YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan Kaikille suunnattu tuki YLEINEN TUKI Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan

2

3 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS Oppaan tavoitteena on selkiyttää oppilaiden parissa toimiville henkilöille mitä kolmiportainen tuki tarkoittaa käytännössä eli mitkä tukimuodot kussakin tuen vaiheessa ovat keskeisiä sekä miten tuen eri vaiheissa liikutaan. Oppaan laadinnassa on pyritty selkeään, konkreettiseen ja nopeasti informaatioita antavaan esitykseen. Tavoitteena on luoda yhteinen käytäntö koko kunnan alueella tuen käytännöistä eli ohjeistus siitä, miten kolmiportaista tukea Kauhavalla toteutetaan. Opas käsittää esi- ja perusopetuksen, jossa ei erikseen erotella luokka-asteita. Sisältö YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI LIITTEET

4 I YLEINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on satunnaista tai tilapäistä, ei kovin laajaa eikä intensiivistä

5 ERIYTTÄMINEN oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 6-7 opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa mm. perusasioiden osalta oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt pääosin yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset - mekaaniset tehtävät: luokkatason mukaisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät - satunnainen havaintomateriaalin käyttö lahjakas oppilas tavoitteita nostetaan mahdollisuuksien ja potentiaalin mukaan OPPILAANOHJAUS luokan/aineenopettajan koko luokalle tai oppilasryhmälle antamaa oppimisen / kasvun ohjaamista + opiskelustrategioiden systemaattinen opetus luokan/aineenopettajan yksilöllistä oppilaan ohjaamista satunnaisesti opinto-ohjaajan seuranta 7-9 lk:lla ohjauksellisissa asioissa TUKIOPETUS Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT tukioppilastoiminta tukioppilastoiminnan koulutusta tarjoaa MLL erityiskoulun konsultaatioapu oppilasasioissa, jotta varhainen ja välitön puuttuminen mahdollistuu - 5 -

6 JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden sijoittaminen luokassa, erityisesti, kun opettaja luokassa ainut aikuinen: samantasoiset lähekkäin muodostetaan ryhmiä, joissa osa oppilaista voi auttaa tukea tarvitsevia koulun tilojen käyttö omatoimiset oppilaat voivat siirtyä toiseen tilaan oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen työskentelemään itsenäisesti oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppiainekohtaisesti jakotuntien ryhmäjaot ryhmäjaot (onnistuu ei-kuljetettavilla) joustavat ryhmäjaot, oppilas voi siirtyä ryhmästä toiseen oppilas opiskelee ko. ryhmässä tarvittavan ajan voidaan käyttää esim. poissaolojen jälkeen avustajan käyttö soveltuvin osin palkkitunnit oppisisältöjen palkittaminen aihealueittain rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppimateriaalit voidaan käyttää tukiopetusmateriaalia ja/tai yksilölliseen oppimäärään tarkoitettua materiaalia OPPILASHUOLLON TUKI keskeinen tukimuoto ongelmien ennaltaehkäisyssä toimivat käytänteet oppilashuollollisissa asioissa luokan/aineopettaja ja muu aikuinen seuraa oppilaan tilannetta ja tarvittaessa konsultoi oppilashuoltoryhmän henkilöstöä oppilashuollon jäsenen aktiivinen rooli eli hän voi tulla luokkaan havainnoimaan ja arvioimaan muun avun tarvetta yhteistyössä opettajan kanssa OPPIMISSUUNNITELMA tarvittaessa henkilökohtaisen oppimisen tueksi, tiedot pohjana pedagogisen arvion tekemiseen - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta yleisten tukimuotojen riittävyyden arviointi lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma - 6 -

7 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina taikka pienryhmässä jaksoittain. reagoidaan jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin - oppimisvaikeudet - sopeutumis vaikeudet - tarkkaavaisuuden ongelmat APUVÄLINEET lähinnä pedagogisia ja opiskeluun sekä oppiaineisiin liittyviä apuvälineitä, kuten helmitaulu, tietokone, kiilatyyny, sermi ja kynätuki. käytetään tarpeen mukaan, oppilaan lähtökohdista käsin AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK Sivistystoimi vastaa perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joka koskee 1-2-luokkalaisia. Kauhavalla toimintaa järjestetään usealla koululla pääsääntöisesti klo Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on myös tukea perheitä murrosvaiheessa, jossa lapsi aloittaa koulunkäynnin. Lapsen mahdollisuus viettää turvallista aikaa koulun jälkeen helpottaa vanhempia perhe-elämän ja työn yhteensovittamisessa ja vähentää huolta lapsen pärjäämisestä. ESIOPETUKSEN PÄIVÄHOITO Kauhavalla sivistystoimi järjestää esioppilaiden päivähoidon pääsääntöisesti kouluilla. Toistaiseksi Alahärmän ja Kortesjärven alueilla esiopetukseen liittyvä päivähoito on järjestetty yhteistyössä sivistystoimen ja kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa niin, että Alahärmässä Metsäkulman ja Voltin päiväkodeissa sekä Kortesjärvellä Sateenkaarentuvan päiväkodissa on esiopetusta ja siihen liittyvää päivähoitoa. Koulujen esiopetusryhmissä olevien lasten päivähoidon järjestää sivistystoimi. Päivähoidon tavoitteena on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOITO lakisääteinen palvelu esioppilaille järjestetään perheen hoitotarpeen mukaan 1. lk:n alkuun saakka - 7 -

8 II TEHOSTETTU TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on säännöllistä, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti enemmän kuin yksi tukimuoto

9 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki yhteistyössä huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma OPPIMISSUUNNITELMA henkilökohtaisen oppimisen tueksi - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta - tehostettujen tukimuotojen riittävyyden ja tarpeen arviointi - pohjana HOJKSin laadintaan, jos tarvitaan oppilaan opiskelun erityistä tukea maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa pienryhmässä tai yksilöllisesti taikka samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina. reagoidaan suunnitelmallisesti ja jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin puheen- ja kielenkehityksen häiriöt oppimisvaikeudet sopeutumis vaikeudet tarkkaavaisuuden ongelmat säännöllisesti tai jaksoittain tarpeen mukaan. AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä/osittaista tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan tuki intensiivisempää kuin yleisen tuen vaiheessa OHJAUS- JA TUKIPALVELUT VALTERI -palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet - 9 -

10 ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 5-6 suuntaa antava ohjeistus: oppiaineen arvosana on tyydyttävä opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan, suhteutetaan oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa, mm. perusasioiden osalta sekä kokeissa oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt oppimissuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset (yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa) - mekaaniset tehtävät: vähennetään määrällisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät tai tuetaan niiden oppimista esim. piirtämällä/kuvittamalla auki ja mallittamalla ratkaisuprosesseja - eritasoisia tekstejä, opetusmateriaalina voidaan käyttää osittain yksilölliseen opiskeluun tarkoitettua materiaalia, selkotekstit apu- ja havaintomateriaalin säännöllinen käyttö menetelmät - kirjallinen esitys perusasioissa - soveltavissa ja vaativissa tehtävissä suullisuuden käyttö - koejärjestelyjen eriyttäminen - visualisointi, monikanavainen opetus opetusjärjestelyt - opiskelu pääosin omassa luokassa - joustavat ryhmittelyt, jatkuva - luokka-avustajan tuki - luokan/ainenopettajan antama tukiopetus aina tarvittaessa - säännöllinen osa-aikainen erityisopetus oppilashuollon tuki ja seuranta OPPILAANOHJAUS ohjauksen pääpaino yksilöohjauksessa myös luokkamuotoista ohjausta oppilashuoltoryhmän seuranta jatkuva seuranta tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetuksessa tehostetun tuen vaiheessa ovat voimassa yleisen tuen kohdalla mainitut periaatteet. On huomattava, että oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tämä on otettava huomioon keskusteluissa mm. oppilaan huoltajien kanssa

11 Tukiopetus sisältyy keskeisenä osana oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Sen ja esim. osa-aikaisen erityisopetuksen on muodostettava ehyt kokonaisuus oppiaineiden tuen kokonaisuutta rakennettaessa. APUVÄLINEET apuvälineet kohdennettuja tukea tarvitsevaan alueeseen, yksilölliset ja erityisapuvälineet yleisempien rinnalla esim. tietokoneessa isompi näyttö, puhesyntetisaattori JOUSTAVAT RYHMITTELYT Yleisen tuen mallien lisäksi oppilaskohtaiset lisätuen muodot, kuten tukiopetus, osaaikainen erityisopetus ja varhennettu esiopetus. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä -> annetaan erityistä tukea

12 III ERITYINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on kokoaikaista, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti useita tukimuotoja

13 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki tiivis yhteistyö huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen selvitys ja HOJKS HOJKS Perusopetuslain mukaan jokaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman sisältö on määritelty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010, 20 22). tehdään hyväksytylle lomakkeelle, joka tulostetaan allekirjoituksia varten (siirretään myöhemmin Primus-hallinto-ohjelmaan) tekee erityisluokanopettaja, luokanopettaja tai ko. oppiaineen opettaja (tuntiopettaja/lehtori) riippuen yksilöllistetyistä oppiaineista, erityisopettaja osallistuu tarpeen mukaan muut yhteistyötahot ja oppilaan huoltajat osallistuvat tekemiseen mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella tehdään ja päivitetään marraskuun loppuun mennessä, sen jälkeen tehtyjen erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden osalta kuukauden kuluessa siirtopäätöksestä, erityisluokilla em. aika on kolme kuukautta tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa, tarvittaessa useamminkin KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS Kokoaikainen erityisopetus edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisoppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), ja hänen edistymistään arvioidaan jatkuvasti. APUVÄLINEET Apuvälineiden hankinta Apuvälineitä voi hankkia muun muassa Seinäjoen Respectan myymälästä tai lukuisista nettikaupoista, mm. Respectasta (www.respecta.fi), Mikkelin apuvälinepalvelusta (www.mikkelinapuvaline.fi) ja Quirumedistä (www.quirumed.com). Neuvolan kautta saa mm. vaippoja, vessanpöntön supistajia ja ruokailuun ruokalappuja. Sairaalan apuvälinevuokraamo ei lainaa koululle apuvälineitä (syksy 2009). Apuvälineet lainataan vain oppilaan henkilökohtaiseen käyttöön kotiin. Kommunikoinnin apuvälineet Kommunikoinnin apuvälineet Tikoteekista, esim. kommunikaatiokansio. Kommunikaatiokansioita saa myös Ruskeasuon kouluta. Lääkärin lähete vaaditaan kansiota varten. Kuvien tekemiseen tietokoneella Boardmaker-ohjelma (myynti mm. Compaid) tai opetuskäytössä kätevämpi symbolikirjoitus

14 Liikkumisen apuvälineet Kävelytuki, pyörätuoli, tukikengät, kävelysauvat, jalkatuet, istumiseen tukivyöt ja selän taakse tuki, istuessa jalkojen alle koroke, esteettömän liikkumisen mahdollistava luiska ja pyörätuolihissi, vessassa tukikaiteet. Päivittäisen toiminnan apuvälineet Silmälasit, kuulolaite ja ryhmäkuuntelulaite, erilaiset tukivyöt, lycrabody, liukueste tuolille, vessanpöntön supistaja, kynätuet, muotoiltu lusikka, säädettävä tuoli, ruokalaput. AVUSTAJAPALVELUT Koulukohtaiset avustajat. Avustamisen tarve vaihtelee oppilaskohtaisesti, vaikeimmin vammaiset oppilaat tarvitsevat henkilökohtaista avustamista koko koulupäivän. Avustajien lopullinen tarve katsotaan koulun aloitusvaiheessa. Avustamisen tarpeen määrän arvioivat opettaja/opettajat. Avustajien työtunnit määritellään todellisen tarpeen mukaan (esim. työaikojen vaihtelut). Koulun johtaja huolehtii avustajien ammatillisuudesta. Avustajan toimipaikat tarkastellaan lukuvuosittain. Avustajia kierrätetään tarpeen mukaan. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT erityiskoulun palvelut esim. Moon-toiminta, asumis- ja itsenäistymisharjoittelua VALTERI-palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet Tikoteekki puhevammaisten kommunikointi - puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi tietotekniikan avulla vammaisten tietotekniikan käyttö Datero erityisryhmien tietotekniikkakeskus ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä koenumerot olisivat ko. oppiaineessa 4-5 jos ei menetelmällisestä tuesta ja annetuista tukitoimista huolimatta kykene saavuttamaan alinta hyväksyttyä arvosanaa suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä oppiaineen arvosana olisi heikko arvosana 5 on hyväksyttävä oppimäärän suoritus; itsetuntoa tulee rakentaa koulussa muilla konstein henkilökohtaisessa opetuksen järjestämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden rajoissa keskitytään suuriin linjoihin, peruskäsitteisiin ja periaatteisiin

15 aika, oppiaineksen syvyys ja laajuus, menetelmät, työtavat ja materiaalit, oppisisällöt, oppimisympäristö sekä opetusjärjestelyt määritellään HOJKSissa tuen lisämuoto muiden tukimuotojen rinnalla, ei keskeinen tukimuoto OPPILAANOHJAUS säännöllinen yksilöohjaus tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetus ei ole niin keskeisessä osassa oppilaan opiskelun tukemisessa kuin edellisissä tuen portaissa. Painotus siirtyy osa-aikaisen ja kokoaikaisen erityisopetuksen alueelle. Kuitenkin oppilaan kokonaistilanne ja oppimisympäristön tilanne määrittelevät tukiopetuksen osuuden. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS oppilas, jolla jonkin aineen oppimistavoitteet on yksilöllistetty, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muussa aineessa, jota hän opiskelee yleisen opetussuunnitelman vaatimustason mukaan. JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä avustajan kanssa soveltuvin osin, esim. oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen oppilas voi oppimisedellytystensä mukaisesti integroitua yleisopetuksen ryhmään AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK järjestetään vammaispalvelulain mukaisesti kehitysvammaisille lapsille perheen tarpeen mukaan koko perusopetuksen ajan PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Lapsi otetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei voida lapsen vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää viisi vuotta. Myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna (kuusivuotiaana) lapselle annetaan esiopetusta. Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ja perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella, lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää kuusi vuotta. Perusopetuslain mukaan lapsi voidaan siirtää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin myös esi- ja perusopetuksen aikana. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun lapsi sairastuu tai vammautuu vakavasti koulunkäynnin aikana

16 TOIMINTA-ALUEITTAIN OPETUS Kehitysvammaisten opetuksen tavoitteena on oppia jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taitoja. Vuonna 2004 päivitettyyn opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. HOJKS: ssa määritellään jokaisen osa-alueen tavoitteet yksilöllisesti. Itsesäätelyyn tarvittavien taitojen harjaannuttaminen on tärkeä osa opetusta. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä kokonaisja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Opetuksen tavoitteena on edetä seuraavilla osa-alueilla: motoristen toimintojen suunnittelu ja ohjaus, tasapaino, koordinaatio, rytmi, kestävyys ja lihasvoima. Kommunikaatiotaitojen opetuksessa tavoitteena on löytää oppilaalle sopiva kommunikaatiokeino. Opetus sisältää orientoitumisreaktiota vahvistavia harjoituksia. Opetuksessa tulee käsitellä kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista, sekä käyttöä ja ajattelua. Tavoitteena on, että oppilas ilmaisee itseään ja ymmärtää muita. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksessa edetään oppilaan yksilöllisyys huomioiden katsekontaktin ja itsehallinnan harjoittelusta siihen, että oppilas on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan aktiivinen osallistuminen ja itsenäistyminen mahdollisimman monella osa-alueella. Opetuksessa käsitellään ruokailutapoihin, terveyteen, asumiseen, elämäntaitoihin ja omatoimisuuteen liittyviä asioita. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas käyttää aistejaan ympäristön hahmottamiseen. Opetus sisältää muun muassa aistien harjoittamista, valintojen ja luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. MOON-TOIMINTA Moon-toiminta on yksilöllisesti suunniteltua, itsenäistymistä ja työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Moon-toiminta ohjaa nuoria itsenäiseen elämään. Toiminta pyrkii tukemaan nuoren sosiaalisen verkoston muodostumista ja vahvistumista sekä yhteiskuntaan integroitumista. Tavoitteena on saada nuorelle oma asunto ja työpaikka. Asiakkaat voivat aloittaa Moon-toiminnan jo kouluaikana 12 ikävuoden jälkeen. Moon-toiminnassa on osallistumismaksu, ja osallistumisesta laaditaan sopimus. Moon-toimintaan kuuluvat yksilölliset itsenäistymisharjoittelut, vapaa-ajan toiminnot, kokemus- ja elämysmaailman rikastuttaminen, voimaantuminen ja itsenäinen päätöksenteko sekä työelämäharjoittelut ja tuettu työllistyminen. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan viikoittain viikkosuunnitelma, josta näkyvät työ- ja koulupäivät sekä vapaa-ajan toiminnot. Viikkosuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon asiakkaan omat toiveet, tavoitteet ja voimavarat sekä asuinpaikkakunnan ja lähikuntien tarjoamat mahdollisuudet. Moontoiminnan ohjaajana toimii työssäkäyntiavustaja. Työssäkäyntiavustajan ja erityisluokanopettajan yhteistyö on tärkeää toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

17 TUETUN TYÖLLISTYMISEN 10. LUOKKA Pihlajapuiston koulussa toimii tuetun työllistymisen 10. luokka. Luokalle pääsyä anotaan Kauhavan sivistyslautakunnalta tarvittavien lausuntojen pohjalta. Erityisluokanopettajan suositus ja tuetun työllistymisen asiantuntijan arvio ovat välttämättömiä. Tuetun työllistymisen 10. luokan tavoitteisiin kuuluu mm. oppilaan yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen ja työelämään tutustuminen. Oppilaanohjausta antaa tuetun työllistymisen asiantuntija. Lukuvuoden aikana toteutetaan itsenäistymisharjoitteluja Tuettu työllistyminen ry:n harjoitteluasunnoilla Kauhavan Etelärannassa, työssäkäyntiavustajien työn ohjauksesta huolehtii tuetun työllistymisen asiantuntija. Tuetun työllistymisen 10. luokkaan sisältyy myös TET-harjoittelujaksoja. Harjoittelut toteutetaan yksilöllisten suunnitelmien mukaan. Harjoittelujaksot suoritetaan ensisijaisesti avoimilla työmarkkinoilla (yrityksissä, kunnan tai valtion työpaikoilla ym.), joissa työssäkäyntiavustajan tukea on saatavilla. Työharjoittelut arvioidaan (ohjaaja, työnantaja, itsearviointi). Työharjoitteluiden tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan työllistyä myöhemmin avoimille työmarkkinoille. Tuetun työllistymisen 10. luokalla hyödynnetään Moon-toimintaa kokonaisvaltaisen kuntoutuksen näkökulmasta. Yhteistyössä asiakkaan, huoltajien, sosiaalitoimen ja esimerkiksi Erityisneuvola Silmun kanssa mietitään asiakkaan jatko-opiskelupaikka. Yksilöllisesti mietitään tulevan elämän polkua, esim. Ammattiopisto Luovin opintojen jälkeen asiakas voi tulla mukaan Tuettu työllistyminen ry:n toimintaan ja Moon-toimintaan. Yhteistyö erityisoppilaitosten kanssa on tärkeää työssäoppimisjaksoilla ja ammattiopintojen jälkeen. TIIMIOPETTAJUUS Useamman opettajan (esim. aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja) yhdessä muodostama kokonaisuus, jossa opetuksen suunnittelu ja/tai toteutus tehdään yhdessä. Tiimissä voi olla mukana myös muita koulun toimintaa osallistuvia henkilöitä, esim. koulunkäyntiavustajat. SAMANAIKAISOPETUS Työtavasta, jossa samaa ryhmää opettaa kaksi tai useampia opettajia, käytetään yleisimmin nimitystä samanaikaisopetus. Samanaikaisopetusta on: 1. avustava opetus, jossa toinen opettaja opettaa, toinen kiertää avustamassa 2. rinnakkaisopetus, jossa opettajilla on omat oppilasryhmänsä luokassa, tai opetus on rinnakkaista, ja käytössä on työasemat tai pysäkit 3. täydentävä opetus, jossa tuntisuunnitelma on jaettu osiin opettajien kesken, tai opetus on peräkkäistä 4. tiimiopetus, jossa opettajat puhuvat vapaasti vuorotellen ja opetus on peräkkäistä, nopeasti limittyvää. Samanaikaisopetuksen mahdollistaa myös virtuaalitekniikka. Sen avulla pienillekin kouluille voidaan tarjota entistä monipuolisempia opetusmahdollisuuksia

18 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Opetustoimen lainsäädäntö korostaa kodin ja koulun yhteistyötä. Siihen voivat kuulua yleisimmin käytettyjen vanhempainiltojen, vanhempainvarttien, juhlien, tempausten lisäksi yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen. Opettajien ja oppilaan huoltajien näkökulmat ovat erilaiset, mutta kumpiakin tarvitaan. Yhteistyölle on tärkeää, että vanhemmat ja opettajat löytävät keskinäisen luottamuksen kasvatuskumppaneina. KERHOTOIMINTA Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhojen piiriin olisi tärkeää saada niitä oppilaita, joilla ei esimerkiksi perheen tuen puuttuessa ole mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen, esim. liikunnalliseen, kerhoharrastukseen koko perusopetuksen ajan. Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kunnissa kerhotoiminnan kehittämistä varten ja vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja koulujen toimintaa tullaan laatimaan laatukriteerit, jotka sisällytetään osaksi perusopetuksen laatukriteereitä

19 Pedagoginen arvio Oppimis suunnitelma Pedagoginen selvitys HOJKS

20 Pedagoginen arvio Oppilaan koulunkäynnin oppimisen tilanne kokonaisuutena Oppilaan saama yleinen tuki, kuten tukiopetus ja arvio sen vaikutuksista Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet Oppilaan vahvuudet Arvio siitä, millaisilla keinoilla (pedagoginen oppimisympäristö, oppilashuollollinen ym. tuki) oppilasta tulisi tukea Kirjallinen selvitys Käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä tai muualla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä -> kirjataan oppimissuunnitelmaan

21 Oppimissuunnitelma: Perusopetuslaki 16 a (642/2010) Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi suunnitelman laatimiseen osallistuneet

22 Pedagoginen selvitys Oppilaan saama tehostettu tuki ja koulunkäynnin kokonaistilanne Oppilaan oppimisen ja kehityksen eteneminen tehostetun tuen aikana Oppilaan vahvuudet, joille tukitoimet voidaan rakentaa Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset ongelmat Arvio siitä, millaisia tukitoimia tarvitaan Arvio siitä, tarvitaanko yhden tai useamman oppiaineen yksilöllistämistä ja perustelut yksilöllistämiselle Moniammatillisen ryhmän selvitys Tarvittaessa on täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä

23 HOJKS: Perusopetuslaki 17 A (642/2010) HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki suunnitelman laatimiseen osallistuneet

24

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA - käsikirja henkilöstölle TUEN TASOT ARVIOINTI - erityisen tuen päätös - pedagoginen selvitys tarkistusta varten tehdään 2. ja 6. luokan keväällä - HOJKS - säännöllinen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 4. OPPIMINEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 4.1. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4

MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 MÄNTSÄLÄN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset luvuissa 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1 ja 5.1.4 Sivistyslautakunta 26.8.2014 4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat

Oppilaan oppimisen etenemisestä selvityksen tehneet opettajat SUOMUSSALMEN KUNTA Perusopetus Arkistointiohje: SALASSA PIDETTÄVÄ Liite 2 PEDAGOGINEN SELVITYS Perustiedot Oppilas Nimi Osoite syntymäaika puh. Kansalaisuus äidinkieli Vanhemmat / huoltajat Huoltajan nimi

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI. 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen

Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin. 22.9.2012 Mika Sarkkinen Ohjeita kolmiportaisen tuen käytänteisiin 22.9.2012 Mika Sarkkinen Yleinen tuki Oppilaalla 1-2 tukimuotoa samanaikaisesti käytössä tukimerkinnät Wilmaan Kun huomataan vahvemman tuen tarve, tehdään pedagoginen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulukäynnin tukea koskeva lainsäädäntö käytännössä Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Taustaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen osuudet

Lisätiedot

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010)

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010) 7.4 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa 1 Sisällysluettelo Kolmiportainen tuki... 3 Yleinen tuki... 4 Tehostettu tuki... 5 Pedagoginen arvio... 6 Tehostetun tuen oppimissuunnitelma...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa

Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Kolmiportainen tuki Nousiaisten kunnan esi- ja perusopetuksessa Nousiainen Tammikuu 2012 Sisältö Sisältö...2 1 Nousiaisten koulut...2 2 Ennen koulua...2 2.1 Tukea tarvitsevien lasten päivähoito... 2 2.2

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta 2017-2021 1 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi Syntymäaika Päväkoti/ryhmä, puh.nro Lastentarhanopettaja Huomioitavaa esim. kieli/kielet, kulttuuri, katsomus jne. Aikaisempi kokemus ryhmästä Lapsen aikaisempi tuki "Minä olen

Lisätiedot

Tuen kolmiportaisuus

Tuen kolmiportaisuus Tuen kolmiportaisuus Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho & Katja Räisänen 13.4.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 61 lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis-

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 LAITILAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSSUUNNITELMALUONNOS 10.6.2011 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma Lempäälän kunta 2017-2021 1 7. ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

4.2 Tuen kolmiportaisuus - Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa

4.2 Tuen kolmiportaisuus - Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa 4.2 Tuen kolmiportaisuus - Pedagogisen tuen järjestäminen esi- ja perusopetuksessa 4.2.1 Tuen kolmiportaisuus Esiopetuksen ja perusopetuksen ensisijainen tehtävä on tarjota jokaiselle lapselle hänen ikäkautensa

Lisätiedot

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Kolmiportainen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus uusien normien mukaan Mitä lausuntojen kirjoittajien ja erityisen tuen päätöksen tekijöiden tulisi tietää Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Sisällys LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI... 0 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet... 0 7.2 Yleinen tuki... 3 7.3 Tehostettu tuki... 3 7.4 Erityinen tuki... 6 7.5 Perusopetuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011

Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Kokemäen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelma täydennykset ja muutokset 2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä. 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä. 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUKSESSA JA KASVATUKSESSA

AJANKOHTAISTA OPETUKSESSA JA KASVATUKSESSA 1 AJANKOHTAISTA OPETUKSESSA JA KASVATUKSESSA HANKKEITA, PERUSOPETUSLAKI, OPETUSSUUNNITELMAT KENTÄLLÄ KUULTUA JA KOETTUA LTO seminaari 9.10.2010, Vaasa Taina Huhtala, erityisopettaja Miksi hankkeita? 2

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT 1.8.2011 - 2 3 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset 2011

Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki LIITE 1 4.1. Yleinen tuki Opetushallituksen 29.10.2010 antamalla Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 muuttaminen ja täydentäminen määräyksellä oppimisen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot