YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan Kaikille suunnattu tuki YLEINEN TUKI Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan

2

3 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS Oppaan tavoitteena on selkiyttää oppilaiden parissa toimiville henkilöille mitä kolmiportainen tuki tarkoittaa käytännössä eli mitkä tukimuodot kussakin tuen vaiheessa ovat keskeisiä sekä miten tuen eri vaiheissa liikutaan. Oppaan laadinnassa on pyritty selkeään, konkreettiseen ja nopeasti informaatioita antavaan esitykseen. Tavoitteena on luoda yhteinen käytäntö koko kunnan alueella tuen käytännöistä eli ohjeistus siitä, miten kolmiportaista tukea Kauhavalla toteutetaan. Opas käsittää esi- ja perusopetuksen, jossa ei erikseen erotella luokka-asteita. Sisältö YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI LIITTEET

4 I YLEINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on satunnaista tai tilapäistä, ei kovin laajaa eikä intensiivistä

5 ERIYTTÄMINEN oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 6-7 opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa mm. perusasioiden osalta oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt pääosin yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset - mekaaniset tehtävät: luokkatason mukaisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät - satunnainen havaintomateriaalin käyttö lahjakas oppilas tavoitteita nostetaan mahdollisuuksien ja potentiaalin mukaan OPPILAANOHJAUS luokan/aineenopettajan koko luokalle tai oppilasryhmälle antamaa oppimisen / kasvun ohjaamista + opiskelustrategioiden systemaattinen opetus luokan/aineenopettajan yksilöllistä oppilaan ohjaamista satunnaisesti opinto-ohjaajan seuranta 7-9 lk:lla ohjauksellisissa asioissa TUKIOPETUS Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT tukioppilastoiminta tukioppilastoiminnan koulutusta tarjoaa MLL erityiskoulun konsultaatioapu oppilasasioissa, jotta varhainen ja välitön puuttuminen mahdollistuu - 5 -

6 JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden sijoittaminen luokassa, erityisesti, kun opettaja luokassa ainut aikuinen: samantasoiset lähekkäin muodostetaan ryhmiä, joissa osa oppilaista voi auttaa tukea tarvitsevia koulun tilojen käyttö omatoimiset oppilaat voivat siirtyä toiseen tilaan oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen työskentelemään itsenäisesti oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppiainekohtaisesti jakotuntien ryhmäjaot ryhmäjaot (onnistuu ei-kuljetettavilla) joustavat ryhmäjaot, oppilas voi siirtyä ryhmästä toiseen oppilas opiskelee ko. ryhmässä tarvittavan ajan voidaan käyttää esim. poissaolojen jälkeen avustajan käyttö soveltuvin osin palkkitunnit oppisisältöjen palkittaminen aihealueittain rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppimateriaalit voidaan käyttää tukiopetusmateriaalia ja/tai yksilölliseen oppimäärään tarkoitettua materiaalia OPPILASHUOLLON TUKI keskeinen tukimuoto ongelmien ennaltaehkäisyssä toimivat käytänteet oppilashuollollisissa asioissa luokan/aineopettaja ja muu aikuinen seuraa oppilaan tilannetta ja tarvittaessa konsultoi oppilashuoltoryhmän henkilöstöä oppilashuollon jäsenen aktiivinen rooli eli hän voi tulla luokkaan havainnoimaan ja arvioimaan muun avun tarvetta yhteistyössä opettajan kanssa OPPIMISSUUNNITELMA tarvittaessa henkilökohtaisen oppimisen tueksi, tiedot pohjana pedagogisen arvion tekemiseen - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta yleisten tukimuotojen riittävyyden arviointi lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma - 6 -

7 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina taikka pienryhmässä jaksoittain. reagoidaan jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin - oppimisvaikeudet - sopeutumis vaikeudet - tarkkaavaisuuden ongelmat APUVÄLINEET lähinnä pedagogisia ja opiskeluun sekä oppiaineisiin liittyviä apuvälineitä, kuten helmitaulu, tietokone, kiilatyyny, sermi ja kynätuki. käytetään tarpeen mukaan, oppilaan lähtökohdista käsin AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK Sivistystoimi vastaa perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joka koskee 1-2-luokkalaisia. Kauhavalla toimintaa järjestetään usealla koululla pääsääntöisesti klo Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on myös tukea perheitä murrosvaiheessa, jossa lapsi aloittaa koulunkäynnin. Lapsen mahdollisuus viettää turvallista aikaa koulun jälkeen helpottaa vanhempia perhe-elämän ja työn yhteensovittamisessa ja vähentää huolta lapsen pärjäämisestä. ESIOPETUKSEN PÄIVÄHOITO Kauhavalla sivistystoimi järjestää esioppilaiden päivähoidon pääsääntöisesti kouluilla. Toistaiseksi Alahärmän ja Kortesjärven alueilla esiopetukseen liittyvä päivähoito on järjestetty yhteistyössä sivistystoimen ja kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa niin, että Alahärmässä Metsäkulman ja Voltin päiväkodeissa sekä Kortesjärvellä Sateenkaarentuvan päiväkodissa on esiopetusta ja siihen liittyvää päivähoitoa. Koulujen esiopetusryhmissä olevien lasten päivähoidon järjestää sivistystoimi. Päivähoidon tavoitteena on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOITO lakisääteinen palvelu esioppilaille järjestetään perheen hoitotarpeen mukaan 1. lk:n alkuun saakka - 7 -

8 II TEHOSTETTU TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on säännöllistä, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti enemmän kuin yksi tukimuoto

9 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki yhteistyössä huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma OPPIMISSUUNNITELMA henkilökohtaisen oppimisen tueksi - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta - tehostettujen tukimuotojen riittävyyden ja tarpeen arviointi - pohjana HOJKSin laadintaan, jos tarvitaan oppilaan opiskelun erityistä tukea maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa pienryhmässä tai yksilöllisesti taikka samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina. reagoidaan suunnitelmallisesti ja jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin puheen- ja kielenkehityksen häiriöt oppimisvaikeudet sopeutumis vaikeudet tarkkaavaisuuden ongelmat säännöllisesti tai jaksoittain tarpeen mukaan. AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä/osittaista tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan tuki intensiivisempää kuin yleisen tuen vaiheessa OHJAUS- JA TUKIPALVELUT VALTERI -palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet - 9 -

10 ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 5-6 suuntaa antava ohjeistus: oppiaineen arvosana on tyydyttävä opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan, suhteutetaan oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa, mm. perusasioiden osalta sekä kokeissa oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt oppimissuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset (yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa) - mekaaniset tehtävät: vähennetään määrällisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät tai tuetaan niiden oppimista esim. piirtämällä/kuvittamalla auki ja mallittamalla ratkaisuprosesseja - eritasoisia tekstejä, opetusmateriaalina voidaan käyttää osittain yksilölliseen opiskeluun tarkoitettua materiaalia, selkotekstit apu- ja havaintomateriaalin säännöllinen käyttö menetelmät - kirjallinen esitys perusasioissa - soveltavissa ja vaativissa tehtävissä suullisuuden käyttö - koejärjestelyjen eriyttäminen - visualisointi, monikanavainen opetus opetusjärjestelyt - opiskelu pääosin omassa luokassa - joustavat ryhmittelyt, jatkuva - luokka-avustajan tuki - luokan/ainenopettajan antama tukiopetus aina tarvittaessa - säännöllinen osa-aikainen erityisopetus oppilashuollon tuki ja seuranta OPPILAANOHJAUS ohjauksen pääpaino yksilöohjauksessa myös luokkamuotoista ohjausta oppilashuoltoryhmän seuranta jatkuva seuranta tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetuksessa tehostetun tuen vaiheessa ovat voimassa yleisen tuen kohdalla mainitut periaatteet. On huomattava, että oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tämä on otettava huomioon keskusteluissa mm. oppilaan huoltajien kanssa

11 Tukiopetus sisältyy keskeisenä osana oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Sen ja esim. osa-aikaisen erityisopetuksen on muodostettava ehyt kokonaisuus oppiaineiden tuen kokonaisuutta rakennettaessa. APUVÄLINEET apuvälineet kohdennettuja tukea tarvitsevaan alueeseen, yksilölliset ja erityisapuvälineet yleisempien rinnalla esim. tietokoneessa isompi näyttö, puhesyntetisaattori JOUSTAVAT RYHMITTELYT Yleisen tuen mallien lisäksi oppilaskohtaiset lisätuen muodot, kuten tukiopetus, osaaikainen erityisopetus ja varhennettu esiopetus. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä -> annetaan erityistä tukea

12 III ERITYINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on kokoaikaista, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti useita tukimuotoja

13 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki tiivis yhteistyö huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen selvitys ja HOJKS HOJKS Perusopetuslain mukaan jokaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman sisältö on määritelty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010, 20 22). tehdään hyväksytylle lomakkeelle, joka tulostetaan allekirjoituksia varten (siirretään myöhemmin Primus-hallinto-ohjelmaan) tekee erityisluokanopettaja, luokanopettaja tai ko. oppiaineen opettaja (tuntiopettaja/lehtori) riippuen yksilöllistetyistä oppiaineista, erityisopettaja osallistuu tarpeen mukaan muut yhteistyötahot ja oppilaan huoltajat osallistuvat tekemiseen mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella tehdään ja päivitetään marraskuun loppuun mennessä, sen jälkeen tehtyjen erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden osalta kuukauden kuluessa siirtopäätöksestä, erityisluokilla em. aika on kolme kuukautta tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa, tarvittaessa useamminkin KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS Kokoaikainen erityisopetus edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisoppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), ja hänen edistymistään arvioidaan jatkuvasti. APUVÄLINEET Apuvälineiden hankinta Apuvälineitä voi hankkia muun muassa Seinäjoen Respectan myymälästä tai lukuisista nettikaupoista, mm. Respectasta (www.respecta.fi), Mikkelin apuvälinepalvelusta (www.mikkelinapuvaline.fi) ja Quirumedistä (www.quirumed.com). Neuvolan kautta saa mm. vaippoja, vessanpöntön supistajia ja ruokailuun ruokalappuja. Sairaalan apuvälinevuokraamo ei lainaa koululle apuvälineitä (syksy 2009). Apuvälineet lainataan vain oppilaan henkilökohtaiseen käyttöön kotiin. Kommunikoinnin apuvälineet Kommunikoinnin apuvälineet Tikoteekista, esim. kommunikaatiokansio. Kommunikaatiokansioita saa myös Ruskeasuon kouluta. Lääkärin lähete vaaditaan kansiota varten. Kuvien tekemiseen tietokoneella Boardmaker-ohjelma (myynti mm. Compaid) tai opetuskäytössä kätevämpi symbolikirjoitus

14 Liikkumisen apuvälineet Kävelytuki, pyörätuoli, tukikengät, kävelysauvat, jalkatuet, istumiseen tukivyöt ja selän taakse tuki, istuessa jalkojen alle koroke, esteettömän liikkumisen mahdollistava luiska ja pyörätuolihissi, vessassa tukikaiteet. Päivittäisen toiminnan apuvälineet Silmälasit, kuulolaite ja ryhmäkuuntelulaite, erilaiset tukivyöt, lycrabody, liukueste tuolille, vessanpöntön supistaja, kynätuet, muotoiltu lusikka, säädettävä tuoli, ruokalaput. AVUSTAJAPALVELUT Koulukohtaiset avustajat. Avustamisen tarve vaihtelee oppilaskohtaisesti, vaikeimmin vammaiset oppilaat tarvitsevat henkilökohtaista avustamista koko koulupäivän. Avustajien lopullinen tarve katsotaan koulun aloitusvaiheessa. Avustamisen tarpeen määrän arvioivat opettaja/opettajat. Avustajien työtunnit määritellään todellisen tarpeen mukaan (esim. työaikojen vaihtelut). Koulun johtaja huolehtii avustajien ammatillisuudesta. Avustajan toimipaikat tarkastellaan lukuvuosittain. Avustajia kierrätetään tarpeen mukaan. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT erityiskoulun palvelut esim. Moon-toiminta, asumis- ja itsenäistymisharjoittelua VALTERI-palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet Tikoteekki puhevammaisten kommunikointi - puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi tietotekniikan avulla vammaisten tietotekniikan käyttö Datero erityisryhmien tietotekniikkakeskus ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä koenumerot olisivat ko. oppiaineessa 4-5 jos ei menetelmällisestä tuesta ja annetuista tukitoimista huolimatta kykene saavuttamaan alinta hyväksyttyä arvosanaa suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä oppiaineen arvosana olisi heikko arvosana 5 on hyväksyttävä oppimäärän suoritus; itsetuntoa tulee rakentaa koulussa muilla konstein henkilökohtaisessa opetuksen järjestämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden rajoissa keskitytään suuriin linjoihin, peruskäsitteisiin ja periaatteisiin

15 aika, oppiaineksen syvyys ja laajuus, menetelmät, työtavat ja materiaalit, oppisisällöt, oppimisympäristö sekä opetusjärjestelyt määritellään HOJKSissa tuen lisämuoto muiden tukimuotojen rinnalla, ei keskeinen tukimuoto OPPILAANOHJAUS säännöllinen yksilöohjaus tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetus ei ole niin keskeisessä osassa oppilaan opiskelun tukemisessa kuin edellisissä tuen portaissa. Painotus siirtyy osa-aikaisen ja kokoaikaisen erityisopetuksen alueelle. Kuitenkin oppilaan kokonaistilanne ja oppimisympäristön tilanne määrittelevät tukiopetuksen osuuden. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS oppilas, jolla jonkin aineen oppimistavoitteet on yksilöllistetty, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muussa aineessa, jota hän opiskelee yleisen opetussuunnitelman vaatimustason mukaan. JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä avustajan kanssa soveltuvin osin, esim. oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen oppilas voi oppimisedellytystensä mukaisesti integroitua yleisopetuksen ryhmään AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK järjestetään vammaispalvelulain mukaisesti kehitysvammaisille lapsille perheen tarpeen mukaan koko perusopetuksen ajan PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Lapsi otetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei voida lapsen vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää viisi vuotta. Myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna (kuusivuotiaana) lapselle annetaan esiopetusta. Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ja perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella, lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää kuusi vuotta. Perusopetuslain mukaan lapsi voidaan siirtää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin myös esi- ja perusopetuksen aikana. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun lapsi sairastuu tai vammautuu vakavasti koulunkäynnin aikana

16 TOIMINTA-ALUEITTAIN OPETUS Kehitysvammaisten opetuksen tavoitteena on oppia jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taitoja. Vuonna 2004 päivitettyyn opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. HOJKS: ssa määritellään jokaisen osa-alueen tavoitteet yksilöllisesti. Itsesäätelyyn tarvittavien taitojen harjaannuttaminen on tärkeä osa opetusta. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä kokonaisja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Opetuksen tavoitteena on edetä seuraavilla osa-alueilla: motoristen toimintojen suunnittelu ja ohjaus, tasapaino, koordinaatio, rytmi, kestävyys ja lihasvoima. Kommunikaatiotaitojen opetuksessa tavoitteena on löytää oppilaalle sopiva kommunikaatiokeino. Opetus sisältää orientoitumisreaktiota vahvistavia harjoituksia. Opetuksessa tulee käsitellä kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista, sekä käyttöä ja ajattelua. Tavoitteena on, että oppilas ilmaisee itseään ja ymmärtää muita. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksessa edetään oppilaan yksilöllisyys huomioiden katsekontaktin ja itsehallinnan harjoittelusta siihen, että oppilas on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan aktiivinen osallistuminen ja itsenäistyminen mahdollisimman monella osa-alueella. Opetuksessa käsitellään ruokailutapoihin, terveyteen, asumiseen, elämäntaitoihin ja omatoimisuuteen liittyviä asioita. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas käyttää aistejaan ympäristön hahmottamiseen. Opetus sisältää muun muassa aistien harjoittamista, valintojen ja luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. MOON-TOIMINTA Moon-toiminta on yksilöllisesti suunniteltua, itsenäistymistä ja työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Moon-toiminta ohjaa nuoria itsenäiseen elämään. Toiminta pyrkii tukemaan nuoren sosiaalisen verkoston muodostumista ja vahvistumista sekä yhteiskuntaan integroitumista. Tavoitteena on saada nuorelle oma asunto ja työpaikka. Asiakkaat voivat aloittaa Moon-toiminnan jo kouluaikana 12 ikävuoden jälkeen. Moon-toiminnassa on osallistumismaksu, ja osallistumisesta laaditaan sopimus. Moon-toimintaan kuuluvat yksilölliset itsenäistymisharjoittelut, vapaa-ajan toiminnot, kokemus- ja elämysmaailman rikastuttaminen, voimaantuminen ja itsenäinen päätöksenteko sekä työelämäharjoittelut ja tuettu työllistyminen. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan viikoittain viikkosuunnitelma, josta näkyvät työ- ja koulupäivät sekä vapaa-ajan toiminnot. Viikkosuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon asiakkaan omat toiveet, tavoitteet ja voimavarat sekä asuinpaikkakunnan ja lähikuntien tarjoamat mahdollisuudet. Moontoiminnan ohjaajana toimii työssäkäyntiavustaja. Työssäkäyntiavustajan ja erityisluokanopettajan yhteistyö on tärkeää toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

17 TUETUN TYÖLLISTYMISEN 10. LUOKKA Pihlajapuiston koulussa toimii tuetun työllistymisen 10. luokka. Luokalle pääsyä anotaan Kauhavan sivistyslautakunnalta tarvittavien lausuntojen pohjalta. Erityisluokanopettajan suositus ja tuetun työllistymisen asiantuntijan arvio ovat välttämättömiä. Tuetun työllistymisen 10. luokan tavoitteisiin kuuluu mm. oppilaan yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen ja työelämään tutustuminen. Oppilaanohjausta antaa tuetun työllistymisen asiantuntija. Lukuvuoden aikana toteutetaan itsenäistymisharjoitteluja Tuettu työllistyminen ry:n harjoitteluasunnoilla Kauhavan Etelärannassa, työssäkäyntiavustajien työn ohjauksesta huolehtii tuetun työllistymisen asiantuntija. Tuetun työllistymisen 10. luokkaan sisältyy myös TET-harjoittelujaksoja. Harjoittelut toteutetaan yksilöllisten suunnitelmien mukaan. Harjoittelujaksot suoritetaan ensisijaisesti avoimilla työmarkkinoilla (yrityksissä, kunnan tai valtion työpaikoilla ym.), joissa työssäkäyntiavustajan tukea on saatavilla. Työharjoittelut arvioidaan (ohjaaja, työnantaja, itsearviointi). Työharjoitteluiden tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan työllistyä myöhemmin avoimille työmarkkinoille. Tuetun työllistymisen 10. luokalla hyödynnetään Moon-toimintaa kokonaisvaltaisen kuntoutuksen näkökulmasta. Yhteistyössä asiakkaan, huoltajien, sosiaalitoimen ja esimerkiksi Erityisneuvola Silmun kanssa mietitään asiakkaan jatko-opiskelupaikka. Yksilöllisesti mietitään tulevan elämän polkua, esim. Ammattiopisto Luovin opintojen jälkeen asiakas voi tulla mukaan Tuettu työllistyminen ry:n toimintaan ja Moon-toimintaan. Yhteistyö erityisoppilaitosten kanssa on tärkeää työssäoppimisjaksoilla ja ammattiopintojen jälkeen. TIIMIOPETTAJUUS Useamman opettajan (esim. aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja) yhdessä muodostama kokonaisuus, jossa opetuksen suunnittelu ja/tai toteutus tehdään yhdessä. Tiimissä voi olla mukana myös muita koulun toimintaa osallistuvia henkilöitä, esim. koulunkäyntiavustajat. SAMANAIKAISOPETUS Työtavasta, jossa samaa ryhmää opettaa kaksi tai useampia opettajia, käytetään yleisimmin nimitystä samanaikaisopetus. Samanaikaisopetusta on: 1. avustava opetus, jossa toinen opettaja opettaa, toinen kiertää avustamassa 2. rinnakkaisopetus, jossa opettajilla on omat oppilasryhmänsä luokassa, tai opetus on rinnakkaista, ja käytössä on työasemat tai pysäkit 3. täydentävä opetus, jossa tuntisuunnitelma on jaettu osiin opettajien kesken, tai opetus on peräkkäistä 4. tiimiopetus, jossa opettajat puhuvat vapaasti vuorotellen ja opetus on peräkkäistä, nopeasti limittyvää. Samanaikaisopetuksen mahdollistaa myös virtuaalitekniikka. Sen avulla pienillekin kouluille voidaan tarjota entistä monipuolisempia opetusmahdollisuuksia

18 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Opetustoimen lainsäädäntö korostaa kodin ja koulun yhteistyötä. Siihen voivat kuulua yleisimmin käytettyjen vanhempainiltojen, vanhempainvarttien, juhlien, tempausten lisäksi yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen. Opettajien ja oppilaan huoltajien näkökulmat ovat erilaiset, mutta kumpiakin tarvitaan. Yhteistyölle on tärkeää, että vanhemmat ja opettajat löytävät keskinäisen luottamuksen kasvatuskumppaneina. KERHOTOIMINTA Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhojen piiriin olisi tärkeää saada niitä oppilaita, joilla ei esimerkiksi perheen tuen puuttuessa ole mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen, esim. liikunnalliseen, kerhoharrastukseen koko perusopetuksen ajan. Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kunnissa kerhotoiminnan kehittämistä varten ja vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja koulujen toimintaa tullaan laatimaan laatukriteerit, jotka sisällytetään osaksi perusopetuksen laatukriteereitä

19 Pedagoginen arvio Oppimis suunnitelma Pedagoginen selvitys HOJKS

20 Pedagoginen arvio Oppilaan koulunkäynnin oppimisen tilanne kokonaisuutena Oppilaan saama yleinen tuki, kuten tukiopetus ja arvio sen vaikutuksista Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet Oppilaan vahvuudet Arvio siitä, millaisilla keinoilla (pedagoginen oppimisympäristö, oppilashuollollinen ym. tuki) oppilasta tulisi tukea Kirjallinen selvitys Käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä tai muualla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä -> kirjataan oppimissuunnitelmaan

21 Oppimissuunnitelma: Perusopetuslaki 16 a (642/2010) Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi suunnitelman laatimiseen osallistuneet

22 Pedagoginen selvitys Oppilaan saama tehostettu tuki ja koulunkäynnin kokonaistilanne Oppilaan oppimisen ja kehityksen eteneminen tehostetun tuen aikana Oppilaan vahvuudet, joille tukitoimet voidaan rakentaa Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset ongelmat Arvio siitä, millaisia tukitoimia tarvitaan Arvio siitä, tarvitaanko yhden tai useamman oppiaineen yksilöllistämistä ja perustelut yksilöllistämiselle Moniammatillisen ryhmän selvitys Tarvittaessa on täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä

23 HOJKS: Perusopetuslaki 17 A (642/2010) HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki suunnitelman laatimiseen osallistuneet

24

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Nousiainen Tammikuu 2012 Sisältö Sisältö...2 1 Nousiaisten koulut...2 2 Ennen koulua...2 2.1 Tukea tarvitsevien lasten päivähoito... 2 2.2

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 LAITILAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNNITELMALUONNOS 10.6.2011 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

4.2 Tuen kolmiportaisuus - Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa

4.2 Tuen kolmiportaisuus - Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa 4.2 Tuen kolmiportaisuus - Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa 4.2.1 Tuen kolmiportaisuus Esiopetuksen ja perusopetuksen ensisijainen tehtävä on tarjota jokaiselle lapselle hänen ikäkautensa

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Kolmiportainen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus uusien normien mukaan Mitä lausuntojen kirjoittajien ja erityisen tuen päätöksen tekijöiden tulisi tietää Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI HARJAVALLAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.2.2012/10 JOHDANTO Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppimisen perusedellytyksistä,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUKSESSA JA KASVATUKSESSA

AJANKOHTAISTA OPETUKSESSA JA KASVATUKSESSA 1 AJANKOHTAISTA OPETUKSESSA JA KASVATUKSESSA HANKKEITA, PERUSOPETUSLAKI, OPETUSSUUNNITELMAT KENTÄLLÄ KUULTUA JA KOETTUA LTO seminaari 9.10.2010, Vaasa Taina Huhtala, erityisopettaja Miksi hankkeita? 2

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...4 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...4 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ...4

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2011 Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma Muutokset koskien lukuja: Luvussa 1 on muuttunut alaluku 1.2. Lukuun 2 on lisätty uusi alaluku. Luvun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Yleinen tuki

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Yleinen tuki PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS 2014 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Oppimisen ja koulunkäynnin tuen liittyvä lainsäädäntö muuttui joulukuussa 2013. Tällöin säädettiin niin kutsuttu koulurauhalaki

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SALASSA PIDETTÄVÄ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS A. Perustiedot (Tiedot tarkistetaan

Lisätiedot

muuttamisesta. Perusopetuslaki 14 (477/2003), 16a ja 17a (642/2010).

muuttamisesta. Perusopetuslaki 14 (477/2003), 16a ja 17a (642/2010). 1 PALTAMON PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET Opetushallitus on muuttanut ja täydentänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Määräykset ovat voimassa 1.8.2011

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...

1. OPETUSSUUNNITELMA... Yhteiskoulu Koskin koulu Auroran koulu Harjunpään koulu Vanhankylän koulu Leineperin Antti Ahlströmin koulu Kaasmarkun koulu Friitalan koulu Olavin koulu Suosmeren koulu SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 4.1 Yhteistyön moniulotteisuus 4.1.1 Kasvatuskumppanuus esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen Yhteisvastuullisen kasvatuksen

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä PERUSOPETUSLAKI Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops HAAPAVEDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2. PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Tuen Wilma-dokumentointi

Tuen Wilma-dokumentointi Tuen Wilma-dokumentointi TUEN ASIAKIRJOJEN JA ANNETTUJEN TUKIMUOTOJEN NÄKYMINEN OPPILAAN TIEDOISSA Tavoitteena Wilma-ympäristössä tapahtuvassa dokumentoinnissa on kerätä yhteen paikkaan kaikki oppilasta

Lisätiedot

Pietarsaaren perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset

Pietarsaaren perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset Pietarsaaren perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 HYVÄKSYTTY SIVISTYSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7

Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7 Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen arvopohja 2.2. Perusopetuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Kolmiportainen tuki perusopetuksessa Tuija Vänni Kelpo-kehittämishankkeen koordinaattori Turku 1 Miksi tämä muutos? Erityisopetuksen strategia 2007 (OKM) Perusopetuslain muutokset 1.8.10 ja 1.1.11 Perusopetuksen

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA 2 1. OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI Jokaisella oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksien ja täydennyksien mukaan (Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010) SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu

OPETUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu Itä-Suomen yliopisto / Savonlinnan normaalikoulu OPETUSSUUNNITELMA LUVUT 3. Opetuksen toteuttaminen 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot 8. Oppilaan arviointi Savonlinnan

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Seutukuntamme omaleimaisuuden perusopetukselle asettamat painotukset 4 1.2 Perusopetuksen arvopohja 4 1.3

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen. Opetussuunnitelman perusteet ja suositukset

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen. Opetussuunnitelman perusteet ja suositukset Eriyttäminen ja yksilöllistäminen Opetussuunnitelman perusteet ja suositukset Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun- käynnin tuki

Oppimisen ja koulun- käynnin tuki Oppimisen ja koulun- käynnin tuki Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Koulutuslautakunta 14.12.2010 212 2 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5 2.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden

Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden Erityisopetuksen tämän päivän haasteet ja tulevaisuuden näkymät Valtakunnalliset sairaalaopetuksen päivät Pirjo Koivula Opetusneuvos Helsinki, 16.11.2007 11 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Liite 3/Kola 15.6.2011 46 Luku 5.4 ja 8 (s. 47-72): Liite 2/Kola 26.8.2014 60 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Opetushallitus 2011:20 MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS

KURIKAN KAUPUNGIN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS KURIKAN KAUPUNGIN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS SISÄLLYS 1. Perusajatuksia kolmiportaisen tuen taustalla...3 2. Kolmiportainen tuki pähkinänkuoressa...5 3. Toimintakaavio yleisestä tuesta tehostettuun tukeen...7

Lisätiedot

Ka K u a h u a h j a o j e o n e n k el e p l o p - o h - a h n a k n e 2009-2010 (2011) 23.11.2011 Irmeli Otava 1

Ka K u a h u a h j a o j e o n e n k el e p l o p - o h - a h n a k n e 2009-2010 (2011) 23.11.2011 Irmeli Otava 1 Kauhajoen kelpo-hanke 2009-2010 (2011) 1 Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden moniammatillisen arvioinnin mallintaminen hyödyntäen kaupungissa jo käytössä olevia menetelmiä. Yhteisten

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET Hyväksytty Sivistystoimen yhteislautakunta 17.1.2012 11 Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 1.OPPILASHUOLTO...

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Sivistyslautakunta 26.5.2011 44 Sivistyslautakunta 20.11.2014 87 ww.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi ww.nurmijarvi.fi Sisällys: JOHDANTO... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 3 TUETTU PERUSOPETUS...4

1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 3 TUETTU PERUSOPETUS...4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 3 TUETTU PERUSOPETUS...4 3.1 Oppimisen yleinen tukeminen...4 3.2 Tukiopetus ja muut tukimuodot...4 3.3 Eriyttäminen (ei siirto erityisopetukseen)...4

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 27.2.2014 36 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 Päivitetty

Lisätiedot