VALMISTEYHTEENVETO. Aktiivisuus yhdessä millilitrassa referenssipäivänä ja aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Aktiivisuus yhdessä millilitrassa referenssipäivänä ja aikana"

Transkriptio

1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Kauppanimi: Gallium ( 67 Ga) Citrate injektioneste (Mallinckrodtin lääkeluettelon numero: DRN 3103) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivisuus yhdessä millilitrassa referenssipäivänä ja aikana 67 Ga galliumsitraattina 37 MBq Laadullinen koostumus vastaa Euroopan farmakopean monografiaa 555. Gallium 67 Ga on radionuklidi (atomin numero on 31, atomin paino on 67) ja sen fysikaalinen puoliintumisaika on 3,3 päivää (78,3 tuntia). Se hajoaa stabiiliksi sinkiksi elektronisieppauksella lähettäen gammasäteilyä energioilla 93 kev (38 %), 185 kev (21 %) ja 300 kev (16,8 %). Vähäinen, mutta kliinisesti merkityksetön määrä 66 Ga:ta esiintyy luonnollisena kontaminaationa (katso dosimetria). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Injektioneste. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön Ei-spesifinen kasvaimen kuvantamis- ja/tai paikallistamisaine Galliumia voidaan käyttää yhdessä muiden diagnoosimenetelmien kanssa pahanlaatuisten lymfoomien, kuten Hodgkinin ja non-hodgkinin lymfooman toteamisessa, levinneisyyden arvioimisessa ja sen jälkeisessä hoidossa. Siitä on myös hyötyä haettaessa vastetta kemoterapialle. Galliumkuvausta voidaan käyttää apuna keuhkokasvaimia diagnosoitaessa, määrittämällä niiden mediastinaalinen levinneisyys. Sitä on myös käytetty muiden pahanlaatuisten primaarien levinneisyyksien toteamisessa vaihtelevalla luotettavuudella Tulehduspesäkkeiden paikallistaminen docx 1

2 Galliumia voidaan käyttää diagnosoitaessa spesifisiä tulehdussairauksia, erityisesti keuhkoihin vaikuttavia, kuten sarkoidoosi, ja Pneumocystis cariniin aiheuttamia opportunistisia infektioita. Sarkoidooseissa ja interstitiaaleissa keuhkosairauksissa kertymä riippuu sairauden aktiivisuudesta. Gallium on hyödyllinen keuhkon ulkopuolisten tulehdussairauksien, esimerkiksi tuberkuloottisen imusolmuketaudin tai alkuperää tuntemattoman kuumeen tutkimisessa ja paikallistamisessa. Se antaa vain eispesifistä tietoa tulehduksen sijainnista kehossa, joten muita kuvantamismenetelmiä tai biopsiaa on käytettävä jo saadun informaation täydentämiseksi. 4.2 Annostus ja antotapa Aikuiset/vanhukset: Suositeltava aktiivisuus on MBq. Interstitiaalisten keuhkotautipotilaiden sairauden vaiheen jaksottaiseen seurantaan riittää 37 MBq. Kuvattaessa kasvainta yksifotoniemissiotomografialla (SPET) saatetaan tarvita suurempia aktiivisuuksia (260 MBq:iin asti). SPET on suositeltava kuvattaessa välikarsinan lymfoomia. Lapset: Lasten osalta kokemukset ovat vähäisiä. Jos vaihtoehtoisia ionisoimattomia diagnoosimenetelmiä ei ole saatavilla, voidaan käyttää galliumia, mutta säteilyä täytyy vähentää vastaamaan ruumiin painoa - 1,85 MBq/kg on suositeltava annos. Gallium ( 67 Ga) sitraatti on annettava ainoastaan laskimonsisäisenä injektiona. Kuvaus tehdään 24 ja 92 tunnin kuluttua valmisteen injisoinnista, kasvaimia kuvattaessa mieluummin toisena tai kolmantena päivänä. Tutkittaessa tulehduspesäkkeitä on varhaisessa vaiheessa otetusta gammakuvasta hyötyä, jos mahdollista, jo 4 tunnin kuluttua injektiosta. 4.3 Vasta-aiheet Valmiste sisältää 9 mg/ml bentsyylialkoholia. Ei saa antaa keskosille eikä vastasyntyneille. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Valmiste sisältää 9 mg/ml bentsyylialkoholia. Bentsyylialkoholi voi aiheuttaa toksisia reaktioita ja anafylaktistyyppisiä reaktioita imeväisille ja alle 3-vuotiaille lapsille. Aineen vastaanotto, käyttö ja antaminen on sallittu vain tehtäviin valtuutetuille henkilöille. Aineen vastaanotossa, säilytyksessä, käytössä, siirtämisessä ja hävittämisessä on noudatettava paikallisten viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Tulkittaessa tunnin keuhkokuvia mahdollinen ei-spesifinen 67 Ga:n kertymä on huomioitava. Tällaiset löydökset eivät viittaa interstitiaaliseen keuhkotautiin. Gallium 67 Ga-yhdisteiden esiintyminen suolistossa, mikä johtuu yhdisteiden kerääntymisestä maksaan ja näin ollen myös sappinesteeseen, voi vähentää diagnostista hyötyä intraabdominaalisten kohteiden havainnoinnissa. Tällaisissa tapauksissa saattaa olla apua docx 2

3 laksatiivisten aineiden ottamisesta ennalta. Laksatiivien antamisessa insuliinidiabeetikoille on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Gallium ( 67 Ga) on luustoon vaikuttava radionuklidi. Sen vuoksi on noudatettava erityistä varovaisuutta pienten lasten kohdalla. Kasvavien luutumakkeiden (epifyysilevyt) ja punasoluja valmistavien kudosten säteilyttäminen vaatii tarkkaa harkintaa (katso dosimetria). 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Monet lääkeaineet vaikuttavat galliumin ( 67 Ga) biologiseen jakautumiseen, mukaan lukien sytotoksiset aineet, immunosupressiiviset aineet (steroidit mukaan lukien), radiovarjoaineet, fentiatsiinit, trisykliset antidepressiivit, metoklopramidi, reserpiini, metyylidopa, oraaliset kontraseptiivit ja stilbestroli. Esimerkiksi: Esihoito jollain sytotoksisella aineella voi lisätä radiogalliumin kertymää luustoon, jonka seurauksena kertymät maksassa, pehmeissä kudoksissa ja myös kasvaimissa vähenevät. Ei-spesifistä, ei-patologista 67 Ga:n kertymistä keuhkoihin on todettu potilailla, jotka ovat saaneet varjoainetta radiolymfangiografiassa. Kateenkorvassa on havaittu merkittävää galliumin kertymää lapsilla, jotka ovat saaneet kemoterapiaa ja radioterapiaa. Tämä ei ole patologista ja se on seurausta sekundäärisestä hyperplasiasta. Lääkeaineet, jotka aiheuttavat plasman prolaktiinitason nousua, voivat aiheuttaa galliumin lisääntynyttä kertymää maitorauhasiin. Muutoksia 67 Ga:n radiokinetiikassa ja sitoutumisessa kudoksiin saattaa ilmetä rautavalmisteterapian jälkeen. Virheellisten positiivisten tulosten mahdollisuus on aina pidettävä mielessä. 4.6 Raskaus ja imetys Jos on välttämätöntä antaa radioaktiivisia valmisteita synnytysikäisille naisille, mahdollinen raskaus on aina varmistettava. Jokaisen naisen, jonka kuukautiset ovat jääneet tulematta, katsotaan olevan raskaana, kunnes toisin todistetaan. Epävarmoissa tapauksissa on tärkeää pitää säteilylle altistuminen niin alhaisena kuin haluttujen kliinisten tietojen saaminen edellyttää. Vaihtoehtoisia menetelmiä, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä, kannattaa harkita. Radionuklidiset menetelmät raskaana oleville naisille aiheuttavat säteilyannoksen myös sikiölle. Radiogalliumia ei kannata käyttää missään raskauden vaiheessa, vaikkakin sen antaminen saattaa olla oikeutettua poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi parannettavissa olevassa neoplastisessa sairaudessa, joka vaatii rutiininomaista kemo- tai radioterapiaa, millä on kiistattomasti teratogeenistä vaikutusta. Tällaisissa tapauksissa on otettava huomioon dosimetria. Erityisen huolellisesti täytyy harkita sitä mahdollista riskiä, että sekä äiti että sikiö altistuvat säteilylle. Yli 0,5 mgy:n absorboitunutta annosta pidetään yleensä liian vaarallisena kehittyvälle sikiölle. Suuremmat annokset voivat docx 3

4 tapauskohtaisesti olla oikeutettuja raskauden myöhemmässä vaiheessa. Kuitenkin täytyy muistaa, että 185 MBq:n säteilyannoksesta absorboituu aikuisen (70 kg) raskaana olevan naisen kohtuun noin 19 mgy:tä. Imetys: Galliumia ( 67 Ga) suositellaan annettavaksi imettäville naisille vasta sen jälkeen, kun rintaruokinta on lopetettu. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Gallium ( 67 Ga) sitraatin diagnostiset aktiivisuudet eivät todennäköisesti vaikuta autonajoeikä laitteiden käyttökykyyn. 4.8 Haittavaikutukset Altistuksen ionisoivalle säteilylle on perustuttava aina kunkin potilaan kohdalla odotettavissa oleviin etuihin. Annettava radioaktiivisuusannos on pidettävä niin pienenä kuin halutun diagnoosin tai hoitotuloksen saavuttamiseen välttämättä tarvitaan. Altistuminen ionisoivalle säteilylle on yhteydessä syövän syntyyn ja se voi aiheuttaa perinnöllisiä sairauksia. Nykyisten tutkimusten mukaan näitä haittavaikutuksia ilmenee isotooppitutkimuksissa käytetyistä alhaisista säteilyannoksista johtuen erittäin harvoin. Monissa isotooppilääketieteel- lisissä tutkimuksissa saatava säteilyannos on alle 20 msv (vaikuttava annos/ede). Suuremmat annokset voivat olla perusteltuja joissakin kliinisissä tapauksissa. Laskimonsisäisen Gallium ( 67 Ga) sitraatti-injektion on todettu aiheuttavan anafylaktisia reaktioita (arvioitu esiintymä on 1-5 tapausta injektiota kohti). Oireet ovat jokseenkin vähäisiä: kuumeilua, yleistä punoitusta, eryteemaa, pruritusta ja/tai urtikariaa. 4.9 Yliannostus Gallium ( 67 Ga) sitraattia saa antaa laskimonsisäisesti ainoastaan siihen koulutettu henkilökunta asianmukaisissa kliinisissä tiloissa. Yliannostuksen mahdollisuus on siksi vähäinen. Säteilyn tahattomassa yliannostuksessa voidaan kokonaissäteilyä vähentää antamalla laskimonsisäisesti sopivaa kelatoivaa ainetta (kuten muillekin raskasmetalleille). Radionuklidin erittymistä elimistöstä voidaan tarvittaessa edesauttaa juomalla runsaasti nesteitä ja käyttämällä laksatiiveja. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka ATC-koodi: V09HX docx 4

5 Galliumin kerääntymisen kasvainkudoksiin ja tulehduskohteisiin on katsottu johtuvan sen samankaltaisesta käyttäytymisestä raudan kanssa. Galliumin esiintyminen transferriinissä, ferritiinissä ja laktoferriinissä on todettu in vivo ja transferriinin kohdalla myös in vitro. Kuvantamisessa ihmiselle annettavissa kemiallisissa annoksissa (<10-7 mg/kg) ei galliumilla ole havaittu kliinisesti merkittäviä farmakodynaamisia vaikutuksia. Suurten galliumannosten on todettu vaikuttavan kehon kudoksiin ja sen hajoamistuote sinkki (>2 gm) on todettu myrkylliseksi ihmiselle. 5.2 Farmokokinetiikka Saadusta annoksesta erittyy % munuaisten kautta ensimmäisen 24 tunnin aikana. Jäljellä oleva aktiivisuus erittyy hitaasti suoliston kautta (puoliintumisaika 25 päivää). Seitsemän päivää injektion jälkeen on kehossa tavallisesti jäljellä noin 65 % saadusta annoksesta. Pääosa galliumista jää luustoon (25 % saadusta annoksesta). Muita elimiä, joissa on nähtävissä aktiivisuutta, ovat maksa, perna, munuaiset, kyynel- ja sylkirauhaset, nenänielu ja rinnat (erityisesti imetettäessä). 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Yhden laskimonsisäisen gallium sitraatti -annoksen myrkyllisyys riippuu eliölajista ollen huomattavasti myrkyllisempi koirille kuin rotille. Galliumilla on kumulatiivista toksisuutta. Usean viikon aikana annettu 6,5-20 mg/kg kokonaisannos on hengenvaarallinen. Nämä annokset ovat noin 1000 kertaa suurempia kuin diagnostisessa tarkoituksessa ihmiselle annettava 67 Ga:n annos (toisin sanoen <1 ug/70kg). Galliumin mahdollisista mutageenisistä tai karsinogeenisistä vaikutuksista ei ole tietoa saatavilla. Galliumin on todettu olevan teratogeeninen suurina annoksina, mutta riskien arvioimiseksi ei ole olemassa tarpeeksi tietoa. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Natriumsitraatti, Bentsyylialkoholi, Natriumkloridi, Injektionesteisiin käytettävä vesi. Valmisteen ph on Yhteensopimattomuus Ei tunnettuja yhteensopimattomuuksia docx 5

6 6.3 Kestoaika Gallium 67 Ga sitraatti injektionesteen kelpoisuusaika on 10 päivää aktiivisuuden referenssipäivästä ja -ajasta. Aktiivisuuden referenssipäivä ja -aika sekä viimeinen käyttöpäivä ja -aika on merkitty pakkaukseen ja lähetyslistaan. Avatun valmisteen käyttöaika on kahdeksan tuntia. 6.4 Säilytys Säilytä alle 25 C. Avattu pakkaus säilyy 8 tuntia jääkaapissa. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Lasipullo 10 ml (tyyppi 1 Ph.Eur.), joka on suljettu kumikorkilla ja alumiinisulkimella. Gallium 67 Ga sitraatti injektionestettä on saatavana referenssipäivänä ja -aikana seuraavilla aktiivisuuksilla ja tilavuuksilla: 82 MBq 2,2 ml 123 MBq 3,3 ml 205 MBq 5,5 ml 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Radioaktiivisten lääkkeiden annostelu aiheuttaa ulkoisen säteilyvaaran tai kontaminaatioriskin muille henkilöille, jotka joutuvat tekemisiin potilaan virtsan, oksennuksen tai muiden eritteiden kanssa. Kansallisia säteilyturvatoimenpiteitä on noudatettava. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJAN Mallinckrodt Medical B.V. Westerduinweg LE Petten The Netherlands 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/ UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ docx 6

7 TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ DOSIMETRIA Tällä tuotteella 185 MBq aktiivisuus aiheuttaa tyypillisesti 22 msv ekvivalenttiannoksen painon ollessa 70 kg. Absorboitunut annos luun pinnalla olisi tällöin 109 mgy. Jotta lapsilla päästään samaan annokseen on aktiivisuus pudotettava kymmenenteen osaan. Kontaminaatio 66 Ga osuus säteilyannoksesta on alle 0,5 % valmistushetkellä ja se vähenee nopeasti isotoopin lyhyen fysikaalisen puoliintumisajan vuoksi (9 tuntia). 66 Ga on positroni- ja gammaemitteri. Alla oleva annostaulukko (ICRP53) antaa absorboituneet annokset seitsemälle pääelimelle sekä viidelle lisäelimelle (*). Absorboitunut annos aktiivisuusyksikköä kohden (mgy/mbq) Elin Aikuiset 15-vuotiaat 10-vuotiaat 5-vuotiaat 1-vuotiaat Luun pinta Rinta Keuhkot Sukurauhaset Munasarjat Kivekset Punainen ydin Kilpirauhanen Lisämunuaiset Perna ULI-seinämä LLI-seinämä Maksa 0,59 0,08 0,05 0,19 0,14 0,15 0,12 0,20 0,12 0,87 0,08 0,1 0,07 0,25 0,08 0,18 0,2 0,15 0,27 0,16 1,4 0,09 0,12 0,16 0,11 0,4 0,13 0,26 0,31 0,25 0,45 0,23 2,4 0,15 0,19 0,24 0,17 0,74 0,2 0,36 0,48 0,41 0,72 0,33 5,6 0,29 0,36 0,44 0,33 1,5 0,37 0,57 0,87 0,75 1,4 0,61 Efektiivinen annos 0,12 0,16 0,25 0,4 0,79 (msv/mbq) 12. RADIOFARMASEUTTISTEN VALMISTEIDEN VALMISTUSOHJEET Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti docx 7

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dolox vet. 50 mg purutabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi purutabletti sisältää: Karprofeeni 50 mg Apuaineet: Nestemäinen maksa-aromi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 (13) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasmin 0,03 mg / 3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 0,030 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dolagis vet 50 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi tabletti sisältää: Karprofeeni 50 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEEVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI imenrix, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa. Konjugoitu meningokokki A, C, W-135 ja Y rokote. 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa toisella puolella merkintä A1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Anastrozol medac 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg anastrotsolia. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duodart 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia).

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVAN HALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA CPMP/3258/03 1/11 EMEA 2004 Artikkeli 30 Viittaus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää pankreatiinia 300 mg 1 kapseli vastaa: lipaasia 25 000 Ph.Eur.yks, amylaasia 18 000 Ph.Eur.yks. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Creon 10 000 enterokapseli, kova Creon 25 000 enterokapseli, kova Creon 40 000 enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Creon 10 000 enterokapseli,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra valmista oraaliliuosta sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Eprinex Pour-On vet. 5 mg/ml kertavaleluliuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Eprinomektiini 5 mg. Apuaineet: Butyylihydroksitolueeni

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Koirille Koirien kirpputartuntojen (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) ehkäisyyn ja hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 10 25 kg 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Imidaklopridi Permetriini 100 mg/ml 500 mg/ml Apuaine:

Lisätiedot

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen

PARENTERAALINEN RAVITSEMUS. Dipeptiven Glavamin. Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen PARENTERAALINEN RAVITSEMUS Dipeptiven Glavamin Glutamiinivalmisteet parenteraaliseen ravitsemukseen Glutamiini parenteraalisessa ravitsemuksessa osana tehohoitopotilaan parenteraalista ravitsemusta leikkausten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Verenpainetaudin hoito. Sydämen vajaatoiminnan hoito. Maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMITRID -tabletti ja AMITRID MITE -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Amitrid-tabletti sisältää 5,68 mg amiloridihydroklorididihydraattia (vastaa

Lisätiedot