TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama Osaamisjohta Mar Anttalainen

2 Tieto- viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelman muodostuminen Opintojen järjestäminen Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon muodostuminen opintojen ajoitus... 3 Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen tutkinnossa... 4 Paremman palvelun osaa... 4 Kansainvälisyyden toteutuminen tutkinnossa... 4 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa... 5 Tutkinnon rakenne Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon toteutussuunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Liittet Lähteet... 61

3 1 1 OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu kolmesta osasta: Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) Pedagogisesta ohjelmasta, jossa määritellään Etelä-Savon ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet menettelytavat sekä kuvataan Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimintaa ohavat strategiat. Tieto- viestintätekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteista, jossa on kuvattu tutkinnon koulutusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet kriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta näyttötutkinto koskevia määräyksiä. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelmasta (tämä asiakir), jossa kuvataan tutkinnon muodostuminen opetuksen ajoitus, sekä menetelmät, joiden avulla opiskeli voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset tavoitteet. Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelmat ovat tutkinnon oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman liitteinä. 2 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen tutkinnon suorittan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskeli voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perus- tai ammattitutkinnoista, valita lukio-opinto /tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelin opinto oha henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa kuvataan mitä opiskeli opiskelee. HOPS tehdään perustutkinnon opetussuunnitelman opiskelin omien tavoitteiden valintojen perusteella. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapo tavoitteita, opintojen ajoitusta, alustavia valinnaisten opintojen valinto sekä suunnitelman työssäoppimisesta. HOPSia tarkennetaan lukuvuosittain opintojen edetessä. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Siinä määritellään tarvittavat tukitoimet ne järjestelyt, joita opiskelin opintojen työllistymisen tukena käytetään. Yksi opintoviikko tarkoittaa opiskelin 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko sisältää erilaisia oppimisen muoto opetusmenetelmiä, jotka valitaan oppimistavoitteiden opiskelijoiden oppimisvalmiuksien kannalta tarkoituksenmukaisesti. Oppimisen muoto opetusmenetelmiä ovat mm. lähi- etäopetus, monimuoto-opetus, verkko-opetus työssäoppiminen. Oppimista tapahtuu monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka ovat kokonaisvaltaisia työpaikkojen oppilaitosten toimintaympäristöjä, jotka muodostuvat itse toimipaikkojen ympäristöstä, oppijoista, opettajista, työpaikan työntekijöistä henkilöstöstä, oppimislähteistä, oppimisnäkemyksistä, erilaisista toimintamuodoista sekä välineistä tavoista käyttää näitä.

4 2 Jokaiselle opiskeliryhmälle nimetään ryhmänoha, joka on opiskelin lähin tukihenkilö opintojen an. Hän perehdyttää opiskelin opintoihin, seuraa läsnäolo, vastaa ryhmänsä hyvinvoinnista sekä informoi opintoihin kuuluvista arjen asioista. Etelä-Savon ammattiopisto tarjoaa myös erityisopetusta, jonka tehtävänä on auttaa opiskelia saavuttamaan tutkintonsa/opiskelunsa tavoitteet sijoittumaan työelämään. Erityisopetusprosessin käytännön toteutuksesta huolehtivat ensisiisesti ryhmänohat, opettat, erityisopetusvastaavat ammatilliset erityisopettat, jotka yhteistyössä vastaavat erityisestä tuesta ohuksesta koko opintojen an. Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisiinen tavoite. Etelä-Savon ammattiopistossa perustutkinnot voidaan suorittaa myös työelämän toiminta- tehtäväkokonaisuuksia vastaavina tutkinnon osina. Lähtökohtana ovat tällöin sekä opiskelin/tutkinnon suorittan mahdollisuudet työllistyä kapea-alaista osaamista vaativaan työhön että opiskelin/tutkinnon suorittan yksilölliset opiskeluvalmiudet elämäntilanne. Tarkemmin opintojen järjestäminen on kuvattu Etelä-Savon ammattiopiston Pedagogisessa ohjelmassa.

5 3 3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN AJOITUS Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon, datanomi, suorittaneella on laa-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut toimii luotettavasti, joustavasti luovuutta käyttäen asiakkaiden tilanteiden edellyttämällä tavalla. Hän noudattaa tekijänoikeuksia alaa koskevaa lainsäädäntöä. Hän osaa käyttää tieto- viestintäteknisiä ratkaisu tukemaan, kehittämään tehostamaan organisaation toimintaprosesse. Hän tukee työskentelyssään kestävän kehityksen toteutumista. Hänellä on hyvät vuorovaikutus- dokumentointitaidot sekä kyky toimia ryhmissä projekteissa. Hän osaa kommunikoida eri kielillä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut kykenee seuraamaan tkuvasti muuttuvan alan kehitysvirtauksia kehittymään työssään niiden mukaisesti sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Hänellä on hyvä tietotekninen osaaminen valmiudet osallistua hankintaprosessiin. Hän osaa asentaa käyttää tieto- viestintäteknisiä työvälineitä tietojärjestelmiä sekä ylläpitää sisältöjä tietoverkossa. Hän kykenee toimimaan alan edustana erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Käytön tuen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut asentaa, testaa dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa samalla varmistaa laitteistojen ohjelmistojen toimivuuden. Hän vakioi työasemat monistamalla tekemänsä ratkaisut monen työaseman ympäristössä. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Käytön tuen koulutusohjelman/osaamisalan suorittanut tuottaa palvelu tietoverkkoon palvelimelle sekä määrittelee tilanteen mukaiset palvelut käyttöön asiakkaan työasemille. Hän suoa varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon. Hän toimii asiakaspalvelutehtävissä ratkaisten laitteistojen palveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia yhteistyössä asiantuntijoiden sekä palveluntarjoajien kanssa. Käytön tuen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kehittää ylläpitää tieto- viestintäteknistä toimintaympäristöä siinä tarjottavia palvelu. Hän ylläpitää palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokanto tietokantaympäristöjä. Hän tehostaa automatisoi työtään sekä ratkaisee ohjelmien laitteiden käytössä esiintyviä ongelmia komentosarjojen valvonta-, testaus- ylläpito-ohjelmien avulla. Hän huolehtii tietojärjestelmän tietoturvasta varmuuskopioinnista. Käytön tuen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut suunnittelee dokumentoi tieto- viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton. Hän avustaa oha asiakasta työpisteen ergonomisten ratkaisujen suunnittelussa toteutuksessa. Hän auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia tietoverkkopalvelu sekä niiden kehittyneitä ominaisuuksia. Hän laatii tarvittavat käyttöohjeet sekä suunnittelee toteuttaa annettavan koulutuksen opastuksen. Hän käsittelee dokumentoi asiakkaiden palvelupyyntöjä. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut toimii ohjelmistoprojektissa, jossa hän mallintaa organisaation toimintaa käsitteistöä käyttäen soveltuvia kuvausmenetelmiä. Hän työskentelee erilaisissa systeemityön vaiheissa käyttäen soveltuvia menetelmiä hyödyntäen suunnittelumalle. Hän

6 4 laatii vaatimusten pohlta määrittelydokumentin. Hän suunnittelee määrittelyn mukaisen tietokannan käyttöliittymän ottaa huomioon käytettävyyden. Hän tuotteistaa suunnittelemansa ohjelmiston hyödyntäen olemassa olevia toteutusratkaisu. Hän laatii testaus- käyttöönottosuunnitelman. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut toimii ohjelmistotuotantotehtävissä ottaen huomioon tietoturvan. Hän hakee tietotarpeita vastaavaa tietoa tietokannasta kyselykieltä käyttäen. Hän osallistuu testaukseen ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Hän hallitsee alan englanninkielistä terminologiaa. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut tulkitsee ohjelmistosuunnittelussa syntyneitä teknisiä määrittelyjä ohjelman toteuttamiseksi. Hän tuottaa dokumentoi valitulle päätelaitteelle ohjelmiston käyttäen ohjelmointiympäristöä. Hän toteuttaa ohjelmiston käyttöliittymälogiikan tietokantayhteydet. Ohjelmoidessaan hän tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita uudelleenkäytettäviä ratkaisu. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa tieto- viestintätekniikan perustutkinnon palvelutehtävissä toimimisen opintokokonaisuutta. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon opiskelit pyritään valmentamaan asiakaslähtöiseen toimintaan joko työntekijänä tai yrittäjänä. He oppivat myös arvioimaan ammattialan yritystoimintaa oman osaamisen tuotteistamismahdollisuuksia sekä pohtimaan omia yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia. PAREMMAN PALVELUN OSAAJA Tavoitteena on, että opiskeli ymmärtää, miksi asiakaspalvelu on tärkeää työelämässä. Opinnot joko sisältyvät osaamiskokonaisuuksiin tai ne suoritetaan monimuotoisesti mm. Moodle-oppimisympäristössä työssäoppimisen yhteydessä. Opintojen sisältöinä ovat mm: hyvä asiakaspalvelu laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, asiakkaan vastaanottaminen, palvelutilanteen päättäminen, asiakkaan palvelu puhelimessa, sähköpostikäytännöt hyvät käytöstavat. Opiskeli saa Paremman palvelun osaa -kokonaisuuden suoritettuaan Paremman Palvelun Osaa todistuksen rintamerkin. Palveluosaamisen opinnot sisältyvät tieto- viestintätekniikan perustutkinnossa kaikille pakolliseen tutkinnon osaan palvelutehtävissä toimiminen. KANSAINVÄLISYYDEN TOTEUTUMINEN TUTKINNOSSA Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneelta odotetaan, että hän osaa toimia joustavasti luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat olosuhteet. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon opiskelilla on mahdollisuus kansainvälistyä osana opintoan. Hän voi suorittaa osan opinnoista esimerkiksi työssäoppimiskson aikana ulkomailla. Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon valinnaisissa opinnoissa voi suorittaa erillisiä kansainvälistymiseen opinto. Työssäoppimisen voi suorittaa ulkomailla joko kokonaan tai osittain.

7 5 TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Tieto- viestintätekniikan perustutkinnon koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittu sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden toiminnan vavuuden perusteella. Tieto- viestintätekniikan perustutkinto soveltuu hyvin alanvaihtajille, jotka esimerkiksi terveydellisistä syistä eivät voi tkaa entisessä ammatissaan. TUTKINNON RAKENNE Tutkinnon rakenteen numerointi noudattaa tieto- viestintätekniikan ammatillisen perustutkinnon perusteita. Ohjeellinen opintojen ajoitus koskee koulutusta, joka järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkintona suoritettavan ammatillisen perustutkinnon toteutus suunnitellaan henkilökohtaistamisen kautta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 24 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Palvelutehtävissä toimiminen, 20 ov Yritystoiminta, 5 ov Asiakaspalvelu, 4 ov Työvälineohjelmat, 8 ov Työssäoppiminen, 3 ov Järjestelmän hankinta käyttöönotto, 10 ov Tietojärjestelmän hankintaprojekti, 1 ov Laitteistot verkot, 3 ov Käyttöjärjestelmät, 3 ov Työssäoppiminen, 3 ov 4.2 Käytön tuen koulutusohjelma, 40 ov Ylläpitotehtävissä toimiminen, 20 ov Verkkojen ylläpito, 3 ov Palvelimien ylläpito, 3 ov Työasemien ylläpito, 2 ov

8 6 Tietoturva, 2 ov Komentosart, 1 ov Työssäoppiminen, 9 ov Palvelujen käyttöönotto tuki, 20 ov Työaseman asennus käyttöönotto, 3 ov Verkkopalveluiden käyttöönotto, 4 ov Opastus tuki, 3 ov ICT-englanti, 1 ov Työssäoppiminen, 9 ov 4.3 Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, 40 ov Ohjelmiston määrittely suunnittelu, 20 ov Ohjelmistotuotanto projekti, 4 ov Tietovarastot tietokannat, 4 ov Ohjelman rakenne, 2 ov Ohjelmoinnin englanti, 1 ov Työssäoppiminen, 9 ov Ohjelmiston toteuttaminen, 20 ov Ohjelmointityö, 7 ov Tietokannat SQL, 2 ov Testaus dokumentointi, 2 ov Työssäoppiminen, 9 ov 4.4 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, ov Koulutustarjonnassa on vaihtelua vuosittain Multimediatuotanto, 10 ov Multimediaprojektissa toimiminen, 1 ov Teksti- kuva-aineiston tuottaminen, 2 ov Videokuvan äänen käsittely, 3 ov Multimediatuotoksen koostaminen julkaisu, 3 ov Tuotantoprosessin dokumentointi, 1 ov Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen, 10 ov Verkkoliiketoiminta, 4 ov Tietokannat verkossa, 3 ov Www-ohjelmointi, 3 ov Palvelinohjelmistojen hallinta virtualisointi, 10 ov

9 7 Palvelinympäristön suunnittelu toteutus, 4 ov Palvelinympäristön ylläpito hallinnointi, 3 ov Virtualisointi, 3 ov Kehitysympäristön käyttö, 10 ov Ohjelmistoprojektissa toimiminen, 1 ov Ohjelmiston suunnittelu, 2 ov Kehitysympäristön hallinta, 5 ov Ohjelmiston tietovarastot, 2 ov Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 10 ov Tietojärjestelmä liiketoimintastrategia, 2 ov Tietojärjestelmän hankinta, 2 ov Tietojärjestelmän asennus käyttöönotto, 2 ov Tietojärjestelmän koulutus, 4 ov Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 5 20 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 5 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 5 10 ov 4.5 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Koulutustarjonnassa on vaihtelua vuosittain Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät laajentavat tutkinnon osat, 5 0 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0 10 ov Lukio-opinnot, 0 10 ov 4.6 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat, yli 120 ov) Yritystoiminta, 10 ov Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät, paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset, 16 ov:

10 8 Äidinkieli, 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide kulttuuri, 1 ov Valinnaiset, 4 ov: Tarjonta vaihtelee vuosittain. Ympäristötieto, 0-4 ov Tieto- viestintätekniikka, 0-4 ov Etiikka, 0-4 ov Kulttuurien tuntemus, 0-4 ov Psykologia, 0-4 ov Yritystoiminta, 0-4 ov Yllä olevat pakolliset, 0-4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain siitä laaditaan erillinen valintaopas. Opiskeli suorittaa valinnat WILMA:n valintatarjottimelta.

11 9 4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TOTEUTUSSUUNNITELMA 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT PALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän - tunnistaa, kuvailee dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit sidosryhmät - käyttää eri työväline- viestintäohjelmia omassa työssään - käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkalu liiketoiminnan tehostana hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän - suunnittelee valmistelee palvelutilanteen - palvelee asiakasta - hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet tehdä sisäisen viestinnän asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän - viestii sähköisesti kirllisesti - laatii, ylläpitää muokkaa tilasto raportte - ylläpitää tietokannoissa -verkoissa olevaa tietoa. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla erilaisissa tieto- viestintätekniikan palvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta pois lukien kielitaidon osoittaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet yritystoiminta asiakaspalvelu työvälineohjelmat työssäoppiminen

12 10 YRITYSTOIMINTA 5 OV Opiskeli ymmärtää yrityksen liikeidean sekä liiketoimintaprosessit. Opiskeli oppii tuntemaan ICT- alan toimintaympäristöä siinä toimivia yrityksiä. Opiskeli osaa työskennellä yrityksessä (organisaatio) työyhteisön sääntöjen mukaisesti. Opiskeli tunnistaa, kuvailee dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit sidosryhmät. Opiskeli ymmärtää oman työn merkityksen organisaation menestymiselle omaan työhön kohdistuvat vaatimukset. Osaa tiedostaa omat vahvuudet heikkoudet omassa työssä. Opiskeli ymmärtää yritystoiminnan yrittäjyyden edellytykset yrityksen perustamisen prosessin. Ymmärtää mahdollisuudet toimia itsenäisenä yrittäjänä yrityksen toimintaan liittyvät käytännön asiat. Asiakokonaisuudet - yritystoiminta - juridiikka - yrittäjyys yrityksen perustaminen Opetus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetus sisältää harjoitustehtäviä. Opiskelin saama osaaminen voidaan koota osaksi henkilökohtaista yrittäjyyspassia. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON ASIAKASPALVELU 4 OV Opiskeli ymmärtää asiakaspalvelun osana asiakaskeskeistä markkinointia kilpailukeino. Hän ymmärtää asiakassuhteiden niiden hoitamisen

13 11 merkityksen. Hän ymmärtää palvelutuotteen erityspiirteet ICT-alalla, asiakaspalvelun työprosessit vaiheet, palveluketjut, palvelutyön vaatimukset, oikeudet vastuut. Opiskeli osaa suunnitella valmistella palvelutilanteen. Opiskeli osaa palvella asiakasta (sisäinen ulkoinen asiakas). Opiskeli osaa hoitaa palveluun liittyvät jälkitoimet. Opiskeli viestii sähköisesti kirllisesti asiakkaille työyhteisön sisällä. Opiskeli osaa käyttää sosiaalista mediaa viestinnässä markkinoinnissa. Opiskeli osaa käyttää vierasta kieltä (englanti) palvelutilanteessa. Asiakokonaisuudet - asiakaspalvelu - asiakaspalvelun viestintä (sisältää sosiaalisen median) - englanti Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu sisäisiä ulkoisia asiakaspalvelutilanteita, markkinointia, raportointia sosiaalisen median käyttöä sekä äidinkielellä että vieraalla kielellä (englanti). Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖVÄLINEOHJELMAT 8 OV Opiskeli osaa käyttää eri työväline- viestintäohjelmia omassa työssään. Opiskeli osaa käyttää sosiaalisen median työkalu liiketoiminnan tehostamiseen. Opiskeli osaa viestiä sähköisesti kirllisesti. Opiskeli osaa laatia, ylläpitää muokata tilasto raportte. Opiskeli osaa ylläpitää tietokannoissa -verkoissa olevaa tietoa. Asiakokonaisuudet - tekstinkäsittely - taulukkolaskenta

14 12 - esitysgrafiikka - tietokannat - html - yrityksen viestintäohjelmistot (sisältää sosiaalisen median) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen sisältyy harjoitustöitä tehtäviä. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: PALVELUTEHTÄVÄSSÄ TOIMIMINEN 3 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä. Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

15 JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa: tehdä laitteiden ohjelmistojen hankintaprojektiin liittyviä työtehtäviä asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet perusohjelmat konfiguroida työaseman laitteet ohjelmat toimivaksi kokonaisuudeksi kytkeä työaseman verkkoon testata työaseman käyttöönoton dokumentoida työaseman käyttöönoton käyttää koneita laitteita työantalta saamansa opetuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa asentamalla konfiguroimalla toimintakuntoon työaseman oheislaitteineen perusohjelmineen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinta kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, projektitöiden muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Tietojärjestelmän hankintaprojekti Laitteistot verkot Käyttöjärjestelmät Työssäoppiminen TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTAPROJEKTI 1 OV Opiskeli osaa käyttää projektityöskentelyn työvälineitä hyödyntäen tietotekniikkaa. Ymmärtää hankinta- asennusprojektin luonteen peruskäsitteet.

16 14 Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Sisältö Projektityöskentelyn peruskäsitteet (projektin vaiheet, resurssointi, aikataulutus, lainsäädäntö). Projektinhallintaohjelmiston käyttö. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON LAITTEISTO JA VERKOT 3 OV Opiskeli tunnistaa työaseman peruskomponentit, oheislaitteet lähiverkon peruskomponentit. Hän osaa koota työaseman kytkeä sen lähiverkkoon. Hän osaa testata dokumentoida työaseman käyttöönoton. Sisältö: Tietokoneen rakenne toimintaperiaate Tietokoneen oheislaitteet Tietokoneen osien oheislaitteiden asentaminen Käyttöjärjestelmien asennus, työaseman verkkotoiminnot. Dokumentointi Työaseman toimivuuden testaus dokumentointi. Käsikirjojen internetpalvelujen hyödyntäminen. Verkon käyttöönoton sisältöjä. Asiakokonaisuudet - laitteistotekniikka (työaseman käyttöönotto) - verkon käyttöönotto (tietoliikenteen verkon perusteet) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asennusharjoituksia atk-laboratoriossa.

17 15 Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 3 OV Opiskeli osaa asentaa työasemaan tarvittavat käyttöjärjestelmät, oheislaitteet perusohjelmat. Hän osaa testata dokumentoida työaseman käyttöönoton. Hän osaa käyttää koneita laitteita työantalta saamansa opastuksen, käyttöohjeiden, ammattitaitonsa sekä kokemuksensa mukaisesti. Sisältö: Windows Linu työasemakäyttö. Työväline- sovellusohjelmien asennus konfigurointi. Komentorivin peruskomennot, Windows Linu. Käsikirjojen internetpalvelujen hyödyntäminen. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asennusharjoituksia atk-laboratoriossa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: IT-TUEN PERUSTEHTÄVÄT 3 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä.

18 16 Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.2 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA YLLÄPITOTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa ylläpitää tieto- viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia palvelu hallinnoida palvelinohjelmisto virtualisoida palvelinympäristön huolehtia tietojärjestelmän tietoturvasta. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla palvelinympäristön ylläpitotehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä.

19 17 Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Verkkojen ylläpito Palvelimien ylläpito Työasemien ylläpito Tietoturva Komentosart Työssäoppiminen VERKKOJEN YLLÄPITO 3 OV Opiskeli osaa ylläpitää tieto- viestintäteknistä ympäristöä ylläpitää lähiverkkoa, etäyhteyksiä niiden laitteisto hyödyntää yleisimpiä tietoliikenneprotokollia ratkoa verkon käytössä esiintyviä ongelmia valvonta-, testaus- ylläpito-ohjelmien avulla. Asiakokonaisuudet - lähiverkot - verkkokomponentit - kaapelointi Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

20 18 PALVELIMIEN YLLÄPITO 3 OV Opiskeli osaa ylläpitää palvelinohjelmisto valita käyttötarkoitukseen sopivat palvelinohjelmistot suunnitella, luoda hallinnoida käyttäjätunnuksia käyttäjäryhmiä ylläpitää tietokanto tietokantaympäristöjä virtualisoida palvelinympäristön huolehtia palvelinjärjestelmän tietoturvasta varmistuksesta Sisältö Esim. Windows-toimialueen perustaminen ylläpito Asiakokonaisuudet - tietokannat - virtualisointi - yrityspalvelimen ylläpito (toimialue, vertaisverkko) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

21 19 TYÖASEMIEN YLLÄPITO 2OV Opiskeli osaa ylläpitää verkkoon liitettyjä työasemia ratkoa työasemien käyttöön liittyviä ongelmia huolehtia työaseman tietoturvasta ylläpitää työasemia etäyhteyden avulla. Asiakokonaisuudet - ohjelmistojen ylläpito - laitteistojen ylläpito Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOTURVA 2 OV Opiskeli osaa noudattaa työssään organisaation tietoturvaohjeita huolehtia ohjelmistojen, laitteistojen verkon tietoturvasta

22 20 huolehtia työasemien palvelimien varmuuskopioinnista ottaa huomioon tietosuo- henkilörekisterilain yleiset periaatteet Asiakokonaisuudet - tietosuo tietoturvallisuus - tekninen tietoturva (varmkopiot, palomuurit, virustorjunta ) Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON KOMENTOSARJAT 1 OV Opiskeli osaa tehostaa automatisoida työtään komentosarjojen makrojen avulla Asiakokonaisuudet - makro-ohjelmointi Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Voidaan toteuttaa myös työssäoppimisena.

23 21 Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: YLLÄPITOTEHTÄVÄT 9 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä. Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TUKI, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa

24 22 asentaa vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet tuottaa tietoverkkoon palvelu ottaa työasemalla verkkopalvelu käyttöön kouluttaa, opastaa tukea asiakkaita dokumentoida tieto- viestintäteknisen laitteen tai järjestelmän käyttöönoton. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla tietojärjestelmätuen tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet työaseman asennus käyttöönotto (+vakiointi) verkkopalveluiden käyttöönotto opastus tuki ict-englanti työssäoppiminen TYÖASEMAN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 3 OV Opiskeli osaa asentaa asiakkaan työtehtäviin sopivan tietokonelaitteiston hankkimalla kokonaan uuden koneen, kokoamalla uuden koneen osista tai päivittämällä olemassa olevaa laitteistoa. Opiskeli osaa laittaa tietokoneen käyttökuntoon vakioida monen työaseman ympäristön.

25 23 Sisältö Tietokoneen tietokoneen osienhankinta Tietokoneen päivitys Tietokoneen käyttöönotto Työasemaympäristön vakiointi Asiakokonaisuudet - työasema sovellusohjelmat - tietoliikenneyhteydet Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Opetukseen kuuluu asennusharjoituksia testejä laboratorioissa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO 4 OV Opiskeli osaa valita asentaa tarkoitukseen sopivan palvelinkäyttöjärjestelmän ylläpitää tuottaa palvelimelle verkkopalvelu Sisältö Linu-palvelimen perusteet

26 24 Windows Active Directory Asiakokonaisuudet - palvelinten käyttöönotto - yrityksen verkkopalveluiden käyttöönotto Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Kokonaisuuteen kuuluu asiakaspalvelutilanteita sähköistä raportointia. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OPASTUS JA TUKI 3 OV Opiskeli osaa toimia käytöntuen asiakaspalvelutehtävissä käsitellä dokumentoida asiakkaiden palvelupyyntöjä toteuttaa koulutuksen opastaa käyttäjiä auttaa käyttäjiä käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia, verkkopalveluita ottamaan käyttöön laitteisto. laatia käyttöohjeita. Asiakokonaisuudet - käytön tuen asiakaspalvelu (vieri + etä + ohjeet) - kouluttakoulutus

27 25 Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON ICT-ENGLANTI 1 OV Opiskeli tuntee alan keskeisen englanninkielisen terminologian hakee työtehtäviinsä liittyvää tietoa englanninkielisistä lähteistä hyödyntää englanninkielisiä tietolähteitä työssään. Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

28 26 TYÖSSÄOPPIMINEN: KÄYTTÖÖNOTTOTEHTÄVÄT 9 OV Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.3. OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA OHJELMISTON MÄÄRITTELY JA SUUNNITTELU, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa määritellä ohjelmiston tiedot toiminnot suunnitella ohjelmiston rakenteen laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ohjelmistotuotannon projektitehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon

29 27 voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet ohjelmistotuotanto projekti tietovarastot tietokannat ohjelman rakenne ohjelmoinnin englanti työssäoppiminen OHJELMISTOTUOTANTO JA PROJEKTI 4 OV Opiskeli osaa määritellä ohjelmiston tiedot toiminnot. Opiskeli osaa osallistua ohjelmistoprojektiin. Opiskeli osaa käyttöönoton, testauksen dokumentoinnin suunnitelman. Asiakokonaisuudet - ohjelmiston tiedot toiminnot (uml) - projektityö - käyttöönoton, testauksen dokumentoinnin suunnitelma Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa

30 28 osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOVARASTOT JA TIETOKANNAT 4 OV Opiskeli osaa suunnitella tietovarastot. Opiskeli osaa relaatiotietokannat ml rakenteen. Asiakokonaisuudet - er-malli - sql - ml Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OHJELMAN RAKENNE 2 OV Opiskeli osaa suunnitella ohjelman rakenteen käyttöliittymän. Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa. Asiakokonaisuudet - ohjelmointilogiikka - käyttöliittymät

31 29 Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OHJELMOINNIN ENGLANTI 1 OV Opiskeli osaa ohjelmoinnin erityissanaston puhekielen sekä pystyy toimimaan ohjelmistoprojektissa vieraalla kielellä (englanti). Opetus toteutetaan lähiopintoina oppilaitoksessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: SUUNNITTELU JA MÄÄRITTELY 9 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä... oppimisympä ristöt Työssäoppiminen

32 30 oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON OHJELMISTON TOTEUTTAMINEN, 20 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen toteuttaa ohjelmiston testata dokumentoida ohjelmiston. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ohjelmistotuotannon projektitehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet ohjelmointityö tietokannat sql testaus dokumentointi työssäoppiminen OHJELMOINTITYÖ 7 OV Opiskeli osaa toteuttaa ohjelman tietokantayhteyden valitsemallaan ohjelmointikielellä.

33 31 Opetus toteutetaan projektitöinä oppilaitoksessa tai työssäoppimisena. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOKANNAT JA SQL 2 OV Opiskeli osaa toteuttaa tietovaraston rakenteen relaatiotietokannan rakenteen sql-kielen avulla valitsemallaan välineellä. oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä oppilaitoksessa tai työssäoppimisena. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TESTAUS JA DOKUMENTOINTI 2 OV Opiskeli osaa testata dokumentoida ohjelmistoprojektinsa työn. Opiskeli osaa varmistaa testata sekä dokumentoida ohjelmiston tietoturvan. Asiakokonaisuudet - testaus dokumentointi - tietoturva

34 32 Opetus toteutetaan projektitöinä oppilaitoksessa tai työssäoppimisena. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TYÖSSÄOPPIMINEN: OHJELMOINTITYÖT 9 OV Opiskeli toimii ammattitaitovaatimuksia vastaavissa työtehtävissä. Työssäoppiminen oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON 4.4. KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT MULTIMEDIATUOTANTO, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin suunnitella multimediatuotteita toteuttaa multimediatuotteita käyttää soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuotteita, laitteisto tekniikkaa dokumentoida tuotantoprosessin

35 33 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla toteuttamalla multimediaesityksen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Multimediaprojektissa toimiminen Teksti- kuva-aineiston tuottaminen Videokuvan tuottaminen äänen käsittely Multimediatuotoksen koostaminen julkaisu Tuotantoprosessin dokumentointi MULTIMEDIAPROJEKTISSA TOIMIMINEN 1 OV Opiskeli osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin Asiakokoniasuudet - multimediaprojektin käsitteet työkalut - projektin aloitus vaiheistus: suunnittelu, testaus dokumentointi Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet.

36 34 oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TEKSTI- JA KUVA-AINEISTON TUOTTAMINEN 2 OV Opiskeli osaa suunnitella tuottaa teksti- kuva-aineistoa multimediatuotteeseen Asiakokonaisuudet - millaista tekstiä eri julkaisuihin erilaisille kohderyhmille? - mistä hyvä kuva koostuu? oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON VIDEOKUVAN JA ÄÄNEN KÄSITTELY 3 OV Opiskeli osaa suunnitella toteuttaa videoaineistoa sekä käsitellä aineistossa esiintyvää ääntä asianmukaisesti Asiakokonaisuudet - videon työstäminen Taikalamppumenetelmällä - videoeditoinnin perusteita

37 35 - äänen käsittelyn perusteita Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON MULTIMEDIATUOTOKSEN KOOSTAMINEN JA JULKAISU 3 OV Opiskeli osaa toteuttaa multimediatuotoksen Asiakokonaisuudet - Tuotoksen koostaminen joko verkkoon tai levylle - Tuotoksen oheismateriaalin tuottaminen markkinointia atellen Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TUOTANTOPROSESSIN DOKUMENTOINTI 1 OV Opiskeli osaa dokumentoida multimediatuotoksen tuotantoprosessin

38 36 Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa kartoittaa sähköisten asiointipalveluiden käyttömahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi määritellä sähköisten asiointipalveluiden tietotarpeet käytön suunnitella sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän - suunnittelee käyttöliittymän - suunnittelee tarvittavat tietokannat toteuttaa sähköiset asiointipalvelut, jolloin hän - toteuttaa käyttöliittymän - toteuttaa tarvittavat tietokannat - toteuttaa yhteydet tietokantoihin dokumentoida sähköisten asiointipalveluiden toteuttamisen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla toteuttamalla pienimuotoisen sähköisen asiointipalvelun. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus-

39 37 suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet verkkoliiketoiminta tietokannat verkossa www-ohjelmointi VERKKOLIIKETOIMINTA 4 OV Opiskeli osaa verkkoliiketoiminnan periaatteet toteutuksen. Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON TIETOKANNAT VERKOSSA 3 OV Opiskeli osaa tietokantojen käsittelyn verkon kautta. oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON

40 38 WWW OHJELMOINTI 3 OV Opiskeli osaa www-ohjelmoinnin periaatteet toteutuksen. Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELINOHJELMISTOJEN HALLINTA JA VIRTUALISOINTI, 10OV Ammattitaitovaatimukset Valituissak äyttöjärjestelmäympäristöissä opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa määritellä totetuttaa toimialueen hallinnoida palvelinohjelmistojen käyttöoikeuksia määritellä ottaa käyttöön palveluita valvoa järjestelmän resurssien käyttöä suota järjestelmän tiedot suunnitella toteuttaa virtualisointiympäristön luoda virtuaalikoneen asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneelle hallinnoida virtualisointiympäristöjä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla toteuttamalla pienimuotoisen sähköisen asiointipalvelun. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta

41 39 työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- suunnitelma on tämän asiakirn liitteenä. Tutkinnon osan osaamiskokonaisuudet Palvelinympäristön suunnittelu toteutus Palvelinympäristön ylläpito hallinnointi Virtualisointi PALVELINYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 4 OV Opiskeli osaa suunnitella toteuttaa toimialueen, asentaa palvelimia määritellä sekä ottaa käyttöön niiden roole ominaisuuksia, määritellä ryhmäkäytäntöjä hallita käyttäjiä sekä dokumentoida suunnitelmansa suunnitelmien toteutuksen. Opiskelilla on ainakin perustiedot myös Linuympäristöstä. Asiakokonaisuudet - Toimialueen suunnittelu asennus - Toimialueen palvelinten roolien määrittäminen käyttöönotto - Käyttöoikeuksien hallinta - Ryhmäkäytännöt - Dokumentointi - Linu palvelimet Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet.

42 40 oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON PALVELINYMPÄRISTÖN YLLÄPITO JA HALLINNOINTI 3 OV Opiskeli osaa hallita palvelimia etäkäytöllä suorittaa ylläpidollisia tehtäviä sekä mahdollisuuksien mukaan automatisoida rutiinitoimenpiteitä. Opiskeli osaa asentaa ottaa käyttöön päätepalveluita ymmärtää myös tietoturvan resurssienhallinnan merkityksen palvelinympäristöissä. Asiakokonaisuudet - Varmuuskopiointi - Etähallinta - Päätepalvelut - Resurssien hallinta tietoturva - Palvelinhallinnan automatisointi oppimisympä ristöt Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON VIRTUALISOINTI 3 OV Opiskeli osaa suunnitella luoda virtuaalisen käyttöympäristön. Asiakokonaisuudet

43 41 - Virtualisointiympäristön asentaminen - Virtuaalikoneen luominen - Käyttöjärjestelmän asentaminen virtuaalikoneeseen - Virtuaalijärjestelmän ylläpito Opetus toteutetaan projektitöinä, lähiopintoina verkko-opetuksena oppilaitoksessa tai työssäoppimisessa. Oman alan verkkomateriaali, kirllisuus monisteet. oppimisen on esitelty yhteisessä osassa osaamisen on määritelty liitteessä AON KEHITYSYMPÄRISTÖN KÄYTTÖ, 10 OV Ammattitaitovaatimukset Opiskeli tai tutkinnon suoritta osaa määritellä ohjelmistoprojektin valittua kehitysympäristöä käyttäen suunnitella ohjelmiston valittua kehitysympäristöä käyttäen toteuttaa ohjelmiston valittua kehitysympäristöä käyttäen testata dokumentoida valittua kehitysympäristöä käyttäen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskeli tai tutkinnon suoritta osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ohjelmistotuotannon tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymä ammattiosaamisen näyttöjen toteutus-

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma Datanomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapajärven ammattiopisto,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma DATANOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov... 9 4.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/2006 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

1 (35) HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Opetushallituksen määräys 43/011/2006 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 1. NÄYTTÖTUTKINTOON JA SIIHEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 1 (35) nimi Pertti Pennanen osoite Perttelintie 20.E.19 06400 Porvoo sähköposti. pennpertt@hotmail.com, perttipenn@gmail.com Puhelin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB 1 1 Sisällys 2 JOHDANTO... 2 3 Aikuinen oppijana... 2 4

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta - näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta - oppisopimuksen tietopuolisia

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Datanomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu LV 2010 2011 Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA...1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT...1

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Datanomi, Käytön tuen osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1 (37) Salon seudun ammattiopisto Tietojenkäsittelyn ala. Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

1 (37) Salon seudun ammattiopisto Tietojenkäsittelyn ala. Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 1 (37) Salon seudun ammattiopisto Tietojenkäsittelyn ala Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi 2 (37) Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Datanomitutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 28.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot