KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278)"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) SELOSTUS KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015

2 2 KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavalla muutetaan Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan, liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan, kortteleita 5238, 5265 ja sekä liikenne-, katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan korttelit 5238, 5265 ja sekä liikenne-, katu- ja puistoalueita. Eveliina Eteläkoski, Kaarinan kaupunki / kaavoitus PL 17, KAARINA Asemakaava on tullut vireille Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan (pvm). 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Uudenmaatien, Kuskinkadun, Vaunukadun, Lautakunnankadun, Aittakadun, Oskarinaukion, Lautakunnankadun ja Puntaripolun rajaamalla alueella. Kaarina-talon suunnittelu on käynnissä. Kaarina-taloon on tarkoitus sijoittaa uusi pääkirjasto sekä mahdollisesti kokoustiloja ja virastotiloja. Asemakaavan muutoksella varaudutaan Kaarina-talon rakentamiseen. Lisäksi asemakaavaa tarkistetaan Uudenmaantiellä, Paraistentien itäpuolella korttelissa 5238 sekä Vaunukadulla. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. tilastolomake 2. ote maakuntakaavasta 3. ote Keskustan osayleiskaavasta 4. ote ajantasakaavasta 5. ote keskusta ideasuunnitelmasta 6. ote vesihuoltokartasta 7. Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kaavoituspäätös KRL kaavaluonnos 8.1kaavakartta 8.2 määräykset 8.3 havainnekuva 9. otteet keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelmasta sekä alustavasta katusuunnitelmasta 10. lähiympäristösuunnitelman työohjelma Muut kaavatyöhön vaikuttaneet taustatiedot ja selvitykset:

3 3 3 LÄHTOKOHDAT - Keskustan ideasuunnitelma (Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, 2007) - Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2013) - Kaarinan keskustan hulevesiselvitys (AIRIX Ympäristö Oy, 2013) - Kaarina-talon hankesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto JMH Oy, 2014) - Kaarinan päätieverkoston meluselvitys (Akukon Oy, 2014) - TOK uuden S-marketin korttelisuunnitelma, Selvitys suunnittelualueen olosuhteista Asemakaavan muutoksen lähtökohdat Luonnonympäristö Kaarinan keskustan kehittämisen ohjenuorana toimii valtuuston hyväksymä (2007) keskustan ideasuunnitelma. Keskustan ideasuunnitelman pohjalta on laadittu asemakaavojen muutoksia sekä järjestetty suunnitteluvarauskilpailuja. Kaarinan pääkirjaston nykyiset tilat Kaarina Centerin rakennuksessa ovat ahtaat, epätarkoituksenmukaiset ja kärsivät sisäilmaongelmista. Kaarina-talon asemakaavan muutoksella varaudutaan Kaarina-talon (kirjaston ja mahdollisesti kokoustilojen ja virastotalon laajennuksen) toteuttamiseen. Paraistentien itäpuolelle rakennetaan uusi päivittäistavarakauppa. Asemakaava päivitetään vastaamaan rakennussuunnitelmien mukaista tilannetta. Pääosa suunnittelualueesta on nykyisin puistoa, katualueita, pysäköintialueita tai rakentamatonta korttelialuetta. Suunnittelualue sisältyy Kaarinan luontoselvitykseen (Suunnittelukeskus Oy, 2001). Pyhän Katariinan Puisto on hoidettua kaupunkiympäristöä, eikä siellä tiedetä olevan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita. Alueesta ei ole laadittu erillistä tarkempaa luontoselvitystä, eikä sen laatimiselle ole tarvetta Rakennettu ympäristö Väestö ja yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta korttelialuetta, puistoa, katualueita ja pysäköintialueita, eikä siellä ole asukkaita. Virastotalon yhteydessä ei ole asuntoja. Suunnittelualueen eteläpuolella Hovirinnan asuntoalue koostuu suunnittelualueen lähiympäristössä lähinnä kerrostaloista. Kuusistonsalmen läheisyydessä rakennusten mittakaava pienenee rivitaloiksi ja omakotitaloiksi. Uudenmaantien pohjoispuolella on pientaloasutusta. Keskustan kaupunginosan asukasluku on noin Runsas täydennysrakentaminen on pitänyt väestön määrän lähinnä ennallaan. Kaupunginosa on aikuistunut. Lasten ja nuorten suhteellinen osuus asukkaista on jatkuvasti laskenut. Rakennettu kulttuuriympäristö, muinaismuistot Alueella ei sijaitse rakennetun ympäristön suojelukohteita eikä tunnettuja muinaismuistoja.

4 4 Palvelut ja työpaikat Virkistys Kaarinan keskustan palvelut ovat suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Alueen läheisyydessä on kaupan lisäksi runsaasti muiden palveluiden, hallinnon, terveyskeskuksen ja koulujen työpaikkoja. Suunnittelualueelta on hyvät yhteydet keskustan keskeisille virkistysalueille. Hovirinnan metsä niminen virkistysalue alkaa Pyhän Katariinan tien eteläpuolelta ja yhteys jatkuu aina Kuusistonsalmeen rantaan saakka. Hovirinnan metsässä on pururata. Kuusistonsalmen rannassa Hovipuiston alueella on laaja rakennettu lasten leikkipuisto, liikennepuisto ja yleinen uimaranta. Uudenmaantien pohjoispuolella on liikuntapuiston alue, jossa sijaitsee yleisurheilukenttä ja palloilulajien pelikenttiä. Liikuntapuistosta on viheryhteys Lausteen ulkoilualueelle. Liikenne Alueen pääväylä on Uudenmaantie. Eteläisen Manner-Kaarinan pääkokoojakatu on Pyhän Katariinan tie. Hovirinnantie on alueellinen kokoojakatu. Lautakunnankatu on keskustan sisäinen, lähinnä pysäköintiä palveleva, katu. Puntarikatu, Vaunukatu ja Kuskinkatu ovat keskustan sisäisiä katuja. Puntarikatuun ja Vaunukatuun liittyvät erilliset pysäköintialueet. Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Lähes kaikkien katujen varsille on rakennettu erilliset kevyen liikenteen väylät. Lautakunnankadun varrella pyöräteissä on epäjatkuvuuskohta suunnittelualueen kohdalla. Lähimmät Uudenmaantien ylittävät /alittavat kevyen liikenteen yhteydet sijaitsevat Hovirinnantien läheisyydessä (alikulku) ja Kuskinkadun itäpuolella (alikulku). Keskustan toimivuuden kannalta turvallisia kevyen liikenteen ylityspaikkoja tulisi lisätä Kaarinan keskustan kohdalla. Keskusta-alue on hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa. Pyhän Katariinan tietä pitkin kulkevat Turun kaupunkiseudun bussit sekä Kaarinan sisäiset palvelulinjat. Vuoroväli Turun suuntaan on ruuhka-aikaan 10 minuuttia. Lisäksi Turusta Paimion, Piikkiön ja Salon suuntaan liikennöivät seutuliikenteen linja-autot kulkevat Uudenmaantietä pitkin ja Paraisten seutuliikenteen linjat Paraistentietä, Pyhän Katariinan tietä ja Koristontietä pitkin. Kaarinan keskustassa on runsaasti pysäköintipaikkatarjontaa. Tarjonta koostuu kadunvarsipysäköinnistä, yleisistä pysäköintialueista sekä kiinteistön tonteilla sijaitsevasta pysäköinnistä. Pysäköintiä rajoitetaan aikarajoituksilla muun muassa kadunvarsilla sekä Oskarinaukion pysäköintialueella. Pysäköinninvalvontaa ei kuitenkaan ole. Kaikki paikat ovat maksuttomia. Nykyisin Kaarinassa on käytössä seuraavat pysäköintinormit: Päivittäistavarakaupat ja niihin verrattavat liiketilat 1 ap / 35 k-m2 Toimistotilat ja niihin verrattavat liiketilat sekä hotellit 1 ap / 50 k-m2 Asuinkerrostaloille 1 ap / 70 k-m2 1 ap / 85 k-m2 (uudemmissa kaavoissa). Kunnallistekniset verkostot (vesi- ja viemärijohto sekä hulevesiviemäri) sijaitsevat pääasiassa alueella olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien alla. Kuskinkadun alle ja osittain Vaunukadun alle sijoittuu kaukolämpölinjoja. Pysäköintialueet ja puistoalueet on liitetty hulevesiviemäriin.

5 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Paraistentien länsipuolella nykyisellä pysäköintialueella on aiemmin toiminut huoltoasema. Huoltoaseman toimintojen poistamisen yhteydessä alueen maaperää kunnostettiin. Kunnostustoimenpiteistä ei ole laadittu suunnitelmaa. Lisäselvityksiä maaperän mahdollisesta pilaantumisesta ja tarvittavista kunnostustoimenpiteistä laaditaan tarvittaessa maankäytön muuttuessa. Nykyisessä pysäköintialuekäytössä lisäselvityksille ei ole tarvetta. Kaarinan päätieverkoston meluselvityksen mukaan (Akukon Oy, 2014). Selvityksessä Lautakunnankadun ja Uudenmaantien välisen alueen keskiäänitalso L Aeq on nykytilanteessä ja ennustetilanteessa vuonna 2025 päivällä (klo 7-22) db ja yöllä (klo 22-7) alueesta riippuen db tai db. Valtioneuvoston antamien meluohjearvojen (valtioneuvoston päätös N:o ) meluohjearvona liike- ja toimistorakennuksille on päivällä sisällä 45 db ja opetus- ja kokoontumistiloille 35 db. Vertaamalla ohjearvoa ja laskennallista keskiäänitasoa toisiinsa, voidaan todeta että ulkoseinien ääneneristävyyden tulee olla vähintään 20 db (liike- ja toimistohuoneistot) - 30 db (opetus- ja kokoontumistilat). Tavanomaiset ulkoseinärakenteet täyttävät ääneneristävyysvaatimuksen 25 db. Siten kaavassa on siten tarpeen antaa ulkoseinien ääneneristävyysvaatimus opetus- ja kokoontumistiloille. Mikäli kaavassa sallitaan alueen käyttö asumiseen, virkistykseen tai tai hoitolaitosten käyttöön, tulee meluntorjuntaan liittyviä määräyksiä tarkentaa. Alueen omistaa Kaarinan kaupunki. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta, C. (liitekartta) Suunnittelualue on Kaarinan keskustan osayleiskaavassa (vahv. 2000) autopaikkojen aluetta (LPA), puistoa (VP), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja yleisten rakennusten aluetta (Y) / liike ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Liike- ja toimistorakennusten alueen tavoitteellinen kerrosluku on II IV ja alueen tavoitteellinen tehokkuus on e= Korttelialueilla tulee toteuttamisen yhteydessä torjua liikennemelu. Uudenmaantie on merkitty kauttakulku tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen, jolla sallitaan ainoastaan yleiskaavassa esitetyt liittymät. Uudenmaantielle on merkitty kevyen liikenteen alikulku. Lähes koko suunnittelualue on 55 db(a) melualuetta. (liitekartta) Suunnittelualue on keskustan asemakaavan muutoksessa (hyv./vahv. 1991) ja keskustan itäosan asemakaavassa (hyv./vahv. 2001) yleistä pysäköintialuetta (LP), autopaikkojen korttelialuetta (LPA), puistoa (VP), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), yleisen tien aluetta (LT) ja katualueita.

6 6 Yleisten rakennusten korttelialueen (kortteli 5277) suurin sallittu kerrosluku on III ja rakennusoikeus on 3000 k-m2. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueella korttelissa 5265 (nk. virastotalon kortteli) on kaksi rakennusalaa, joissa rakennusoikeus on 900 k-m2 ja kerrosluku I sekä 4300 k-m2 ja kerrosluku IV. Paraistentien länsipuolella liike- ja toimistorakennuksille tarkoitetussa korttelissa 5238 suurin sallittu kerrosluku on III, ja rakennusoikeus tontilla 1 on 1400 k-m2 ja tontilla 2 rakennusoikeus on 2800 k-m2. Korttelin 5238 länsi- ja pohjoisreunoihin on merkitty ohjeellinen rakennusala pysäköinnille. Paraistentien puoleisella korttelin rajalla on liittymäkielto. Autopaikkoja on rakennettava Y-kortelialueella 1 ap / 35 k-m2. K-korttelialueella autopaikkoja on rakennettava 1 ap / myymälätilan 35 k-m2 ja 1 ap / toimistotilan 50 k- m2. K- ja Y- korttelialueilla tulee ensisijaisena julkisivumateriaalina olla puhtaaksi muurattu tiili tai keraaminen laatta. Julkisivuissa voi olla myös rapattuja osia. Autokatosten tulee olla tiilikatteisia ja lautavuorattuja. Korttelialueille saa rakentaa asunnon kiinteistön hoitoon tarvittavaa henkilökuntaa varten. Väestönsuojapaikat tulee sijoittaa keskustan yhteisväestönsuojaan. Autopaikkojen korttelialueelle on merkitty, minkä kortteleiden pysäköintipaikkoja alueille saa sijoittaa. Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina. Uudenmaantie on merkitty kauttakulku- tai sisääntulotieksi näkemäalueineen. Uudenmaantiellä on kevyen liikenteen ylikulkuvaraus, joka jatkuu Lautakunnankadun yli ja Pyhän Katariinantien yli Kallenraitille. Valjaskujan pohjoispuolelle on merkitty kevyen liikenteen alikulku. Kuskinkadun päässä Uudenmaantien LT-alueella on rakennusala, jossa sallittu kerrosluku on I ja rakennusoikeus on 30. Alueelle on rakennettu linja-autopysäkkiin liittyvä odotuskatos. Vaunukadun eteläpuolella on yleinen pysäköintialue. (liitekartta) Muut suunnitelmat ja selvitykset Turun kaupunkiseudun rakennemalli Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alue on osa aluetta 61: keskustatoimintojen alue. Alueelle sijoittuu keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia palveluita, työpaikkoja sekä asumista. Asukasmäärän tavoitteellinen lisäys on 1300, ja uuden kerrosalan määrä Alueen liikenteen kehittämistoimenpiteinä on runkobussilinja Kaarinaan ja myöhemmin pikaraitiotien toinen vaihe. Keskustan ideasuunnitelma Suunnittelualue sisältyy keskustan ideasuunnitelmaan (KV hyv. 2007), jota käytetään Kaarinan keskustan kehittämisen ohjenuorana. Keskustan ideasuunnitelmassa ydinkeskustaan sijoittuu kaksi kävelyakselia. Itä-länsisuuntainen akseli alkaa Paraistentietä reunustavasta Kivitaskun korttelista ja jatkuu virastotaloa ja Oskarinaukiota sivuten Hartelan korttelin halki Hovirinnantielle. Pohjois-eteläsuuntainen akseli alkaa Uudenmaantieltä ja jatkuu Kallenraittia pitkin Hovirinnan rantaan saakka. Oskarinaukiolle sijoitetaan uusia liikerakennuksia. Virastotalon laajennus sijoittuu Paraistentien varteen nykyisen virastotalon koillispuolelle. Virastotalon länsipuolelle sijoittuu uusi kirjasto / kulttuuritalo. Uudenmaantien varteen sijoittuu uusi liiketilarakennus, johon liittyy myös asuntoja. Asumisen määrää keskustassa lisätään Kallenraitin kulmaan, Hartelan kortteliin ja Paraistentien länsipuolelle sijoittuvilla asuinkerrostaloilla. Hartelan korttelin toteuttaminen on jo aloitettu, ja Kallenraitin kulman uuden asuinkerrostalon kaava on lainvoimainen. Tarve uusien ja varsinkin suurikokoisten liiketilojen rakentamiseen keskusta-alueella on huomattavasti ideasuunnitelman mitoitusta pienempi. Keskustan uuden liike- / asuintalon toteuttaminen Uudenmaantien varteen kariutui. Oskarinaukiolle ajatelluista liiketiloista osa korvattaneen asuinrakentamisella.

7 7 Cityconin omistaman liike- ja toimistotalon (nk. Kaarina Center ) purkamiseen liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Liike- ja toimistotalon purkamisen neuvottelut edistyvät hitaammin kuin kirjaston uudistilojen tarve. Kaupungin kaavoitustoimi on laatinut asemakaavatyön pohjaksi päivitettyjä idealuonnoksia keskustan alueesta. Niissä on tutkittu kirjasto vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja suhteessa koko keskustan kehittämiseen. Kirjastotalon luontevimmaksi sijaintipaikaksi todettiin purettavan liike- ja toimistotalon pohjoispuolinen pysäköintialue / puistoalue. Kaarinan tori siirretään kävelyakseleiden risteyskohtaan purettavan liike- ja toimistotalon pohjoispään kohdalle. Kirjasto ja virastotalon laajennus sijoittuvat siten uuden torin pohjoispuolelle. Tori saa edustavat julkisivut uusista rakennushankkeista. Torin sijainti aktivoi Oskarinaukion kävelyakselia. Virastotalon edustan puisto ja aukio säilytetään. Torin ympäristössä rakennusten maantasokerroksiin sijoitetaan liiketiloja. Tarvittaessa tori voidaan erottaa Lautakunnankadusta kevyellä myynti / oleskelukatoksella. Liike- ja toimistotalon purkamiseen ja Oskarinaukion rakentamiseen liittyvät asemakaavan muutokset laaditaan erillisenä työnä. Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma Ramboll Finland Oy:n laatimassa suunnitelmassa (Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma, 2013) määritellään keskustan katuja ja pysäköintiä koskevat kehittämistoimet, joiden avulla Kaarinan keskustan houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä voidaan osaltaan parantaa. Maantienomaisia katutiloja muutetaan kaupunkimaisemmiksi jäsentämällä uudelleen eri kulkutapojen käytössä olevaa tilaa. Suunnitelman mukaan Lautakunnankadun läpiajoliikennettä hillitään rakenteellisin keinoin. Suojatiet toteutetaan korotettuina ja torin kohta korotetaan suunnitellun Uudenmaantien ylikulkuvarauksen kohdalla. Kadunvarsipysäköinti muutetaan viistopysäköinnistä kadun suuntaiseksi ja pysäköintipaikat erotetaan ajoradasta matalalla reunakivellä sekä poikkeavalla pintamateriaalilla. Kasvillisuus pysäköintiruutujen välissä jäsentää katutilaa. Kadun pohjoispuolelle toteutetaan jalankulusta kiviraidalla ja pintamateriaalilla erotettu pyörätie. Jalkakäytävät liittyvät kävelyalueisiin samankaltaisella kiveyksellä ja ladonnalla. Pyörätiellä käytetään huomioväriä. Suunnitelmaan sisältyy leikkauspiirustus Lautakunnankadusta. Kaavamuutoksen yhteydessä on otettava huomioon mahdollisesti tarvittava katualueen leveyden lisäys pyörätietä ja pysäköintiä varten sekä poistuvien pysäköintipaikkojen korvaaminen. Kaavaehdotuksessa on huomioitu suunnitelman mukainen Lautakunnankadun tilavaraus. Kaarina-talon hankesuunnitelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarina-talon hankesuunnitelman Hankesuunnitelman lähtökohtana on asukkaita palveleva ja tehokas kirjastopalvelujen tuottaminen. Uuden pääkirjaston tavoitteena on julkinen, kaikille avoin kaupunkitila ja kansalaisia aktivoiva toiminta, joka tukee demokratiaa, kulttuuria ja kehitystä. Tätä toimintaa tukee kaupungin monikäyttöinen Kaarina-sali, joka on muunnettavissa pienimuotoisten tilaisuuksien pitoon eri käyttötarkoituksia varten. Lisäksi tiloihin sijoitetaan nykyiset hajasijoitetut hyvinvointipalveluiden toiminnat sekä kokoustiloja myös kuntalaisten käyttöön. Hankesuunnitelmassa kirjaston laajuus on 2030 m2 ja muut tilat yhteensä 1289 m2. Osa tiloista sijoittuu vanhaan virastotaloon. Hankkeen alustava aikataulu on: Arkkitehdin valinta ja rakennussuunnittelu

8 Rakennusjärjestys Rakentaminen (ja purkutyöt) 2017 Kirjaston käyttöönotto Uusi Kaarina-talo on tarkoitus rakentaa nykyiselle parkkipaikalle ns. käräjäkivien viereen, vastapäätä lautakunnankatu 6 kiinteistöä. Paikka on keskustan kehittämissuunnitelmaluonnoksen mukainen ja sijoittuisi tulevan torin viereen. Rakennuspaikka on nykyisessä asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta, joskin nykyinen rakennusoikeus (3.000 k-m2) ei paikalla ole riittävä uudelle hankkeelle. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan tarkistamista. Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja -rekisteri Pohjakartta Suunnittelualue on kiinteistörekisterissä. Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietolaitos pitää pohjakarttaa ajan tasalla. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on tehnyt kaavoituspäätöksen Osallistuminen Kaarinan kaavoitustoimessa on laadittu asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on esitetty yhteenveto kaavatyön tavoitteista, vaiheista ja osallisista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kaarinalehdessä Kaavatyön käynnistymisestä on ilmoitettu osallisille myös kirjeitse. Kirje on sisältänyt kuulutuksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan osallisia ovat: Kaava-alueen maanomistajat Kaava-alueen naapureina olevat asukkaat, yritykset ja maanomistajat Kaupungin toimialat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, infrapalvelut, vesihuoltolaitos, sivistyspalvelut, palvelupiste Muut yhteisöt: Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Fortum Sähkönsiirto Oy Ne jotka katsovat olevansa osallisia Keskustan suunnittelusta pidettiin seminaari kaupunginvaltuustolle ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle klo Kaarinan virastotalolla. Tilaisuudesta on laadittu muistio. Kaavaluonnos oli nähtävillä Nähtävillä olosta kuulutettiin Kaarinalehdessä Osallisille lähetettiin kuulutus ja kaavaluonnos sekä siihen liitty-

9 9 vä havainnekuva kirjeitse. Kaava oli nähtävillä Kaarinan yhteispalvelupisteessä (Lautakunnankatu 4), kaavoituksen ilmoitustaululla sekä internetissä. Kaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä. Alustavasta kaavaehdotuksesta on neuvoteltu / pyydetty mielipide rakennusvalvonnasta, yhdyskuntatekniikan osastolta ja tilakeskukselta. 4.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Asemakaavatyön pohjaksi laadittiin vaihtoehtoisia suunnitelmia uuden kirjaston sijainnista. Samalla tutkittiin suunnitteluratkaisujen vaikutuksia suhteessa koko Kaarinan keskustan kehittämiseen. 4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 4.5 Sopimukset - Kaavoituspäätös ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen KRL Kaavaluonnos KRL lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos oli osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti nähtävillä Kaavaehdotus KRL , KHA kaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä 30 vrk ajaksi. kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta, kansalaistoiminnan lautakunnalta, terveystarkastajalta, Caruna Oy:ltä, johtavalta rakennustarkastajalta, paikkatietopäälliköltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Varsinais-Suomen ELYkeskukselta. - Asemakaavamuutoksen hyväksyminen KRL, KHA, KVA Julkisen nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan tultua nähtäville. Asemakaavan yhteydessä ei tarvita kaavaan liittyviä sopimuksia. 4.6 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksella varaudutaan Kaarina-talon rakentamiseen ja tarkistetaan asemakaavaa Uudenmaantiellä, Paraistentien itäpuolella korttelissa 5238 ja Vaunukadulla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Mitoitus Suunnittelualueen laajuus on noin 7 ha.

10 Aluevaraukset käyttötarkoitus pinta-ala rakennusoikeus asuntoja asukkaita Y 4589 m k-m2 0 kpl 0 hlö K m k-m2 0 kpl 0 hlö VP 3101m autopaikkojen m korttelialueet, pysäköintialueet tiet, kadut, kevyen liikenteen väylät m Taulukossa esitetyt asuntojen ja asukkaiden määrät ovat laskennallisia arvioita. Laskentaperusteena on käytetty AO-korttelialueilla 2,4 asukasta / tontti. APkorttelialueilla 100 k-m2 / asunto ja 40 k-m2 / asukas. Alueelle ei rakenneta uusia asuntoja Korttelialueet Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina. VL ja LPA korttelialueille saa sijoittaa puistomuuntamon. Asemakaavan alueella laaditaan erillinen tonttijako. Yleisten rakennusten korttelialue, Y Kortteli 5277 tontti 1 Rakennusoikeus on 6000 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku IV. Autopaikkoja on rakennettava liike- ja toimistotiloille 1 ap / 50 k-m2 ja päivittäistavarakaupoille 1 ap / 35 k-m2. Väestönsuojapaikat tulee sijoittaa Kaarinan keskustan yhteisväestönsuojaan. Uudenmaantien puolella opetus- ja kokoontumistilojen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 db. Kortteliin saa myöntää rakennusluvan, kun alueelle on laadittu teknisen lautakunnan ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymä lähiympäristösuunnitelma. Lähiympäristösuunnitelman työohjelma on kaavaselostuksen liitteenä. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, K Kortteli 5265 tontti 1 Rakennusala jakaantuu kahteen osaan: pohjoispuolisen osan rakennusoikeus on 900 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on I. Eteläosan rakennusoikeus on 4300 k-m2, ja suurin sallittu kerrosluku on IV. Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / 50 k-m2. Korttelin länsipäässä on rakennusala yhdyskäytävää varten. Kortteli 5238 tontti 1 Rakennusoikeus on 4200 l-m2 ja suurin sallittu kerrosluku II. Väestönsuojapaikat tulee sijoittaa Kaarinan keskustan yhteisväestönsuojaan. Autopaikkojen korttelialueet, LPA Autopaikkojen korttelialueille on merkitty ne korttelit, joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa. Uudenmaantien ja Paraistentien kulmauksessa LPA-alueen tilavarausta on laajennettu.

11 Muut alueet Puisto, VP Pyhän Katariinan puiston aluevarausta on pienennetty. Osa puistosta muuttuu autopaikkojen korttelialueeksi ja yleisten rakennusten korttelialueeksi. Yleisen tien alue, LT Uudenmaantien katualueen varaus on tarkistettu kiinteistörajojen mukaisesti. Siten Uudenmaantien aluevaraus on laajentunut aavistuksen pohjoissivulla. Ylikulun varaus on poistettu tarpeettomana. Ylikulun varaus liittyi purettavan liike- ja toimistorakennuksen II-kerroksen tasalla olevaan jalankulkutasoon ja Pyhän Katariinan tien ylittävään kävelysiltaan Kallenraitille. Ylikulkusilta on purettu, ja liike- ja toimistorakennus puretaan lähivuosina. Yleinen pysäköintialue, LP Vaunukadun eteläpuolella sijaitsevan yleistä pysäköintialuetta laajennetaan Vaunukadun suuntaan (pohjoiseen) siten, että pysäköintialue on mahdollista toteuttaa nykyisten mitoitusohjeiden mukaisesti. Katualueet ja kevyen liikenteen väylät (pp) Lautakunnankadun yli on merkitty tilavaraus rakennusten väliselle yhdyskäytävälle (y). Yhdyskäytävän alituskorkeuden tulee täyttää pelastusteiden vaatimukset (4,3m). Yhdyskäytävän leveys saa olla enintään 4m. Yhdyskäytävän saa rakentaa tonteille merkityn rakennusoikeuden lisäksi. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaunukatua kavennetaan Kuskinkadun itäpuolisella osalla ja muutetaan kevyen liikenteen väyläksi. Vaunukadun kadunnimi muutetaan Valjakkokaduksi, sillä alueelta löytyy kaksi erillistä samannimistä katua. Kevyen liikenteen väyläksi muutetun osuuden nimi on Valjakkopolku. Paraistentien, nykyisen Vaunukadun (uuden Valjakkokadun) ja Lautakunnankadun risteyksessä varaudutaan liikenneympyrän rakentamiseen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan muutos kytkeytyy laajemmin koko Kaarinan ydinkeskustan kehittämiseen. Asemakaavan muutos vahvistaa ydinkeskustan aluetta ja sen vetovoimaa. Laajemmassa mittakaavassa nykyisten palvelujen säilyminen Kaarinan keskustassa edellyttää uusien asuntojen rakentamista keskusta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaarinan keskusta-alue on rakenteeltaan väljä. Kaupunkikuvaa leimaavat laajat pysäköintialueet sekä matalahkot liikerakennukset. Osa rakennuksista kaipaa kunnostamista. Ympäristö ei ole yleisilmeeltään erityisen siisti tai viihtyisä. Nykyisellään keskusta-alue ei mielletä houkuttelevaksi, eivätkä asukkaat tule sinne viettämään aikaa ja oleskelemaan. Kaarinan keskustasta puuttuu kaupunkikulttuuri. Keskustan ideasuunnittelun tavoitteena oli elävä keskusta, jossa on kaupunkilaisille sekä julkisia että kaupallisia tiloja. Kaarinan keskustan vetovoimaa lisätään raken-

12 12 tamalla asuntoja ja toimitilaa palveluille sekä uudistamalla olemassa olevia rakennuksia ja ympäristöä. Asemakaavan muutoksella luodaan mahdollisuudet kehittää kävelyakseleista ja torista kaupunkielämän sydän, johon liittyy uusi kirjastotalo, kaupunkilaisten olohuone. Uudet rakennushankkeet avaamat mahdollisuudet kehittää rakennetun ympäristön yleisilmettä. Kasvojen kohotuksen tärkeitä näkökohtia ovat katutilaan avautuvat liikehuoneistot ja kahvilat, inhimillinen mittakaava, sujuvat yhteydet sekä rakentamisen laatu Vaikutukset liikenteeseen Lautakunnankatu on tarkoitus säilyttää läpiajettavana. Yhdyskäytävän alituskorkeuden tulee täyttää pelastusteiden vaatimukset (4,3m). Rakennushankkeiden yhteydessä alueelle toteutetaan uusia pysäköintialueita sekä järjestellään jo olemassa olevia pysäköintipaikkoja. Vaunukatu (nimi muutetaan Valjakkokaduksi / Valjakkopoluksi) muutetaan osittain kevyen liikenteen väyläksi, jotta uuden S-marketin liikenne ohjautuu pääväylille. Muutos mahdollistaa Vaunukadun eteläpuolisen pysäköintialueen kohentamisen nykyisten mitoitusohjeiden mukaiseksi. Kaarinan keskusta-alueella on osittain puutteelliset kevyen liikenteen liikkumismahdollisuudet. Suurin ongelma on Uudenmaantien ylittämismahdollisuudet tai alikulkumahdollisuudet. Uuden alikulun / ylikulun rakentaminen Kaarinan keskustan kohdalle on haasteellista ja kallista nykyisten vesi- ja viemärijohtojen sekä maaston korkeuserojen vuoksi. Kaupungin tavoitteena on saada liikennevalo-ohjattu suojatie Uudenmaantien yli Loimitien / Paraistentien kohdalle Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaavoitettava alue on rakennettua ympäristöä ja hoidettua kaupunkipuistoa eikä kaavamuutoksella vaikuteta luontoarvojen säilymiseen. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Suunnittelualueen rakennushankkeita voidaan ryhtyä toteuttamaan kaavan tultua lainvoimaiseksi. Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Eveliina Eteläkoski toimistoarkkitehti

13 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 202 Kaarina Täyttämispvm Kaavan nimi Kaarina-talon asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus A5278 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,9369 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0419 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6,8950 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,22 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0,4589 6, ,31 0, C yhteensä K yhteensä 1, , ,91 0,0411 T yhteensä V yhteensä 0,3101 4,5-0,4138 R yhteensä L yhteensä 5, ,0 0,2394 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

14 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,22 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0,4589 6, ,31 0, Y 0, , ,31 0, C yhteensä K yhteensä 1, , ,91 0,0411 K 1, , ,91 0,0411 T yhteensä V yhteensä 0,3101 4,5-0,4138 VP 0, ,0-0,4138 R yhteensä L yhteensä 5, ,0 0,2394 Kadut 1, ,8-0,1655 Kev.liik.kadut 0,1294 2,5 0,0907 LT 2, ,9 0,0361 LP 0,1003 2,0 0,0297 LPA 0, ,8 0,2484 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

15 Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:15000 Pvm: :39 maakuntakaava 500 m

16 Kaarinan kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Teema: Kaarina Mittakaava: 1:4000 Pvm: :43 osayleiskaava 200 m

17 Liite 4 Kaarinan kaupunki Kiinteistöliikelaitos Teema: Kaarina Mittakaava: 1:4000 Pvm: :46 ajantasakaava 200 m

18

19 tulpattu 98 tulpattu K31_TSK 102 katkaistu? Kaarinan kaupunki Kiinteistöliikelaitos 9 Teema: Kaarina Mittakaava: 1:4000 Pvm: :26 vesihuolto 200 m 144

20 Kaupunginviraston laajennuksen asemakaavamuutoksen käynnistäminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 353 /412/2013 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Esittely: Kaarinan keskustan kehittämisessä lähtökohtana toimii valtuuston hyväksymä keskustan ideasuunnitelma (Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, 2006). Keskustan ideasuunnitelmassa virastotalon laajennus sijoittuu nykyisen virastotalon pohjoispuolelle (Uudenmaantien puolelle). Virastotalon laajennuksen hankesuunnittelu on käynnistetty. Suunnittelualue: Suunnittelualuetta rajaavat Uudenmaantie, Paraistentie, Lautakunnankatu ja Pyhän Katariinan puisto. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Kaavatilanne: Suunnittelualue on Kaarinan keskustan osayleiskaavassa (vahv. 2000) autopaikkojen aluetta (LPA) ja puistoa (VP). Lisäksi alue on 55 db(a) melualuetta. Suunnittelualue on Keskustan itäosan asemakaavassa (vahv. 2010) autopaikkojen korttelialuetta (LPA) ja puistoa (VP). Laadittava asemakaava: Asemakaavan muutoksella tutkitaan kaupunginviraston laajennuksen sijoittamista keskustan ideasuunnitelman ajatusten mukaisesti Lautakunnankadun pohjoispuolelle. Lisäksi alueelle tutkitaan myös kirjaston sijoittamista. Kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sijaintikartta ja ajantasakaavaotteet ovat liitteenä. Liite 177/2013. Valmistelija: toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. (02) Ehdotus: kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1) päättää, että kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle. 2) hyväksyy kaupunginviraston laajennuksen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Käsittely: Toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski esitteli hanketta ja keskusteltiin Kaarinan keskustan kehittämisestä sekä kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen laatimisesta. Jäsen Seija Savo esitti, että kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tutkitaan suunnitteluratkaisujen vaikutukset suhteessa koko Kaarinan ydinkeskustan kehittämiseen. Jäsen Tomi Kurkilahti kannatti Savon esitystä ja esitti, että myös Keskustan ideasuunnitelman tiedot lisätään ko. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Keskustelun jäl-

21 keen lautakunta päätti yksimielisesti täydentää kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa edellä ehdotettujen esitysten mukaisesti. Päätös 150: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti yksimielisesti 1) täydentää kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsittelyssä esitettyjen ehdotusten mukaisesti. Täydennetty liite 177A/ ) päättää, että kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle. 3) hyväksyy täydennetyn kaupunginviraston laajennuksen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ote: Varsinais-Suomen ELY- keskus

22 LPA LPA Y VP LAUTAKUNNANKATU PYHÄN KATARIINAN PUISTO UUDENMAANTIE IV IV I pp (5265,5266,5277) (5255,5256,5264,5265,5277) LT y y KESKUSTA NUMMENNIITTY jk K Yks.tie aluetta 401:1: :4:25 445:4:31 401:2:0 445:3:0 401:9:0 401:9:0 401:1: :1: :1:76 401:1:41 401:1: :1: :1:61 445:1:29 423:1:15 423:1:27 401:1:23 5K40 5K24 5E :5270:3-M502 Oskarinaukio Aittakatu Puntarikatu Eerikinkuja Paraistentie Pyhän Katariinan tie Lautakunnankatu Uudenmaantie 18 Mäki-aho IV III I III II II IV IV k k Liike- ja virastotalo k k Kirjastotalo k k Kpa \ /I /I

23 KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) KAAVALUONNOS 1: Asemakaavalla muutetaan Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan, liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan, kortteleita 5265 ja sekä katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan korttelit 5265 ja sekä katu- ja puistoalueita. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 6000 IV pp jk (5265,5266,5277) Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Y K VP LT LPA Yleisten rakennusten korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Puisto. Yleisen tien alue. Autopaikkojen korttelialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. y 3. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Rakennusten välinen yhdyskäytävä. Yhdyskäytävän alituskorkeuden tulee täyttää pelastusteiden vaatimukset (4,3 m). Yhdyskäytävän leveys saa olla enintään 4 m. Yhdyskäytävän saa rakentaa tonteille merkityn rakennusoikeuden lisäksi. a) Autopaikkoja on rakennettava: liike- ja toimistotiloille sekä julkisille palveluille 1 ap / 50 k-m2. päivittäistavarakaupoille 1 ap / 35 k-m2. b) Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina. c) VP- ja LPA-korttelialueille saa sijoittaa puistomuuntamon. d) Tämän asemakaavan alueella laaditaan erillinen tonttijako Kaupungin- tai kunnanosan raja. 39 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Tämä asemakaavakartta on kaupunginvaltuuston kokouksen.. 20 mukainen. Osa-alueen raja. Päivi Antola hallintojohtaja 4. NUMM 5276 UUDENMAANTIE Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Pohjakartta on hyväksytty..20 Sami Kääriäinen paikkatietopäällikkö KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖPALVELUT..20 Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Eveliina Eteläkoski toimistoarkkitehti 14.5

24 :2000 (A4) IDEA: Tori sijoitetaan kävelyakseleiden risteyskohtaan purettavan Cityconin talon pohjoispään kohdalle. Kirjasto ja virastotalon laajennus sijoitetaan uuden torin pohjoispuolelle. Tori saa edustavat julkisivut uusista rakennushankkeista. Torin sijainti aktivoi Oskarinaukion kävelyakselia. Virastotalon edustan puisto ja aukio säilytetään. Torin ympäristössä rakennusten maantasokerroksiin sijoitetaan liiketiloja. Tarvittaessa tori voidaan erottaa Lautakunnankadusta kevyellä myynti / oleskelukatoksella. NYKYINEN RAKENNUS 1 TORI TULEVA RAKENNUS (KAAVA LAINVOIMAINEN) 2 KIRJASTO JA VIRASTOTALON LAAJENNUS SUUNNITELTU UUSI RAKENNUS 3 PYSÄKÖINTIALUE

25 Liite 9 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00

26

27

28 KAARINA-TALON LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA Lähtökohdat ja tavoitteet: Kaarina-talon asemakaava laaditaan yleispiirteisenä. Kaava tullaan hyväksymään jo ennen rakennuksen suunnittelun valmistumista. Lähiympäristösuunnitelman tavoitteena on tutkia rakennuksen suunnittelun pohjaksi Kaarina-talon toiminnallisuus kaupunkiympäristössä sekä kaupunkikuvalliset lähtökohdat. Aikataulu: Lähiympäristösuunnitelma on osa rakennuksen luonnossuunnittelua. Lähiympäristösuunnitelman laatimisesta ja kokoamisesta vastaa Kaarina-talon arkkitehtisuunnittelija. Työryhmään kuuluvat edustajat kaupungin kaavoitustoimesta (toimistoarkkitehti), yhdyskuntatekniikasta (toimistoinsinööri ja viheraluepäällikkö) sekä tilakeskuksesta. Suunnitelmasta pidetään kaksi suunnittelun ohjauspalaveria. Suunnittelupalaverit kutsuu koolle toimistoarkkitehti. Alustava suunnitelma lähetetään sähköpostilla kommentoitavaksi vähintään kaksi arkipäivää ennen suunnittelukokousta. Lähiympäristösuunnitelma viimeistellään, kun luonnosvaihtoehto rakennuksen suunnittelun pohjaksi on valittu. Lähiympäristösuunnitelma hyväksytään teknisessä lautakunnassa ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa. Suunnitelman tekijä esittelee suunnitelman lautakuntien kokouksissa. Lähiympäristösuunnitelma tulee olla hyväksytty ennen rakennusluvan myöntämistä. Lähiympäristösuunnitelman sisältö: Suunnitelmassa esitetään: - rakennusmassan sijainti tontilla ja alustava massoittelu o sisäänkäyntien paikat - liikennejärjestelyt: o Lautakunnankadun järjestelyt rakennuksen edustalla / torin kohdalla o tontin ajoneuvoliikenne ja ajosuunnat o kevyen liikenteen yhteydet alueella o huoltoliikenteen järjestelyt - pysäköinti o tontilla olevat pysäköintipaikat o kulkuyhteydet yleisiltä pysäköintialueilta - rakennusmassan avautuminen lähiympäristöön: o pääsisäänkäynti Lautakunnankadulta, sisäänkäynti näkyy torille o kahvilan ulkoterassi avautuu torin suuntaan / aurinkoisiin ilmansuuntiin o tärkeimpien tilojen kuten kirjastosalin ja aulan pääavautumissuunnat o eritellään julkisivun kohdat, joissa maantasokerroksessa on laajoja lasipintoja tai tilat muuten avautuvat ympäristöön o esitetään maanpinnan tasossa olevien laajojen umpinaisten seinäpintojen päämateriaalit - pintamateriaalit: o pääpiireittäin aluerajaukset, joissa on istutuksia, asfalttia, laatoitusta tms. Esitystapa: - aluepiirros Uudenmaantien, Paraistentien, virastotalon ja Puntaripolun välisestä alueesta (mittakaava esim. 1:1000) - tarkempi asemapiirros Kaarina-talon korttelista (mittakaava esim. 1:300) - näkymäkuva pääsisäänkäynnistä - kaaviokuva Lautakunnankadun puoleisesta julkisivusta (julkisivu etelään) - lisäksi toivotaan muuta havainnollistavaa materiaalia kuten ideakuvia, tavoitekuvia tai suunnitelman havainnekuvia

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Blom Cederqvict & Jäntti Arkkitehdit Oy Bastioninkatu, Skanssi ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 23/2014 Diaarionumero 13101-2013 SELOSTUS 26.11.2014

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot