EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE / TARKISTUKSET Mietintöluonnos (PE ) Mauro Nobilia ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz, Robert Goodwill, Christa Klaß ja Renate Sommer 1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; Tarkistus 54 Lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen 1 ja 2 kohta 1. hylkää komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 2. pyytää komissiota a) tekemään valmistajien ja tuojien kanssa 12 kuukauden kuluessa ravitsemus- ja terveysväittämien käyttämistä koskevan vapaaehtoisen sopimuksen, jossa valmistajat ja tuojat sitoutuvat antamaan kuluttajalle todenmukaisia tietoja eiharhaanjohtavalla tavalla. Tietojen on oltava perusteltuja ja kuluttajan kannalta AM\ doc PE /54-466

2 ymmärrettäviä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tietoihin, jotka suunnataan suoraan lapsille. b) esittämään 24 kuukauden kuluttua vapaaehtoista sitoumusta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kuulemisen jälkeen kertomuksen, jossa arvioidaan vapaaehtoisen sitoumuksen vaikutusta, ehdotetaan mahdollisesti lisätoimia ja/tai tarvittaessa komission lainsäädäntöehdotusta; Or. de Käsiteltävä ehdotus ei ensinnäkään vastaa suhteellisuusperiaatetta. Etenkin 4 ja 11 artiklan kiellot ylittävät selvästi yhtenäistämistavoitteen. EU:n jäsenvaltioissa ei todistettavasti ole mitään sääntelyä, joka koskee ravitsemus- ja terveysväittämien käytön suhdetta ravintosisältötyyppiin. Ehdotuksen monet epäselvästi muotoillut kohdat aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta. Ei esimerkiksi voida arvioida, mitkä tuotteet kuuluvat 4 artiklan rajoitusten alaisuuteen, koska ravintosisältötyypit määritetään vasta huomattavalla viipeellä komitologiamenettelyn avulla. Tällaiset epäselvyydet aiheuttavat lukuisia kanteita Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Tämä ei voi olla lakiehdotuksen tarkoituksena. Lisäksi ehdotus haittaa innovointia, sillä se koskee ensisijaisesti pk-yrityksiä, jotka toimittavat markkinoille innovatiivisia kapean sektorin tuotteita ja jotka eivät asetuksen voimaantulon jälkeen enää voi käyttää kyseisten tuotteiden tuomaa lisäarvoa mainonnassa. Teollisuuden vapaaehtoinen sitoumus käyttää vain perusteltuja, todenmukaisia ja eiharhaanjohtavia sekä kuluttajan ymmärtämiä tietoja on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Erityisen komitean tulisi seurata ja valvoa tarkoin vapaaehtoisen sitoumuksen noudattamista. Seurantakomiteaan tulee elintarvikealan järjestöjen ohella kuulua vähintään kaksi Euroopan parlamentin edustajaa kuluttajapolitiikan valiokunnasta ja teollisuusvaliokunnasta ja kaksi komission edustajaa terveyden ja kuluttajapolitiikan sekä teollisuuden pääosastoista. Myös kuluttajajärjestöjen edustajien tulisi olla mukana. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tulisi antaa seurantakomitealle tieteellisiä neuvoja, ja sen tulisi 24 kuukauden jälkeen laatia riippumattomana kolmantena osapuolena kertomus siitä, miten vapaaehtoiseen sitoumukseen liittyvät tavoitteet on saavutettu. Jos tavoitteiden toteutus on riittämätöntä, komissio voi esittää uuden ehdotuksen. PE / /219 AM\ doc

3 Tarkistuksen esittäjä(t): Béatrice Patrie Tarkistus 55 Johdanto-osan 1 viite ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 153 artiklan, Or. fr On paikallaan lisätä toiseksi oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 153 artikla. Tämä asetus tähtää itse asiassa sekä elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseen sisämarkkinoilla että kuluttajansuojan ja terveyden suojelun korkean tason takaamiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Bent Hindrup Andersen Tarkistus 56 Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) (1 a) Jotta toisaalta voidaan varmistaa korkein kuluttajansuojan taso, terveysväittämiä koskevaa asetusta ei sovelleta jäsenvaltioissa, joissa terveysväittämien esittäminen on kielletty. Or. da Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe ja Yvonne Sandberg-Fries Tarkistus 57 Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) (6 a) Jotkin elintarvikkeet voivat sisältää haitallisia aineita tai saasteita, mukaan lukien kaloissa esiintyvä metyylielohopea tai PCB/dioksiini. Muut tuotteet voivat sisältää kofeiinin tai hormonien kaltaisia aineita, jotka ovat joko yleisen tutkinnan alaisia tai joista keskustellaan tiedeyhteisön piirissä. Harkittaessa tuotetta koskevan väitteen asianmukaisuutta olisi kiinnitettävä huomiota myös siihen, voiko väite johtaa joidenkin haitallisten aineiden AM\ doc 3/219 PE /54-466

4 kulutuksena lisääntymiseen. Elintarvikkeille, jotka sisältävät suuria määriä saasteita tai jotka sisältävät julkisen tutkimuksen alaisia aineita, ei pitäisi antaa terveellisempää leimaa, koska se saattaa johtaa näiden elintarvikkeiden epätoivottuun kulutukseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 58 Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) (6 a) Jotkin elintarvikkeet voivat sisältää haitallisia aineita tai saasteita, mukaan lukien tonnikaloissa esiintyvä metyylielohopea tai rasvaisissa kaloissa esiintyvä PCB/dioksiini. Muut tuotteet voivat sisältää kofeiinin tai hormonien kaltaisia aineita, jotka ovat joko yleisen tutkinnan alaisia tai joista keskustellaan tiedeyhteisön piirissä. Harkittaessa tuotetta koskevan väitteen asianmukaisuutta olisi kiinnitettävä huomiota myös siihen, voiko väite johtaa joidenkin haitallisten aineiden kulutuksen lisääntymiseen. Elintarvikkeille, jotka sisältävät suuria määriä saasteita tai jotka sisältävät julkisen tutkimuksen alaisia aineita, ei pitäisi antaa terveellisempää leimaa, koska se saattaa johtaa näiden elintarvikkeiden epätoivottuun kuluttamiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Marialiese Flemming Tarkistus 59 Johdanto-osan 7 kappale (7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä voidaan ottaa huomioon eri ravintoaineiden ja sellaisten aineiden määrä, joilla on ravitsemuksellisia tai Poistetaan. PE / /219 AM\ doc

5 fysiologisia vaikutuksia, erityisesti rasva, tyydyttynyt rasva, transrasvahappojen, suola/natrium ja sokerit, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liian suuri, sekä tyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvat ja muut saatavilla olevat hiilihydraatit kuin sokerit, vitamiinit, kivennäisaineet, valkuaisaineet ja kuitu. Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä on otettava huomioon eri elintarvikkeet ja elintarvikeryhmät, niiden osuus kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. Joidenkin elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen tehdä poikkeuksia vakiintuneesta ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä merkitys elintarvikkeella tai elintarvikeryhmällä on väestön ruokavaliolle. Tämä on teknisesti monimutkaista. Asianomaisten toimenpiteiden hyväksyminen olisi annettava komission tehtäväksi. Or. de Ravintosisältötyyppien käyttöönotolla komissio näyttää seuraavan terveys- ja ravintopoliittista sääntelymenettelyä. On hyvin epäilyksenalaista, kuuluuko komissiolle ylipäänsä näin laaja sääntelyvalta, kun otetaan huomioon terveys- ja ravintopolitiikan kysymyksiä koskeva toissijaisuusperiaate. Tietojen rajoittaminen tiettyä ravintosisältötyyppiä vastaaviin elintarvikkeisiin on vastoin ravintoa koskevaa tieteellisesti perusteltua periaatetta, jonka mukaan ei ole olemassa "hyviä" ja "huonoja" elintarvikkeita, vaan pikemminkin "hyvää" ja "huonoa" ravitsemusta. Se on myös vastoin ravintotieteellistä "tasapainoisen ravinnon" suositusta. Siksi 4 artikla johtaa tiettyjen elintarvikeryhmien syrjimiseen ilman asiallisia perusteita. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 60 Johdanto-osan 7 kappale (7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä voidaan ottaa huomioon eri ravintoaineiden ja sellaisten aineiden määrä, joilla on (7) Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä olisi otettava huomioon kaikkien eri ravintoaineiden ja sellaisten aineiden määrä, AM\ doc 5/219 PE /54-466

6 ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia, erityisesti rasva, tyydyttynyt rasva, transrasvahappojen, suola/natrium ja sokerit, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liian suuri, sekä tyydyttymättömät ja monityydyttymättömät rasvat ja muut saatavilla olevat hiilihydraatit kuin sokerit, vitamiinit, kivennäisaineet, valkuaisaineet ja kuitu. Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä on otettava huomioon eri elintarvikkeet ja elintarvikeryhmät, niiden osuus kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. Joidenkin elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen tehdä poikkeuksia vakiintuneesta ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä merkitys elintarvikkeella tai elintarvikeryhmällä on väestön ruokavaliolle. Tämä on teknisesti monimutkaista. Asianomaisten toimenpiteiden hyväksyminen olisi annettava komission tehtäväksi. joilla on ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia. Ravintosisällön luonnetta määriteltäessä on otettava huomioon eri elintarvikkeet ja elintarvikeryhmät, niiden osuus kokonaisruokavaliossa ja merkitys sille. Joidenkin elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta voi olla tarpeen tehdä poikkeuksia vakiintuneesta ravintosisällöstä riippuen siitä, mikä merkitys elintarvikkeella tai elintarvikeryhmällä on väestön ruokavaliolle. Tämä on teknisesti monimutkaista. Asianomaisten toimenpiteiden hyväksyminen olisi annettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäväksi. Ravintosisältöjen määrittäminen on tieteellisen tutkimuksen kohde, ja sen vuoksi sen pitäisi olla yksinomaisesti EFSA:n tehtävänä. Komission on hyväksyttävä nämä ravintosisällöt. Ravintosisältöä ei pitäisi rajoittaa asianomaisen elintarvikkeen sokeri-, suola- ja rasvapitoisuuteen. Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey Tarkistus 61 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Kuluttajien tarve saada luotettavaa ja puolueetonta tietoa käyttämiensä elintarvikkeiden laadusta kasvaa jatkuvasti. Ravintokoostumusten perusteella voidaan antaa laatunimitys, joka antaa kuluttajalle tietoa sokeripitoisuudesta, natriumin/suolan, tyydyttyneen rasvan, transrasvojen ja muiden ravintoaineiden PE / /219 AM\ doc

7 (vitamiinien, kivennäisaineiden ja kuidun) määrästä. Kyseinen laatunimitys olisi tärkeä askel kohti elintarvikkeiden laatua koskevaa yhteisön tason politiikkaa ja tärkeä väline taistelussa sydän- ja verisuonitautien ja syövän kaltaisia rappeuttavia sairauksia vastaan. Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Bent Hindrup Andersen ja Hans Blokland Tarkistus 62 Johdanto-osan 8 kappale (8) Muutamissa jäsenvaltioissa käytetään elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa useita erilaisia väittämiä aineista, joilla ei ole osoitettu olevan myönteisiä ominaisuuksia tai joista ei vielä ole päästy riittävään tieteelliseen yksimielisyyteen. On varmistettava, että aineilla, joista aiotaan antaa väittämä, on osoitettu olevan suotuisia ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia. (8) Muutamissa jäsenvaltioissa käytetään elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa useita erilaisia väittämiä aineista, joilla ei ole osoitettu olevan myönteisiä ominaisuuksia tai joista ei vielä ole päästy riittävään tieteelliseen yksimielisyyteen. Tämän vuoksi on varmistettava, että aineilla, joista aiotaan antaa väittämä, on osoitettu olevan suotuisia ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia, ja toisaalta on varmistettava sen todennäköisyys, että aineiden käyttämisellä ei ole mitään mahdollisia sivuvaikutuksia. Or. da On kohtuutonta, että yksittäinen kuluttaja joutuu vastaamaan siitä, että hän välttää kuluttamiensa elintarvikkeiden sivuvaikutukset. Se asettaa yksittäiselle kuluttajalle suuret vaatimukset siitä, mitä elintarvikkeita hän ostaa, kuka perheessä voi syödä mitäkin ja kuinka suurina määrinä. Jos asetuksessa ei vaadita, että tieteelliseen todistusaineistoon on sisällytettävä myös pitkäaikaistutkimukset sivuvaikutuksista ja aineiden vakaudesta, on todennäköistä, että kuluttaja joutuu terveysriskin kohteeksi, ja että toisaalta tuotteiden terveysvaikutuksista ei ole riittävästi todisteita. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 63 Johdanto-osan 9 kappale AM\ doc 7/219 PE /54-466

8 (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. Aktiiviaineiden standardiarvojen, joissa otetaan huomioon vuodenajasta ja valmistusprosessista johtuvat muutokset, olisi oltava kaikkien ravintosisältöä koskevien selosteiden perustana. Kaikkien ravintosisältöselosteiden on perustuttava sekä yhtenäisiin koemenettelyihin että vaikuttavien aktiiviaineiden keskiarvoihin kuluttajien väärinymmärtämiseen johtavien väärien tulkintojen välttämiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 64 Johdanto-osan 9 kappale (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. (9) Väittämän todenmukaisuuden varmistamiseksi lopputuotteen on sisällettävä riittävästi ainetta, jota väittämä koskee, tai sen tulee puuttua tuotteesta taikka sitä on oltava siinä sopivan vähän, jotta se tuottaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen. Aineen on myös oltava saatavilla sellaisessa muodossa, että elimistö voi sitä hyödyntää. Lisäksi merkittävä määrä ainetta, joka vastaa väitetyn ravitsemuksellisen tai fysiologisen vaikutuksen tuottamisesta, on voitava saada elintarvikemäärästä, joka kuuluu kohtuukulutuksen piiriin. Aktiiviaineiden PE / /219 AM\ doc

9 standardiarvojen, joissa otetaan huomioon vuodenajasta ja valmistusprosessista johtuvat muutokset, olisi oltava kaikkien ravintosisältöä koskevien selosteiden perustana. Kaikkien ravintosisältöselosteiden on perustuttava sekä yhtenäisiin koemenettelyihin että vaikuttavien aktiiviaineiden keskiarvoihin kuluttajien väärinymmärtämiseen johtavien väärien tulkintojen välttämiseksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Bent Hindrup Andersen ja Hans Blokland Tarkistus 65 Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) (10 a) On ratkaisevan tärkeää, että "keskivertokuluttaja" määritellään tarkasti ja selkeästi ennen asetuksen voimaantuloa.. Or. da "Keskivertokuluttajan" määritelmä on nykyisellään riittämätön, minkä vuoksi sitä ei voida käyttää välineenä, jonka avulla voitaisiin määrittää järkevät kehykset sille, mitä järkevät terveysväittämät pitävät sisällään. Olisi kohtuullista, että meillä olisi kriteerit, joiden pohjalta voidaan arvioida, koska kuluttajan katsotaan olevan "valistunut" ja "huolellinen". On tärkeää selvittää, millä kriteereillä ja mittausmenetelmillä eurooppalainen keskivertokuluttaja määritellään, sillä tarkoituksena on välttää tiettyjen kuluttajaryhmien harhaanjohtaminen, ja toisaalta tarkoituksena on varmistaa tuottajien mahdollisuudet saada tietoja siitä, miten kuluttajat ymmärtävät terveysväittämät. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 66 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava (11) Tieteellisten pohjan on oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava AM\ doc 9/219 PE /54-466

10 se. se. "Olisi" on liian heikko ilmaisu, jotta sillä voitaisiin perustella terveysväittämien tieteellistä oikeutusta. Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 67 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan on oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. Or. fr "Olisi" ei ole tarpeeksi voimakas sanamuoto terveysväittämien tieteellisen pohjan vaatimista varten. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 68 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan on oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. Tarkistuksen esittäjä(t): Marialiese Flemming Tarkistus 69 Johdanto-osan 11 kappale PE / /219 AM\ doc

11 (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. Or. de Väittämien tieteellistä perustelua koskevaa vaatimusta on pidettävä periaatteessa myönteisenä. Väittämä olisi voitava perustella tieteellisesti kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisella vaivannäöllä (kirjallisuus, dokumentit, yleiset ravitsemusta koskevat tiedot). issa käytettävien tieteellisten havaintojen laajuus ja perusteellisuus on määritettävä tapauskohtaisesti asiasisällön mukaan, ja perustelun olisi oltava asianmukaisessa suhteessa esitettyyn väittämään nähden. Tällöin ravintoarvoa koskevat väittämät olisi perusteltava tieteellisillä julkaisuilla ja dokumenteilla, kun taas sairastumisriskin vähenemistä koskevat uudet tiedot olisi perusteltava kliinisillä tutkimuksilla. Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête Tarkistus 70 Johdanto-osan 11 kappale (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. (11) Tieteellisten pohjan olisi oltava ravitsemus- ja terveysväittämien käytön tärkein näkökohta, ja väittämiä käyttävien elintarvikealan toimijoiden olisi perusteltava se. Tieteellisen pohjan olisi oltava oikeassa suhteessa tuotteen tarjoamiin etuihin. Or. fr Elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta annetussa asetuksessa säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti tässä asetuksessa olisi vahvistettava oikeasuhteisuuden tasot, jotka perustuvat tuotteesta esitetyn väittämän luonteeseen: sairastumisriskin vähenemiseen liittyvän väittämän edellyttämä tieteellinen pohja olisi korkeammalla tasolla kuin elintoimintoja koskevalla väittämällä. AM\ doc 11/219 PE /54-466

12 Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 71 Johdanto-osan 12 kappale (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin ravinto- ja/tai terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. Ravintoainemerkintä on yhtä tärkeä sekä ravinto- että terveysväittämien osalta. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 72 Johdanto-osan 12 kappale (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. (12) Kun otetaan huomioon ravitsemus- ja terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin liitetty myönteinen kuva ja näiden elintarvikkeiden mahdollinen vaikutus ruokailutottumuksiin ja ravintoaineiden kokonaissaantiin, kuluttajien olisi voitava arvioida ravintonsa kokonaislaatua. Siksi ravintoainemerkinnät on tehtävä pakollisiksi ja ulotettava kaikkiin ravinto- ja/tai terveysväittämin varustettuihin elintarvikkeisiin. Ravintoainemerkintä on yhtä tärkeä sekä ravinto- että terveysväittämien osalta. PE / /219 AM\ doc

13 Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira Tarkistus 73 Johdanto-osan 13 kappale (13) Lisäksi on laadittava luettelo sallituista ravitsemusväittämistä ja niiden käyttöehdoista. Luettelon on perustuttava tällaisia väittämiä koskeviin käyttöehtoihin, jotka on hyväksytty kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ja joista on säädetty yhteisön lainsäädännössä. Luetteloa on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin. Vertailevien väittämien osalta loppukuluttajalle on ilmoitettava selkeästi, mitkä tuotteet ovat vertailun kohteina. (13) Lisäksi on laadittava luettelo sallituista ravitsemusväittämistä ja niiden käyttöehdoista. Luettelon on perustuttava tällaisia väittämiä koskeviin käyttöehtoihin, jotka on hyväksytty kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ja joista on säädetty yhteisön lainsäädännössä. Luetteloa on ajantasaistettava säännöllisin väliajoin tieteen, tietämyksen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Vertailevien väittämien osalta loppukuluttajalle on ilmoitettava selkeästi, mitkä tuotteet ovat vertailun kohteina. Or. fr On tarpeen mukauttaa terveysväittämien luetteloa tieteen ja tekniikan kehitykseen, jotta luettelossa otettaisiin mahdollisimman hyvin ja nopeasti huomioon uusi tietämys ja tekniikka. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 74 Johdanto-osan 15 kappale (15) On olemassa monia muita kuin ravitsemusta koskevia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa psykologisiin ja käyttäytymiseen liittyviin toimintoihin. Näistä toiminnoista tiedottaminen on siten hyvin monimutkaista, ja on vaikeaa muotoilla kattava, todenmukainen ja merkityksellinen sanoma tiivistetysti väittämään, jota on tarkoitus käyttää elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa. Siksi on asianmukaista kieltää psykologisten ja käyttäytymiseen liittyvien väittämien käyttö. (15) On olemassa monia muita kuin ravitsemusta koskevia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa psykologisiin ja käyttäytymiseen liittyviin toimintoihin. Näistä toiminnoista tiedottaminen on siten hyvin monimutkaista, ja on vaikeaa muotoilla kattava, todenmukainen ja merkityksellinen sanoma tiivistetysti väittämään, jota on tarkoitus käyttää elintarvikkeiden merkinnässä ja mainonnassa. Siksi on asianmukaista vaatia psykologisten ja käyttäytymiseen liittyvien väittämien käytön yhteydessä tieteelliset todisteet. Or. de AM\ doc 13/219 PE /54-466

14 Tietojen arvioinnin kriteerinä tulee soveltaa tieteellistä todistamista. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 75 Johdanto-osan 16 kappale (16) Laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergisistä elintarvikkeista 26 päivänä helmikuuta 1996 annetussa komission direktiivissä 96/8/EY säädetään, että direktiivin kattamien tuotteiden merkinnässä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään, nälän tunteen vähenemiseen eikä kylläisyyden tunteen lisääntymiseen. Silti yhä useampia elintarvikkeita, joita ei ole erityisesti tarkoitettu painonsäätelyyn, markkinoidaan viittaamalla edellä mainittuihin seikkoihin ja tuotteen kykyyn vähentää ruokavaliossa olevaa energiamäärää. Siksi on asianmukaista kieltää viittausten tekeminen tällaisiin ominaisuuksiin kaikkien elintarvikkeiden osalta. (16) Laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergisistä elintarvikkeista 26 päivänä helmikuuta 1996 annetussa komission direktiivissä 96/8/EY säädetään, että direktiivin kattamien tuotteiden merkinnässä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään, nälän tunteen vähenemiseen eikä kylläisyyden tunteen lisääntymiseen. Silti yhä useampia elintarvikkeita, joita ei ole erityisesti tarkoitettu painonsäätelyyn, markkinoidaan viittaamalla edellä mainittuihin seikkoihin ja tuotteen kykyyn vähentää ruokavaliossa olevaa energiamäärää. Siksi on asianmukaista sallia viittausten tekeminen tällaisiin ominaisuuksiin vain silloin, kun niillä on riittävät tieteelliset perusteet. Or. de Katso 11 artiklan 1 kohdan perustelut. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 76 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointimenettelyä. Siksi on PE / /219 AM\ doc

15 Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Or. de Katso 10 artiklan 1 kohdan perustelut. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis Tarkistus 77 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat vakiintuneeseen tieteelliseen asiantuntemukseen, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Termiä "yleisesti hyväksytyt tiedot" ei ole määritelty. Tämä tarkistus pyrkii selventämää asiaa. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries, David Robert Bowe ja Säid El Khadraoui Tarkistus 78 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava AM\ doc 15/219 PE /54-466

16 toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen elintarvikeviranomaisen kuulemisen jälkeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Riippumattomien asiantuntijoiden on määritettävä "tieteellisesti vankat ja ristiriidattomat tiedot". Tämän vuoksi EFSA:n osallistuminen on välttämätöntä. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 79 Johdanto-osan 17 kappale (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. (17) Terveysväittämiin, jotka kuvaavat ravintoaineiden tai muiden aineiden merkitystä elimistön kasvulle, kehitykselle ja normaaleille fysiologisille toiminnoille, ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja ristiriidattomiin tietoihin, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja lupamenettelyä. Siksi on tarpeen elintarvikeviranomaisen kuulemisen jälkeen hyväksyä sallittuja väittämiä koskeva luettelo, jossa kuvataan ravintoaineen tai muun aineen tehtävä. Riippumattomien asiantuntijoiden on määritettävä "tieteellisesti vankat ja ristiriidattomat tiedot". Tämän vuoksi EFSA:n osallistuminen on välttämätöntä. Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis Tarkistus 80 Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) (17 a) Kuluttajia harhaanjohtavat terveydenhoitoalan työntekijöiden ja heidän ammattijärjestöjensä sekä hyväntekeväisyysjärjestöjen antamat PE / /219 AM\ doc

17 suositukset olisi kiellettävä. Tämä kielto ei ole tarkoitettu koskemaan tunnustettuja organisaatioita ja hyväntekeväisyysjärjestöjä, joiden toiminta edistää laajempien terveystavoitteiden toteuttamista. Tämä kielto ei koskisi myöskään tapauksia, joissa kyseinen tiedottaminen on osoitettu terveydenhoitoalan työntekijöille ja heidän järjestöilleen. Tämä periaate on hyväksytty jo direktiivissä 89/398/ETY, jonka mukaisesti terveydenhoitoalan työntekijät voivat laillisesti vastaanottaa välttämättömiä tietoja, jotka auttavat heitä täyttämään työtehtävänsä. Tunnustettu järjestö tai hyväntekeväisyysjärjestö voi esittää tuotetta tai tuotteita koskevia väittämiä suoraan vain tietyin ehdoin. Tarkoituksena pitäisi olla harhaanjohtavien väittämien ehkäiseminen. Elintarvikkeita koskevien väittämien esittämistä ei pitäisi kieltää tapauksissa, joissa kyseiset tiedot suunnataan terveydenhoidon ammattilaisille tai heidän järjestöilleen. Tämä periaate on hyväksytty jo direktiivissä 89/398/ETY, jonka mukaisesti terveydenhoitoalan työntekijät voivat laillisesti vastaanottaa välttämättömiä tietoja, jotka auttavat heitä täyttämään työtehtävänsä. Tarkistuksen esittäjä(t): Marialiese Flemming Tarkistus 81 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sisältö ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Or. de AM\ doc 17/219 PE /54-466

18 Asetusehdotuksessa edellytetään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen antamaa hyväksyntää, joka on suhteettoman hidas ja kallis. Hyväksymismenettelyä tulisi soveltaa ainoastaan sairauksien ennalta ehkäisemistä koskeviin väittämiin (esim. kalsium pienentää osteoporoosin riskiä). Yleisesti hyväksyttyihin tieteellisiin havaintoihin perustuvista ja kuluttajan kannalta ymmärrettävistä terveys- ja ravitsemusväittämistä olisi pelkästään tehtävä ilmoitus kansallisille viranomaisille. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 82 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa olisi otettava huomioon terveysväittämien sisällöltään identtinen sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Or. de EFSA vastaa vain tieteellisestä arvioinnista, ja sen on sanamuodon asemesta tarkistettava sisällöltään identtinen muotoilu lausunnossaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries Tarkistus 83 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. PE / /219 AM\ doc

19 Lupamenettelyssä olisi otettava huomioon väittämiin liittyvien käsitysten ja niiden ymmärtämisen arvioinnista vastaavien Euroopan tasolla tai kansallisesti tunnustettujen kuluttajaryhmien antamat lausunnot. Or. fr Kuluttajat saattavat käsittää väittämän merkityksen eri tavalla kuin tiedeyhteisö ja/tai elintarvikeala on tarkoittanut. Siksi on tärkeää ottaa lupamenettelyssä huomioon kuluttajaryhmien mielipide. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 84 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Lupamenettelyyn on sisällytettävä myös kuluttajapaneeli, joka arvioi väitteen tajuamista ja ymmärtämistä. On välttämätöntä korostaa EFSA:n lausunnon merkitystä. Kuluttajat saattavat ymmärtää väitteen merkityksen eri tavalla kuin mikä on ollut asiantuntijoiden ja/tai alan teollisuuden tarkoitus. Tämän vuoksi lupamenettelyyn on sisällytettävä kuluttajapaneelin osuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 85 Johdanto-osan 20 kappale AM\ doc 19/219 PE /54-466

20 (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Tekstiä on vahvistettava: sen vuoksi "olisi otettava" on korvattava muodolla "on otettava". Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk ja Hans Blokland Tarkistus 86 Johdanto-osan 20 kappale (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä olisi otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. (20) Elintarvikeviranomaisen lausunnoissa ja niitä seuraavissa lupamenettelyissä on otettava huomioon terveysväittämien sanamuoto ja esitystapa, jotta voidaan varmistaa terveysväittämien todenmukaisuus, selkeys sekä luotettavuus ja jotta terveysväittämistä olisi kuluttajille hyötyä terveellisen ruokavalion valinnan yhteydessä. Or. da On ratkaisevan tärkeää, että terveysväittämän hyväksyminen tehdään terveysväittämien sanamuodon ja esitystavan konkreettisen arvioinnin perusteella. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 87 Johdanto-osan 21 kappale (21) Joissakin tapauksissa tieteellinen riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa (21) Joissakin tapauksissa tieteellinen riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa PE / /219 AM\ doc

21 koskevan päätöksen pitäisi perustua. Siksi on otettava huomioon muut tarkasteltavana olevan asian kannalta tärkeät ja perustellut tekijät. koskevan päätöksen pitäisi perustua. Or. de Katso 16 artiklan 1 kohdan perusteluja. Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk ja Hans Blokland Tarkistus 88 Johdanto-osan 21 kappale (21) Joissakin tapauksissa tieteellinen riskinarviointi yksinään ei voi tuottaa kaikkia niitä tietoja, joihin riskinhallintaa koskevan päätöksen pitäisi perustua. Siksi on otettava huomioon muut tarkasteltavana olevan asian kannalta tärkeät ja perustellut tekijät. Poistetaan. Or. da Väittämiä ei tule hyväksyä, jos tieteellinen riskien arviointi ei pysty tuomaan esille kaikkia niitä tietoja, joille riskinhallintapäätöksen on perustuttava. Sikäli kun "muut tarkasteltavana olevan asian kannalta tärkeät ja perustellut tekijät" on sisällytettävä arviointiin, ne on määriteltävä selkeästi ja niitä koskevat kriteerit on vahvistettava. Tällä luodaan vertailupohja sille, onko väittämä sallittava vai kiellettävä. Näiden olosuhteiden selventäminen on välttämätöntä ennen kuin väittämien ilmoittamismenettely tulee voimaan. Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer Tarkistus 89 Johdanto-osan 22 kappale (22) Avoimuuden varmistamiseksi ja jo arvioituja terveysväittämiä koskevien hakemusten tarpeettoman toistumisen välttämiseksi tällaisista väittämistä on laadittava "rekisteri". (22) Avoimuuden varmistamiseksi tällaisista väittämistä on laadittava "rekisteri". AM\ doc 21/219 PE /54-466

22 Or. de Ei ole kyse määritelmiä sisältävän "negatiivisen listan" laatimisesta, koska lausunnon tieteellinen arviointi on ratkaiseva. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 90 Johdanto-osan 24 kappale (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. Vaikka innovaattorin tekemien investointien suojaaminen on välttämätöntä, muiden kuin luottamuksellisten osien määrääminen julkisiksi on tärkeätä. Kuten äskettäin hyväksytyissä GMO-elintarvikkeita ja rehua koskevassa lainsäädännössä on säädetty, asiakirjojen pitäisi olla julkisia määritellyn ajan, mutta samalla on varmistettava vaadittu luottamuksellisuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 91 Johdanto-osan 24 kappale (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin (24) Maatalous- ja elintarviketeollisuuden tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi on tarkoituksenmukaista suojella investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja hakemuksensa tueksi tämän asetuksen mukaisesti. Tätä suojelua on kuitenkin PE / /219 AM\ doc

23 rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. rajoitettava ajallisesti, jotta voidaan välttää tutkimusten ja kokeiden tarpeeton toistuminen. Vaikka innovaattorin tekemien investointien suojaaminen on välttämätöntä, muiden kuin luottamuksellisten osien määrääminen julkisiksi on tärkeätä. Kuten äskettäin hyväksytyissä GMO-elintarvikkeita ja rehua koskevassa lainsäädännössä on säädetty, asiakirjojen pitäisi olla julkisia määritellyn ajan, mutta samalla on varmistettava vaadittu luottamuksellisuus. Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête Tarkistus 92 Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) (24 a) Pienille ja keskisuurille yrityksille olisi annettava erityistä tukea asiakirjojen laadintaa ja keskitetyn arvioinnin aiheuttamia kustannuksia varten. Or. fr Pk-yritysten ei pidä kärsiä tämän uuden järjestelmän käyttöönotosta. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Yvonne Sandberg-Fries ja David Robert Bowe Tarkistus 93 Johdanto-osan 25 kappale (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas valvonta. (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, kuten mainittujen väittämien ilmoittamisen pakollisuus, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas AM\ doc 23/219 PE /54-466

24 valvonta. Terveysväittämien käytön seuranta on äärimmäisen tärkeätä. Terveysväittämien ilmoittamisen pakollisuus voisi parhaiten auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia valvomaan näiden väitteiden oikeellisuutta ja seuraamaan väestöön kohdistuvia terveysvaikutuksia. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 94 Johdanto-osan 25 kappale (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas valvonta. (25) Väittämin varustettujen elintarvikkeiden erityisluonteen vuoksi valvontaelimillä olisi oltava käytössään tavanomaisten välineiden ohella lisävälineitä, kuten mainittujen väittämien ilmoittamisen pakollisuus, jotta voidaan varmistaa näiden tuotteiden tehokas valvonta. Terveysväittämien käytön seuranta on äärimmäisen tärkeätä. Terveysväittämien ilmoittamisen pakollisuus voisi parhaiten auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia valvomaan näiden väitteiden oikeellisuutta ja seuraamaan väestöön kohdistuvia terveysvaikutuksia. Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk ja Hans Blokland Tarkistus 95 Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) (25 a) Lisäksi rekisteröitävien tietojen on oltava sellaisia, että niitä voidaan verrata jäsenvaltioiden kesken. Yritysten, jotka markkinoivat tuotteitaan terveysväittämien avulla, on vastattava osasta valvonnan ylimääräisistä kustannuksista. Or. da PE / /219 AM\ doc

25 Jotta tiedoista olisi apua esimerkiksi yhteisen ravintopolitiikan arvioinnissa ja valmistelussa, tietoja on voitava verrata jäsenvaltioiden kesken. Koska on odotettavissa, että väittämät tuovat yrityksille taloudellista hyötyä, yritysten, jotka markkinoivat tuotteitaan terveysväittämien avulla, on vastattava osasta valvonnan ylimääräisistä kustannuksista. GMO-problematiikasta on opittu se, että tarvittava valvonta vaatii suuret taloudelliset resurssit, ja että viime kädessä veronmaksajat joutuvat vastaamaan ylimääräisistä kustannuksista. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui ja Dorette Corbey Tarkistus 96 1 artiklan 1 kohta 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja vahva kuluttajansuoja. 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta, kansanterveyden korkea taso ja vahva kuluttajansuoja. Kansanterveyden edistäminen kuuluu sekin tämän asetuksen tavoitteisiin. Kuluttajien harhaanjohtamisen ehkäisemiseksi kansanterveys on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan. Tuotemerkki voi välittää kuluttajille sekä ravinto- että terveysviestejä. Tarkistuksen esittäjä(t): Ulla Margrethe Sandbæk Tarkistus 97 1 artiklan 1 kohta 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja vahva kuluttajansuoja. 1. Tämän asetuksen tavoitteena on ravitsemus- ja terveysväittämiä koskevien jäsenvaltioissa annettujen lakien, asetuksien ja hallinnollisten määräysten lähentäminen, jotta varmistetaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta ja vahva kuluttajansuoja. Asetukseen sisältyvät säädökset koskevat yksinomaan niitä jäsenvaltioita, jotka jo tällä hetkellä sallivat terveysväittämien esittämisen. AM\ doc 25/219 PE /54-466

26 Or. da Tietyissä jäsenvaltioissa terveysväittämien esittämisen kieltäminen kuuluu olennaisena osana kuluttajasuojan korkeaan tasoon. Jotta nämä jäsenvaltiot voivat pitää kieltonsa voimassa, näiden jäsenvaltioiden ei tule kuulua asetuksen soveltamisen piiriin. Sisämarkkinoiden periaate ei saa olla ensisijaisessa asemassa kuluttajansuojan tappioksi. Tarkistuksen esittäjä(t): Torben Lund, Phillip Whitehead, Catherine Stihler, David Robert Bowe, Béatrice Patrie, Säid El Khadraoui ja Dorette Corbey Tarkistus 98 1 artiklan 2 kohta 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin suurtalouksiin toimitettaviin elintarvikkeisiin. 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin, mukaan lukien kaikki tuotemerkki- ja esittämisnäkökohdat, jotka voivat sisältää ravinto- tai terveysväittämän. Asetusta sovelletaan myös ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin suurtalouksiin toimitettaviin elintarvikkeisiin. Kansanterveyden edistäminen kuuluu sekin tämän asetuksen tavoitteisiin. Kuluttajien harhaanjohtamisen ehkäisemiseksi kansanterveys on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan. Tuotemerkki voi välittää kuluttajille sekä ravinto- että terveysviestejä. Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Jillian Evans ja Alexander de Roo Tarkistus 99 1 artiklan 2 kohta 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin. Asetusta 2. Tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan lopulliselle kuluttajalle tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettäviin ravitsemus- ja terveysväittämiin, mukaan PE / /219 AM\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 18.2.2005 PE 353.660v01-00 TARKISTUKSET 42-350 Mietintöluonnos Adriana Poli Bortone elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 6. toukokuuta 2003 PE 328.775/2-14 TARKISTUKSET 2-14 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 328.775)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0165(COD) 12. tammikuuta 2004 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 16.7.2003 KOM(2003) 424 lopullinen 2003/0165 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä (Komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaista väitelainsäädännöstä

Ajankohtaista väitelainsäädännöstä Ajankohtaista väitelainsäädännöstä Eviran väiteseminaari 27.11.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Terveysväitteet toiminnallinen terveysväite (art. 13.1 ja 13.5)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0128/2005 12.5.2004 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä

Lisätiedot

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003

IP/03/1022. Bryssel 16. heinäkuuta 2003 IP/03/1022 Bryssel 16. heinäkuuta 2003 Komission ehdotus asetukseksi elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä kuluttajille tiedottamisen parantamiseksi ja markkinoiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Ylitarkastaja Marjo Misikanas Tuoteturvallisuusyksikkö Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 13.12.2011 Omavalvonnassa ja valvonnassa huomioitava

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. huhtikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043783/02

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 2.3.2005 PE 353.662v02-00 TARKISTUKSET 31-122 Mietintöluonnos (PE 353.331v02-00) Karin

Lisätiedot

Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta

Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta Vastuuhenkilö Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 5 Ohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta Lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2003/0165(COD) 18.3.2005 LAUSUNTO teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0262(COD) 7.1.2005 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ TERVEELLISYYS JA TERVEYSVAIKUTTEISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. 2.12.2009 Kuopio Kuopion seudun osaamiskeskus OSAAMISKESKUSOHJELMA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Dnro TEOLLISUUSMINISTERIÖ 9/011/

Dnro TEOLLISUUSMINISTERIÖ 9/011/ KAUPPA- JA Dnro TEOLLISUUSMINISTERIÖ 9/011/2003 16.09.2003 Eduskunta Suuri valiokunta Sihteeristö EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI ELINTARVIKKEIDEN RAVITSEMUS- JA TERVEYSVÄITTÄMISTÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 YHTEINEN KANTA Nõukogu 8. detsembri 2005. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 2003/0165(COD) 9. maaliskuuta 2004 LAUSUNTO oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0165(COD) 13. marraskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0262(COD) 10. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006R1924 FI 01.07.2007 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B C1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1924/2006, annettu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 :n nojalla: Sivu 1/6 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 588/2009 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006R1924 FI 02.03.2010 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B C1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1924/2006, annettu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 31. maaliskuuta 2004 PE 340.787/1-10 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos (PE 340.787) Hans Blokland ehdotuksesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. tammikuuta 2003 PE 319.407/6-15 TARKISTUKSET 6-15 Mietintöluonnos (PE 319.407) Anne Ferreira Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 24. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049176/01

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0801(CNS) 2. maaliskuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston suositukseksi lasten

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. heinäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/0073(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus)

Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarvikkeen ravintoarvomerkintä (=ravintoarvoilmoitus) Elintarviketietoasetus Artiklat 29 35, 54 55, Liitteet liite V, XIII-XV ) Ravintoarvomerkintä (Elintarviketietoasetus, art. 29) Ravintoarvomerkintää

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0093(COD) Lausuntoluonnos Albert Deß (PE560.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0093(COD) Lausuntoluonnos Albert Deß (PE560. Euroopan parlamentti 2014-2019 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2015/0093(COD) 22.7.2015 TARKISTUKSET 1-31 Lausuntoluonnos Albert Deß (PE560.772v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

A8-0205/5. Tarkistus 5 Adina-Ioana Vălean ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

A8-0205/5. Tarkistus 5 Adina-Ioana Vălean ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 28.9.2017 A8-0205/5 Tarkistus 5 Adina-Ioana Vălean ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta Mietintö A8-0205/2017 Adina-Ioana Vălean Tiettyjen vaarallisten aineiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD))

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD)) 25. maaliskuuta 2004 A5-0172/85 TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta Tarkistus 85 2 artiklan h alakohta h) 'parannetulla HFC-134ailmastointijärjestelmällä'

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0199(COD) 12. helmikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- FI.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft KOMISSION ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot