TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohta Mar Anttalainen

2 Tieto- viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon muodostuminen opintojen ajoitus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tutkinnossa... 4 Paremman palvelun osaa... 4 Kansainvälisyyden toteutuminen tutkinnossa... 4 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa... 5 Tutkinnon rakenne Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon toteutussuunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Liittet Lähteet... 61

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) Pedagogisesta ohjelmasta, jossa määritellään Etelä-Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet menettelytavat sekä kuvataan Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimintaa ohavat strategiat. Tieto- viestintätekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteista, jossa on kuvattu tutkinnon koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet kriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta näyttötutkinto koskevia määräyksiä. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelmasta (tämä asiakir), jossa kuvataan tutkinnon muodostuminen opetuksen ajoitus, sekä menetelmät, joiden avulla opiskeli voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset tavoitteet. Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelmat ovat tutkinnon oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman liitteinä. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen tutkinnon suorittan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskeli voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perus- tai ammattitutkinnoista, valita lukio-opinto /tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelin opinto oha henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kuvataan mitä opiskeli opiskelee. HOPS tehdään perustutkinnon opetussuunnitelman opiskelin omien tavoitteiden valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapo tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisten opintojen valinto sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ne järjestelyt, joita opiskelin opintojen työllistymisen tukena käytetään. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelin 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko sisältää erilaisia oppimisen muoto opetusmenetelmiä, jotka valitaan oppimistavoitteiden opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen muoto opetusmenetelmiä ovat mm. lähi- etäopetus, monimuoto-opetus, verkko-opetus työssäoppiminen. Oppimista tapahtuu monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat kokonaisvaltaisia työpaikkojen oppilaitosten toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat itse toimipaikkojen ympäristöstä, oppijoista, opettajista, työpaikan työntekijöistä henkilöstöstä, oppimislähteistä, oppimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista sekä välineistä tavoista käyttää näitä.

4 2 Jokaiselle opiskeliryhmälle nimetään ryhmänoha, joka on opiskelin lähin tukihenkilö opintojen an. Hän perehdyttää opiskelin opintoihin, seuraa läsnäolo, vastaa ryhmänsä hyvinvoinnista sekä informoi opintoihin kuuluvista arjen asioista. Etelä-Savon ammattiopisto tarjoaa myös erityisopetusta, jonka tehtävänä on auttaa opiskelia saavuttamaan tutkintonsa/opiskelunsa tavoitteet sijoittumaan työelämään. Erityisopetusprosessin käytännön toteutuksesta huolehtivat ensisiisesti ryhmänohat, opettat, erityisopetusvastaavat ammatilliset erityisopettat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ohuksesta koko opintojen an. Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisiinen tavoite. Etelä-Savon ammattiopistossa perustutkinnot voidaan suorittaa myös työelämän toiminta- tehtäväkokonaisuuksia vastaavina tutkinnon osina. Lähtökohtana ovat tällöin sekä opiskelin/tutkinnon suorittan mahdollisuudet työllistyä kapea-alaista osaamista vaativaan työhön että opiskelin/tutkinnon suorittan yksilölliset opiskeluvalmiudet elämäntilanne. Tarkemmin opintojen järjestäminen on kuvattu Etelä-Savon ammattiopiston Pedagogisessa ohjelmassa.

5 3 3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon, datanomi, suorittaneella on laa-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut toimii luotettavasti, joustavasti luovuutta käyttäen asiakkaiden tilanteiden edellyttämällä tavalla. Hän noudattaa tekijänoikeuksia alaa koskevaa lainsäädäntöä. Hän osaa käyttää tieto- viestintäteknisiä ratkaisu tukemaan, kehittämään tehostamaan organisaation toimintaprosesse. Hän tukee työskentelyssään kestävän kehityksen toteutumista. Hänellä on hyvät vuorovaikutus- dokumentointitaidot sekä kyky toimia ryhmissä projekteissa. Hän osaa kommunikoida eri kielillä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut kykenee seuraamaan tkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia kehittymään työssään niiden mukaisesti sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Hänellä on hyvä tietotekninen osaaminen valmiudet osallistua hankintaprosessiin. Hän osaa asentaa käyttää tieto- viestintäteknisiä työvälineitä tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Hän kykenee toimimaan alan edustana erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Käytön tuen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut asentaa, testaa dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa samalla varmistaa laitteistojen ohjelmistojen toimivuuden. Hän vakioi työasemat monistamalla tekemänsä ratkaisut monen työaseman ympäristössä. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Käytön tuen koulutusohjelman/osaamisalan suorittanut tuottaa palvelu tietoverkkoon palvelimelle sekä määrittelee tilanteen mukaiset palvelut käyttöön asiakkaan työasemille. Hän suoa varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Käytön tuen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kehittää ylläpitää tieto- viestintäteknistä toimintaympäristöä siinä tarjottavia palvelu. Hän ylläpitää palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokanto tietokantaympäristöjä. Hän tehostaa automatisoi työtään sekä ratkaisee ohjelmien laitteiden käytössä esiintyviä ongelmia komentosarjojen valvonta-, testaus- ylläpito-ohjelmien avulla. Hän huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta varmuuskopioinnista. Käytön tuen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut suunnittelee dokumentoi tieto- viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton. Hän avustaa oha asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa toteutuksessa. Hän auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia tietoverkkopalvelu sekä niiden kehittyneitä ominaisuuksia. Hän laatii tarvittavat käyttöohjeet sekä suunnittelee toteuttaa annettavan koulutuksen opastuksen. Hän käsittelee dokumentoi asiakkaiden palvelupyyntöjä. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut toimii ohjelmistoprojektissa, jossa hän mallintaa organisaation toimintaa käsitteistöä käyttäen soveltuvia kuvausmenetelmiä. Hän työskentelee erilaisissa systeemityön vaiheissa käyttäen soveltuvia menetelmiä hyödyntäen suunnittelumalle. Hän

6 4 laatii vaatimusten pohlta määrittelydokumentin. Hän suunnittelee määrittelyn mukaisen tietokannan käyttöliittymän ottaa huomioon käytettävyyden. Hän tuotteistaa suunnittelemansa ohjelmiston hyödyntäen olemassa olevia toteutusratkaisu. Hän laatii testaus- käyttöönottosuunnitelman. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut toimii ohjelmistotuotantotehtävissä ottaen huomioon tietoturvan. Hän hakee tietotarpeita vastaavaa tietoa tietokannasta kyselykieltä käyttäen. Hän osallistuu testaukseen ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut tulkitsee ohjelmistosuunnittelussa syntyneitä teknisiä määrittelyjä ohjelman toteuttamiseksi. Hän tuottaa dokumentoi valitulle päätelaitteelle ohjelmiston käyttäen ohjelmointiympäristöä. Hän toteuttaa ohjelmiston käyttöliittymälogiikan tietokantayhteydet. Ohjelmoidessaan hän tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita uudelleenkäytettäviä ratkaisu. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa tieto- viestintätekniikan perustutkinnon palvelutehtävissä toimimisen opintokokonaisuutta. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon opiskelit pyritään valmentamaan asiakaslähtöiseen toimintaan joko työntekijänä tai yrittäjänä. He oppivat myös arvioimaan ammattialan yritystoimintaa oman osaamisen tuotteistamismahdollisuuksia sekä pohtimaan omia yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia. PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavoitteena on, että opiskeli ymmärtää, miksi asiakaspalvelu on tärkeää työelämässä. Opinnot joko sisältyvät osaamiskokonaisuuksiin tai ne suoritetaan monimuotoisesti mm. Moodle-oppimisympäristössä työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen sisältöinä ovat mm: hyvä asiakaspalvelu laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, asiakkaan vastaanottaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpostikäytännöt hyvät käytöstavat. Opiskeli saa Paremman palvelun osaa -kokonaisuuden suoritettuaan Paremman Palvelun Osaa todistuksen rintamerkin. Palveluosaamisen opinnot sisältyvät tieto- viestintätekniikan perustutkinnossa kaikille pakolliseen tutkinnon osaan palvelutehtävissä toimiminen. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneelta odotetaan, että hän osaa toimia joustavasti luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat olosuhteet. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon opiskelilla on mahdollisuus kansainvälistyä osana opintoan. Hän voi suorittaa osan opinnoista esimerkiksi työssäoppimiskson aikana ulkomailla. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon valinnaisissa opinnoissa voi suorittaa erillisiä kansainvälistymiseen opinto. Työssäoppimisen voi suorittaa ulkomailla joko kokonaan tai osittain.

7 5 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittu sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden toiminnan vavuuden perusteella. Tieto- viestintätekniikan perustutkinto soveltuu hyvin alanvaihtajille, jotka esimerkiksi terveydellisistä syistä eivät voi tkaa entisessä ammatissaan. TUTKINNON RAKENNE Tutkinnon rakenteen numerointi noudattaa tieto- viestintätekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteita. Ohjeellinen opintojen ajoitus koskee koulutusta, joka järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen kautta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 24 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Palvelutehtävissä toimiminen, 20 ov Yritystoiminta, 5 ov Asiakaspalvelu, 4 ov Työvälineohjelmat, 8 ov Työssäoppiminen, 3 ov Järjestelmän hankinta käyttöönotto, 10 ov Tietojärjestelmän hankintaprojekti, 1 ov Laitteistot verkot, 3 ov Käyttöjärjestelmät, 3 ov Työssäoppiminen, 3 ov 4.2 Käytön tuen koulutusohjelma, 40 ov Ylläpitotehtävissä toimiminen, 20 ov Verkkojen ylläpito, 3 ov Palvelimien ylläpito, 3 ov Työasemien ylläpito, 2 ov

8 6 Tietoturva, 2 ov Komentosart, 1 ov Työssäoppiminen, 9 ov Palvelujen käyttöönotto tuki, 20 ov Työaseman asennus käyttöönotto, 3 ov Verkkopalveluiden käyttöönotto, 4 ov Opastus tuki, 3 ov ICT-englanti, 1 ov Työssäoppiminen, 9 ov 4.3 Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, 40 ov Ohjelmiston määrittely suunnittelu, 20 ov Ohjelmistotuotanto projekti, 4 ov Tietovarastot tietokannat, 4 ov Ohjelman rakenne, 2 ov Ohjelmoinnin englanti, 1 ov Työssäoppiminen, 9 ov Ohjelmiston toteuttaminen, 20 ov Ohjelmointityö, 7 ov Tietokannat SQL, 2 ov Testaus dokumentointi, 2 ov Työssäoppiminen, 9 ov 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, ov Koulutustarjonnassa on vaihtelua vuosittain Multimediatuotanto, 10 ov Multimediaprojektissa toimiminen, 1 ov Teksti- kuva-aineiston tuottaminen, 2 ov Videokuvan äänen käsittely, 3 ov Multimediatuotoksen koostaminen julkaisu, 3 ov Tuotantoprosessin dokumentointi, 1 ov Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen, 10 ov Verkkoliiketoiminta, 4 ov Tietokannat verkossa, 3 ov Www-ohjelmointi, 3 ov Palvelinohjelmistojen hallinta virtualisointi, 10 ov

9 7 Palvelinympäristön suunnittelu toteutus, 4 ov Palvelinympäristön ylläpito hallinnointi, 3 ov Virtualisointi, 3 ov Kehitysympäristön käyttö, 10 ov Ohjelmistoprojektissa toimiminen, 1 ov Ohjelmiston suunnittelu, 2 ov Kehitysympäristön hallinta, 5 ov Ohjelmiston tietovarastot, 2 ov Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 10 ov Tietojärjestelmä liiketoimintastrategia, 2 ov Tietojärjestelmän hankinta, 2 ov Tietojärjestelmän asennus käyttöönotto, 2 ov Tietojärjestelmän koulutus, 4 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5 20 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 5 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 5 10 ov 4.5 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Koulutustarjonnassa on vaihtelua vuosittain Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät laajentavat tutkinnon osat, 5 0 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov Lukio-opinnot, 0 10 ov 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat, yli 120 ov) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät, paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset, 16 ov:

10 8 Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide kulttuuri, 1 ov Valinnaiset, 4 ov: Tarjonta vaihtelee vuosittain. Ympäristötieto, 0-4 ov Tieto- viestintätekniikka, 0-4 ov Etiikka, 0-4 ov Kulttuurien tuntemus, 0-4 ov Psykologia, 0-4 ov Yritystoiminta, 0-4 ov Yllä olevat pakolliset, 0-4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain siitä laaditaan erillinen valintaopas. Opiskeli suorittaa valinnat WILMA:n valintatarjottimelta.

11 9 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT PALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän - tunnistaa, kuvailee dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit sidosryhmät - käyttää eri työväline- viestintäohjelmia omassa työssään - käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkalu liiketoiminnan tehostana hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - suunnittelee valmistelee palvelutilanteen - palvelee asiakasta - hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet tehdä sisäisen viestinnän asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän - viestii sähköisesti kirllisesti - laatii, ylläpitää muokkaa tilasto raportte - ylläpitää tietokannoissa -verkoissa olevaa tietoa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa tieto- viestintätekniikan palvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien kielitaidon osoittaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet yritystoiminta asiakaspalvelu työvälineohjelmat työssäoppiminen

12 10 YRITYSTOIMINTA 5 OV Opiskeli ymmärtää yrityksen liikeidean sekä liiketoimintaprosessit. Opiskeli oppii tuntemaan ICT- alan toimintaympäristöä siinä toimivia yrityksiä. Opiskeli osaa työskennellä yrityksessä (organisaatio) työyhteisön sääntöjen mukaisesti. Opiskeli tunnistaa, kuvailee dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit sidosryhmät. Opiskeli ymmärtää oman työn merkityksen organisaation menestymiselle omaan työhön kohdistuvat vaatimukset. Osaa tiedostaa omat vahvuudet heikkoudet omassa työssä. Opiskeli ymmärtää yritystoiminnan yrittäjyyden edellytykset yrityksen perustamisen prosessin. Ymmärtää mahdollisuudet toimia itsenäisenä yrittäjänä yrityksen toimintaan liittyvät käytännön asiat. Asiakokonaisuudet - yritystoiminta - juridiikka - yrittäjyys yrityksen perustaminen Opetus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetus sisältää harjoitustehtäviä. Opiskelin saama osaaminen voidaan koota osaksi henkilökohtaista yrittäjyyspassia. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON ASIAKASPALVELU 4 OV Opiskeli ymmärtää asiakaspalvelun osana asiakaskeskeistä markkinointia kilpailukeino. Hän ymmärtää asiakassuhteiden niiden hoitamisen

13 11 merkityksen. Hän ymmärtää palvelutuotteen erityspiirteet ICT-alalla, asiakaspalvelun työprosessit vaiheet, palveluketjut, palvelutyön vaatimukset, oikeudet vastuut. Opiskeli osaa suunnitella valmistella palvelutilanteen. Opiskeli osaa palvella asiakasta (sisäinen ulkoinen asiakas). Opiskeli osaa hoitaa palveluun liittyvät jälkitoimet. Opiskeli viestii sähköisesti kirllisesti asiakkaille työyhteisön sisällä. Opiskeli osaa käyttää sosiaalista mediaa viestinnässä markkinoinnissa. Opiskeli osaa käyttää vierasta kieltä (englanti) palvelutilanteessa. Asiakokonaisuudet - asiakaspalvelu - asiakaspalvelun viestintä (sisältää sosiaalisen median) - englanti Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu sisäisiä ulkoisia asiakaspalvelutilanteita, markkinointia, raportointia sosiaalisen median käyttöä sekä äidinkielellä että vieraalla kielellä (englanti). Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖVÄLINEOHJELMAT 8 OV Opiskeli osaa käyttää eri työväline- viestintäohjelmia omassa työssään. Opiskeli osaa käyttää sosiaalisen median työkalu liiketoiminnan tehostamiseen. Opiskeli osaa viestiä sähköisesti kirllisesti. Opiskeli osaa laatia, ylläpitää muokata tilasto raportte. Opiskeli osaa ylläpitää tietokannoissa -verkoissa olevaa tietoa. Asiakokonaisuudet - tekstinkäsittely - taulukkolaskenta

14 12 - esitysgrafiikka - tietokannat - html - yrityksen viestintäohjelmistot (sisältää sosiaalisen median) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen sisältyy harjoitustöitä tehtäviä. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: PALVELUTEHTÄVÄSSÄ TOIMIMINEN 3 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä. Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

15 JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa: tehdä laitteiden ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet perusohjelmat konfiguroida työaseman laitteet ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi kytkeä työaseman verkkoon testata työaseman käyttöönoton dokumentoida työaseman käyttöönoton käyttää koneita laitteita työantalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa asentamalla konfiguroimalla toimintakuntoon työaseman oheislaitteineen perusohjelmineen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinta kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, projektitöiden muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Tietojärjestelmän hankintaprojekti Laitteistot verkot Käyttöjärjestelmät Työssäoppiminen TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAPROJEKTI 1 OV Opiskeli osaa käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. Ymmärtää hankinta- asennusprojektin luonteen peruskäsitteet.

16 14 Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Sisältö Projektityöskentelyn peruskäsitteet (projektin vaiheet, resurssointi, aikataulutus, lainsäädäntö). Projektinhallintaohjelmiston käyttö. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON LAITTEISTO JA VERKOT 3 OV Opiskeli tunnistaa työaseman peruskomponentit, oheislaitteet lähiverkon peruskomponentit. Hän osaa koota työaseman kytkeä sen lähiverkkoon. Hän osaa testata dokumentoida työaseman käyttöönoton. Sisältö: Tietokoneen rakenne toimintaperiaate Tietokoneen oheislaitteet Tietokoneen osien oheislaitteiden asentaminen Käyttöjärjestelmien asennus, työaseman verkkotoiminnot. Dokumentointi Työaseman toimivuuden testaus dokumentointi. Käsikirjojen internetpalvelujen hyödyntäminen. Verkon käyttöönoton sisältöjä. Asiakokonaisuudet - laitteistotekniikka (työaseman käyttöönotto) - verkon käyttöönotto (tietoliikenteen verkon perusteet) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asennusharjoituksia atk-laboratoriossa.

17 15 Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 3 OV Opiskeli osaa asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet perusohjelmat. Hän osaa testata dokumentoida työaseman käyttöönoton. Hän osaa käyttää koneita laitteita työantalta saamansa opastuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti. Sisältö: Windows Linu työasemakäyttö. Työväline- sovellusohjelmien asennus konfigurointi. Komentorivin peruskomennot, Windows Linu. Käsikirjojen internetpalvelujen hyödyntäminen. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asennusharjoituksia atk-laboratoriossa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: IT-TUEN PERUSTEHTÄVÄT 3 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä.

18 16 Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.2 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA YLLÄPITOTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa ylläpitää tieto- viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palvelu hallinnoida palvelinohjelmisto virtualisoida palvelinympäristön huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla palvelinympäristön ylläpitotehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä.

19 17 Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Verkkojen ylläpito Palvelimien ylläpito Työasemien ylläpito Tietoturva Komentosart Työssäoppiminen VERKKOJEN YLLÄPITO 3 OV Opiskeli osaa ylläpitää tieto- viestintäteknistä ympäristöä ylläpitää lähiverkkoa, etäyhteyksiä niiden laitteisto hyödyntää yleisimpiä tietoliikenneprotokollia ratkoa verkon käytössä esiintyviä ongelmia valvonta-, testaus- ylläpito-ohjelmien avulla. Asiakokonaisuudet - lähiverkot - verkkokomponentit - kaapelointi Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

20 18 PALVELIMIEN YLLÄPITO 3 OV Opiskeli osaa ylläpitää palvelinohjelmisto valita käyttötarkoitukseen sopivat palvelinohjelmistot suunnitella, luoda hallinnoida käyttäjätunnuksia käyttäjäryhmiä ylläpitää tietokanto tietokantaympäristöjä virtualisoida palvelinympäristön huolehtia palvelinjärjestelmän tietoturvasta varmistuksesta Sisältö Esim. Windows-toimialueen perustaminen ylläpito Asiakokonaisuudet - tietokannat - virtualisointi - yrityspalvelimen ylläpito (toimialue, vertaisverkko) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

21 19 TYÖASEMIEN YLLÄPITO 2OV Opiskeli osaa ylläpitää verkkoon liitettyjä työasemia ratkoa työasemien käyttöön liittyviä ongelmia huolehtia työaseman tietoturvasta ylläpitää työasemia etäyhteyden avulla. Asiakokonaisuudet - ohjelmistojen ylläpito - laitteistojen ylläpito Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOTURVA 2 OV Opiskeli osaa noudattaa työssään organisaation tietoturvaohjeita huolehtia ohjelmistojen, laitteistojen verkon tietoturvasta

22 20 huolehtia työasemien palvelimien varmuuskopioinnista ottaa huomioon tietosuo- henkilörekisterilain yleiset periaatteet Asiakokonaisuudet - tietosuo tietoturvallisuus - tekninen tietoturva (varmkopiot, palomuurit, virustorjunta ) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON KOMENTOSARJAT 1 OV Opiskeli osaa tehostaa automatisoida työtään komentosarjojen makrojen avulla Asiakokonaisuudet - makro-ohjelmointi Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Voidaan toteuttaa myös työssäoppimisena.

23 21 Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: YLLÄPITOTEHTÄVÄT 9 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä. Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TUKI, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa

24 22 asentaa vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet tuottaa tietoverkkoon palvelu ottaa työasemalla verkkopalvelu käyttöön kouluttaa, opastaa tukea asiakkaita dokumentoida tieto- viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla tietojärjestelmätuen tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet työaseman asennus käyttöönotto (+vakiointi) verkkopalveluiden käyttöönotto opastus tuki ict-englanti työssäoppiminen TYÖASEMAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 3 OV Opiskeli osaa asentaa asiakkaan työtehtäviin sopivan tietokonelaitteiston hankkimalla kokonaan uuden koneen, kokoamalla uuden koneen osista tai päivittämällä olemassa olevaa laitteistoa. Opiskeli osaa laittaa tietokoneen käyttökuntoon vakioida monen työaseman ympäristön.

25 23 Sisältö Tietokoneen tietokoneen osienhankinta Tietokoneen päivitys Tietokoneen käyttöönotto Työasemaympäristön vakiointi Asiakokonaisuudet - työasema sovellusohjelmat - tietoliikenneyhteydet Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO 4 OV Opiskeli osaa valita asentaa tarkoitukseen sopivan palvelinkäyttöjärjestelmän ylläpitää tuottaa palvelimelle verkkopalvelu Sisältö Linu-palvelimen perusteet

26 24 Windows Active Directory Asiakokonaisuudet - palvelinten käyttöönotto - yrityksen verkkopalveluiden käyttöönotto Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita sähköistä raportointia. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OPASTUS JA TUKI 3 OV Opiskeli osaa toimia käytöntuen asiakaspalvelutehtävissä käsitellä dokumentoida asiakkaiden palvelupyyntöjä toteuttaa koulutuksen opastaa käyttäjiä auttaa käyttäjiä käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia, verkkopalveluita ottamaan käyttöön laitteisto. laatia käyttöohjeita. Asiakokonaisuudet - käytön tuen asiakaspalvelu (vieri + etä + ohjeet) - kouluttakoulutus

27 25 Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON ICT-ENGLANTI 1 OV Opiskeli tuntee alan keskeisen englanninkielisen terminologian hakee työtehtäviinsä liittyvää tietoa englanninkielisistä lähteistä hyödyntää englanninkielisiä tietolähteitä työssään. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

28 26 TYÖSSÄOPPIMINEN: KÄYTTÖÖNOTTOTEHTÄVÄT 9 OV Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.3. OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA OHJELMISTON MÄÄRITTELY JA SUUNNITTELU, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa määritellä ohjelmiston tiedot toiminnot suunnitella ohjelmiston rakenteen laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ohjelmistotuotannon projektitehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon

29 27 voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet ohjelmistotuotanto projekti tietovarastot tietokannat ohjelman rakenne ohjelmoinnin englanti työssäoppiminen OHJELMISTOTUOTANTO JA PROJEKTI 4 OV Opiskeli osaa määritellä ohjelmiston tiedot toiminnot. Opiskeli osaa osallistua ohjelmistoprojektiin. Opiskeli osaa käyttöönoton, testauksen dokumentoinnin suunnitelman. Asiakokonaisuudet - ohjelmiston tiedot toiminnot (uml) - projektityö - käyttöönoton, testauksen dokumentoinnin suunnitelma Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa

30 28 osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOVARASTOT JA TIETOKANNAT 4 OV Opiskeli osaa suunnitella tietovarastot. Opiskeli osaa relaatiotietokannat ml rakenteen. Asiakokonaisuudet - er-malli - sql - ml Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OHJELMAN RAKENNE 2 OV Opiskeli osaa suunnitella ohjelman rakenteen käyttöliittymän. Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa. Asiakokonaisuudet - ohjelmointilogiikka - käyttöliittymät

31 29 Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OHJELMOINNIN ENGLANTI 1 OV Opiskeli osaa ohjelmoinnin erityissanaston puhekielen sekä pystyy toimimaan ohjelmistoprojektissa vieraalla kielellä (englanti). Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: SUUNNITTELU JA MÄÄRITTELY 9 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä... oppimisympä ristöt Työssäoppiminen

32 30 oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OHJELMISTON TOTEUTTAMINEN, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen toteuttaa ohjelmiston testata dokumentoida ohjelmiston. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ohjelmistotuotannon projektitehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet ohjelmointityö tietokannat sql testaus dokumentointi työssäoppiminen OHJELMOINTITYÖ 7 OV Opiskeli osaa toteuttaa ohjelman tietokantayhteyden valitsemallaan ohjelmointikielellä.

33 31 Opetus toteutetaan projektitöinä oppilaitoksessa tai työssäoppimisena. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOKANNAT JA SQL 2 OV Opiskeli osaa toteuttaa tietovaraston rakenteen relaatiotietokannan rakenteen sql-kielen avulla valitsemallaan välineellä. oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä oppilaitoksessa tai työssäoppimisena. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TESTAUS JA DOKUMENTOINTI 2 OV Opiskeli osaa testata dokumentoida ohjelmistoprojektinsa työn. Opiskeli osaa varmistaa testata sekä dokumentoida ohjelmiston tietoturvan. Asiakokonaisuudet - testaus dokumentointi - tietoturva

34 32 Opetus toteutetaan projektitöinä oppilaitoksessa tai työssäoppimisena. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: OHJELMOINTITYÖT 9 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä. Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.4. KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT MULTIMEDIATUOTANTO, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin suunnitella multimediatuotteita toteuttaa multimediatuotteita käyttää soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuotteita, laitteisto tekniikkaa dokumentoida tuotantoprosessin

35 33 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla toteuttamalla multimediaesityksen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Multimediaprojektissa toimiminen Teksti- kuva-aineiston tuottaminen Videokuvan tuottaminen äänen käsittely Multimediatuotoksen koostaminen julkaisu Tuotantoprosessin dokumentointi MULTIMEDIAPROJEKTISSA TOIMIMINEN 1 OV Opiskeli osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin Asiakokoniasuudet - multimediaprojektin käsitteet työkalut - projektin aloitus vaiheistus: suunnittelu, testaus dokumentointi Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet.

36 34 oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TEKSTI- JA KUVA-AINEISTON TUOTTAMINEN 2 OV Opiskeli osaa suunnitella tuottaa teksti- kuva-aineistoa multimediatuotteeseen Asiakokonaisuudet - millaista tekstiä eri julkaisuihin erilaisille kohderyhmille? - mistä hyvä kuva koostuu? oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON VIDEOKUVAN JA ÄÄNEN KÄSITTELY 3 OV Opiskeli osaa suunnitella toteuttaa videoaineistoa sekä käsitellä aineistossa esiintyvää ääntä asianmukaisesti Asiakokonaisuudet - videon työstäminen Taikalamppumenetelmällä - videoeditoinnin perusteita

37 35 - äänen käsittelyn perusteita Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON MULTIMEDIATUOTOKSEN KOOSTAMINEN JA JULKAISU 3 OV Opiskeli osaa toteuttaa multimediatuotoksen Asiakokonaisuudet - Tuotoksen koostaminen joko verkkoon tai levylle - Tuotoksen oheismateriaalin tuottaminen markkinointia atellen Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TUOTANTOPROSESSIN DOKUMENTOINTI 1 OV Opiskeli osaa dokumentoida multimediatuotoksen tuotantoprosessin

38 36 Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa kartoittaa sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi määritellä sähköisten asiointipalveluiden tietotarpeet käytön suunnitella sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän - suunnittelee käyttöliittymän - suunnittelee tarvittavat tietokannat toteuttaa sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän - toteuttaa käyttöliittymän - toteuttaa tarvittavat tietokannat - toteuttaa yhteydet tietokantoihin dokumentoida sähköisten asiointipalveluiden toteuttamisen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla toteuttamalla pienimuotoisen sähköisen asiointipalvelun. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus-

39 37 suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet verkkoliiketoiminta tietokannat verkossa www-ohjelmointi VERKKOLIIKETOIMINTA 4 OV Opiskeli osaa verkkoliiketoiminnan periaatteet toteutuksen. Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOKANNAT VERKOSSA 3 OV Opiskeli osaa tietokantojen käsittelyn verkon kautta. oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

40 38 WWW OHJELMOINTI 3 OV Opiskeli osaa www-ohjelmoinnin periaatteet toteutuksen. Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELINOHJELMISTOJEN HALLINTA JA VIRTUALISOINTI, 10OV Ammattitaitovaatimukset Valituissak äyttöjärjestelmäympäristöissä opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa määritellä totetuttaa toimialueen hallinnoida palvelinohjelmistojen käyttöoikeuksia määritellä ottaa käyttöön palveluita valvoa järjestelmän resurssien käyttöä suota järjestelmän tiedot suunnitella toteuttaa virtualisointiympäristön luoda virtuaalikoneen asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle hallinnoida virtualisointiympäristöjä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla toteuttamalla pienimuotoisen sähköisen asiointipalvelun. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta

41 39 työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Palvelinympäristön suunnittelu toteutus Palvelinympäristön ylläpito hallinnointi Virtualisointi PALVELINYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 4 OV Opiskeli osaa suunnitella toteuttaa toimialueen, asentaa palvelimia määritellä sekä ottaa käyttöön niiden roole ominaisuuksia, määritellä ryhmäkäytäntöjä hallita käyttäjiä sekä dokumentoida suunnitelmansa suunnitelmien toteutuksen. Opiskelilla on ainakin perustiedot myös Linuympäristöstä. Asiakokonaisuudet - Toimialueen suunnittelu asennus - Toimialueen palvelinten roolien määrittäminen käyttöönotto - Käyttöoikeuksien hallinta - Ryhmäkäytännöt - Dokumentointi - Linu palvelimet Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet.

42 40 oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELINYMPÄRISTÖN YLLÄPITO JA HALLINNOINTI 3 OV Opiskeli osaa hallita palvelimia etäkäytöllä suorittaa ylläpidollisia tehtäviä sekä mahdollisuuksien mukaan automatisoida rutiinitoimenpiteitä. Opiskeli osaa asentaa ottaa käyttöön päätepalveluita ymmärtää myös tietoturvan resurssienhallinnan merkityksen palvelinympäristöissä. Asiakokonaisuudet - Varmuuskopiointi - Etähallinta - Päätepalvelut - Resurssien hallinta tietoturva - Palvelinhallinnan automatisointi oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON VIRTUALISOINTI 3 OV Opiskeli osaa suunnitella luoda virtuaalisen käyttöympäristön. Asiakokonaisuudet

43 41 - Virtualisointiympäristön asentaminen - Virtuaalikoneen luominen - Käyttöjärjestelmän asentaminen virtuaalikoneeseen - Virtuaalijärjestelmän ylläpito Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON KEHITYSYMPÄRISTÖN KÄYTTÖ, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa määritellä ohjelmistoprojektin valittua kehitysympäristöä käyttäen suunnitella ohjelmiston valittua kehitysympäristöä käyttäen toteuttaa ohjelmiston valittua kehitysympäristöä käyttäen testata dokumentoida valittua kehitysympäristöä käyttäen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ohjelmistotuotannon tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus-

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO,

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma DATANOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta - näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta - oppisopimuksen tietopuolisia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puutarhatalouden

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Rakennusalan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot