YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan Kaikille suunnattu tuki YLEINEN TUKI Arviointi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan

2

3 KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS Oppaan tavoitteena on selkiyttää oppilaiden parissa toimiville henkilöille mitä kolmiportainen tuki tarkoittaa käytännössä eli mitkä tukimuodot kussakin tuen vaiheessa ovat keskeisiä sekä miten tuen eri vaiheissa liikutaan. Oppaan laadinnassa on pyritty selkeään, konkreettiseen ja nopeasti informaatioita antavaan esitykseen. Tavoitteena on luoda yhteinen käytäntö koko kunnan alueella tuen käytännöistä eli ohjeistus siitä, miten kolmiportaista tukea Kauhavalla toteutetaan. Opas käsittää esi- ja perusopetuksen, jossa ei erikseen erotella luokka-asteita. Sisältö YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI LIITTEET

4 I YLEINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on satunnaista tai tilapäistä, ei kovin laajaa eikä intensiivistä

5 ERIYTTÄMINEN oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 6-7 opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa mm. perusasioiden osalta oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt pääosin yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset - mekaaniset tehtävät: luokkatason mukaisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät - satunnainen havaintomateriaalin käyttö lahjakas oppilas tavoitteita nostetaan mahdollisuuksien ja potentiaalin mukaan OPPILAANOHJAUS luokan/aineenopettajan koko luokalle tai oppilasryhmälle antamaa oppimisen / kasvun ohjaamista + opiskelustrategioiden systemaattinen opetus luokan/aineenopettajan yksilöllistä oppilaan ohjaamista satunnaisesti opinto-ohjaajan seuranta 7-9 lk:lla ohjauksellisissa asioissa TUKIOPETUS Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT tukioppilastoiminta tukioppilastoiminnan koulutusta tarjoaa MLL erityiskoulun konsultaatioapu oppilasasioissa, jotta varhainen ja välitön puuttuminen mahdollistuu - 5 -

6 JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden sijoittaminen luokassa, erityisesti, kun opettaja luokassa ainut aikuinen: samantasoiset lähekkäin muodostetaan ryhmiä, joissa osa oppilaista voi auttaa tukea tarvitsevia koulun tilojen käyttö omatoimiset oppilaat voivat siirtyä toiseen tilaan oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen työskentelemään itsenäisesti oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppiainekohtaisesti jakotuntien ryhmäjaot ryhmäjaot (onnistuu ei-kuljetettavilla) joustavat ryhmäjaot, oppilas voi siirtyä ryhmästä toiseen oppilas opiskelee ko. ryhmässä tarvittavan ajan voidaan käyttää esim. poissaolojen jälkeen avustajan käyttö soveltuvin osin palkkitunnit oppisisältöjen palkittaminen aihealueittain rinnakkaisluokan opettajan ja / tai erityisopettajan kanssa oppimateriaalit voidaan käyttää tukiopetusmateriaalia ja/tai yksilölliseen oppimäärään tarkoitettua materiaalia OPPILASHUOLLON TUKI keskeinen tukimuoto ongelmien ennaltaehkäisyssä toimivat käytänteet oppilashuollollisissa asioissa luokan/aineopettaja ja muu aikuinen seuraa oppilaan tilannetta ja tarvittaessa konsultoi oppilashuoltoryhmän henkilöstöä oppilashuollon jäsenen aktiivinen rooli eli hän voi tulla luokkaan havainnoimaan ja arvioimaan muun avun tarvetta yhteistyössä opettajan kanssa OPPIMISSUUNNITELMA tarvittaessa henkilökohtaisen oppimisen tueksi, tiedot pohjana pedagogisen arvion tekemiseen - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta yleisten tukimuotojen riittävyyden arviointi lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma - 6 -

7 OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina taikka pienryhmässä jaksoittain. reagoidaan jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin - oppimisvaikeudet - sopeutumis vaikeudet - tarkkaavaisuuden ongelmat APUVÄLINEET lähinnä pedagogisia ja opiskeluun sekä oppiaineisiin liittyviä apuvälineitä, kuten helmitaulu, tietokone, kiilatyyny, sermi ja kynätuki. käytetään tarpeen mukaan, oppilaan lähtökohdista käsin AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK Sivistystoimi vastaa perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta, joka koskee 1-2-luokkalaisia. Kauhavalla toimintaa järjestetään usealla koululla pääsääntöisesti klo Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on myös tukea perheitä murrosvaiheessa, jossa lapsi aloittaa koulunkäynnin. Lapsen mahdollisuus viettää turvallista aikaa koulun jälkeen helpottaa vanhempia perhe-elämän ja työn yhteensovittamisessa ja vähentää huolta lapsen pärjäämisestä. ESIOPETUKSEN PÄIVÄHOITO Kauhavalla sivistystoimi järjestää esioppilaiden päivähoidon pääsääntöisesti kouluilla. Toistaiseksi Alahärmän ja Kortesjärven alueilla esiopetukseen liittyvä päivähoito on järjestetty yhteistyössä sivistystoimen ja kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa niin, että Alahärmässä Metsäkulman ja Voltin päiväkodeissa sekä Kortesjärvellä Sateenkaarentuvan päiväkodissa on esiopetusta ja siihen liittyvää päivähoitoa. Koulujen esiopetusryhmissä olevien lasten päivähoidon järjestää sivistystoimi. Päivähoidon tavoitteena on tukea lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOITO lakisääteinen palvelu esioppilaille järjestetään perheen hoitotarpeen mukaan 1. lk:n alkuun saakka - 7 -

8 II TEHOSTETTU TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on säännöllistä, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti enemmän kuin yksi tukimuoto

9 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki yhteistyössä huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma OPPIMISSUUNNITELMA henkilökohtaisen oppimisen tueksi - lomakepohja on Kauhavan intranetissä eriyttämisen suunnittelu ja toteutus auttaa oppilasta sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun oppilaan kehityksen seuranta - tehostettujen tukimuotojen riittävyyden ja tarpeen arviointi - pohjana HOJKSin laadintaan, jos tarvitaan oppilaan opiskelun erityistä tukea maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimissuunnitelma lahjakkaan oppilaan oppimissuunnitelma OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS muun opetuksen ohessa pienryhmässä tai yksilöllisesti taikka samanaikaisopetuksena erityisopettaja luokanopettajan/ aineenopettajan työparina. reagoidaan suunnitelmallisesti ja jousta vasti oppimisen ja koulunkäynnin ongelmatilanteisiin puheen- ja kielenkehityksen häiriöt oppimisvaikeudet sopeutumis vaikeudet tarkkaavaisuuden ongelmat säännöllisesti tai jaksoittain tarpeen mukaan. AVUSTAJAPALVELUT tilapäistä/osittaista tukea oppilaan tuen tarpeen ja luokan kokonaistilanteen mukaan tuki intensiivisempää kuin yleisen tuen vaiheessa OHJAUS- JA TUKIPALVELUT VALTERI -palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet - 9 -

10 ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: koenumerot ko. oppiaineessa 5-6 suuntaa antava ohjeistus: oppiaineen arvosana on tyydyttävä opetukseen käytettävä aika - pääsääntöisesti muun luokan mukaan, suhteutetaan oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin - aihe- ja tapauskohtaisesti käytetään enemmän aikaa, mm. perusasioiden osalta sekä kokeissa oppiaines: syvyys, laajuus, sisällöt, materiaalit - oppisisällöt oppimissuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaiset (yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden rajoissa) - mekaaniset tehtävät: vähennetään määrällisesti - sanalliset tehtävät: poistetaan vaikeimmat tehtävät tai tuetaan niiden oppimista esim. piirtämällä/kuvittamalla auki ja mallittamalla ratkaisuprosesseja - eritasoisia tekstejä, opetusmateriaalina voidaan käyttää osittain yksilölliseen opiskeluun tarkoitettua materiaalia, selkotekstit apu- ja havaintomateriaalin säännöllinen käyttö menetelmät - kirjallinen esitys perusasioissa - soveltavissa ja vaativissa tehtävissä suullisuuden käyttö - koejärjestelyjen eriyttäminen - visualisointi, monikanavainen opetus opetusjärjestelyt - opiskelu pääosin omassa luokassa - joustavat ryhmittelyt, jatkuva - luokka-avustajan tuki - luokan/ainenopettajan antama tukiopetus aina tarvittaessa - säännöllinen osa-aikainen erityisopetus oppilashuollon tuki ja seuranta OPPILAANOHJAUS ohjauksen pääpaino yksilöohjauksessa myös luokkamuotoista ohjausta oppilashuoltoryhmän seuranta jatkuva seuranta tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetuksessa tehostetun tuen vaiheessa ovat voimassa yleisen tuen kohdalla mainitut periaatteet. On huomattava, että oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Tämä on otettava huomioon keskusteluissa mm. oppilaan huoltajien kanssa

11 Tukiopetus sisältyy keskeisenä osana oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Sen ja esim. osa-aikaisen erityisopetuksen on muodostettava ehyt kokonaisuus oppiaineiden tuen kokonaisuutta rakennettaessa. APUVÄLINEET apuvälineet kohdennettuja tukea tarvitsevaan alueeseen, yksilölliset ja erityisapuvälineet yleisempien rinnalla esim. tietokoneessa isompi näyttö, puhesyntetisaattori JOUSTAVAT RYHMITTELYT Yleisen tuen mallien lisäksi oppilaskohtaiset lisätuen muodot, kuten tukiopetus, osaaikainen erityisopetus ja varhennettu esiopetus. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä -> annetaan erityistä tukea

12 III ERITYINEN TUKI Oppilaan tarvitsema tuki on kokoaikaista, laajaa ja intensiivistä. Käytössä on samanaikaisesti useita tukimuotoja

13 OPPILASHUOLLON TUKI oppimisen ja koulunkäynnin tuki tiivis yhteistyö huoltajien kanssa oppilashuoltoryhmän henkilöstön konsultaatio oppilaan asian käsittely ja seuranta oppilashuoltoryhmässä moniammatillisesti toteutettu pedagoginen selvitys ja HOJKS HOJKS Perusopetuslain mukaan jokaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman sisältö on määritelty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010, 20 22). tehdään hyväksytylle lomakkeelle, joka tulostetaan allekirjoituksia varten (siirretään myöhemmin Primus-hallinto-ohjelmaan) tekee erityisluokanopettaja, luokanopettaja tai ko. oppiaineen opettaja (tuntiopettaja/lehtori) riippuen yksilöllistetyistä oppiaineista, erityisopettaja osallistuu tarpeen mukaan muut yhteistyötahot ja oppilaan huoltajat osallistuvat tekemiseen mahdollisuuksien mukaan syyslukukaudella tehdään ja päivitetään marraskuun loppuun mennessä, sen jälkeen tehtyjen erityisopetukseen siirrettyjen tai otettujen oppilaiden osalta kuukauden kuluessa siirtopäätöksestä, erityisluokilla em. aika on kolme kuukautta tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa, tarvittaessa useamminkin KOKOAIKAINEN ERITYISOPETUS Kokoaikainen erityisopetus edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisoppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), ja hänen edistymistään arvioidaan jatkuvasti. APUVÄLINEET Apuvälineiden hankinta Apuvälineitä voi hankkia muun muassa Seinäjoen Respectan myymälästä tai lukuisista nettikaupoista, mm. Respectasta (www.respecta.fi), Mikkelin apuvälinepalvelusta (www.mikkelinapuvaline.fi) ja Quirumedistä (www.quirumed.com). Neuvolan kautta saa mm. vaippoja, vessanpöntön supistajia ja ruokailuun ruokalappuja. Sairaalan apuvälinevuokraamo ei lainaa koululle apuvälineitä (syksy 2009). Apuvälineet lainataan vain oppilaan henkilökohtaiseen käyttöön kotiin. Kommunikoinnin apuvälineet Kommunikoinnin apuvälineet Tikoteekista, esim. kommunikaatiokansio. Kommunikaatiokansioita saa myös Ruskeasuon kouluta. Lääkärin lähete vaaditaan kansiota varten. Kuvien tekemiseen tietokoneella Boardmaker-ohjelma (myynti mm. Compaid) tai opetuskäytössä kätevämpi symbolikirjoitus

14 Liikkumisen apuvälineet Kävelytuki, pyörätuoli, tukikengät, kävelysauvat, jalkatuet, istumiseen tukivyöt ja selän taakse tuki, istuessa jalkojen alle koroke, esteettömän liikkumisen mahdollistava luiska ja pyörätuolihissi, vessassa tukikaiteet. Päivittäisen toiminnan apuvälineet Silmälasit, kuulolaite ja ryhmäkuuntelulaite, erilaiset tukivyöt, lycrabody, liukueste tuolille, vessanpöntön supistaja, kynätuet, muotoiltu lusikka, säädettävä tuoli, ruokalaput. AVUSTAJAPALVELUT Koulukohtaiset avustajat. Avustamisen tarve vaihtelee oppilaskohtaisesti, vaikeimmin vammaiset oppilaat tarvitsevat henkilökohtaista avustamista koko koulupäivän. Avustajien lopullinen tarve katsotaan koulun aloitusvaiheessa. Avustamisen tarpeen määrän arvioivat opettaja/opettajat. Avustajien työtunnit määritellään todellisen tarpeen mukaan (esim. työaikojen vaihtelut). Koulun johtaja huolehtii avustajien ammatillisuudesta. Avustajan toimipaikat tarkastellaan lukuvuosittain. Avustajia kierrätetään tarpeen mukaan. OHJAUS- JA TUKIPALVELUT erityiskoulun palvelut esim. Moon-toiminta, asumis- ja itsenäistymisharjoittelua VALTERI-palveluverkosto koulutus, materiaalit, ohjauskäynnit, konsultaatio ja tukijaksot. tuen tarpeen alueita: autismin kirjo, kieli ja kommunikaatio, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen ja motoriikka, monivammaisuus, neurologiset sairaudet, pitkäaikaissairaudet Tikoteekki puhevammaisten kommunikointi - puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi tietotekniikan avulla vammaisten tietotekniikan käyttö Datero erityisryhmien tietotekniikkakeskus ERIYTTÄMINEN oppilas, jolla on oppimisvaikeuksia suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä koenumerot olisivat ko. oppiaineessa 4-5 jos ei menetelmällisestä tuesta ja annetuista tukitoimista huolimatta kykene saavuttamaan alinta hyväksyttyä arvosanaa suuntaa antava ohjeistus: ilman yksilöllistämistä oppiaineen arvosana olisi heikko arvosana 5 on hyväksyttävä oppimäärän suoritus; itsetuntoa tulee rakentaa koulussa muilla konstein henkilökohtaisessa opetuksen järjestämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden rajoissa keskitytään suuriin linjoihin, peruskäsitteisiin ja periaatteisiin

15 aika, oppiaineksen syvyys ja laajuus, menetelmät, työtavat ja materiaalit, oppisisällöt, oppimisympäristö sekä opetusjärjestelyt määritellään HOJKSissa tuen lisämuoto muiden tukimuotojen rinnalla, ei keskeinen tukimuoto OPPILAANOHJAUS säännöllinen yksilöohjaus tiivis yhteistyö huoltajien kanssa TUKIOPETUS Tukiopetus ei ole niin keskeisessä osassa oppilaan opiskelun tukemisessa kuin edellisissä tuen portaissa. Painotus siirtyy osa-aikaisen ja kokoaikaisen erityisopetuksen alueelle. Kuitenkin oppilaan kokonaistilanne ja oppimisympäristön tilanne määrittelevät tukiopetuksen osuuden. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS oppilas, jolla jonkin aineen oppimistavoitteet on yksilöllistetty, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muussa aineessa, jota hän opiskelee yleisen opetussuunnitelman vaatimustason mukaan. JOUSTAVAT RYHMITTELYT oppilaiden jakaminen ryhmiin opinnoissa etenemisen mukaisesti yhteistyössä avustajan kanssa soveltuvin osin, esim. oppitunnin opetusosuuden / yhteisen osuuden jälkeen oppilas voi oppimisedellytystensä mukaisesti integroitua yleisopetuksen ryhmään AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA, LK järjestetään vammaispalvelulain mukaisesti kehitysvammaisille lapsille perheen tarpeen mukaan koko perusopetuksen ajan PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Lapsi otetaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei voida lapsen vamman tai sairauden vuoksi saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää viisi vuotta. Myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna (kuusivuotiaana) lapselle annetaan esiopetusta. Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ja perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella, lapsella on oikeus esiopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää kuusi vuotta. Perusopetuslain mukaan lapsi voidaan siirtää pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin myös esi- ja perusopetuksen aikana. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun lapsi sairastuu tai vammautuu vakavasti koulunkäynnin aikana

16 TOIMINTA-ALUEITTAIN OPETUS Kehitysvammaisten opetuksen tavoitteena on oppia jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taitoja. Vuonna 2004 päivitettyyn opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. HOJKS: ssa määritellään jokaisen osa-alueen tavoitteet yksilöllisesti. Itsesäätelyyn tarvittavien taitojen harjaannuttaminen on tärkeä osa opetusta. Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä kokonaisja hienomotoristen taitojen kehittymistä. Opetuksen tavoitteena on edetä seuraavilla osa-alueilla: motoristen toimintojen suunnittelu ja ohjaus, tasapaino, koordinaatio, rytmi, kestävyys ja lihasvoima. Kommunikaatiotaitojen opetuksessa tavoitteena on löytää oppilaalle sopiva kommunikaatiokeino. Opetus sisältää orientoitumisreaktiota vahvistavia harjoituksia. Opetuksessa tulee käsitellä kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistamista, sekä käyttöä ja ajattelua. Tavoitteena on, että oppilas ilmaisee itseään ja ymmärtää muita. Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Opetuksessa edetään oppilaan yksilöllisyys huomioiden katsekontaktin ja itsehallinnan harjoittelusta siihen, että oppilas on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan aktiivinen osallistuminen ja itsenäistyminen mahdollisimman monella osa-alueella. Opetuksessa käsitellään ruokailutapoihin, terveyteen, asumiseen, elämäntaitoihin ja omatoimisuuteen liittyviä asioita. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas käyttää aistejaan ympäristön hahmottamiseen. Opetus sisältää muun muassa aistien harjoittamista, valintojen ja luokittelun, ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. MOON-TOIMINTA Moon-toiminta on yksilöllisesti suunniteltua, itsenäistymistä ja työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Moon-toiminta ohjaa nuoria itsenäiseen elämään. Toiminta pyrkii tukemaan nuoren sosiaalisen verkoston muodostumista ja vahvistumista sekä yhteiskuntaan integroitumista. Tavoitteena on saada nuorelle oma asunto ja työpaikka. Asiakkaat voivat aloittaa Moon-toiminnan jo kouluaikana 12 ikävuoden jälkeen. Moon-toiminnassa on osallistumismaksu, ja osallistumisesta laaditaan sopimus. Moon-toimintaan kuuluvat yksilölliset itsenäistymisharjoittelut, vapaa-ajan toiminnot, kokemus- ja elämysmaailman rikastuttaminen, voimaantuminen ja itsenäinen päätöksenteko sekä työelämäharjoittelut ja tuettu työllistyminen. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan viikoittain viikkosuunnitelma, josta näkyvät työ- ja koulupäivät sekä vapaa-ajan toiminnot. Viikkosuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon asiakkaan omat toiveet, tavoitteet ja voimavarat sekä asuinpaikkakunnan ja lähikuntien tarjoamat mahdollisuudet. Moontoiminnan ohjaajana toimii työssäkäyntiavustaja. Työssäkäyntiavustajan ja erityisluokanopettajan yhteistyö on tärkeää toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

17 TUETUN TYÖLLISTYMISEN 10. LUOKKA Pihlajapuiston koulussa toimii tuetun työllistymisen 10. luokka. Luokalle pääsyä anotaan Kauhavan sivistyslautakunnalta tarvittavien lausuntojen pohjalta. Erityisluokanopettajan suositus ja tuetun työllistymisen asiantuntijan arvio ovat välttämättömiä. Tuetun työllistymisen 10. luokan tavoitteisiin kuuluu mm. oppilaan yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen ja työelämään tutustuminen. Oppilaanohjausta antaa tuetun työllistymisen asiantuntija. Lukuvuoden aikana toteutetaan itsenäistymisharjoitteluja Tuettu työllistyminen ry:n harjoitteluasunnoilla Kauhavan Etelärannassa, työssäkäyntiavustajien työn ohjauksesta huolehtii tuetun työllistymisen asiantuntija. Tuetun työllistymisen 10. luokkaan sisältyy myös TET-harjoittelujaksoja. Harjoittelut toteutetaan yksilöllisten suunnitelmien mukaan. Harjoittelujaksot suoritetaan ensisijaisesti avoimilla työmarkkinoilla (yrityksissä, kunnan tai valtion työpaikoilla ym.), joissa työssäkäyntiavustajan tukea on saatavilla. Työharjoittelut arvioidaan (ohjaaja, työnantaja, itsearviointi). Työharjoitteluiden tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan työllistyä myöhemmin avoimille työmarkkinoille. Tuetun työllistymisen 10. luokalla hyödynnetään Moon-toimintaa kokonaisvaltaisen kuntoutuksen näkökulmasta. Yhteistyössä asiakkaan, huoltajien, sosiaalitoimen ja esimerkiksi Erityisneuvola Silmun kanssa mietitään asiakkaan jatko-opiskelupaikka. Yksilöllisesti mietitään tulevan elämän polkua, esim. Ammattiopisto Luovin opintojen jälkeen asiakas voi tulla mukaan Tuettu työllistyminen ry:n toimintaan ja Moon-toimintaan. Yhteistyö erityisoppilaitosten kanssa on tärkeää työssäoppimisjaksoilla ja ammattiopintojen jälkeen. TIIMIOPETTAJUUS Useamman opettajan (esim. aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja) yhdessä muodostama kokonaisuus, jossa opetuksen suunnittelu ja/tai toteutus tehdään yhdessä. Tiimissä voi olla mukana myös muita koulun toimintaa osallistuvia henkilöitä, esim. koulunkäyntiavustajat. SAMANAIKAISOPETUS Työtavasta, jossa samaa ryhmää opettaa kaksi tai useampia opettajia, käytetään yleisimmin nimitystä samanaikaisopetus. Samanaikaisopetusta on: 1. avustava opetus, jossa toinen opettaja opettaa, toinen kiertää avustamassa 2. rinnakkaisopetus, jossa opettajilla on omat oppilasryhmänsä luokassa, tai opetus on rinnakkaista, ja käytössä on työasemat tai pysäkit 3. täydentävä opetus, jossa tuntisuunnitelma on jaettu osiin opettajien kesken, tai opetus on peräkkäistä 4. tiimiopetus, jossa opettajat puhuvat vapaasti vuorotellen ja opetus on peräkkäistä, nopeasti limittyvää. Samanaikaisopetuksen mahdollistaa myös virtuaalitekniikka. Sen avulla pienillekin kouluille voidaan tarjota entistä monipuolisempia opetusmahdollisuuksia

18 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Opetustoimen lainsäädäntö korostaa kodin ja koulun yhteistyötä. Siihen voivat kuulua yleisimmin käytettyjen vanhempainiltojen, vanhempainvarttien, juhlien, tempausten lisäksi yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen. Opettajien ja oppilaan huoltajien näkökulmat ovat erilaiset, mutta kumpiakin tarvitaan. Yhteistyölle on tärkeää, että vanhemmat ja opettajat löytävät keskinäisen luottamuksen kasvatuskumppaneina. KERHOTOIMINTA Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhojen piiriin olisi tärkeää saada niitä oppilaita, joilla ei esimerkiksi perheen tuen puuttuessa ole mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen, esim. liikunnalliseen, kerhoharrastukseen koko perusopetuksen ajan. Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kunnissa kerhotoiminnan kehittämistä varten ja vakiinnuttamiseksi osaksi kuntien ja koulujen toimintaa tullaan laatimaan laatukriteerit, jotka sisällytetään osaksi perusopetuksen laatukriteereitä

19 Pedagoginen arvio Oppimis suunnitelma Pedagoginen selvitys HOJKS

20 Pedagoginen arvio Oppilaan koulunkäynnin oppimisen tilanne kokonaisuutena Oppilaan saama yleinen tuki, kuten tukiopetus ja arvio sen vaikutuksista Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset vaikeudet Oppilaan vahvuudet Arvio siitä, millaisilla keinoilla (pedagoginen oppimisympäristö, oppilashuollollinen ym. tuki) oppilasta tulisi tukea Kirjallinen selvitys Käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltoryhmässä tai muualla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuoltotyössä -> kirjataan oppimissuunnitelmaan

21 Oppimissuunnitelma: Perusopetuslaki 16 a (642/2010) Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi suunnitelman laatimiseen osallistuneet

22 Pedagoginen selvitys Oppilaan saama tehostettu tuki ja koulunkäynnin kokonaistilanne Oppilaan oppimisen ja kehityksen eteneminen tehostetun tuen aikana Oppilaan vahvuudet, joille tukitoimet voidaan rakentaa Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät keskeiset ongelmat Arvio siitä, millaisia tukitoimia tarvitaan Arvio siitä, tarvitaanko yhden tai useamman oppiaineen yksilöllistämistä ja perustelut yksilöllistämiselle Moniammatillisen ryhmän selvitys Tarvittaessa on täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä

23 HOJKS: Perusopetuslaki 17 A (642/2010) HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen oppimäärä oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja muu tuki fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolliset, ohjaukselliset tai muut ratkaisut erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odottavan oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki suunnitelman laatimiseen osallistuneet

24

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA. - käsikirja henkilöstölle OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KAUHAVALLA - käsikirja henkilöstölle TUEN TASOT ARVIOINTI - erityisen tuen päätös - pedagoginen selvitys tarkistusta varten tehdään 2. ja 6. luokan keväällä - HOJKS - säännöllinen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT

Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Esiopetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Lapsen nimi Syntymäaika Esiopetusyksikkö Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin:

4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT. Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: 4. HOJKS ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: Isä Osoite: Puhelin: äiti Osoite: Puhelin: Erityisen tuen päätöspäivä: Päätöksen tekijä: Opetuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi

KUULEEKO KOULU? Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla. Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tukijärjestelmään.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

2. Oppimissuunnitelma ohje

2. Oppimissuunnitelma ohje 2. Oppimissuunnitelma ohje PERUSTIEDOT Luokanvalvoja: Työpuhelin: Opiskelija: Lukuvuosi: Luokka: Syntymäaika: Huoltajat: TEHOSTETTUUN TUKEEN SIIRTÄMINEN KÄSITELTY MONIALAISESTI Käsittelypäivä, kommentit:

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010)

7.4 Erityinen tuki. 1 Perusopetuslaki 17 1 mom. (642/2010) 7.4 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa

Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa Näin toimii kolmiportainen tuki Nopolan koulussa ja esikoulussa 1 Sisällysluettelo Kolmiportainen tuki... 3 Yleinen tuki... 4 Tehostettu tuki... 5 Pedagoginen arvio... 6 Tehostetun tuen oppimissuunnitelma...

Lisätiedot

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat)

Opetushallitus Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) Opetushallitus 2009 Opetushallitus pukeutui morsiusunelmaan (Tekniikka ja talous) Opetushallitus muutti pitsilinnaan (Helsingin Sanomat) 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ajankohtaista perusopetuksessa

Lisätiedot

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Sisällys LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI... 0 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet... 0 7.2 Yleinen tuki... 3 7.3 Tehostettu tuki... 3 7.4 Erityinen tuki... 6 7.5 Perusopetuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä. 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä. 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Ylöjärvellä 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestäminen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Opetussuunnitelman muutokset 2011

Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetussuunnitelman muutokset 2011 Opetushallitus on päättänyt 29.10.2010 perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman muutoksista. Oriveden kaupunki muuttaa 1.8.2011 alkaen opetushallituksen määräyksen pohjalta

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2011 Paraisten kaupunki Suomenkielinen opetus Sisällysluettelo: 1 luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki LIITE 1 4.1. Yleinen tuki Opetushallituksen 29.10.2010 antamalla Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 muuttaminen ja täydentäminen määräyksellä oppimisen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA...4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...4 2. OPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET. Kasvatus- ja sivistyslautakunta

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET. Kasvatus- ja sivistyslautakunta PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 63 OPETUSHALLITUS Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaan tukeen liittyvät juridiset kysymykset 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilaan tukea koskeva lainsäädäntö Perustuslaki Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS DNRO 50/011/2010.

Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS DNRO 50/011/2010. Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA... 1 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 1

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT

KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT KUHMON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PÄIVITETYT OSIOT 1.8.2011 - 2 3 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Yleinen tuki

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Yleinen tuki PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAMUUTOS 2014 4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Oppimisen ja koulunkäynnin tuen liittyvä lainsäädäntö muuttui joulukuussa 2013. Tällöin säädettiin niin kutsuttu koulurauhalaki

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Eurajoen kunta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Eurajoen kunta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Eurajoen kunta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 1 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT LINJAUKSET KEURUULLA 2 1. OPPIMISEN KOLMIPORTAINEN TUKI Jokaisella oppilaalla on oikeus

Lisätiedot

4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 4 KASVUN, OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA 4.1 Yhteistyön moniulotteisuus 4.1.1 Kasvatuskumppanuus esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen Yhteisvastuullisen kasvatuksen

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY

ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY ERITYISOPETUKSEEN SIIRTÄMISMENETTELY Sisällys: 1. Yleisen tuen järjestäminen 2. Osa-aikainen erityisopetus 3. Päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä 4. HOJKS-päätös (Henkilökohtainen opetuksen

Lisätiedot

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä

B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä B3. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi vastauksia osallistujien kysymyksiin tietoisku opiskelun erityisistä painoalueista eriyttämisen menetelmänä Perusopetusasetus 1998/852 10 Arviointi opintojen aikana

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7

Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7 Sivistyslautakunta 19.4.2004/27 Muutos: sivistyslautakunta 21.6.2011 52 Muutos sivistyslautakunta 29.1.2013 7 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Perusopetuksen arvopohja 2.2. Perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN OHJE OPPILAAN TUEN DOKUMENTOINNISTA WILMAAN

IISALMEN KAUPUNGIN OHJE OPPILAAN TUEN DOKUMENTOINNISTA WILMAAN IISALMEN KAUPUNGIN OHJE OPPILAAN TUEN DOKUMENTOINNISTA WILMAAN oppivelvollisuus alkaa yleinen tuki pedagoginen arvio tehostettu tuki ja oppimissuunnitelma pedagoginen selvitys päätös erityisestä tuesta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksien ja täydennyksien mukaan (Määräys 29.10.2010 DNRO 50/011/2010) SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä

Perusopetuksen iltapäivä. Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus Jyväskylä Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus 28.9.2016 Jyväskylä 1 Aluehallintoviraston tehtävät opetukseen ja koulutukseen liittyvissä oikeusturva-asioissa Aluehallintovirasto voi kantelun

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Seutukuntamme omaleimaisuuden perusopetukselle asettamat painotukset 4 1.2 Perusopetuksen arvopohja 4 1.3

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Sivistyslautakunta 26.5.2011 44 Sivistyslautakunta 20.11.2014 87 ww.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi ww.nurmijarvi.fi Sisällys: JOHDANTO... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 30.08.2011 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma... 3 1.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

OPS 2016 ja oppimisen tuki - Mikä muuttuu?

OPS 2016 ja oppimisen tuki - Mikä muuttuu? OPS 2016 ja oppimisen tuki - Mikä muuttuu? - HYPEKS-verkoston verkostopäivä 26.11.2014 Marjatta Mikola marjatta.mikola@onerva.fi Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Mikä on suhteesi opetussuunnitelmaan? Mitä sinä

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki esikoulussa ja perusopetuksessa 1.8.2016 Kemiönsaaren kunta 2 Sisällysluettelo sivu 1. A OPPIMISEN JA KASVUN TUKI ESIKOULUSSA 4 1. B OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JA OPPILASHUOLTO ESI- JA PERUSOPETUKSESSA JJR KUNTIEN YHTEISET LINJAUKSET Hyväksytty Sivistystoimen yhteislautakunta 17.1.2012 11 Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 1.OPPILASHUOLTO...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011

KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 KEURUUN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET (4) 19.5.2011 2011 Opetussuunnitelman perusteiden teksti on kirjoitettu Times New Roman fontilla. Paikallisen opetussuunnitelman teksti on

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 27.2.2014 36 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 Päivitetty

Lisätiedot

1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 3 TUETTU PERUSOPETUS...4

1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 3 TUETTU PERUSOPETUS...4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 3 TUETTU PERUSOPETUS...4 3.1 Oppimisen yleinen tukeminen...4 3.2 Tukiopetus ja muut tukimuodot...4 3.3 Eriyttäminen (ei siirto erityisopetukseen)...4

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot