PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta Nro1/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 13.03.2013 Nro1/2013"

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta Nro1/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT 9 AJANKOHTAISASIAT 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 11 SEURAAVAT KOKOUKSET 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusaika Valitusasiakirjojen toimittaminen

2 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 13:00 14:10 Paikka Saimaankatu 64 OSALLISTUJAT Muut osallistujat pj Varsinaiset jäsenet Juha Kolu Ensio Hartikainen Seija Saittakari Katja Ilmoniemi Veli-Pekka Koskinen Pirkko Kauren Jenna Koskelo Varajäsen Tatu Söyrilä Hallintojohtaja Pelastusjohtaja Hallintopäällikkö Henkilökunnan edustaja Jari Paakkunainen Jari Hyvärinen Merja Saasmo Petri Marjamäki Poissa Riitta Karjalainen Ilpo Markkola ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Juha Kolu Tuija Salonen KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Aika ja paikka Lahti / 2013 Allekirjoitukset Katja Ilmoniemi Pirkko Kauren PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa klo NÄHTÄVÄNÄ Saimaankatu 64 Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Tuija Salonen

3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 3 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto kuntayhtymä ovat Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa sopineet, että pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden Päijät-Hämeen liiton säännösten mukaisesti Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvollisuus johtokunnan kokouksissa, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 10 :n mukaan muiden kun pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Todettiin.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 4 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin. Puheenjohtaja: Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Kaurenin ja Katja Ilmoniemen. Päätös: Tämä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kauren ja Katja Ilmoniemi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 5 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin ja lisättiin kohtaan: 10 Muut mahdolliset asiat Hallintopäällikön päätös /1 Pelastuslaitoksen tulostuksen palvelun hankinta, oikaisuvaatimus

6 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 6 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 4 PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 70 ja 86 mukaan maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tulee myös pelastuslaitoksen tilinpäätös, joka hyväksytään osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä. Johtosäännön 3 mukaisesti johtokunta hyväksyy liikelaitoksen tilinpäätöksen oheisen tasekirjan (liite1). Laskelma maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen liittyvän henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät- Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportin tiedot saadaan pääosin käytössä olevasta Personec palkkahallinto-ohjelmasta sekä Promeron henkilöstöhallintoohjelmasta. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2012 toiminnasta. Tunnuslukujen määrä on sama kuin edellisvuosina, tavoitteena on saada riittävän pitkällä jaksolla vertailutietoa asioista, joiden uskomme vaikuttavan henkilöstön viihtyvyyteen sekä työmotivaatioon laitoksellamme. Henkilöstöraportti on liitteenä (liite 2). Tilinpäätöstiedot näyttävät seuraavaa tulosta käyttötalousmenojen osalta: menot tulot ylijäämä/ alijäämä Pelastustoimi Ilman poistoja ja rahoituseriä Ensihoito ilman poistoja ja rahoituseriä Nettoinvestoinnit vuonna 2012 olivat (valtionavut ja vaihtoautotulot huomioituna) Pelastustoimi Ensihoito - Tilikauden tuloksen käsittely: Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,38 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,71 kirjataan voitto- ja tappiotilille.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 7 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilikauden tuloksen käsittely viedään esitetyn mukaisena maakuntavaltuustoon. Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä allekirjoitettiin tilinpäätös. Päätettiin lähettää ne esitetyn mukaisesti maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja tilikauden tuloksen käsittely esitetyn mukaisesti. Toimenpiteet: ote maakuntavaltuustoon

8 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 8 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvion valmistelu perustuu vuoden 2012 tilinpäätökseen, tiedossa olevaan Kunnallisen virkaehtosopimuksen palkankorotuksiin, arvioituihin Heinolan ja Lahden Paavolan pelastusasemien valmistumiseen ja niiden vuokravaikutuksiin sekä voimassa olevan palvelutasopäätöksen talousarvioennusteisiin. Ensihoidon talousarvioesitys 2014 tehdään, kun Ensihoitokeskus on käynyt neuvottelut kuntien kanssa ja sen jälkeen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen toimintakulut vuonna 2014 ilman korkoja ja poistoja ovat euroa (nousua vuodesta ,50 %) ja toimintatuotot euroa. Talousarvioesitys on laadittu tasapainoiseksi eli tilikauden 2014 tulos on 0. Investointisuunnitelma tarkennetaan myöhemmin. Talousarviossa ja talousarviosuunnitelmassa olevat investointiluvut perustuvat ko. vuosien ennakoituihin poistoihin. Kuntien maksuosuuden nousuksi on ennakoitu vuodelle ,50 %. Paavolan pelastusaseman valmistuminen vaikuttaa merkittävästi vuosien 2014 ja 2015 maksuosuuksien nousuun. Kuntalain 13 5 mom. mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite 3) maakuntavaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Pelastusjohtajan laatima esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2014 liitteenä (liite 4). Talousarvioesitys vuodelle 2014 lähetetään kokouksen jälkeen kuntiin lausuntokierrokselle. Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu asukastilanteen mukaisina. (liite 5). Laskutus tapahtuu samoihin asukaslukuihin perustuen. Liitteet: liite 3 talousarvio 2014 ja talousarviosuunnitelma perusteluineen liite 4 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 liite 5 kuntakohtaiset maksuosuudet

9 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 9 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion 2014, talousarviosuunnitelman sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle. Päätös: Hyväksyttiin esitetty talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014, ja päätettiin lähettää ne jäsenkuntiin lausunnolle. Toimenpiteet: Lausuntopyynnöt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkuntiin

10 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 10 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 6 NUOHOUSYKSIKÖN HINNAN TARKASTAMINEN Nuohouksen järjestämisvastuu on uuden pelastuslain (379/2011) 27 :n mukaan alueen pelastustoimella. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohoustoiminnan hankkimalla nuohouspalvelut muulta palvelun tuottajalta (piirinuohousjärjestelmä) se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Nuohousalan Keskusliitto ei enää anna vuosittain nuohousyksikön hintaa koskevaa suositusta. Viimeinen nuohousyksikön hintaa koskeva suositus on annettu Nuohousalan Keskusliitto on antanut tiedonannon nuohousyksikön hintaan vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Nuohousalan keskusliiton mukaan kuluttajahintaindeksi lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 nousi 2,5 %. Helmikuun 2013 kunta-alan sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 2,06 %. Edellä olevat tekijät korottavat nuohousalan keskusliiton mukaan nuohousyksikön hintaa 2,15 %. Lisäksi kustannuksia on nostanut polttoaineiden hintojen nousu. Vertailtaessa nuohoustaksoja eri pelastustoimen alueilla , Päijät-Hämeen alueen taksa on kolmanneksi alhaisin kolmen (3) muun alueen kanssa. Taksat vaihtelevat 0,65 0,76 euroa/yksikkö (alv 0%). Johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt uudet nuohousyksikön hinnat seuraavasti: Muut kunnat kuin Lahti verollinen yksikköhinta 0,83 (0,675 alv 0 %) Lahden kaupungin verollinen yksikköhinta 0,83 (0,675 alv 0 %) Päijät-Hämeen Nuohoojat ry on päivätyllä kirjeellä esittäneet Päijät-Hämeen alueelle verolliseksi yksikköhinnaksi 0,87 euroa/yksikkö. Muutoksen kustannusvaikutus olisi Päijät-Hämeen Nuohoojat ry esittämillä uusilla yksikköhinnoilla vähimmäisyksikkömäärän (45 yksikköä) kohteissa on seuraava: Päijät-Häme nykyinen 45 x 0,83 = 37,35 euroa, uusi 45 x 0,87 = 39,15 euroa. Muutos 1,80 euroa. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt nuohoustaksan muutosesitystä ja päätynyt siihen, että piirinuohoojien esittämä korotus on kohtuullinen. Esittelijä: Johtokunta hyväksyy alkaen uudet nuohousyksikön hinnat: Päijät-Häme verollinen yksikköhinta 0,87.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 11 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Oikaisuvaatimus Otteet: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkuntien nuohoojat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen jäsenkunnat Riskienhallintapäällikkö Juhani Naskali

12 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 12 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 7 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO TIEDOKSISAANTIASIAT Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 6) ajalta Esittelijä: Merkitään pelastusjohtajan päätökset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9 AJANKOHTAISASIAT Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 7) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 8) Esittelijä: Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Hallintopäällikön päätös /1 Pelastuslaitoksen tulostuksen palvelun hankinta, oikaisuvaatimus Hallintopäällikkö: Tarjouspyynnössä oli liitelomake, joka piti toimittaa sähköpostitse. Määräaikaan mennessä saatiin 4 (neljä) tarjousta. Kahdesta tarjouksesta puuttui tarjouspyynnön mukainen liite ja tarjoukset hylättiin avausvaiheessa. X-Partner Helsinki Oy:ltä teki oikaisuvaatimuksen hallintopäällikön päätökseen Päätös: Päätettiin, että hallintopäällikön päätös /1 kumotaan. X-Partner Helsinki Oy:n tarjous pisteytetään kriteerien mukaisesti ja palvelun hankinnasta tehdään uusi päätös. Oikaisuvaatimus Toimenpiteet: ote X-Partner Helsinki Oy:lle

13 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 13 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 11 SEURAAVAT KOKOUKSET Esittelijä: Sovitaan seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat. SEURAAVAT KOKOUKSET: Ilmoitetaan myöhemmin. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:10

14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 14 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1-3, 5, 7-9 ja Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 4, 6 ja 10 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Saimaankatu LAHTI Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

15 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä Sivu 15 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus PL 401, Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät LisätietojaTuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

16 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos Liite 1 Johtokunta / 4 TILINPÄÄTÖS

17 TASEKIRJA SISÄLLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1-4 Tase 5 Liikelaitoksen tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Kokonaistalouden rahan käyttö ja rahan lähteet 8 Tilinpäätöksen liitetiedot 9-10 Talousarvion toteutumavertailu 11 Investointien toteutuma 12 Tuloslaskelma 13 Maksuosuuksien riittävyys -laskelma 14 Jäsenkuntien maksuosuudet 15 Käytetyt tilikirjat 16 Allekirjoitukset 17 Tase-erittelyt 18-20

18 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Pelastusjohtajan katsaus Yleistä Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2012 oli hyvä. Pelastustoimen tulos on muodostunut jonkun verran talousarviota positiivisemmaksi, joka johtuu pääosin vuoden lopulla saadusta öljysuojarahaston suurehkosta avustuksesta sekä henkilöstökuluista, jotka ovat olleet ennakoitua pienemmät. Uuden pelastuslain (2011) mukainen mahdollisuus laskuttaa mm. erheellisistä automaattihälytyksistä otettiin käyttöön vuoden 2012 alkupuolella, mutta se ei ole tuonut huomattavia lisätuloja. Vuoden 2013 alussa otetaan käyttöön osa valvontamaksuista. Toiminnallisesti pelastustoiminnan osaston kiireellisten tehtävien määrä laski hieman (-2,3 %) edellisvuodesta; laskuun suurin vaikutus oli sateisella kesällä, joka vähensi maasto- ja metsäpalojen määrää huomattavasti. Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 29 % alueen asukkaista yhteensä 544 tilaisuudessa. Valvontasuunnitelman mukaiset erityiskohteet tarkastettiin 100 % ja pienkiinteistöihin kohdennetun omavalvontalomakkeen palautti 80 %. Muutokset ensihoidon toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2012 aikana ensihoito valmistautui vuonna 2011 voimaan astuneen terveydenhuoltolain aiheuttamiin muutoksiin hyväksytyn ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti pelastuslaitos tuottaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluja aiempaa laajemmalle alueelle vuoden 2013 alusta alkaen. Toimintaan liittyvät valmistelut ovat osaltaan aiheuttaneet vuoden 2012 loppupuolelle ensihoidon osastolle lisäkustannuksia mm. koulutuskulujen muodossa.

19 2 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Pelastustoimi: Tuet ja avustukset Muut tuotot Ostot (Poistot ) Ensihoito: Henkilöstökulut Vakituisen hlöstön palkat Sijaiset Haittalisät Jaksotetut palkat Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulu (Poistot ) Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Sivutoimiset (puolivakin.) Sivutoimiset (vpk:t) Yhteensä Henkilöstöstä on laadittu erillinen henkilöstöraportti. Tilikauden palkat suoriteperusteisesti olivat Rahapalkat *sis sairausvakuutuskorvaukset ( ) ( ) Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

20 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 3 Henkilöstö Henkilöstön ikääntymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen liittyvä epävarmuus tulee edelleen lisääntymään. Henkilöstön saatavuus nykyisillä palomiesten koulutusmäärillä tulee olemaan haasteellista kolmen-neljän vuoden kuluessa. Vuoden 2011 aikana käynnistettyä Urapolku hanketta on jatkettu vuoden 2012 aikana. Konkreettisia toimenpiteitä keinoiksi, jolla palo-miesten ja ensihoitajien työurien jatkamista mahdollisimman pitkään pelastuslaitoksen palveluksessa myös työkunnon heikkenemisen myötä varmistetaan, ollaan kehittelemässä. Terveydenhuollon uusi laki siirsi vastuun ensihoidosta sairaanhoitopiireille. Päijät- Hämeen alueella pelastuslaitos osallistuu aktiivisena toimijana yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoidon palveluntuotantoon vuoden 2013 alusta alkaen. Jatkossa pelastuslaitoksen tulee varmistaa henkilöstön saatavuus pitämällä laitoksen kiinnostavuus luotettavana työnantajana hyvänä. Rahoitus Rahoitusriskit liittyvät kuntien talouteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurimpien kuntien talous on kohtuullisella tasolla eikä pelastuslaitoksen toiminnassa ole näkyvissä tarpeita palvelutason heikentämiseen taloudellisen tilanteen takia. Vahingot Pelastuslaitoksen kalusto on vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa ajoneuvoissa on kasko-vakuutus. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. Sisäinen valvonta Pelastusjohtajalle ja osastojen päälliköille raportoidaan taloudellisesta tilanteesta osastokohtaisesti kuukausittain tammi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Säännöllinen kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle ja kunnille neljännesvuosittain. Toiminnallinen tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti (lähtöajat, toteutuneet palotarkastukset jne). Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä maakuntavaltuustolle. Riskien kartoitukseen ja hallintaan ollaan kiinnittämässä entistä enemmän huomiota vuoden 2013 aikana.

21 4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos on muodostunut noin ennakoitua suuremmaksi. Koko laitoksen talousarvion mukainen tulos olisi ollut , toteutuma on Talousarvion mukaiset tulokset ja poikkeamat niistä koostuvat seuraavista eristä: Pelastustoimi Talousarvion mukainen tulos Tuloja Palkat Muut käyttötalouden menot Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tulos Ensihoito Talousarvion mukainen tulos Tulot Henkilöstökulut Muut käyttötalouden menot Poistot Rahoitustuotot ja kulut Tulos Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 70 ja 86 :n mukaan on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Pelastustoimen kirjanpidollinen ylijäämä ,38 kirjataan voitto- ja tappiotilille. Ensihoidon kirjanpidollinen alijäämä ,71 kirjataan voitto- ja tappiotilille.

22 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet, kevyt kalusto , ,05 Kuljetusvälineet, raskas kalusto , ,98 ATK-kalusteet 0, ,74 Muut koneet ja kalusto , , , ,22 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat , , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,08 Muut saamiset , ,72 Siirtosaamiset , , , ,26 Rahoitusarvopaperit Sijoitukset , ,73 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,85 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,11 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,33 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,35 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,83 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,26 Muut velat , ,76 Siirtovelat , , , ,50 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,33 TASEEN TUNNUSLUVUT 0,00 0,00 Omavaraisuusaste 55,99 53,76 Suhteellinen velkaantuneisuus 16,10 18,15 Kertynyt yli-/alijäämä,

23 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 6 Päijät-Hämeen pelastuslaitos LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA / Liikevaihto , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,91 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,39 Palvelujen ostot , ,76 Henkilöstökulut , ,41 Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut , ,93 Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 Liiketoiminnan muut kulut , ,26 Liikeylijäämä/ alijjäämä , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,63 Muut rahoitustuotot , ,04 Korkokulut ,49-317,28 Muut rahoituskulut , ,50 Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,48 Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia , ,48 Tilikauden tulos , ,48 LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Voitto, % 0,47 2,12

24 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 7 Päijät-Hämeen pelastuslaitos RAHOITUSLASKELMA / TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,59 Poistot , ,22 Rahoitustuotot ja kulut , ,89 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,64 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,60 Keskeneräiset hankinnat , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , , ,60 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,96 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,28 Korottomien velkojen muutos , ,46 Rahoituksen rahavirta , ,18 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,22 Rahavarat , ,63 Rahavarat , , , ,22 tarkistus 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 97,92 88,49 Kassan riittävyys pv 54 80

25 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos KOKONAISTALOUDEN RAHAN KÄYTTÖ JA RAHAN LÄHTEET RAHAN LÄHTEET Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot , , ,97 Maksutulot ,87 0, ,87 Tuet ja avustukset , , ,68 Vuokratuotot ,45 264, ,67 Muut toimintatuotot , , ,23 Rahoitustulot Korkotulot , ,27 Rahan lähteet yhteensä , , ,69 RAHAN KÄYTTÖ Toimintamenot Henkilöstökulut , , ,44 Palvelujen ostot , , ,84 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,79 Avustukset 0, , ,00 Vuokrat , , ,91 Muut menot , , ,33 Rahoitusmenot Korko- ja rahoituskulut , ,30 Rahan käyttö yhteensä , , ,61

26 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 9 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia periaatteita noudattaen. Lomapalkkavaraus on tehty Kuntaliiton kirjanpitojaoston suosituksen mukaisilla n.s. A-taulukoilla. Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä. Sijoitukset on arvostettu varovaisuuden periaatteella alimpaan arvoon (markkina-arvoon). TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Muutoksia tilikartassa: tilin Asiakaspalvelujen ostot kunnilta nimi on muutettu nimeksi Palvelujen ostot kunnilta tilin Asiakaspalvelujen ostot muilta nimi on muutettu nimeksi Palvelujen ostot sopimuskumppaneilta. Tilit on siirretty ryhmään Palvelujen ostot. Tilien sisältöä ei ole muutettu. Tili Vaatteisto on jaettu tiliksi Vaatteisto ja tiliksi Suojavaatteisto. Tili Varaosat (autot) on lisätty tilikarttaan. Tili Sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu tileiksi Sosiaali- ja terveyspalvelut ja tiliksi Työterveyshuoltopalvelut. TULOJEN JAKAUTUMINEN ensihoito pelastustoimi yhteensä Liikevaihto , , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , , ,42 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan hyväksymää poistosunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 % Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto 33,3-10,0 % KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT Muihin toimintatuottoihin sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja ,23 euroa joka on vaihtoautokaluston myyntivoittoja. TASEEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Kuljetusvälineet, raskas kalusto Atk-kalusteet Muut koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,22 Lisäykset tilikauden aikana 0, , ,67 429, , , ,16 Siirrot erien välillä 2 465, ,00 0,00 Valtionosuudet, avustukset 0, , ,00 0, ,91 0, ,91 Myynnit 0, ,46 0, ,46 Tilikauden poisto 0, , , , ,29 0, ,55 Poistamaton hankintameno , , ,01 0, , , ,46

27 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT 10 Ensihoidon jaksotettuja saatavia Kelalta ,15 RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän alimpaan hankintahintaan tai markkina-arvoon Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo erotus Nordea 4425A (n.a ) , , ,00 Nordea 4429B (n.a ) , , ,30 Nordea 4735B (n.a ) , , , , , ,30 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä Edellisten tilikausien tulos , , ,83 Tilikauden tulos , , ,67 Yhteensä , , ,50 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkajaksotukset ,29 Eläke- ym. Työnantajajavak.maksuvelat ,80 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LEASING-VASTUUT Sop.nro 2013 kok.vastuu Danske Bank 753,15 753,15 LLE Handelsbanken 4 496, , Easy Km (18 sopimusta) , , , ,72 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ keskimäärin Vakinainen henkilöstö Sijaiset Sivutoimiset (puolivakinaiset) Sivutoimiset (vpk:t) Yhteensä TILIKAUDEN PALKAT Rahapalkat (suoriteperusteisesti) ,01 Eläkekulut ,21 Muut henkilösivukulut ,22 Yhteensä ,44

28 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 11 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta ero tot ta ero tot ta ero % Myyntituotot , , , , , ,97 100,13 Liiketoiminnan myyntituotot 6 075, , , , , ,45 40,50 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , , , , ,51 100,26 Muut suoritteiden myyntituotot 592, , , , , ,91 Maksutuotot , ,13 0,00 0 0, , ,13 87,09 Tuet ja avustukset , , , , , ,68 119,75 Vuokratuotot , , ,45 264,22 0,00 0, , , ,67 Muut toimintatuotot , , , , , ,23 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , , , ,42 101,55 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , , , , , , , ,44 Palkat ja palkkiot , , , , , , , , ,01 102,02 Henkilösivukulut , , , , , , , , ,57 Eläkekulut , , , , , ,79 99,82 Muut henkilösivukulut , , , , , ,78 88,81 Palvelujen ostot , , , , , , , , ,84 101,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,79 113,47 Ostot tilikauden aikana , , , , , ,79 113,47 Avustukset 0,00 0 0, , , , ,00 #JAKO/0! Muut toimintakulut , , , , , ,24 101,59 Vuokrat , , , , ,91 103,17 Muut toimintakulut , , , , , ,67 48,67 Toimintakulut yhteensä , , , , , , , , ,31 TOIMINTAKATE , , , , , , , , ,89 98,64 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0, , , , ,32 70,08 Muut rahoitustuotot 0,00 0, , , , ,59 Korkokulut -145,85 145, , , , ,49 Muut rahoituskulut -36,01 36, , , , ,67 VUOSIKATE , , , , , , , ,22 103,60 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , ,55 109,80 Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,33 67,55 Varausten muutos 0,00 Varausten poisto 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , , ,33 67,55

29 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 12 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä tot ta erotus tot ta erotus tot ta erotus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , suunnitelmassa 0,00 0,00 0, , , , , , ,11 Yhteensä 0,00 0,00 0, , , , , , ,89 Investointien rahoitus Edelliseltä vuodelta siirtyneet 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Avustukset 0,00 0,00 0, , , , , , ,09 Myyntivoitot 0,00 0,00 0, , , , , , ,77 Yhteensä 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 Nettoinvestoinnit ennen poistoja 0,00 0,00 0, , , , , , ,75 Poistot ,28 0, , , , , , , ,55 Investointeja katettava ,28 0, , ,48 0, , ,20 0, ,20

30 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät-Hämeen pelastuslaitos 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMA muutos ed. vuoteen % 2011 muutos ed. vuoteen % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,97 4, ,39 7, ,97 Liiketoiminnan myyntituotot ,55-24, ,54-3, ,07 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ,51 4, ,87 7, ,43 Muut suoritteiden myyntituotot ,91 95, ,90 105, ,06 Maksutuotot ,87-9, ,48-13, ,66 Tuet ja avustukset ,68 24, ,85-3, ,26 Vuokratuotot ,67 98, ,00 43, ,00 Muut toimintatuotot ,23 28, ,91-47, ,27 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,42 5, ,63 8, ,86 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,44 5, ,41 5, ,18 Palkat ja palkkiot ,01-205, ,48-206, ,08 Henkilösivukulut ,43 14, ,63-1, ,54 Eläkekulut ,21 5, ,07 11, ,55 Muut henkilösivukulut ,22 20, ,86-23, ,55 Palvelujen ostot ,84 12, ,76 19, ,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79 8, ,39 27, ,50 Ostot tilikauden aikana ,79 8, ,39 27, ,50 Avustukset ,00-97, ,00 0,00 Muut toimintakulut ,24 14, ,26 19, ,48 Vuokrat ,91 15, ,34 20, ,44 Muut toimintakulut ,33 8, ,92 8, ,04 Toimintakulut yhteensä ,31 7, ,82 8, ,96 TOIMINTAKATE ,11-22, ,81-26, ,12 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ,68 1, ,63-24, ,29 Muut rahoitustuotot , , ,04 Korkokulut ,49 333,21-317,28-87, ,32 Muut rahoituskulut ,67-57, ,50 48, ,00 VUOSIKATE ,22-16, ,70-25, ,67 Suunnitelman mukaiset poistot ,55 14, ,22 4, ,27 TILIKAUDEN TULOS ,67-76, ,48 112, ,08 Varausten muutos Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,67-76, ,48 112, ,08 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut % 104,74 106,58 105,54 Vuosikate / poistot % 110,59 151,79 125,50 Vuosikate, euroa / asukas 4,98 6,00 4,73 Asukasmäärä

31 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 14 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT MAKSUOSUUKSIEN RIITTÄVYYS 2012 Käyttötalous Tilikauden tulos Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investointien kattamiseen jää Investoinnit Päätetyt investoinnit Avustukset Käyttöomaisuuden myynti Suunnitelmapoistot Investointeja katettava Yhteensä

32 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 15 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Kunta Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Sysmä YHTEENSÄ Maksuosuus/ asukas 78,48 75,68 72,16

33 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 16 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TILIKAUDELLA KÄYTETYT TILIKIRJAT Myyntireskontrapäiväkirja Ostoreskontrapäiväkirja Päiväkirja Pääkirja Tasekirja atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina atk-tulosteina sidottu Tositelajit Tiliotteet 3 Palkat 8 Myyntilaskut 10 Ensihoidon myyntilaskut 20 Myyntimaksut 15 Ostolaskut 20 Matkalaskut 22 Ostolaskujen maksut 25 Kassatositteet 40 Muistiotositteet 70 Alkusaldot, budjetti 90

34

35 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 18 Päijät-Hämeen pelastuslaitos TASE-ERITTELY VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1160 Kuljetusvälineet, kevyt kalusto Alkusaldo ,05 Hankinnat tilik. aikana ,26 Avustus ,00 Myynnit ,46 Poisto ,61 Menojäännös , Kuljetusvälineet, raskas kalusto Alkusaldo ,98 Hankinnat tilik. aikana ,67 Avustukset ,00 Poisto ,64 Menojäännös , ATK-kalusteet Alkusaldo ,74 Hankinnat tilik. aikana 0,00 Poisto ,74 Menojäännös , Muut koneet ja kalusto Alkusaldo ,45 Hankinnat tilik. aikana ,74 Avustukset ,91 Poisto ,29 Menojäännös , , Tietokonelaitteet Alkusaldo ,74 Hankinnat tilik.aikana 429,27 Poisto ,01 Menojäännös ,00 0, Keskeneräiset hankinnat Alkusaldo ,00 Hankinnat tilikauden aikana ,22 Siirrot erien välillä, tilille kulj.välineet, raskas ,00 Menojäännös , ,22 Pysyvät vastaavat yhteensä ,46

36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1725 Myyntisaamiset, Lahti konserni , Sisäiset myyntisaamiset , Myyntisaamiset muilta , Vanhat myyntisaamiset 2 756, ,20 19 Muut saamiset 1795 Kunnan sisäiset muut saamiset Eläkevak.saamisia Keva 8 692, ALV saaminen , ,21 Siirtosaamiset 1826 Muut siirtosaamiset muilta If vakuutusyhtiö 4 423, If vakuutusyhtiö 144, Työttömyysvakuutusmaksusaaminen 975, TT-huollon korvaus , Autojen pesutulot 217, Ensihoito, Kelassa olevat suoritukset, Orimattila , Palkkasaatavia 646, Ryhmähenkivak.saaminen 323, Tapaturmavak.maksusaaminen 1 440, Enishoito, Kelassa olevat suoritukset, Lahti , Laskuttamattomat koulutukset, riskienhallinta 4 910, Valuuttatilin siirtyvä korko 221, Kahdesti joulukuussa maks. ostolaskut , Eläkevaku.maksusaaminen 3 134, Ensihoitokeskus, vuodelle 2013 kuuluvat hank , ,73 Rahoitusarvopaperit 1880 Jvk-saamiset ,20 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 246, Maksuliiketili , Valuuttatalletus , ,17 VASTAAVAA ,97

37

38 Johtokunta /4 Liite 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI v Lahden palolaitoksen 100 v. juhlan toritapahtuma yleisölle

39 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET HENKILÖSTÖRAKENNE Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja ennuste eläkkeelle siirtymisestä Savusukelluskelpoisten määrä suhteessa operatiivisen alipäällystön ja miehistön määrään TYÖAIKA Työaika OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Koulutustaso Osaamisen kehittäminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Poissaolojen määrä Sairauslomien keston pituudet kalenteripäivinä Työtapaturmista johtuvat poissaolot Työterveyshuollon toiminta YHTEISTOIMINTA JA TYÖSUOJELUTOIMINTA Virkistystoimikunta Yhteistyötoimikunta Työpaikkakokous Välitön yhteistoiminta Luottamusmiestoiminta Työsuojeluorganisaatio v PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Virka- ja työehtosopimusten palkkamääräykset Palkkaus Henkilöstökustannukset Liite 1 vakinainen henkilöstö

40 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 Johdanto Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen strategia määrittelee pelastuslaitoksen tärkeimmät strategiset tavoitteet ja menetelmät, joiden avulla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Strategia hyväksyttiin käyttöönotettavaksi pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessa ( 66). Strategiassa on neljä (4) eri näkökulmaa, joissa kussakin on määritelty kriittiset menestystekijät ; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä; hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana, henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään, henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä sekä työhyvinvointi on korkealla tasolla. Asioita mitataan eri mittareilla ja tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan ja mittareista saadun informaation perusteella miettiä yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin vähentämään. Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstövoimavaroista - ja kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Käytössä olevasta Personec- palkkahallinto-ohjelmasta ja Promeron henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla uskon saavamme melko kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöraportti sisältää henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2012 toiminnasta. Nyt julkaistava henkilöstöraportti sisältää aikaisempia raportteja enemmän tilasto/vertailutietoa, jonka toivon helpottavan toiminnan arviointia henkilöstöasioiden näkökulmasta. Lahdessa Jari Hyvärinen 3

41 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEET Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä oli 241 henkilöä, avoinna 4 virkaa. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 44 (+9) henkilöä. Pelastuslaitos valmistautui vuoden 2013 alussa laajenevaan ensihoidon palvelutuotantoon palkkaamalla vuoden lopulla useita määräaikaisia työntekijöitä. Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa pelastuslaitos oli yhteensä 248 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin 61 henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 180 henkilöä. Osasto Vakinainen Määräaikainen Yhteensä Hallinto Pelastustoiminta Riskienhallinta Ensihoito Tekninen Yhteensä Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain Osasto Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/ esimies Miehistö Hallinto 2 5 Pelastustoiminta Riskienhallinta 3 7 Ensihoito Tekninen Yhteensä: Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilökuntaluettelo on liitteenä (liite 1) henkilöstöraportin lopussa. 4

42 2. HENKILÖSTÖRAKENNE 2.1. Henkilöstön ikärakenne, vakinainen henkilöstö Ikä v v v v v v v v Keski-ikä 42,0 v 42,2 v 42,9 v 41,9 v Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin Henkilöstön ikärakenne ja keski-iän nousu asettavat tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa Henkilöstömäärä henkilöryhmittäin Pelastuslaitoksen henkilömäärä on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna, kasvu johtuu pelastuslaitoksen varautumisesta vuoden lopulla vuoden 2013 alusta laajenevaan ensihoidon palvelutuotantoon. Sopimuspalokuntalaisten määrä on jonkin verran laskenut, mutta lasku ei ole merkittävä. Henkilöstöryhmä Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Puolivakinainen/toimenpidepalkkainen Sopimuspalokunta/hälytysosastot Yhteensä: Taulukko 4. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 9.3.2007 Nro 2/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 9.3.2007 Nro 2/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 1/2007

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 1/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 28.02.2007 Nro 1/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta Nro 2/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 19.04.2016 Nro 2/2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 29.02.2012 Nro 2/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 29.02.2012 Nro 2/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 29.02.2012 Nro 2/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Johtokunta Nro 5/2009

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Johtokunta Nro 5/2009 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (11) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 09.12.2009 Nro 5/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 61 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 19.01.2011 Nro 1/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 26.08.2015 Nro 4/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 37 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 27.02.2014 Nro1/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Johtokunta 27.02.2014 Nro1/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (12) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 27.02.2014 Nro1/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjanote 15.04.2015. ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola

Pöytäkirjanote 15.04.2015. ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Päijät -Hämeen pelastuslaitos Johtokunta Pöytäkirjanote 15.04.2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka ke 15,04.2015 klo 13:00-14:27 Paavolan pelastusasema, Mannerheiminkatu 24, 3 krs Ilola OSALLISTUJAT

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.11.2011 Nro 5/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Johtokunta 02.11.2011 Nro 5/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 02.11.2011 Nro 5/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot