PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro1/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT 9 AJANKOHTAISASIAT 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 SEURAAVAT KOKOUKSET 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valitusasiakirjojen toimittaminen

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 13:00 14:10 Paikka Saimaankatu 64 OSALLISTUJAT Muut osallistujat pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Seija Saittakari Katja Ilmoniemi Veli-Pekka Koskinen Pirkko Kauren Jenna Koskelo Varajäsen Tatu Söyrilä Hallintojohtaja Pelastusjohtaja Hallintopäällikkö Henkilökunnan edustaja Jari Paakkunainen Jari Hyvärinen Merja Saasmo Petri Marjamäki Poissa Riitta Karjalainen Ilpo Markkola ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2013 Allekirjoitukset Katja Ilmoniemi Pirkko Kauren PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Tuija Salonen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Kaurenin ja Katja Ilmoniemen. Päätös: Tämä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kauren ja Katja Ilmoniemi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin ja lisättiin kohtaan: 10 Muut mahdolliset asiat Hallintopäällikön päätös /1 Pelastuslaitoksen tulostuksen palvelun hankinta, oikaisuvaatimus

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan (liite1). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät- Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallintoohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2012 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 2). Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot ylijäämä/ alijäämä Pelastustoimi Ilman poistoja ja rahoituseriä Ensihoito ilman poistoja ja rahoituseriä Nettoinvestoinnit vuonna 2012 olivat (valtionavut ja vaihtoautotulot huomioituna) Pelastustoimi Ensihoito - Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,38 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,71 kirjataan voitto- ja tappiotilille.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä allekirjoitettiin tilinpäätös. Päätettiin lähettää ne esitetyn mukaisesti maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja tilikauden tuloksen käsittely esitetyn mukaisesti. Toimenpiteet: ote maakuntavaltuustoon

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvion valmistelu perustuu vuoden 2012 tilinpäätökseen, tiedossa olevaan Kunnallisen virkaehtosopimuksen palkankorotuksiin, arvioituihin Heinolan ja Lahden Paavolan pelastusasemien valmistumiseen ja niiden vuokravaikutuksiin sekä voimassa olevan palvelutasopäätöksen talousarvioennusteisiin. Ensihoidon talousarvioesitys 2014 tehdään, kun Ensihoitokeskus on käynyt neuvottelut kuntien kanssa ja sen jälkeen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2014 ilman korkoja ja poistoja ovat euroa (nousua vuodesta ,50 %) ja toimintatuotot euroa. Talousarvioesitys on laadittu tasapainoiseksi eli tilikauden 2014 tulos on 0. Investointisuunnitelma tarkennetaan myöhemmin. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa olevat investointiluvut perustuvat ko. vuosien ennakoituihin poistoihin. Kuntien maksuosuuden nousuksi on ennakoitu vuodelle ,50 %. Paavolan pelastusaseman valmistuminen vaikuttaa merkittävästi vuosien 2014 ja 2015 maksuosuuksien nousuun. Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite 3) maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2014 liitteenä (liite 4). Talousarvioesitys vuodelle 2014 lähetetään kokouksen jälkeen kuntiin lausuntokierrokselle. Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu asukastilanteen mukaisina. (liite 5). Laskutus tapahtuu samoihin asukaslukuihin perustuen. Liitteet: liite 3 talousarvio 2014 ja talousarviosuunnitelma perusteluineen liite 4 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 liite 5 kuntakohtaiset maksuosuudet

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion 2014, talousarviosuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. Päätös: Hyväksyttiin esitetty talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014, ja päätettiin lähettää ne jäsenkuntiin lausunnolle. Toimenpiteet: Lausuntopyynnöt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkuntiin

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 6 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Nuohousalan Keskusliitto ei enää anna vuosittain nuohousyksikön hintaa koskevaa suositusta. Viimeinen nuohousyksikön hintaa koskeva suositus on annettu Nuohousalan Keskusliitto on antanut tiedonannon nuohousyksikön hintaan vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Nuohousalan keskusliiton mukaan kuluttajahintaindeksi lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 nousi 2,5 %. Helmikuun 2013 kunta-alan sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 2,06 %. Edellä olevat tekijät korottavat nuohousalan keskusliiton mukaan nuohousyksikön hintaa 2,15 %. Lisäksi kustannuksia on nostanut polttoaineiden hintojen nousu. Vertailtaessa nuohoustaksoja eri pelastustoimen alueilla , Päijät-Hämeen alueen taksa on kolmanneksi alhaisin kolmen (3) muun alueen kanssa. Taksat vaihtelevat 0,65 0,76 euroa/yksikkö (alv 0%). Johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt uudet nuohousyksikön hinnat seuraavasti: Muut kunnat kuin Lahti verollinen yksikköhinta 0,83 (0,675 alv 0 %) Lahden kaupungin verollinen yksikköhinta 0,83 (0,675 alv 0 %) Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on päivätyllä kirjeellä esittäneet Päijät-Hämeen alueelle verolliseksi yksikköhinnaksi 0,87 euroa/yksikkö. Muutoksen kustannusvaikutus olisi Päijät-Hämeen Nuohoojat ry esittämillä uusilla yksikköhinnoilla vähimmäisyksikkömäärän (45 yksikköä) kohteissa on seuraava: Päijät-Häme nykyinen 45 x 0,83 = 37,35 euroa, uusi 45 x 0,87 = 39,15 euroa. Muutos 1,80 euroa. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt nuohoustaksan muutosesitystä ja päätynyt siihen, että piirinuohoojien esittämä korotus on kohtuullinen. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy alkaen uudet nuohousyksikön hinnat: Päijät-Häme verollinen yksikköhinta 0,87.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Oikaisuvaatimus Otteet: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkuntien nuohoojat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkunnat Riskienhallintapäällikkö Juhani Naskali

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9 AJANKOHTAISASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Hallintopäällikön päätös /1 Pelastuslaitoksen tulostuksen palvelun hankinta, oikaisuvaatimus Hallintopäällikkö: Tarjouspyynnössä oli liitelomake, joka piti toimittaa sähköpostitse. Määräaikaan mennessä saatiin 4 (neljä) tarjousta. Kahdesta tarjouksesta puuttui tarjouspyynnön mukainen liite ja tarjoukset hylättiin avausvaiheessa. X-Partner Helsinki Oy:ltä teki oikaisuvaatimuksen hallintopäällikön päätökseen Päätös: Päätettiin, että hallintopäällikön päätös /1 kumotaan. X-Partner Helsinki Oy:n tarjous pisteytetään kriteerien mukaisesti ja palvelun hankinnasta tehdään uusi päätös. Oikaisuvaatimus Toimenpiteet: ote X-Partner Helsinki Oy:lle

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 11 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: Ilmoitetaan myöhemmin. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:10

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 5, 7-9 ja Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 4, 6 ja 10 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LisätietojaTuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos Liite 1 Johtokunta / 4 TILINPÄÄTÖS

17 TASEKIRJA SISÄLLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1-4 Tase 5 Liikelaitoksen tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 8 Tilinpäätöksen liitetiedot 9-10 Talousarvion toteutumavertailu 11 Investointien toteutuma 12 Tuloslaskelma 13 Maksuosuuksien riittävyys -laskelma 14 Jäsenkuntien maksuosuudet 15 Käytetyt tilikirjat 16 Allekirjoitukset 17 Tase-erittelyt 18-20

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Pelastusjohtajan katsaus Yleistä Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2012 oli hyvä. Pelastustoimen tulos on muodostunut jonkun verran talousarviota positiivisemmaksi, joka johtuu pääosin vuoden lopulla saadusta öljysuojarahaston suurehkosta avustuksesta sekä henkilöstökuluista, jotka ovat olleet ennakoitua pienemmät. Uuden pelastuslain (2011) mukainen mahdollisuus laskuttaa mm. erheellisistä automaattihälytyksistä otettiin käyttöön vuoden 2012 alkupuolella, mutta se ei ole tuonut huomattavia lisätuloja. Vuoden 2013 alussa otetaan käyttöön osa valvontamaksuista. Toiminnallisesti pelastustoiminnan osaston kiireellisten tehtävien määrä laski hieman (-2,3 %) edellisvuodesta; laskuun suurin vaikutus oli sateisella kesällä, joka vähensi maasto- ja metsäpalojen määrää huomattavasti. Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 29 % alueen asukkaista yhteensä 544 tilaisuudessa. Valvontasuunnitelman mukaiset erityiskohteet tarkastettiin 100 % ja pienkiinteistöihin kohdennetun omavalvontalomakkeen palautti 80 %. Muutokset ensihoidon toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2012 aikana ensihoito valmistautui vuonna 2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain aiheuttamiin muutoksiin hyväksytyn ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti pelastuslaitos tuottaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluja aiempaa laajemmalle alueelle vuoden 2013 alusta alkaen. Toimintaan liittyvät valmistelut ovat osaltaan aiheuttaneet vuoden 2012 loppupuolelle ensihoidon osastolle lisäkustannuksia mm. koulutuskulujen muodossa.

19 2 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Tuet ja avustukset Muut tuotot Ostot (Poistot ) Ensihoito: Henkilöstökulut Vakituisen hlöstön palkat Sijaiset Haittalisät Jaksotetut palkat Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulu (Poistot ) Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Sivutoimiset (puolivakin.) Sivutoimiset (vpk:t) Yhteensä Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti. Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat Rahapalkat *sis sairausvakuutuskorvaukset ( ) ( ) Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

20 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 3 Henkilöstö Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvä epävarmuus tulee edelleen lisääntymään. Henkilöstön saatavuus nykyisillä palomiesten koulutusmäärillä tulee olemaan haasteellista kolmen-neljän vuoden kuluessa. Vuoden 2011 aikana käynnistettyä Urapolku hanketta on jatkettu vuoden 2012 aikana. Konkreettisia toimenpiteitä keinoiksi, jolla palo-miesten ja ensihoitajien työurien jatkamista mahdollisimman pitkään pelastuslaitoksen palveluksessa myös työkunnon heikkenemisen myötä varmistetaan, ollaan kehittelemässä. Terveydenhuollon uusi laki siirsi vastuun ensihoidosta sairaanhoitopiireille. Päijät- Hämeen alueella pelastuslaitos osallistuu aktiivisena toimijana yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluntuotantoon vuoden 2013 alusta alkaen. Jatkossa pelastuslaitoksen tulee varmistaa henkilöstön saatavuus pitämällä laitoksen kiinnostavuus luotettavana työnantajana hyvänä. Rahoitus Rahoitusriskit liittyvät kuntien talouteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurimpien kuntien talous on kohtuullisella tasolla eikä pelastuslaitoksen toiminnassa ole näkyvissä tarpeita palvelutason heikentämiseen taloudellisen tilanteen takia. Vahingot Pelastuslaitoksen kalusto on vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa ajoneuvoissa on kasko-vakuutus. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. Sisäinen valvonta Pelastusjohtajalle ja osastojen päälliköille raportoidaan taloudellisesta tilanteesta osastokohtaisesti kuukausittain tammi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Säännöllinen kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle ja kunnille neljännesvuosittain. Toiminnallinen tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti (lähtöajat, toteutuneet palotarkastukset jne). Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä maakuntavaltuustolle. Riskien kartoitukseen ja hallintaan ollaan kiinnittämässä entistä enemmän huomiota vuoden 2013 aikana.

21 4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut noin ennakoitua suuremmaksi. Koko laitoksen talousarvion mukainen tulos olisi ollut , toteutuma on Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos Tuloja Palkat Muut käyttötalouden menot Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tulos Ensihoito Talousarvion mukainen tulos Tulot Henkilöstökulut Muut käyttötalouden menot Poistot Rahoitustuotot ja kulut Tulos Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,38 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,71 kirjataan voitto- ja tappiotilille.

22 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto , ,05 Kuljetusvälineet, raskas kalusto , ,98 ATK-kalusteet 0, ,74 Muut koneet ja kalusto , , , ,22 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset , ,72 Siirtosaamiset , , , ,26 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset , ,73 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,33 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,35 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,26 Muut velat , ,76 Siirtovelat , , , ,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,33 TASEEN TUNNUSLUVUT 0,00 0,00 Omavaraisuusaste 55,99 53,76 Suhteellinen velkaantuneisuus 16,10 18,15 Kertynyt yli-/alijäämä,

23 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 6 Päijät-Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA / Liikevaihto , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 Palvelujen ostot , ,76 Henkilöstökulut , ,41 Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut , ,93 Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Liiketoiminnan muut kulut , ,26 Liikeylijäämä/ alijjäämä , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,63 Muut rahoitustuotot , ,04 Korkokulut ,49-317,28 Muut rahoituskulut , ,50 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,48 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia , ,48 Tilikauden tulos , ,48 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Voitto, % 0,47 2,12

24 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 7 Päijät-Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA / TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,59 Poistot , ,22 Rahoitustuotot ja kulut , ,89 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,64 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,60 Keskeneräiset hankinnat , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , , ,60 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,96 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,28 Korottomien velkojen muutos , ,46 Rahoituksen rahavirta , ,18 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,22 Rahavarat , ,63 Rahavarat , , , ,22 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 97,92 88,49 Kassan riittävyys pv 54 80

25 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot , , ,97 Maksutulot ,87 0, ,87 Tuet ja avustukset , , ,68 Vuokratuotot ,45 264, ,67 Muut toimintatuotot , , ,23 Rahoitustulot Korkotulot , ,27 Rahan lähteet yhteensä , , ,69 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut , , ,44 Palvelujen ostot , , ,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,79 Avustukset 0, , ,00 Vuokrat , , ,91 Muut menot , , ,33 Rahoitusmenot Korko- ja rahoituskulut , ,30 Rahan käyttö yhteensä , , ,61

26 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 9 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia periaatteita noudattaen. Lomapalkkavaraus on tehty Kuntaliiton kirjanpitojaoston suosituksen mukaisilla n.s. A-taulukoilla. Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä. Sijoitukset on arvostettu varovaisuuden periaatteella alimpaan arvoon (markkina-arvoon). TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Muutoksia tilikartassa: tilin Asiakaspalvelujen ostot kunnilta nimi on muutettu nimeksi Palvelujen ostot kunnilta tilin Asiakaspalvelujen ostot muilta nimi on muutettu nimeksi Palvelujen ostot sopimuskumppaneilta. Tilit on siirretty ryhmään Palvelujen ostot. Tilien sisältöä ei ole muutettu. Tili Vaatteisto on jaettu tiliksi Vaatteisto ja tiliksi Suojavaatteisto. Tili Varaosat (autot) on lisätty tilikarttaan. Tili Sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu tileiksi Sosiaali- ja terveyspalvelut ja tiliksi Työterveyshuoltopalvelut. TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto , , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , , ,42 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan hyväksymää poistosunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto 33,3-10,0 % KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,23 euroa joka on vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk-kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,22 Lisäykset tilikauden aikana 0, , ,67 429, , , ,16 Siirrot erien välillä 2 465, ,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0, , ,00 0, ,91 0, ,91 Myynnit 0, ,46 0, ,46 Tilikauden poisto 0, , , , ,29 0, ,55 Poistamaton hankintameno , , ,01 0, , , ,46

27 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 10 Ensihoidon jaksotettuja saatavia Kelalta ,15 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän alimpaan hankintahintaan tai markkina-arvoon Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo erotus Nordea 4425A (n.a ) , , ,00 Nordea 4429B (n.a ) , , ,30 Nordea 4735B (n.a ) , , , , , ,30 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos , , ,83 Tilikauden tulos , , ,67 Yhteensä , , ,50 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset ,29 Eläke- ym. Työnantajajavak.maksuvelat ,80 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING-VASTUUT Sop.nro 2013 kok.vastuu Danske Bank 753,15 753,15 LLE Handelsbanken 4 496, , Easy Km (18 sopimusta) , , , ,72 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Sivutoimiset (puolivakinaiset) Sivutoimiset (vpk:t) Yhteensä TILIKAUDEN PALKAT Rahapalkat (suoriteperusteisesti) ,01 Eläkekulut ,21 Muut henkilösivukulut ,22 Yhteensä ,44

28 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 11 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot , , , , , ,97 100,13 Liiketoiminnan myyntituotot 6 075, , , , , ,45 40,50 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , , , , ,51 100,26 Muut suoritteiden myyntituotot 592, , , , , ,91 Maksutuotot , ,13 0,00 0 0, , ,13 87,09 Tuet ja avustukset , , , , , ,68 119,75 Vuokratuotot , , ,45 264,22 0,00 0, , , ,67 Muut toimintatuotot , , , , , ,23 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , , , ,42 101,55 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , , , , , , , ,44 Palkat ja palkkiot , , , , , , , , ,01 102,02 Henkilösivukulut , , , , , , , , ,57 Eläkekulut , , , , , ,79 99,82 Muut henkilösivukulut , , , , , ,78 88,81 Palvelujen ostot , , , , , , , , ,84 101,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,79 113,47 Ostot tilikauden aikana , , , , , ,79 113,47 Avustukset 0,00 0 0, , , , ,00 #JAKO/0! Muut toimintakulut , , , , , ,24 101,59 Vuokrat , , , , ,91 103,17 Muut toimintakulut , , , , , ,67 48,67 Toimintakulut yhteensä , , , , , , , , ,31 TOIMINTAKATE , , , , , , , , ,89 98,64 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0, , , , ,32 70,08 Muut rahoitustuotot 0,00 0, , , , ,59 Korkokulut -145,85 145, , , , ,49 Muut rahoituskulut -36,01 36, , , , ,67 VUOSIKATE , , , , , , , ,22 103,60 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , ,55 109,80 Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,33 67,55 Varausten muutos 0,00 Varausten poisto 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , ,33 67,55

29 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 12 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta erotus tot ta erotus tot ta erotus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , suunnitelmassa 0,00 0,00 0, , , , , , ,11 Yhteensä 0,00 0,00 0, , , , , , ,89 Investointien rahoitus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Avustukset 0,00 0,00 0, , , , , , ,09 Myyntivoitot 0,00 0,00 0, , , , , , ,77 Yhteensä 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 Nettoinvestoinnit ennen poistoja 0,00 0,00 0, , , , , , ,75 Poistot ,28 0, , , , , , , ,55 Investointeja katettava ,28 0, , ,48 0, , ,20 0, ,20

30 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMA muutos ed. vuoteen % 2011 muutos ed. vuoteen % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,97 4, ,39 7, ,97 Liiketoiminnan myyntituotot ,55-24, ,54-3, ,07 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ,51 4, ,87 7, ,43 Muut suoritteiden myyntituotot ,91 95, ,90 105, ,06 Maksutuotot ,87-9, ,48-13, ,66 Tuet ja avustukset ,68 24, ,85-3, ,26 Vuokratuotot ,67 98, ,00 43, ,00 Muut toimintatuotot ,23 28, ,91-47, ,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,42 5, ,63 8, ,86 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,44 5, ,41 5, ,18 Palkat ja palkkiot ,01-205, ,48-206, ,08 Henkilösivukulut ,43 14, ,63-1, ,54 Eläkekulut ,21 5, ,07 11, ,55 Muut henkilösivukulut ,22 20, ,86-23, ,55 Palvelujen ostot ,84 12, ,76 19, ,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79 8, ,39 27, ,50 Ostot tilikauden aikana ,79 8, ,39 27, ,50 Avustukset ,00-97, ,00 0,00 Muut toimintakulut ,24 14, ,26 19, ,48 Vuokrat ,91 15, ,34 20, ,44 Muut toimintakulut ,33 8, ,92 8, ,04 Toimintakulut yhteensä ,31 7, ,82 8, ,96 TOIMINTAKATE ,11-22, ,81-26, ,12 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ,68 1, ,63-24, ,29 Muut rahoitustuotot , , ,04 Korkokulut ,49 333,21-317,28-87, ,32 Muut rahoituskulut ,67-57, ,50 48, ,00 VUOSIKATE ,22-16, ,70-25, ,67 Suunnitelman mukaiset poistot ,55 14, ,22 4, ,27 TILIKAUDEN TULOS ,67-76, ,48 112, ,08 Varausten muutos Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,67-76, ,48 112, ,08 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut % 104,74 106,58 105,54 Vuosikate / poistot % 110,59 151,79 125,50 Vuosikate, euroa / asukas 4,98 6,00 4,73 Asukasmäärä

31 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 14 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT MAKSUOSUUKSIEN RIITTÄVYYS 2012 Käyttötalous Tilikauden tulos Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investointien kattamiseen jää Investoinnit Päätetyt investoinnit Avustukset Käyttöomaisuuden myynti Suunnitelmapoistot Investointeja katettava Yhteensä

32 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 15 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Kunta Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Sysmä YHTEENSÄ Maksuosuus/ asukas 78,48 75,68 72,16

33 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 16 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILIKAUDELLA KÄYTETYT TILIKIRJAT Myyntireskontrapäiväkirja Ostoreskontrapäiväkirja Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina sidottu Tositelajit Tiliotteet 3 Palkat 8 Myyntilaskut 10 Ensihoidon myyntilaskut 20 Myyntimaksut 15 Ostolaskut 20 Matkalaskut 22 Ostolaskujen maksut 25 Kassatositteet 40 Muistiotositteet 70 Alkusaldot, budjetti 90

34

35 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 18 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE-ERITTELY VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1160 Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Alkusaldo ,05 Hankinnat tilik. aikana ,26 Avustus ,00 Myynnit ,46 Poisto ,61 Menojäännös , Kuljetusvälineet, raskas kalusto Alkusaldo ,98 Hankinnat tilik. aikana ,67 Avustukset ,00 Poisto ,64 Menojäännös , ATK-kalusteet Alkusaldo ,74 Hankinnat tilik. aikana 0,00 Poisto ,74 Menojäännös , Muut koneet ja kalusto Alkusaldo ,45 Hankinnat tilik. aikana ,74 Avustukset ,91 Poisto ,29 Menojäännös , , Tietokonelaitteet Alkusaldo ,74 Hankinnat tilik.aikana 429,27 Poisto ,01 Menojäännös ,00 0, Keskeneräiset hankinnat Alkusaldo ,00 Hankinnat tilikauden aikana ,22 Siirrot erien välillä, tilille kulj.välineet, raskas ,00 Menojäännös , ,22 Pysyvät vastaavat yhteensä ,46

36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1725 Myyntisaamiset, Lahti konserni , Sisäiset myyntisaamiset , Myyntisaamiset muilta , Vanhat myyntisaamiset 2 756, ,20 19 Muut saamiset 1795 Kunnan sisäiset muut saamiset Eläkevak.saamisia Keva 8 692, ALV saaminen , ,21 Siirtosaamiset 1826 Muut siirtosaamiset muilta If vakuutusyhtiö 4 423, If vakuutusyhtiö 144, Työttömyysvakuutusmaksusaaminen 975, TT-huollon korvaus , Autojen pesutulot 217, Ensihoito, Kelassa olevat suoritukset, Orimattila , Palkkasaatavia 646, Ryhmähenkivak.saaminen 323, Tapaturmavak.maksusaaminen 1 440, Enishoito, Kelassa olevat suoritukset, Lahti , Laskuttamattomat koulutukset, riskienhallinta 4 910, Valuuttatilin siirtyvä korko 221, Kahdesti joulukuussa maks. ostolaskut , Eläkevaku.maksusaaminen 3 134, Ensihoitokeskus, vuodelle 2013 kuuluvat hank , ,73 Rahoitusarvopaperit 1880 Jvk-saamiset ,20 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 246, Maksuliiketili , Valuuttatalletus , ,17 VASTAAVAA ,97

37

38 Johtokunta /4 Liite 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI v Lahden palolaitoksen 100 v. juhlan toritapahtuma yleisölle

39 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja ennuste eläkkeelle siirtymisestä Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään TYÖAIKA Työaika OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Koulutustaso Osaamisen kehittäminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Poissaolojen määrä Sairauslomien keston pituudet kalenteripäivinä Työtapaturmista johtuvat poissaolot Työterveyshuollon toiminta YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA Virkistystoimikunta Yhteistyötoimikunta Työpaikkakokous Välitön yhteistoiminta Luottamusmiestoiminta Työsuojeluorganisaatio v PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräykset Palkkaus Henkilöstökustannukset Liite 1 vakinainen henkilöstö

40 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 Johdanto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen strategia määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet ja menetelmät, joiden avulla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Strategia hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa ( 66). Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä; hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana, henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään, henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä sekä työhyvinvointi on korkealla tasolla. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan ja mittareista saadun informaation perusteella miettiä yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista - ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec- palkkahallinto-ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2012 toiminnasta. Nyt julkaistava henkilöstöraportti sisältää aikaisempia raportteja enemmän tilasto/vertailutietoa, jonka toivon helpottavan toiminnan arviointia henkilöstöasioiden näkökulmasta. Lahdessa Jari Hyvärinen 3

41 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 241 henkilöä, avoinna 4 virkaa. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 44 (+9) henkilöä. Pelastuslaitos valmistautui vuoden 2013 alussa laajenevaan ensihoidon palvelutuotantoon palkkaamalla vuoden lopulla useita määräaikaisia työntekijöitä. Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pelastuslaitos oli yhteensä 248 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin 61 henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 180 henkilöä. Osasto Vakinainen Määräaikainen Yhteensä Hallinto Pelastustoiminta Riskienhallinta Ensihoito Tekninen Yhteensä Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain Osasto Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/ esimies Miehistö Hallinto 2 5 Pelastustoiminta Riskienhallinta 3 7 Ensihoito Tekninen Yhteensä: Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaluettelo on liitteenä (liite 1) henkilöstöraportin lopussa. 4

42 2. HENKILÖSTÖRAKENNE 2.1. Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö Ikä v v v v v v v v Keski-ikä 42,0 v 42,2 v 42,9 v 41,9 v Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin Henkilöstön ikärakenne ja keski-iän nousu asettavat tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin Pelastuslaitoksen henkilömäärä on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna, kasvu johtuu pelastuslaitoksen varautumisesta vuoden lopulla vuoden 2013 alusta laajenevaan ensihoidon palvelutuotantoon. Sopimuspalokuntalaisten määrä on jonkin verran laskenut, mutta lasku ei ole merkittävä. Henkilöstöryhmä Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Puolivakinainen/toimenpidepalkkainen Sopimuspalokunta/hälytysosastot Yhteensä: Taulukko 4. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (16) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 26.11.2014 Nro 6/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 65 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008

PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 PÄIJÄT HÄMEEN PELASTUSLAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2008 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET...4 2. HENKILÖSTÖRAKENNE...4 2.1. Henkilöstön

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: 23 Kokouksen avaaminen 24 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Maakuntavaltuusto 03.12.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 03.12.2013 klo 12:00-14:00 PAIKKA Lahden upseerikerho, Hennalankatu, rak 7, 15700 LAHTI KÄSITELLYT ASIAT Sivu 28

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot