Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS 22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVE-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS 22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVE-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ AIKA klo 17:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS 22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVE- 43 LUJEN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ YHTEISPÄI- VYSTYKSEN KUSTANNUSTENJAKOMALLISTA 23 LÄÄKÄREIDEN REKRYTOINTI VIRKASUHTEESEEN LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN SALLI GRANÖN IRTISANOUTAUMINEN VASTAAVAN SAI- 48 RAANHOITAJAN VIRASTA 26 MAARIT LUOSTARISEN IRTISANOUTUMINEN SAIRAAN- 49 HOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 27 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN TERVEYS- 50 KESKUSAVUSTAJA MERJA NYYSSÖSELLE 28 OSALLISTUMINEN LAPSET JA PERHEET KASTE II -JAT- 51 KOHANKKEESEEN 29 KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUN TARKISTUS VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT 55

2 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ KOKOUSAIKA klo 17:00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hartikainen Veli-Pekka 17:00 - puheenjohtaja Puustinen Jani 17:00 - varapuheenjohtaja Burman Tauno 17:00 - jäsen Hokka Mervi 17:00 - jäsen Jaakkila Esko 17:00 - jäsen Pakarinen Jari 17:00 - jäsen Piironen Outi 17:00 - jäsen Vauhkonen Anna 17:00 - jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00 - jäsen MUU Kukkonen Timo 17:00 - kh pj Mujunen Anna-Liisa 17:00 - kh edustaja Tilus Riitta A. 17:00 - kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:00 - perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00 - pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Anna Vauhkonen ja Jani Puustinen Valittiin ja PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen Pöytäkirjanpitäjä Mariitta Rönkkö PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.2012 Allekirjoitukset Anna Vauhkonen Jani Puustinen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastolla

3 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄTÖS 40/03.04/2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Itä-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue toteutti Heinäveden kunnassa vanhustenhuollon arvioinnin ja valvonnan. Tässä tilaisuudessa jatkettiin Itä-Suomen aluehallintoviraston 2010 keväällä toteutettua vanhustenhuollon arviointi- ja valvontaprosessia. Tilaisuudessa käsiteltiin kunnan vanhustenhuollon palvelurakenteeseen, pitkäaikaishoitoon, tehostettuun palveluasumiseen ja erityisesti kotiin annettavien palvelujen tilannetta ja kehittämissuunnitelmia. Valvonta keskittyi kotiin annettaviin palveluihin asiakasyhteydenottojen perusteella, joissa oltiin huolestuneita kotihoidon laadusta ja henkilöstön jaksamisesta sekä asiakkaiden oikeusturvan toteutumisesta. Valvontapäätöksen mukaan Heinäveden kunnassa on kehitetty palvelurakennetta valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti. Aluehallintovirasto pitää tärkeänä kun nas sa laa di tun Ikääntymispolittisem strategian ja palvelura ken teen ke hittä mis oh jel man v päivittämistä vastaamaan tämän hetkistä palve lu ra ken netta. Sii nä yh tey dessä tulee päivittää myösvanhustenhuollon palvelurakennekokonaisuus ja palveluindikaattoreiden toteuma. Kehittämisohjelman toimeenpanosta tulee huolehtia kunnan talousarvion vuosittaisen käsittelyn yhteydessä. Esityslistan liitteenä no 1 on Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös ISA VI/2451/ /2011 jakotipalvelujen tarkastuskertomus sekä selvi tys aluehallintoviraston edellyttämistä jat ko toi men pi teis tä. Perusturvalautakunta merkitsee Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätöksen ISAVI/2451/ /2011 ja selvityksen jatkotoimenpiteistä tietoonsa saatetuksi.

4 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LAUSUN- TOPYYNTÖ YHTEISPÄIVYSTYKSEN KUSTANNUSTENJAKOMALLISTA 39/06.04/2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Joensuun terveyskeskuksen päivystys on toiminut keskussairaalan yhteydessä vuodesta 2004 alkaen, kuitenkin kaupungin toimintana erillisissä tiloissa. Vuonna 2010 yhteispäivystyksen muodostamista selvittämään asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli määritellä yhteispäivystyksen toiminnan perusperiaatteet, esittä vaihtoehdot toiminnan järjestämiseksi ja niiden taloudelliset vaikutukset sekä kartoittaa muu mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät. Työryhmä ehdotti, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystykset yhdistettäisiin hallinnollisesti kuntayhtymän alaisuuteen ja virka-ajan ulkopuolisista päivystystä tarjottaisiin maakunnan asukkaille Tikkamäellä siinä laajuudessa kuin kukin kunta näkee tarkoituksenmukaisesti. Työryhmän ehdotuksesta pyydettiin syksyllä 2010 jäsenkuntien lausunnot. Hei nä ve den kun nan hal litus esitti lausuntonaan , että kunta suhtautuu erikoissairaanhoidon ja peruster veyden huollon päi vystysten yhdistämiseen hallinnollisesti kunta yhtymän alaisuu teen myönteisenä asiana. Joensuun kaupunki antoi oman vastauksensa asiaan Aikaisemmista suunnitelmista poiketen siinä edellytetään, että riittävä määrä PKSSK:n kuntia osallistuu yhteispäivys tyk seen perustervedenhuollon osalta ja kus tan nuk set jae taan puo lik si ka pi taatiopohjaisesti ja puoliski käyn tipoh jai ses ti. Li säksi pu helin neu von nan aloittaminen nähdään tärkeäksi. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus päätti , että yhteispäivystyksen valmistelua jatketaan alkuperäisen suunnitelman (työryhmä 2010, kohta 15 4) mukaisesti. Koska Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös rahoituksen osalta on ehdollinen, kuntayhtymän hallitus pyy tää muiden jäsenkuntien lau sun toa yh teis päi vys tyk sen kus tan nus ten ja ko mal lis ta. Heinäveden kunnalla on lukien sopimus Joensuun kaupungin kanssa perusterveydenhuollon arkipäivystyksestä, maanantaista torstaihin klo 16-22, perjantaisin klo ja viikonloppuisin klo 8-22 sekä PKSSK:n kans sa so pimus yö päi vystyksestä ensisijaisesti kunnan pohjoispuolella asuville kuntalaisille. Korvaus Joensuun kaupungille muodostuu käynteihin perustuvasta käyntimaksusta, joka on hinnoiteltu kolmeen eri maksuluokkaan sekä ns. perusmaksusta, joka kattaa päivystyksen järjestämisestä, ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Perusmaksu laskutetaan vuosittain asukasluvun perusteella. Esityslistan liitteenä no 2 on PKSSK:n hallituksen lausuntopyyntö ja Joensuun kau pungin sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjaote STLK 4/

5 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ sekä selvitys päivystyskustannuksista vuodelta 2011 Joensuun kaupungin ja PKSSK:n tuottamina. Esitys asiasta annetaan kokouksessa.

6 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta LÄÄKÄREIDEN REKRYTOINTI VIRKASUHTEESEEN PETU Valmistelija vs. perusturvajohtaja Enni Ekberg, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnassa on 1+2 lääkärin virkaa. Virkoja ei ole saatu vakinaisesti täytetyiksi ha kijoiden puuttuessa, joten kunta on joutunut hankkimaan jo jonkin aikaa kaik ki lää kä ri palvelut ostopalveluina. Vastaavan lääkärin pal ve lut os te taan Var kau den kau pun gilta (hallintoylilääkäri Hannele Holopai nen) ja ter veys kes kuks lää käri pal velut (kahden lääkärin työpanos) ostetaan At ten do Me do ne:l ta. Tä män li säksi lääkäri Esa Sil ven noi nen on toiminut kun nan halli tuk sen pää töksellä suos tumuk sensa mukai sesti kuntoutukses ta vas taava na lää kärinä ja pe rustur vajohta jan päätök sellä kutsuntalääkäri nä se kä tun tive loi tuksella koti sai raanhoi dosta vastaa vana lääkärinä (1pv/vko). Ulkoistetut lääkäripalvelut ovat olleet jatkuvasti keskustelun aiheina ja arvostelun kohteena, sillä kuntalaiset ovat kokeneet epävarmuutta palvelujen saa ta vuu den ja lääkäreiden pysyvyyden suhteen. Kunnan ja kun ta lais ten kan nal ta os to pal ve lu jär jes tely on myös kallis. Heinäveden kunta on tehnyt selvitystyötä so si aa li- ja ter veys pal ve lui den alueellisesta järjestämisestä Outokumpu-Liperi suuntaan ja Varkaus-Jo roinen suuntaan. Mahdollisia päätöksiä yhteistoiminnan suunnasta tehdään ai kai sin taan vuon na 2012 ja tästä syystä yhteistyössä tuotettuja pal ve luita voitaisiin käynnistää aikaisintaan vuoden 2013 puo lella. Attendo Me done:n kanssa tehty sopimus päättyy , sopi muk seen si sältyy jat ko mahdollisuus (optio) vuosi kerral laan kaksi vuotta. Huolimatta siitä toimitaanko yhteistyössä ympäröivien kuntien kanssa vai tuotetaanko terveyskeskuspalvelut kokonaan itse, kuntalaiset tarvitsevat lähipalveluna tuotettavia lääkäripalveluita. Koska Attendo MedOne:lta ostetaan kahden terveyskeskuslääkärin työpanos, vastaavan lääkärin virka voitaisiin vielä täyttää joko vakinaisesti tai sopia viran mää rä ai kai sesta täyt tä mi ses tä, mikäli mahdolliset sote-neuvottelut ja pää tök set si tä vaativat ja tehtävään ha luk kai ta lää kä rei tä löy tyisi. Perusturvalautakunta valtuuttaa toimialapäällikön ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lääkärirekrytoinnin käynnistämiseksi ja vastaavan lääkärin viran täyttämiseksi joko vakinaisesti tai määräajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus PETU Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, 79700

7 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnassa oli julistettu haettavaksi mennessä terveyskeskuksen vastaavan lääkärin virka. Pätevyysvaatimuksena virkaan oli Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus. Ilmoitus julkaistiin Lääkärilehdessä , Savon Sanomissa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ei ollut hakijoita. Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen ja päättää, että terveyskeskuslääkärin virka laitetaan uu delleen ha kuun kesällä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Lääkäreiden rekrytointia virkasuhteeseen on pohdittu pienessä työryhmässä, jossa asiantuntemusta edusti yleislääketieteen erikoislääkäri Esa Silvennoinen. Työryhmän muistio esityslistan liitteenä no 3 a. Kollegiaalinen tuki ja ns. kokonaispalkkaus arvioitiin tärkemmiksi veto voima teki jöiksi varsinkin nuoria lääkäreitä ajatellen. Kahden terveyskes kuslää kärin viran auki julistaminen samanaikaisesti ja siirtyminen väestövastuu so pi muk sesta kokonaispalkkaukseen, saattaisi helpottaa terveyskeskuslääkäreiden hakemista virkasuhteeseen. Esityslistan liitteenä no 3 on kustannusvertailu terveyskeskuslääkärin palk kaus kus tannuksista ostopalveluna, väestövastuusopimuksella ja kokonais palk kauksella arvioituna. Perusturvalautakunta esittää kunnanahallitukselle, että 1. terveyskeskuslääkäreiden palkkauksessa siirrtytään väestövastuusopimuksesta kokonaispalkkaukseen 2. kunnanhallitus määrittelee kokonaispalkan suuruuden.

8 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN PETU Valmistelija vs. kotihoidon johtaja Anu Väänänen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Perusturvan toimialalla oli julistettu haettavaksi klo mennessä lä hi hoitajan tehtävä perusturvan toimialalle / alkusijoituspaik kana Pal velu asunnot ja Ryhmäkodit. Työ on jaksotyötä ja koeaika on 4 kuukautta. Kelpoisuusehtona tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain ( /272) mukainen pätevyys. Lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhustyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Palkkaus KVTES:n mukainen. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 8 henkilöä. Yh distel mä ha ki jois ta on esi tys lis tan liit tee nä no 4. Yksi hakija ilmoitti, ettei voi ottaa kutsua haastatteluun vastaan eikä ole käytettävissä valintaa tehdessä. Hakijoista yksi haastateltiin ja kuu si ha ki jaa Vs. kotihoidon johtaja esittää, että lähihoitajan tehtävään perusturvan toimialalle/alkusijoituspaikkana Palveluasunnot ja Ryhmäkodit valitaan lähihoitaja Päivi Karjunen. Perusturvalautakunta päättää 1. valita lähihoitajan tehtävään perusturvan toimialalle /alkusijoituspaikkana Palveluasunnot ja Ryhmäkodit lähihoitaja Päivi Karjunen. 2. vahvistaa lähihoitaja Päivi Karjusen tehtävä kohtaiseksi palkak si 1.972,72 euroa/kk (hinnoittelukohta 03HOI040) 3. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

9 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ SALLI GRANÖN IRTISANOUTAUMINEN VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN VIRASTA 35/01.01/2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Salli Granö on allekirjoittamallaan kirjeellä irtisanoutunut vastaavan sairaanhoitajan virasta siten, että viimenen työpäivä on Vastaava sairaanhoitaja toimii palveluasuntojen ja ryhmäkotien henkilöstön lähiesimiehenä. Ryhmäkotien henkilöstö siirtyi uudelle hoivakodille asukkaidensa kanssa ja toiseen siiven uusien asukkaiden palveluita varten palkattiin 5 lähihoitajaa ja 1,5 laitoshuoltajaa työkierron kautta. Henkilöstö toimii käytännössä hyvin tiiviissa yhteistyössä. Hoivakodin vaikinainen henkilökunta rekrytoidaan, kun tilojen käyttö väistötiloina päättyy. Hoivakodin lähiesimieskysymys on myöskin tuolloin ratkaistava. Perusturvalautakunta 1. myöntää Salli Granölle eron vastaavan sairaanhoitajan viras ta lukien. 2. päättää, että vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin sisällytetään myöskin uuden hoivakodin esimiestehtävät ja virka täytetään määräaikaisesti enintään siihen saakka kunnes hoivakoti vapautuu väistötila käytöstä

10 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ MAARIT LUOSTARISEN IRTISANOUTUMINEN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 43/ /2012 PETU Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Sairaanhoitaja Maarit Luostarinen on allekirjoittamassaan kirjeessä irtisanoutunut sairaanhoitajan tehtävästä Heinäveden kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla , joka on hänen viimeinen työpäivänsä. Tehtävän täyttämiseen on saatu kunnanjohtajan lupa. Perusturvalautakunta 1. myöntää sairaanhoitaja Maarit Luostariselle eron sairaanhoitajan tehtävästä lukien 2. julistaa sairaanhoitajan tehtävän haettavaksi.

11 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN TERVEYSKESKUSAVUSTAJA MERJA NYYSSÖ- SELLE 36/ /2012 PETU Valmistelija vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaa lantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle osoittamassaan kirjeessä terveyskeskusavustaja Merja Nyyssönen anoo palkatonta työlomaa Pohjois-Karjalan keskussairaalan ensiavussa osastosihteerin si jaisena työskentelyä varten. Tässä työssä hän saisi kokemus ta Me diat ri-potilastietojärjestelmästä, avo-hilmo tilastoinnista, vastaanotto työstä ym. käytännöistä omaan työhönsä Heinäveden terveyskeskukses sa. Vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen puoltaa palkattoman työloman myöntämistä. Työloman ajaksi on saatavissa pätevä sijainen. Perusturvalautakunta myöntää Merja Nyyssöselle palkatonta työlomaa terveyskeskusavustajan tehtävästä ajalle

12 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ OSALLISTUMINEN LAPSET JA PERHEET KASTE II -JATKOHANKKEESEEN 38/ /2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen (Kaste) kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa on alkanut vuonna Hankkeen hallinnoinnista on vastannut Jyväskylän kaupunki. Heinävesi on ollut hankkeessa mukana alusta alkaen. Nykyinen hankekausi päättyy , mutta jatkorahoi tusta on saatu STM:ltä ajalle hankkeen tulosten juurruttamiseksi. Valtionosuu teen oikeuttavaviksi kustannuksiksi STM hy väksyi , josta valtion osuus on ja kuntien osuus Jatkohanke toteutetaan Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vakiinnuttaa ehkäisevän työn toimintamallin rakentumista paikallisesti ja alueellisesti sekä vahvistaa perhehoitoa ensisijaisena lastensuojelun sijaishuollon muotona. Maakunnilla on omat eriytyvät tavoitteensa, joista Etelä-Savossa juurrutetaan ehkäisevää toimintaa. Heinäveden kunnan rahoitusosuus on 573,71. Kuntien tulee antaa sitoumuksensa jatkohankkeeseen ja toimeenpanosuunnitelman liitteessä olevaan kunnan maksusitoumukseen mennessä. Esityslistan liitteenä no 5 sitoumuspyyntö ja rahoituksen kuntaosuustauluk ko Ete lä-savon osalta. Perusturvalautakunta päättää, että Heinäveden kunta osallistuu Lap set ja per heet Kaste II -jatkohankkee seen

13 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUN TARKISTUS PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettun lain (734/1992) 4 :ssä säädetään maksuttomista sosiaalipalveluista. Edellä mainitun lain mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1077) tarkoitettu eityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia, sen sijaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuunottamatta ale 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpito. Kehitysvammalaissa ja asiakasmaksulaissa tarkoitettua ylläpitoa ei ole tarkemmin kuitenkaan määritelty. Kehitysvammalakia säädettäessä on todettu, että normaalisuuden periaatteen toteuttaminen edellyttää maksun perimisen ylläpidosta, esimerkiksi tavanomaisista asumis-, ravinto- ja muista vastaavista menoista. KHO on päätöksessään todennut, että ateriapalvelun tarpeen johtuessa asiakkaan kehitysvammasta, aterian valmistukseen liittyvät palvelut eivä kuulu ylläptoon, vaan ovat hänelle annettua maksutonta erityishuoltoa. Muuttuneen laintulkinnan perusteella kehitysvammaisilta henkilöiltä perittävän ateriapalvelumaksun perusteita tulee muuttaa siten, että kehitysvammainen henkilö maksaa ainoastaan ateripalvelun raaka-ainekulut ja aterian valmistuksesta aiheuvat kulut ovat maksutonta erityishuoltoa, kun ateriapalvelu kuuluu erityishuoltona annettavaan palveluun. Muutos koskee kunnan omana toiminta järjestettyyn päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksuun kuuluvia aterioita ja ostopalveluina hankittavien asumispalvelui den aterioita. Päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksuksi on perusturvalautakunta päättänyt lukien 5,20 /päivä, josta ravintokeskukselle maksettavan aterian osuus on 4,25 /päivä/asiakas. Ravitsemuspäällikön antaman arvion mukaan aterian hinnasta palkkakustannusten osuus on 2,13, joka muuttuneen laintulkinnan mukaan jää kunnan kustannettavaksi. Perusturvalautakunta 1. tarkistaa asiakasmaksujen taksaa kehitysvammahuollon päivä- ja työtoiminnasta perit tävän yl läpitomaksun osalta si ten, että ylläpitomaksu on 3,10 /pv joka sisältää lounaan ja päiväkahvin ilman palkkakustannuksia 2. pyytää kehitysvammahuollon asumispalveluita kunnalle tuottavilta palveluyksiköiltä ( 3 ) vastaavaa ateriahinnoittelun korjausta ja ehdotusta kustannusten kattamisesta 3. tarkistaa kuluvan vuoden talousarviota edellä mainittujen kustannusten ja tulojen vähentymisen vuoksi

14 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/

15 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraava viranhaltijan päätöspöytäkirja, jonka asialista/päätösluettelo on esityslistan liitteenä no 6: pe rus turvajohtajan päätösluettelo. Pöytäkirja on nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen.

16 HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/ ILMOITUSASIAT PETU Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Valtiokonttorin päätös /Dno 49/2010: Sotilasvammalain (404/48) 6 :n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta ja kansanterveyslain (66/72) mukaisista avosairaanhoidon palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta , korvattu ennakon käytöstä annetun selvityksen mukaisesti ,40 euroa 2. Kansaneläkelaitoksen Tarkastus- ja ratkaisuryhmän päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta , korvaushakemuksessa esitetyt kustannukset hyväksytty ja korvattu ,60 euroa 3. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje : Kunniamerkkiehdotukset. 4. Pienryhmäkoti Aurinkoinen: Vuosikertomus Keski-Savon ympäristölautakunta : Pöytäkirjaote ympäristötoimen toteutumasta Kuntoutus-, koulutus ja asuntosäätiö, Leväniemen toimitakeskus ja Simset Oy: Toimintakertomus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/1245/ /2012 ja ISAVI/1207/ /2012; yk sityisten sosiaalipalvelujen reksiteristä poistaminen 8. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (KATE) vuosille Itä-Suomen aluehallitoviraston kirje ISAVI/1440/ /2012: asiakkaan katoaminen Hoitokoti Ilta-Sadusta, toimintayksikön selvitys tapauksesta. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI-

Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI-HEI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 401 Kunnanhallitus 06.09.2010 AIKA 06.09.2010 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 201 VUODEN 2010 TALOUSARVION

Lisätiedot