Kunnanvaltuusto nro 5/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 5/2013 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 57 Kokouksen järjestäytyminen KV 58 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen / tilat RN:o , , ) KV 59 KV 60 KV 61 KV 62 KV 63 KV 64 KV 65 KV 66 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke (tila 1:192 Westerkulla II alueella) Maan myynti Maan osto siirtoviemärilinjaa varten Lastentarhanopettajan vakanssin muuttaminen hallinnollisen päiväkodinjohtajan vakanssiksi alkaen Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi sekä sosiaaliohjaajan viran perustaminen sosiaalipalveluihin Vanhuspalveluiden esimiesten nimikkeiden muuttaminen sekä toimen muuttaminen viraksi Talouden seuranta n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset KV 67 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 KV 68 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus KV 69 Henkilöstötilinpäätös 2012 KV 70 Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 5/2013 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu klo Läsnä olevat jäsenet Alho Arja, puheenjohtaja Berglund Hans, varajäsen Dahlqvist Rabbe, jäsen Gottberg Carl-Johan, jäsen von Essen Kristian, jäsen Haanpää Harri, jäsen Holm Karl, varajäsen Holmberg Johan, varajäsen Holmlund Åke, jäsen, poissa 58 Honkasalo Antero, jäsen Kaisla Heikki, jäsen Kokkonen Yrjö, varajäsen Laaksonen Merja, jäsen Linnala Marko, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Paajes Jan-Erik, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Rosengren Heidi, jäsen Sneck Minna, varajäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Turunen Ismo, jäsen Valtavaara Heikki, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Skyttä Jorma, tekninen johtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja Martin Kirsi, KH:n jäsen Asiat Allekirjoitukset Arja Alho puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Marko Linnala pöytäkirjantarkastaja Kunnantalo Merja Laaksonen pöytäkirjantarkastaja Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 57 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Marko Linnala ja Anders Karell. päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Marko Linnala ja Merja Laaksonen. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 TEKNLTK:272 /2012 KV 58 POHJOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (RAKENNUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN / TILAT RN:O , , ) TEKNLTK Liite 4 Oheismateriaali Päivi ja Mika Kursukangas hakevat saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Pohjois-n osayleiskaavaan Niemenkylässä tiloilla RN:o , , Muutoksen tavoite on siirtää yksi A-alueen rakennuspaikka rakentamisen kannalta nykyisestä, kosteikkopellosta Kopulatien läheisyydestä otollisempaan ja muutenkin kuivempaan rakennuspaikkaan. Nykyinen A-rakennusalue on kosteikko, yleisesti havaittavissa ja vaatisi maanrakennuksellisia erikoisjärjestelyitä. Tieyhteyden rakentaminen Nygårdintieltä ehdotettuun A-alueen rakennuspaikkaan ei vaadi maanrakennuksellisia erikoisjärjestelyjä kuten eivät myöskään rakennuspaikan perustamistyöt ehdotetussa uudessa sijainnissa. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Pohjois-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa muutoksen alaiset alueet on merkitty erillispientalojen A-alueiksi ja metsätalouden M-2 -alueeksi. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on selkeyttää alueen maankäyttöä. Nyt alueella asuinrakentamiseen tarkoitettu A-alue tilalla Nämndemans Åker sijaitsee kosteikkopellossa Kopulantien läheisyydessä. Tavoitteena on siirtää A-alue ja sen sisältämä rakennuspaikka uudelle maastollisesti kuivemmalle alueelle, joka ei vaadi maanrakennuksellisia erityisjärjestelyjä. Muutoksen jälkeen siirrettävän A-alueen kokonaisala (0,65 ha) pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Muutos koskee rakennusoikeuden siirtoa tilojen sisällä jotka ovat samassa omistuksessa. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 2 luodaan uusi Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 A-alue. Luonnoksessa numerolla 1 merkitty alue muutetaan A-alueesta MT- 2 -alueeksi. Muutosalue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella. Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemallisia, kulttuurihistoriallisia tai luonnonolosuhteista johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä. Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee n. 10 kilometriä kirkonkylästä pohjoiseen Niemenkylässä. Arkkitehtitoimisto Arkitekturum Oy on laatinut luonnosehdotuksen ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Hakija on hyväksynyt n kunnan teknisen lautakunnan päättämän kaavataksan. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina on Päivi ja Mika Kursukankaan hakemus Pohjois- n osayleiskaavan muuttamiseksi oheismateriaalina yleiskaavan tarkistus, vaihe 10 - luonnos - liitteenä on luonnosehdotus osayleiskaavan muutokseksi. Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Ehdotus Lautakunta päättää Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 - käynnistää Pohjois-n osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tiloilla RN:o , , kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Päivi ja Mika Kursukangas o tilojen RN:o , , rajanaapurit. Ehdotuksen mukaan. = TEKNLTK Liite 12 Oheismateriaali Yleiskaavan muutosluonnos on ollut julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Siitä on kuulutettu Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa. Lausunnot on asianmukaisesti pyydetty. Lausunnon ovat antaneet: - ELY keskus - museovirasto - aluearkkitehti - Länsi Uudenmaan maakuntamuseo - ympäristö- ja rakennuslautakunta Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 Lisäksi maakuntaliitto ilmoitti, ettei anna asiasta lausuntoa. Huomautettavaa lausunnonantajilla muutosluonnokseen ei ollut. Kaavoittaja selvittää rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon ja täydentää kaavaehdotuksen tarpeen mukaan. Seuraavaksi kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Maankäyttöja rakennusasetuksen 19 mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä ranta-asemakaavaehdotukset ja rantaasemakaavan muutosehdotukset sekä yleiskaavaehdotukset ja yleiskaavan muutosehdotukset sekä antaa vastineet niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina lausunnot kaavaluonnoksesta - liitteenä ehdotus koskien Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanketta (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat , , ). Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - asettaa osayleiskaavan muutosehdotuksen (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat , , ) julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, ja - pyytää muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon - n ympäristöyhdistys ry o Päivi ja Mika Kursukangas o Tilojen RN:o , , rajanaapurit. Ehdotuksen mukaan. Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 TEKNLTK Oheismateriaali Liite 3 Yleiskaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja lausunnot on pyydetty. Huomauttamista ei ollut. Maankäyttö- ja rakennuslain 37 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina lausunnot - liitteenä yleiskaavan muutosehdotus Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä lausunnot tiedoksi ja - lähettää yleiskaavan muutosehdotuksen kunnanhallitukselle loppukäsittelyyn. Käsittely: Jäsen Holmlund jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Lautakunta päätti - merkitä lausunnot tiedoksi ja - lähettää yleiskaavan muutosehdotuksen kunnanhallitukselle loppukäsittelyyn. = KH Liite 1 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yleiskaavan muutoksen liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. KV 58 Liite 1 Käsittely: Holmlund poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 TEKNLTK:291 /2012 KV 59 TEKNLTK Liite 5 Oheismateriaali POHJOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (TILA 1:192 WESTERKULLA II ALUEELLA) Ilpo Hanski on hakenut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on muuttaa osa tilan RN:r 1:192 Westerkulla II -alueella olevasta maatalousmaasta (MT-1) ja sen yhteydessä oleva yritystoiminnan (T) alue erillispientalojen alueeksi (A). Uusi A-alue muodostetaan olemassa olevan tieyhteyden, Kirkkotien, välittömään yhteyteen. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty yritystoiminnan T-alueeksi, sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi MT-2 -alueeksi. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 2 (Kyläkeskukset). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää alueen maankäyttöä. Tilan 1:192 Westerkulla II:n osuus T-alueesta on pieni ja vaikea toteuttaa. Tämän osuuden voi muuttaa A-alueeksi. Koko tilan muuttaminen A-alueeksi katsotaan kuitenkin vaikeaksi sen vuoksi, että se toisi suurempaa vaikutusta nykyiseen avonaiseen maisemaan. Kirkonkylän alue on kuitenkin palvelukeskittymä ja näin alueelle on suotuisaa, jos siellä muodostuu uusia ympärivuotisia rakennuspaikkoja. Kunnan yritystoiminnan tontit on keskitetty asemaseudun ja Sunnanvikin yrityskylien alueille. Kyseinen muutettava alue on siinä kokonaisuudessa osa pientä irrallista T-aluetta, jonka merkitys on vähäinen. Muutoksessa osa nykyisestä yritystoiminnan T-alueesta muuttuu ympärivuotiselle asumiselle tarkoitetuksi A-alueeksi. Näin ollen T-alueen aluevaraus pienenee, mutta varaus kuitenkin säilyy. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 1 merkitty alue muutetaan T-alueesta MT-2- alueeksi ja kohdassa 2 luodaan uusi A-alue. Muutoksen jälkeen muodostetun A-alueen kokonaisala on 0,25 ha ja se sisältää yhden rakennuspaikan. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 Ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen maisemallisia, kulttuurihistoriallisia tai luonnonolosuhteista johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä. Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Muutos on perusteltu T-alueen pienen merkityksen takia ja myös siten, että Kirkonkylälle on suotuisaa, jos muodostuu uusia ympärivuotisia asuinpaikkoja. Näin alueen palvelujen asukaspohja hivenen vahvistuu. Kunnan yritystoiminnan tonttivaranto on keskitetty asemanseudun ja Sunnanvikin yrityskylien alueille ja niistä kyseisen muutettavan alueen osuus on hyvin pieni. Yleiskaavan kokonaistilanne ei muutosehdotuksella olennaisesti muutu ja maakuntakaavaan nähden muutoksen vaikutus on vähäinen. Muodostetulla rakennuspaikalla vallitsevaa maisemaa säilytetään mahdollisimman paljon rakentamalla perinteisellä tavalla: etsimällä luonnollinen ja suojaisa rakennuspaikka, säilyttämällä puustoa ja muuta luontoa mahdollisimman paljon. Yleiskaavan muutos ei sisällä normaalin pientalorakentamisen vaikutusten lisäksi sellaista maankäyttöä tai hanketta, jonka vuoksi tulisi laatia erillinen ympäristövaikutusten arviointi. Arkitekturum Oy on laatinut luonnosehdotuksen ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina Ilpo Hanskin hakemus yleiskaavoituksen muuttamiseksi - oheismateriaalina yleiskaavoituksen tarkistus, vaihe 10 luonnos - liitteenä on luonnosehdotus yleiskaavan muutokseksi. Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - käynnistää yleiskaavan muutoshankkeen koskien osan tilan RN:r 1:192 Westerkulla II alueella oleva maatalousmaan (MT-1) ja sen yhteydessä olevan yritystoiminnan (T) alueen muuttamisesta erillispientalojen alueeksi (A). - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Ilpo Hanski o rajanaapurit. Ehdotuksen mukaan. = TEKNLTK Liite 10 Oheismateriaali Yleiskaavan muutosluonnos on ollut julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla. Siitä on kuulutettu Västra Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa. Lausunnot on asianmukaisesti pyydetty. Lausunnon ovat antaneet: - ELY keskus - museovirasto - aluearkkitehti - Länsi Uudenmaan maakuntamuseo - ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lisäksi maakuntaliitto ilmoitti, ettei anna asiasta lausuntoa. Huomautettavaa lausunnonantajilla muutosluonnokseen ei ollut. Seuraavaksi kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Maankäyttöja rakennusasetuksen 19 mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä ranta-asemakaavaehdotukset ja rantaasemakaavan muutosehdotukset sekä yleiskaavaehdotukset ja yleiskaavan muutosehdotukset sekä antaa vastineet niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina lausunnot kaavaluonnoksesta. - liitteenä on ehdotus Pohjois-n osayleiskaavan muuttamiseksi (tila 1:192 Westerkulla II alueella). Esittelijä: kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Lautakunta päättää - asettaa Pohjois-n osayleiskaavan muutosehdotuksen (tila 1:192 Westerkulla II alueella) julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, ja - pyytää muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Ilpo Hanski o Rajanaapurit. Ehdotuksen mukaan. = TEKNLTK Oheismateriaali Liite 4 Yleiskaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja lausunnot on pyydetty. Huomauttamista ei ollut. Maankäyttö- ja rakennuslain 37 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina lausunnot - liitteenä yleiskaavan muutosehdotus Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, p , s-posti: Lautakunta päättää - merkitä lausunnot tiedoksi ja - lähettää yleiskaavan muutosehdotuksen kunnanhallitukselle loppukäsittelyyn. Ehdotuksen mukaan. = KH Liite 2 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy yleiskaavan muutoksen liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. KV 59 Liite 2 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 TEKNLTK:288 /2013 KV 60 MAAN MYYNTI TEKNLTK Oheismateriaali Cecilia Åkerlund-Biström ja Peter Biström ovat päivätyllä kirjeel- Liite 6 lään tarjoutuneet ostamaan noin 210 m 2 kokoisen maakaistan oman tonttinsa Sudenkaari 13B vierestä kunnan omistamalta puistokaistalta. Tarjottu hinta on 9000,00 euroa, noin 42 /m 2. Ko. kaista on esitetty liitekartassa. Lopullinen myytävä pinta-ala selviää maanmittaustoimituksessa. Maanmittaustoimituksen ja lainhuudon kulut maksaa ostaja. Puistoalueen leveys ko. kohdalla on noin 30 metriä. Kaistan muuttaminen puistoalueesta tontiksi ei haittaa lopun puistoalueen käytettävyyttä. Kunta on aiemmin tehnyt vastaavia kauppoja. Viimeisin on vuodelta 2011, jolloin kauppa tehtiin hintaan 40 / m 2. Kaupan takia ei Biströmin tontin rakennusoikeus muutu ennen kauppaa olevasta absoluuttisesta rakennusoikeuden määrästä. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä kartta - oheismateriaalina tarjouskirje ja kartta Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: Ehdotus Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että - n kunta myy karttaliitteessä esitetyn noin 210 m 2 tontin Cecilia Åkerlund-Biströmille ja Peter Biströmille hintaan 42 /m 2. Lopullinen myytävä pinta-ala selviää maanmittaustoimituksessa ja lopullinen hinta määräytyy neliöhinnan perusteella. - Kaupan takia ei Biströmin tontin rakennusoikeus muutu ennen kauppaa olevasta absoluuttisesta rakennusoikeuden määrästä. Käsittely: Päätös Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle, että Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 - n kunta myy karttaliitteessä esitetyn noin 210 m 2 tontin Cecilia Åkerlund-Biströmille ja Peter Biströmille hintaan 42 /m 2. Lopullinen myytävä pinta-ala selviää maanmittaustoimituksessa ja lopullinen hinta määräytyy neliöhinnan perusteella. - kaupan takia ei Biströmin tontin rakennusoikeus muutu ennen kauppaa olevasta absoluuttisesta rakennusoikeuden määrästä. = = = KH Liite 4 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää seuraavasti: - n kunta myy karttaliitteessä esitetyn noin 210 m 2 tontin Cecilia Åkerlund-Biströmille ja Peter Biströmille hintaan 42 /m 2. Lopullinen myytävä pinta-ala selviää maanmittaustoimituksessa ja lopullinen hinta määräytyy neliöhinnan perusteella. - Kaupan takia ei Biströmin tontin rakennusoikeus muutu ennen kauppaa olevasta absoluuttisesta rakennusoikeuden määrästä. Ehdotus hyväksyttiin. KV 60 Liite 3 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 TEKNLTK:324 /2013 KV 61 MAAN OSTO SIIRTOVIEMÄRILINJAA VARTEN TEKNLTK Liite 7 n jätevedet tullaan johtamaan mereen laskettavalla putkella Störsvikistä Kirkkonummen Strömsbyhyn. Marsuddenin kohdalla linja käy maissa puhdistusyhteiden takia ja samalla siihen liitetään Marsuddenin jätevedet pienen pumppaamon avulla. Alueen maat omistaa Nokia Asset Management Oy, jonka kanssa on neuvoteltu rasitteesta ja pumppaamon maa-alueesta. On päädytty esittämään, että kunta ostaa pumppaamon tarvitseman 300 m² maa-alueen ja samalla hinnalla kunta saa rasiteoikeuden vetää linja pumppaamolta päälinjalle ja puhdistusyhteiden tarvitsemat linjat. Maa-alue ja linja on esitetty liitteessä. Hinnaksi on sovittu 3000,00 euroa. Lisäksi kunta maksaa lohkomiskulut, rasitteen perustamisen ja lainhuudon kulut. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä kartta Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: KH Liite 5 KV 61 Liite 4 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää ostaa Nokia Asset Managementilta liitteen mukaisen noin 300 m² maa-alueen kolmentuhannen euron hintaan. Lisäksi kunta maksaa lohkomiskulut, rasitteen perustamisen ja lainhuudon kulut. Ehdotuksen mukaan. = Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää ostaa Nokia Asset Management Oy:ltä liitteen mukaisen noin 300 m² maa-alueen kolmentuhannen euron hintaan. Lisäksi kunta maksaa lohkomiskulut, rasitteen perustamisen ja lainhuudon kulut. Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 SIVLTK:264 /2013 KV 62 SIVLTK LASTENTARHANOPETTAJAN VAKANSSIN MUUTTAMINEN HALLINNOLLISEN PÄIVÄKODINJOHTAJAN VAKANSSIKSI ALKAEN Vuonna 2008 varhaiskasvatus siirrettiin perusturvan toimialalta sivistystoimeen. Varhaiskasvatukseen tulosalueen johtamistehtävää varten perustettiin samassa yhteydessä varhaiskasvatuspäällikön virka. Varhaiskasvatuksen hallintoon sisällytettiin myös 50 % varhaiskasvatussuunnittelijan vakanssi. Samassa yhteydessä lapsiryhmässä toimivien päiväkodinjohtajien toimenkuvia muutettiin hallinnollisiksi päiväkodinjohtajiksi (2 kpl). Päiväkodinjohtajien ja varhaiskasvatussuunnittelijan toimenkuvia on muutettu viimeisen viiden vuoden aikana aina tarpeen edellyttämällä tavalla niiden muodostuessa useamman varhaiskasvatusyksikön ja perhepäivähoidon sekä iltapäivätoiminnan johtamistehtävästä. Varhaiskasvatuspalvelujen monimuotoisuuden ja jatkuvan kasvun myötä varhaiskasvatussuunnittelijan vakanssi muuttui vuoden 2009 alusta kokonaiseksi. Varhaiskasvatussuunnittelijan vastuualueeseen oli substanssin kasvutarpeista ja resurssin niukkuudesta johtuen lisättävä iltapäivätoiminnasta vastaaminen. Vuoden 2009 syksystä alkaen varhaiskasvatuksen tulosalue kasvoi Toukolan esiopetusyksiköllä, joka kasvatti toisen hallinnollisen päiväkodinjohtajan vastuualuetta. Vuoden 2010 alusta muuttui Störsvikin yksityinen päiväkoti kunnalliseksi ja sen johtamistehtävä oli myös lisättävä varhaiskasvatussuunnittelijan vastuualueeseen. Tyyskylän päiväkodin avattua ovensa loppukesästä 2012 kuului toisen hallinnollisen päiväkodin vastuualueeseen jo viisi erillistä varhaiskasvatuksen yksikköä (Tyyskylän päiväkoti, Bullerby daghem, Lilla-Lotta daghem, Svenska Förskolan ja Päivärinteen esiopetus yht. n. 131 lasta), kun taas toinen hallinnollisista päiväkodinjohtajista johtaa kunnan suurinta Jukolan päiväkotia ja Toukolan esiopetusta yht. n. 133 lasta. Varhaiskasvatussuunnittelija johtaa oman hallinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävänsä lisäksi Störsvikin päiväkotia ja kunnan koululaisten iltapäivätoimintaa (Päivärinteen iltapäivä- ja aseman iltapäiväkerhot yht. n. 70 lasta) sekä vastaa yksityisen päivähoidon valvonnasta aloittanut perhepäivähoidonohjaaja vastaa kunnallisesta perhepäivähoidosta vastuualueen laajuuden käsittäen n. 70 lasta. Varhaiskasvatuksen esimiesten toimintayksiköt edellyttävät suurimmaksi osaksi etäjohtamista niiden sijainnin ja lukumäärän vuoksi. Etäjohtaminen tuo esimiesten johtamis- ja kehittämistyöhön erityishaasteita: etäyksiköt sijaitsevat maantieteellisesti osin kaukana toisistaan, kasvatushenkilöstön (etenkin vähemmän koulutettujen/epäpätevien) tarvitsema esimiehen peda- Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 goginen tuki ja ohjaus eivät toteudu riittävissä määrin ja työyhteisön toimivan vuorovaikutuksen edellyttämä arjen dialogi jää vaillinaiseksi. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen ovat johtamisen keskeisiä tehtäviä, joissa onnistuminen edellyttää esimiehen läsnäoloa arjen tilanteissa. Yhtälailla varhaiskasvatuksen sisällöllisten prosessien ja lasten kasvun sekä oppimisen tukeminen rakentuvat vahvan ja tavoitteelliseen johtamistyöhön varaan. Osana n kunnan varhaiskasvatuksen laadun kehittämistyötä tulee johtamisen rakenteita ja resurssia vahvistaa muodostamalla sopivamman kokoisia ja oikeankielisiä vastuualueita. Tällä hetkellä suomenkieliset päiväkodinjohtajat johtavat myös ruotsinkielistä toimintaa ja henkilöstöä sekä päinvastoin. Muodostamalla johtamiskokonaisuuksia uudella tavalla tuetaan myös esimiesten työssä jaksamista. Ja kun esimiesten työhyvinvoinnista huolehditaan, jaksaa myös henkilöstö paremmin aina vain vaativammassa tehtävässään. Nykytilan kuvaus: Muuttamalla yksi lastentarhanopettajan vakanssi hallinnollisen päiväkodinjohtajan vakanssiksi alkaen, saavutetaan johtamisrakenteita ja resurssointia parantava olosuhde lähes ilman merkittäviä kustannusvaikutuksia. Lastentarhanopettajan toimeen on kuluvassa talousarviossa jo varauduttu. Muutos toteutetaan muodostamalla yksi ruotsinkielinen johtamistehtävä ja vastuualue, johon kuuluvat Svenska Förskolan, Bullerby daghem, Lilla- Lotta daghem ja Aktian alakertaan perustettava Trolldalen, jossa tullaan järjestämään myös ruotsinkielistä perhepäivähoidon varahoitoa. Toinen suomenkielinen johtamistehtävä muodostetaan Jukolan päiväkodin ja Toukolan esiopetuksen johtamisesta. Kolmas ja uusi päiväkodinjohtajan tehtävä muodostuu Störsvikin, Tyyskylän ja Päivärinteen kokonaisuudesta. Lastentarhanopettajan ja päiväkodinjohtajan tehtäväkohtaisen palkan erotus sivukuluineen on 513,87e/kk, ajalla yhteensä 2569,35 e. Lisäkustannus vuoden 2013 osalta ajalla katetaan täyttämättä jääneiden vakanssien määrärahoilla. Johtamisresurssi Johdettavat yksiköt ja lkm Lasten Muuta määrä (n.) Leena Knuts Jukola ja Toukola (2) 133 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta Eva Nygård Tyyskylä, Lilla-Lotta, Bullerby, Päivärinne ja Svenska Förskolan 131 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta (5) Pirkko Moring Störsvik ja iltapäivätoiminta (3) 70 varh. suunnittelija, suomen- ja ruotsinkielinen toiminta Merja Leinonen Perhepäivähoito (18) 70 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 Tilanne alkaen: Johtamisresurssi Johdettavat yksiköt ja lkm Lasten Muuta määrä n. Leena Knuts Jukola ja Toukola (2) 119 suomenkielinen toiminta Eva Nygård Lilla-Lotta, Bullerby, Svenska 91 ruotsinkielinen toiminta Förskolan ja Trolldalen (4) Pirkko Moring varhaiskasvatuksen hallinnon suunnittelu ja kehittäminen sekä yksityisen - suomen- ja ruotsinkielinen toiminta päivähoidon valvonta Merja Leinonen Perhepäivähoito (17) 70 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta uusi Tyyskylä, Störsvik ja Päivärinne (3) 86 suomenkielinen toiminta Valmistelu: varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma, puh , s-posti: Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle lastentarhanopettajan vakanssin muuttamista hallinnollisen päiväkodinjohtajan vakanssiksi alkaen. Muutoksen kustannusvaikutus ajalla on 2 569,35 euroa, joka katetaan täyttämättä jääneiden vakanssien määrärahoilla. Ehdotuksen mukaan Tämä asiakohta tarkastettiin kokouksessa. KH Nykytilan kuvaus: Johtamisresurssi Johdettavat yksiköt ja lkm Lasten Muuta määrä (n.) Leena Knuts Jukola ja Toukola (2) 133 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta Eva Nygård Tyyskylä, Lilla-Lotta, Bullerby, Päivärinne ja Svenska Förskolan 131 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta (5) Pirkko Moring Störsvik ja iltapäivätoiminta (3) 70 varh. suunnittelija, suomen- ja ruotsinkielinen toiminta Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 Merja Leinonen Perhepäivähoito (18) 70 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta Tilanne alkaen: Johtamisresurssi Johdettavat yksiköt ja lkm Lasten Muuta määrä n. Leena Knuts Jukola ja Toukola (2) 119 suomenkielinen toiminta Eva Nygård Lilla-Lotta, Bullerby, Svenska 91 ruotsinkielinen toiminta Förskolan ja Trolldalen (4) Pirkko Moring varhaiskasvatuksen hallinnon suunnittelu ja kehittäminen sekä yksityisen - suomen- ja ruotsinkielinen toiminta päivähoidon valvonta Merja Leinonen Perhepäivähoito (17) 70 suomen- ja ruotsinkielinen toiminta uusi Tyyskylä, Störsvik ja Päivärinne (3) 86 suomenkielinen toiminta Käsittely: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. lakkauttaa lastentarhanopettajan vakanssin (vakanssinumero ) lukien ja 2. perustaa hallinnollisen päiväkodinjohtajan viran alkaen. Esittelijän selostusosaan tekemät lisäykset on huomioitu pöytäkirjassa. Ehdotus hyväksyttiin. KV 62 Käsittely: Kaisla Valtavaaran kannattamana ehdotti, että esityslistan :t 62, 63 ja 64 käsiteltäisiin :n 67 jälkeen. Koska oli tehty kannatettu ehdotus käsittelyjärjestyksen muuttamiseksi, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat alkuperäisen esityslistan mukaista käsittelyjärjestystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kaislan ehdottamaa muutettua käsittelyjärjestystä äänestävät ei. Äänestyksessä alkuperäisen esityslistan mukainen käsittelyjärjestys voitti äänin 14 (Alho, Dahlqvist, Gottberg, Holmberg, Sneck, Laaksonen, Linnala, Berglund, Paajes, Parviainen, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Turunen) 10 (Haanpää, Holmlund, Honkasalo, Kaisla, Louekoski, Mäenpää, Penttinen, Tanskanen, Valtavaara, Holm) kahden (von Essen, Kokkonen) äänestäessä tyhjää. Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

22 Sivu 22 PERUSTLTK:314 /2013 KV 63 PERHETYÖNTEKIJÄN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS ERITYISSOSIAALIOHJAAJAKSI SEKÄ SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIPALVELUIHIN PERUSTLTK LOST-yhteistyön päätyttyä on sosiaalipalvelut järjestetty kunnan omana toimintana nyt neljän kuukauden ajan. Syksyllä 2012 sosiaalipalveluihin rekrytoitiin viisi henkilöä: sosiaalipalvelupäällikkö (joka toimii sekä esimiehenä että lastenvalvojana), kaksi sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä sekä etuuskäsittelijä. n sosiaalipalveluissa tehdään ns. yhdennettyä sosiaalityötä; yksi työntekijä huolehtii asiakkaista sekä vammaispalvelujen, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen että toimeentulotuen saralla. Keskeisimpiä haasteita on ollut aikarajojen noudattaminen palveluiden järjestämisessä, osaamisen vahvistaminen, asiakkaisiin tutustuminen sekä rakenteiden luominen työn tueksi. Lähipalveluiden oltua melko vähäisiä viimeisen neljän vuoden ajan voidaan nähdä asukkaiden perheym. tilanteiden kriisiytyneen ja asiakkaiden tukemiseen ei enää riitä varhaisen puuttumisen keinot. Toimeentulotuessa on keskimäärin ollut asiakkaina 52 kotitaloutta/kk. Toimeentulotukea on ajalla myönnetty (keskimäärin /kk). Lastensuojeluilmoituksia on tullut mennessä 39 kpl, joista 19 kpl on johtanut selvitykseen. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkaita on 32. Perhetyöntekijä toimii sosiaalityöntekijöiden työparina avohuollon lastensuojelussa työstettävien perheiden kohdalla. Perhetyöntekijällä on myös asiakkuuksia itse perhetyössä. Vammaispalveluissa on kaikkiaan ollut yli 50 asiakasta (mm. kehitysvammaisia aikuisia ja lapsia, erityislapsia, henkilöitä jotka hakevat asunnon muutostöitä, henkilökohtaista avustajaa, vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, kommunikaatio-opetusta). Päihde- ja mielenterveys- sekä kasvatus- ja perheneuvolapalveluihin on myös ohjattu asiakkaita. Lastenvalvojalla on ollut kaikkiaan 31 asiakasta kevään aikana. Asiakkuudet ovat koskeneet isyyden selvittämisiä, huoltajuus- ja tapaamisasioita, sopimuksia koskien elatusmaksuja sekä virka-apupyyntöihin vastaamista ja niiden laatimista. Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa asetettiin sosiaalipalveluiden tavoitteiksi varhaisen tukemisen vahvistaminen sekä henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen. Sosiaalipalveluiden työntekijät ovat työskennelleet kovien paineiden alaisina koko alkuvuoden. Palveluiden tarpeen selkiytyessä voidaan todeta, että nykyisellä henkilöstöresursoinnilla ei nykyisestä asiakasmäärästä kyetä huolehtimaan. Akuutit kriisit hoidetaan ja aikarajoissa pysytään miltei kaikilta osin, mutta työtahti on tiivis. Lautakunta Kunnanhallitus

23 Sivu 23 Ennaltaehkäisevän työotteen varmistamiseksi sekä suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttamiseksi on sosiaalipalveluihin tehtävä henkilöstömuutoksia ja sen myötä sovittava uudenlaisesta työnjaosta. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoiminen on koko Suomessa haastavaa. Näin ollen on pohdittava ratkaisuja, joiden avulla saadaan kaikki lakisääteiset palvelut järjestettyä ja samalla huolehdittua työntekijöiden työssä jaksamisesta. Vakanssimuutostarpeet ovat seuraavat: Muutetaan perhetyöntekijän vakanssi erityissosiaaliohjaajaksi. Erityissosiaaliohjaaja voi toimia työparina sosiaalityöntekijöille ja voi päättää avohuollon tukitoimista, lukuun ottamatta sijoituspäätöksiä. Erityissosiaaliohjaaja vastaa myös suunnitelmien tarkistamisesta sekä lausuntojen ja valitusten valmistelusta sekä lausuntojen laatimisesta. Lisäksi erityissosiaaliohjaaja voi mm. vastata täysi-ikäisten jälkihuoltosuunnitelman toteutumisesta ja päättää jälkihuollon tukitoimista. Erityissosiaaliohjaaja voi toimia kunnan lastenvalvojana. Erityissosiaaliohjaajalla on edelleen perhetyön tehtäviä. Perustetaan sosiaaliohjaajan vakanssi. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluisi mm. asiakasohjaus, perhetyö sekä työparina toimiminen esim. lastensuojeluasioissa. Sosiaaliohjaajan vastuualueeseen voi myös mm. kuulua terveydenhuollon sosiaalityö (mm. vuodeosaston asiakkaiden palveluohjaus ja neuvonta) sekä kehitysvammaisten ja erityislasten asioista huolehtiminen siltä osin, kuin se kuuluu sosiaalipalveluihin. Lisäksi sosiaaliohjaajaan vastuualueeseen kuuluu muut sosiaalipalveluiden työnjaossa sovittavat asiat. Sosiaaliohjaajan vakanssin perustamiseksi alkaen lisämäärärahan tarve on vuodelle 2013 ja perhetyöntekijän vakanssin muuttamiseksi erityissosiaaliohjaajaksi alkaen lisämäärärahan tarve on 3000 vuodelle Valmistelu: sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläinen, puh , s-posti: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää - perustaa sosiaaliohjaajan vakanssin perusturvaosastolle alkaen - muuttaa perhetyöntekijän vakanssin erityissosiaaliohjaajaksi - myöntää lisämäärärahaa sosiaaliohjaajan vakanssin perustamiseksi vuodelle myöntää lisämäärärahaa perhetyöntekijän vakanssin muuttamiseksi erityissosiaaliohjaajaksi vuodelle Ehdotuksen mukaan. Lautakunta Kunnanhallitus

24 Sivu 24 KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää - perustaa sosiaaliohjaajan viran perusturvaosastolle alkaen - lakkauttaa perusturvaosastolla perhetyöntekijän vakanssin lukien - perustaa erityissosiaaliohjaajan viran perusturvaosastolle alkaen - myöntää perusturvalautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahaa sosiaaliohjaajan vakanssin perustamiseksi myöntää perusturvalautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahaa perhetyöntekijän viran muuttamiseksi erityissosiaaliohjaajaksi Ehdotus hyväksyttiin. KV 63 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

25 Sivu 25 PERUSTLTK:315 /2013 KV 64 VANHUSPALVELUIDEN ESIMIESTEN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN SEKÄ TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI PERUSTLTK n kunnan vanhuspalvelupäällikön alaisuudessa toimii palvelualuepäällikkö, vastaava sairaanhoitaja ja osastonhoitaja. Palvelualuepäällikkö vastaa kotihoidosta ja tukipalveluista, vastaava sairaanhoitaja vanhusten asumispalveluista ja osastonhoitaja toimii vuodeosaston esimiehenä. Palvelualuepäällikön ja osastonhoitajan tehtävät ovat virkoja ja vastaavan sairaanhoitajan tehtävä on toimi. Tehtävistä ei ole vielä laadittu tehtävänkuvauksia, mutta sisällöltään ne vastaavat toisiaan. Kuhunkin tehtävään kuuluu seuraavia kokonaisuuksia; - toimii yksikön esimiehenä - vastaa yksikön kehittämisestä - vastaa työyksikön työsuojelusta ja turvallisuudesta - vastaa henkilöstöhallinnosta, rekrytoinnista ja työnjohtotehtävistä - vastaa tiedottamisesta - vastaa budjetin seurannasta - vastaa oman ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä - vastaa täydennyskoulutuksen toteutumisesta - vastaa työilmapiiristä ja työhyvinvoinnista omalta osalta - vastaa yksikön opiskelijaohjauksesta Muutos selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi organisaation rakennetta. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle; - että palvelualuepäällikön nimike muutetaan hoivapalveluesimieheksi - että vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi ja nimikkeeksi muutetaan hoivapalveluesimies Muutettu päätösehdotus: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta Kunnanhallitus

26 Sivu 26 Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle; - että vastaavan sairaanhoitajan toimi muutetaan viraksi ja nimikkeeksi muutetaan hoivapalveluesimies ja - että se hyväksyy euron lisäkustannukset tästä johtuen. Muutetun päätösehdotuksen mukaan. KH Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. lakkauttaa vastaavan sairaanhoitajan vakanssin (vak. nro ) lukien 2. perustaa perusturvaosastolle hoivapalveluesimiehen viran alkaen 3. myöntää perusturvalautakunnalle vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahaa euroa. Ehdotus hyväksyttiin. KV 64 Käsittely: Kaisla Valtavaaran kannattamana ehdotti, että asia hylätään. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kaislan ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 22 (Alho, Dahlqvist, Gottberg, von Essen, Haanpää, Holmlund, Honkasalo, Holmberg, Sneck, Laaksonen, Linnala, Mäenpää, Berglund, Paajes, Parviainen, Penttinen, Kokkonen, Rehnberg, Rosengren, Svanfeldt, Tanskanen, Turunen) 4 (Kaisla, Louekoski, Valtavaara, Holm). hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

27 Sivu 27 KV 65 TALOUDEN SEURANTA KH Liite 1 Kunnanhallitus käsittelee jokaisessa kokouksessaan talousseurannan. n hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja tilanteiden mukaan. Samalla kunnanvaltuustolle esitetään myös talouden seuranta. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee liitteen mukaisesti tiedoksi toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seurannan. Ehdotus hyväksyttiin. KV 65 Liite 5 merkitsi liitteen mukaisesti tiedoksi toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seurannan. Lautakunta Kunnanhallitus

28 Sivu 28 KH:362 /2013 KV 66 KH SIUNTION KUNNAN VUODEN 2012 TALOUSARVIOYLITYKSET Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttävät määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttötalouden toimintakatteista voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarviomuutos, joka muuttaa toimintakatetta, on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylittymisestä vai bruttotulojen alittumisesta. n kunnan tilinpäätös muodostui vuonna euroa alijäämäiseksi. Tämä oli euroa muutettua talousarviota heikompi tulos. Talousarvioylitykset johtuivat pääasiallisesti teknisen lautakunnan ja perusturvatoimen toimintakatteen ylityksistä, jaksotettujen palkkojen huomiotta jättämisestä talousarviossa sekä arviota huonommasta verotulojen kehityksestä. Teknisen lautakunnan toimintakate ylitti talousarvion eurolla. Toimintatuotot jäivät euroa pienemmäksi ja toimintakulut olivat euroa talousarviota suuremmat. Suurin yksittäinen syy toimintakatteen ylitykseen oli maankäyttösopimustulojen saamatta jääminen tehdyn kaavavalituksen vuoksi. Perusturvatoimen toimintakate ylitti talousarvion eurolla. Suurimmat yksittäiset ylitykset olivat erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyminen eurolla ja perusturvapalveluiden ylittyminen eurolla. Jaksotettujen palkkojen osalta talousarvioon oli budjetoitu euroa. Jaksotettuja palkat ylittyivät eurolla. Verotuloja budjetoitiin vuoden 2012 talousarvioon euroa. n talousarviomuutoksella verotuloja laskettiin kuitenkin euroa. Muutoksesta huolimatta muutettu talousarvio jäi verotulojen osalta euroa alle budjetoidun. Lopulliseksi verokertymäksi tuli euroa. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan tehtävänä on tarkistaa, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Jos tilinpäätöksessä esiintyy olennaisia toimintakatteen ylityksiä, joita ei ole käsitelty talousarviovuoden aikana valtuustossa, ei voida todeta, että kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Jotta tilintarkastaja voisi puoltaa vastuuvapauden myöntämistä tilinpäätöksen osalta, tulisi talousarviota koskevat ylitykset viedä valtuustoon ja hyväksyä talousarvioylityksenä. Talousarviomuutoksia ei voida pitää hyvän hallintotavan mukaisina talousarviovuoden jälkeen. Lautakunta Kunnanhallitus

29 Sivu 29 Selvitykset toimintakatteiden ylityksistä ovat oheismateriaalina. Käsittely: Kunnanhallitus 1. toteaa, että saadut selvitykset vuoden 2012 talousarvioylityksistä ovat riittävät. 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että saatujen selvitysten perusteella kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion teknisen lautakunnan toimintakatteen ylittymisen eurolla ja kunnanhallituksen (perusturvatoimen) toimintakatteen ylittymisen eurolla. 3. lähettää päätöksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Esittelijän oheismateriaaliin tekemä muutos on huomioitu pöytäkirjan oheismateriaalissa. Ehdotus hyväksyttiin. KV 66 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Lautakunta Kunnanhallitus

30 Sivu 30 KH:259 /2012 KV 67 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 TARKLTK Liite Arviointikertomus laaditaan, allekirjoitetaan ja luovutetaan kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi. Arviointikertomus hyväksyttiin ja päätettiin antaa kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi ja samalla ehdottaa, että kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen. KV 67 Liite 6 yksimielisesti merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen. Lautakunta Kunnanhallitus

31 Sivu 31 KH:209 /2013 KV 68 KH Liite 1 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS n verotulot vuonna 2012 olivat 25 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoteen oli 0,3 miljoonaa euroa. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 92,9 prosenttia, kiinteistöveron 5,4 prosenttia ja yhteisöveron 1,7 prosenttia. n maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat 4,1 prosenttia vuonna Kasvu oli prosenttiyksikön heikompi, kuin vuonna Kunnissa keskimäärin kasvu oli 4,4 prosenttia. Heikentyneen tulokehityksen johdosta vuoden 2012 kunnallisvero alitti alkuperäisen budjetoidun määrän 0,5 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Verrattuna edellisvuoteen, tilityksiä pienensi myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muutokset, joista merkittävimmät kohdistuivat perusvähennykseen ja työtulovähennykseen muutokset. Tuloista tehtävät vähennykset kasvoivat yli seitsemän prosenttia. Kunnallisveron prosentti pysyi ennallaan 21 prosentissa. n yhteisöverotulot olivat 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa (24,4 prosenttia) edellistä vuotta vähemmän. Yhteisöveronkertymää heikensi osaltaan kuntien jako-osuuden vuosina 2010 ja 2011 olleen väliaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen aleneminen viiteen prosenttiyksikköön. Yhteisöverokanta myös aleni puolellatoista prosenttiyksiköllä. Aleneminen kuitenkin kompensoitiin kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. n kiinteistöverotulot olivat 1,3 miljoonaa euroa. Veroprosentit vuonna 2012 olivat alemmat, kuin edellisenä vuonna: yleinen 0,8 %, vakituinen asunto 0,38 % ja muu asuinrakennus 0,98 % sekä rakentamaton rakennuspaikka 2 %, vuonna 2011 ne olivat: yleinen 1,2 %, vakituinen asunto 0, 5 % ja muu asuinrakennus 1,1 % sekä rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Kiinteistöveron tuotto laski 23,35 prosenttia ja alitti alkuperäisesti budjetoidun 0,4 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion 0,02 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien toteuma oli 5,3 miljoonaa euroa, laskua edelliseen vuoteen oli 0,05 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 0,02 miljoonaa euroa yli alkuperäisen budjetin. Verotulotasaus, joka sisältyy valtionosuuksiin, oli yli 0,9 miljoonaa euroa vuonna Rahoitustuottoja kertyi 92 tuhatta euroa ja ne laskivat noin tuhat euroa edellisvuodesta. Rahoitustuotoista merkittävin on peruspääoman korko HUS-kuntayhtymältä 48 tuhatta euroa. Tuloslaskelman kulut olivat yhteensä 34,8 miljoonaa euroa toimintakulujen muodostaessa 98,7 prosenttia ja rahoituskulujen 1,3 prosenttia kuluista. Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 51 KV 52 KV 53 KV 54 KV 55 KV 56 Kokouksen järjestäytyminen Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Sovellusasiantuntijan

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot