5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus"

Transkriptio

1 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat ensisijaisesti koulun profilaatioalueisiin. Tämän johdosta tarjotaan sellaista taito- ja taideaineisiin pohjautuvaa kerhotoimintaa, joissa oppilaita kannustetaan tuottamaan omaa kulttuuriaan. Koulun kerhoista päätetään kunakin lukuvuotena erikseen resurssien puitteissa ja koulu kirjaa erikseen työsuunnitelmaan kunkin lukuvuoden kerhojärjestelynsä. Kerhotoiminnan tavoitteet ovat - kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen - lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen - mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen - mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen - luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen - oppilaiden kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan - mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen - harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen. 5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 5.1 Eri tukimuodot Koulun eri tukimuotojen tarkoituksena on ennalta ehkäistä oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan elämässä. Keskeistä on opettajien toteuttama oppimisvalmiuksien ja -vaikeuksien varhainen havainnointi sekä tunnistaminen, jotka mahdollistavat tukitoimien nopean käynnistämisen vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Pedagogisia tukimuotoja ovat tukiopetus ja erityisopetus sekä opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistäminen (HOJKS). Tukipalveluja ovat tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut (esim. läksyparkki, Moto -ryhmä) sekä erityiset apuvälineet. Erityistä tukea saattavat tarvita oppilaat, - joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toiminnanvajavuuden vuoksi - jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea - joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessä oppimiseen liittyviä riskitekijöitä - jotka edustavat eri kieli- ja kulttuuriryhmiä - jotka ovat lahjakkaita.

2 12 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Koulun tukimuodot tukea tarvitsevan oppilaan auttamiseksi Tukimuodot Käytäntö Toteuttaja Lisätiedot Kodin ja koulun - kasvatusperiaatteiden ja yhteistyö tavoitteiden yhdenmukaistaminen - opetus- ja tukimuodoista - koulu ja koti yhteistyössä - päävastuu opettajalla - kehitys- ja arviointikeskustelut Eriyttäminen Oppimistaitojen erilaisuus - opettaja - hitaus - erityisopettaja - lahjakkuus - kodin osuus oheistukijana - tarkkaavaisuuden puute - aistitoimintojen puutteet - motoriset vaikeudet - sopeutumattomuus - eri kieli ja kulttuuri kasvaa Tukiopetus - opetusta, joka on - opettaja tai erityisopettaja - harkittava ennakoivan tarkoitettu tilapäisten oppimisvaikeuksien ehkäisemiseen - opetusharjoittelija opetusharjoittelussa - kotiin tukiopetuksen tarpeellisuus ja hyöty - huoltajalla pyyntömahdollisuus Konsultointi - asiantuntijalta pyydetty tuki oppilaan koulunkäyntiin tai muuhun elämäntilanteeseen - opettaja pyytää konsultointiapua erityisopettajalta tai muilta oppilashuollon asiantuntijoilta Oppimissuunnitelma - voidaan laatia tarvittaessa erityistä tukea tarvitseville, osa-aikaista erityisopetusta saaville sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluville - laaditaan yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa Osa-aikainen erityisopetus - lievät oppimis-, sopeutumis- ja ilmaisuvaikeudet ym. - ennaltaehkäisevä, korjaava ja vaikeuksia vähentävä toiminta - oppimisen syventäminen - erityisopettaja ja opettajat yhteistyössä samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena - yhteistyö huoltajan kanssa - kotiin

3 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 13 Erityisopetukseen ottaminen / siirtäminen HOJKS Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma - oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yksilöllisin edellytyksin yleisopetuksen ryhmään integroituna ottaminen (ennen oppivelvollisuutta) tai siirtäminen (aloittanut opiskelun yleisopetuksessa) - oppimäärän yksilöllistäminen yhdessä tai useammassa aineessa - opettaja, erityisopettaja, huoltaja ja muut oppilashuollon : rehtori tai koulutuslautakunta (erityisluokka tai -koulu) - tutkimukset ja lausunnot - huoltajan kuuleminen - esitys oppilaan opetuksen järjestämiseksi - erityisopetuspäätös - erityisopetuspäätöksestä ja - HOJKS -asiakirja - HOJKS -päätös ja - HOJKS säilytetään oppivelvollisuusajan + 10 vuotta Oppilashuolto - erityistä tukea, tutkimusta ja opetusta tarvitsevan oppilaan tukitoimien suunnittelu ja järjestäminen - opettajan ja muun kouluhenkilöstön huolen kuuleminen, tukeminen ja ohjaus - huoltajan kasvatustyön tukeminen - opetusharjoittelijan kuuleminen ja tukeminen - koulun laajennettu moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhuolto, perhepalvelukeskus, sosiaalitoimi, koulukuraattori ym. tapauskohtaisesti - koulun minioppilashuoltoryhmä: rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja - moniammatillisen yhteistyön periaatteet ja vastuualueet - koulun oppilasaineksen tuntemus - koulun kriisitoimintamalli - koulun turvallisuussuunnitelma 5.2 Osa-aikainen erityisopetus O sa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta saavuttamaan esi- ja yleisopetuksen tavoitteet yksilöllisten edellytystensä pohjalta perusopetusryhmänsä jäsenenä. Opetusta annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Lisäksi osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen voi määritellä oppilaan muut syyt. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Oppilaan siirtyminen osa-aikaiseen erityisopetukseen tapahtuu opettajan, erityisopettajan ja huoltajien yhteisestä päätöksestä, joka perustuu opettajan ja huoltajien tekemiin havaintoihin sekä erityisopettajan lukukausittain teettämiin äidinkielen ja matematiikan testeihin että annettuun konsultointiapuun. Lisäksi tarkistetaan oppilaan suullisen ilmaisun taidot. Opetuksen toteuttamisesta huolehtii erityisopettaja, oppilaalla mahdollisesti olevan oppimissuunnitelman tai oppilaalle tarvittaessa laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti, johon myös oppilaan itsearviointi ja erityisopettajan tekemä arviointi perustuvat. Mikäli osa-aikainen erityisopetus, muiden koulun tukimuotojen rinnalla, ei ole riittävä oppilas siirretään erityisopetukseen ja hänen oppimisensa tueksi laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. HOJKS voi sisältää oppimäärän yksilöllistämisen yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Koulupäivän ulkopuolella annettavasta tuesta sovitaan erikseen.

4 14 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Osa-aikaisen erityisopetuksen sisältö esi- ja yleisopetuksessa Sisältö Käytäntö Toteuttaja Lisätiedot Konsultointi - asiantuntijan antama tuki ja opastus oppilaan koulunkäyntiin tai muuhun elämäntilanteeseen - erityisopettaja Seulonnat Oppilashuolto - kehitys- ja arviointikeskustelut - kodin ja koulun yhteistyö - lukukausittain tai tarvittaessa tehtävät testit äidinkielessä ja matematiikassa sekä puheessa vuosisuunnitelman mukaisesti - oppilaan osa-aikaisen erityisopetuksen sekä tarpeen ja päättymisen selvittäminen että jatkotutkimuksiin lähettäminen - oppilaan oppimisen, koulunkäynnin tukeminen ja elämänhallintataidot - koulun yhdyshenkilö moniammatillisessa yhteistyöverkostossa - lausunnon antaja perus- ja jatkotutkimuksiin - erityisopettaja ohjaa tarvittaessa opetusharjoittelijoita opetuksen eriyttämiseen - erityisopettaja - oppilaan itsearviointi - erityisopettajan tekemä arviointi havaintojen ja työskentelyn pohjalta - lausunnon tukena - erityisopettaja ja opettaja yhteistyössä harkittaessa tarkempia asiantuntijalla teetettäviä tutkimuksia - erityisopettaja - erityisopetuksen asiantuntija - oma vastuualue ja erityistehtävä sovittu Oppimissuunnitelma Erityisopetukseen ottaminen / siirtäminen HOJKS Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma - voidaan laatia tarvittaessa erityistä tukea tarvitseville, osa-aikaista erityisopetusta saaville sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluville - oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yksilöllisin edellytyksin yleisopetuksen ryhmään integroituna ottaminen (ennen oppivelvollisuutta) tai siirtäminen (aloittanut opiskelun yleisopetuksessa) - oppimäärän yksilöllistäminen yhdessä tai useammassa aineessa - laaditaan yhteistyössä huoltajan, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa - opettaja, erityisopettaja, oppilas, huoltajat ja oppilashuollon yhteistyössä : rehtori tai Savonlinnan kaupungin koulutuslautakunta (erityisluokka tai -koulu) - tutkimukset ja lausunnot - huoltajan kuuleminen - esitys oppilaan opetuksen järjestämiseksi - erityisopetuspäätös - erityisopetuspäätöksestä ja - HOJKS -asiakirja - HOJKS -päätös ja Arviointi - jatkuvaa - oppilas - ajoittain tehtävä - luo perustan erityisopettajan opetukselle, ohjaukselle ja konsultoinnille - erityisopettaja ja opettaja - huoltajat - oppilashuoltoryhmä erityisopetuksen arviointi kouluyhteisössä

5 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetus E rityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Tällöin integroinnin lähtökohtana on oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Nämä huomioidaan annettavassa opetuksessa, mikä edistää oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Erityisopetus edellyttää opiskelupaikkaa, -tilaa, -aikaa ja eri toimintoja koskevia päätöksiä sekä resurssien varaamista niiden toteuttamiseen. Mikäli oppilaan opiskelu muun opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestetään osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Erityisopetukseen ottamista ja siirtämistä koskevassa päätöksessä määritellään, järjestetäänkö oppilaan opetus joko yleisen (10-vuotinen) tai pidennetyn oppivelvollisuuden (11-vuotinen) piirissä. Osittain oppilaan opetus voidaan järjestää toisin kuin koulussa noudatettavassa tuntijaossa on määrätty, jos se on oppilaan oppimisedellytykset huomioon ottaen perusteltua. Tällöin vaihtoehtona ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta on oppilaan tavoitetason määritteleminen hänen edellytystensä mukaisesti eli oppimäärää yksilöllistämällä. Yksilöllistäminen voi koskea perusopetuksen koko oppimäärää tai vain yksittäisiä oppiaineita. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellään ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa koulun noudattamasta tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 1435/2001, 9 ). Jos oppilaalla ei ole enää tarvetta erityisopetukseen, tulee tehdä päätös hänen siirtämisestään yleisopetukseen. Oppilaan vapauttamiseen oppimäärän suorittamisesta tulee olla erityisen painavat syyt. Mikäli oppilas kuitenkin on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, tulee hänelle järjestää muiden oppiaineiden opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntiensa määrä vähene. Koulun toimenpiteet oppilaan ottamiseksi/siirtämiseksi erityisopetukseen Toimenpide Käytäntö Toteuttaja Lisätiedot Ajankohta - aikaisemmat tukitoimet - opettaja - riittävä eivät ole riittävät - erityisopettaja tärkeää Oppilas on saanut - eriyttävää opetusta - tukiopetusta - osa-aikaista erityisopetusta - huoltajat - kehitys- ja arviointikeskustelut - dokumentit ja oppilaan itsearvioinnit - erityisopetuksen testit Oppilas - ei etene yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti - saa jatkuvasti heikkoja arvosanoja joko yhdessä tai useammassa aineessa Tutkimukset, selvitykset ja lausunnot Huoltajan kuuleminen - mahdollinen psykologinen/ lääketieteellinen tutkimus tai sosiaalinen selvitys oppilaan tarkoituksenmukaisen opetuksen järjestämiseksi - huoltajien kuuleminen ja yhteistyön rakentaminen - perhepalvelukeskus, - koulun ja kodin yhteinen SKS / Lastenpoliklinikka näkemys - oppilashuoltoryhmä tai - huoltajat varaavat itse sen yksittäiset jäsenet ajan tutkivalle taholle - opettaja - erityisopettaja - huoltajat

6 16 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Esitys ottaminen (ennen oppivelvollisuutta) siirtäminen (aloittanut opiskelun yleisopetuksessa) Huoltajan kuuleminen - tarvittavien asiapapereiden kokoaminen esityksen tueksi - esitys oppilaan opetuksen järjestämiseksi - oppilaan oppivelvollisuuden määritteleminen (10- tai 11-vuotinen) - huoltajien kuuleminen ja yhteistyön rakentaminen - opettaja, erityisopettaja, oppilashuoltoryhmä - opettaja - huoltajat - yleisopetuksen piiriin kuuluvat oppilaat = 10-vuotinen oppivelvollisuus - pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat oppilaat = 11-vuotinen oppivelvollisuus - takaisin yleisopetukseen siirtämisessä toimitaan samalla tavalla Erityisopetuspäätös - erityisopetuspäätöksestä ja - rehtori - koulutuslautakunta (erityisluokka tai -koulu) - ryhmäkoot huomioitava oppilaan sijoittamisessa - koulun erityisopetuksen tilastointi 20.9./Oph HOJKS - oppilaan oppimäärien, opetusjärjestelyjen, tukitoimien määrittely ja arvioinnin peruste - opettaja, erityisopettaja - oppilas ja huoltajat - muu avustava henkilöstö HOJKS -päätös ja - rehtori Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetus (11-vuotinen) - mahdollistaa oppilaan oppiaineiden yhdistämisen oppiainekokonaisuuksiksi - merkitään HOJKSiin - opettaja, erityisopettaja - oppiainekokonaisuudet voidaan muodostaa kaikille yhteisistä oppiaineista sekä valinnaisista aineista opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla - mm. viittomakielen opetusta voidaan järjestää äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntien lisäksi muihin kieliin varatuilla tunneilla Jonkin - harkitaan vain erittäin - huoltajat - huoltajan anomus oppiaineen painavista syistä - rehtori - rehtorin puoltolausunto opetuksesta - mikäli oppilas on - opettaja, erityisopettaja - päätöksestä vapauttaminen vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, järjestetään hänelle muiden oppiaineiden opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntiensa määrä vähene

7 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma J okaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan opetuksen yksilöllisen järjestämisen tueksi hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan kirjataan kokemukset oppilaan kehitystä ja oppimista tukevista opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin on tarpeen oppilaan opetuksen yksilöllistämiseksi - kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista, vahvuuksista ja erityistarpeista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeista - opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet - oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät - luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu poikkeaa muun opetuksen mukaisista oppimääristä - niiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen oppimäärä - oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet - opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja oppimateriaalit - kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä - henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen sekä heidän vastuualueensa - tukipalvelujen toteutumisen seuranta. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilaan huoltajat ja oppilas, opettajat ja tarvittaessa oppilashuollon. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumista tulee arvioida ja seurata säännöllisesti ja erityisesti oppilaan siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen aikana luokasta ja koulusta toiseen sekä perusopetuksesta toiselle asteelle.

8 18 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus HOJKSiin liittyvät toimenpiteet Toimenpide Käytäntö Toteuttaja Lisätiedot Esitys - tarvittavien - opettaja, erityisopettaja - yleisopetuksen oppilaat ottaminen (ennen oppivelvollisuutta) siirtäminen (aloittanut opiskelun asiapapereiden kokoaminen esityksen tueksi - esitys oppilaan opetuksen järjestämiseksi - oppilaan - oppilashuoltoryhmä = 10-vuotinen oppivelvollisuus - pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat = 11-vuotinen yleisopetuksessa) oppivelvollisuuden määritteleminen (10- tai 11-vuotinen) oppivelvollisuus - takaisin yleisopetukseen siirtämisessä toimitaan samalla tavalla Huoltajan kuuleminen Erityisopetuspäätös - huoltajan kuuleminen ja yhteistyön rakentaminen - erityisopetuspäätöksestä - opettaja - huoltajat - rehtori - koulutuslautakunta (erityisluokka tai -koulu) - ryhmäkoot huomioitava oppilaan sijoittamisessa - koulun erityisopetuksen tilastointi 20.9./Oph HOJKS - oppilaan opetuksen järjestäminen hänen oppimisedellytyksensä ja oppioikeutensa huomioon ottavalla tavalla - oppilaan oppimäärien, opetusjärjestelyjen, tukitoimien määrittely ja arvioinnin peruste - opettaja, erityisopettaja - oppilas ja huoltajat - muu avustava henkilöstö HOJKS -päätös Yksilölliset oppimäärät - tavoitteet perustuvat oppilaan oppimisedellytyksiin oppiaineessa - oppilaan oppimäärän osa-alueiden sisällöt voivat olla eri laajuisia tai jokin osa-alue voidaan korvata jollain toisella - oppilaan tuntijako voi poiketa yleisopetuksen tuntijaosta - rehtori - opettaja ja erityisopettaja - oppilas ja huoltajat - muu avustava henkilöstö - arvioinnissa käytetään menetelmiä, joiden avulla oppilas pystyy parhaiten osoittamaan osaamisensa: - lisäajan antaminen - rauhallinen tila - hidastetut ääninauhat - suullinen koe - mahdollisuus käyttää teknisiä apuvälineitä ja avustajaa - yksilölliset oppimis- ja koetehtävät Jonkin oppiaineen - oppilas vapautetaan - huoltajat - huoltajan anomus opetuksesta jonkin oppiaineen - rehtori - rehtorin puoltolausunto vapauttaminen opiskelusta vain erityisen painavista syistä - opettaja ja erityisopettaja - päätöksestä

9 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 19 Seuranta ja arviointi - oppilaalle laaditun HOJKSin toteutumisen seuranta ja arviointi - uuden HOJKSin valmistelu - opettaja, erityisopettaja - HOJKSin toteutumista - oppilas ja huoltajat seurataan ja arvioidaan lukuvuosittain - muu avustava henkilöstö Uusi HOJKS -päätös - rehtori - uusi HOJKS -päätös lukuvuosittain 5.5 Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain S illoin kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus tulee järjestää toiminta-alueittain. Toiminta-alueet tulee jakaa opetussuunnitelmassa osa-alueiksi. Oppilaan yksilölliset tavoitteet asetetaan toimintaalueittain ja kuvataan konkreettisesti. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain ja sisällöt Toiminta-alue Käytäntö Sisältö Motoriset taidot Oppimisen tavoitteena on - motoristen toimintojen suunnittelu ja - vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta ohjaus - edistää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä - tasapaino - koordinaatio - rytmi - kestävyys - lihasvoima Kieli ja kommunikaatio Oppimisen tavoitteena on - oppilaan orientoitumisreaktion muodostuminen - erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen - kielellinen tietoisuus - ilmaisu - käsite- ja sanavarasto - viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja sanojen tunnistaminen ka käyttö - ajattelun kehittäminen Sosiaaliset taidot Oppimisen tavoitteena on - vuorovaikutustaidot - oppilaan vuorovaikutustaitojen - itsehallinnan taidot kehittyminen Päivittäisten toimintojen taidot Oppimisen tavoitteena on - oppilaan aktiivisen osallistumisen lisääminen elinympäristön toimintoihin - omatoimisuuden ja itsenäistymisen edistäminen - terveys - turvallisuus - arkipäivän elämäntaidot - asuminen - ympäristössä liikkuminen - vapaa-ajan vietto Kognitiiviset taidot Oppimisen tavoitteena on - aistien stimulointi ja harjoittaminen - oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen - valintojen tekeminen - luokittelu - ongelmanratkaisutaidot - syy-seuraussuhteen oppiminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot