YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan Kaikille suunnattu tuki YLEINEN TUKI Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan

2

3 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS Oppaan tavoitteena on selkiyttää oppilaiden parissa toimiville henkilöille mitä kolmiportainen tuki tarkoittaa käytännössä eli mitkä tukimuodot kussakin tuen vaiheessa ovat keskeisiä sekä miten tuen eri vaiheissa liikutaan. Oppaan laadinnassa on pyritty selkeään, konkreettiseen ja nopeasti informaatioita antavaan esitykseen. Tavoitteena on luoda yhteinen käytäntö koko kunnan alueella tuen käytännöistä eli ohjeistus siitä, miten kolmiportaista tukea Kauhavalla toteutetaan. Opas käsittää esi- ja perusopetuksen, jossa ei erikseen erotella luokka-asteita. Sisältö YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI LIITTEET

4 I YLEINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on satunnaista tai tilapäistä, ei kovin laajaa eikä intensiivistä

5 ERIYTTÄMINEN oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 6-7 opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa mm. perusasioiden osalta oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt pääosin yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset - mekaaniset tehtävät: luokkatason mukaisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät - satunnainen havaintomateriaalin käyttö lahjakas oppilas tavoitteita nostetaan mahdollisuuksien ja potentiaalin mukaan OPPILAANOHJAUS luokan/aineenopettajan koko luokalle tai oppilasryhmälle antamaa oppimisen / kasvun ohjaamista + opiskelustrategioiden systemaattinen opetus luokan/aineenopettajan yksilöllistä oppilaan ohjaamista satunnaisesti opinto-ohjaajan seuranta 7-9 lk:lla ohjauksellisissa asioissa TUKIOPETUS Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT tukioppilastoiminta tukioppilastoiminnan koulutusta tarjoaa MLL erityiskoulun konsultaatioapu oppilasasioissa, jotta varhainen ja välitön puuttuminen mahdollistuu - 5 -

6 JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden sijoittaminen luokassa, erityisesti, kun opettaja luokassa ainut aikuinen: samantasoiset lähekkäin muodostetaan ryhmiä, joissa osa oppilaista voi auttaa tukea tarvitsevia koulun tilojen käyttö omatoimiset oppilaat voivat siirtyä toiseen tilaan oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen työskentelemään itsenäisesti oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppiainekohtaisesti jakotuntien ryhmäjaot ryhmäjaot (onnistuu ei-kuljetettavilla) joustavat ryhmäjaot, oppilas voi siirtyä ryhmästä toiseen oppilas opiskelee ko. ryhmässä tarvittavan ajan voidaan käyttää esim. poissaolojen jälkeen avustajan käyttö soveltuvin osin palkkitunnit oppisisältöjen palkittaminen aihealueittain rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppimateriaalit voidaan käyttää tukiopetusmateriaalia ja/tai yksilölliseen oppimäärään tarkoitettua materiaalia OPPILASHUOLLON TUKI keskeinen tukimuoto ongelmien ennaltaehkäisyssä toimivat käytänteet oppilashuollollisissa asioissa luokan/aineopettaja ja muu aikuinen seuraa oppilaan tilannetta ja tarvittaessa konsultoi oppilashuoltoryhmän henkilöstöä oppilashuollon jäsenen aktiivinen rooli eli hän voi tulla luokkaan havainnoimaan ja arvioimaan muun avun tarvetta yhteistyössä opettajan kanssa OPPIMISSUUNNITELMA tarvittaessa henkilökohtaisen oppimisen tueksi, tiedot pohjana pedagogisen arvion tekemiseen - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta yleisten tukimuotojen riittävyyden arviointi lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma - 6 -

7 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina taikka pienryhmässä jaksoittain. reagoidaan jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin - oppimisvaikeudet - sopeutumis vaikeudet - tarkkaavaisuuden ongelmat APUVÄLINEET lähinnä pedagogisia ja opiskeluun sekä oppiaineisiin liittyviä apuvälineitä, kuten helmitaulu, tietokone, kiilatyyny, sermi ja kynätuki. käytetään tarpeen mukaan, oppilaan lähtökohdista käsin AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK Sivistystoimi vastaa perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joka koskee 1-2-luokkalaisia. Kauhavalla toimintaa järjestetään usealla koululla pääsääntöisesti klo Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on myös tukea perheitä murrosvaiheessa, jossa lapsi aloittaa koulunkäynnin. Lapsen mahdollisuus viettää turvallista aikaa koulun jälkeen helpottaa vanhempia perhe-elämän ja työn yhteensovittamisessa ja vähentää huolta lapsen pärjäämisestä. ESIOPETUKSEN PÄIVÄHOITO Kauhavalla sivistystoimi järjestää esioppilaiden päivähoidon pääsääntöisesti kouluilla. Toistaiseksi Alahärmän ja Kortesjärven alueilla esiopetukseen liittyvä päivähoito on järjestetty yhteistyössä sivistystoimen ja kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa niin, että Alahärmässä Metsäkulman ja Voltin päiväkodeissa sekä Kortesjärvellä Sateenkaarentuvan päiväkodissa on esiopetusta ja siihen liittyvää päivähoitoa. Koulujen esiopetusryhmissä olevien lasten päivähoidon järjestää sivistystoimi. Päivähoidon tavoitteena on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOITO lakisääteinen palvelu esioppilaille järjestetään perheen hoitotarpeen mukaan 1. lk:n alkuun saakka - 7 -

8 II TEHOSTETTU TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on säännöllistä, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti enemmän kuin yksi tukimuoto

9 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki yhteistyössä huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma OPPIMISSUUNNITELMA henkilökohtaisen oppimisen tueksi - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta - tehostettujen tukimuotojen riittävyyden ja tarpeen arviointi - pohjana HOJKSin laadintaan, jos tarvitaan oppilaan opiskelun erityistä tukea maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa pienryhmässä tai yksilöllisesti taikka samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina. reagoidaan suunnitelmallisesti ja jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin puheen- ja kielenkehityksen häiriöt oppimisvaikeudet sopeutumis vaikeudet tarkkaavaisuuden ongelmat säännöllisesti tai jaksoittain tarpeen mukaan. AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä/osittaista tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan tuki intensiivisempää kuin yleisen tuen vaiheessa OHJAUS- JA TUKIPALVELUT VALTERI -palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet - 9 -

10 ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 5-6 suuntaa antava ohjeistus: oppiaineen arvosana on tyydyttävä opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan, suhteutetaan oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa, mm. perusasioiden osalta sekä kokeissa oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt oppimissuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset (yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa) - mekaaniset tehtävät: vähennetään määrällisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät tai tuetaan niiden oppimista esim. piirtämällä/kuvittamalla auki ja mallittamalla ratkaisuprosesseja - eritasoisia tekstejä, opetusmateriaalina voidaan käyttää osittain yksilölliseen opiskeluun tarkoitettua materiaalia, selkotekstit apu- ja havaintomateriaalin säännöllinen käyttö menetelmät - kirjallinen esitys perusasioissa - soveltavissa ja vaativissa tehtävissä suullisuuden käyttö - koejärjestelyjen eriyttäminen - visualisointi, monikanavainen opetus opetusjärjestelyt - opiskelu pääosin omassa luokassa - joustavat ryhmittelyt, jatkuva - luokka-avustajan tuki - luokan/ainenopettajan antama tukiopetus aina tarvittaessa - säännöllinen osa-aikainen erityisopetus oppilashuollon tuki ja seuranta OPPILAANOHJAUS ohjauksen pääpaino yksilöohjauksessa myös luokkamuotoista ohjausta oppilashuoltoryhmän seuranta jatkuva seuranta tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetuksessa tehostetun tuen vaiheessa ovat voimassa yleisen tuen kohdalla mainitut periaatteet. On huomattava, että oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tämä on otettava huomioon keskusteluissa mm. oppilaan huoltajien kanssa

11 Tukiopetus sisältyy keskeisenä osana oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Sen ja esim. osa-aikaisen erityisopetuksen on muodostettava ehyt kokonaisuus oppiaineiden tuen kokonaisuutta rakennettaessa. APUVÄLINEET apuvälineet kohdennettuja tukea tarvitsevaan alueeseen, yksilölliset ja erityisapuvälineet yleisempien rinnalla esim. tietokoneessa isompi näyttö, puhesyntetisaattori JOUSTAVAT RYHMITTELYT Yleisen tuen mallien lisäksi oppilaskohtaiset lisätuen muodot, kuten tukiopetus, osaaikainen erityisopetus ja varhennettu esiopetus. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä -> annetaan erityistä tukea

12 III ERITYINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on kokoaikaista, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti useita tukimuotoja

13 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki tiivis yhteistyö huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen selvitys ja HOJKS HOJKS Perusopetuslain mukaan jokaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman sisältö on määritelty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010, 20 22). tehdään hyväksytylle lomakkeelle, joka tulostetaan allekirjoituksia varten (siirretään myöhemmin Primus-hallinto-ohjelmaan) tekee erityisluokanopettaja, luokanopettaja tai ko. oppiaineen opettaja (tuntiopettaja/lehtori) riippuen yksilöllistetyistä oppiaineista, erityisopettaja osallistuu tarpeen mukaan muut yhteistyötahot ja oppilaan huoltajat osallistuvat tekemiseen mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella tehdään ja päivitetään marraskuun loppuun mennessä, sen jälkeen tehtyjen erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden osalta kuukauden kuluessa siirtopäätöksestä, erityisluokilla em. aika on kolme kuukautta tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa, tarvittaessa useamminkin KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS Kokoaikainen erityisopetus edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisoppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), ja hänen edistymistään arvioidaan jatkuvasti. APUVÄLINEET Apuvälineiden hankinta Apuvälineitä voi hankkia muun muassa Seinäjoen Respectan myymälästä tai lukuisista nettikaupoista, mm. Respectasta (www.respecta.fi), Mikkelin apuvälinepalvelusta (www.mikkelinapuvaline.fi) ja Quirumedistä (www.quirumed.com). Neuvolan kautta saa mm. vaippoja, vessanpöntön supistajia ja ruokailuun ruokalappuja. Sairaalan apuvälinevuokraamo ei lainaa koululle apuvälineitä (syksy 2009). Apuvälineet lainataan vain oppilaan henkilökohtaiseen käyttöön kotiin. Kommunikoinnin apuvälineet Kommunikoinnin apuvälineet Tikoteekista, esim. kommunikaatiokansio. Kommunikaatiokansioita saa myös Ruskeasuon kouluta. Lääkärin lähete vaaditaan kansiota varten. Kuvien tekemiseen tietokoneella Boardmaker-ohjelma (myynti mm. Compaid) tai opetuskäytössä kätevämpi symbolikirjoitus

14 Liikkumisen apuvälineet Kävelytuki, pyörätuoli, tukikengät, kävelysauvat, jalkatuet, istumiseen tukivyöt ja selän taakse tuki, istuessa jalkojen alle koroke, esteettömän liikkumisen mahdollistava luiska ja pyörätuolihissi, vessassa tukikaiteet. Päivittäisen toiminnan apuvälineet Silmälasit, kuulolaite ja ryhmäkuuntelulaite, erilaiset tukivyöt, lycrabody, liukueste tuolille, vessanpöntön supistaja, kynätuet, muotoiltu lusikka, säädettävä tuoli, ruokalaput. AVUSTAJAPALVELUT Koulukohtaiset avustajat. Avustamisen tarve vaihtelee oppilaskohtaisesti, vaikeimmin vammaiset oppilaat tarvitsevat henkilökohtaista avustamista koko koulupäivän. Avustajien lopullinen tarve katsotaan koulun aloitusvaiheessa. Avustamisen tarpeen määrän arvioivat opettaja/opettajat. Avustajien työtunnit määritellään todellisen tarpeen mukaan (esim. työaikojen vaihtelut). Koulun johtaja huolehtii avustajien ammatillisuudesta. Avustajan toimipaikat tarkastellaan lukuvuosittain. Avustajia kierrätetään tarpeen mukaan. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT erityiskoulun palvelut esim. Moon-toiminta, asumis- ja itsenäistymisharjoittelua VALTERI-palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet Tikoteekki puhevammaisten kommunikointi - puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi tietotekniikan avulla vammaisten tietotekniikan käyttö Datero erityisryhmien tietotekniikkakeskus ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä koenumerot olisivat ko. oppiaineessa 4-5 jos ei menetelmällisestä tuesta ja annetuista tukitoimista huolimatta kykene saavuttamaan alinta hyväksyttyä arvosanaa suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä oppiaineen arvosana olisi heikko arvosana 5 on hyväksyttävä oppimäärän suoritus; itsetuntoa tulee rakentaa koulussa muilla konstein henkilökohtaisessa opetuksen järjestämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden rajoissa keskitytään suuriin linjoihin, peruskäsitteisiin ja periaatteisiin

15 aika, oppiaineksen syvyys ja laajuus, menetelmät, työtavat ja materiaalit, oppisisällöt, oppimisympäristö sekä opetusjärjestelyt määritellään HOJKSissa tuen lisämuoto muiden tukimuotojen rinnalla, ei keskeinen tukimuoto OPPILAANOHJAUS säännöllinen yksilöohjaus tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetus ei ole niin keskeisessä osassa oppilaan opiskelun tukemisessa kuin edellisissä tuen portaissa. Painotus siirtyy osa-aikaisen ja kokoaikaisen erityisopetuksen alueelle. Kuitenkin oppilaan kokonaistilanne ja oppimisympäristön tilanne määrittelevät tukiopetuksen osuuden. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS oppilas, jolla jonkin aineen oppimistavoitteet on yksilöllistetty, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muussa aineessa, jota hän opiskelee yleisen opetussuunnitelman vaatimustason mukaan. JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä avustajan kanssa soveltuvin osin, esim. oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen oppilas voi oppimisedellytystensä mukaisesti integroitua yleisopetuksen ryhmään AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK järjestetään vammaispalvelulain mukaisesti kehitysvammaisille lapsille perheen tarpeen mukaan koko perusopetuksen ajan PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Lapsi otetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei voida lapsen vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää viisi vuotta. Myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna (kuusivuotiaana) lapselle annetaan esiopetusta. Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ja perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella, lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää kuusi vuotta. Perusopetuslain mukaan lapsi voidaan siirtää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin myös esi- ja perusopetuksen aikana. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun lapsi sairastuu tai vammautuu vakavasti koulunkäynnin aikana

16 TOIMINTA-ALUEITTAIN OPETUS Kehitysvammaisten opetuksen tavoitteena on oppia jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taitoja. Vuonna 2004 päivitettyyn opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. HOJKS: ssa määritellään jokaisen osa-alueen tavoitteet yksilöllisesti. Itsesäätelyyn tarvittavien taitojen harjaannuttaminen on tärkeä osa opetusta. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä kokonaisja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Opetuksen tavoitteena on edetä seuraavilla osa-alueilla: motoristen toimintojen suunnittelu ja ohjaus, tasapaino, koordinaatio, rytmi, kestävyys ja lihasvoima. Kommunikaatiotaitojen opetuksessa tavoitteena on löytää oppilaalle sopiva kommunikaatiokeino. Opetus sisältää orientoitumisreaktiota vahvistavia harjoituksia. Opetuksessa tulee käsitellä kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista, sekä käyttöä ja ajattelua. Tavoitteena on, että oppilas ilmaisee itseään ja ymmärtää muita. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksessa edetään oppilaan yksilöllisyys huomioiden katsekontaktin ja itsehallinnan harjoittelusta siihen, että oppilas on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan aktiivinen osallistuminen ja itsenäistyminen mahdollisimman monella osa-alueella. Opetuksessa käsitellään ruokailutapoihin, terveyteen, asumiseen, elämäntaitoihin ja omatoimisuuteen liittyviä asioita. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas käyttää aistejaan ympäristön hahmottamiseen. Opetus sisältää muun muassa aistien harjoittamista, valintojen ja luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. MOON-TOIMINTA Moon-toiminta on yksilöllisesti suunniteltua, itsenäistymistä ja työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Moon-toiminta ohjaa nuoria itsenäiseen elämään. Toiminta pyrkii tukemaan nuoren sosiaalisen verkoston muodostumista ja vahvistumista sekä yhteiskuntaan integroitumista. Tavoitteena on saada nuorelle oma asunto ja työpaikka. Asiakkaat voivat aloittaa Moon-toiminnan jo kouluaikana 12 ikävuoden jälkeen. Moon-toiminnassa on osallistumismaksu, ja osallistumisesta laaditaan sopimus. Moon-toimintaan kuuluvat yksilölliset itsenäistymisharjoittelut, vapaa-ajan toiminnot, kokemus- ja elämysmaailman rikastuttaminen, voimaantuminen ja itsenäinen päätöksenteko sekä työelämäharjoittelut ja tuettu työllistyminen. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan viikoittain viikkosuunnitelma, josta näkyvät työ- ja koulupäivät sekä vapaa-ajan toiminnot. Viikkosuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon asiakkaan omat toiveet, tavoitteet ja voimavarat sekä asuinpaikkakunnan ja lähikuntien tarjoamat mahdollisuudet. Moontoiminnan ohjaajana toimii työssäkäyntiavustaja. Työssäkäyntiavustajan ja erityisluokanopettajan yhteistyö on tärkeää toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

17 TUETUN TYÖLLISTYMISEN 10. LUOKKA Pihlajapuiston koulussa toimii tuetun työllistymisen 10. luokka. Luokalle pääsyä anotaan Kauhavan sivistyslautakunnalta tarvittavien lausuntojen pohjalta. Erityisluokanopettajan suositus ja tuetun työllistymisen asiantuntijan arvio ovat välttämättömiä. Tuetun työllistymisen 10. luokan tavoitteisiin kuuluu mm. oppilaan yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen ja työelämään tutustuminen. Oppilaanohjausta antaa tuetun työllistymisen asiantuntija. Lukuvuoden aikana toteutetaan itsenäistymisharjoitteluja Tuettu työllistyminen ry:n harjoitteluasunnoilla Kauhavan Etelärannassa, työssäkäyntiavustajien työn ohjauksesta huolehtii tuetun työllistymisen asiantuntija. Tuetun työllistymisen 10. luokkaan sisältyy myös TET-harjoittelujaksoja. Harjoittelut toteutetaan yksilöllisten suunnitelmien mukaan. Harjoittelujaksot suoritetaan ensisijaisesti avoimilla työmarkkinoilla (yrityksissä, kunnan tai valtion työpaikoilla ym.), joissa työssäkäyntiavustajan tukea on saatavilla. Työharjoittelut arvioidaan (ohjaaja, työnantaja, itsearviointi). Työharjoitteluiden tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan työllistyä myöhemmin avoimille työmarkkinoille. Tuetun työllistymisen 10. luokalla hyödynnetään Moon-toimintaa kokonaisvaltaisen kuntoutuksen näkökulmasta. Yhteistyössä asiakkaan, huoltajien, sosiaalitoimen ja esimerkiksi Erityisneuvola Silmun kanssa mietitään asiakkaan jatko-opiskelupaikka. Yksilöllisesti mietitään tulevan elämän polkua, esim. Ammattiopisto Luovin opintojen jälkeen asiakas voi tulla mukaan Tuettu työllistyminen ry:n toimintaan ja Moon-toimintaan. Yhteistyö erityisoppilaitosten kanssa on tärkeää työssäoppimisjaksoilla ja ammattiopintojen jälkeen. TIIMIOPETTAJUUS Useamman opettajan (esim. aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja) yhdessä muodostama kokonaisuus, jossa opetuksen suunnittelu ja/tai toteutus tehdään yhdessä. Tiimissä voi olla mukana myös muita koulun toimintaa osallistuvia henkilöitä, esim. koulunkäyntiavustajat. SAMANAIKAISOPETUS Työtavasta, jossa samaa ryhmää opettaa kaksi tai useampia opettajia, käytetään yleisimmin nimitystä samanaikaisopetus. Samanaikaisopetusta on: 1. avustava opetus, jossa toinen opettaja opettaa, toinen kiertää avustamassa 2. rinnakkaisopetus, jossa opettajilla on omat oppilasryhmänsä luokassa, tai opetus on rinnakkaista, ja käytössä on työasemat tai pysäkit 3. täydentävä opetus, jossa tuntisuunnitelma on jaettu osiin opettajien kesken, tai opetus on peräkkäistä 4. tiimiopetus, jossa opettajat puhuvat vapaasti vuorotellen ja opetus on peräkkäistä, nopeasti limittyvää. Samanaikaisopetuksen mahdollistaa myös virtuaalitekniikka. Sen avulla pienillekin kouluille voidaan tarjota entistä monipuolisempia opetusmahdollisuuksia

18 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Opetustoimen lainsäädäntö korostaa kodin ja koulun yhteistyötä. Siihen voivat kuulua yleisimmin käytettyjen vanhempainiltojen, vanhempainvarttien, juhlien, tempausten lisäksi yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen. Opettajien ja oppilaan huoltajien näkökulmat ovat erilaiset, mutta kumpiakin tarvitaan. Yhteistyölle on tärkeää, että vanhemmat ja opettajat löytävät keskinäisen luottamuksen kasvatuskumppaneina. KERHOTOIMINTA Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhojen piiriin olisi tärkeää saada niitä oppilaita, joilla ei esimerkiksi perheen tuen puuttuessa ole mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen, esim. liikunnalliseen, kerhoharrastukseen koko perusopetuksen ajan. Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kunnissa kerhotoiminnan kehittämistä varten ja vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja koulujen toimintaa tullaan laatimaan laatukriteerit, jotka sisällytetään osaksi perusopetuksen laatukriteereitä

19 Pedagoginen arvio Oppimis suunnitelma Pedagoginen selvitys HOJKS

20 Pedagoginen arvio Oppilaan koulunkäynnin oppimisen tilanne kokonaisuutena Oppilaan saama yleinen tuki, kuten tukiopetus ja arvio sen vaikutuksista Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet Oppilaan vahvuudet Arvio siitä, millaisilla keinoilla (pedagoginen oppimisympäristö, oppilashuollollinen ym. tuki) oppilasta tulisi tukea Kirjallinen selvitys Käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä tai muualla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä -> kirjataan oppimissuunnitelmaan

21 Oppimissuunnitelma: Perusopetuslaki 16 a (642/2010) Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi suunnitelman laatimiseen osallistuneet

22 Pedagoginen selvitys Oppilaan saama tehostettu tuki ja koulunkäynnin kokonaistilanne Oppilaan oppimisen ja kehityksen eteneminen tehostetun tuen aikana Oppilaan vahvuudet, joille tukitoimet voidaan rakentaa Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset ongelmat Arvio siitä, millaisia tukitoimia tarvitaan Arvio siitä, tarvitaanko yhden tai useamman oppiaineen yksilöllistämistä ja perustelut yksilöllistämiselle Moniammatillisen ryhmän selvitys Tarvittaessa on täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä

23 HOJKS: Perusopetuslaki 17 A (642/2010) HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki suunnitelman laatimiseen osallistuneet

24

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017

Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Haminan kaupungin ERITYISOPETUKSEN, OPINTO-OHJAUKSEN JA OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011-2017 Päivitetty 29.4.2010 Erityisopetuksen, opinto-ohjauksen ja oppilashuollon kehittämissuunnitelman päivityksestä

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot