EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE / TARKISTUKSET Mietintöluonnos (PE ) Mauro Nobilia ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Robert Goodwill, Christa Klaß ja Renate Sommer 1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; Tarkistus 54 Lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen 1 ja 2 kohta 1. hylkää komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota a) tekemään valmistajien ja tuojien kanssa 12 kuukauden kuluessa ravitsemus- ja terveysväittämien käyttämistä koskevan vapaaehtoisen sopimuksen, jossa valmistajat ja tuojat sitoutuvat antamaan kuluttajalle todenmukaisia tietoja eiharhaanjohtavalla tavalla. Tietojen on oltava perusteltuja ja kuluttajan kannalta AM\ doc PE /54-466

2 ymmärrettäviä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tietoihin, jotka suunnataan suoraan lapsille. b) esittämään 24 kuukauden kuluttua vapaaehtoista sitoumusta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kuulemisen jälkeen kertomuksen, jossa arvioidaan vapaaehtoisen sitoumuksen vaikutusta, ehdotetaan mahdollisesti lisätoimia ja/tai tarvittaessa komission lainsäädäntöehdotusta; Or. de Käsiteltävä ehdotus ei ensinnäkään vastaa suhteellisuusperiaatetta. Etenkin 4 ja 11 artiklan kiellot ylittävät selvästi yhtenäistämistavoitteen. EU:n jäsenvaltioissa ei todistettavasti ole mitään sääntelyä, joka koskee ravitsemus- ja terveysväittämien käytön suhdetta ravintosisältötyyppiin. Ehdotuksen monet epäselvästi muotoillut kohdat aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta. Ei esimerkiksi voida arvioida, mitkä tuotteet kuuluvat 4 artiklan rajoitusten alaisuuteen, koska ravintosisältötyypit määritetään vasta huomattavalla viipeellä komitologiamenettelyn avulla. Tällaiset epäselvyydet aiheuttavat lukuisia kanteita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Tämä ei voi olla lakiehdotuksen tarkoituksena. Lisäksi ehdotus haittaa innovointia, sillä se koskee ensisijaisesti pk-yrityksiä, jotka toimittavat markkinoille innovatiivisia kapean sektorin tuotteita ja jotka eivät asetuksen voimaantulon jälkeen enää voi käyttää kyseisten tuotteiden tuomaa lisäarvoa mainonnassa. Teollisuuden vapaaehtoinen sitoumus käyttää vain perusteltuja, todenmukaisia ja eiharhaanjohtavia sekä kuluttajan ymmärtämiä tietoja on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Erityisen komitean tulisi seurata ja valvoa tarkoin vapaaehtoisen sitoumuksen noudattamista. Seurantakomiteaan tulee elintarvikealan järjestöjen ohella kuulua vähintään kaksi Euroopan parlamentin edustajaa kuluttajapolitiikan valiokunnasta ja teollisuusvaliokunnasta ja kaksi komission edustajaa terveyden ja kuluttajapolitiikan sekä teollisuuden pääosastoista. Myös kuluttajajärjestöjen edustajien tulisi olla mukana. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tulisi antaa seurantakomitealle tieteellisiä neuvoja, ja sen tulisi 24 kuukauden jälkeen laatia riippumattomana kolmantena osapuolena kertomus siitä, miten vapaaehtoiseen sitoumukseen liittyvät tavoitteet on saavutettu. Jos tavoitteiden toteutus on riittämätöntä, komissio voi esittää uuden ehdotuksen. PE / /219 AM\ doc

3 Tarkistuksen esittäjä(t): Béatrice Patrie Tarkistus 55 Johdanto-osan 1 viite ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 153 artiklan, Or. fr On paikallaan lisätä toiseksi oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 153 artikla. Tämä asetus tähtää itse asiassa sekä elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseen sisämarkkinoilla että kuluttajansuojan ja terveyden suojelun korkean tason takaamiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Bent Hindrup Andersen Tarkistus 56 Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) (1 a) Jotta toisaalta voidaan varmistaa korkein kuluttajansuojan taso, terveysväittämiä koskevaa asetusta ei sovelleta jäsenvaltioissa, joissa terveysväittämien esittäminen on kielletty. Or. da Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe ja Yvonne Sandberg-Fries Tarkistus 57 Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) (6 a) Jotkin elintarvikkeet voivat sisältää haitallisia aineita tai saasteita, mukaan lukien kaloissa esiintyvä metyylielohopea tai PCB/dioksiini. Muut tuotteet voivat sisältää kofeiinin tai hormonien kaltaisia aineita, jotka ovat joko yleisen tutkinnan alaisia tai joista keskustellaan tiedeyhteisön piirissä. Harkittaessa tuotetta koskevan väitteen asianmukaisuutta olisi kiinnitettävä huomiota myös siihen, voiko väite johtaa joidenkin haitallisten aineiden AM\ doc 3/219 PE /54-466

4 kulutuksena lisääntymiseen. Elintarvikkeille, jotka sisältävät suuria määriä saasteita tai jotka sisältävät julkisen tutkimuksen alaisia aineita, ei pitäisi antaa terveellisempää leimaa, koska se saattaa johtaa näiden elintarvikkeiden epätoivottuun kulutukseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 58 Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) (6 a) Jotkin elintarvikkeet voivat sisältää haitallisia aineita tai saasteita, mukaan lukien tonnikaloissa esiintyvä metyylielohopea tai rasvaisissa kaloissa esiintyvä PCB/dioksiini. Muut tuotteet voivat sisältää kofeiinin tai hormonien kaltaisia aineita, jotka ovat joko yleisen tutkinnan alaisia tai joista keskustellaan tiedeyhteisön piirissä. Harkittaessa tuotetta koskevan väitteen asianmukaisuutta olisi kiinnitettävä huomiota myös siihen, voiko väite johtaa joidenkin haitallisten aineiden kulutuksen lisääntymiseen. Elintarvikkeille, jotka sisältävät suuria määriä saasteita tai jotka sisältävät julkisen tutkimuksen alaisia aineita, ei pitäisi antaa terveellisempää leimaa, koska se saattaa johtaa näiden elintarvikkeiden epätoivottuun kuluttamiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Marialiese Flemming Tarkistus 59 Johdanto-osan 7 kappale (7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä voidaan ottaa huomioon eri ravintoaineiden ja sellaisten aineiden määrä, joilla on ravitsemuksellisia tai Poistetaan. PE / /219 AM\ doc

5 fysiologisia vaikutuksia, erityisesti rasva, tyydyttynyt rasva, transrasvahappojen, suola/natrium ja sokerit, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liian suuri, sekä tyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvat ja muut saatavilla olevat hiilihydraatit kuin sokerit, vitamiinit, kivennäisaineet, valkuaisaineet ja kuitu. Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä on otettava huomioon eri elintarvikkeet ja elintarvikeryhmät, niiden osuus kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. Joidenkin elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen tehdä poikkeuksia vakiintuneesta ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä merkitys elintarvikkeella tai elintarvikeryhmällä on väestön ruokavaliolle. Tämä on teknisesti monimutkaista. Asianomaisten toimenpiteiden hyväksyminen olisi annettava komission tehtäväksi. Or. de Ravintosisältötyyppien käyttöönotolla komissio näyttää seuraavan terveys- ja ravintopoliittista sääntelymenettelyä. On hyvin epäilyksenalaista, kuuluuko komissiolle ylipäänsä näin laaja sääntelyvalta, kun otetaan huomioon terveys- ja ravintopolitiikan kysymyksiä koskeva toissijaisuusperiaate. Tietojen rajoittaminen tiettyä ravintosisältötyyppiä vastaaviin elintarvikkeisiin on vastoin ravintoa koskevaa tieteellisesti perusteltua periaatetta, jonka mukaan ei ole olemassa "hyviä" ja "huonoja" elintarvikkeita, vaan pikemminkin "hyvää" ja "huonoa" ravitsemusta. Se on myös vastoin ravintotieteellistä "tasapainoisen ravinnon" suositusta. Siksi 4 artikla johtaa tiettyjen elintarvikeryhmien syrjimiseen ilman asiallisia perusteita. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 60 Johdanto-osan 7 kappale (7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä voidaan ottaa huomioon eri ravintoaineiden ja sellaisten aineiden määrä, joilla on (7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä olisi otettava huomioon kaikkien eri ravintoaineiden ja sellaisten aineiden määrä, AM\ doc 5/219 PE /54-466

6 ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia, erityisesti rasva, tyydyttynyt rasva, transrasvahappojen, suola/natrium ja sokerit, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liian suuri, sekä tyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvat ja muut saatavilla olevat hiilihydraatit kuin sokerit, vitamiinit, kivennäisaineet, valkuaisaineet ja kuitu. Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä on otettava huomioon eri elintarvikkeet ja elintarvikeryhmät, niiden osuus kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. Joidenkin elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen tehdä poikkeuksia vakiintuneesta ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä merkitys elintarvikkeella tai elintarvikeryhmällä on väestön ruokavaliolle. Tämä on teknisesti monimutkaista. Asianomaisten toimenpiteiden hyväksyminen olisi annettava komission tehtäväksi. joilla on ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia. Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä on otettava huomioon eri elintarvikkeet ja elintarvikeryhmät, niiden osuus kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. Joidenkin elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen tehdä poikkeuksia vakiintuneesta ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä merkitys elintarvikkeella tai elintarvikeryhmällä on väestön ruokavaliolle. Tämä on teknisesti monimutkaista. Asianomaisten toimenpiteiden hyväksyminen olisi annettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäväksi. Ravintosisältöjen määrittäminen on tieteellisen tutkimuksen kohde, ja sen vuoksi sen pitäisi olla yksinomaisesti EFSA:n tehtävänä. Komission on hyväksyttävä nämä ravintosisällöt. Ravintosisältöä ei pitäisi rajoittaa asianomaisen elintarvikkeen sokeri-, suola- ja rasvapitoisuuteen. Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey Tarkistus 61 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Kuluttajien tarve saada luotettavaa ja puolueetonta tietoa käyttämiensä elintarvikkeiden laadusta kasvaa jatkuvasti. Ravintokoostumusten perusteella voidaan antaa laatunimitys, joka antaa kuluttajalle tietoa sokeripitoisuudesta, natriumin/suolan, tyydyttyneen rasvan, transrasvojen ja muiden ravintoaineiden PE / /219 AM\ doc

7 (vitamiinien, kivennäisaineiden ja kuidun) määrästä. Kyseinen laatunimitys olisi tärkeä askel kohti elintarvikkeiden laatua koskevaa yhteisön tason politiikkaa ja tärkeä väline taistelussa sydän- ja verisuonitautien ja syövän kaltaisia rappeuttavia sairauksia vastaan. Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Bent Hindrup Andersen ja Hans Blokland Tarkistus 62 Johdanto-osan 8 kappale (8) Muutamissa jäsenvaltioissa käytetään elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa useita erilaisia väittämiä aineista, joilla ei ole osoitettu olevan myönteisiä ominaisuuksia tai joista ei vielä ole päästy riittävään tieteelliseen yksimielisyyteen. On varmistettava, että aineilla, joista aiotaan antaa väittämä, on osoitettu olevan suotuisia ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia. (8) Muutamissa jäsenvaltioissa käytetään elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa useita erilaisia väittämiä aineista, joilla ei ole osoitettu olevan myönteisiä ominaisuuksia tai joista ei vielä ole päästy riittävään tieteelliseen yksimielisyyteen. Tämän vuoksi on varmistettava, että aineilla, joista aiotaan antaa väittämä, on osoitettu olevan suotuisia ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia, ja toisaalta on varmistettava sen todennäköisyys, että aineiden käyttämisellä ei ole mitään mahdollisia sivuvaikutuksia. Or. da On kohtuutonta, että yksittäinen kuluttaja joutuu vastaamaan siitä, että hän välttää kuluttamiensa elintarvikkeiden sivuvaikutukset. Se asettaa yksittäiselle kuluttajalle suuret vaatimukset siitä, mitä elintarvikkeita hän ostaa, kuka perheessä voi syödä mitäkin ja kuinka suurina määrinä. Jos asetuksessa ei vaadita, että tieteelliseen todistusaineistoon on sisällytettävä myös pitkäaikaistutkimukset sivuvaikutuksista ja aineiden vakaudesta, on todennäköistä, että kuluttaja joutuu terveysriskin kohteeksi, ja että toisaalta tuotteiden terveysvaikutuksista ei ole riittävästi todisteita. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 63 Johdanto-osan 9 kappale AM\ doc 7/219 PE /54-466

8 (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. Aktiiviaineiden standardiarvojen, joissa otetaan huomioon vuodenajasta ja valmistusprosessista johtuvat muutokset, olisi oltava kaikkien ravintosisältöä koskevien selosteiden perustana. Kaikkien ravintosisältöselosteiden on perustuttava sekä yhtenäisiin koemenettelyihin että vaikuttavien aktiiviaineiden keskiarvoihin kuluttajien väärinymmärtämiseen johtavien väärien tulkintojen välttämiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 64 Johdanto-osan 9 kappale (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. Aktiiviaineiden PE / /219 AM\ doc

9 standardiarvojen, joissa otetaan huomioon vuodenajasta ja valmistusprosessista johtuvat muutokset, olisi oltava kaikkien ravintosisältöä koskevien selosteiden perustana. Kaikkien ravintosisältöselosteiden on perustuttava sekä yhtenäisiin koemenettelyihin että vaikuttavien aktiiviaineiden keskiarvoihin kuluttajien väärinymmärtämiseen johtavien väärien tulkintojen välttämiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Bent Hindrup Andersen ja Hans Blokland Tarkistus 65 Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) (10 a) On ratkaisevan tärkeää, että "keskivertokuluttaja" määritellään tarkasti ja selkeästi ennen asetuksen voimaantuloa.. Or. da "Keskivertokuluttajan" määritelmä on nykyisellään riittämätön, minkä vuoksi sitä ei voida käyttää välineenä, jonka avulla voitaisiin määrittää järkevät kehykset sille, mitä järkevät terveysväittämät pitävät sisällään. Olisi kohtuullista, että meillä olisi kriteerit, joiden pohjalta voidaan arvioida, koska kuluttajan katsotaan olevan "valistunut" ja "huolellinen". On tärkeää selvittää, millä kriteereillä ja mittausmenetelmillä eurooppalainen keskivertokuluttaja määritellään, sillä tarkoituksena on välttää tiettyjen kuluttajaryhmien harhaanjohtaminen, ja toisaalta tarkoituksena on varmistaa tuottajien mahdollisuudet saada tietoja siitä, miten kuluttajat ymmärtävät terveysväittämät. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 66 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava (11) Tieteellisten pohjan on oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava AM\ doc 9/219 PE /54-466

10 se. se. "Olisi" on liian heikko ilmaisu, jotta sillä voitaisiin perustella terveysväittämien tieteellistä oikeutusta. Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 67 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan on oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. Or. fr "Olisi" ei ole tarpeeksi voimakas sanamuoto terveysväittämien tieteellisen pohjan vaatimista varten. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 68 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan on oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. Tarkistuksen esittäjä(t): Marialiese Flemming Tarkistus 69 Johdanto-osan 11 kappale PE / /219 AM\ doc

11 (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. Or. de Väittämien tieteellistä perustelua koskevaa vaatimusta on pidettävä periaatteessa myönteisenä. Väittämä olisi voitava perustella tieteellisesti kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisella vaivannäöllä (kirjallisuus, dokumentit, yleiset ravitsemusta koskevat tiedot). issa käytettävien tieteellisten havaintojen laajuus ja perusteellisuus on määritettävä tapauskohtaisesti asiasisällön mukaan, ja perustelun olisi oltava asianmukaisessa suhteessa esitettyyn väittämään nähden. Tällöin ravintoarvoa koskevat väittämät olisi perusteltava tieteellisillä julkaisuilla ja dokumenteilla, kun taas sairastumisriskin vähenemistä koskevat uudet tiedot olisi perusteltava kliinisillä tutkimuksilla. Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête Tarkistus 70 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. Tieteellisen pohjan olisi oltava oikeassa suhteessa tuotteen tarjoamiin etuihin. Or. fr Elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annetussa asetuksessa säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti tässä asetuksessa olisi vahvistettava oikeasuhteisuuden tasot, jotka perustuvat tuotteesta esitetyn väittämän luonteeseen: sairastumisriskin vähenemiseen liittyvän väittämän edellyttämä tieteellinen pohja olisi korkeammalla tasolla kuin elintoimintoja koskevalla väittämällä. AM\ doc 11/219 PE /54-466

12 Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 71 Johdanto-osan 12 kappale (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin ravinto- ja/tai terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. Ravintoainemerkintä on yhtä tärkeä sekä ravinto- että terveysväittämien osalta. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 72 Johdanto-osan 12 kappale (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin ravinto- ja/tai terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. Ravintoainemerkintä on yhtä tärkeä sekä ravinto- että terveysväittämien osalta. PE / /219 AM\ doc

13 Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira Tarkistus 73 Johdanto-osan 13 kappale (13) Lisäksi on laadittava luettelo sallituista ravitsemusväittämistä ja niiden käyttöehdoista. Luettelon on perustuttava tällaisia väittämiä koskeviin käyttöehtoihin, jotka on hyväksytty kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ja joista on säädetty yhteisön lainsäädännössä. Luetteloa on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin. Vertailevien väittämien osalta loppukuluttajalle on ilmoitettava selkeästi, mitkä tuotteet ovat vertailun kohteina. (13) Lisäksi on laadittava luettelo sallituista ravitsemusväittämistä ja niiden käyttöehdoista. Luettelon on perustuttava tällaisia väittämiä koskeviin käyttöehtoihin, jotka on hyväksytty kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ja joista on säädetty yhteisön lainsäädännössä. Luetteloa on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tieteen, tietämyksen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Vertailevien väittämien osalta loppukuluttajalle on ilmoitettava selkeästi, mitkä tuotteet ovat vertailun kohteina. Or. fr On tarpeen mukauttaa terveysväittämien luetteloa tieteen ja tekniikan kehitykseen, jotta luettelossa otettaisiin mahdollisimman hyvin ja nopeasti huomioon uusi tietämys ja tekniikka. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 74 Johdanto-osan 15 kappale (15) On olemassa monia muita kuin ravitsemusta koskevia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa psykologisiin ja käyttäytymiseen liittyviin toimintoihin. Näistä toiminnoista tiedottaminen on siten hyvin monimutkaista, ja on vaikeaa muotoilla kattava, todenmukainen ja merkityksellinen sanoma tiivistetysti väittämään, jota on tarkoitus käyttää elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa. Siksi on asianmukaista kieltää psykologisten ja käyttäytymiseen liittyvien väittämien käyttö. (15) On olemassa monia muita kuin ravitsemusta koskevia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa psykologisiin ja käyttäytymiseen liittyviin toimintoihin. Näistä toiminnoista tiedottaminen on siten hyvin monimutkaista, ja on vaikeaa muotoilla kattava, todenmukainen ja merkityksellinen sanoma tiivistetysti väittämään, jota on tarkoitus käyttää elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa. Siksi on asianmukaista vaatia psykologisten ja käyttäytymiseen liittyvien väittämien käytön yhteydessä tieteelliset todisteet. Or. de AM\ doc 13/219 PE /54-466

14 Tietojen arvioinnin kriteerinä tulee soveltaa tieteellistä todistamista. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 75 Johdanto-osan 16 kappale (16) Laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergisistä elintarvikkeista 26 päivänä helmikuuta 1996 annetussa komission direktiivissä 96/8/EY säädetään, että direktiivin kattamien tuotteiden merkinnässä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään, nälän tunteen vähenemiseen eikä kylläisyyden tunteen lisääntymiseen. Silti yhä useampia elintarvikkeita, joita ei ole erityisesti tarkoitettu painonsäätelyyn, markkinoidaan viittaamalla edellä mainittuihin seikkoihin ja tuotteen kykyyn vähentää ruokavaliossa olevaa energiamäärää. Siksi on asianmukaista kieltää viittausten tekeminen tällaisiin ominaisuuksiin kaikkien elintarvikkeiden osalta. (16) Laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergisistä elintarvikkeista 26 päivänä helmikuuta 1996 annetussa komission direktiivissä 96/8/EY säädetään, että direktiivin kattamien tuotteiden merkinnässä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään, nälän tunteen vähenemiseen eikä kylläisyyden tunteen lisääntymiseen. Silti yhä useampia elintarvikkeita, joita ei ole erityisesti tarkoitettu painonsäätelyyn, markkinoidaan viittaamalla edellä mainittuihin seikkoihin ja tuotteen kykyyn vähentää ruokavaliossa olevaa energiamäärää. Siksi on asianmukaista sallia viittausten tekeminen tällaisiin ominaisuuksiin vain silloin, kun niillä on riittävät tieteelliset perusteet. Or. de Katso 11 artiklan 1 kohdan perustelut. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 76 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointimenettelyä. Siksi on PE / /219 AM\ doc

15 Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Or. de Katso 10 artiklan 1 kohdan perustelut. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis Tarkistus 77 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat vakiintuneeseen tieteelliseen asiantuntemukseen, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Termiä "yleisesti hyväksytyt tiedot" ei ole määritelty. Tämä tarkistus pyrkii selventämää asiaa. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe ja Säid El Khadraoui Tarkistus 78 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava AM\ doc 15/219 PE /54-466

16 toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen elintarvikeviranomaisen kuulemisen jälkeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Riippumattomien asiantuntijoiden on määritettävä "tieteellisesti vankat ja ristiriidattomat tiedot". Tämän vuoksi EFSA:n osallistuminen on välttämätöntä. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 79 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen elintarvikeviranomaisen kuulemisen jälkeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Riippumattomien asiantuntijoiden on määritettävä "tieteellisesti vankat ja ristiriidattomat tiedot". Tämän vuoksi EFSA:n osallistuminen on välttämätöntä. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis Tarkistus 80 Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) (17 a) Kuluttajia harhaanjohtavat terveydenhoitoalan työntekijöiden ja heidän ammattijärjestöjensä sekä hyväntekeväisyysjärjestöjen antamat PE / /219 AM\ doc

17 suositukset olisi kiellettävä. Tämä kielto ei ole tarkoitettu koskemaan tunnustettuja organisaatioita ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, joiden toiminta edistää laajempien terveystavoitteiden toteuttamista. Tämä kielto ei koskisi myöskään tapauksia, joissa kyseinen tiedottaminen on osoitettu terveydenhoitoalan työntekijöille ja heidän järjestöilleen. Tämä periaate on hyväksytty jo direktiivissä 89/398/ETY, jonka mukaisesti terveydenhoitoalan työntekijät voivat laillisesti vastaanottaa välttämättömiä tietoja, jotka auttavat heitä täyttämään työtehtävänsä. Tunnustettu järjestö tai hyväntekeväisyysjärjestö voi esittää tuotetta tai tuotteita koskevia väittämiä suoraan vain tietyin ehdoin. Tarkoituksena pitäisi olla harhaanjohtavien väittämien ehkäiseminen. Elintarvikkeita koskevien väittämien esittämistä ei pitäisi kieltää tapauksissa, joissa kyseiset tiedot suunnataan terveydenhoidon ammattilaisille tai heidän järjestöilleen. Tämä periaate on hyväksytty jo direktiivissä 89/398/ETY, jonka mukaisesti terveydenhoitoalan työntekijät voivat laillisesti vastaanottaa välttämättömiä tietoja, jotka auttavat heitä täyttämään työtehtävänsä. Tarkistuksen esittäjä(t): Marialiese Flemming Tarkistus 81 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sisältö ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Or. de AM\ doc 17/219 PE /54-466

18 Asetusehdotuksessa edellytetään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen antamaa hyväksyntää, joka on suhteettoman hidas ja kallis. Hyväksymismenettelyä tulisi soveltaa ainoastaan sairauksien ennalta ehkäisemistä koskeviin väittämiin (esim. kalsium pienentää osteoporoosin riskiä). Yleisesti hyväksyttyihin tieteellisiin havaintoihin perustuvista ja kuluttajan kannalta ymmärrettävistä terveys- ja ravitsemusväittämistä olisi pelkästään tehtävä ilmoitus kansallisille viranomaisille. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 82 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa olisi otettava huomioon terveysväittämien sisällöltään identtinen sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Or. de EFSA vastaa vain tieteellisestä arvioinnista, ja sen on sanamuodon asemesta tarkistettava sisällöltään identtinen muotoilu lausunnossaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 83 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. PE / /219 AM\ doc

19 Lupamenettelyssä olisi otettava huomioon väittämiin liittyvien käsitysten ja niiden ymmärtämisen arvioinnista vastaavien Euroopan tasolla tai kansallisesti tunnustettujen kuluttajaryhmien antamat lausunnot. Or. fr Kuluttajat saattavat käsittää väittämän merkityksen eri tavalla kuin tiedeyhteisö ja/tai elintarvikeala on tarkoittanut. Siksi on tärkeää ottaa lupamenettelyssä huomioon kuluttajaryhmien mielipide. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 84 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Lupamenettelyyn on sisällytettävä myös kuluttajapaneeli, joka arvioi väitteen tajuamista ja ymmärtämistä. On välttämätöntä korostaa EFSA:n lausunnon merkitystä. Kuluttajat saattavat ymmärtää väitteen merkityksen eri tavalla kuin mikä on ollut asiantuntijoiden ja/tai alan teollisuuden tarkoitus. Tämän vuoksi lupamenettelyyn on sisällytettävä kuluttajapaneelin osuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 85 Johdanto-osan 20 kappale AM\ doc 19/219 PE /54-466

20 (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Tekstiä on vahvistettava: sen vuoksi "olisi otettava" on korvattava muodolla "on otettava". Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk ja Hans Blokland Tarkistus 86 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Or. da On ratkaisevan tärkeää, että terveysväittämän hyväksyminen tehdään terveysväittämien sanamuodon ja esitystavan konkreettisen arvioinnin perusteella. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 87 Johdanto-osan 21 kappale (21) Joissakin tapauksissa tieteellinen riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa (21) Joissakin tapauksissa tieteellinen riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa PE / /219 AM\ doc

21 koskevan päätöksen pitäisi perustua. Siksi on otettava huomioon muut tarkasteltavana olevan asian kannalta tärkeät ja perustellut tekijät. koskevan päätöksen pitäisi perustua. Or. de Katso 16 artiklan 1 kohdan perusteluja. Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk ja Hans Blokland Tarkistus 88 Johdanto-osan 21 kappale (21) Joissakin tapauksissa tieteellinen riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa koskevan päätöksen pitäisi perustua. Siksi on otettava huomioon muut tarkasteltavana olevan asian kannalta tärkeät ja perustellut tekijät. Poistetaan. Or. da Väittämiä ei tule hyväksyä, jos tieteellinen riskien arviointi ei pysty tuomaan esille kaikkia niitä tietoja, joille riskinhallintapäätöksen on perustuttava. Sikäli kun "muut tarkasteltavana olevan asian kannalta tärkeät ja perustellut tekijät" on sisällytettävä arviointiin, ne on määriteltävä selkeästi ja niitä koskevat kriteerit on vahvistettava. Tällä luodaan vertailupohja sille, onko väittämä sallittava vai kiellettävä. Näiden olosuhteiden selventäminen on välttämätöntä ennen kuin väittämien ilmoittamismenettely tulee voimaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 89 Johdanto-osan 22 kappale (22) Avoimuuden varmistamiseksi ja jo arvioituja terveysväittämiä koskevien hakemusten tarpeettoman toistumisen välttämiseksi tällaisista väittämistä on laadittava "rekisteri". (22) Avoimuuden varmistamiseksi tällaisista väittämistä on laadittava "rekisteri". AM\ doc 21/219 PE /54-466

22 Or. de Ei ole kyse määritelmiä sisältävän "negatiivisen listan" laatimisesta, koska lausunnon tieteellinen arviointi on ratkaiseva. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 90 Johdanto-osan 24 kappale (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. Vaikka innovaattorin tekemien investointien suojaaminen on välttämätöntä, muiden kuin luottamuksellisten osien määrääminen julkisiksi on tärkeätä. Kuten äskettäin hyväksytyissä GMO-elintarvikkeita ja rehua koskevassa lainsäädännössä on säädetty, asiakirjojen pitäisi olla julkisia määritellyn ajan, mutta samalla on varmistettava vaadittu luottamuksellisuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 91 Johdanto-osan 24 kappale (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin PE / /219 AM\ doc

23 rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. Vaikka innovaattorin tekemien investointien suojaaminen on välttämätöntä, muiden kuin luottamuksellisten osien määrääminen julkisiksi on tärkeätä. Kuten äskettäin hyväksytyissä GMO-elintarvikkeita ja rehua koskevassa lainsäädännössä on säädetty, asiakirjojen pitäisi olla julkisia määritellyn ajan, mutta samalla on varmistettava vaadittu luottamuksellisuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête Tarkistus 92 Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) (24 a) Pienille ja keskisuurille yrityksille olisi annettava erityistä tukea asiakirjojen laadintaa ja keskitetyn arvioinnin aiheuttamia kustannuksia varten. Or. fr Pk-yritysten ei pidä kärsiä tämän uuden järjestelmän käyttöönotosta. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 93 Johdanto-osan 25 kappale (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas valvonta. (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, kuten mainittujen väittämien ilmoittamisen pakollisuus, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas AM\ doc 23/219 PE /54-466

24 valvonta. Terveysväittämien käytön seuranta on äärimmäisen tärkeätä. Terveysväittämien ilmoittamisen pakollisuus voisi parhaiten auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia valvomaan näiden väitteiden oikeellisuutta ja seuraamaan väestöön kohdistuvia terveysvaikutuksia. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 94 Johdanto-osan 25 kappale (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas valvonta. (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, kuten mainittujen väittämien ilmoittamisen pakollisuus, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas valvonta. Terveysväittämien käytön seuranta on äärimmäisen tärkeätä. Terveysväittämien ilmoittamisen pakollisuus voisi parhaiten auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia valvomaan näiden väitteiden oikeellisuutta ja seuraamaan väestöön kohdistuvia terveysvaikutuksia. Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk ja Hans Blokland Tarkistus 95 Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) (25 a) Lisäksi rekisteröitävien tietojen on oltava sellaisia, että niitä voidaan verrata jäsenvaltioiden kesken. Yritysten, jotka markkinoivat tuotteitaan terveysväittämien avulla, on vastattava osasta valvonnan ylimääräisistä kustannuksista. Or. da PE / /219 AM\ doc

25 Jotta tiedoista olisi apua esimerkiksi yhteisen ravintopolitiikan arvioinnissa ja valmistelussa, tietoja on voitava verrata jäsenvaltioiden kesken. Koska on odotettavissa, että väittämät tuovat yrityksille taloudellista hyötyä, yritysten, jotka markkinoivat tuotteitaan terveysväittämien avulla, on vastattava osasta valvonnan ylimääräisistä kustannuksista. GMO-problematiikasta on opittu se, että tarvittava valvonta vaatii suuret taloudelliset resurssit, ja että viime kädessä veronmaksajat joutuvat vastaamaan ylimääräisistä kustannuksista. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui ja Dorette Corbey Tarkistus 96 1 artiklan 1 kohta 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja vahva kuluttajansuoja. 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta, kansanterveyden korkea taso ja vahva kuluttajansuoja. Kansanterveyden edistäminen kuuluu sekin tämän asetuksen tavoitteisiin. Kuluttajien harhaanjohtamisen ehkäisemiseksi kansanterveys on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan. Tuotemerkki voi välittää kuluttajille sekä ravinto- että terveysviestejä. Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk Tarkistus 97 1 artiklan 1 kohta 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja vahva kuluttajansuoja. 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja vahva kuluttajansuoja. Asetukseen sisältyvät säädökset koskevat yksinomaan niitä jäsenvaltioita, jotka jo tällä hetkellä sallivat terveysväittämien esittämisen. AM\ doc 25/219 PE /54-466

26 Or. da Tietyissä jäsenvaltioissa terveysväittämien esittämisen kieltäminen kuuluu olennaisena osana kuluttajasuojan korkeaan tasoon. Jotta nämä jäsenvaltiot voivat pitää kieltonsa voimassa, näiden jäsenvaltioiden ei tule kuulua asetuksen soveltamisen piiriin. Sisämarkkinoiden periaate ei saa olla ensisijaisessa asemassa kuluttajansuojan tappioksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui ja Dorette Corbey Tarkistus 98 1 artiklan 2 kohta 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin suurtalouksiin toimitettaviin elintarvikkeisiin. 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin, mukaan lukien kaikki tuotemerkki- ja esittämisnäkökohdat, jotka voivat sisältää ravinto- tai terveysväittämän. Asetusta sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin suurtalouksiin toimitettaviin elintarvikkeisiin. Kansanterveyden edistäminen kuuluu sekin tämän asetuksen tavoitteisiin. Kuluttajien harhaanjohtamisen ehkäisemiseksi kansanterveys on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan. Tuotemerkki voi välittää kuluttajille sekä ravinto- että terveysviestejä. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 99 1 artiklan 2 kohta 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin, mukaan PE / /219 AM\ doc

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0128/2005 12.5.2004 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2003/0165(COD) 18.3.2005 LAUSUNTO teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0262(COD) 10. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Dnro TEOLLISUUSMINISTERIÖ 9/011/

Dnro TEOLLISUUSMINISTERIÖ 9/011/ KAUPPA- JA Dnro TEOLLISUUSMINISTERIÖ 9/011/2003 16.09.2003 Eduskunta Suuri valiokunta Sihteeristö EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI ELINTARVIKKEIDEN RAVITSEMUS- JA TERVEYSVÄITTÄMISTÄ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0165(COD) 13. marraskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0801(CNS) 2. maaliskuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston suositukseksi lasten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. tammikuuta 2003 PE 319.407/6-15 TARKISTUKSET 6-15 Mietintöluonnos (PE 319.407) Anne Ferreira Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006R1924 FI 02.03.2010 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B C1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1924/2006, annettu

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006R1924 FI 01.07.2007 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B C1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1924/2006, annettu

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2004/0217(COD) 6.4.2005 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 27. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D042070/01

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä

Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Missä mennään väitteiden arvioinnissa ja hyväksymisessä Terveysväiteseminaari elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille 10.10.2012, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot