouluttajia.

4

5 RUK:n 90-vuotisjuhlaan kesäkuussa osallistui yli 3000 reserviupseeria. Kurssi 235:n marssiosasto muodostui RUK:n kouluttajakokelaista ja sitä seurasi ohimarssissa RUL:n oma lippulinna. Liiton lippua kantoi 2. varapuheenjohtaja Hannu Lahtinen. 2. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen (vas.) toi RUK:n 90-vuotisjuhlaan puolustusvoimien tervehdyksen. Juhlapuheen piti RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula. Viron Reserviupseeriliiton delegaatiota johti puheenjohtaja Toomas Peek. 3. Uuden jäsenhankintakilpailun palkintona oli RUL:n juhlapuukko, jonka lunasti itselleen hankkimalla vähintään kolme uutta jäsentä liittoon. Vuoden aktiivisin jäsenhankkija oli Veli-Matti Kesälahti Imatralta. Hän rekrytoi yksitoista uutta jäsentä. 4. Ampuminen on tärkeä osa reserviupseeritoimintaa. Ampuma-aselain uudistamisen lisäksi ampumaharrastuksen tulevaisuuteen vaikuttaa olennaisesti myös ampumaratatilanne, joka on erityisen huono pääkaupunkiseudulla. 5. Seinäjoen liittokokouksen iltajuhlassa oli paikalla RUL:n neljä viimeisintä puheenjohtajaa. Professori Antti Ahlström oli puheenjohtajana , pankinjohtaja Pekka Selín vuosina ja toimitusjohtaja Tapio Peltomäki vuosina Professori Mika Hannula valittiin Seinäjoella RUL:n puheenjohtajaksi toiselle kolmivuotiskaudelle Mikko Hautala (ylh.), Janne Hyvärinen ja Saku Liehu taistelivat Suomen CIOR:n sotilasmoniottelussa sijalle 16. Samalla käydyssä Pohjoismaisessa kilpailussa Suomi jäi niukasti mitaleilta sijoittuen neljänneksi. 7. RUL:n ampumamestaruuskilpailut ammuttiin elokuussa Tyrissä. Samassa kilpailussa ratkottiin myös ensimmäinen liitto-ottelu RUL:n ja Upseerien Ampumayhdistyksen (UAY) välillä, jonka RUL voitti. Kenttäammuntaan osallistui yli 30 ampujaa. Laji koostuu makuu- ja pystyammunnasta, aseena on vapaavalintainen kivääri. 8. Esterata on CIOR:n sotilasmoniottelun rankin laji. Mikko Hautala nostaa Janne Hyväristä hautaesteestä, Saku Liehu auttaa. 9. Seinäjoen liittokokousviikonlopun tapahtumista osa oli yhteisiä Maanpuolustusnaisten liiton ja Reserviläisliiton kanssa. Sunnuntain lippulinnassa oli liki sata lippua. RUL:n lippua kantoi kapteeni Pentti Nuutilainen Suur-Savosta.

6 Sotilasesteradan ensimmäinen este on 5 m korkea tikapuueste. Selviytymistä ääriolosuhteissa voi harjoitella erilaisilla vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseilla. Teekkarireserviläisten kurssin aiheena oli jäällä toimiminen ja jäistä pelastautuminen. Tuloslaskelma VARSINAINEN TOIMINTA Järjestötoiminta tuotot , ,00 Henkilöstökulut , ,26 Poistot , ,02 Järjestötoiminta, muut kulut , ,61 Koulutustoiminta, tuotot 7.068, ,24 Koulutustoiminta, kulut , ,10 Padasjoki, tuotot , ,00 Padasjoki, kulut , ,90 Tiedotustoiminta, tuotot 0,00 204,00 Tiedotustoiminta , ,08 Liikuntatoiminta, tuotot 0, ,33 Liikuntatoiminta, kulut , ,93 Kansainvälinen toiminta, tuotot 1.146,00 0,00 Kansainvälinen toiminta, kulut , ,95 Varsinainen toiminta yhteensä , ,28 VARAINHANKINTA Tuotot , ,68 Kulut , ,97 Varainhankinta yhteensä , ,71 Tuotto- / kulujäämä , ,57 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,32 Kulut , ,54 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,78 TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ , ,79 SATUNNAISET ERÄT 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET , ,32 TILIKAUDEN TULOS , ,47 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,47 Avustuksia liitto sai vuoden aikana Maanpuolustuksen Tuki ry:ltä, Puolustusministeriöltä, Urlus-säätiöltä, Ikämies-säätiöltä, Sotavahinkosäätiöltä sekä Huolto-Apu säätiöltä. Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto 7.652, ,95 Muut aineelliset hyödykkeet 839,01 703,10 Aineelliset hyödykkeet yhtensä 8.491, ,05 Osakkeet ja osuudet 8.409, ,40 Sijoitukset yhteensä 8.409, ,40 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus yhteensä , ,18 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 518,00 120,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 155,04 Siirtosaamiset 9.790, ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,04 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja arvopaperit , ,98 Muut osakkeet ja arvopaperit yhteensä , ,98 Rahat ja pankkisaamiset , ,53 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,73 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,18 VASTATTAVAA Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä , ,71 Tilikauden ali- / ylijäämä , ,47 Oma pääoma yhteensä , ,24 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,96 Muut velat 2.978, ,02 Siirtovelat , ,96 Lyhytaikainen vieras pääoma, yhteensä , ,94 Vieras pääoma, yhteensä , ,94 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,18

7 Jäsenmäärä, maksaneet jäsenet Ampumatoiminta ei lopu talvellakaan, vaikka lumi ja pakkanen sitä haittaavatkin. Rynnäkkökiväärikaliiperiset puoliautomaattikiväärit toimivat hyvin pakkasessakin. PIIRI E-HÄ E-KA E-PO HKI KAI KE-PO KE-SU KYM PÄI-HÄ LAP ORUP PIR PO-KA PO-PO PO-SA SAT SU-SA UUS VAA V-SU LIITTO YHT Jäsenyydet ja yhteistyötahot Suomen Reserviupseeriliitto on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Maanpuolustuksen Tuki ry Reserviläisurheiluliitto ry Maanpuolustuskoulutusyhdistys Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry Katajanokan Upseerikerho ry Upseerijärjestöjen yhteistyöelin, YTE Suomen Ampumaurheiluliitto ry Ampumaharrastusfoorumi Tammenlehvän perinneliitto ry Reserviupseereiden pohjoismainen presidium The Interallied Confederation of Reserve Officers, CIOR Lisäksi liitolla on jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä mm. Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen Liiton, Naisten Valmiusliiton, Maanpuolustusnaisten liiton ja Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa. Liitolla on tiiviit ja vakiintuneet yhteistyösuhteet puolustusvoimien kanssa. Liiton puheenjohtaja on Reservin neuvottelukunnan jäsen. Liiton johto tapasi vuoden aikana puolustusvoimien ja maavoimien korkeinta johtoa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Liitolla on pitkät perinteet yhteistoiminnasta Haminan Reserviupseerikoulun ja sen Oppilaskunnan kannatusyhdistyksen sekä muiden reserviupseereja kouluttavien joukko-osastojen kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen ja Kadettikunnan kanssa RUL järjestää vuosittain johtamis- ja arvoseminaareja. RUL:n toimintakilpailussa 30 eniten pisteitä saavuttanutta yhdistystä: Yhdistys Jäsenmäärä Toimintapisteet Salon Seudun Reserviupseerit ry Kouvolan Reserviupseerikerho ry Valkeakosken Reserviupseerikerho ry Järvenpään Reserviupseerikerho ry Tikkurilan Reserviupseerikerho ry Toijalan Seudun Reserviupseerikerho ry Tikkakosken Reserviupseerit ry Rovaniemen Reserviupseerit ry Hattulan-Tyrvännön Reserviupseerikerho ry Jyväskylän Reserviupseerit ry Seinäjoen Reserviupseerikerho ry Töölön Reserviupseerit ry Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry Vihdin Reserviupseerikerho ry Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry - JARU Voikkaan Reserviupseerikerho ry Turun Reserviupseerit ry Tuusulan Reserviupseerikerho ry Lahden Reserviupseerikerho ry Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry Kempeleen Reserviupseerikerho ry Kurikan Reserviupseerikerho ry Iisalmen Reserviupseerikerho ry Kannuksen Reserviupseerikerho ry Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry - TaKoRU Kangasalan Reserviupseerikerho ry Nastolan Reserviupseerikerho ry Kokkolan Reserviupseerit ry HRUP:n sissikerho ry Imatran Reserviupseerikerho ry Maasto- ja pimeätoiminta tuovat lisähaasteita johtamisharjoituksiin. Reserviläisillä on aika ajoin mahdollisuus osallistua mm. RUK:n johtamisharjoituksiin Haminan lähimetsissä.

8 Liittovaltuusto jäsentä Puheenjohtaja Vanhempi kehityskemisti, maj Matti Ankelo, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja HTM-tilintarkastaja, maj Arto Kivistö, Tuusula Liittovaltuusto jäsentä Puheenjohtaja Vanhempi kehityskemisti, maj Matti Ankelo, Uusikaupunki Varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja, ltn Pinja Hellman, Helsinki Liittohallitus 2010 Puheenjohtaja Professori, dekaani, kapt Mika Hannula, Tampere I varapuheenjohtaja Johtaja, komkapt Yrjö-Pekka Rautalahti, Helsinki II varapuheenjohtaja Maanviljelijä, kapt Hannu Lahtinen, Iitti Liittovaltuusto Jäsenet Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Opiskelijat Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Suur-Savo Uusimaa Vaasa Varsinais-Suomi Metsänhoitaja, maj Antti Koskimäki, Riihimäki Toimitusjohtaja, kapt Jyrki Kosonen, Lappeenranta Talouspäällikkö, maj Jorma Kallio, Lapua Global project manager, kapt Ville Maijanen, Nurmijärvi Rajavartiomestari, ltn Martti Hämäläinen, Kuhmo Rehtori, kapt Kimmo Tastula, Kokkola Käyttö- ja kehitysinsinööri, kapt Timo Salo, Äänekoski Tekninen johtaja, kapt Pasi Laari, Kouvola Lehtori, kapt Kari Filpus, Kemi Riskienhallintapäällikkö, vänr Aaro Mäkelä, Helsinki Tekninen johtaja, ylil Hannu Jokinen, Nokia Koulunjohtaja, kapt Harri Norismaa, Joensuu Kunnanjohtaja, maj Kari Ahokas, Kempele Henkilöstöpäällikkö, maj Jukka Korhonen, Kuopio Yrittäjä, maj Juha Tarnanen, Lahti Kirjanpitäjä, ylil Hannu Aho, Pori Varatuomari, kapt Pentti Nuutilainen, Ristiina Osastopäällikkö, maj Markku Kyytsönen, Mäntsälä Rikosylikonstaapeli, maj Brage Forssten, Vaasa Agronomi, ylil Mikko Halkilahti, Salo Liiton neuvottelukunta jäsentä Puheenjohtaja Professori, lääkmaj Tapani Havia, Muurla Varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja, maj Martti Ehrnrooth, Vaasa Liiton toimisto Toiminnanjohtaja Järjestösihteeri Järjestösihteeri Toimistosihteeri VTM, kapt Janne Kosonen DI, kapt Tommi Verho LuK, ylil Saku Liehu Kirsti Suortti Toiminta-ajatus: Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan Isänmaan ja sen kaikkien kansalaisten turvallisuutta. Toiminnan arvot: Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat: Isänmaallisuus Hyvä johtajuus Veteraanien perintö Yleinen asevelvollisuus Liiton lippulinna RUK:n 90-vuotisjuhlissa SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO - FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND R.Y. Döbelninkatu 2, HELSINKI Puh. (09) , fax (09) Sähköposti:

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry Y Yhdistyksen Liittovaltuusto 16.4.2011 sääntöjen mukainen Toimintakertomus 2010 Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2010 Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu

KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 5/ 2013 lokakuu Sisältö: 01 Maanpuolustus on meidän kaikkien asia 02 Oulun liittokokous 03 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2014 04 Jäsenhuolto ja -hankinta 05 Toimintalomake

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

RUK:n päärakennus. 1.1.2015 osaksi Maasotakoulua. Kesällä koulu viettää 95-vuotisjuhliaan. 6-2014

RUK:n päärakennus. 1.1.2015 osaksi Maasotakoulua. Kesällä koulu viettää 95-vuotisjuhliaan. 6-2014 6-2014 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 3-2015 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation DÖBELNINKATU 2, 6.KRS, 00260 HELSINKI, FINLAND SÄHKÖPOSTI: TOIMISTO@RUL.FI INTERNET: WWW.RUL.FI

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27

Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007. RETKI SALPALINJALLE s.25. VESIJÄRVEN YMPÄRIAJO s.27 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 4/2007 Myös Päijät-Hämäläiset osallistuivat eri paikkakunnilla Suomen Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlatilaisuuksiin. Kuva Nastolasta. Padasjoen

Lisätiedot

KARHU 4/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Mona Nordberg

KARHU 4/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Mona Nordberg KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 4/2013 2 KARHU KARHU 3 Umpihankeen Olen jo vuosien ajan viettänyt Itsenäisyypäiväni Ylläksellä. Tähän joulukuun

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2013 elokuu Sisältö: 01 Kokemuksia varusmiespalveluksesta 02 Kolmivuotissuunnitelma 03 Oulun liittokokous 04 Syysseminaarin aiheena äärikäyttäytyminen 05 Johtamiskouluttajen koulutustilaisuus

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu

KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Maanpuolustuskoulutus vaikeutui yllättäen Uuden lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta piti selkeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asemaa ja

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 2 KARHU Voivatko sodat syttyä vahingossa? Ensimmäisen maailmansodan alkamisesta tulee kuluneeksi tänä

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 27.2.2014. Siniset elämysten puhaltajat

PARIVARTIO. No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 27.2.2014. Siniset elämysten puhaltajat PARIVARTIO No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 27.2.2014 Johnny Holmén Siniset elämysten puhaltajat s. 10 Markku Laine johtaa MPK:ta valoisaan tulevaisuuteen

Lisätiedot