Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI"

Transkriptio

1 Valmisteyhteenveto Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INN nimi: Jobenguani( 123 I) Injektioneste Muut yleisesti käytetyt ja sallitut nimet: MIBG( 123 I) 52 MBq/ml Injektioneste, m-( 123 I)- jodobentsyyliguanidiini 52 MBq/ml Injektioneste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: Jobenguani( 123 I) Koostumus per ml: Natriumjodidi( 123 I) 52 MBq Metajodobentsyyliguanidiinisulfaatti 0,8 mg Diammoniumsulfaatti 1,2 mg Kuparisulfaattipentahydraatti 0,02 mg Natriumasetaatti, kidevedetön 0,2 mg Jääetikka 0,3 mg Bentsyylialkoholi 0,8 mg Natriumkloridi 9,0 mg Injektionesteisiin käytettävä vesi ad 1,0 ml Jodi-123:n fysikaaliset ominaisuudet: Jodi-123 on syklotronituote, jonka puoliintumisaika on 13,21 tuntia. Se hajoaa emittoimalla gammasäteilyä, joista 159 kev:n gammaenergia on tärkein (81 %). 3. LÄÄKEMUOTO Injektio- tai infuusioneste 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet - Feokromosytooman, paragangliooman, ganglioblastooman ja muiden hermostoperäisten kasvainten diagnostinen kuvaaminen. - Neuroblastoomahoidon havaitseminen, etenemisen vaiheistaminen ja seuranta. MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 1

2 - Jobenguanikertymän arviointi. Diagnoosin herkkyys vaihtelee eri patologisissa tiloissa: feokromosytoomat ja neuroblastoomat ovat herkkiä arviolta 90 % potilaista, karsinoidit 70 % ja lisämunuaisytimen syövät vain 35 %. - Lisämunuaisen ytimen (liikakasvu) ja sydänlihaksen (sympaattinen hermotus) toiminnalliset tutkimukset. 4.2 Annostus ja antotapa Jobenguani( 123 I) annostellaan seuraavasti: Lapset alle 6 kuukautta: Lapset yli 6 kuukautta, mutta alle 2 vuotta: Lapset yli 2 vuotta: 4 MBq/kg, maksimiannos 40 MBq 4 MBq/kg minimiannos 40 MBq Annos, joka riippuu lapsen painosta, on osa aikuisten annoksesta. Suositeltavat annokset ovat: paino aktiivi- paino aktiivi- paino aktiivisuus suus suus 3 kg 20 MBq 15 kg 76 MBq 35 kg 140 MBq 4 kg 28 MBq 24 kg 92 MBq 40 kg 152 MBq 6 kg 38 MBq 25 kg 110 MBq 45 kg 162 MBq 8 kg 46 MBq 30 kg 124 MBq 50 kg 176 MBq 10 kg 54 MBq Aikuisille (70 kg) suositeltavat annokset vaihtelevat MBg välillä, korkeammat aktiivisuudet voivat olla perusteltuja. Vanhukset eivät tarvitse erityisannostelua. Jobenguani( 123 I) annostellaan hitaana i.v.-injektiona tai infuusiona. tilavuutta voidaan lisätä laimentamalla (katso 5.1.). Annosteltavaa 4.3 Vasta-aiheet Ehdottomia vasta-aiheita ei tunneta. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Lääkkeet, joiden tiedetään tai oletetaan vaikuttavan jobenguanin(i-123) kertymään, pitäisi lopettaa ennen hoitoa (tavallisesti 4 puoliintumisaikaa). MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 2

3 Kilpirauhassuojaus aloitetaan tuntia ennen jobenguani(i-123):n annostelua ja sitä jatketaan ainakin kolme päivää. Natriumperkloraattisuojaus saavutetaan annostelemalla sitä noin 400 mg/päivä. Kaliumjodidilla, kaliumjodaatilla tai Lugolin liuoksella suojaus: täytyy vastata 100 mg jodidia päivässä. Annos annetaan hitaana, usean minuutin kestävänä suonensisäisenä injektiona. Kokokehon ja/tai vastaavat kohdekuvaukset ja/tai SPECTkuvaukset voidaan tehdä 24 tunnin kuluttua jobenguanin(i-123) annostelusta. Nämä kuvaukset voidaan lopuksi uusia 48 tunnin kuluttua. Metajodobentsyyliguanidiinin kertymä kromaffiinisoluihin voi teoriassa aiheuttaa nopean noradrenaliinierityksen, joka saattaa aiheuttaa hyper-tensiivisen kriisin. Tämän takia potilasta on tarkkailtava koko annostelun ajan. Jobenguani(I-123) täytyy annostella hitaasti (potilasannoksen injektion kestettävä ainakin 1 minuutin ajan). Aineen vastaanotto, käsittely ja antaminen on sallittua vain tehtäviin valtuutetuille henkilöille. Aineen vastaanotossa, säilytyksessä, käsittelyssä, siirtämisessä ja hävittämisessä noudatetaan paikallisten viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttökuntoon saattamisessa on huomioitava sekä radioaktiivisuuteen liittyvät turvallisuusmääräykset että farmaseuttiset laatuvaatimukset. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Seuraavien lääkkeiden tiedetään tai niiden oletetaan pidentävän tai lyhentävän jobenguanikertymää hermostoperäisissä kasvaimissa Nifedipiinin (kalsiumestäjä) on raportoitu hidastavan jobenguanin poistumista kehosta. Vähemmän kertymistä on havaittu seuraavien lääkeaineiden terapeuttisten hoitoohjelmien aikana: Verenpainetta alentavat lääkeaineet, kuten reserpiini, labetaloli, kalsiumestäjät (diltiatseemi, nifedipiini, verapamiili). Sympatomimeettiset aineet (nenäsumutteissa olevat vasokonstriktorit, kuten fenyyliefriini, efedriini tai fenyylipropanoliamidi). Fentiatsidi Trisykliset antidepressantit, kuten amitriptyliini ja johdokset, imipramiini ja johdokset, doksepiini, amoksepiini ja loksapiini. Nämä lääkkeet tulisi lopettaa ennen jobenguanin(i-123) annostelua (tavallisesti 4 biologista puoliintumisaikaa). MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 3

4 4.6 Raskaus ja imetys Kun radioaktiivisia lääkeaineita annetaan hedelmöittymisikäisille naisille, on raskauden mahdollisuus suljettava ensin pois. Jos potilaan kuukautiset ovat jääneet väliin, hänen oletetaan olevan raskaana, kunnes osoitetaan toisin. Epäselvissä tilanteissa on tärkeää pitää säteilytaso niin pienenä kuin haluttujen kliinisten tietojen saaminen välttämättä edellyttää. On myös harkittava muita teknisiä vaihtoehtoja, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä. Käytettäessä radionuklidimenetelmiä raskaana oleviin naisiin säteily kohdistuu sikiöönkin. Potilaalle saa tehdä raskauden aikana vain täysin välttämättömiä tutkimuksia, jos edut voidaan olettaa potilaalle ja sikiölle aiheutuvaa vaaraa suuremmiksi. Ennenkuin imettäville äideille annetaan radioaktiivista lääkeainetta, on harkittava, voidaanko tutkimusta siirtää imetyksen loppumiseen asti. Jos tämä ei ole mahdollista, rintaruokinta tulisi lopettaa 3 päiväksi. Ennen lääkkeen antoa maitoa voidaan lypsää myöhempää käyttöä varten. Imetys voidaan aloittaa uudelleen, kun maidon säteilytaso on laskenut niin, että lapsen saama säteilyannos on korkeintaan 1 msv. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Valmiste ei vaikuta ajokykyyn tai laitteiden käyttökykyyn. 4.8 Haittavaikutukset Harvoissa tapauksissa seuraavia haittavaikutuksia on esiintynyt: rusotusta, nokkosihottumaa, huonovointisuutta, kylmiä väreitä ja muita herkistymis-reaktioita. Jos lääke annostellaan liian nopeasti, sydämentykytystä, hengenahdistusta, kuumia aaltoja, ohimenevää verenpaineen nousua ja vatsa-kouristuksia saattaa esiintyä jo annostelun aikana tai välittömästi sen jälkeeen. Nämä oireet häviävät tunnin kuluessa. Altistus ionisoivalle säteilylle on perustuttava kunkin potilaan kohdalla odotettaviin etuihin. Annos on pidettävä niin pienenä kuin halutun diagnoosin tai hoitotuloksen saavuttamiseen välttämättä tarvitaan. Altistuminen ionisoivalle säteilylle saattaa lisätä syöpäriskiä ja aiheuttaa perinnöllisiä vikoja. Nykyisten tutkimusten mukaan näitä haittavaikutuksia ilmenee isotooppitutkimuksissa käytetyistä alhaisista säteilyannoksista johtuen erittäin harvoin. Jokaisessa tapauksessa on tarpeen varmistaa, että säteilyn aiheuttama riski on pienempi kuin itse sairauden aiheuttama. Useimmissa isotooppitutkimuksissa potilaan saama säteilyannos (EDE) on korkeintaa 20 msv. Suurempiakin annoksia voidaan antaa tietyissä kliinisissä olosuhteissa. MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 4

5 4.9 Yliannostus Riskit liittyvät potilaan saamaan jobenguanin liika-annokseen, jonka seurauksena elimistöön vapautuu adrenaliinia. Tämä seuraus on lyhytkestoinen ja vaatii toimenpiteenä verenpaineen laskemisen: pikainen injektio nopeasti vaikuttavaa alfaadrenergistä salpausainetta (fentolamiini), jota seuraa beetasalpaajalääkitys (propranololi). Hoidon seurauksena potilaan erittämä virtsamäärä kasvaa huomattavasti ja potilasta tulisi ohjata tyhjentämään rakko usein, jotta vähennettäisiin virtsarakon seinämään kohdistuvaa säteilyä. Radioisotoopin luonne ja käytetty metajodobentsyyliguanidiinimäärä tekevät yliannostuksesta hyvin epätoden-näköisen. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET Jobenguani(I-123) on radiojodattu aralkyyliguanidiini. Sen rakenne sisältää guanidiiniryhmän. Guanitidiini on yhteydessä jodattuun bentsyyliryhmään. Kuten guanitidiini myös aralkyyliguanidiini on adrenergisen hermoston salpausaine. Adrenergisen hermoston ja lisämunuaisen ytimen kromaffiinisolujen yhtäläisyydet mahdollistavat lisämunuaisen ytimen kuvaamisen. Tämän lisäksi sydänlihas kuvautuu myös. 5.1 Farmakodynamiikka Diagnostiset radioaktiiviset lääkevalmisteet, V09IX01 Useista aralkyyliguanidiineista metajodobentsyyliguanidiini on suositeltavin, koska sillä on alhainen maksakertymä ja paras "in vivo" pysyvyys. Tämän takia se aiheuttaa alhaisimman mahdollisen vapaan jodin kilpirauhaskertymän. Jobenguanin kuljetus hermostoperäisten solujen solumembraanien läpi on aktiivinen prosessi, jos aineen konsentraatio on matala (kuten diagnostisissa tapauksissa). Kokaiini ja desmetyyliimipramiini voivat inhiboida kertymismekanismia. Kliiniset viittaukset dosimetriasta ovat epäselviä. Myöhemmin ainakin osa solunsisäisestä jobenguanista siirtyy aktiivisesti solujen sisällä oleviin varastogranuloihin. 5.2 Farmakokinetiikka Jobenguani erittyy enimmäkseen muuttumattomana munuaisten kautta. Annoksesta % päätyy muuttumattomana virtsaan 4 vuorokaudessa. Seuraavat metaboliitit erittyvät virtsaan: 123 I-metajodohippurihappo, 123 I-hydroksijodobentsyyliguanidiini ja 123 I-meta-jodobentsoaattihappo. Nämä vastaavat noin 5-15 % annoksesta. Jobenguanin jakautumismalli sisältää nopean kertymisen maksaan (33 % annoksesta) ja paljon vähemmän keuhkoihin (3 %), sydänlihakseen (0,8 %), pernaan (0,6 %) ja MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 5

6 sylkirauhasiin (0,4 %). Kertyminen normaalisti toimivaan lisämunuaiseen (lisämunuaisen ydinosaan) voidaan kuvata jobenguanilla( 123 I). Liikakasvuiseen lisämunuaiseen kertyminen on voimakasta. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Koirilla 20 mg/kg annos on letaali. Alhaisemmat määrät (14 mg/kg) aiheuttavat ohimeneviä kliinisiä oireita toksisista seurauksista. Rotille toistetut suonensisäiset mg/kg annokset voimistavat vakavan kliinisen toksisuuden merkkejä. Toistetut suonensisäiset 5-20 mg/kg annokset voimistavat seurauksia, joihin liittyy hengitysvaikeuksia, mutta pitkäaikaisia seurauksia ovat vain pienehköt maksan ja sydämen painojen lisäykset. Koirille toistetut 2,5-10 mg/kg annokset aiheuttavat kliinisiä seurauksia, joihin liittyy verenpaineen nousua ja epänormaaleja sydänlyöntejä sekä sydämen pulssinopeuden lisääntymistä, mutta kaikki oireet ovat ohimeneviä. Turvallisen jobenguaniannoksen ja haittavaikutuksia aiheuttavan annoksen välinen turvallisuusmarginaali on kapea. Tämän vuoksi potilaita tulee seurata ensimmäisten tuntien aikana infuusion tai injektion annosta. Tutkimusten perusteella ei ole voitu päätellä aineen mutageenisista ominaisuuksista. Tutkimuksia jobenguanin karsinogeenisista ominaisuuksista ei ole julkaistu. MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 6

7 5.4 Dosimetria Potilaan eri elimiin imeytyneet säteilyannokset ovat ICRP:n julkaisusta no 53 (Vol.18- No 1-4, 1987). Lista sisältää vain ne elimet, jotka on huomioitu laskettaessa vaikuttavaa annosekvivalenttia (koko keho). Näihin kuuluu 7 standardielintä ja 5 ylimääräistä elintä, jotka saavat korkeimmat säteilyannokset (merkitty *). Imeytynyt säteilyannos potilaan saamasta annoksesta (mgy/mbq) Elin Aikuinen 15 v. 10 v. 5 v. 1 v. Luun pinta 7,6E-03 9,3E-03 1,5E-02 2,3E-02 4,5E-02 Rinta 6,2E-03 6,2E-03 9,8E-03 1,6E-02 3,0E-02 Munasarjat 8,0E-03 1,0E-02 1,6E-02 2,6E-02 4,7E-02 Kivekset 5,4E-03 7,3E-03 1,2E-02 2,0E-02 3,8E-02 Punainen luuydin 9,2E-03 1,2E-02 1,7E-02 2,5E-02 4,5E-02 Kilpirauhanen 4,2E-03 6,2E-03 1,0E-02 1,7E-02 3,1E-02 Lisämunuaiset 1,1E-02 1,5E-02 2,2E-02 3,1E-02 5,1E-02 Munuaiset* 1,4E-02 1,7E-02 2,5E-02 3,6E-02 6,0E-02 Virtsarakon seinämä* 7,0E-02 8,7E-02 1,3E-01 1,9E-01 3,5E-01 Maksa* 7,1E-02 8,9E-02 1,3E-01 1,9E-01 3,4E-01 Sylkirauhaset* 1,7E-02 2,2E-02 3,1E-02 4,5E-02 7,2E-02 Perna* 2,0E-02 2,8E-02 4,3E-02 6,6E-02 1,2E-01 Vaikuttava annosekvivalentti 1,8E-02 2,3E-02 3,4E-02 5,0E-02 9,0E-02 (msv/mbq) Tämän tuotteen tyypillinen vaikuttava annosekvivalentti potilaan saaman annoksen ollessa 200 MBq on 3,6 msv (potilaan paino 70 kg). Ylläolevat lukemat kuvaavat normaalia farmakokineettistä käyttäytymistä. Varsinkin, jos esiintyy munuaisten vajaatoimintaa sairauden tai aikaisemman hoidon seurauksena, vaikuttava annosekvivalentti ja elinten saamat säteilyannokset voivat huomattavasti nousta. MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 7

8 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Diammoniumsulfaatti Kuparisulfaatti, pentahydraatti Natriumasetaatti, kidevedetön Jääetikka Bentsyylialkoholi Natriumkloridi Injektionesteisiin käytettävä vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Ei tunnettuja. 6.3 Kestoaika Valmiste on käytettävä 6 tunnin kuluessa kalibroinnista. Käy ilmi etiketistä. 6.4 Säilytys Valmiste on säilytettävä jääkaapissa (2-8 C) valolta suojattuna radioaktiivisia aineita koskevien määräysten mukaisesti. 6.5 Pakkaustyypit ja pakkauskoko 15 ml injektiopullo, laatuluokka I, joka on suljettu kumisella korkilla ja alumiinikapsyylilla. Injektiopullo on suljettu lyijylinnaan. Ulkoinen pakkaus on peltipurkki. 6.6 Käyttö- ja käsittely- sekä havittämisohjeet Radiolääkeaineiden annostus voi aiheuttaa säteilyvaaran ja potilaiden eritteet, kuten virtsa ja oksennus, kontaminaatioriskin sivullisille. Siksi on noudatettava määräyksiä säteilyturvallisuusvarotoimista. Ampullit ja injektioruiskut voidaan hävittää tavallisen yhdyskuntajätteen tapaan, ellei niiden radioaktiivisuus ole sallittua suurempi säteilyilmaisimella mitattuna. Jätteet on hävitettävä määräysten mukaisesti. MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 8

9 7. MYYNTILUVAN HALTIJA MAP Medical Technologies Oy Elementtitie 27 FIN Tikkakoski 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ MAP Medical Technologies Oy I MIBG - SPC 2/07 9

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi purutabletti sisältää: Karprofeeni 50 mg Apuaineet: Nestemäinen maksa-aromi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 (13) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Anastrozol medac 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg anastrotsolia. Apuaineet:

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA CPMP/3258/03 1/11 EMEA 2004 Artikkeli 30 Viittaus

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Karprofeeni 50 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Diurex mite: Lähes valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diurex mite tabletti Diurex tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Diurex mite tabletti sisältää 2,84 mg amiloridihydroklorididihydraattia, joka

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Eprinomektiini 5 mg. Apuaineet: Butyylihydroksitolueeni

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen PARENTERAALINEN RAVITSEMUS Dipeptiven Glavamin Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen Glutamiini parenteraalisessa ravitsemuksessa osana tehohoitopotilaan parenteraalista ravitsemusta leikkausten

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEEVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI imenrix, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa. Konjugoitu meningokokki A, C, W-135 ja Y rokote. 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot

Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille

Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg purutabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi purutabletti sisältää: Vaikuttavat aineet: Milbemysiinioksiimi Pratsikvanteli

Lisätiedot