Euroopan unionin kestävyyskriteerien soveltuvuus liikenteen biopolttoaineiden ilmastovaikutusten arviointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin kestävyyskriteerien soveltuvuus liikenteen biopolttoaineiden ilmastovaikutusten arviointiin"

Transkriptio

1 Euroopan unionin kestävyyskriteerien soveltuvuus liikenteen biopolttoaineiden ilmastovaikutusten arviointiin Argumenta seminaari Suomen ympäristökeskus Kati Koponen, VTT

2 Sisältö Miksi liikenteen biopolttoaineille tarvitaan kestävyyskriteeristö? RES-direktiivin kestävyyskriteerit liikenteen biopolttoaineille Esimerkkituloksia liikenteen biopolttoaineiden ilmastovaikutuksista RES-direktiivin kriteerien mukaisesti laskettuna RES-direktiivin kestävyyskriteeristön haasteet

3 EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle RES-direktiivi = EU:n direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (2009/28/EY) 20 % kokonaisenergian kulutuksesta uusiutuvaa vuonna 2020 Jäsenmailla omat tavoitteet Suomen tavoite 38 % 10 % liikenteen kokonaisenergian kulutuksesta uusiutuvaa vuonna 2020 Jätteistä, tähteistä, muiden kuin ruokakasvien selluloosasta ja lignoselluloosasta tuotetuilla biopolttoaineilla katsotaan olevan kaksinkertainen painoarvo muihin biopolttoaineisiin nähden Sähköautoissa käytetty uusiutuva energia lasketaan kertoimella 2,5

4 Liikenteen biopolttoaineiden kulutus EU-27, %

5 Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto ja kansainvälinen kauppa 2009 Biopolttoaineiden tuotanto maailmassa PJ PJ Source: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. 2011

6 Miksi biopolttoaineille tarvitaan kestävyyskriteeristö? Voimakkaita tavoitteita biopolttoaineiden käytön edistämiselle Ilmastonmuutoksen hillintä Öljyriippuvuuden vähentäminen Energiaomavaraisuuden parantaminen Alueellinen työllisyys jne. Kestävyysnäkökulmat nousseet yhä voimakkaammin esiin Resurssien riittävyys Biodiversiteetti Sosiaalinen kestävyys Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys

7 Oletukset biopolttoaineiden ilmastovaikutusten arvioinnissa Systeemirajaus Allokaatioperiaatteet Aikajänne Funktionaalinen yksikkö Referenssitapaus Raaka-aineet Tuotantoyksikön koko ja sijainti Prosessiparametrit, päästövaikutukset Tulosten epävarmuus! Raaka-aineen viljely Raaka-aineen korjuu Raaka-aineen keräily Raaka-aineen kuljetus Raaka-aineen varastointi Biopolttoaineen prosessointi Sivutuote? Biopolttoainee n kuljetus ja varastointi Biopolttoaineen jakelu Biopolttoaineen käyttö

8 gCO 2 -ekv/mj = fossil fuel comparator (RED) Lähde: Soimakallio, S.; Koponen, K. How to ensure greenhouse gas emission reductions by increasing the use of biofuels? Suitability of the European Union sustainability criteria. Biomass and Bioenergy vol. 35(2011)

9 EU:n RES-direktiivin kestävyyskriteerit Jotta biopolttoaineet ja bionesteet huomioidaan kansallisissa tavoitteissa huomioidaan uusiutuvan energian velvoitteiden täyttymisessä ovat tukikelpoisia niiden tulee täyttää kestävyyskriteerit: Kvalitatiiviset vaatimukset (on/off) raaka-aineen alkuperä Kvantitatiiviset vaatimukset päästövähennysprosentti (%)

10 Raaka-aineiden alkuperää koskevat kriteerit (kvalitatiiviset vaatimukset) Määritelty RES-direktiivin Artiklassa 17 Artikla 17(3) kielto valmistaa polttoaineita biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkailta mailta (aarniometsät, suojelualueet, monimuotoiset ruohoalueet) Artikla 17(4) kielto valmistaa polttoaineita mailta, johon on sitoutunut paljon hiiltä (kosteikko, pysyvä metsä) esim. metsän raivaaminen pelloksi, jolla viljellään raaka-ainetta kielletty Artikla 17(5) kielto tuottaa raaka-ainetta maalta, joka oli 1/2008 turvemaata paitsi jos voidaan osoittaa, ettei raaka-aineen tuotantoon liity aiemmin kuivaamattoman maan kuivatusta

11 Biopolttoaineiden elinkaaren aikaisia päästöjä koskevat kriteerit (kvantitatiiviset vaatimukset) Tavoitetaso biopolttoaineiden käytöstä koituvalle khk-päästöjen vähenemälle Päästövähennys oltava vähintään 35 % Vuodesta 2017 alkaen 50 % Vuodesta 2018 alkaen 60 % niille biopolttoaineille, jotka tuotetaan laitoksissa, joiden tuotanto alkanut aikaisintaan Päästövähennyksen määrittely (RES liite V) Direktiivissä annetut oletusarvot Direktiivin laskentamenetelmä biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin

12 EU:n laskentametodi biopolttoaineiden khk-päästöille Aktuaalisten päästöjen laskenta: jos oletusarvoa ei ole olemassa jos oletusarvo on liian alhainen jos halutaan osoittaa prosessin aktuaaliset päästöt Khk-päästövähennykset lasketaan suhteellisena vähennyksenä: Jossa PÄÄSTÖVÄHENNYS = (E F -E B )/E F, E F = fossiilisesta vertailukohdasta aiheutuva kokonaispäästö E B = biopolttoaineesta aiheutuva kokonaispäästö.

13 EU:n laskentametodi biopolttoaineiden khk-päästöille Biopolttoaineesta aiheutuva kokonaispäästö: E=e ec +e l +e p +e td +e u -e ccs -e ccr -e ee jossa E = polttoaineen käytöstä aiheutuvat kokonaispäästöt e ec = raaka-aineiden hankinnasta aiheutuvat päästöt e l = maankäytön muutoksista johtuvat päästöt e p = jalostuksesta aiheutuvat päästöt e td = kuljetuksesta ja jakelusta aiheutuvat päästöt e u = käytössä olevasta polttoaineesta aiheutuvat päästöt (=0) e ccs = hiilidioksidin varastoinnista aiheutuvat päästövähennykset e ccr = hiilidioksidin korvaamisesta aiheutuvat päästövähennykset e ee = yhteistuotannosta saatavasta ylijäämäsähköstä saatavat päästövähennykset

14 Land area Esim. RES direktiivin systeemiraja hakkuutähde FT-dieselketjulle Emission of production Emission of production Auxiliary energy Fertilisers, pesticides Growing of forest Loggings and thinnings of forest Emission: -use of auxiliary energy -use of fertilisers & pesticides -direct land use change System boundary according to RED Emission of production Machinery Collection of forest residues Emission -use of auxiliary energy RES: Jäte- ja tähde raakaaineista tuotettavien biopolttoaineiden päästöt lasketaan raaka-aineen keräilystä alkaen Emission of production Emission of construction Emission of production Chemicals etc. Transport equipment Infrastructure Transport and storage of forest residues FT-diesel processing Emission -use of auxiliary energy Emission -material losses during storage Emission -use of chemicals Emission of production Electricity? FT-diesel Heat Emission of production Auxiliary energy Transport equipment Transport and storage of FT-diesel Emission -use of auxiliary energy Emission of construction Infrastructure Distribution of FT-diesel Emission -use of auxiliary energy Use of FT-diesel Emission Energy allocation

15 Avoimia kysymyksiä liittyen RES-laskentaan Milloin raaka-aine tulkitaan jätteeksi tai tähteeksi? Miten systeemirajaus / cut off -kriteerit asetetaan? Miten allokointi tehdään? Energiaperusteinen allokointi Miten laskentaparametrit määritellään? Viljelyn tai raaka-aineen korjuun päästöt Prosessikohtaiset päästökertoimet Epävarmuuksien käsittely?

16 RES-direktiivin laskentamenetelmän mukaiset päästövähennystulokset BIOVAIKU ja SUBICHOE -hankkeissa kerätty tietoa useista biopolttoaineketjuista Esimerkkitulokset: Etanoli oljesta, ruokohelvestä ja ohrasta FT-diesel hakkuutähteistä ja kannoista (stand alone laitos) HVO palmu- ja rypsiöljystä Khk-päästöt laskettu RES-direktiivin metodia noudattaen Epävarmuusarvio tehty Monte Carlo analyysillä Kaikille laskentaparametreille määritetty minimi-, maksimi- ja oletusarvot sekä soveltuva jakauma Tulokset todennäköisyysjakaumina

17 Esimerkkituloksia täyttyykö 35 %:n päästövähennystavoite? RES-direktiivin 35 %:n 0.16päästövähennysraja Straw ethanol RCG ethanol Probability Barley ethanol Residue FT-diesel, stand alone Stump FT-diesel, stand alone Palm oil HVO Turnip rape HVO Emission saving result compared to fossil fuel [%] 0 Lähde: Koponen et al. 2011, to be submitted

18 Esimerkkituloksia täyttyykö 60 %:n päästövähennystavoite? 0.16 RES-direktiivin 60 %:n päästövähennysraja 0.14 Straw ethanol 0.12 RCG ethanol Probability Barley ethanol Residue FT-diesel, stand alone Stump FT-diesel, stand alone Palm oil HVO Turnip rape HVO Emission saving result compared to fossil fuel [%] 0 Lähde: Koponen et al. 2011, to be submitted

19 Soveltuuko RES-direktiivi päästövähennysten varmistamiseen? Parametrien epävarmuus Ylittääkö biopolttoaine päästövähennysrajan? Esim. maaperän hiilitaseet ja N 2 O-päästöt ovat huonosti tunnettuja Kapea tilallinen systeemirajaus Resurssikilpailusta aiheutuvia epäsuoria vaikutuksia ei huomioida, esim. epäsuorat maankäytön muutokset Ajallinen systeemirajaus Ilmastonmuutoksen hillinnän aikajänne Suhteellinen päästövähennys indikaattorina Ei huomioi resurssien rajallisuutta (maa-ala, biomassa, raha)

20 Lopuksi RES-direktiivi toimivuuteen liittyy haasteita eri tasoilla (toimija, hallinto, tiede) Miten RES-direktiivin kestävyyskriteerit implementoidaan eri jäsenmaissa? Voidaanko olla varmoja, että RES-direktiivi tukee ilmastovaikutuksiltaan ja kestävyydeltään parhaita biopolttoaineita? Tarvitaan myös laajempia järjestelmätason analyyseja esim. seurausvaikutusten arvioimiseksi Tällä hetkellä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä menetelmää, jolla biopolttoaineiden ilmastovaikutuksia voidaan arvioida. EU-tavoitteiden uudelleen asetus? (EEA, 2011)

21 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa Lisätietoja:

22 Biopolttoaineiden kestävyyden tutkimuskonsortio (VTT, SYKE, MTT, Metla, VATT) BIOVAIKU-hanke "Liikenteen toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannon ja käytön ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset sekä raaka-aineiden saatavuus ja kilpailutilanne, , Tekes, TEM Problematiikan hahmottaminen Keskeisimmät tietoaukot SUBICHOE-hanke Sustainability of Biomass Utilisation in Changing Operational Environment, , Tekes, TEM, MMM Valtionhallinnon tuki RES-direktiivin implementoinnissa Edesauttaa kansallista ja yritysten päätöksentekoa kestävimpien biopolttoaineiden tuotannon edistämisessä Vaikuttaa kestävyyskriteeristöjen edelleen kehittämiseen kansainvälisillä foorumeilla Lisätietoja:

Sellutehdas. Puun esikäsittely. Kuitupuu. Kuori. Sähkö ja lämpö. Höyry/ lämpö. Kuorikattila. Sähkö. Biopolttoaineen valmistus.

Sellutehdas. Puun esikäsittely. Kuitupuu. Kuori. Sähkö ja lämpö. Höyry/ lämpö. Kuorikattila. Sähkö. Biopolttoaineen valmistus. ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2357 Kuitupuu rehu glyseroli Biopolttoaineen valmistus Kuori Biopolttoaineen valmistus Kuori Höyry/ lämpö Sähkö Sähkö ja lämpö Puun esikäsittely Sellutehdas Kuorikattila Raakaöljy

Lisätiedot

Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa

Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa Aki Jouhiaho, TTS Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2.2014 Esityksen sisältö RES direktiivi

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää talousvaliokuntaa lausuntomahdollisuudesta ja lausuu aiheesta seuraavaa:

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää talousvaliokuntaa lausuntomahdollisuudesta ja lausuu aiheesta seuraavaa: Helsingissä 3.4.2008 Jouni Nissinen Eduskunnan talousvaliokunnalle Aihe: U7/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (uusiutuvista lähteistä

Lisätiedot

askelkuvio biotaloudelle

askelkuvio biotaloudelle Ollako vai eikö olla: askelkuvio biotaloudelle Suomen luonnonsuojeluliiton katsaus biotalouden muotoihin ja kestävyydestä käytyyn keskusteluun Suomessa ja EU:ssa Sisällys 1. Aluksi 3 Biotalousselvityksen

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko. Ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko. Ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030 Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko Ehdotus kansalliseksi suunnitelmaksi vuoteen 2020/2030 Julkaisuja 4/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden

Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden Kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden osoittamisen ongelmia ja ratkaisumalleja 30.8.2013 LOPPURAPORTTI Maija Aho, Tiina Pursula, Ville Karttunen, Laura Hakala, Marika Bröckl Gaia Consulting Sisällysluettelo

Lisätiedot

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012

Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Katsauksia 2014/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2012 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Palmuöljystä biopolttoainetta

Palmuöljystä biopolttoainetta Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät Kaakkois-Aasiassa FinnWatch / Niko Humalisto Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa Marraskuu 2006 Palmuöljystä biopolttoainetta Viljelmät leviävät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.2.2006 KOM(2006) 34 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. BIOPOLTTOAINEIDEN TARJOAMIEN

Lisätiedot

Bioetanolista businesta - loppuraportti

Bioetanolista businesta - loppuraportti Bioetanolista businesta - loppuraportti Heikki Korpi 31.10.2011 0 Tiivistelmä Bioetanolista businesta-hankkeen tavoitteena oli kartoittaa investointihalukkuutta ja toteuttamismalleja bioetanoli-investoinnille

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Tehokas ilmastopolitiikka. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Tehokas ilmastopolitiikka. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Tehokas ilmastopolitiikka Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2008 Tehokas ilmastopolitiikka Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 35/2015 Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030 Hillintäkeinojen analyysi tilatason vaikutuksista ja keinojen hyväksyttävyydestä Pasi Rikkonen

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.)

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. JYRI SEPPÄLÄ (toim.) Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa JYRI SEPPÄLÄ (toim.) 2 ALKUSANAT Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia ilmastopoliittiseen

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

9 Energia. Energian kokonaiskulutus

9 Energia. Energian kokonaiskulutus 9 Energia Vuonna 2009 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1 336 petajoulea, 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensi maailmantalouden taantuman aiheuttama teollisuustuotannon supistuminen.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä

Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Pro gradu tutkielma Bioenergian potentiaalitarkastelu Pirkanmaan alueelta energiaomavaraisuuden jäljillä Miia Kinnunen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja teknologia

Lisätiedot

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 RAPORTTI VIHI-PROJEKTISSA 2012 Vihreän logistiikan määrittelyä Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 1. VIHREÄ LOGISTIIKKA Logistiikka on yhdennettyä, kaikkien siirtämiseen tarvittavien

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönotosta Suomessa

Selvitys lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönotosta Suomessa Selvitys lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönotosta Suomessa Julkaisuja 34/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne-

Lisätiedot