JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 28 Lyseon lukion painotukset 5 29 Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen toimintaan liittyvät rakennemuutosohjelman selvitystehtävät 30 Joensuun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen vahvistaminen Avustus Itä-Suomen suomalais-venäläiselle koululle Talouden toteuma Joensuun konservatorion lukukausimaksut alkaen Joensuun seudun kansalaisopiston viran (nro 50434) virkanimikkeen muutos ja toimen täyttäminen Apulaisrehtorin viran perustaminen Joensuun konservatorioon Pasuunansoiton lehtorin viran muuttaminen matalien vaskien päätoimisen tuntiopettajan tehtäväksi Tiedotusasiat Viranhaltijoiden päätökset 19

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Läsnä Ketonen Matti puheenjohtaja Tahvanainen Ville varapuheenjohtaja Poistui klo käsittelyn aikana Asikainen Katja jäsen Hyökki Sirpa jäsen Mannelin Maarita jäsen Poistui klo käsittelyn aikana Minguet Alain jäsen Ojalammi Mari jäsen Poistui klo käsittelyn aikana Puhakka Antero jäsen Riikonen Jarkko jäsen Rämänen Pirjo jäsen Toivanen Ville jäsen Väänänen Mauno varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Turtiainen Anu-Helena pöytäkirjanpitäjä Lehikoinen Petri rehtori Poistui 28 käsittelyn aikana klo Poissa Lehtinen Iida nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Matti Ketonen puheenjohtaja Anu-Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Katja Asikainen pöytäkirjan tarkastaja Sirpa Hyökki pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen hallintopalvelujen toimistossa, os. Torikatu 21 C, 3. krs., klo Pöytäkirjanpitäjä Anu-Helena Turtiainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VARKOLK 26 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta VARKOLK 27 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Asikainen ja Sirpa Hyökki

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Lyseon lukion painotukset 3051/ /2014 VARKOLK 28 Painotukset toimivat lukiotoimintaa ohjaavana linjaratkaisuna. Niiden tulee näkyä opetussuunnitelmassa. Lautakunnan edellisessä kokouksessa määriteltiin uu den valmistuvan Joensuun yhteiskoulun lukion painotukset ja erikoislinjat. Näin ollen tässä yhteydessä on syytä täsmentää myös Lyseon lukion pai no tukset. Lyseon lukion opettajakunta, oppilaskunnan hallitus ja yhteistyötoimikunta esittä vät, että lyseon lukioon nimettäisiin kolme painotusta: yhteiskunta ja kan sainvä li syys, luonnontieteet ja teknologia sekä media ja kulttuuri. Edelleen em. tahot esit tä vät, että edellä olevien painotusten perusteella Lyseon lukion eri tyis teh tävik si Joensuun kaupungin lukio-opetuksessa nimettäisiin seuraavat ko ko nai suudet: tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen, jolloin Lyseon lukio toi mii pilottikouluna kaupungin lukioiden tvt hankkeissa ja Lyseon lukiolle osoite taan tässä erityistehtävässä tarvittavat resurssit; akateemiseen maailmaan val men ta mi nen ja akateemisten alojen valintakokeisiin valmentavien kurssien jär jes tä mi nen seuraavilla aloilla: kauppatiede, oikeustiede, lääketiede, opet ta jaopin not ja teknillinen korkeakoulu; yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa; IB ope tus. (liite) Edelleen esityksessä esitetään, että urheiluakatemian opinnot avattaisiin Lyseon lu kion opiskelijoille. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta keskustelee asiasta, kuulee rehtoria ja mer kit see asian tässä vaiheessa tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Lyseon lukion painotukset/lyseon lukion opettajakunnan, oppilaskunnan hallituksen ja yhteistyötoimikunnan esitys

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen toimintaan liittyvät rakennemuutosohjelman selvitystehtävät 2542/ /2014 VARKOLK 29 Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä ( ) rakennemuutosohjelmasta ja sitä varten laadittavista selvityksistä. Ra kenne muu tos oh jel ma liittyy kaupungin vaikeaan taloustilanteeseen. Palveluiden jär jes tä mi nen nykyisellä tavalla ja nykyisessä laajuudessa ei ole jatkossa mah dollis ta kohtuullisella verorasituksella. Palvelurakennetta, palvelujen jär jes tä mis tapaa, tuotannon tehokkuutta ja rahoitusmalleja on muutettava. Varhaiskasvatusja koulutuskeskus ja sen edeltäjä koulutustoimi ovat olleet rakennemuutoksen koh tee na useita vuosia. Tärkein rakennemuutoksen kohde on ollut koulujen yhdis ty mi set ja lakkautukset. Vuosien aikana Joensuussa on lak kau tettu viisi alakoulua, yksi yläkoulu, yksi lukio ja lisäksi kahden lukion yhdistymisestä on tehty päätös. Lisäksi peruskoulujen tuntijako on valtakunnallisessa mi ni missä. Rakennemuutosohjelman seuraava vaihe on kuluvan kevään aikana tehtävät jatkoselvitykset. Talousarvion 2015 valmistelua varten on määritelty 21 erillistä selvitystehtävää ja niille vastuutahot sekä määräajat. Kaupunginhallitus päätti , että kaikki selvitykset tullaan käsittelemään samanaikaisesti ja selvitystyö tulee tehdä mennessä. Rakenneohjelman selvityksiä valmistellaan kaupunginhallituksen johdolla ja kau pun gin hal li tus pyytää tarvittavat lausunnot tuottajan neuvottelukunnalta. Tuot ta jan neuvottelukunta voi järjestää mahdollisesti tarvittavan yhteistyön lauta kun tien kanssa haluamallaan tavalla. Tuottajan neuvottelukunta voi myös valmistella lisäesityksiä rakennemuutosohjelmaan ja esittää nyt selvitysten alla olevia asioita korvaavia, euromääräisesti vastaavansuuruisia, ehdotuksia. Myös tuotannon ja tuottavuuden kehittämisen tavoitteita ja sitä kautta syntyviä säästöjä voidaan sisällyttää rakennemuutosohjelmaan selvitettävien asioiden lisäksi. Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen toimialaan liittyvät kolme sel vi tys teh tävää: 1) esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toi min ta mal lin ke hit tämi nen. Selvitystä valmistellaan työryhmässä, jonka pu heen joh ta ja na on päi vähoi don johtaja. 2) konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan ta lou del li set ja toi min nal li set synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toi min ta muo to. Sel vi tys tä valmistellaan yhteistyössä tilaajajohtajan ja tuotannon esi mies ten kans sa. 3) peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen. Selvitystä val mis tel laan ti laa jan joh ta jan ja tuotannon esimiesten kanssa. Lisäksi selvitystehtävä, jossa pohditaan logistiikkakeskuksen perustamista, liittyy varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen toimintaan koulukuljetusten jär jes tämi sen osalta.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Selvitystehtävien laadinta on käynnistetty jo vuoden 2013 puolella. Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen selvitystehtävien tämänhetkisestä valmistelutilanteesta. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi sel vi tys teh tävien tilanteen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Maarita Mannelin poistui klo käsittelyn aikana.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Joensuun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman päivityksen vahvistaminen / /2013 VARKOLK 30 Kaupungin hallintosäännön 41 mukaan Lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu vah vis taa kasvatuksen ja opetuksen kuntatason suunnitelmat Opetushallituksen ohjeen mukaisesti vapaaehtoinen A-kieli on vapaaehtoinen va lin ta pää tök seen asti. Sen jälkeen voidaan edellyttää valintaan sitoutumista. Kos ka kui ten kin oppilaan tekemä valintapäätös on joskus tehty ilmeisen heikoin pe rus tein tai opiskelu saattaa muusta syystä osoittautua liian raskaaksi, voidaan kes keyt tä mi nen joskus sallia. Paikalliseen opetussuunnitelmaan voidaan kirjata hy väk syt tä vät keskeyttämisperusteet sekä menettelytapa keskeyttämistä haettaes sa. On suotavaa, että menettely ja perusteet ovat yhtenevät kaikissa saman perusopetuksen järjestäjän ylläpitämissä oppilaitoksissa. Nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmassa olevaan A-kieltä koskevaa teks tiä halutaan edellä mainitun perusteella tarkentaa. Voimassa oleva teksti A2-kielen ryhmän muodostaminen Joensuun kaupungin kouluissa edellyttää vähin tään 12 oppilasta. Esitys ryhmän perustamisesta tehdään alueellisesti ylä koulun johdolla. Jos oppilas valitsee A2-kielen, niin hän sitoutuu opiskelemaan si tä ko ko perusasteen ajan. Erittäin perustellusta syystä huoltaja voi anoa op pi laan A2-kie len opiskelun keskeyttämistä. Vapaamuotoinen anomus pe rus te lui neen osoi te taan koulun rehtorille. Keskeytyksen hyväksyy koulun rehtori kuul tu aan op pi laan opettajia ja alakoulun oppilaan kyseessä ollen tulevan yläkoulun reh toria. Tarkennettu teksti A2-kielen ryhmän muodostaminen Joensuun kaupungin kouluissa edellyttää vähin tään 12 oppilasta. Esitys ryhmän perustamisesta tehdään alueellisesti ylä koulun johdolla. Jos oppilas valitsee A2-kielen, niin hän sitoutuu opiskelemaan si tä ko ko perusasteen ajan. Erittäin perustellusta syystä huoltaja voi anoa op pi laan A2-kie len opiskelun keskeyttämistä. Tällaiset perustellut syyt ovat: 1. Op pi mis vai keu det, joiden tulee olla asiantuntijan toteamat. 2. Terveydelliset syyt, jois ta lausunnon antaa lääkäri tai kouluterveydenhoitaja. 3. Oppilaan oman elä män ti lan teen muuttuminen, esimerkiksi koulun vaihto. Huol ta ja voi hakea va pau tus ta lukuvuoden lopussa perustellulla kirjeellä reh to rilta ensin opettajan kans sa keskusteltuaan. Koulun rehtori tekee kirjallisen päätök sen kuultuaan op pi laan vanhempia, opettajia ja alakoulun oppilaan kyseessä ol len tulevan ylä kou lun rehtoria. Huoltajille tiedotetaan valinnan sitovuudesta kir jal li ses ti ja van hem pain il lois sa. Valmistelija: aluevastaava Anu-Helena Turtiainen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää vahvistaa perusopetuksen opetus suun ni tel man päivityksen. Päivitetty Joensuun kaupungin perusopetuksen ope tus suun ni tel ma astuu voimaan Koulut päivittävät ope tus suun ni telman sa vastaamaan kaupungin opetussuunnitelmaa mennessä.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu peruskoulut

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Avustus Itä-Suomen suomalais-venäläiselle koululle / /2014 VARKOLK 31 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö pyytää Joensuu kaupungilta :n avustusta vuodelle Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiön hallituksen pää töksen mukaisesti säätiö pyytää avustusta samansuuruisena kuin vuonna 2013, eikä huo mioi oppilasmäärän kasvua tai kotikuntakorvauksen perusosan nousua. Valmistelija: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää euroa Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiölle koulutoimintaa varten vuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun kuntarahoitusahakemus 2014 Jakelu Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Talouden toteuma / /2014 VARKOLK 32 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion tulosaluekohtaiset toteumat (toimintakate) ajalta ovat seuraavat (suluissa vuoden 2013 vastaavan ajankohdan tilanne): 410 Koulutuspalvelut 11,9 % (14,0 %) 440 Päivähoitopalvelut 13,4 % (15,4 %) 470 Konservatorio 10,0 % ( 9,9 %) 490 Kansalaisopisto -11,7 % ( -8,1 % ) Yhteensä 12,0 % (13,9 %) Koulutuspalveluiden talouden toteuman suoraa vertailua edelliseen vuoteen toimintakatetasolla vaikeuttaa ulkopuolinen hankerahoitus, joka näkyy talouden toteumassa toimintatuloina. Toimintatulojen toteuma oli 111,5 %. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuma oli 61,5 %. Vuoden 2014 tulot muodostuvat pääosin vuodelta 2013 siirtyneestä, kuluvalle vuodelle osoitetusta ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Luotettavamman kuvan talouden tilanteesta antaa toimintakulujen vertailu edelliseen vuoteen. Toimintakulujen osalta toteuma oli 14,4 %, kun vastaavan ajankohdan toteuma 2013 oli 15,9 %. Talouden tilanne on siten n. 1,5, % parempi kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Päivähoitopalvelujen talouden toteuma on n. 2,0 % parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Konservatorion talouden toteuma on n. 0,1 % heikompi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena.konservatorion talousarvio ylittyi v n Kansalaisopiston talouden toteuma on n. 3,6 % parempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Valmistelija: talouspäällikkö Jaakko Majavaara Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteuman ajalta Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Talouden toteuma (2,2014), Perusopetus ja tukipalvelut Liite 4 Talouden toteuma (2,2014), Lukiokoulutus Liite 5 Talouden toteuma (2,2014), Päivähoitopalvelut Liite 6 Talouden toteuma (2,2014), Konservatorio

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Liite 7 Liite 8 Talouden toteuma (2,2014), Kansalaisopisto Talouden toteuma (2,2014), yhteenveto

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Joensuun konservatorion lukukausimaksut alkaen 3021/ /2014 VARKOLK 33 Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaan (37, kohta 5) varhaiskasvatus- ja kou lu tus lau ta kun ta päättää varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksessa pe rit tä vistä maksuista. Joensuun kaupungin v talousarvion mukaan Joensuun konservatorion takso ja korotetaan ja tuloja lisätään ( euroa). Joensuun konservatorion lukukausimaksujen ja soitinvuokrien korotus on kes kimää rin 10 %. Syyslukukaudelta kertyvä tuotto on noin ja vuositasolla (2015) noin suurempi kuin vuonna Konservatorio säästää muilla keinoilla, jotta päästään talousarvion tavoitteeseen Valmistelija: Joensuun konservatorion rehtori Pasi Hirvonen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää korottaa Joensuun kon ser va torion lukukausimaksuja alkaen liitteen mukaisesti perustuen vuoden 2014 talousarvion linjaukseen ja antaa konservatorion rehtorille oikeuden mää ritel lä kustannusrakenteeltaan epätyypillisten kurssien ja soitinvuokrien maksut. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Joensuun konservatorion lukukausimaksut alkaen Jakelu Joensuun konservatorio

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Joensuun seudun kansalaisopiston viran (nro 50434) virkanimikkeen muutos ja toimen täyttäminen 89/ /2013 VARKOLK 34 Joensuun seudun kansalaisopiston suunnittelijaopettajan virkaa (nro 50434) hoitanut työntekijä on irtisanoutunut virastaan alkaen. Joensuun seudun kansalaisopiston suunnittelijaopettajan virkanimike tulisi muuttaa paremmin opiston taloudellista ja toiminnallista tilannetta vastaavaksi koulutussuunnittelijan toimeksi. Virkanimikkeen muutoksen perustelut: Kuvataiteen ainealueella työskentelee tällä hetkellä kaksi suunnittelijaopettajaa, joista toinen jää eläkkeelle alkaen. Lisäksi toinen suunnittelijaopettajista on jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 alusta. Joensuun seudun kansalaisopiston jatkuvasti kiristyneen taloudellisen tilanteen johdosta, on henkilöstösuunnitelmaa jouduttu tarkastelemaan hyvin kriittisesti erityisesti eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Kuvataiteen osalta tilannetta on tarkasteltu yhdessä vakinaisen henkilöstön kanssa ja yhteinen näkemys on, että suunnitteluopettajan virka voitaisiin muuttaa koulutussuunnittelijan toimeksi. Koulutussuunnittelijan vuosittainen työaika on n h ja siihen ei kuulu opetusta. Suunnittelijaopettajan vuosityöaika on h, josta opetusta voi olla maksimissaan 580 h ja loput muuta työtä. Tällä hetkellä suunnittelijaopettaja on opettanut 300 h/vuosi. Tämä tuntimäärä siirtyisi tuntiopettajien opetettavaksi. Tältä osin kustannukset nousevat n Suunnittelijaopettajan palkkakustannukset vuositasolla ovat n Tässä kuvataiteen virkajärjestelyn yhteydessä, osa kuvataiteen suunnitteluvastuusta siirtyy myös kädentaitojen ja kuvataiteen koulutussuunnittelijalle. Tällöin vuoden 2015 alusta eläkkeelle siirtyvän kuvataiteen toinen suunnittelijaopettajan virka voitaisiin jättää tuossa vaiheessa täyttämättä ja tarkastella kuvataiteen ainealueen suunnittelun ja opetuksen onnistumista uudistetulla henkilöstörakenteella. Näillä muutoksilla on tarkoituksena vähentää Joensuun seudun kansalaisopiston henkilöstökustannuksia n vuositasolla, mutta samalla turvata riittävät resurssit opetuksen suunnittelutyöhön. Valmistelija: Joensuun seudun kansalaisopiston rehtori Tero Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaostolle, että a) Joensuun seudun kansalaisopiston suunnittelijaopettajan virka (nro 50434, kuvataide) muutetaan koulutussuunnittelijan toimeksi. b) henkilöstö- ja työllisyysjaosto antaa luvan toimen täyttämiseen vakinaisella

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta työntekijällä alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu henkilöstö- ja työllisyysjaosto

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Apulaisrehtorin viran perustaminen Joensuun konservatorioon 89/ /2013 VARKOLK 35 Ammatillisen koulutuksen lakisääteiset muutokset opintoajoissa (2-4 v.) asettavat opintojen suunnittelulle erityisiä haasteita. Muutokset astuivat voimaan Kansallisen oppilaitosverkon sekä kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen lisää merkittävästi painetta hallinnollisten tehtävien resurssien lisäämiseksi. Konservatorion apulaisrehtorijärjestelystä lautakunta on päättänyt kokouksessaan Esko Kauppinen on toiminut apulaisrehtorina lin janjoh ta jan työn ohella lähtien. Konservatorion henkilöstösuunnitelman mukaisesti konservatorioon perustetaan apulaisrehtorin virka ja konservatorio luopuu kolmen (3) lin jan joh tajan mallista ja siirtyy kahden (2) linjanjohtajan (taidemusiikki, rytmimusiikki) mal liin. Pop-jazzlinjanjohtaja Esko Kauppinen siirretään sisäisesti ko ko nais työajas sa olevan apulaisrehtorin virkaan alkaen. Apulaisrehtori toi mii tarvit taes sa rehtorin sijaisena. Apulaisrehtorin virkaan tarvittava ta lou del li nen li säre surs si saadaan muuttamalla pasuunansoiton lehtorin virka päätoimiseksi tehtä väk si ja muilla säästöillä. Lisäkustannus virasta on noin per vuosi. Valmistelija: Joensuun konservatorion rehtori Pasi Hirvonen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää edellä esitettyjen muutosten perusteella esittää henkilöstö- ja työllisyysjaostolle, että konservatorioon perustetaan alkaen apulaisrehtorin virka. Virkaan siirretään sisäisesti kon ser va to rion henkilöstösuunnitelman mukaisesti pop-jazzlinjanjohtaja Esko Kaup pi nen oman suostumuksensa mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Henkilöstö- ja työllisyysjaosto

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Pasuunansoiton lehtorin viran muuttaminen matalien vaskien päätoimisen tuntiopettajan tehtäväksi 89/ /2013 VARKOLK 36 Konservatorion matalien vaskien tuntimäärä on useiden vuosien ajan ollut vähem män kuin viran edellyttämä tuntimäärä ja tehtävät on hoidettu mää rä ai kaisel la päätoimisella tuntiopettajalla. On tarkoituksenmukaista muuttaa virka toistai sek si voimassa olevaksi päätoimiseksi matalien vaskien tuntiopettajan teh täväk si konservatorion henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Valmistelija: Joensuun konservatorion rehtori Pasi Hirvonen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää edellä esitettyjen muutosten pe rus teel la esittää henkilöstö- ja työllisyysjaostolle, että konservatorion pa suunan soi ton lehtorin virka lakkautetaan ja päätoiminen matalien vaskien tun tiopet ta jan tehtävä täytetään alkaen toistaiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Henkilöstö- ja työllisyysjaosto

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tiedotusasiat VARKOLK 37 Opetus- ja kulttuuriministeriö/päätös /10/090/2014 Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen - Joensuun kaupunki, Teija Homanen ym:t Tuupovaaran yhtenäiskoulun säilyttämisen puolesta adressi Pyhäselän lukion ja koulun oppilaskunnat Kannanotto Pyhäselän lukion säilymisen puolesta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Ville Tahvanainen poistui klo käsittelyn aikana. Mari Ojalammi poistui klo käsittelyn aikana. Liitteet Liite 10 Päätös /Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen Liite 11 Tuupovaaran yhtenäiskoulun säilyttämisen puolesta adressi Liite 12 Kannanotto Pyhäselän lukion säilymisen puolesta

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Viranhaltijoiden päätökset VARKOLK 38 Enon koulun ja lukion rehtori , Hammaslahden koulun rehtori Heinävaaran koulun rehtori Kanervalan koulun rehtori Karsikon koulun rehtori Kiihtelysvaaran koulun rehtori Marjalan koulun rehtori Nepenmäen koulun rehtori , Niinivaaran koulun rehtori Noljakan koulun rehtori : Tutkimuslupapäätös Pataluodon koulun rehtori Rantakylän koulun rehtori Suhmuran koulun rehtori Tuupovaaran koulun rehtori Utran koulun rehtori , Lyseon peruskoulun rehtori , : Koulutilojen käyttöpäätös Pielisjoen koulun rehtori , Pyhäselän koulun rehtori , 6: Koulutilojen käyttöpäätökset Lyseon lukion rehtori Niinivaaran lukion rehtori Pyhäselän lukion rehtori , 13, 16, 17: Palkanmaksua kosk. Konservatorion rehtori

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja PT-päätökset: , 67, 69-82, Ulkomaanmatkapäätökset: , : Koulunkäynninohjaajan toimen nro ja täyttö 69-87: Koulujen KV-toiminnan tukeminen vuonna : Kanervalan koulun va. rehtori ajalla : Kanervalan koulun varajohtaja ajalla : Tutkimuslupapäätös : Eropäätös Päivähoidon johtaja , 14 työsopimusta : Salassa pidettävä : Tutkimuslupapäätökset : Väliaikaisen ryhmäperhepäivähoitoyksikön perustaminen Päivähoidon aluevastaava (TP) Salassa pidettävä: Suunnittelija (MA) Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi, eikä ota ko. päätöksiä kuntalain 51 :n nojalla koulutuslautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 26-29, 32, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 30, 31, 33 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite ja sähköposti: Joensuun varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Käyntiosoite: Torikatu 21 C, 3. krs., JOENSUU Postiosoite: Torikatu 21 C, 3. krs., JOENSUU Sähköposti: Pykälät 30, 31, 33 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ päätös, johon haetaan oikaisua - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Kunnallisvalitus Pykälät Hallintovalitus Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

23 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Sivistyslautakunta 02.03.2011 AIKA 02.03.2011 klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot