Tekninen lautakunta nro 8/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta nro 8/2011 1.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 8/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 83 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 84 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 85 Länsi-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tila Sandbacka Rn:o ) TEKNLTK 86 Kaakkois-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat Blåsbacka Rn:o , Grevnäs Rn:o ) TEKNLTK 87 Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen tila Kynnargård Rn:o ) TEKNLTK 88 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tila Forsbacka III Rn:o ) TEKNLTK 89 Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavan muutoshanke (Rakennusoikeuden muuttaminen/tila Rn:o ) TEKNLTK 90 Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä koskien n motocross-radan toiminnan jatkamista TEKNLTK 91 Sudenkaaren tien reuna-alueiden vuokraus autojen paikoituskäyttöön Bostads Ab Sparsam - Säästäväinen Asunto Oy:lle TEKNLTK 92 Kunnan omistamien vuokralla olevien asunto-osakehuoneistojen ja muiden huoneistojen vuokrasta päättäminen alkaen TEKNLTK 93 Teknisen lautakunnan investointien työohjelman päivittäminen loppuvuodelle 2011 TEKNLTK 94 Teknisen lautakunnan talouden toteutuma 9/2011 TEKNLTK 95 Muut asiat TEKNLTK 96 Störsvikin kevyen liikenteen väylän rakentamisurakan urakoitsijan valinta

2 Sivu 2 Nro 8/2011 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Kunnantalo klo Keränen Pekka, puheenjohtaja Westermarck Mikael, varapuheenjohtaja Ekström Susanne, jäsen Flythström Kjell, jäsen Gottberg-Ek Karin, jäsen Heikkilä Risto, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tuomi Tuulia, jäsen Janhunen Taina, kunnanhallituksen edustaja Lindström Catharina, tekninen johtaja Kärkkäinen Markku, kunnaninsinööri Malmberg Magnus, rakennusmestari Moisala Jarno, kehittämispäällikkö Latvala Ann-Britt, toimistonhoitaja Mikkonen Matleena, harjoittelija Asiat Allekirjoitukset Pekka Keränen Puheenjohtaja Ann-Britt Latvala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Teknisessä toimistossa Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Timo Häkkinen Toimistosihteeri

3 Sivu 3 TEKNLTK 83 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4 Sivu 4 TEKNLTK 84 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina ovat päätösluettelot Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Rakennusmestari Magnus Malmberg, :t ajalta ja tekninen johtaja Catharina Lindström :t 35 37, ajalta

5 Sivu 5 TEKNLTK:434 /2011 TEKNLTK 85 Oheismateriaali Liite 1 LÄNSI-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (RAKENNUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN/TILA SANDBACKA RN:O ) Betty Aarnion kuolinpesä hakee saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Länsi-n osayleiskaavaan Grotbackan kylässä tilalla Sandbacka RN:o Hakija on anonut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on siirtää ympärivuotinen asuinpaikka (A) rakentamisen kannalta otollisempaan paikkaan. Tilalla olevien rakennuspaikkojen määrä pysyy ennallaan. Uudelle muodostettavalle A-alueelle on tieyhteys Bäcksintieltä ja Dansbackantieltä. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Länsi-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa muutoksen alaiset alueet on merkitty erillispientalojen A-alueiksi ja metsätalouden M-2 alueeksi. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on selkeyttää alueen maankäyttöä tilalla Sandbacka RN:o Tavoitteena on siirtää kaksi uutta rakennuspaikkaa ja asuntorakentamiseen tarkoitettua A-aluetta Bäcksintien pohjoispuolelta sen eteläpuolelle. Muutoksen jälkeen pohjoispuolelle jää yksi jo rakennettu rakennuspaikka. Siirrettävän A-alueen kokonaisala (1,16 ha) pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Muutos koskee rakennusoikeuden siirtoa tilan sisällä. Bäcksintien pohjoispuolella oleva jo rakennettu rakennuspaikka käsittää maa-/metsätalouskeskuksen. Uusien rakennuspaikkojen lohkominen sen läheisyydestä tulisi haittamaan merkittävästi sen toimintaa. Muutoksen myötä Bäcksintien eteläpuolelle muodostuisi yhtenäinen asuntorakentamiseen varattu ja soveltuva alue, jolla ei myöskään nykytilanteessa ole metsätaloudellista merkitystä.

6 Sivu 6 Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 2 luodaan uusi A- alue. Luonnoksessa numerolla 1 merkitty alue muutetaan A-alueesta M-2 alueeksi. Muutosalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella (osayleiskaavamerkintä pv-2). Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia ja rakenteita, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden likaantumista tai muuttumista. Jätevesiä ei saa päästää pohjavesiin ja vesistöihin. Kaikki asumisjätevedet on johdettava umpisäiliöön tai tiiviin viemärin kautta yleiseen viemärilaitokseen. Rakentamisessa on huomioitava vesilain ensimmäisen luvun 18 ja 22. Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee n. 10 kilometriä kirkonkylästä luoteeseen Grotbackan kylässä. Arkkitehtitoimisto Arkitekturum Oy on laatinut ehdotuksen luonnokseksi ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on Betty Aarnion kuolinpesän hakemus Pohjois- n osayleiskaavan muuttamiseksi

7 Sivu 7 - Liitteenä on ehdotus luonnokseksi Länsi-n osayleiskaavan muutokseksi (rakennusoikeuden muuttaminen Sandbackan tilalla RN:o ) Grotbackan kylän alueella. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - käynnistää Länsi-n osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ); - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, ; - että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan liitto Museovirasto Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Aluearkkitehti Rauli Ailus Inkoon-n ympäristöyhdistys ry Betty Aarnio kuolinpesä Tilan Sandbacka RN:o rajanaapurit.

8 Sivu 8 TEKNLTK:385 /2011 TEKNLTK 86 Oheismateriaali Liite 2 KAAKKOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (RAKENNUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN/TILAT BLÅSBACKA , GREVNÄS ) Margit Nordberg, Marina Lindberg ja Carita Björklund hakevat saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Kaakkois-n osayleiskaavaan Bölen kylässä tiloilla Blåsbacka , Grevnäs Hakijat ovat anoneet yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on siirtää ympärivuotinen asuinpaikka (A) rakentamisen kannalta otollisempaan paikkaan. Tarkoituksena on siirtää rakennusoikeus tilalta Blåsbacka RN:o 1:68 tilalle Grevnäs RN:o 1:69. Tiloilla olevien rakennuspaikkojen kokonaismäärä ei muutu ja uusi A-alue muodostetaan olemassa olevan tieyhteyden, Itäisen Kuninkaantien ja Grevnäsintien risteykseen. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Kaakkois-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty erillispientalojen A-alueiksi ja metsätalouden M-2-alueeksi. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 2 (kyläkeskukset). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on selkeyttää alueen maankäyttöä. Nyt alueella asuinrakentamiseen tarkoitettu A-alue tilalla Blåsbacka on ongelmallinen rakentamiseen sen huonon sijainnin takia: pitkä ja kapea tontti, paljon peltoa, sekä meluhaittana junaradan läheisyys. Myöskään valmista tieyhteyttä ei tilalle ole. Tavoitteena on siirtää Blåsbackan tilalla sijaitseva A-alue uuteen paikkaan Grevnäsin tilalle, Itäisen Kuninkaantien ja Grevnäsintien risteykseen. Muutoksen jälkeen siirrettävien A-alueiden kokonaisala (0,49 ha) pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Muutos koskee rakennusoikeuden siirtoa tilojen sisällä jotka ovat samassa omistuksessa.

9 Sivu 9 Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 2 luodaan uusi A- alue. Luonnoksessa numerolla 1 merkitty alue muutetaan A-alueesta M-2 alueeksi. Muutosalueiden läheisyydessä sijaitsee Kaakkois-n osayleiskaavassa todettu Hohlbackan rakennussuojelukohde (osayleiskaavamerkintä sr- 120). Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli. olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee n. 7 kilometriä kuntakeskuksesta Kaakkois-Bölen kylässä. Arkkitehtitoimisto Arkitekturum Oy on laatinut ehdotuksen luonnokseksi ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on Margit Nordbergin, Marina Lindbergin ja Carita Björklundin hakemus Kaakkois-n osayleiskaavan muuttamiseksi Liitteenä on ehdotus luonnokseksi Kaakkois-n osayleiskaavan muutokseksi (rakennusoikeuden muuttaminen tilat RN:o ja RN:o ) Bölen kylän alueella.

10 Sivu 10 Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - käynnistää Kaakkois-n osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat RN:o ja RN:o ); - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Margit Nordberg, Marina Lindberg, Carita Björklund o Tilojen Blåsbacka RN:o ja Grevnäs rajanaapurit

11 Sivu 11 KH:367 /2011 TEKNLTK 87 Oheismateriaali Liite 3 KIRKONKYLÄ, ASEMA, SUNNANVIK -OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (RAKENNUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN TILA KYNNARGÅRD RN:O ) Kirsi ja Petri Pesonen hakevat saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavaan Kynnarin kylässä tilalla Kynnargård RN:o Hakija on anonut yleiskaavamuutosta, jonka tarkoitus on siirtää ympärivuotinen asuinpaikka (A) rakentamisen kannalta otollisempaan paikkaan. Tilalla olevien rakennuspaikkojen määrä pysyy ennallaan. Uudelle muodostettavalle A-alueelle on tieyhteys Kynnarinrannalta. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty erillispientalojen A-alueiksi ja metsätalouden M-2-alueeksi. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on selkeyttää alueen maankäyttöä. Tavoitteena on siirtää tilalla Kynnargård RN:o 1:68 sijaitsevaa A-aluetta n. 300 m. itään. Uusi muodostettava uusi A-alue on parempi niin näkymien kuin ilmansuuntien puolesta. Muutoksen jälkeen A-alueiden kokonaisala (2,38 ha) pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 2 luodaan uusi A- alue. Luonnoksessa numerolla 1 merkitty alue muutetaan A-alueesta M-2- alueeksi.

12 Sivu 12 Muutosalueiden läheisyydessä kulkee Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavassa todetun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen raja (osayleiskaavamerkintä km). Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee n. 2 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen Kynnarin kylässä. Arkkitehtitoimisto Arkitekturum Oy on laatinut ehdotuksen luonnokseksi ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on Kirsi ja Petri Pesosen hakemus Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavan muuttamiseksi Liitteenä on ehdotus luonnokseksi Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik - osayleiskaavan muutokseksi (rakennusoikeuden muuttaminen tilalla Kynnargård RN:o Kynnarin kylän alueella. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti

13 Sivu 13 Ehdotus: Lautakunta päättää - käynnistää Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tilalla Kynnargård RN:o ); - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Kirsi ja Petri Pesonen o Tilan Kynnargård RN:o rajanaapurit.

14 Sivu 14 TEKNLTK:341 /2011 TEKNLTK 88 POHJOIS-SIUNTION OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (RAKENNUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN/TILA FORSBACKA III RN:O ) TEKNLTK Oheismateriaali Liite 1 Leif Andersson hakee saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Pohjois-n osayleiskaavaan Suitian kylässä tilalla Forsbacka III RN:o Hakemuksen tarkoitus on siirtää ympärivuotinen asuinpaikka (A) rakentamisen kannalta otollisempaan paikkaan. Tilalla olevien rakennuspaikkojen määrä pysyy ennallaan. Uudelle muodostettavalle A-alueelle on tieyhteys Patotieltä. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Alue kuuluu Pohjois-n osayleiskaavaan. Voimassa oleva yleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty erillispientalojen A-alueiksi, metsätalouden M-2-alueeksi ja maatalouden MT-2-alueeksi. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Muutosalueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä yleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Muutoksen tavoite on selkeyttää alueen maankäyttöä. Nyt alueella asuinrakentamiseen tarkoitettu A-alue Patokujan päässä on hyvin ongelmallinen rakentamisen kannalta sen maaston jyrkkyyden takia. Alueella on myös hyvä puusto, jonka johdosta se soveltuisi paremmin metsätalous-alueeksi (M- 2). Tavoitteena on siirtää Patokujan päässä sijaitsevaa A-aluetta ja siirtää tämä rakennusoikeus uudelle A-alueelle Patokuja 16:n kohdalle. Muutoksen jälkeen A-alueiden kokonaisala pysyy samana ja rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Selostuksen liitteenä on ote yleiskaavan nykytilanteesta ja ehdotus luonnokseksi muutoksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 1 luo-

15 Sivu 15 daan uusi A-alue, joka sisältää yhden rakennuspaikan. Luonnoksessa numerolla 2 merkitty alue muutetaan A-alueesta M-2-alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee n. 5 kilometriä kirkonkylästä pohjoiseen Suitian kylässä. Arkkitehtitoimisto Arkitekturum Oy on laatinut ehdotuksen luonnokseksi ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on Leif Anderssonin hakemus Pohjois-n osayleiskaavan muuttamiseksi Liitteenä on ehdotus luonnokseksi Pohjois-n osayleiskaavan muutokseksi (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ) Suitian kylän alueella. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti

16 Sivu 16 Ehdotus: Lautakunta päättää - käynnistää Pohjois-n osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ); - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Leif Andersson o Tilan RN:o rajanaapurit Käsittely: Päätös: Kunnaninsinöörin estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi tekninen johtaja Catharina Lindström. Lautakunta päätti - käynnistää Pohjois-n osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ); - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, 02580

17 Sivu 17 TEKNLTK 88 - että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Leif Andersson o Tilan RN:o rajanaapurit ==== Liite 4 Oheismateriaali on käynnistänyt Pohjois-n osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana kunnan teknisessä toimistossa. Osayleiskaavan muutoshankkeesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla , Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa Mielipiteitä luonnoksesta ei ole esitetty. Lausuntonsa luonnoksesta antoivat o Uudenmaan ELY-keskus o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Lisäksi Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Lausunnon antajilla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Seuraavaksi kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Maankäyttöja rakennusasetuksen 19 mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön kohdan mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja

18 Sivu 18 asemakaavan muutosehdotukset sekä ranta-asemakaavaehdotukset ja rantaasemakaavan muutosehdotukset sekä yleiskaavaehdotukset ja yleiskaavan muutosehdotukset sekä antaa vastineet niistä saaduista muistutuksista. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina lausunnot kaavaluonnoksesta. - Liitteenä on ehdotus Pohjois-n osayleiskaavan muuttamiseksi (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ), Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - asettaa Pohjois-n osayleiskaavan muutosehdotuksen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ) julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, ja - pyytää muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Leif Andersson o Tilan RN:o rajanaapurit.

19 Sivu 19 TEKNLTK:62 /2011 TEKNLTK 89 KIRKONKYLÄ, ASEMA, SUNNANVIK -OSAYLEISKAAVAN MUUTOSHANKE (RAKENNUSOIKEUDEN MUUTTAMINEN/TILA RN:O ) TEKNLTK Liite 5 Oheismateriaalia Mats Ekström hakee saapuneella hakemuksellaan muutosta voimassa olevaan Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavaan Fallin kylässä tilalla Braas RN:o Hakemuksen tarkoituksena on keskittää kiinteistön alueella olevaa hajarakennusoikeutta yhtenäiseksi erillispientalojen alueeksi (A). Tilan rakennuspaikkojen kokonaismäärä ei muutu ja uusi A-alue muodostetaan olemassa olevan tieyhteyden, Teirantien, läheisyyteen. Alueelle ei ole Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty erillisiä toimintoja tai tarpeita. Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaava on vahvistettu Yleiskaavassa alueet on merkitty M-1-alueeksi, joka sisältää rakennusoikeutta. n kunnan rakennusjärjestys on vahvistettu ja tarkistettu valtuustossa Kaavamuutoksen kohteena olevat alueet sijoittuvat rakennusjärjestyksen vyöhykkeelle 4 (muut edulliset vyöhykkeet). Vyöhykkeiden mukaiset rakennusoikeudet ja rakennuspaikkojen vähimmäiskoot on lueteltu kunnan rakennusjärjestyksessä sekä osayleiskaavan liitteessä, jossa käsitellään uuden asutuksen mitoitusta ja ohjausmenetelmiä rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolella. Kaavamuutoksen tavoite on keskittää kiinteistön alueella olevan, rakennusoikeutta sisältävän M-1 -alueen rakennusoikeutta erilliseksi A-alueeksi niin, että rakennuspaikkoja syntyy kolme. Kompensaationa M-1 alueesta muutetaan osaksi kiinteistön alueella M-2 alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Tilan RN:o M-1-alueen kokonaispinta-ala on ennen kaavamuutosta 15,7 ha, joka oikeuttaa viiteen haja-asutusrakennuspaikkaan. Muutoksen jälkeen M-1-alueen koko on pienennetty 4,35 hehtaariksi ja M- 1 alue sisältää ainoastaan kaksi rakennuspaikkaa. Näin ollen tilan rakennuspaikkojen kokonaismäärä pysyy ennallaan. Selostuksen liitteenä on ote osayleiskaavan nykytilanteesta ja luonnos muutosehdotuksesta (päivätty ). Alueelle liitekartan kohdassa 1 luodaan uusi A-alue, joka sisältää kolme rakennuspaikkaa. Luonnoksessa numerolla

20 Sivu 20 2 merkitty alue muutetaan M-1 alueesta M-2-alueeksi, joka ei sisällä rakennusoikeutta. Uusi A-alue sisältää kolme rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen kokonaismäärä ei muutu. Rakentaessa tulee ottaa huomioon maisemassa vallitseva rakennustyyli, olemassa olevan rakennuskannan sijoittelu sekä olemassa oleva puusto ja muut luonnonolosuhteet. Luonto- ja maisema-arvot on huomioitava sekä rakennuspaikoilla että laajemmin niiden ympärillä. Osayleiskaavan muutosalue sijaitsee n. 2 kilometriä n keskustasta pohjoiseen Fallin kylässä liitteenä olevan kartan mukaisella alueella. Arkkitehtitoimisto Arkitekturum Oy on laatinut ehdotuksen luonnokseksi ao. osayleiskaavan muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 2 momentin mukaan tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Jollei muuta tiedottamista pidetä asian laatu huomioon ottaen sopivana, asiasta on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus on kuitenkin aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on Mats Ekströmin hakemus Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik -osayleiskaavan muuttamiseksi. - Liitteenä on ehdotus luonnokseksi Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavan muutokseksi (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ) Fallin kylän alueella. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti

21 Sivu 21 Ehdotus: Lautakunta päättää - käynnistää Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ); - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Mats Ekström o Tilan RN:o rajanaapurit Päätös: Lautakunta päätti - käynnistää Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ); - kuuluttaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti osayleiskaavan muutoksen vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; - asettaa osayleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa os. Krouvintie 1, että koska kyse on merkitykseltään vähäisestä kaavahankkeesta, ei MRL 63 :n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ole tarpeen. Lain tarkoittama osallistuminen ja vuorovaikutus järjeste-

22 Sivu 22 TEKNLTK 89 tään naapurien kuulemisella ja kattavalla viranomaislausuntokierroksella ja - pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: ==== o n kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta o Uudenmaan ELY-keskus o Uudenmaan liitto o Museovirasto o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Aluearkkitehti Rauli Ailus o Inkoon-n ympäristöyhdistys ry o Mats Ekström o Tilan RN:o rajanaapurit Oheismateriaali on käynnistänyt Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana kunnan teknisessä toimistossa. Osayleiskaavan muutoshankkeesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla , Västra Nylandissa ja Kirkkonummen Sanomissa Muistutuksia luonnoksesta annettiin yksi kappale. Lausuntonsa luonnoksesta antoivat o Uudenmaan ELY-keskus o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo o Museovirasto Lisäksi Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Muilla lausunnon antajilla, paitsi Uudenmaan ELY-keskuksella, ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. ELY-keskus katsoo lausunnossaan, että luonnos ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 39 :ssä esitettyjä yleiskaavan sisältövaatimuksia (yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologisuus).

23 Sivu 23 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina kaavaluonnoksesta tehdyt lausunnot ja muistutukset. Esittelijä: Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - keskeyttää Kirkonkylä, Asema, Sunnanvik osayleiskaavan muutoshankkeen (rakennusoikeuden muuttaminen/tila RN:o ), koska Uudenmaan ELY-keskus ilmoitti lausunnossaan, ettei kaavamuutoshanke täytä maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n vaatimuksia.

24 Sivu 24 TEKNLTK:497 /2011 TEKNLTK 90 OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SIUNTION MOTOCROSS-RADAN TOIMINNAN JATKAMISTA Oheismateriaali 27 Palonummen alueella asuvaa kuntalaista hakee muutosta teknisen lautakunnan päätökseen saapuneella kirjeellään Vaatimus motocrossradan välittömälle sulkemiselle. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on pyytänyt muita kunnan toimielimiä ratkaisemaan, saako n moottorikerho ry hakea ympäristölupaa motocross-radalle. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 :n kohdan 46 mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan omistuksessa ja/tai hallinnassa olevien yleisten maa- ja vesialueiden käytöstä. on kokouksessaan todennut lausuntonaan, että n moottorikerho ry voi hakea ympäristölupaa motocross- radan toiminnalle ympäristö- ja rakennuslautakunnalta. Tekninen lautakunta on saman asian käsittelyn kohdalla päättänyt myös maanomistajan ominaisuudessa antaa Palonummen alueen hiekkakuopat väliaikaisesti yhdistyksen motocross-toiminnan ratakäyttöön ajalle Koska vaatimuksen allekirjoittaneiden asukkaiden kirjelmästä ei käy selvästi ilmi, onko kyseessä oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen, tekninen toimisto on ollut yhteydessä vaatimuksen nimien kerääjään Sakari Vuorensolaan. Vuorensola on varmistanut, että vaatimus koskee em. päätöstä. Kuntalain 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaika käsiteltävän asian osalta on alkanut ja päättynyt Palonummen alueen 27 asukkaan allekirjoittama vaatimus on saapunut ja on näin ollen saapunut määräajan sisällä. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Vaatimuksen allekirjoittaneet Palonummen asukkaat ovat kunnan jäseniä ja näin ollen asianosaisia. Kuntalain 91 mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä, mikäli päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niin ikään laissa todetaan, että oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

25 Sivu 25 Saapuneessa kirjelmässä vaaditaan, että radan toiminnalle ei tule myöntää minkäänlaisia lupia. Teknisen lautakunta päätöksensä kohdassa kaksi toteaa lausuntonaan, että n moottorikerho ry voi hakea ympäristölupaa Palonummen alueen hiekkakuopilla sijaitsevan motocrossradan toiminnalle. Edellä mainittuun päätöksen kohtaan ei voi hakea muutosta, sillä kyse on ympäristö- ja rakennuslautakunnalle annettavasta lausunnosta ts. asia koskee vain käsiteltävänä olleen asian valmistelua. Tekninen lautakunta ei ole lupaviranomainen. Kirjelmässä vaaditaan niin ikään radan toiminnan välitöntä lopettamista ja kieltämistä. Kyseinen vaatimus koskenee teknisen lautakunnan kohtaa 3, jossa tekninen lautakunta antaa maanomistajan ominaisuudessa Palonummen alueen hiekkakuopat n moottorikerho ry:n motocrossradan käyttöön väliseksi ajaksi seuraavin edellytyksin: n moottorikerho ry vastaa toimintaan tarvittavien lupien hakemisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista ja toiminnasta ja vastuukysymyksistä laaditaan sopimus n moottorikerho ry:n kanssa yhteistyössä sivistysosaston kanssa. Tältä osin päätökseen on voinut hakea oikaisua, sillä se ei koske valmistelua tai täytäntöönpanoa. Edellä selostetun perusteella kuntalaisten toimittama kirjelmä voidaan tältä osin tulkita kuntalain 89 tarkoittamaksi oikaisuvaatimukseksi. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty uusia, sellaisia päätettävänä olleeseen asiaan vaikuttavia perusteluja, joita ei olisi ollut lautakunnan tiedossa päätöstä tehtäessä. Maanomistajan ominaisuudessa myönnetty käyttöoikeus Palonummien hiekkakuoppien käyttämiseen motocross-ratana on tehty tietoisesti määräajaksi huomioiden mm. Palonummen alueen laajenemisen lähivuosina. Lisäksi em. päätöksen selostusosassa on todettu, että uutta paikkaa radalle ryhdytään etsimään mahdollisimman pian. Olisi kohtuutonta n moottorikerho ry:tä kohtaan, mikäli radan toiminta kiellettäisiin välittömästi, ennen kuin uusi toimintapaikka on löytynyt. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina Palonummen asukkaiden kirje Vaatimus motocrossradan välittömälle sulkemiselle. - Oheismateriaalina teknisen lautakunnan päätös Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti

26 Sivu 26 Ehdotus: Lautakunta päättää - että Palonummen alueen asukkaiden toimittama oikaisuvaatimus Vaatimus motocrossradan välittömälle sulkemiselle hylätään, koska uusia asiaan vaikuttavia perusteluja ei vaatimuksessa esitetä ja - että teknisen lautakunnan päätös antaa maanomistajan ominaisuudessa Palonummen alueen hiekkakuopat n moottorikerho ry:n motocross-radan käyttöön väliseksi ajaksi pysyy voimassa.

27 Sivu 27 TEKNLTK 91 Liite 5 Oheismateriaali SUDENKAAREN TIEN REUNA-ALUEIDEN VUOKRAUS AUTOJEN PAIKOITUSKÄYTTÖÖN BOSTADS AB SPARSAM - SÄÄSTÄVÄINEN ASUNTO OY:LLE Teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 :n kohdan 46 mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan omistuksessa ja/tai hallinnassa olevien yhteisten maa- ja vesialueiden käytöstä. Saman säännön 9 :n kohdan 14 mukaan lautakunta päättää tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteista, milloin se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista. Bostads Ab Sparsam Säästäväinen Asunto Oy on saapuneella hakemuksellaan esittänyt asunto-osakeyhtiön vierestä kulkevan kadun reuna-alueiden vuokrausta autojen paikoituskäyttöön. Asunto-osakeyhtiö on anonut kahta erillistä aluetta, jotka on merkitty saapuneen kirjeen mukana tulleeseen karttaan. Toinen alueista rajautuu Sudenkaarelta vesitornille lähtevän tieyhteyden varteen, toinen taas Sudenkaaren kortteli 42 tontteja 4 ja 5 vastapäätä. Asunto-osakeyhtiö on kiinnostunut alueen pitkäaikaisesta vuokraamisesta. Hakemus ja kartta ovat liitteenä. Bostads Ab Sparsam Säästäväinen Asunto Oy:n oma paikoitusalue ei ole mitoitettu niin monelle autolle, kuin olisi tarvetta. Asuntoja osakeyhtiössä on 40 ja autopaikkoja 36. Asukkaat parkkeeraavat autonsa katualueelle, mikä aiheuttaa varsinkin talviaikaan vaaratilanteita ja hankaloittaa aurauskaluston etenemistä. Rakennusmestari ja tekninen johtaja ovat käyneet tutustumassa alueeseen muutaman asunto-osakeyhtiön edustajien kanssa. Tutustumiskäynnin yhteydessä todettiin, että vesitornille vievän tieyhteyden reunustaa voidaan laajentaa paikoitusaluekäyttöön, siten että kadun kunnossapito ei vaikeudu. Alueen maaperä on hiekkaa, joten tien reunus on helppo laajentaa paikoitustarkoitusta varten. Kunta on syksyllä 2011 kaatanut alueelta puustoa. Bostads Ab Sparsam- Säästäväinen Asunto Oy on kunnan luvalla tehnyt tielevennyksen Sudenkaaren kortteli 42 tonttien 4 ja 5 vastapäätä olevaan mutkaan. Osa tielevennyksen alueesta on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi (tontti 5 RN:o 1:275 vastapäätä oleva kapea kaistale), koska autot eivät mahdu kokonaan levennysalueelle. Tielevennyksen muu alue soveltuu paikoituskäyttöön. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on Bostads Ab Sparsam Säästäväinen asunto Oy:n anomus parkkialueen vuokraamiseksi

28 Sivu 28 - Liitteenä on kartta, jossa ehdotus myönnettäväksi paikoitusalueeksi Esittelijä: Rakennusmestari Magnus Malmberg p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää - vuokrata Bostads Ab Sparsam Säästäväinen Asunto Oy:lle liitteenä olevaan karttaan merkityt alueet (vesitornille vievän tieyhteyden reunusta sekä Sudenkaaren kortteli 42 tonttien 4 ja 5 vastapäätä oleva leveämpi maa-alue) autojen paikoituskäyttöön alkaen 20 vuoden vuokra-ajalla vuokralla 200 euroa / vuosi sidottuna elinkustannusindeksiin (100=10/2011); - että Bostads Ab Sparsam Säästäväinen Asunto Oy vastaa paikoitusalueiden kunnossapidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista, valaisimien asentamisesta ja hankkimisesta sekä ympärivuotisesta kunnossapidosta; - että paikoitusalueen valaistus voidaan kytkeä kunnan verkkoon ja kunta vastaa valaistuksesta aiheutuvista kustannuksista ja - että asunto-osakeyhtiön tulee huolehtia, että pääsy vesitornille on kaikissa olosuhteissa jatkuvasti esteetön.

29 Sivu 29 TEKNLTK 92 Oheismateriaali KUNNAN OMISTAMIEN VUOKRALLA OLEVIEN ASUNTO- OSAKEHUONEISTOJEN JA MUIDEN HUONEISTOJEN VUOKRASTA PÄÄTTÄMINEN ALKAEN Teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 9 :n kohdan 14 mukaan lautakunta päättää tulorajoista, vuokrista ja muista korvausperusteita, milloin se voimassa olevien säännösten mukaan on mahdollista. n kunta omistaa 18 osakehuoneistoa kuudessa eri asuntoosakeyhtiössä: Bostads Ab Sjundeå Spargård, Bostads Ab Vesterby, Bostads Ab Spartallen, Bostads Ab Västanvind, Bostads Ab Sparsam sekä asunto-osakeyhtiö Kassaranta. Asunto-osakeyhtiö Kassarannan huoneisto (Kirkkotie 11 A, 58,5 m2) on myynnissä. Lisäksi kunta omistaa Villa Charlotta- ja Aleksiskoti- nimiset rivitalot, joiden asunnot on suunnattu vanhuksille. Vuokrataso edellä mainittujen osakeyhtiöiden kunnan omistamissa asunnoissa on pitkään ollut alhaisempi verrattuna yksityisten markkinoiden vuokratasoon. Kunnan omistamien asunto-osakeyhtiöiden nykyinen neliöhintavuokra on 8 e/ m2. Esimerkiksi Kunta-asunnot Oy:n omistamissa ssa sijaitsevissa samantyyppisissä asunnoissa vuokrataso on noin 11,5 e/ m2. Osakeyhtiöillä on käynnissä tai tulossa käynnistettäväksi isoja remontteja kuten vesikatto, - ja putkikorjauksia. Korjaukset kustannetaan ulkopuolisella rahoituksella, mikä nostaa rahoitusvastikkeiden osuuksia. Asunto-osakeyhtiön Bostads Ab Sparsam huoneistojen vuokrataso ei tällä hetkellä kata yhtiövastiketta. Edellinen vuokrankorotus tehtiin ja siitä päätettiin teknisen lautakunnan kokouksessa Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina n kunnan omistamien osake- ja vuokrahuoneistojen vuokrankehitys alkaen Ehdotus: Lautakunta päättää - että kunnan omistamien asuntojen vuokra asunto-osakeyhtiöissä Bostads Ab Sjundeå Spargård, Bostads Ab Vesterby, Bostads Ab Spartallen ja Bostads Ab Västanvind on alkaen 10 euroa / m2;

30 Sivu 30 - että kunnan omistamien asuntojen vuokra asunto-osakeyhtiössä Bostads Ab Sparsam on alkaen 10,5 euroa / m2 ja - että Villa Charlotta- ja Aleksiskoti- nimisten rivitaloasuntojen vuokra on alkaen 10 euroa/ m2.

31 Sivu 31 TEKNLTK 93 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN TYÖOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN LOPPUVUODELLE 2011 TEKNLTK Liite 2 Kunnanvaltuusto on päättänyt kunnan vuoden 2011 Oheismateriaali talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Talousarviokirjan kohdassa Talousarvion rakenne ja sitovuus määritellään mm. se, miten kunnanvaltuuston päättämät investointimäärärahat sitovat lautakuntia. Investointimäärärahojen sitovuudesta todetaan seuraavaa: Investointimäärärahat ovat sitovia toimielimittäin ja investointiryhmittäin, talonrakennusinvestointien kohdalla kuitenkin hankekohtaisesti. Yllä olevalla tarkoitetaan sitä, että tekninen lautakunta saa tarpeen mukaan painottaa haluamiaan investointikohteita kalenterivuoden aikana, lukuun ottamatta talonrakennusinvestointeja. Jotta painottaminen on mahdollista, on teknisen lautakunnan työskentelyssä otettava käyttöön 2-3 kertaa vuoden aikana päivitettävät investointien työohjelmat. Tekninen toimisto on valmistellut teknisen lautakunnan alaisten investointien työohjelman kaudelle Teknisen lautakunnan investointien työohjelma käsittää ne investoinnit, jotka kunnanvaltuusto kokouksessaan vahvistanut vuodelle Investointien työohjelman tarkoitus on paitsi määrittää lautakunnan tahtotila, myös pitää lautakunnan jäsenet ajan tasalla siitä miten eri investointihankkeet etenevät ja mitkä mahdollisesti lautakunta haluaa jättää toteutumatta ja mitkä ovat poikkeamien syyt. Kunnanhallitus on edellyttänyt käsitellessään talousarvion täytäntöönpano-ohjeita, että teknisen lautakunnan on raportoitava investointien toteutumisesta ja toteutumisen ennusteesta kunnanhallitukselle osavuosikatsausten yhteydessä. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina kunnanvaltuuston päätös kunnan investoinneista vuosina 2011 ( ) (talousarviokirjan sivut 60-65) - Liitteenä ehdotus teknisen lautakunnan vuoden 2011 investointien työohjelmaksi. Esittelijä: Rakennusmestari Magnus Malmberg p , s-posti

32 Sivu 32 Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan vuoden 2011 investointien työhjelman; - edellyttää, että investointien työohjelma tuodaan seuraavan kerran lautakunnan käsiteltäväksi syyskuussa 2011 ja - toimittaa investointien työohjelman kunnanhallitukselle talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden tarkoittamana investointien toteutumisen ja toteutumisen ennusteen raporttina. Käsittely: Päätös: Asian otti esiteltäväkseen tekninen johtaja Catharina Lindström. Ehdotuksen mukaan. ==== TEKNLTK 93 Liite 6 Kuten asiakohdan selostusosassa kerrotaan, tekninen lautakunta saa tarpeen mukaan painottaa haluamiaan investointikohteita kalenterivuoden aikana, lukuun ottamatta talonrakennusinvestointeja. Jotta painottaminen on mahdollista, on teknisen lautakunnan työskentelyssä otettu käyttöön 2-3 kertaa vuoden aikana päivitettävät investointien työohjelmat. On tärkeää, että nimenomaan lautakunta valitsee ja priorisoi tärkeimmät, toteutettavat investoinnit, eikä esimerkiksi kunnan viranhaltija. Investointien työohjelman tarkoitus on paitsi määrittää lautakunnan tahtotila, myös pitää lautakunnan jäsenet ajan tasalla siitä miten eri investointihankkeet etenevät ja mitkä mahdollisesti lautakunta haluaa jättää toteutumatta ja mitkä ovat poikkeamien syyt. edellytti kokouksessaan, että syysjoulukuun investointien työohjelma tuodaan sen hyväksyttäväksi syyskuun kokoukseen. Lisäksi kunnanhallitus on edellyttänyt käsitellessään talousarvion täytäntöönpano-ohjeita, että teknisen lautakunnan on raportoitava investointien toteutumisesta ja toteutumisen ennusteesta kunnanhallitukselle osavuosikatsausten yhteydessä. Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä ehdotus teknisen lautakunnan loppuvuoden 2011 investointien työohjelmaksi.

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2011 15.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 97 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 98 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 99 Marsuddenin yksityistien peruskorjaus TEKNLTK 100 Sopimus n jätevesien johtamisesta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot