ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen..

2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista RN:o 1:867, 1:957 ja 1:975. Asemakaavalla muodostuvat Hausjärven kunnan Erkylän kylän kortteli 440 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue. Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. 1.2 Kaava alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hausjärven Monnissa, Erkylän kylässä, rajautuen koillisessa osin Riihitiehen. 1 Asemakaava alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavoitushankkeen päätavoitteena on osoittaa Monniin pidemmän aikavälin palvelutarjontaa varten tontit erityisesti koulu ja päiväkotitarpeita varten.

3 2 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava alueen sijainti Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Selostuksen liitteet Selostuksen lähdeaineisto TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja sen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoite Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Rakentamisaikataulu ja toteuttamistoimenpiteet Selostuksen liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kuvia suunnittelualueelta Ortoilmakuva Monnin osayleiskaavan maisemaselvityskartta Kunnallistekninen verkosto Sähköverkosto Maakaasuverkosto Lumos, luonto ja kulttuuriympäristökohteet sekä pohjavesialueet Hyvinkään lentopaikan lentoreitit ja melualueet Ote osayleiskaavan meluselvityksestä Ote Pasila Riihimäki YVA:n meluselvityksestä Ote osayleiskaavan tärinäselvityksestä sekä liikennemäärät Ote maakuntakaavasta ja 1. vaihemaakuntakaavasta Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta Ote osayleiskaavaluonnoksesta Asemakaavoitetut alueet Luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot, tiivistelmä (täydentyy) Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet, tiivistelmä (täydentyy) Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta ja määräykset

4 3 1.6 Selostuksen lähdeaineisto - Kanta Hämeen Lumos inventointi Monnin osayleiskaavan luonto ja maisemaselvitys, Ins.tsto Paavo Ristola Tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksien selvittäminen Hausjärven Monnissa, Kurun pohjavesialueella, Loppuraportti Kerava Riihimäki lisäraiteiden ympäristövaikutusten arviointiselostus, Liikennevirasto Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Hämeen ympäristökeskus 95 / Hyvinkään lentokentän ympäristömeluselvitys, ins.tsto Kari Pesonen Oy Monnin osayleiskaavan meluselvitys, WSP Selvitys tärinästä Hausjärven Monnin kaava alueella, Ramboll Monnin kaava alueen tärinäselvitys, Kalliotekniikka/Sito TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Hausjärven kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehdessä Ympäristölautakunta on kokouksessaan.. päättänyt osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Luonnos on ollut nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kunnanhallitus on.. päättänyt kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaa kokouksessaan... Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan... Asemakaava on saanut lainvoiman Asemakaava ja sen toteuttaminen Asemakaavalla muodostuu Hausjärven kunnan Erkylän kylän kortteli 440 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue. Kaavoituksen merkittävin vaikutus on mahdollistaa Monnin koulutoiminnan järjestämiselle vaihtoehto nykyisen koulun sisäilmaongelmien sekä Monnin taajaman tulevan kasvun näkökulmasta. Korttelivaraus mahdollistaa uusien terveellisten, turvallisten ja viihtyisien koulutilojen rakentamisen tulevaisuudessa nykyistä parempien kulkuyhteyksien varrella, jonka lisäksi alueella on varaus mahdollisille muille julkisille palveluille. Hankkeella on maisemallisia vaikutuksia sijoittuessaan avoimelle peltoalueelle, mutta vaikutuksia tulee tarkastella osayleiskaavallisten tavoitteiden kannalta. Tulevan yhdyskuntarakenteen sekä palvelutarjonnan kannalta hanke on tärkeä. Luonnonolosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä. Alue sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle. Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä kaavan saatua lainvoiman.

5 4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Alue lähiympäristöineen on pääosin peltoa. Välittömästi alueen itä ja eteläpuolelle sijoittuu maatilan talouskeskukset sekä haja asutusta. Selostuksen kannessa on viistoilmakuva etelästä kaavoitettavan alueen suuntaan vuodelta Kuvia suunnittelualueelta sekä ortoilmakuva vuodelta 2010 ovat liitteenä (Liitteet 2 ja 3) Luonnonympäristö Maisema Maisemallisessa maakuntajaossa kohdealue sijoittuu eteläisen rantamaan/eteläisen viljelyseudun sekä Hämeen viljely ja järvimaan/keski Hämeen viljely ja järviseudun rajalle. Maakunnalliselta maisematyypiltään alue kuuluu Salpausselän Puujokilaakson viljelymaisemiin. Kaavoitettava alue sijoittuu avoimelle peltoalueelle, josta aukeaa peltoalueiden ylitse pitkiä näkymiä useisiin ilmansuuntiin. Maiseman tausta on pääosin metsäinen. Pohjoisessa taustana on Paukunharju sekä harjunrinteen asutusta, etelässä nähtävissä ovat Hyvinkään teollisuusalueen piiput ja Kulomäki sekä Monnin eteläosan asemakaavoitetut pientaloalueet. Lännen suuntaan maisemassa on havaittavissa ratapenger sekä taustalla Riihimäen puolelle sijoittuvat metsäalueet. Maisema on sulkeutuneempi idän suuntaan, jonne sijoittuu hevostila sekä asutusta metsäsaarekkeeseen. Monnin osayleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu luonto ja maisemaselvitys, jonka maisemaselvityskarttaan on koottu maisemakohteita sekä merkitty asemakaavoitettavaan alueeseen liittyvät tärkeät näkymät. Maisemaselvityskartta on liitteenä (Liite 3). Luonnonolot Hausjärven kunta kuuluu eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, tarkemmin lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen. Kaavoitettava alue on maatalouskäytössä olevaa peltomaata, jolle sijoittuu lähinnä pelto ojien varsien kasvillisuutta, johon lukeutuvat mm. erilaiset pajukasvit. Pohjavesi Asemakaava alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Hyvinkään I luokan vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue ( ) sijoittuu lähimmillään noin 300 metrin etäisyydelle kaava alueesta koilliseen. Pohjavesialueen rajat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta (Liite 5). Pintavesi Alue kuuluu Suomenlahteen laskevaan Vantaan päävesistöalueeseen. Aluetta sivuavat etelässä, lännessä ja pohjoisessa avo ojat, jotka laskevat länteen ja edelleen Vantaanjokeen. Kaavoitettavan alueen koillisosan kuivatus on toteutettu avo ojin. Maaperä Maaperäkarttatarkastelun mukaan kaavoitettava alue on pääosin hienoa hietaa (HHt). Koillisosa on pieneltä osin savea (Sa) ja kaakkoisosa pieneltä osin hiesua (Hs). Kallio

6 5 pinnan taso alueella vaihtelee Monnin tekopohjavesiselvityksen tietojen mukaan noin korkeusasemassa metriä mpy. Pinnanmuodot Kaavoitettava alue on alavaa. Maasto viettää korkeuskäyristä tarkasteltuna laajemmassa mittakaavassa länteen noin 2 metriä 400 metrin matkalla. Maanpinnan korko laskee itäosan + 92 m tasosta länsiosan tasoon + 89,4 m. Radan varressa maanpinnan taso on laskuojan varressa + 87,7 m Rakennettu ympäristö Asuminen Kaavoitettavalla alueella ei ole asumista ja ainoa rakennus on alueen keskellä oleva lato. Alueen etelä ja itäpuolelle sijoittuu maatilojen talouskeskukset, joista itäpuoleinen on hevostila. Kaava alueen ympäristössä on tienvarsia ja harjunreunan suotuisia rakennuspaikkoja hyödyntävää haja asutusta. Monnin asemakaavoitetut asuinalueet sijoittuvat noin 500 metrin etäisyydelle kaavoitettavasta alueesta koilliseen ja etelään. Osayleiskaavan luonnoksen mukaiset uudet pientaloalueet sekä keskustatoimintojen alueet sijoittuvat välittömästi kaavoitettavan alueen lähiympäristöön. Palvelut Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu palveluja. Nykyinen Monnin koulu sijoittuu radan varteen, noin 2 km päähän, tieverkkoa pitkin n. 3,2 km kaavoitettavasta alueesta pohjoiseen. Päiväkoti Onni sekä kaksi ryhmäperhepäiväkotia sijoittuvat noin 500 m etäisyydelle kaavoitettavasta alueesta. Lähimmät kaupalliset palvelut sijoittuvat Hyvinkään keskustaan, noin 5 km etäisyydelle alueesta, ja kunnalliset palvelut Oittiin, noin 25 km etäisyydelle kaava alueesta. Osayleiskaavan mukaiset keskustatoimintojen alueet on suunniteltu kaavoitettavan alueen länsipuolelle. Liikenne Kaavoitettavalle alueelle saapuminen on nykyisellään Riihitietä tai Ojantaustantietä myöten, jotka johtavat alueelle nykyisiltä pääkatutasoisilta yhteyksiltä, Monninlinjalta sekä Rutikantieltä. Alueen nykyinen tieverkko ilmenee sivulla 1 olevasta opaskarttaotteesta. Alueella ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Monnin osayleiskaavassa (Liite 9) on kaavoitettavan alueen pohjoispuolelle osoitettu uusi 1. vaiheessa rakennettava pääkatu sekä kevyen liikenteen yhteystarve. Helsinki Riihimäki rautatie sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle, kaavoitettavan alueen länsipuolelle. Osayleiskaavan luonnoksessa on esitetty rautatien liikennepaikka vajaan kilometrin etäisyydelle kaavoitettavasta alueesta. Riihimäen ja Hyvinkään väliset linja autovuorot liikennöivät Monninlinjalla. Tekninen huolto Kunnallistekninen verkosto on Monninlinjan varressa, noin 300 metrin etäisyydellä kaavoitettavasta alueesta kaakkoon (Liite 4). Kunnallistekninen verkosto liittyy Hyvinkään verkostoon. Kaavoitettavan alueen eteläosan halki kulkee Fortumin 20 kv ilmasähköjohtoja (Liite 4). Alueen länsipuolella, noin 100 metrin etäisyydellä, on Gasumin maakaasulinja (Liite 5).

7 6 Virkistys Alueen läheisyyteen sijoittuvat mm. Paukunharjun ulkoilumaastot sekä Rutikka lampi uimarantoineen Suojelukohteet, kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaisjäännökset Välittömästi suunnittelualueella ei ole tiedossa luonnonsuojelukohteita, luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja tai kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Kanta Hämeen perinnemaisemiin kuuluva Monnin keto sijaitsee noin 500 m kaavoitettavasta alueesta pohjoiseen. Lumos inventoinnin lähimmät kohteet ovat Paukunharju, Härkähaan harju ja Erkylän lukot jotka sijoittuvat kaavoitettavan alueen ulkopuolelle, noin kilometrin etäisyydelle. Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavatyön yhteydessä määriteltyihin maakunnallisesti arvokkaisiin Vantaanjoen kulttuurimaisemiin (kohde 7). Kaavoitettavan alueen luoteispuolella on Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen kohde Kerkkolan sivutilan alue (nro 8). Lumos, luonto sekä kulttuuriympäristökohteet ilmenevät liitekartasta (Liite 5) Erityisalueet ja mahdolliset ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot Asemakaava alueella ei ole erityisalueita. Gasum Oy:n maakaasuputkisto sijoittuu kaavoitettavan alueen länsipuolelle, noin 100 metrin etäisyydelle. Kaavoitettava alue sijoittuu Hyvinkään lentokentän ympäristöselvityksessä käytetyille nimellisille nousu ja laskulentoreiteille. Alue sijoittuu konetyypistä riippuen kokonaan tai osin selvityksessä esitettyjen lentomelun enimmäistasovyöhykkeiden L(ASmax) db väliselle alueelle. Alue sijoittuu päiväajan lentomelun keskiäänitasoalueen L(Aeq 07 22h) 40 db ulkopuolelle. Lentomeluvyöhykkeet on esitetty liitteessä (Liite 6). Pääradan rautatiemelua on tarkasteltu Monnin osayleiskaavoitukseen liittyen mittaamalla vuonna Osayleiskaavan meluselvityksen mittauspisteessä (MP2) pääradan todelliseen vuorokausiliikenteeseen suhteutettu päiväaikainen melu oli 47 db ja yöaikainen 45 db (LAeq), päiväajan ohjearvon ollessa 55 db. Ote meluselvityksen kartasta on liitteenä (Liite 6). Kerava Riihimäki lisäraiteiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (v. 2010) on myös selvitetty melun leviämistä ympäristöön nykytilanteessa sekä parannustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen vuoden 2030 ennustetilanteessa. Selvityksessä on esitetty yöaikaiset melun ohjearvot, koska yöaikaisen melun on katsottu olevan rakentamisen kannalta merkittävämpi tekijä. Nykytilanteessa yöaikainen 50 db melualue ei ulotu kaava alueelle. Ennustetilanteessa melualue ilman meluntorjuntaa ulottuu lähes 700 metrin etäisyydelle rautatiestä, eli noin metriä kaavoitettavan alueen puolelle. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on myös esitetty raideliikennemelun torjuntatarve. YVA selostuksessa esitetyn meluntorjunnan toteutuessa yöaikainen melualue ei ulotu kaavoitettavalle alueelle. Ote Kerava Riihimäki lisäraiteiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kartasta, josta ilmenee rautatieliikenteen yöaikainen 50 db melu nyky ja ennustetilanteessa sekä rautatieliikenteen melutasot ennustetilanteessa (2030) meluntorjuntatarve ovat liitteenä (Liite 7).

8 7 Pääradan osalta on Monnin osayleiskaavoitukseen liittyen laadittu tärinäselvitys (Ramboll ). Värähtelyluokan C raja ( 0,30 mm/s suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa) yli I kerroksisille rakennuksille sijoittui noin 250 metrin etäisyydelle kaavoitettavan alueen länsirajasta. Tärinäselvitystä tarkentavissa mittauksissa (Sito/Kalliotekniikka ) oli kaavoitettavalle alueelle sijoitettu yksi mittauspiste (MP7). Mittauspisteen etäisyys radasta oli noin 850 metriä, eikä siitä saatu junien aiheuttamaksi tulkittavia tuloksia. Muun liikenteen aiheuttamat tulokset olivat hyvin matalia eikä niiden perusteella ollut havaittavissa tärinäriskiä. Ote Rambollin laatimasta tärinäaluerajakartasta täydennettynä Siton/Kalliotekniikan mittauspistemerkinnöillä on liitteenä (Liite 7). Monninlinjan liikennemäärä Liikenneviraston Uudenmaan liikennemääräkartan (KVL 2010) mukaan on kaava alueen pohjoispuolella liikennemäärä 426 ajoneuvoa vuorokaudessa. Monninlinjalla Rutikantien kohdalta etelään tieosalla liikennemäärä on 647 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Rutikantielle suuntautuu 143 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tiehallinnon Maanteiden teoreettiset melualueet 2008 kartan mukaan Monninlinjalla 55 db päiväajan melualueen leveys tien keskilinjasta on 1 40 metriä. Ote liikennemääräkartasta on liitteenä (Liite 7). Monnin alueelle on osayleiskaavan mukaisesti suunniteltu mittavaa kasvua, jonka toteutuessa myös liikennemäärät kasvavat. Osayleiskaavaluonnoksen mukaan uusi itä länsisuuntainen kokoojakatu sivuaa kaavoitettavaa aluetta pohjoisessa Maanomistus Kaavoitettava alue on kunnan omistuksessa. Peltokiinteistöillä on voimassa olevat vuokrasopimukset vuosille asti. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kanta Hämeen maakuntakaavassa ( , KHO ) kohdealue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta. Alue on itäosastaan kyläalueeseen tai kylämäisen asutuksen alueeseen (AT) liittyvää peltoa. Alue on maisema aluetta, joka on kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue (ma). Alueen länsipuolella on pohjois etelä suuntainen yhteystarve sekä korkeapaineinen kaasulinja (k). Ote maakuntakaavasta on liitteenä (Liite 8). Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kanta Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan, jossa on keskitytty alue ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Kaava on saatettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 1. vaihemaakuntakaavassa kaavoitettava alue on Rakennettavaa uutta tai rakennetta tiivistävää asuntovaltaista aluetta (Ar) sekä kuuluu kehitettävän liikennekäytävän HHT vaikutusalueeseen. Ote 1. vaihemaakuntakaavasta on liitteenä (Liite 8) Yleiskaava Alueelle on laadittu yleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa Oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa alue on maa ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Alueen länsipuolella on maanalainen kaasujohto. Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta on liitteenä (Liite 8).

9 8 Alueelle on laadinnassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jolla linjataan Monnin pidemmän aikavälin kehittämistä. Osayleiskaavan II luonnos on ollut nähtävillä Osayleiskaavaluonnoksessa alue on uutta ja olennaisesti muuttuvaa aluetta / julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) sekä virkistysaluetta (V). Alueen pohjoispuolella, siihen rajautuen, on 1. vaiheessa rakennettava uusi tie tai katu sekä kevyen liikenteen yhteystarve ja länsipuolella johto tai linja (k=kaasujohto). Kaavoitettavan alueen ympärille on osoitettu uusia asuntoalueita (A, AP I) sekä länsipuolelle keskustatoimintojen korttelialueet (C). Ote osayleiskaavaluonnoksesta on liitteenä (Liite 9). Osayleiskaavan II luonnoksen v ajankohdan mukainen asukasmäärä Monnissa oli laskelmien mukaan 620 asukasta sekä täydennysrakennettavien alueiden asukasmäärä 315. Osayleiskaavan IA vaiheessa uusien asukkaiden määrä olisi 1700, IB vaiheessa 2400 asukasta, II vaiheessa 2200 asukasta sekä III vaiheessa 450 asukasta. Osayleiskaavan toteuduttua asukkaita alueella olisi yhteensä Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa. Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijoittuvat suunnittelualueesta noin puolen kilometrin etäisyydelle etelään ja koilliseen. Indeksikartta, josta ilmenevät lähimmät asemakaavoitetut alueet, on liitteenä (Liite 9) Rakennusjärjestys Hausjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan Tarkastelualue on rakennusjärjestyksen mukaista suunnittelutarvealuetta Kaava aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat Kaavoitettavalle alueelle on laadinnassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka II luonnos on ollut nähtävillä Kaavaan liittyen sekä nähtävillä olon jälkeen on laadittu tarkentavia selvityksiä. Nyt asemakaavoitettava alue käsittää laadinnassa olevan osayleiskaavan mukaisen julkisten palvelujen ja hallinnon alueen (PY). Suunnittelussa lähtökohtana on osayleiskaavaluonnoksen mukaisen tavoitetilanteen huomioiminen. Osayleiskaavalliseen ratkaisuun sisältyy mm. merkittävää lisärakentamista suunnittelualueen ympäristöön sekä uusia tieyhteysjärjestelyitä. Hausjärven kunnanhallitus on tehnyt päätöksen kaavan laadinnan aloittamisesta kunnan osayleiskaavaluonnoksen mukaiselta PY alueelta hankkimilleen raakamaa alueille. Kaavan laadinnalla varaudutaan vastaamaan Monnin asutusalueen laajentuessa koulu ja muiden palvelutarpeiden kasvuun pidemmällä aikavälillä. Monnin nykyinen koulu sijaitsee kasvualueista syrjässä ja Helsinki Tampere pääradan varressa. Opetustilat sijoittuvat kolmeen erilliseen rakennukseen, alueella ei ole viemäriverkostoa, tieyhteydellä on tarvetta perusparannukseen ja kevyen liikenteen yhteys puuttuu. Nyt aloitettu kaavahanke on päätöksellä sisällytetty kaavoitusohjelmaan, poistaen Kuulojan itäisen yritysalueen kaavahankkeen myöhemmin laadittavaksi. Monnin nykyisellä koululla on havaittu sisäilmaongelmia, joita on tutkittu syksyn 2012 aikana sekä saneerattu alkuvuodesta 2013, II vaiheen korjauksen valmistuessa ennen lukuvuotta Toimenpiteillä turvataan koulunkäynti toistaiseksi ainakin 5 10 vuotta.

10 9 Pääradan osalta on välillä Pasila Riihimäki meneillään hanke liikenteen välityskyvyn nostamiseksi / Liikennevirasto. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta on käytetty soveltuvilta osin hyödyksi kaavan laadinnan lähtömateriaalina. Kaavan laadinnassa käytetyt lähtökohta aineistot on lueteltu selostuksen kohdassa Pohjakartta Monnin alueella on vuonna 2000 laadittu numeerinen pohjakartta, jota on pidetty yllä Hausjärven kunnan toimesta Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoite Kaavahanke on lähtöisin kunnan omasta tarpeesta. Asemakaavan päätavoitteena on osoittaa Monniin pidemmän aikavälin palvelutarjontaa varten tontit erityisesti kouluja päiväkotitoimintaa varten. 4.2 Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Hausjärven kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehdessä Ympäristölautakunta on kokouksessaan.. päättänyt osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kunnanhallitus on.. päättänyt asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.... ja siitä on pyydetty lausunnot. Kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaa kokouksessaan... Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan... Asemakaava on saanut lainvoiman Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavahankkeen osalliset on määritelty kaavaa varten laaditussa osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (Liite 1). Osallistumis ja arviointisuunnitelmassa selvitetään osallisten vaikutusmahdollisuuksia, sekä asemakaavoituksen aikataulu. Osallistumis ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Asemakaavan luonnos oli nähtävillä.... Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Hämeen liitolta, Hämeen ELY keskukselta, Uudenmaan ELY keskukselta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Turvallisuus ja kemikaalivirastolta, Kanta Hämeen pelastuslaitokselta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä, Gasum Oy:ltä, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Telia Sonera Finland Oyj:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä Hausjärven pe

11 10 rusturva ja sivistyslautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta. Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä on liitteenä (Liite 10) täydentyy. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä... ja siitä pyydettiin lausunnot Tiivistelmä ehdotusvaiheessa saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet ovat liitteenä (Liite 11) täydentyy. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla muodostuu Hausjärven kunnan Erkylän kylän kortteli 440 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue. 5.2 Kokonaismitoitus Asemakaava alueen pinta ala on kokonaisuudessaan noin 11,9 hehtaaria. Asemakaavalla muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) noin 10,1 ha sekä lähivirkistysaluetta (VL) noin 1,8 ha. Tonteittain jaoteltuna pinta alat ovat seuraavat: Kortteli 440 Pinta ala (m2) Rakennusoikeus (m2) tontti Koulutarpeita varten on arvioitu peruskoulun tontin mitoitusta ohjearvona 1,5 ha + 20 m2 / oppilas, siten että on huomioitu esiopetuksen sekä peruskoulun luokkien mahdollinen sijoittuminen alueelle. Mitoitusta on tarkasteltu suhteessa Monnin osayleiskaavan v.2006 luonnoksen mukaiseen tavoitetilanteeseen, jonka perusteella tulevaisuuden asukasmäärä tehokkaimmalla mitoituksella olisi 7700 asukasta. Vuoden 2011 lopun tilanteen mukaan Hausjärven väestöstä noin 19 % oli 0 14 vuotiaita, mikä merkitsisi että Monnin alueen tulevasta asukasmäärästä noin 1462 olisi 0 14 vuotiaita. Tämä tekisi ikäluokkaa kohden noin 104 lasta ja esiopetus peruskouluikäisiä (10 ikäluokkaa) n lasta. Koulutontille tämä tarkoittaisi pinta alallisesti noin 3,6 ha mitoitusta, mikä toteutuu tontilla nro 1. Päiväkotitoimintojen tilantarvetta voidaan tarkastella Helsingin kaupungin mallilla, jossa ohjearvoksi on varattu tonttialaa m2 hoitopaikkaa kohden, sisältäen rakennuksen ala, piha alueen sekä liikennealueet tontilla. Mikäli päivähoitotarve olisi 2 5 vuotiailla 104 lasta/ikäluokka, olisi kokonaistilantarve 416 lapselle 70 m2:lla laskettuna 2,9 ha, mikä voisi toteutua tontilla nro 1 koulun yhteydessä. Asemakaavan seurantalomake on liitteenä (Liite 12). 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavassa on osoitettu yleisten rakennusten korttelialue (Y), jonka suurin sallittu kerrosluku on III ja rakennusoikeus e=0,50. Asemakaavalla mahdollistetaan alueelle tu

12 11 levaisuudessa esiopetus, peruskoulun luokat, päiväkotitoimintoja sekä mahdollisia muita julkisten palvelujen toimintoja. Korttelialueille on osoitettu ohjeelliset rakennusalat sekä pysäköimispaikat (p) Tie ja liikennealueet Asemakaavalla ei muodostu katualueita. Liikenneyhteydet järjestetään ensi vaiheessa nykyisiä tieyhteyksiä myöten Virkistysalueet Alueen eteläosa Vantaanjokeen laskevan ojan suuntaan sekä länsiosa hevostilan suuntaan on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Tontille 1 on osoitettu ohjeellinen pelikenttäalue Vaara, erityis ja muut alueet Asemakaavalla ei muodostu vaara tai erityisalueita. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Asemakaavalla osoitetaan erilaisia julkisia palveluita mahdollistava korttelialue, millä on myönteinen vaikutus alueen palvelutarjonnalle asutuksen lisääntyessä. Kaavalla varaudutaan koulutoimintojen siirtämiseen keskeisemmälle alueelle suhteessa nykyistä ja tulevaa asutusta. Koulun sijoituspaikkana alue on turvallisempi ja häiriöttömämpi nykyiseen verrattuna. Uudisrakentaminen mahdollistaa myös terveellisen ja nykyaikaisen opetusympäristön toteuttamisen. Korttelivaraus voidaan kokea osaksi negatiivisena nykyisen elinympäristön muuttumisen takia, mutta lapsiperheiden näkökulmasta muutos on todennäköisemmin myönteinen Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja pohjaveteen Välittömästi kaava alueella ei ole tiedossa arvokkaita luontokohteita, eikä asemakaavan mukaisilla käyttötarkoituksilla arvioida olevan ympärillä olevaa luontoa merkittävästi kuormittavia tekijöitä. Etelässä Vantaanjokeen laskevan ojan suuntaan osoitettu lähivirkistysalue toimii myös suojavyöhykkeenä. Kaava alue ei sijoitu pohjavesialueelle Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen Kaavoitus noudattaa Monnin osayleiskaavaluonnoksen sekä maakuntakaavan mukaista maankäyttöä. Kaavoituksella muodostetaan yleisten rakennusten korttelialue tulevaa taajamarakennetta ajatellen keskeiselle alueelle. Osayleiskaavaluonnoksen mukaisten liikenneratkaisujen (uusi tieyhteys, kevyen liikenteen järjestelyt) toteutuessa koulutoimintojen kannalta turvallisuus parantuu. Alue sijoittuu kunnallisteknisen verkoston läheisyyteen, mutta vaatinee jätevesipumppaamon Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Korttelialueen rakentaminen vaikuttaa nykyisin avoimeen maisemaan. Asemakaavan toteuttaminen merkitsee kuitenkin osayleiskaavan toteuttamista myös muilta osin, mikä merkitsee maisemallista muutosta myös laajemmin. Rakentamiskorkeuden pysyessä maltillisena, eivät vaikutukset kaukomaisemassa liene kuitenkaan merkittäviä, keskei

13 12 sen rakentamisalueen sijoittuessa alavalle alueelle suhteessa ympäröiviin maiseman taustana oleviin harjuihin. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Rakentamisaikataulu ja toteuttamistoimenpiteet Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä kaavan saatua lainvoiman ja kun alueelle on rakennettu kunnallistekniikka. Hausjärvellä 26. päivänä huhtikuuta 2013 Paula Sidoroff Eskelinen Kaavasuunnittelija, insinööri AMK Ilkka Korhonen Kaavoituspäällikkö, DI

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko , tarkistettu

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko , tarkistettu Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hikiä / Selänoja ja Karhi, Vehkalukko 27.5.2014, tarkistettu 27.8.2015 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2010, päivitetty 29.8.2011 Liite 1 Asemakaavan muutos Ryttylän koulu Kortteli 38 ja osa korttelista 37 Asemakaavan muutosalueen sijainti ja likimääräinen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen..

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen.. ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10 KValt.. Lainvoimainen.. 1 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku , päivitetty

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku , päivitetty Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku 18.6.2004, päivitetty 27.9.2016 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kirkonseudun asemakaavan muutos Asuntila, Idäntie, osa korttelista 487 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristölautakunta 19.5.2015 Ympäristölautakunta 17.2.2015 Ympäristölautakunta 19.8.2014 Dnro:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot