ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen..

2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista RN:o 1:867, 1:957 ja 1:975. Asemakaavalla muodostuvat Hausjärven kunnan Erkylän kylän kortteli 440 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue. Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hausjärven Monnissa, Erkylän kylässä, rajautuen koillisessa osin Riihitiehen. 1 Asemakaava alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavoitushankkeen päätavoitteena on osoittaa Monniin pidemmän aikavälin palvelutarjontaa varten tontit erityisesti koulu ja päiväkotitarpeita varten.

3 2 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Selostuksen liitteet Selostuksen lähdeaineisto TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja sen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoite Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Rakentamisaikataulu ja toteuttamistoimenpiteet Selostuksen liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kuvia suunnittelualueelta Ortoilmakuva Monnin osayleiskaavan maisemaselvityskartta Kunnallistekninen verkosto Sähköverkosto Maakaasuverkosto Lumos, luonto ja kulttuuriympäristökohteet sekä pohjavesialueet Hyvinkään lentopaikan lentoreitit ja melualueet Ote osayleiskaavan meluselvityksestä Ote Pasila Riihimäki YVA:n meluselvityksestä Ote osayleiskaavan tärinäselvityksestä sekä liikennemäärät Ote maakuntakaavasta ja 1. vaihemaakuntakaavasta Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta Ote osayleiskaavaluonnoksesta Asemakaavoitetut alueet Luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot, tiivistelmä (täydentyy) Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet, tiivistelmä (täydentyy) Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta ja määräykset

4 3 1.6 Selostuksen lähdeaineisto - Kanta Hämeen Lumos inventointi Monnin osayleiskaavan luonto ja maisemaselvitys, Ins.tsto Paavo Ristola Tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksien selvittäminen Hausjärven Monnissa, Kurun pohjavesialueella, Loppuraportti Kerava Riihimäki lisäraiteiden ympäristövaikutusten arviointiselostus, Liikennevirasto Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Hämeen ympäristökeskus 95 / Hyvinkään lentokentän ympäristömeluselvitys, ins.tsto Kari Pesonen Oy Monnin osayleiskaavan meluselvitys, WSP Selvitys tärinästä Hausjärven Monnin kaava alueella, Ramboll Monnin kaava alueen tärinäselvitys, Kalliotekniikka/Sito TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Hausjärven kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehdessä Ympäristölautakunta on kokouksessaan.. päättänyt osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Luonnos on ollut nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kunnanhallitus on.. päättänyt kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaa kokouksessaan... Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan... Asemakaava on saanut lainvoiman Asemakaava ja sen toteuttaminen Asemakaavalla muodostuu Hausjärven kunnan Erkylän kylän kortteli 440 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue. Kaavoituksen merkittävin vaikutus on mahdollistaa Monnin koulutoiminnan järjestämiselle vaihtoehto nykyisen koulun sisäilmaongelmien sekä Monnin taajaman tulevan kasvun näkökulmasta. Korttelivaraus mahdollistaa uusien terveellisten, turvallisten ja viihtyisien koulutilojen rakentamisen tulevaisuudessa nykyistä parempien kulkuyhteyksien varrella, jonka lisäksi alueella on varaus mahdollisille muille julkisille palveluille. Hankkeella on maisemallisia vaikutuksia sijoittuessaan avoimelle peltoalueelle, mutta vaikutuksia tulee tarkastella osayleiskaavallisten tavoitteiden kannalta. Tulevan yhdyskuntarakenteen sekä palvelutarjonnan kannalta hanke on tärkeä. Luonnonolosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä. Alue sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle. Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä kaavan saatua lainvoiman.

5 4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Alue lähiympäristöineen on pääosin peltoa. Välittömästi alueen itä ja eteläpuolelle sijoittuu maatilan talouskeskukset sekä haja asutusta. Selostuksen kannessa on viistoilmakuva etelästä kaavoitettavan alueen suuntaan vuodelta Kuvia suunnittelualueelta sekä ortoilmakuva vuodelta 2010 ovat liitteenä (Liitteet 2 ja 3) Luonnonympäristö Maisema Maisemallisessa maakuntajaossa kohdealue sijoittuu eteläisen rantamaan/eteläisen viljelyseudun sekä Hämeen viljely ja järvimaan/keski Hämeen viljely ja järviseudun rajalle. Maakunnalliselta maisematyypiltään alue kuuluu Salpausselän Puujokilaakson viljelymaisemiin. Kaavoitettava alue sijoittuu avoimelle peltoalueelle, josta aukeaa peltoalueiden ylitse pitkiä näkymiä useisiin ilmansuuntiin. Maiseman tausta on pääosin metsäinen. Pohjoisessa taustana on Paukunharju sekä harjunrinteen asutusta, etelässä nähtävissä ovat Hyvinkään teollisuusalueen piiput ja Kulomäki sekä Monnin eteläosan asemakaavoitetut pientaloalueet. Lännen suuntaan maisemassa on havaittavissa ratapenger sekä taustalla Riihimäen puolelle sijoittuvat metsäalueet. Maisema on sulkeutuneempi idän suuntaan, jonne sijoittuu hevostila sekä asutusta metsäsaarekkeeseen. Monnin osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu luonto ja maisemaselvitys, jonka maisemaselvityskarttaan on koottu maisemakohteita sekä merkitty asemakaavoitettavaan alueeseen liittyvät tärkeät näkymät. Maisemaselvityskartta on liitteenä (Liite 3). Luonnonolot Hausjärven kunta kuuluu eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, tarkemmin lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen. Kaavoitettava alue on maatalouskäytössä olevaa peltomaata, jolle sijoittuu lähinnä pelto ojien varsien kasvillisuutta, johon lukeutuvat mm. erilaiset pajukasvit. Pohjavesi Asemakaava alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Hyvinkään I luokan vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue ( ) sijoittuu lähimmillään noin 300 metrin etäisyydelle kaava alueesta koilliseen. Pohjavesialueen rajat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta (Liite 5). Pintavesi Alue kuuluu Suomenlahteen laskevaan Vantaan päävesistöalueeseen. Aluetta sivuavat etelässä, lännessä ja pohjoisessa avo ojat, jotka laskevat länteen ja edelleen Vantaanjokeen. Kaavoitettavan alueen koillisosan kuivatus on toteutettu avo ojin. Maaperä Maaperäkarttatarkastelun mukaan kaavoitettava alue on pääosin hienoa hietaa (HHt). Koillisosa on pieneltä osin savea (Sa) ja kaakkoisosa pieneltä osin hiesua (Hs). Kallio

6 5 pinnan taso alueella vaihtelee Monnin tekopohjavesiselvityksen tietojen mukaan noin korkeusasemassa metriä mpy. Pinnanmuodot Kaavoitettava alue on alavaa. Maasto viettää korkeuskäyristä tarkasteltuna laajemmassa mittakaavassa länteen noin 2 metriä 400 metrin matkalla. Maanpinnan korko laskee itäosan + 92 m tasosta länsiosan tasoon + 89,4 m. Radan varressa maanpinnan taso on laskuojan varressa + 87,7 m Rakennettu ympäristö Asuminen Kaavoitettavalla alueella ei ole asumista ja ainoa rakennus on alueen keskellä oleva lato. Alueen etelä ja itäpuolelle sijoittuu maatilojen talouskeskukset, joista itäpuoleinen on hevostila. Kaava alueen ympäristössä on tienvarsia ja harjunreunan suotuisia rakennuspaikkoja hyödyntävää haja asutusta. Monnin asemakaavoitetut asuinalueet sijoittuvat noin 500 metrin etäisyydelle kaavoitettavasta alueesta koilliseen ja etelään. Osayleiskaavan luonnoksen mukaiset uudet pientaloalueet sekä keskustatoimintojen alueet sijoittuvat välittömästi kaavoitettavan alueen lähiympäristöön. Palvelut Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu palveluja. Nykyinen Monnin koulu sijoittuu radan varteen, noin 2 km päähän, tieverkkoa pitkin n. 3,2 km kaavoitettavasta alueesta pohjoiseen. Päiväkoti Onni sekä kaksi ryhmäperhepäiväkotia sijoittuvat noin 500 m etäisyydelle kaavoitettavasta alueesta. Lähimmät kaupalliset palvelut sijoittuvat Hyvinkään keskustaan, noin 5 km etäisyydelle alueesta, ja kunnalliset palvelut Oittiin, noin 25 km etäisyydelle kaava alueesta. Osayleiskaavan mukaiset keskustatoimintojen alueet on suunniteltu kaavoitettavan alueen länsipuolelle. Liikenne Kaavoitettavalle alueelle saapuminen on nykyisellään Riihitietä tai Ojantaustantietä myöten, jotka johtavat alueelle nykyisiltä pääkatutasoisilta yhteyksiltä, Monninlinjalta sekä Rutikantieltä. Alueen nykyinen tieverkko ilmenee sivulla 1 olevasta opaskarttaotteesta. Alueella ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Monnin osayleiskaavassa (Liite 9) on kaavoitettavan alueen pohjoispuolelle osoitettu uusi 1. vaiheessa rakennettava pääkatu sekä kevyen liikenteen yhteystarve. Helsinki Riihimäki rautatie sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle, kaavoitettavan alueen länsipuolelle. Osayleiskaavan luonnoksessa on esitetty rautatien liikennepaikka vajaan kilometrin etäisyydelle kaavoitettavasta alueesta. Riihimäen ja Hyvinkään väliset linja autovuorot liikennöivät Monninlinjalla. Tekninen huolto Kunnallistekninen verkosto on Monninlinjan varressa, noin 300 metrin etäisyydellä kaavoitettavasta alueesta kaakkoon (Liite 4). Kunnallistekninen verkosto liittyy Hyvinkään verkostoon. Kaavoitettavan alueen eteläosan halki kulkee Fortumin 20 kv ilmasähköjohtoja (Liite 4). Alueen länsipuolella, noin 100 metrin etäisyydellä, on Gasumin maakaasulinja (Liite 5).

7 6 Virkistys Alueen läheisyyteen sijoittuvat mm. Paukunharjun ulkoilumaastot sekä Rutikka lampi uimarantoineen Suojelukohteet, kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaisjäännökset Välittömästi suunnittelualueella ei ole tiedossa luonnonsuojelukohteita, luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja tai kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Kanta Hämeen perinnemaisemiin kuuluva Monnin keto sijaitsee noin 500 m kaavoitettavasta alueesta pohjoiseen. Lumos inventoinnin lähimmät kohteet ovat Paukunharju, Härkähaan harju ja Erkylän lukot jotka sijoittuvat kaavoitettavan alueen ulkopuolelle, noin kilometrin etäisyydelle. Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavatyön yhteydessä määriteltyihin maakunnallisesti arvokkaisiin Vantaanjoen kulttuurimaisemiin (kohde 7). Kaavoitettavan alueen luoteispuolella on Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen kohde Kerkkolan sivutilan alue (nro 8). Lumos, luonto sekä kulttuuriympäristökohteet ilmenevät liitekartasta (Liite 5) Erityisalueet ja mahdolliset ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot Asemakaava alueella ei ole erityisalueita. Gasum Oy:n maakaasuputkisto sijoittuu kaavoitettavan alueen länsipuolelle, noin 100 metrin etäisyydelle. Kaavoitettava alue sijoittuu Hyvinkään lentokentän ympäristöselvityksessä käytetyille nimellisille nousu ja laskulentoreiteille. Alue sijoittuu konetyypistä riippuen kokonaan tai osin selvityksessä esitettyjen lentomelun enimmäistasovyöhykkeiden L(ASmax) db väliselle alueelle. Alue sijoittuu päiväajan lentomelun keskiäänitasoalueen L(Aeq 07 22h) 40 db ulkopuolelle. Lentomeluvyöhykkeet on esitetty liitteessä (Liite 6). Pääradan rautatiemelua on tarkasteltu Monnin osayleiskaavoitukseen liittyen mittaamalla vuonna Osayleiskaavan meluselvityksen mittauspisteessä (MP2) pääradan todelliseen vuorokausiliikenteeseen suhteutettu päiväaikainen melu oli 47 db ja yöaikainen 45 db (LAeq), päiväajan ohjearvon ollessa 55 db. Ote meluselvityksen kartasta on liitteenä (Liite 6). Kerava Riihimäki lisäraiteiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (v. 2010) on myös selvitetty melun leviämistä ympäristöön nykytilanteessa sekä parannustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen vuoden 2030 ennustetilanteessa. Selvityksessä on esitetty yöaikaiset melun ohjearvot, koska yöaikaisen melun on katsottu olevan rakentamisen kannalta merkittävämpi tekijä. Nykytilanteessa yöaikainen 50 db melualue ei ulotu kaava alueelle. Ennustetilanteessa melualue ilman meluntorjuntaa ulottuu lähes 700 metrin etäisyydelle rautatiestä, eli noin metriä kaavoitettavan alueen puolelle. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on myös esitetty raideliikennemelun torjuntatarve. YVA selostuksessa esitetyn meluntorjunnan toteutuessa yöaikainen melualue ei ulotu kaavoitettavalle alueelle. Ote Kerava Riihimäki lisäraiteiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kartasta, josta ilmenee rautatieliikenteen yöaikainen 50 db melu nyky ja ennustetilanteessa sekä rautatieliikenteen melutasot ennustetilanteessa (2030) meluntorjuntatarve ovat liitteenä (Liite 7).

8 7 Pääradan osalta on Monnin osayleiskaavoitukseen liittyen laadittu tärinäselvitys (Ramboll ). Värähtelyluokan C raja ( 0,30 mm/s suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa) yli I kerroksisille rakennuksille sijoittui noin 250 metrin etäisyydelle kaavoitettavan alueen länsirajasta. Tärinäselvitystä tarkentavissa mittauksissa (Sito/Kalliotekniikka ) oli kaavoitettavalle alueelle sijoitettu yksi mittauspiste (MP7). Mittauspisteen etäisyys radasta oli noin 850 metriä, eikä siitä saatu junien aiheuttamaksi tulkittavia tuloksia. Muun liikenteen aiheuttamat tulokset olivat hyvin matalia eikä niiden perusteella ollut havaittavissa tärinäriskiä. Ote Rambollin laatimasta tärinäaluerajakartasta täydennettynä Siton/Kalliotekniikan mittauspistemerkinnöillä on liitteenä (Liite 7). Monninlinjan liikennemäärä Liikenneviraston Uudenmaan liikennemääräkartan (KVL 2010) mukaan on kaava alueen pohjoispuolella liikennemäärä 426 ajoneuvoa vuorokaudessa. Monninlinjalla Rutikantien kohdalta etelään tieosalla liikennemäärä on 647 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Rutikantielle suuntautuu 143 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiehallinnon Maanteiden teoreettiset melualueet 2008 kartan mukaan Monninlinjalla 55 db päiväajan melualueen leveys tien keskilinjasta on 1 40 metriä. Ote liikennemääräkartasta on liitteenä (Liite 7). Monnin alueelle on osayleiskaavan mukaisesti suunniteltu mittavaa kasvua, jonka toteutuessa myös liikennemäärät kasvavat. Osayleiskaavaluonnoksen mukaan uusi itä länsisuuntainen kokoojakatu sivuaa kaavoitettavaa aluetta pohjoisessa Maanomistus Kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. Peltokiinteistöillä on voimassa olevat vuokrasopimukset vuosille asti. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kanta Hämeen maakuntakaavassa ( , KHO ) kohdealue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta. Alue on itäosastaan kyläalueeseen tai kylämäisen asutuksen alueeseen (AT) liittyvää peltoa. Alue on maisema aluetta, joka on kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue (ma). Alueen länsipuolella on pohjois etelä suuntainen yhteystarve sekä korkeapaineinen kaasulinja (k). Ote maakuntakaavasta on liitteenä (Liite 8). Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kanta Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan, jossa on keskitytty alue ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Kaava on saatettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 1. vaihemaakuntakaavassa kaavoitettava alue on Rakennettavaa uutta tai rakennetta tiivistävää asuntovaltaista aluetta (Ar) sekä kuuluu kehitettävän liikennekäytävän HHT vaikutusalueeseen. Ote 1. vaihemaakuntakaavasta on liitteenä (Liite 8) Yleiskaava Alueelle on laadittu yleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa Oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa alue on maa ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Alueen länsipuolella on maanalainen kaasujohto. Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta on liitteenä (Liite 8).

9 8 Alueelle on laadinnassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla linjataan Monnin pidemmän aikavälin kehittämistä. Osayleiskaavan II luonnos on ollut nähtävillä Osayleiskaavaluonnoksessa alue on uutta ja olennaisesti muuttuvaa aluetta / julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä virkistysaluetta (V). Alueen pohjoispuolella, siihen rajautuen, on 1. vaiheessa rakennettava uusi tie tai katu sekä kevyen liikenteen yhteystarve ja länsipuolella johto tai linja (k=kaasujohto). Kaavoitettavan alueen ympärille on osoitettu uusia asuntoalueita (A, AP I) sekä länsipuolelle keskustatoimintojen korttelialueet (C). Ote osayleiskaavaluonnoksesta on liitteenä (Liite 9). Osayleiskaavan II luonnoksen v ajankohdan mukainen asukasmäärä Monnissa oli laskelmien mukaan 620 asukasta sekä täydennysrakennettavien alueiden asukasmäärä 315. Osayleiskaavan IA vaiheessa uusien asukkaiden määrä olisi 1700, IB vaiheessa 2400 asukasta, II vaiheessa 2200 asukasta sekä III vaiheessa 450 asukasta. Osayleiskaavan toteuduttua asukkaita alueella olisi yhteensä Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa. Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijoittuvat suunnittelualueesta noin puolen kilometrin etäisyydelle etelään ja koilliseen. Indeksikartta, josta ilmenevät lähimmät asemakaavoitetut alueet, on liitteenä (Liite 9) Rakennusjärjestys Hausjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan Tarkastelualue on rakennusjärjestyksen mukaista suunnittelutarvealuetta Kaava aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat Kaavoitettavalle alueelle on laadinnassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka II luonnos on ollut nähtävillä Kaavaan liittyen sekä nähtävillä olon jälkeen on laadittu tarkentavia selvityksiä. Nyt asemakaavoitettava alue käsittää laadinnassa olevan osayleiskaavan mukaisen julkisten palvelujen ja hallinnon alueen (PY). Suunnittelussa lähtökohtana on osayleiskaavaluonnoksen mukaisen tavoitetilanteen huomioiminen. Osayleiskaavalliseen ratkaisuun sisältyy mm. merkittävää lisärakentamista suunnittelualueen ympäristöön sekä uusia tieyhteysjärjestelyitä. Hausjärven kunnanhallitus on tehnyt päätöksen kaavan laadinnan aloittamisesta kunnan osayleiskaavaluonnoksen mukaiselta PY alueelta hankkimilleen raakamaa alueille. Kaavan laadinnalla varaudutaan vastaamaan Monnin asutusalueen laajentuessa koulu ja muiden palvelutarpeiden kasvuun pidemmällä aikavälillä. Monnin nykyinen koulu sijaitsee kasvualueista syrjässä ja Helsinki Tampere pääradan varressa. Opetustilat sijoittuvat kolmeen erilliseen rakennukseen, alueella ei ole viemäriverkostoa, tieyhteydellä on tarvetta perusparannukseen ja kevyen liikenteen yhteys puuttuu. Nyt aloitettu kaavahanke on päätöksellä sisällytetty kaavoitusohjelmaan, poistaen Kuulojan itäisen yritysalueen kaavahankkeen myöhemmin laadittavaksi. Monnin nykyisellä koululla on havaittu sisäilmaongelmia, joita on tutkittu syksyn 2012 aikana sekä saneerattu alkuvuodesta 2013, II vaiheen korjauksen valmistuessa ennen lukuvuotta Toimenpiteillä turvataan koulunkäynti toistaiseksi ainakin 5 10 vuotta.

10 9 Pääradan osalta on välillä Pasila Riihimäki meneillään hanke liikenteen välityskyvyn nostamiseksi / Liikennevirasto. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta on käytetty soveltuvilta osin hyödyksi kaavan laadinnan lähtömateriaalina. Kaavan laadinnassa käytetyt lähtökohta aineistot on lueteltu selostuksen kohdassa Pohjakartta Monnin alueella on vuonna 2000 laadittu numeerinen pohjakartta, jota on pidetty yllä Hausjärven kunnan toimesta Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoite Kaavahanke on lähtöisin kunnan omasta tarpeesta. Asemakaavan päätavoitteena on osoittaa Monniin pidemmän aikavälin palvelutarjontaa varten tontit erityisesti kouluja päiväkotitoimintaa varten. 4.2 Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Hausjärven kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehdessä Ympäristölautakunta on kokouksessaan.. päättänyt osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kunnanhallitus on.. päättänyt asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaa kokouksessaan... Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan... Asemakaava on saanut lainvoiman Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavahankkeen osalliset on määritelty kaavaa varten laaditussa osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (Liite 1). Osallistumis ja arviointisuunnitelmassa selvitetään osallisten vaikutusmahdollisuuksia, sekä asemakaavoituksen aikataulu. Osallistumis ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Asemakaavan luonnos oli nähtävillä.... Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Hämeen liitolta, Hämeen ELY keskukselta, Uudenmaan ELY keskukselta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Turvallisuus ja kemikaalivirastolta, Kanta Hämeen pelastuslaitokselta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä, Gasum Oy:ltä, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Telia Sonera Finland Oyj:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä Hausjärven pe

11 10 rusturva ja sivistyslautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta. Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä on liitteenä (Liite 10) täydentyy. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä... ja siitä pyydettiin lausunnot Tiivistelmä ehdotusvaiheessa saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet ovat liitteenä (Liite 11) täydentyy. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla muodostuu Hausjärven kunnan Erkylän kylän kortteli 440 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue. 5.2 Kokonaismitoitus Asemakaava alueen pinta ala on kokonaisuudessaan noin 11,9 hehtaaria. Asemakaavalla muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) noin 10,1 ha sekä lähivirkistysaluetta (VL) noin 1,8 ha. Tonteittain jaoteltuna pinta alat ovat seuraavat: Kortteli 440 Pinta ala (m2) Rakennusoikeus (m2) tontti Koulutarpeita varten on arvioitu peruskoulun tontin mitoitusta ohjearvona 1,5 ha + 20 m2 / oppilas, siten että on huomioitu esiopetuksen sekä peruskoulun luokkien mahdollinen sijoittuminen alueelle. Mitoitusta on tarkasteltu suhteessa Monnin osayleiskaavan v.2006 luonnoksen mukaiseen tavoitetilanteeseen, jonka perusteella tulevaisuuden asukasmäärä tehokkaimmalla mitoituksella olisi 7700 asukasta. Vuoden 2011 lopun tilanteen mukaan Hausjärven väestöstä noin 19 % oli 0 14 vuotiaita, mikä merkitsisi että Monnin alueen tulevasta asukasmäärästä noin 1462 olisi 0 14 vuotiaita. Tämä tekisi ikäluokkaa kohden noin 104 lasta ja esiopetus peruskouluikäisiä (10 ikäluokkaa) n lasta. Koulutontille tämä tarkoittaisi pinta alallisesti noin 3,6 ha mitoitusta, mikä toteutuu tontilla nro 1. Päiväkotitoimintojen tilantarvetta voidaan tarkastella Helsingin kaupungin mallilla, jossa ohjearvoksi on varattu tonttialaa m2 hoitopaikkaa kohden, sisältäen rakennuksen ala, piha alueen sekä liikennealueet tontilla. Mikäli päivähoitotarve olisi 2 5 vuotiailla 104 lasta/ikäluokka, olisi kokonaistilantarve 416 lapselle 70 m2:lla laskettuna 2,9 ha, mikä voisi toteutua tontilla nro 1 koulun yhteydessä. Asemakaavan seurantalomake on liitteenä (Liite 12). 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavassa on osoitettu yleisten rakennusten korttelialue (Y), jonka suurin sallittu kerrosluku on III ja rakennusoikeus e=0,50. Asemakaavalla mahdollistetaan alueelle tu

12 11 levaisuudessa esiopetus, peruskoulun luokat, päiväkotitoimintoja sekä mahdollisia muita julkisten palvelujen toimintoja. Korttelialueille on osoitettu ohjeelliset rakennusalat sekä pysäköimispaikat (p) Tie ja liikennealueet Asemakaavalla ei muodostu katualueita. Liikenneyhteydet järjestetään ensi vaiheessa nykyisiä tieyhteyksiä myöten Virkistysalueet Alueen eteläosa Vantaanjokeen laskevan ojan suuntaan sekä länsiosa hevostilan suuntaan on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Tontille 1 on osoitettu ohjeellinen pelikenttäalue Vaara, erityis ja muut alueet Asemakaavalla ei muodostu vaara tai erityisalueita. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Asemakaavalla osoitetaan erilaisia julkisia palveluita mahdollistava korttelialue, millä on myönteinen vaikutus alueen palvelutarjonnalle asutuksen lisääntyessä. Kaavalla varaudutaan koulutoimintojen siirtämiseen keskeisemmälle alueelle suhteessa nykyistä ja tulevaa asutusta. Koulun sijoituspaikkana alue on turvallisempi ja häiriöttömämpi nykyiseen verrattuna. Uudisrakentaminen mahdollistaa myös terveellisen ja nykyaikaisen opetusympäristön toteuttamisen. Korttelivaraus voidaan kokea osaksi negatiivisena nykyisen elinympäristön muuttumisen takia, mutta lapsiperheiden näkökulmasta muutos on todennäköisemmin myönteinen Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja pohjaveteen Välittömästi kaava alueella ei ole tiedossa arvokkaita luontokohteita, eikä asemakaavan mukaisilla käyttötarkoituksilla arvioida olevan ympärillä olevaa luontoa merkittävästi kuormittavia tekijöitä. Etelässä Vantaanjokeen laskevan ojan suuntaan osoitettu lähivirkistysalue toimii myös suojavyöhykkeenä. Kaava alue ei sijoitu pohjavesialueelle Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kaavoitus noudattaa Monnin osayleiskaavaluonnoksen sekä maakuntakaavan mukaista maankäyttöä. Kaavoituksella muodostetaan yleisten rakennusten korttelialue tulevaa taajamarakennetta ajatellen keskeiselle alueelle. Osayleiskaavaluonnoksen mukaisten liikenneratkaisujen (uusi tieyhteys, kevyen liikenteen järjestelyt) toteutuessa koulutoimintojen kannalta turvallisuus parantuu. Alue sijoittuu kunnallisteknisen verkoston läheisyyteen, mutta vaatinee jätevesipumppaamon Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Korttelialueen rakentaminen vaikuttaa nykyisin avoimeen maisemaan. Asemakaavan toteuttaminen merkitsee kuitenkin osayleiskaavan toteuttamista myös muilta osin, mikä merkitsee maisemallista muutosta myös laajemmin. Rakentamiskorkeuden pysyessä maltillisena, eivät vaikutukset kaukomaisemassa liene kuitenkaan merkittäviä, keskei

13 12 sen rakentamisalueen sijoittuessa alavalle alueelle suhteessa ympäröiviin maiseman taustana oleviin harjuihin. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Rakentamisaikataulu ja toteuttamistoimenpiteet Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä kaavan saatua lainvoiman ja kun alueelle on rakennettu kunnallistekniikka. Hausjärvellä 26. päivänä huhtikuuta 2013 Paula Sidoroff Eskelinen Kaavasuunnittelija, insinööri AMK Ilkka Korhonen Kaavoituspäällikkö, DI

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monni / Erkylä, päiväkodin risteys, asemakaava 14.4.2015, päiv. 7.5.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monni / Erkylä, päiväkodin risteys, asemakaava 14.4.2015, päiv. 7.5.2015 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monni / Erkylä, päiväkodin risteys, asemakaava 14.4.2015, päiv. 7.5.2015 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Hausjärven Monnissa, Erkylän kylässä rajautuen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko , tarkistettu

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko , tarkistettu Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko 27.5.2014, tarkistettu 27.8.2015 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6. Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Manassenpelto Asemakaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2010, päivitetty 29.8.2011 Liite 1 Asemakaavan muutos Ryttylän koulu Kortteli 38 ja osa korttelista 37 Asemakaavan muutosalueen sijainti ja likimääräinen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen..

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen.. ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10 KValt.. Lainvoimainen.. 1 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku , päivitetty

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku , päivitetty Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku 18.6.2004, päivitetty 27.9.2016 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Kantatie 54 varren yritysalue Korttelit 401 ja 405-407

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 26.5.2017 Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 29.8.2011 OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 1(6) OHKOLA TARUMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2011 PROJ. NRO X Taruman asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä ALOITE TAI HAKIJA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Ryttylä, Vilhontie Korttelit 55 ja 56

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Ryttylä, Vilhontie Korttelit 55 ja 56 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Ryttylä, Vilhontie Korttelit 55 ja 56 KValt.. Lainvoimainen.. 1 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Ryttylän kylän kortteleita

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot