Poliisiammattikorkeakoulu I Polisyrkeshögskolan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliisiammattikorkeakoulu I Polisyrkeshögskolan"

Transkriptio

1 Poliisiammattikorkeakoulu I Polisyrkeshögskolan VUOSIKIRJA 2011 / 2012

2 Sisällys Tulevaisuuden turvallisuutta 3 Laatutyötä, itsearviointia ja koulutuksen kehittämistä 4 Poliisikoulutukseen yli hakijaa vuonna Poliisiopiskelijan arkea blogissa 7 Poliisiksi vain Polamkista 8 Ruotsinkielinen kurssi on tiivis porukka 12 Luentoja, käytännön harjoituksia ja itseopiskelua 13 Vastavalmistuneet poliisit ovat motivoituneita ja osaavia 15 Poliisikoiralaitos on koiratoiminnan osaaja 16 Rahanetsintä poliisikoirien uusin erikoistumisalue 16 Tutkittua tietoa poliisialalta 17 PolStat on tietovarasto poliisin toiminnasta 18 Poliisimuseossa vuosittain kävijää 19 Museo on muutakin kuin näyttelyitä 19 Kiertokäynti kampuksella 20 Monipuoliset koulutustilat 20 Kokonaismenot euroa 20 Korkeasti koulutettu henkilöstö Mitä kaikkea tulevat poliisit opiskelevat? 16 Rahakoirien löydöt yli puoli miljoonaa euroa 19 Museo esittelee Suomen poliisin historiaa Lakikirjoja ja dekkareita 21 Innehåll Framtidens säkerhet 22 Kvalitetsarbete, självvärdering och utveckling av utbildningen 22 ainutlaatuinen 20Kansainvälisesti harjoitusalue Resumé 24 Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) PL 123 (Vaajakatu 2) Tampere p

3 3 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Tulevaisuuden turvallisuutta Poliisiammattikorkeakoululla on takanaan kaksi yhtä aikaa toteutettua mittavaa urakkaa. Poliisin tutkintorakenteen kokonaisuudistuksen valmistelu, Polku-hanke, saatiin valmiiksi vuoden 2011 lopussa. Se viitoittaa poliisikoulutuksen kehittämislinjat useiden vuosien päähän. Uudistuksen taustalla on arvio suomalaisen yhteiskunnan ja poliisin toimintaympäristön muutoksesta tulevina vuosikymmeninä ja samalla selvä tahto yhdenmukaistaa poliisikoulutus yleiseurooppalaisten korkeakoulutuslinjausten mukaiseksi. Poliisiammattikorkeakoulun laatujärjestelmää on rakennettu vuosien ajan. Työn tähänastinen huipentuma saavutettiin marraskuussa 2011, kun Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA pani toimeen laatujärjestelmän ensimmäisen ulkoisen arvioinnin. Vuoden 2012 puolella julkaistu arviointiraportti oli yllättävänkin suopea, mutta tunnisti samalla useita tarpeita jatkokehittämiselle. Nämä linjaukset tukevat Polamkin oman jatkuvan arviointityön pohjalta päätettyjä kehityssuuntia. Tätä kirjoitettaessa poliisin organisaatiouudistusten kolmas vaihe, niin sanottu PORA III -hanke, on juuri käynnistynyt. Julkisen hallinnon talousnäkymät pakottavat uskomaan, että kasvun rajat on saavutettu. Palveluille on etsittävä parempaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Organisaatioiden kehittäminen on toki tärkeä viritystyökalu. Poliisiammattikorkeakoulun näkökulmasta on kuitenkin tärkeää muistuttaa, että kaikille organisaatioille osaaminen on sittenkin kaikkein tärkeintä. Molemmat alussa mainitut työkokonaisuudet, niin tutkinnonuudistus kuin laadun kehittäminen, saavuttivat kuluneella kaudella toistaiseksi merkittävimmät välietappinsa. Työ kuitenkin jatkuu: uusimuotoisen tutkintokoulutuksen alkamisen tavoitteeksi on asetettu vuosi 2014, eikä laadun kehittäminen tietenkään pääty milloinkaan. Näin on myös perustyömme laita. Koulutamme Suomen poliisit ja tuotamme valtakunnan sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittavaa tutkimustietoa eli luomme tulevaisuuden turvallisuutta. Kimmo Himberg rehtori Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa poliisioppilaitos. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa poliisikoulutuksen rekrytoinneista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista sekä toteuttaa alan täydennyskoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Poliisiammattikorkeakoulu osallistuu aktiivisesti turvallisuusalan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

4 4 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Laatutyötä, itsearviointia ja koulutuksen kehittä Poliisiammattikorkeakoulun laatu- ja kehittämistyössä oli vuonna 2011 kaksi erityisteemaa: Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointi ja poliisikoulutuksen tutkintouudistushanke. Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) auditoi Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän, ja Polamk läpäisi auditoinnin hyväksytysti. Auditoinnissa arvioitiin laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta ja sitä, onko järjestelmä tavoitteiden mukainen, tehokas ja tarkoitukseen sopiva. KKA:n asettama auditointiryhmä vieraili Polamkissa marraskuussa 2011 ja haastatteli yli sataa henkilöä. Haastatteluissa täydennettiin tietoja, joita olimme jo etukäteen saaneet Polamkin kokoamasta materiaalikansiosta. Haastattelujen avulla ryhmä sai monta eri näkökulmaa, kun keskustelimme asioista johtajien, muun henkilökunnan, opiskelijoiden ja sidosryhmäedustajien kanssa, kertoo KKA:n auditointiryhmän puheenjohtaja Eero Pekkari- Tutustu Polamkin toimintakäsikirjaan eli nen. laatujärjestelmän tärkeimpään dokumenttiin Vaikka nykyinen Poliisiammattikorkeakoulu on toiminut vasta neljä vuotta, verkossa: oppilaitoksessa on pystytty luomaan systemaattinen laadunvarmistusjärjestelmä. Sekä johto että henkilökunta ovat sitoutuneita järjestelmän kehittämiseen, Pekkarinen kiittää. Korkeakoulujen arviointineuvosto on riippumaton asiantuntijaelin, joka auditoi kaikkien suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät. Laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa oppilaitoksen yhdenmukainen toiminta sekä luoda pohja koulutuksen ja tutkimustoiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Polamkin laatujärjestelmän keskeisimmät menettelyt ovat palautejärjestelmä, itsearviointi ja prosessien kehittäminen, jotka kuvataan toimintakäsikirjassa. KKA:n raportin mukaan järjestelmä muodostaa kokonaisuuden, joka tukee Polamkin toimintaa. Saimme kiitosta siitä, että laadunvarmistusjärjestelmämme kytkeytyy selkeästi strategiaan ja toiminnanohjaukseen, sanoo Polamkin laatupäällikkö Aatos Juurijoki. Yksi Polamkin vahvuuksista on koulutuksen ja työelämän kiinteä yhteys, mikä varmistaa sen, että ajankohtainen työelämätietous siirtyy tehokkaasti oppilaitoksen toimintaan. Toinen yksittäinen vahvuus, joka nousi arviossa esille, oli tutkimus- ja kehittämisosaston laadunvarmistusmenettely. Polamkin julkaisusarjan julkaisujen arviointi on KKA:n mukaan erinomainen esimerkki perusteellisesta laadunvarmistuksesta. Raportin kehittämissuositukset ohjaavat oppilaitoksen laatutyötä eteenpäin. Koulutuksen ja tutkimuksen välistä vuorovaikutusta tulisi KKA:n mukaan lisätä ja hyödyntää suunnitelmallisemmin. Kehittämiskohteeksi nostetaan myös esimerkiksi opiskelijoiden rooli laatutyössä. Olimme osin jo tunnistaneet KKA:n esiin nostamia kehittämiskohteita ja myös aloittaneet niihin liittyvää kehittämistä. Auditoinnin läpäiseminen ei ole laatutyön päätös, laatupäällikkö muistuttaa. Toiminnan arviointia ja kehittämistä tehdään Polamkissa myös itsearviointina ulkoisen arvioinnin lisäksi. Poliisiammattikorkeakoulu teki CAF-malliin perustuvan itsearvioinnin ensimmäisenä poliisin yksikkönä Toisen CAF-arvioinnin raportti valmistui helmikuussa CAF-malli on julkiselle sektorille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Itsearviointi nostaa esiin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Arvioinnista saadaan tietoa toimintojen kehittämiseen ja strategiseen suunnitteluun, kertoo laatupäällikkö Aatos Juurijoki. Polamkin strategiat täydentyivät vuonna 2011, kun pedagoginen strategia ja tiedon hallintastrategia valmistuivat. Muut alastrategiat ovat henkilöstö- ja tutkimus- Strategiset linjaukset Poliisin ammattiosaamisen kehittäminen ja poliisialan tietoperustan parantaminen Jatkuva prosessien kehittäminen Henkilöstön kehittäminen Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen Visio Poliisiammattikorkeakoulu on vuonna 2020 arvostettu ja yhä vetovoimaisempi poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja, joka toimii kansallista ja kansainvälistä turvallisuusalan yhteistyötä edistäen.

5 5 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 mistä strategia. Polamkin strategia-asiakirjat päivitetään kahden vuoden välein. Oppilaitoksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään myös esimerkiksi opiskelijapalautteen, sisäisen palvelun kyselyn ja henkilöstöbarometrin avulla. Opiskelijapalaute tuottaa tietoa koulutuksen kehittämiseksi: palautetta kerätään säännöllisesti ja sitä hyödynnetään suunnitelmallisesti. Sisäisten palvelujen kyselyllä kartoitetaan henkilökunnan käsityksiä sisäisistä palveluista, kuten henkilöstö- ja taloushallinnon palveluista. Tammikuussa 2011 valmistuneen raportin arvioiden perusteella laadittiin palvelukokonaisuuksille kehittämissuunnitelmat. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Poliisin yhteisen henkilöstöbarometrin tavoitteena on kehittää henkilöstön työhyvinvointia, johtamista ja organisaatioilmastoa. Poliisihallitus ohjaa prosessia ja kehittämissuunnitelmien laatimista, ja Polamk vastaa kyselyn käytännön toteutuksesta. Viimeisin henkilöstöbarometrikysely tehtiin alkuvuonna Poliisikoulutuksen kehittämisen tärkein hanke on tutkintokoulutuksen kokonaisuudistus eli Polku-hanke. Poliisihallituksen asettaman hankkeen loppuraportti julkaistiin helmikuussa Raportissa esitetään, että tutkintorakenne uudistetaan täydellisesti. Tavoitteena on kehittää poliisin koulutusrakenne vastaamaan yleisen koulutusjärjestelmän tutkintorakennetta. Koulutus nostetaan tasolle, jolla voidaan vastata työelämän nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin sekä odotuksiin poliisin palvelutasosta, kertoo Polamkin koulutusjohtaja Petri Alkiora, joka kuului hankkeen ohjausryhmään. Polamk Opiskelijapalaute Kehittämissuunnitelma Polku-hanke Henkilöstöbarometri Laatujärjestelmä Koulutuksen kehittäminen Itsearviointi Laatutyö Korkeakoulujen arviointineuvosto Toimintakäsikirja Strategiatyö Ulkoinen auditointi Sisäisen palvelun kysely CAF-malli Esityksen mukaan peruskoulutus kehitetään ammattikorkeakoulutasoiseksi eli jatkossa jokainen poliisi suorittaa poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon. Uusi 180 opintopisteen tutkinto antaisi kelpoisuuden miehistövirkoihin, esimerkiksi vanhemmaksi konstaapeliksi. Poliisialan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeinen esimies- ja johtamiskoulutus kehitetään poliisialan ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi. YAMK-tutkinnon laajuus olisi 120 opintopistettä. Tutkinnon suorittaneet voisivat työskennellä päällystöviroissa, kuten komisarioina tai ylikomisarioina. Alipäällystövirkoihin eli esimerkiksi ylikonstaapeliksi päästäkseen pitäisi uudistuksen jälkeen suorittaa 30 opintopisteen laajuiset esimiestyön ja työnjohdon erikoistumisopinnot. Esityksen mukaan nykyisten tutkintojen tuottama kelpoisuus säilyy ja aikaisemmat tutkinnot voi päivittää täydennysopinnoilla. Tutkintokoulutuksen kokonaisuudistus edellyttää lakimuutoksia ja eduskunnan käsittelyä. Arvot Oikeudenmukaisuus Ammattitaito Palveluperiaate Henkilöstön hyvinvointi Polku-hankeraportti esittää suunnitelmat tutkintokoulutuksen kokonaisuudistuksesta:

6 6 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Polamkin valintakokeisiin ei tulla vain kokeilemaan onnea. Meille hakevat henkilöt todella haluavat poliisikoulutukseen ja haaveilevat poliisin työstä, Jouko Pohjoismäki arvioi. Poliisikoulutukseen yli hakijaa vuonna 2011 Poliisin perustutkintokoulutukseen haluavia oli selvästi vähemmän kuin edellisvuosina, mutta suuntaus oli odotettavissa. Katso tarkat tiedot perustutkinnon hakuvaatimuksista ja valintakokeesta sekä videot kuntokokeen mallisuorituksista osoitteesta haku. Poliisin perustutkintokoulutukseen haluavia oli selvästi vähemmän kuin edellisvuosina, mutta suuntaus oli odotettavissa. Poliisin perustutkintokoulutukseen haki vuoden 2011 hakujaksoilla yhteensä henkilöä eli selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Edellisvuosien hakijaryntäyksen tasoittuminen oli kuitenkin odotettavissa. Voimme olla tyytyväisiä koko vuoden hakijamäärään, vaikka kiinnostus poliisikoulutukseen hakemiseen onkin selvästi vähentynyt. Suuntaus näyttää jatkuvan myös vuonna 2012 vuoden ensimmäisen hakujakson perusteella, sanoo ylitarkastaja Jouko Pohjoismäki valintayksiköstä. Poliisikoulutuksen suosion laskun taustalla on valtionhallinnon säästötoimien vaikutus poliisien työllisyystilanteeseen. Myös aloituspaikkamäärän vähentäminen vaikuttanee hakijamääriin. Vuonna 2011 aloituspaikkoja oli 240 ja vuonna 2012 niitä on vain 100. Aiempina vuosina poliisikoulutukseen oli aloituspaikkoja enimmillään 408. Hakijamäärien pieneneminen on aiheuttanut sen, ettei kaikkia aloituspaikkoja ole saatu täytettyä. Vuonna 2011 koulutuksen aloitti 228 poliisikokelasta. Valintakriteerit on haluttu pitää ennallaan eli pisterajoista on pidetty kiinni. Hakijoista on valittu poliisikoulutukseen parhaiten soveltuvat henkilöt, Pohjoismäki kertoo. Ruotsinkieliseen perustutkintokoulutukseen oli toimintavuonna 89 hakijaa, joista koulutukseen valittiin 16. Hakukelpoisuusehdoista säädetään laissa poliisikoulutuksesta. Koulutukseen valittavan tulee olla suorittanut vähintään ammatillisen perustutkinnon, lukion tai ylioppilastutkinnon. Hakijan tulee olla terveydentilaltaan ja ominaisuuksiltaan poliisiksi sopiva. Lisäksi hakukelpoisuusehtoihin kuuluu muun muassa vähintään vuoden työkokemus. Opiskelijat valitaan koulutukseen soveltuvuuden ja kolmivaiheisen valintakokeen perusteella. Poliisin tutkintokoulutuksiin hakeneet ja koulutuksen aloittaneet Hakeneet Aloittaneet Hakeneet Aloittaneet Hakeneet Aloittaneet Perustutkintokoulutus Alipäällystökoulutus * Päällystökoulutus * Koulutus alkaa keväällä 2012.

7 7 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Polamkiin voi hakea koko vuoden ajan, ja vuosi on jaettu neljään hakujaksoon. Valintakokeeseen kuuluu kirjallinen koe, tutkintokielen koe, kuntokoe sekä psykologisia arviointeja, ryhmätehtävä ja haastattelu. Osana valintakoetta on myös terveystarkastus. Poliisikoulutukseen ei ole sukupuolikiintiöitä. Noin 30 prosenttia sekä hakijoista että koulutukseen valituista on naisia. Keski-iältään hakijat ovat noin 25-vuotiaita ja perustutkintokoulutuksen aloittavat noin 26-vuotiaita. Poliisiopiskelijoilla on monenlaisia taustoja. Koulutukseen valitaan niin parikymppisiä kuin nelikymppisiäkin. Vuonna 2011 aloittaneiden joukossa on esimerkiksi maistereita, diplomi-insinööri, lääkäri, liiketalouden tutkinnon suorittaneita sekä matkailu- ja ravitsemusalan tutkinnon suorittaneita, kuvaa Jouko Pohjoismäki. Alipäällystö- ja päällystökoulutuksiin valitaan opiskelijat kaksivaiheisen valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen kuuluu muun muassa kirjallinen koe, haastattelu, simulaatiotehtävä ja psykologinen arvio. Alipäällystökoulutukseen haki toimintavuonna 246 henkilöä, joista valittiin 46 keväällä 2012 alkavaan koulutukseen. Noin 10 prosenttia hakijoista ja noin 7 prosenttia valituista oli naisia. Päällystökoulutukseen oli 70 hakijaa, ja koulutuksen aloitti 25 opiskelijaa. Noin 17 prosenttia hakijoista ja 20 prosenttia valituista oli naisia. Perustutkinnon valintakokeeseen kuuluu muun muassa kirjallinen koe, kuntokoe, psykologisia arviointeja ja haastattelu. Opiskelijarekrytointia suunnataan entistä enemmän verkkoon. Polamk on mukana esimerkiksi poliisin Facebook-sivuilla ja verkossa toimivassa Poliisiradiossa. Vuonna 2011 kokeiltiin Haku päällä -virtuaaliseikkailua, jossa poliisin ammattiin soveltuvuutta pystyi testaamaan virtuaalipelin avulla. Poliisiopiskelijan arkea blogissa Lukemattomia penkkipunnerruksia, juoksulenkkejä säässä kuin säässä. Poliisilain pykälien ulkolukua ja pääsykoemateriaalin ahkeraa opiskelua. Ja lopulta palkinto. Näin alkaa poliisikokelas Elina Katajamäen ensimmäinen kirjoitus Poliisista päivää -blogissa. Elina raportoi kokemuksistaan Polamkissa: lakikirjan 869 sivun opiskelusta, käsiraudoista ja luodinrei istä, harjoitusrekisterin käyttämisestä ja siitä, miltä tuntui saada oma virkapuku. Poliisin työ ei ole Elinalle aivan uutta, sillä hänen isänsä on poliisi. Elina on myös työskennellyt Poliisi-tv:ssä toimittajana. Ainoa asia, mikä Polamkissa on yllättänyt, on oma motivaationi: tähän mennessä kaikki, mitä olemme opiskelleet, on ollut oikeasti kiinnostavaa. Poliisin työ on monipuolista, ja siinä yhdistyvät hienosti fyysisyys ja ajatteleminen. Blogikirjoituksiin tulee uusi näkökulma, kun Elina lähtee keväällä 2012 työharjoitteluun. Hän lupaa työharjoittelukiireiden keskelläkin vastata blogin kautta saamiinsa kysymyksiin Polamkiin hakemisesta tai poliisiopinnoista.

8 8 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Poliisiksi vain Polamkista Kaikki uudet poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Perustutkinnon lisäksi oppilaitoksessa voi suorittaa esimiestehtäviin valmentavan alipäällystön tai päällystön tutkinnon. Polamkissa järjestetään myös ammatillista täydennyskoulutusta. Poliisialan tutkintojärjestelmä Yliopisto Poliisipäällikkö Maisterin tutkinto (soveltuva) 120 op Poliisiammattikorkeakoulu Kriminaalitekniikkaa ja voimankäyttöä, ajokoulutusta ja rikosoikeutta, yleistä poliisioppia ja tietojärjestelmiä poliisin perustutkintokoulutus sisältää monenlaisia opintoja. Perustutkintokoulutus kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tutkinto on laajuudeltaan 165 opintopistettä. Koulutus jakautuu viidelle opetusalueelle: kenttätoimintaan, liikenteeseen, rikostorjuntaan, viesti- ja tietojärjestelmiin ja voimankäyttöön. Koulutukseen kuuluu poliisin ammattiaineita, kuten poliisihallintoa ja rikostutkintaa. Lisäksi opiskellaan oikeustieteitä sekä käyttäytymis- ja viestintätieteitä, esimerkiksi psykologiaa ja kieliä. Opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana myös kielikokeen, jolla osoitetaan virkamiehiltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito, kertoo koulutusjohtaja Petri Alkiora. Ylikomisario Poliisipäällystön tutkinto 54 op Komisario Poliisipäällystön tutkinnon A-osa 126 op Soveltuvuuden arviointi ja valintakoe Työtä 3 vuotta Ylikonstaapeli Poliisialipäällystön tutkinto 45 op Työtä 7 vuotta Soveltuvuuden arviointi ja valintakoe Työtä 2 vuotta Vanhempi konstaapeli Poliisin perustutkinto 165 op Perustutkintokoulutuksen keskeiset tunnusluvut ja poliisin poistuma Tutkinnon aloittaneet Koulutuspäivät (lähiopetus) Työharjoittelun ja kenttätyöjakson henkilötyövuodet Tutkinnon suorittaneet Poistuma * * Arvio Rekrytointi ja valinnat

9 9 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Työssäoppimisjaksojen ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa koulutuksen aikana opittuja tietoja ja taitoja aidossa toimintaympäristössä. Poliisin perustutkinto antaa kelpoisuuden vanhemman konstaapelin, vanhemman rikoskonstaapelin ja etsivän virkaan. Uusia poliiseja valmistui vuonna 2011 yhteensä 165. Valmistuneista 11 suoritti ruotsinkielisen perustutkinnon. Poliisin perustutkinto muodostuu perusopinnoista ja ammattiopinnoista. Lähiopintojen lisäksi perustutkintoon sisältyy kaksi työssäoppimisjaksoa ja päättötyö. Lukujärjestykset tehdään koko luokalle valmiiksi, ja opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa. Koulutusta järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsinkielisessä koulutuksessa aloittaa vuosittain yksi opiskelijaryhmä. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulutus noudattavat samaa opetussuunnitelmaa. Työssäoppiminen poliisiyksiköissä on tärkeä osa poliisin perustutkintoa. Opintoihin kuuluu ohjattu työharjoittelu ja kenttätyöjakso, jotka kestävät yhteensä noin vuoden. Opiskelijat nimitetään työssäoppimisjaksojen ajaksi nuoremman konstaapelin virkaan. Työharjoittelussa opiskelijat osallistuvat tavanomaisten poliisitehtävien suorittamiseen kokeneiden poliisien ohjauksessa ja valvonnassa. Kenttätyöjakson aikana opiskelijat ovat töissä poliisiyksiköissä ja suorittavat samalla etäopintoja. Työssäoppimisjaksojen ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus soveltaa koulutuksen aikana opittuja tietoja ja taitoja aidossa toimintaympäristössä. Työharjoittelussa ja kenttätyöjaksolla ammattitaito kehittyy omien kokemusten ja työyhteisön mallien pohjalta, koulutusjohtaja sanoo. Työharjoittelupaikkoja on kaikilla poliisilaitoksilla. Kenttätyöjakson voi suorittaa myös poliisin valtakunnallisessa yksikössä, esimerkiksi Liikkuvassa poliisissa. Poliisin perustutkinto (165 op) Perusopinnot 95 op Ammattiopinnot 70 op Jakso 1: Yhteiskunnan toimintaperiaatteet Jakso 2: Poliisitoiminnan perusteet Jakso 3: Poliisin asiakaspalvelu ja päivystys Jakso 4: Kenttä- ja hälytystoiminta Jakso 5: Rikostutkinnan perusteet Jakso 6: Esitutkinta Jakso 7: Valvonta Jakso 8: Lähiopinnot Soveltuvuuden arviointi ja valintakoe Ohjattu työharjoittelujakso Kenttätyöjakso ja etäopintotehtävät Jakso 10: Lähiopinnot ja itseopiskelu Vanhempi konstaapeli Päättötyö Poliisikokelas Nuorempi konstaapeli

10 10 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Polamkissa järjestetään vuosittain tutkintotasojen yhteisharjoitus. Perustutkinto-opiskelijoista kootut partiot suorittavat päällystö- ja alipäällystöopiskelijoiden johdolla erilaisia poliisitehtäviä oppilaitoksen alueella. Vuoden 2011 harjoitukseen osallistui yli 60 opiskelijaa ja noin 20 opettajaa. Alipäällystö- ja päällystökoulutus ovat poliisin jatkokoulutusta ja valmentavat esimiestehtäviin. Poliisialipäällystön tutkintoon voi hakea, kun on työskennellyt poliisina vähintään kaksi vuotta poliisin perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinto suoritetaan työn ohessa, ja opinnot kestävät noin puolitoista vuotta (45 opintopistettä). Alipäällystökoulutukseen kuuluu muun muassa Vuonna 2011 uusia poliiseja valmistui yhteensä 165. poliisin oikeudellisia opintoja ja esimiesopintoja sekä vähintään kolmen kuukauden esimiesharjoittelujakso. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä ylikonstaapelin, rikosylikonstaapelin tai ylietsivän virassa. Alipäällystötutkinnon suoritti vuonna 2011 yhteensä 45 opiskelijaa, joista yksi suoritti ruotsinkielisen koulutuksen. Poliisipäällystön tutkinto on poliisialan ammattikorkeakoulututkinto, ja se on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Koulutukseen voi hakea, kun on suorittanut alipäällystön tutkinnon ja työskennellyt vähintään kolme vuotta poliisina. Tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä myös perustutkinnon suorittanut poliisi, jolla on työkokemusta poliisitehtävistä vähintään seitsemän vuotta. Päällystötutkinnossa opiskellaan muun muassa operatiivisen kenttätoiminnan johtamista, päätöksenteon ja kriisikäyttäytymisen psykologiaa, henkilöstöjohtamista ja työsuojelua sekä tutkintatoiminnan johtamista. Lisäksi tutkintoon kuuluu esimerkiksi kieli- ja opinnäyteopintoja sekä päällystöharjoittelu, listaa koulutusjohtaja Petri Alkiora. Tutkinnon aluksi opiskelijat suorittavat puolitoista vuotta kestävän A-osan, jonka laajuus on 126 opintopistettä. Jakson suorittaminen antaa pätevyyden komisarion, rikoskomisarion ja Suojelupoliisin tarkastajan virkaan. Poliisin perustutkinnon suorittaneet antavat poliisin eettisen valan. Eettisen valan antajat lupaavat muun muassa kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja oikeuksia sekä käyttäytyä rehdisti ja auttavaisesti. Poliisialipäällystön tutkinto (45 op) Soveltuvuuden arviointi ja valintakoe Orientoivat opinnot 2 op Esimiesopinnot 30 op Vapaasti valittavat opinnot, yht. 3 op Poliisin liikenneturvallisuustyön johtaminen 3 op Kenttätoiminnan johtaminen 13 op Viranomaisyhteistyö 3 op Tilannejohtaminen 3 op Tutkintatoiminnan johtaminen 12 op Rikos- ja tutkintatiedottaminen 3 op Poliisitoiminnan yleinen johtaminen 5 op Tietojohtoinen poliisitoiminta 3 op Ylikonstaapeli, rikosylikonstaapeli, ylietsivä Poliisialipäällystökoulutuksen keskeiset tunnusluvut Tutkinnon aloittaneet * Tutkinnon suorittaneet Koulutuspäivät * Koulutus alkaa keväällä Yhteisharjoitus 2 op Esimiesharjoittelu 4 op Kehittämistehtävä 4 op

11 11 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Perustutkintokoulutuksen opetusalueet Kenttätoiminta Kenttätoiminnan koulutus antaa opiskelijalle ammatilliset perusvalmiudet tavanomaisiin poliisin valvonta- ja hälytystehtäviin. Opintoihin kuuluu muun muassa yleistä poliisioppia, poliisioikeutta, liikuntaa, psykologiaa ja hätäensiapua. Viesti- ja tietojärjestelmät Viesti- ja tietojärjestelmien koulutus antaa perusvalmiudet poliisin tietojärjestelmien, viranomaisradioverkon päätelaitteiden ja poliisin kenttäohjelmiston käyttöön sekä poliisin päivittäistoimintaan liittyvään viestitoimintaan. Voimankäyttö Voimankäytön opetus antaa perusvalmiudet suoriutua voimankäyttöä vaativista tilanteista. Opinnot sisältävät muun muassa poliisitaktiikkaa ja fyysistä voimankäyttöä sekä voimankäyttö- ja suojavälineiden koulutusta. Rikostorjunta Rikostorjunnan opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet suorittaa esitutkintaa tavanomaisissa rikostapauksissa. Opintoihin kuuluu taktisen ja teknisen rikostutkinnan lisäksi muun muassa rikosoikeuden, rikosprosessioikeuden, siviilioikeuden, psykologian ja suomen kielen opintoja. Liikenne Liikenteen opetuksessa opiskelija saa perusvalmiudet liikenteen valvontaan, liikennerikostutkintaan ja poliisiauton kuljettamiseen. Ajoneuvokoulutuksessa harjoitellaan muun muassa ajoneuvon käsittelyä sekä ajamista erilaisissa ympäristöissä ja erityisolosuhteissa. Liikenteen opintoihin kuuluu myös koulutusta lainsäädännöstä. Poliisipäällystön tutkinto (180 op) Poliisipäällystökoulutuksen keskeiset tunnusluvut Tutkinnon aloittaneet Tutkinnon suorittaneet (A-osa/päällystötutkinto) 24/10 21/8 16 / 18 Koulutuspäivät Soveltuvuuden arviointi ja valintakoe A-osan opinnot 126 op Perusopinnot Kenttätoiminnan johtaminen Tutkintatoiminnan johtaminen Poliisitoiminnan yleinen johtaminen Opinnäyteopinnot Päällystöharjoittelu Komisario, rikoskomisario, tarkastaja (Supo) B-osan opinnot vähintään 54 op Kaikille pakolliset opintojaksot Pakolliset valinnaiset opintojaksot Pakolliset opintojaksot sopimusyliopistossa jatkaville Vapaasti valittavat opintojaksot Ylikomisario, rikosylikomisario

12 12 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Täydennyskoulutuksen kursseille ja seminaareihin osallistuu vuosittain noin henkilöä. A-osan jälkeen voi suorittaa 54 opintopisteen laajuiset opinnot työn ohessa. Opinnot kestävät noin kolme vuotta, ja sen jälkeen opiskelija on suorittanut ammattikorkeakoulutasoisen poliisipäällystön tutkinnon. Tutkinto antaa kelpoisuuden ylikomisarion, rikosylikomisarion ja apulaispoliisipäällikön virkaan sekä muihin ylempiin poliisin päällystötehtäviin. Poliisipäällystön tutkinnon A-osan suoritti toimintavuonna 16 henkilöä ja ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon 18 henkilöä. Poliisin erikoistumisopinnoista sai vuonna 2011 todistuksen yhteensä 29 henkilöä. Erikoistumisopinnot ovat työn ohessa suoritettavia 45 opintopisteen koulutusohjelmia, jotka antavat poliiseille mahdollisuuden täydentää ja syventää ammatillista osaamistaan. Erikoistumisopintoja on järjestetty kokeiluluontoisesti vuodesta 2005 alkaen. Kokeilun aikana on koulutettu erikoisosaajia poliisityön eri alueille: pääainevaihtoehtoja ovat olleet esimerkiksi huumausainerikostutkinta, tekninen tutkinta ja liikenne. Ensimmäiset tietotekniikkatutkinnan erikoistumisopinnot suorittaneet poliisit valmistuivat toimintavuonna. Opinnot suoritti 14 poliisia. Koulutusohjelmassa opiskeltiin tietoverkkorikollisuuden tutkintaa ja digitaalisen todistusaineiston hakemista tietoteknisistä laitteista ja ympäristöistä. Vuonna 2011 ei alkanut uusia erikoistumisopintojen kursseja. Poliisihallinnon henkilöstöstä merkittävä osa osallistuu vuosittain Polamkin järjestämään koulutukseen. Vuonna 2011 oppilaitoksessa järjestettiin noin 180 täydennyskoulutustilaisuutta. Kursseille ja seminaareihin osallistui vuoden aikana noin henkilöä. Koulutustarjonnassa oli monipuolisesti valvonta- ja hälytystoimintaan, lupapalveluihin sekä poliisitoiminnan johtamiseen liittyviä kursseja. Rikostorjunnan koulutuksen painopisteitä olivat tietotekniikka- ja talousrikostutkinta. Poliisiammattikorkeakoululla on vahva rooli poliisin valtakunnallisessa henkilöstökoulutuksessa. Polamkissa järjestetään koulutusta paitsi poliiseille, myös esimerkiksi vartijoille, toimistosihteereille ja taloushallinnon henkilöstölle, Petri Alkiora mainitsee. Polamk tukee poliisiyksiköiden alueellista työpaikkakoulutusta järjestämällä kouluttajakoulutusta. Oppilaitos kouluttaa esimerkiksi kaikki poliisin Ruotsinkielinen kurssi on tiivis porukka Hyvä poliisi on rauhallinen ja ystävällinen sekä tietysti ammattitaitoinen. Pitää olla ahkera ja aidosti kiinnostunut työstään, kuvaa poliisiopiskelija Anders Södermann. Anders opiskelee Polamkin ruotsinkielisessä koulutuksessa. Vuonna 2011 ruotsinkielisellä kurssilla aloitti yhteensä 16 opiskelijaa. Ryhmämme on pieni ja tiivis: meillä on hyvä yhteishenki ja vietämme vapaa-aikaakin yhdessä esimerkiksi koulun kunto- ja painisalilla. Ennen Polamkiin hakemista Anders opiskeli Yhdysvalloissa sekä työskenteli tavaratalon vahtimestarina ja työnjohtotehtävissä. Sitten perheeni ehdotti, että voisin sopia poliisiksi. Alun perin ajattelin, että poliisin työ ei ole minua varten, mutta nyt olen erittäin tyytyväinen opiskelupaikkaani. Tuleva ammattini on monipuolinen, ja uran aikana voi tehdä erilaisia poliisitöitä. Hetkeäkään en ole katunut päätöstäni hakea Polamkiin, Anders sanoo.

13 13 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Luentoja, käytännön harjoituksia ja itseopiskelua Polamkissa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä. Perustutkinto-opinnot sisältävät luentoja, havaintoesityksiä, pienryhmäharjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Ammattivalmiuksien oppimisessa korostuvat tutkiva ja aktiivinen oppiminen sekä ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintataitojen kehittyminen. Työssäoppimisjaksot ovat oleellinen osa opiskelua. Eri oppiaineiden opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhteistyössä. Esimerkiksi asiakkaan kohtaamiseen liittyvissä harjoituksissa opiskelijat soveltavat psykologian ja poliisitaktiikan opetuksessa saatuja valmiuksia. Alipäällystö- ja päällystökoulutuksessa käytetään teoriaopetuksen lisäksi erilaisia johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä harjoituksia. Teoreettinen ja käytännön osaaminen yhdistyvät esimerkiksi näyttökokeissa, joissa opiskelijat soveltavat oppimaansa todentuntuisissa työtilanteissa. Kaikilla tutkintotasoilla hyödynnetään sähköistä verkko-oppimisympäristöä ja videoneuvottelujärjestelmää. Verkko-opetuksen kehittäminen on yksi Polamkin pedagogisista painopisteistä, ja kehitystyötä tehdään nyt suunnitelmallisesti, toteaa verkko-opetuksen kehittämisestä vastaava koulutussuunnittelija Kirsi Viitanen, joka aloitti työnsä helmikuussa Luomme uusia verkko-opetuksen sovelluksia ja testaamme niitä pilottiopintojaksoilla. Verkko-opinnoille on tilausta erityisesti täydennyskoulutuksessa. Jo aiemmin alkanutta opetushenkilöstön verkkopedagogista koulutusta jatketaan myös tulevina vuosina. Poliisiopiskelijoiden tiedot, taidot ja valmiudet arvioidaan niin sanotussa poliisitaitokilpailussa ennen työharjoittelun alkamista. Rasteilla testataan opiskelijoiden osaamista erilaisissa poliisityön tilanteissa.

14 14 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 voimankäytön kouluttajat, jotka kouluttavat poliisilaitosten ja yksiköiden poliisit. Oppilaitoksessa järjestetään myös maksullista koulutusta, joka on suunnattu muille kuin poliisihallinnon henkilöstölle. Esimerkiksi vartijoiden voimankäyttökouluttajien koulutus ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutus ovat maksullisia, siviileille avoimia kursseja. Lisäksi meillä on tiivistä koulutusyhteistyötä Pelastusopiston, tullilaitoksen, Rajavartiolaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Puolustusvoimien, Rikosseuraamuslaitoksen ja syyttäjälaitoksen kanssa. Kansainvälinen koulutusyhteistyö painottuu Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) toimintaan. Suomen CEPOL-toimisto on Poliisiammattikorkeakoulussa, ja Polamk vastaa Suomessa CEPOLin asiantuntijavaihto-ohjelmasta. Vuonna 2011 Suomessa järjestettiin yksi CEPOL-kurssi sekä yksi CEPOLin ja Europolin yhteinen koulutustapahtuma. Eri EU-maissa pidettyihin koulutuksiin osallistui yli 50 suomalaista poliisin eri yksiköistä. Asiantuntijavaihto-ohjelmassa oli toimintavuoden aikana mukana viisi suomalaista. Lisäksi Webinars-verkkoseminaareihin osallistui kymmeniä henkilöitä. Polamk on mukana pohjoismaisten poliisioppilaitosten Nordcop-vaihdossa. Perustutkinto-opis- Polamkilla on vahva kelijat voivat lähteä kolmeksi viikoksi opiskelijavaihtoon Islantiin, rooli poliisikoulutuksen yhteistyöhankkeissa muun Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan. muassa Tunisiassa ja Kiinassa. Vuonna 2011 Polamkista lähti vaihtoon kuusi opiskelijaa ja Polamkiin tuli kuusi vaihto-opiskelijaa. Tavoitteena on laajentaa opiskelijavaihtoa myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. Oppilaitos on hakenut opiskelijavaihto-ohjelma Erasmuksen peruskirjaa EU:n komissiolta. Osallistumme aktiivisesti myös Pohjoismaiden, Viron ja Venäjän poliisioppilaitosten opettajayhteistyöhön sekä poliisikoulutuksen kehittämishankkeeseen Kosovossa, koulutusjohtaja kertoo. Suomalainen poliisikoulutus kiinnostaa myös Euroopan ulkopuolella. Useat Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maat ovat tiedustelleet Poliisiammattikorkeakoulun valmiutta koulutusyhteistyöhön. Suomen ja Tunisian sisäministerit allekirjoittivat asiaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan tunisialaisen delegaation Polamk-vierailun yhteydessä. Asiantuntijaryhmät Jordaniasta ja Palestiinasta ovat myös vierailleet Polamkissa syksyn 2011 ja talven 2012 aikana. Lisäksi Polamkilla on vahva rooli EU:n ja Kiinan poliisikoulutuksen yhteistyöhankkeessa, jonka on tarkoitus alkaa vuonna Poliisiammattikorkeakoulu koordinoi poliisin ennalta estävän materiaalin tuotantoa. Polamkissa tehty pienoiselokuva Lapsemme verkossa palkittiin keväällä 2011 eurooppalaisilla poliisin ennalta estävän toiminnan elokuvajuhlilla. Filmi sai Unkarissa järjestetyillä elokuvajuhlilla palkinnon parhaasta elokuva-aiheesta. Erikoistumisopintojen keskeiset tunnusluvut Opinnot aloittaneet Opinnot suorittaneet Koulutuspäivät Täydennyskoulutuksen koulutuspäivät Kurssit, seminaarit ja neuvottelupäivät Maksullinen koulutus Poliisikoiranohjaajien koulutus

15 15 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Vastavalmistuneet poliisit ovat motivoituneita ja osaavia Polamkissa seurataan jatkuvasti koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Tutkintokoulutusten antamia valmiuksia arvioidaan tenttien ja muiden kirjallisten tuotosten sekä ammatillista osaamista arvioivien harjoitusten, näyttöjen ja työssäoppimisjaksojen avulla. Opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä sekä opetuksen vaativuustasoa ja työmäärää arvioidaan ja kehitetään opiskelijapalautteen avulla. Polamkin palautejärjestelmän erityispiirre on, että opettaja antaa opiskelijaryhmälle vastauspalautteen. Palautetta kerätään myös työelämästä. Vuonna 2011 valmistui tutkimus poliisikoulutuksen vaikuttavuudesta. Polamkin tutkimusyksikön tekemässä tutkimuksessa selvisi, että poliisin perustutkinto antaa erittäin hyvät ammatilliset perusvalmiudet poliisin työhön. Polamkista valmistuneiden vahvuuksia ovat esimerkiksi poliisitoiminnan vastuullisuuden ymmärtäminen, hyvä peruspoliisiosaamisen taso ja motivaatio ammattiin. Yksi poliisikoulutuksen valtti on käytännön ja teorian yhdistäminen, kertoo raportin tehnyt erikoissuunnittelija Matti Vuorensyrjä. Tutkimus perustuu vastavalmistuneiden poliisien ja heidän lähiesimiestensä arvioihin. Lue lisää poliisikoulutuksesta verkkosivuilta:

16 16 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Poliisikoiralaitos on koiratoiminnan osaaja Poliisikoiralaitos kouluttaa kaikki Suomen poliisikoiranohjaajat ja hankkii koirat poliisin käyttöön. Hämeenlinnassa sijaitseva laitos on osa Poliisiammattikorkeakoulua. Poliisikoiragalleria esittelee Suomen poliisikoirat: poliisikoiralaitos. Koirien hankinnat Vuosi Lukumäärä Koiralaitoksen tehtävänä on kouluttaa poliisikoiranohjaajat ja hankkia koirat poliisin käyttöön. Laitos myös kehittää poliisikoiratoimintaa sekä seuraa koirien koulutuksen tasoa ja ohjaajien ammattitaitoa. Vuonna 2011 valmistui 16 uutta poliisikoiranohjaajaa. Koiranohjaajat, kuten muutkin poliisit, suorittavat poliisin perustutkinnon ennen erikoiskoulutusta. Ammatissa vaaditaan pitkäaikaista sitoutumista: ohjaaja kouluttaa hänelle luovutetun koiran ja huolehtii siitä koiran eläkeikään asti eli noin kymmenen vuotta. Poliisikoira asuu ohjaajansa kotona perheenjäsenenä ja käy töissä yhdessä ohjaajansa kanssa, kertoo ylikomisario Mikko Maunuksela poliisikoiralaitokselta. Suomen poliisikoirat ovat niin sanottuja monikäyttökoiria. Partiokoirat saavat peruskoulutuksen lisäksi koulutuksen johonkin erikoisosaamisalueeseen, joita ovat huumeiden, räjähdysaineiden, palavien nesteiden ja ruumiiden etsiminen. Partiokoirien lisäksi poliisilla on erikoiskoiria, jotka toimivat vain omalla erikoistumisalueellaan, kuten räjähdysaineiden etsinnässä tai hajutunnistuksessa. Yleisimmät koirarodut, joita poliisi käyttää, ovat saksanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois. Erikoiskoiriksi koulutetaan myös Poliisikoira asuu metsästysrotuisia ohjaajansa kotona koiria, kuten englan- perheenjäsenenä. ninspringerspaniele- ja ja labradorinnoutajia. Vuoden 2011 lopussa kentällä toimi 220 poliisikoiranohjaajaa ja poliisikoiraa. Poliisikoiralaitos tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit Suomessa ovat Rikosseuraamuslaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja tulli. Yhteistyötä on myös kennelalan oppilaitosten kanssa. Ulkomailla meillä on koulutusyhteistyötä esimerkiksi Amsterdamin poliisin kanssa. Lisäksi osallistumme aktiivisesti Pohjoismaiden ja Euroopan poliisikoira-ammattilaisten verkostojen toimintaan, Mikko Maunuksela sanoo. Rahanetsintä on poliisikoirien uusin erikoistumisalue Poliisi sai vuonna 2011 käyttöönsä uusia rahanetsintäkoiria, kun poliisikoiralaitoksella hyväksyttiin tasotarkastuksessa kaksi uutta rahakoiraa. Ensimmäiset rahanetsintäkoirat aloittivat työnsä vuonna Rahakoirat on sijoitettu Helsingin, Päijät-Hämeen, Lapin ja Oulun poliisilaitoksille. Koirat ovat valtakunnallisessa käytössä eli niitä voidaan hyödyntää eri puolilla maata. Rahanetsintäkoiria käytetään esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden ja harmaan talouden tutkinnassa eli pimeän rahan etsinnässä, kertoo ylikomisario Mikko Maunuksela poliisikoiralaitokselta. Vuonna 2011 rahanetsintäkoirien tekemät rahalöydöt olivat arvoltaan yli euroa. Lisäksi rahakoirat löysivät huumausaineita noin 15 kiloa. Uudet ideat koirien käytöstä tulevat kentältä. Seuraavaksi syvennymme tarkemmin jäljestämiskoulutukseen. Haluamme oppia hyödyntämään koiria paremmin hankalissa paikoissa, esimerkiksi kun seurataan etsittävän henkilön jättämää hajujälkeä kaupungissa asfaltin ja monien häiriöhajujen keskellä.

17 17 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Tutkittua tietoa poliisialalta Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö on Suomen ainoa poliisitutkimukseen erikoistunut tutkimuslaitos. Tutkimusyksikkö tuottaa riippumatonta, tieteellistä tietoa poliisin toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Tutkimustiedolla on nykyaikaisessa poliisitoiminnassa yhä keskeisempi rooli. Tutkimusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun arvioidaan toimintaympäristön muutoksia tai kun kehitetään poliisiorganisaatiota. Tuottamaamme tietoa käytetään esimerkiksi hallinnonalan strategisessa suunnittelussa, kuvaa tutkimus- ja kehittämisosaston johtaja Vesa Muttilainen. Tutkimusten tuottama tieto luo myös perustaa poliisikoulutukselle. Polamkin tutkijat osallistuvat opetukseen ja ohjaavat päällystökoulutuksen opinnäytetöitä. Yksikössä on kuusi tutkimusvirkaa. Vakinaisen henkilöstön lisäksi tutkimusyksikössä työskentelee apuraha- ja projektitutkijoita. Vuoden 2011 aikana erillisrahoitetuissa projekteissa tai apurahan turvin työskenteli kymmenen henkilöä. työkyky ja työssä jaksaminen poliisissa, kansalaisten ja poliisin suhteet, korruptiorikollisuus, toimintaympäristöanalyysi sekä viharikokset ja maahanmuuttokysymykset. Polamkin julkaisusarjoissa julkaistaan poliisitoimeen, kansalaisten turvallisuuteen ja yleiseen yhteiskunnalliseen kriminologiseen tietämykseen liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi tutkijoiden artikkeleita julkaistaan kansainvälisissä ja kotimaisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä. Vuonna 2011 julkaistiin yhteensä 66 tutkimusta, raporttia ja artikkelia. Kansainvälisissä julkaisuissa ilmestyi 28 artikkelia. Tutkimusalueita Polamkissa on viisi: huumausainerikollisuus, kokonaisrikollisuus, poliisihallinto, poliisitoiminta ja talousrikollisuus. Jokaisesta tutkimusalueesta vastaa tohtorin tutkinnon suorittanut erikoistutkija. Huumausainerikollisuuden tutkimusalueella tutkimus kohdistuu esimerkiksi huumeiden käyttäjiin, taparikollisiin tai päihde- ja rikosuran alkuvaiheisiin. Kokonaisrikollisuuden tutkimusalue tarkastelee muun muassa kansalaisten kokemuksia poliisin toiminnasta. Poliisihallinnon tutkimusalueella keskeisiä tutkimusaiheita ovat työhyvinvointi ja johtaminen. Poliisitoiminnan tutkimuksessa pyritään analysoimaan poliisin toimintaa ja ennakoimaan turvallisuusympäristön muutoksia. Talousrikollisuuden tutkimusalueella tarkastellaan talousrikollisuuden kehitystä ja arvioidaan talousrikostutkintaa. Vuonna 2011 keskeisimpiä tutkimusteemoja Polamkissa olivat poliisikoulutuksen vaikuttavuus, Tutkimusstrategiaan ja -ohjelmaan sekä vuoden 2011 julkaisuluetteloon voi tutustua verkossa osoitteessa

18 18 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 PolStat on tietovarasto poliisin toiminnasta Polamkissa toimii PolStat-tiimi, joka ylläpitää poliisin valtakunnallista tulostietojärjestelmää. PolStat-järjestelmän avulla tuotetaan tilastoja ja raportteja poliisin toiminnasta. PolStatista saadaan tilastoja esimerkiksi rikoksista ja hälytystehtävistä. Järjestelmästä voidaan kerätä myös poliisin työaikaan, talouteen ja henkilöstöön liittyviä tietoja, kertoo erikoissuunnittelija Juha Helenius. Tulostietojärjestelmää käytetään poliisin toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja kehittämiseen. Tilastopalvelua käyttävät myös muut tiedontarvitsijat, kuten Polamkin omat tutkijat, eri viranomaiset ja tutkimuslaitokset sekä media. Käyttäjäsessioita eli kirjautumisia järjestelmään on poliisissa noin vuodessa. Tilastopyyntöjä PolStat-tiimiin tulee noin 400 vuodessa, niin poliisihallinnosta kuin sen ulkopuolelta. Tutkimusalueita on viisi: huumausainerikollisuus, kokonaisrikollisuus, poliisihallinto, poliisitoiminta ja talousrikollisuus. Tutkimusyksikön toimintaa ja ajankohtaisia tutkimushankkeita esitellään myös Research Review -katsauksessa. Ensimmäinen Research Review julkaistiin tammikuussa Englanninkielinen katsaus on suunnattu kansainvälisille yhteistyökumppaneille, ja sen voi tilata omaan sähköpostiinsa tai lukea sähköisenä lehtenä Polamkin verkkosivuilla. Julkaisu ilmestyy noin kerran vuodessa. Yhteistyö tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa on tiivistä. Keskeisimpiä kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto sekä sisäasianministeriön hallinnonalan muut oppilaitokset Pelastusopisto ja Raja- ja merivartiokoulu. Tutkimusyhteistyötä on myös ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa muun muassa aineistojen keruussa ja analysoinnissa. Tutkimusyksiköllä on hyvät yhteydet akateemiseen maailmaan. Tutkimustulosten esittely seminaareissa ja osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin ovat meille olennaisia verkostoitumisen muotoja, sanoo tutkimus- ja kehittämisosaston johtaja Muttilainen. Yksi tärkeä yhteistyön muoto on yhteisrahoitteiset tutkimushankkeet. Ulkopuolisen hankerahoituksen osuus Polamkin tutkimuksen kokonaisrahoituksesta on viime vuosina ollut prosenttia. Tutkimusta rahoittavat muun muassa Euroopan unioni ja Suomen Akatemia sekä ministeriöt, kunnat ja monet säätiöt. Polamkin julkaisusarjojen julkaisut vuonna 2011 Henkilöstön työhyvinvointi, johtaminen ja organisaatioilmasto: poliisin henkilöstöbarometri kehittämisen välineenä Hymyn takana: thaimaalaiset maahanmuuttajat, viranomaiset ja kotoutuminen Poliisin perustutkintokoulutuksen vaikuttavuus: vuonna 2009 kursseilta P126 P129 valmistuneiden poliisien ja heidän lähiesimiestensä arviot poliisikoulutuksen tuottamista valmiuksista ja osaamisesta Poliisin hallintorakenneuudistus: arviointitutkimus muutoksista ja sen vaikutuksista Poliisin ja Rajavartiolaitoksen turvapaikkamenettelyt ja viranomaisyhteistyö Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2010 Talousrikollisuuden kehityssuunnat ja toimintaympäristö Terrorismin rahoitus Polamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa arvioitiin vuonna 2011 paitsi oppilaitoksen yleisessä laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnissa, myös suomalaisten ammattikorkeakoulujen TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälisessä arvioinnissa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvuuksina pidettiin systemaattista toimintaympäristöanalyysia ja omien julkaisusarjojen laadunvarmistusprosessia. Polamkin julkaisuja voi selata ja tilata osoitteessa

19 19 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Poliisimuseossa vuosittain kävijää Museossa voi ihmetellä pommirobottia, tutustua vanhaan rikostutkimuslaboratorioon ja istahtaa mustanmaijan penkille. Poliisimuseo esittelee Suomen poliisin historiaa ja tekee poliisin toimintaa tunnetuksi. Museo tarjoaa tietoa suomalaisesta poliisista ja sen työtehtävistä keskiajalta nykypäivään asti. Poliisimuseo on osa Poliisiammattikorkeakoulua. Museon perusnäyttely 900 vuotta poliisin historiaa Suomessa kertoo Suomen poliisin kehittymisen historian keskiaikaisesta Ruotsin maakunnasta nykypoliisin erilaisiin toiminta-alueisiin. Perusnäyttelyn lisäksi museossa on vaihtuvia erikoisnäyttelyitä. Keväällä 2011 avautui erikoisnäyttely Ohranasta Supoon valtiolliset turvallisuuspoliisit Suomessa. Näyttelyssä voi tutustua esimerkiksi turvallisuuspoliisin työvälineisiin ja nähdä, millaisessa sellissä maanpetoksesta epäiltyjä pidettiin sotavuosien aikana. Näytillä on myös Suojelupoliisin panssaroitu auto, jota on käytetty korkea-arvoisten vieraiden kuljettamiseen, kertoo museon intendentti Aimo Aitasalo. Erikoisnäyttely on esillä syksyyn 2012 asti. Seuraava erikoisnäyttely, Poliisi fiktiossa, avautuu keväällä Poliisikamari Pokela on lasten oma osasto, joka on suunnattu päiväkoti- ja koululaisryhmille sekä perheille. Lapset voivat pukea päälleen oikean poliisiunivormun ja kokeilla erilaisia poliisin tehtäviä. Pokelassa on myös kalterein varustettu putka ja lasten oma poliisiauto. Lapset saavat museossa tietoa poliisin työstä kokemusten ja leikin avulla. Museoon tutustui vuonna 2011 noin vierailijaa. Museovieraat ovat saadun palautteen perusteella hyvin tyytyväisiä Poliisimuseoon. Kävijäkyselyn mukaan museovierailu oli noin 94 prosentille kävijöistä odotusten mukainen tai jopa ylitti odotukset. Poliisimuseo osallistui Euroopan vuoden museo -kilpailuun, ja kansainvälinen tuomaristo valitsi sen yhdeksi vuoden 2011 palkintoehdokkaista. Poliisimuseo on kaikille avoin ja ilmainen. Museon kokoelmista ja näyttelyistä on tietoa verkossa osoitteessa Museo on muutakin kuin näyttelyitä Poliisimuseon näkyvin osa on punainen museorakennus ja siellä esillä olevat näyttelyt. Museotoimintaan kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin se, mitä museovieras valmiissa näyttelyssä näkee. Museon kokoelmiin kuuluu noin esinettä, valokuvaa ja 950 filmiä. Laajimpia kokonaisuuksia ovat kokoelmat Poliisin tekniikkakeskuksen, Liikkuvan poliisin ja Suojelupoliisin aineistosta. Kokoelmiin otettavat esineet mitataan, valokuvataan ja luetteloidaan. Tietoa taltioidaan myös perinnehaastattelujen avulla. Tärkeintä on dokumentoida esineen tai asian merkitys poliisityössä, intendentti Aimo Aitasalo toteaa. Poliisimuseo tekee aktiivista yhteistyötä poliisilaitosten kanssa poliisin historian ja perinteiden tallentamiseksi. Poliisihistoriaa esitellään eri puolilla Suomea paikallisissa historiikeissa ja perinnehuoneissa. Museo avustaa poliisilaitoksia muun muassa perinnetilojen suunnittelussa. Poliisilla on valtakunnallinen museoyhdyshenkilöiden verkosto, joka avustaa museoammattilaisia ja tukee historiatyötä omissa yksiköissään. Verkosto kokoontuu vuosittain poliisimuseopäiville.

20 20 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Monipuoliset koulutustilat Poliisiammattikorkeakoulun kampusalue on kooltaan noin 21 hehtaaria. Koulutustilat on suunniteltu opiskeluun, jossa teoria yhdistyy käytäntöön. Kampuksella on muun muassa ajoharjoittelurata, harjoitusalue ja johtokeskus. Kansainvälisesti ainutlaatuisella harjoitusalueella on esimerkiksi harjoituspoliisiasema ja asuntoja sekä kulissikaupungissa sijaitseva ravintola. Johtokeskuksessa voidaan järjestää todentuntuisia harjoituksia, joissa jatkokoulutuksessa olevat opettelevat johtamaan poliisioperaatioita. Asuntoloita on kahdeksan, ja niissä on majoitustilaa yli 750 opiskelijalle. Suurin osa opiskelijoista asuu kampuksella ja viettää iltaisin aikaa muun muassa Polamkin kuntosalilla, uimahallissa ja ampumaradalla. Asuntolat Johtokeskus Kokonaismenot euroa Polamkin rahoitus koostuu valtion budjettirahoituksesta, toiminnan tuotoista sekä projektien ja hankkeiden rahoituksesta. Oppilaitoksen kokonaismenot olivat vuonna 2011 noin euroa. Polamkin kehysrahoitus oli 3,5 prosenttia poliisin kehysrahoituksesta. Vuonna 2011 koulutuspäivän hinta perustutkintokoulutuksessa oli 175 euroa. Alipäällystökoulutuksessa yksi koulutuspäivä maksoi keskimäärin 190 euroa ja päällystökoulutuksessa 242 euroa. Koulutuspäivän hintaan sisältyvät muun muassa majoitus ja ruokailu lähiopetusjaksojen aikana. Tutkinto-opiskelijoiden opintososiaalisiin etuihin kuuluvat lähiopintojen aikana maksuton majoitus, ruokailu ja terveydenhuolto. Opiskelijat saavat ilmaiseksi virkavaatteet ja varusteet. Perustutkintokoulutuksessa ensimmäisen opiskeluvuoden ajan opiskelijoille maksetaan 3,60 euron kokelaspäiväraha. Loppuaika opinnoista on palkallista. Poliisimuseo

21 21 Polamk I Vuosikirja 2011 / 2012 Korkeasti koulutettu henkilöstö Poliisiammattikorkeakoulussa työskentelee yli 200 työntekijää, joista noin puolet on opetustehtävissä. Vakinaisessa virkasuhteessa henkilökunnasta on lähes 90 prosenttia. Poliiseja työntekijöistä on noin 40 prosenttia ja naisia noin kolmannes. Henkilöstön keski-ikä on noin 47 vuotta. Ajoharjoittelurata Polamkin henkilökunta on korkeasti koulutettua: puolet henkilöstöstä on suorittanut korkeakoulututkinnon. Noin 70 prosenttia opettajista on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Harjoitusalue Henkilöstö tehtäväryhmittäin Opetus % Opetuksen tuki % Hallinto ja muut tukipalvelut % Tutkimus ja kehittäminen % Opiskelijarekrytointi ja -valinnat 8 4 % Yhteensä % Liikuntahalli Lakikirjoja ja dekkareita Oppilaitoksen kirjaston kokoelmissa on yli nidettä ja kattava valikoima sähköisiä tiedonlähteitä. Aineistot keskittyvät poliisin työhön, koulutukseen ja johtamiseen, mutta hyllyiltä löytyy myös dekkareita ja muuta kaunokirjallisuutta. Polamkin kirjaston kriminologinen kokoelma on yksi Suomen parhaista. Kirjasto palvelee paitsi Polamkin opiskelijoita ja henkilökuntaa, myös koko poliisihallintoa. Vuonna 2011 kirjastossa vierailtiin yli kertaa ja aineistoa lainattiin kertaa. Kirjastotiimi etsii vastauksia monenlaisiin tietopalvelukysymyksiin ja vastaa tiedonhaun opetuksesta Polamkissa.

VUOSIKIRJA 20 09/2010

VUOSIKIRJA 20 09/2010 VUOSIKIRJA 20 09/2010 Poliisiammattikorkeakoulu Polisyrkeshögskolan Sisällys Rehtorin katsaus 4 Opiskelijarekrytointi ja -valinnat 6 Katse sinne, missä nuoret ovat 6 Koulutus 8 Perustutkintokoulutus 9

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 Poliisiammattikorkeakoulun toimintakäsikirja Versio: Elokuu 2011 1. Poliisiammattikorkeakoulu Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on valtakunnallinen poliisin yksikkö, jota tulosohjaa Poliisihallitus. Kuvio

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi

TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET Asta Tenhunen & Reijo Tolppi ISBN 952-5515-10-9 (pdf) Pelastusopiston tutkimusraportti 1/2005 PELASTUSOPISTO Tekijä Asta Tenhunen & Reijo

Lisätiedot

10 Ammattikorkeakoulut

10 Ammattikorkeakoulut TIINA-MARIA LEVAMO 10 Ammattikorkeakoulut 10.1 Rakenteet ja korkeakoulutuksen yhteiset tavoitteet Suomalaiset ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja (pääsääntöisesti) alueellisia korkeakouluja,

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Aimo Virtanen Mailis Aaltonen Arja Markus Jukka Oresto Petri Rytkönen Marja-Liisa Saarilammi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Kehittävää kumppanuutta Saimaan ammattikorkeakoulu Yhteiskuntavastuuraportti 2013 Tekstit Anneli Pirttilä, Terttu Kauranen, Tanja Matikainen Valokuvat Mikko Nikkinen, Shutterstock

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Sirpa Suntioinen Eeva Myller Petri Nieminen Seppo Pohjolainen Asta Wahlgrén Matti Kajaste Sirpa Moitus Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pentti Rauhala Hannu Kotila Linnéa Linko Outi Mulari Markku Rautonen Sirpa Moitus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot