KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278)"

Transkriptio

1 KAARINAN KAUPUNKI KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) SELOSTUS KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015

2 2 KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavalla muutetaan Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan, liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan, kortteleita 5238, 5265 ja sekä liikenne-, katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan korttelit 5238, 5265 ja sekä liikenne-, katu- ja puistoalueita. Eveliina Eteläkoski, Kaarinan kaupunki / kaavoitus PL 17, KAARINA Asemakaava on tullut vireille Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan (pvm). 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Uudenmaatien, Kuskinkadun, Vaunukadun, Lautakunnankadun, Aittakadun, Oskarinaukion, Lautakunnankadun ja Puntaripolun rajaamalla alueella. Kaarina-talon suunnittelu on käynnissä. Kaarina-taloon on tarkoitus sijoittaa uusi pääkirjasto sekä mahdollisesti kokoustiloja ja virastotiloja. Asemakaavan muutoksella varaudutaan Kaarina-talon rakentamiseen. Lisäksi asemakaavaa tarkistetaan Uudenmaantiellä, Paraistentien itäpuolella korttelissa 5238 sekä Vaunukadulla. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. tilastolomake 2. ote maakuntakaavasta 3. ote Keskustan osayleiskaavasta 4. ote ajantasakaavasta 5. ote keskusta ideasuunnitelmasta 6. ote vesihuoltokartasta 7. Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan kaavoituspäätös KRL kaavaluonnos 8.1kaavakartta 8.2 määräykset 8.3 havainnekuva 9. otteet keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelmasta sekä alustavasta katusuunnitelmasta 10. lähiympäristösuunnitelman työohjelma Muut kaavatyöhön vaikuttaneet taustatiedot ja selvitykset:

3 3 3 LÄHTOKOHDAT - Keskustan ideasuunnitelma (Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, 2007) - Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2013) - Kaarinan keskustan hulevesiselvitys (AIRIX Ympäristö Oy, 2013) - Kaarina-talon hankesuunnitelma (Arkkitehtitoimisto JMH Oy, 2014) - Kaarinan päätieverkoston meluselvitys (Akukon Oy, 2014) - TOK uuden S-marketin korttelisuunnitelma, Selvitys suunnittelualueen olosuhteista Asemakaavan muutoksen lähtökohdat Luonnonympäristö Kaarinan keskustan kehittämisen ohjenuorana toimii valtuuston hyväksymä (2007) keskustan ideasuunnitelma. Keskustan ideasuunnitelman pohjalta on laadittu asemakaavojen muutoksia sekä järjestetty suunnitteluvarauskilpailuja. Kaarinan pääkirjaston nykyiset tilat Kaarina Centerin rakennuksessa ovat ahtaat, epätarkoituksenmukaiset ja kärsivät sisäilmaongelmista. Kaarina-talon asemakaavan muutoksella varaudutaan Kaarina-talon (kirjaston ja mahdollisesti kokoustilojen ja virastotalon laajennuksen) toteuttamiseen. Paraistentien itäpuolelle rakennetaan uusi päivittäistavarakauppa. Asemakaava päivitetään vastaamaan rakennussuunnitelmien mukaista tilannetta. Pääosa suunnittelualueesta on nykyisin puistoa, katualueita, pysäköintialueita tai rakentamatonta korttelialuetta. Suunnittelualue sisältyy Kaarinan luontoselvitykseen (Suunnittelukeskus Oy, 2001). Pyhän Katariinan Puisto on hoidettua kaupunkiympäristöä, eikä siellä tiedetä olevan luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita. Alueesta ei ole laadittu erillistä tarkempaa luontoselvitystä, eikä sen laatimiselle ole tarvetta Rakennettu ympäristö Väestö ja yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta korttelialuetta, puistoa, katualueita ja pysäköintialueita, eikä siellä ole asukkaita. Virastotalon yhteydessä ei ole asuntoja. Suunnittelualueen eteläpuolella Hovirinnan asuntoalue koostuu suunnittelualueen lähiympäristössä lähinnä kerrostaloista. Kuusistonsalmen läheisyydessä rakennusten mittakaava pienenee rivitaloiksi ja omakotitaloiksi. Uudenmaantien pohjoispuolella on pientaloasutusta. Keskustan kaupunginosan asukasluku on noin Runsas täydennysrakentaminen on pitänyt väestön määrän lähinnä ennallaan. Kaupunginosa on aikuistunut. Lasten ja nuorten suhteellinen osuus asukkaista on jatkuvasti laskenut. Rakennettu kulttuuriympäristö, muinaismuistot Alueella ei sijaitse rakennetun ympäristön suojelukohteita eikä tunnettuja muinaismuistoja.

4 4 Palvelut ja työpaikat Virkistys Kaarinan keskustan palvelut ovat suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Alueen läheisyydessä on kaupan lisäksi runsaasti muiden palveluiden, hallinnon, terveyskeskuksen ja koulujen työpaikkoja. Suunnittelualueelta on hyvät yhteydet keskustan keskeisille virkistysalueille. Hovirinnan metsä niminen virkistysalue alkaa Pyhän Katariinan tien eteläpuolelta ja yhteys jatkuu aina Kuusistonsalmeen rantaan saakka. Hovirinnan metsässä on pururata. Kuusistonsalmen rannassa Hovipuiston alueella on laaja rakennettu lasten leikkipuisto, liikennepuisto ja yleinen uimaranta. Uudenmaantien pohjoispuolella on liikuntapuiston alue, jossa sijaitsee yleisurheilukenttä ja palloilulajien pelikenttiä. Liikuntapuistosta on viheryhteys Lausteen ulkoilualueelle. Liikenne Alueen pääväylä on Uudenmaantie. Eteläisen Manner-Kaarinan pääkokoojakatu on Pyhän Katariinan tie. Hovirinnantie on alueellinen kokoojakatu. Lautakunnankatu on keskustan sisäinen, lähinnä pysäköintiä palveleva, katu. Puntarikatu, Vaunukatu ja Kuskinkatu ovat keskustan sisäisiä katuja. Puntarikatuun ja Vaunukatuun liittyvät erilliset pysäköintialueet. Tekninen huolto Ympäristöhäiriöt Lähes kaikkien katujen varsille on rakennettu erilliset kevyen liikenteen väylät. Lautakunnankadun varrella pyöräteissä on epäjatkuvuuskohta suunnittelualueen kohdalla. Lähimmät Uudenmaantien ylittävät /alittavat kevyen liikenteen yhteydet sijaitsevat Hovirinnantien läheisyydessä (alikulku) ja Kuskinkadun itäpuolella (alikulku). Keskustan toimivuuden kannalta turvallisia kevyen liikenteen ylityspaikkoja tulisi lisätä Kaarinan keskustan kohdalla. Keskusta-alue on hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa. Pyhän Katariinan tietä pitkin kulkevat Turun kaupunkiseudun bussit sekä Kaarinan sisäiset palvelulinjat. Vuoroväli Turun suuntaan on ruuhka-aikaan 10 minuuttia. Lisäksi Turusta Paimion, Piikkiön ja Salon suuntaan liikennöivät seutuliikenteen linja-autot kulkevat Uudenmaantietä pitkin ja Paraisten seutuliikenteen linjat Paraistentietä, Pyhän Katariinan tietä ja Koristontietä pitkin. Kaarinan keskustassa on runsaasti pysäköintipaikkatarjontaa. Tarjonta koostuu kadunvarsipysäköinnistä, yleisistä pysäköintialueista sekä kiinteistön tonteilla sijaitsevasta pysäköinnistä. Pysäköintiä rajoitetaan aikarajoituksilla muun muassa kadunvarsilla sekä Oskarinaukion pysäköintialueella. Pysäköinninvalvontaa ei kuitenkaan ole. Kaikki paikat ovat maksuttomia. Nykyisin Kaarinassa on käytössä seuraavat pysäköintinormit: Päivittäistavarakaupat ja niihin verrattavat liiketilat 1 ap / 35 k-m2 Toimistotilat ja niihin verrattavat liiketilat sekä hotellit 1 ap / 50 k-m2 Asuinkerrostaloille 1 ap / 70 k-m2 1 ap / 85 k-m2 (uudemmissa kaavoissa). Kunnallistekniset verkostot (vesi- ja viemärijohto sekä hulevesiviemäri) sijaitsevat pääasiassa alueella olevien katujen ja kevyen liikenteen väylien alla. Kuskinkadun alle ja osittain Vaunukadun alle sijoittuu kaukolämpölinjoja. Pysäköintialueet ja puistoalueet on liitetty hulevesiviemäriin.

5 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Paraistentien länsipuolella nykyisellä pysäköintialueella on aiemmin toiminut huoltoasema. Huoltoaseman toimintojen poistamisen yhteydessä alueen maaperää kunnostettiin. Kunnostustoimenpiteistä ei ole laadittu suunnitelmaa. Lisäselvityksiä maaperän mahdollisesta pilaantumisesta ja tarvittavista kunnostustoimenpiteistä laaditaan tarvittaessa maankäytön muuttuessa. Nykyisessä pysäköintialuekäytössä lisäselvityksille ei ole tarvetta. Kaarinan päätieverkoston meluselvityksen mukaan (Akukon Oy, 2014). Selvityksessä Lautakunnankadun ja Uudenmaantien välisen alueen keskiäänitalso L Aeq on nykytilanteessä ja ennustetilanteessa vuonna 2025 päivällä (klo 7-22) db ja yöllä (klo 22-7) alueesta riippuen db tai db. Valtioneuvoston antamien meluohjearvojen (valtioneuvoston päätös N:o ) meluohjearvona liike- ja toimistorakennuksille on päivällä sisällä 45 db ja opetus- ja kokoontumistiloille 35 db. Vertaamalla ohjearvoa ja laskennallista keskiäänitasoa toisiinsa, voidaan todeta että ulkoseinien ääneneristävyyden tulee olla vähintään 20 db (liike- ja toimistohuoneistot) - 30 db (opetus- ja kokoontumistilat). Tavanomaiset ulkoseinärakenteet täyttävät ääneneristävyysvaatimuksen 25 db. Siten kaavassa on siten tarpeen antaa ulkoseinien ääneneristävyysvaatimus opetus- ja kokoontumistiloille. Mikäli kaavassa sallitaan alueen käyttö asumiseen, virkistykseen tai tai hoitolaitosten käyttöön, tulee meluntorjuntaan liittyviä määräyksiä tarkentaa. Alueen omistaa Kaarinan kaupunki. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta, C. (liitekartta) Suunnittelualue on Kaarinan keskustan osayleiskaavassa (vahv. 2000) autopaikkojen aluetta (LPA), puistoa (VP), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja yleisten rakennusten aluetta (Y) / liike ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Liike- ja toimistorakennusten alueen tavoitteellinen kerrosluku on II IV ja alueen tavoitteellinen tehokkuus on e= Korttelialueilla tulee toteuttamisen yhteydessä torjua liikennemelu. Uudenmaantie on merkitty kauttakulku tai sisääntulotieksi suoja- ja näkemäalueineen, jolla sallitaan ainoastaan yleiskaavassa esitetyt liittymät. Uudenmaantielle on merkitty kevyen liikenteen alikulku. Lähes koko suunnittelualue on 55 db(a) melualuetta. (liitekartta) Suunnittelualue on keskustan asemakaavan muutoksessa (hyv./vahv. 1991) ja keskustan itäosan asemakaavassa (hyv./vahv. 2001) yleistä pysäköintialuetta (LP), autopaikkojen korttelialuetta (LPA), puistoa (VP), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), yleisen tien aluetta (LT) ja katualueita.

6 6 Yleisten rakennusten korttelialueen (kortteli 5277) suurin sallittu kerrosluku on III ja rakennusoikeus on 3000 k-m2. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueella korttelissa 5265 (nk. virastotalon kortteli) on kaksi rakennusalaa, joissa rakennusoikeus on 900 k-m2 ja kerrosluku I sekä 4300 k-m2 ja kerrosluku IV. Paraistentien länsipuolella liike- ja toimistorakennuksille tarkoitetussa korttelissa 5238 suurin sallittu kerrosluku on III, ja rakennusoikeus tontilla 1 on 1400 k-m2 ja tontilla 2 rakennusoikeus on 2800 k-m2. Korttelin 5238 länsi- ja pohjoisreunoihin on merkitty ohjeellinen rakennusala pysäköinnille. Paraistentien puoleisella korttelin rajalla on liittymäkielto. Autopaikkoja on rakennettava Y-kortelialueella 1 ap / 35 k-m2. K-korttelialueella autopaikkoja on rakennettava 1 ap / myymälätilan 35 k-m2 ja 1 ap / toimistotilan 50 k- m2. K- ja Y- korttelialueilla tulee ensisijaisena julkisivumateriaalina olla puhtaaksi muurattu tiili tai keraaminen laatta. Julkisivuissa voi olla myös rapattuja osia. Autokatosten tulee olla tiilikatteisia ja lautavuorattuja. Korttelialueille saa rakentaa asunnon kiinteistön hoitoon tarvittavaa henkilökuntaa varten. Väestönsuojapaikat tulee sijoittaa keskustan yhteisväestönsuojaan. Autopaikkojen korttelialueelle on merkitty, minkä kortteleiden pysäköintipaikkoja alueille saa sijoittaa. Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina. Uudenmaantie on merkitty kauttakulku- tai sisääntulotieksi näkemäalueineen. Uudenmaantiellä on kevyen liikenteen ylikulkuvaraus, joka jatkuu Lautakunnankadun yli ja Pyhän Katariinantien yli Kallenraitille. Valjaskujan pohjoispuolelle on merkitty kevyen liikenteen alikulku. Kuskinkadun päässä Uudenmaantien LT-alueella on rakennusala, jossa sallittu kerrosluku on I ja rakennusoikeus on 30. Alueelle on rakennettu linja-autopysäkkiin liittyvä odotuskatos. Vaunukadun eteläpuolella on yleinen pysäköintialue. (liitekartta) Muut suunnitelmat ja selvitykset Turun kaupunkiseudun rakennemalli Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alue on osa aluetta 61: keskustatoimintojen alue. Alueelle sijoittuu keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia palveluita, työpaikkoja sekä asumista. Asukasmäärän tavoitteellinen lisäys on 1300, ja uuden kerrosalan määrä Alueen liikenteen kehittämistoimenpiteinä on runkobussilinja Kaarinaan ja myöhemmin pikaraitiotien toinen vaihe. Keskustan ideasuunnitelma Suunnittelualue sisältyy keskustan ideasuunnitelmaan (KV hyv. 2007), jota käytetään Kaarinan keskustan kehittämisen ohjenuorana. Keskustan ideasuunnitelmassa ydinkeskustaan sijoittuu kaksi kävelyakselia. Itä-länsisuuntainen akseli alkaa Paraistentietä reunustavasta Kivitaskun korttelista ja jatkuu virastotaloa ja Oskarinaukiota sivuten Hartelan korttelin halki Hovirinnantielle. Pohjois-eteläsuuntainen akseli alkaa Uudenmaantieltä ja jatkuu Kallenraittia pitkin Hovirinnan rantaan saakka. Oskarinaukiolle sijoitetaan uusia liikerakennuksia. Virastotalon laajennus sijoittuu Paraistentien varteen nykyisen virastotalon koillispuolelle. Virastotalon länsipuolelle sijoittuu uusi kirjasto / kulttuuritalo. Uudenmaantien varteen sijoittuu uusi liiketilarakennus, johon liittyy myös asuntoja. Asumisen määrää keskustassa lisätään Kallenraitin kulmaan, Hartelan kortteliin ja Paraistentien länsipuolelle sijoittuvilla asuinkerrostaloilla. Hartelan korttelin toteuttaminen on jo aloitettu, ja Kallenraitin kulman uuden asuinkerrostalon kaava on lainvoimainen. Tarve uusien ja varsinkin suurikokoisten liiketilojen rakentamiseen keskusta-alueella on huomattavasti ideasuunnitelman mitoitusta pienempi. Keskustan uuden liike- / asuintalon toteuttaminen Uudenmaantien varteen kariutui. Oskarinaukiolle ajatelluista liiketiloista osa korvattaneen asuinrakentamisella.

7 7 Cityconin omistaman liike- ja toimistotalon (nk. Kaarina Center ) purkamiseen liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Liike- ja toimistotalon purkamisen neuvottelut edistyvät hitaammin kuin kirjaston uudistilojen tarve. Kaupungin kaavoitustoimi on laatinut asemakaavatyön pohjaksi päivitettyjä idealuonnoksia keskustan alueesta. Niissä on tutkittu kirjasto vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja suhteessa koko keskustan kehittämiseen. Kirjastotalon luontevimmaksi sijaintipaikaksi todettiin purettavan liike- ja toimistotalon pohjoispuolinen pysäköintialue / puistoalue. Kaarinan tori siirretään kävelyakseleiden risteyskohtaan purettavan liike- ja toimistotalon pohjoispään kohdalle. Kirjasto ja virastotalon laajennus sijoittuvat siten uuden torin pohjoispuolelle. Tori saa edustavat julkisivut uusista rakennushankkeista. Torin sijainti aktivoi Oskarinaukion kävelyakselia. Virastotalon edustan puisto ja aukio säilytetään. Torin ympäristössä rakennusten maantasokerroksiin sijoitetaan liiketiloja. Tarvittaessa tori voidaan erottaa Lautakunnankadusta kevyellä myynti / oleskelukatoksella. Liike- ja toimistotalon purkamiseen ja Oskarinaukion rakentamiseen liittyvät asemakaavan muutokset laaditaan erillisenä työnä. Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma Ramboll Finland Oy:n laatimassa suunnitelmassa (Keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma, 2013) määritellään keskustan katuja ja pysäköintiä koskevat kehittämistoimet, joiden avulla Kaarinan keskustan houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä voidaan osaltaan parantaa. Maantienomaisia katutiloja muutetaan kaupunkimaisemmiksi jäsentämällä uudelleen eri kulkutapojen käytössä olevaa tilaa. Suunnitelman mukaan Lautakunnankadun läpiajoliikennettä hillitään rakenteellisin keinoin. Suojatiet toteutetaan korotettuina ja torin kohta korotetaan suunnitellun Uudenmaantien ylikulkuvarauksen kohdalla. Kadunvarsipysäköinti muutetaan viistopysäköinnistä kadun suuntaiseksi ja pysäköintipaikat erotetaan ajoradasta matalalla reunakivellä sekä poikkeavalla pintamateriaalilla. Kasvillisuus pysäköintiruutujen välissä jäsentää katutilaa. Kadun pohjoispuolelle toteutetaan jalankulusta kiviraidalla ja pintamateriaalilla erotettu pyörätie. Jalkakäytävät liittyvät kävelyalueisiin samankaltaisella kiveyksellä ja ladonnalla. Pyörätiellä käytetään huomioväriä. Suunnitelmaan sisältyy leikkauspiirustus Lautakunnankadusta. Kaavamuutoksen yhteydessä on otettava huomioon mahdollisesti tarvittava katualueen leveyden lisäys pyörätietä ja pysäköintiä varten sekä poistuvien pysäköintipaikkojen korvaaminen. Kaavaehdotuksessa on huomioitu suunnitelman mukainen Lautakunnankadun tilavaraus. Kaarina-talon hankesuunnitelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarina-talon hankesuunnitelman Hankesuunnitelman lähtökohtana on asukkaita palveleva ja tehokas kirjastopalvelujen tuottaminen. Uuden pääkirjaston tavoitteena on julkinen, kaikille avoin kaupunkitila ja kansalaisia aktivoiva toiminta, joka tukee demokratiaa, kulttuuria ja kehitystä. Tätä toimintaa tukee kaupungin monikäyttöinen Kaarina-sali, joka on muunnettavissa pienimuotoisten tilaisuuksien pitoon eri käyttötarkoituksia varten. Lisäksi tiloihin sijoitetaan nykyiset hajasijoitetut hyvinvointipalveluiden toiminnat sekä kokoustiloja myös kuntalaisten käyttöön. Hankesuunnitelmassa kirjaston laajuus on 2030 m2 ja muut tilat yhteensä 1289 m2. Osa tiloista sijoittuu vanhaan virastotaloon. Hankkeen alustava aikataulu on: Arkkitehdin valinta ja rakennussuunnittelu

8 Rakennusjärjestys Rakentaminen (ja purkutyöt) 2017 Kirjaston käyttöönotto Uusi Kaarina-talo on tarkoitus rakentaa nykyiselle parkkipaikalle ns. käräjäkivien viereen, vastapäätä lautakunnankatu 6 kiinteistöä. Paikka on keskustan kehittämissuunnitelmaluonnoksen mukainen ja sijoittuisi tulevan torin viereen. Rakennuspaikka on nykyisessä asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta, joskin nykyinen rakennusoikeus (3.000 k-m2) ei paikalla ole riittävä uudelle hankkeelle. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan tarkistamista. Kaarinan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Tonttijako ja -rekisteri Pohjakartta Suunnittelualue on kiinteistörekisterissä. Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietolaitos pitää pohjakarttaa ajan tasalla. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta on tehnyt kaavoituspäätöksen Osallistuminen Kaarinan kaavoitustoimessa on laadittu asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on esitetty yhteenveto kaavatyön tavoitteista, vaiheista ja osallisista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Kaarinalehdessä Kaavatyön käynnistymisestä on ilmoitettu osallisille myös kirjeitse. Kirje on sisältänyt kuulutuksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan osallisia ovat: Kaava-alueen maanomistajat Kaava-alueen naapureina olevat asukkaat, yritykset ja maanomistajat Kaupungin toimialat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, infrapalvelut, vesihuoltolaitos, sivistyspalvelut, palvelupiste Muut yhteisöt: Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Fortum Sähkönsiirto Oy Ne jotka katsovat olevansa osallisia Keskustan suunnittelusta pidettiin seminaari kaupunginvaltuustolle ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle klo Kaarinan virastotalolla. Tilaisuudesta on laadittu muistio. Kaavaluonnos oli nähtävillä Nähtävillä olosta kuulutettiin Kaarinalehdessä Osallisille lähetettiin kuulutus ja kaavaluonnos sekä siihen liitty-

9 9 vä havainnekuva kirjeitse. Kaava oli nähtävillä Kaarinan yhteispalvelupisteessä (Lautakunnankatu 4), kaavoituksen ilmoitustaululla sekä internetissä. Kaavaluonnoksesta ei saatu mielipiteitä. Alustavasta kaavaehdotuksesta on neuvoteltu / pyydetty mielipide rakennusvalvonnasta, yhdyskuntatekniikan osastolta ja tilakeskukselta. 4.3 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Asemakaavatyön pohjaksi laadittiin vaihtoehtoisia suunnitelmia uuden kirjaston sijainnista. Samalla tutkittiin suunnitteluratkaisujen vaikutuksia suhteessa koko Kaarinan keskustan kehittämiseen. 4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 4.5 Sopimukset - Kaavoituspäätös ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen KRL Kaavaluonnos KRL lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos oli osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti nähtävillä Kaavaehdotus KRL , KHA kaavaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä 30 vrk ajaksi. kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta, kansalaistoiminnan lautakunnalta, terveystarkastajalta, Caruna Oy:ltä, johtavalta rakennustarkastajalta, paikkatietopäälliköltä ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja Varsinais-Suomen ELYkeskukselta. - Asemakaavamuutoksen hyväksyminen KRL, KHA, KVA Julkisen nähtävillä olon ja lausuntojen saapumisen jälkeen Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa pöytäkirjan tultua nähtäville. Asemakaavan yhteydessä ei tarvita kaavaan liittyviä sopimuksia. 4.6 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksella varaudutaan Kaarina-talon rakentamiseen ja tarkistetaan asemakaavaa Uudenmaantiellä, Paraistentien itäpuolella korttelissa 5238 ja Vaunukadulla. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Mitoitus Suunnittelualueen laajuus on noin 7 ha.

10 Aluevaraukset käyttötarkoitus pinta-ala rakennusoikeus asuntoja asukkaita Y 4589 m k-m2 0 kpl 0 hlö K m k-m2 0 kpl 0 hlö VP 3101m autopaikkojen m korttelialueet, pysäköintialueet tiet, kadut, kevyen liikenteen väylät m Taulukossa esitetyt asuntojen ja asukkaiden määrät ovat laskennallisia arvioita. Laskentaperusteena on käytetty AO-korttelialueilla 2,4 asukasta / tontti. APkorttelialueilla 100 k-m2 / asunto ja 40 k-m2 / asukas. Alueelle ei rakenneta uusia asuntoja Korttelialueet Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina. VL ja LPA korttelialueille saa sijoittaa puistomuuntamon. Asemakaavan alueella laaditaan erillinen tonttijako. Yleisten rakennusten korttelialue, Y Kortteli 5277 tontti 1 Rakennusoikeus on 6000 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku IV. Autopaikkoja on rakennettava liike- ja toimistotiloille 1 ap / 50 k-m2 ja päivittäistavarakaupoille 1 ap / 35 k-m2. Väestönsuojapaikat tulee sijoittaa Kaarinan keskustan yhteisväestönsuojaan. Uudenmaantien puolella opetus- ja kokoontumistilojen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 db. Kortteliin saa myöntää rakennusluvan, kun alueelle on laadittu teknisen lautakunnan ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksymä lähiympäristösuunnitelma. Lähiympäristösuunnitelman työohjelma on kaavaselostuksen liitteenä. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, K Kortteli 5265 tontti 1 Rakennusala jakaantuu kahteen osaan: pohjoispuolisen osan rakennusoikeus on 900 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on I. Eteläosan rakennusoikeus on 4300 k-m2, ja suurin sallittu kerrosluku on IV. Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / 50 k-m2. Korttelin länsipäässä on rakennusala yhdyskäytävää varten. Kortteli 5238 tontti 1 Rakennusoikeus on 4200 l-m2 ja suurin sallittu kerrosluku II. Väestönsuojapaikat tulee sijoittaa Kaarinan keskustan yhteisväestönsuojaan. Autopaikkojen korttelialueet, LPA Autopaikkojen korttelialueille on merkitty ne korttelit, joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa. Uudenmaantien ja Paraistentien kulmauksessa LPA-alueen tilavarausta on laajennettu.

11 Muut alueet Puisto, VP Pyhän Katariinan puiston aluevarausta on pienennetty. Osa puistosta muuttuu autopaikkojen korttelialueeksi ja yleisten rakennusten korttelialueeksi. Yleisen tien alue, LT Uudenmaantien katualueen varaus on tarkistettu kiinteistörajojen mukaisesti. Siten Uudenmaantien aluevaraus on laajentunut aavistuksen pohjoissivulla. Ylikulun varaus on poistettu tarpeettomana. Ylikulun varaus liittyi purettavan liike- ja toimistorakennuksen II-kerroksen tasalla olevaan jalankulkutasoon ja Pyhän Katariinan tien ylittävään kävelysiltaan Kallenraitille. Ylikulkusilta on purettu, ja liike- ja toimistorakennus puretaan lähivuosina. Yleinen pysäköintialue, LP Vaunukadun eteläpuolella sijaitsevan yleistä pysäköintialuetta laajennetaan Vaunukadun suuntaan (pohjoiseen) siten, että pysäköintialue on mahdollista toteuttaa nykyisten mitoitusohjeiden mukaisesti. Katualueet ja kevyen liikenteen väylät (pp) Lautakunnankadun yli on merkitty tilavaraus rakennusten väliselle yhdyskäytävälle (y). Yhdyskäytävän alituskorkeuden tulee täyttää pelastusteiden vaatimukset (4,3m). Yhdyskäytävän leveys saa olla enintään 4m. Yhdyskäytävän saa rakentaa tonteille merkityn rakennusoikeuden lisäksi. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaunukatua kavennetaan Kuskinkadun itäpuolisella osalla ja muutetaan kevyen liikenteen väyläksi. Vaunukadun kadunnimi muutetaan Valjakkokaduksi, sillä alueelta löytyy kaksi erillistä samannimistä katua. Kevyen liikenteen väyläksi muutetun osuuden nimi on Valjakkopolku. Paraistentien, nykyisen Vaunukadun (uuden Valjakkokadun) ja Lautakunnankadun risteyksessä varaudutaan liikenneympyrän rakentamiseen Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Asemakaavan muutos kytkeytyy laajemmin koko Kaarinan ydinkeskustan kehittämiseen. Asemakaavan muutos vahvistaa ydinkeskustan aluetta ja sen vetovoimaa. Laajemmassa mittakaavassa nykyisten palvelujen säilyminen Kaarinan keskustassa edellyttää uusien asuntojen rakentamista keskusta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaarinan keskusta-alue on rakenteeltaan väljä. Kaupunkikuvaa leimaavat laajat pysäköintialueet sekä matalahkot liikerakennukset. Osa rakennuksista kaipaa kunnostamista. Ympäristö ei ole yleisilmeeltään erityisen siisti tai viihtyisä. Nykyisellään keskusta-alue ei mielletä houkuttelevaksi, eivätkä asukkaat tule sinne viettämään aikaa ja oleskelemaan. Kaarinan keskustasta puuttuu kaupunkikulttuuri. Keskustan ideasuunnittelun tavoitteena oli elävä keskusta, jossa on kaupunkilaisille sekä julkisia että kaupallisia tiloja. Kaarinan keskustan vetovoimaa lisätään raken-

12 12 tamalla asuntoja ja toimitilaa palveluille sekä uudistamalla olemassa olevia rakennuksia ja ympäristöä. Asemakaavan muutoksella luodaan mahdollisuudet kehittää kävelyakseleista ja torista kaupunkielämän sydän, johon liittyy uusi kirjastotalo, kaupunkilaisten olohuone. Uudet rakennushankkeet avaamat mahdollisuudet kehittää rakennetun ympäristön yleisilmettä. Kasvojen kohotuksen tärkeitä näkökohtia ovat katutilaan avautuvat liikehuoneistot ja kahvilat, inhimillinen mittakaava, sujuvat yhteydet sekä rakentamisen laatu Vaikutukset liikenteeseen Lautakunnankatu on tarkoitus säilyttää läpiajettavana. Yhdyskäytävän alituskorkeuden tulee täyttää pelastusteiden vaatimukset (4,3m). Rakennushankkeiden yhteydessä alueelle toteutetaan uusia pysäköintialueita sekä järjestellään jo olemassa olevia pysäköintipaikkoja. Vaunukatu (nimi muutetaan Valjakkokaduksi / Valjakkopoluksi) muutetaan osittain kevyen liikenteen väyläksi, jotta uuden S-marketin liikenne ohjautuu pääväylille. Muutos mahdollistaa Vaunukadun eteläpuolisen pysäköintialueen kohentamisen nykyisten mitoitusohjeiden mukaiseksi. Kaarinan keskusta-alueella on osittain puutteelliset kevyen liikenteen liikkumismahdollisuudet. Suurin ongelma on Uudenmaantien ylittämismahdollisuudet tai alikulkumahdollisuudet. Uuden alikulun / ylikulun rakentaminen Kaarinan keskustan kohdalle on haasteellista ja kallista nykyisten vesi- ja viemärijohtojen sekä maaston korkeuserojen vuoksi. Kaupungin tavoitteena on saada liikennevalo-ohjattu suojatie Uudenmaantien yli Loimitien / Paraistentien kohdalle Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaavoitettava alue on rakennettua ympäristöä ja hoidettua kaupunkipuistoa eikä kaavamuutoksella vaikuteta luontoarvojen säilymiseen. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Suunnittelualueen rakennushankkeita voidaan ryhtyä toteuttamaan kaavan tultua lainvoimaiseksi. Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Eveliina Eteläkoski toimistoarkkitehti

13 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 202 Kaarina Täyttämispvm Kaavan nimi Kaarina-talon asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus A5278 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,9369 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0419 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6,8950 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,22 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0,4589 6, ,31 0, C yhteensä K yhteensä 1, , ,91 0,0411 T yhteensä V yhteensä 0,3101 4,5-0,4138 R yhteensä L yhteensä 5, ,0 0,2394 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

14 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,22 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä 0,4589 6, ,31 0, Y 0, , ,31 0, C yhteensä K yhteensä 1, , ,91 0,0411 K 1, , ,91 0,0411 T yhteensä V yhteensä 0,3101 4,5-0,4138 VP 0, ,0-0,4138 R yhteensä L yhteensä 5, ,0 0,2394 Kadut 1, ,8-0,1655 Kev.liik.kadut 0,1294 2,5 0,0907 LT 2, ,9 0,0361 LP 0,1003 2,0 0,0297 LPA 0, ,8 0,2484 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

15 Kaarinan kaupunki Teema: Kaarina Mittakaava: 1:15000 Pvm: :39 maakuntakaava 500 m

16 Kaarinan kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Teema: Kaarina Mittakaava: 1:4000 Pvm: :43 osayleiskaava 200 m

17 Liite 4 Kaarinan kaupunki Kiinteistöliikelaitos Teema: Kaarina Mittakaava: 1:4000 Pvm: :46 ajantasakaava 200 m

18

19 tulpattu 98 tulpattu K31_TSK 102 katkaistu? Kaarinan kaupunki Kiinteistöliikelaitos 9 Teema: Kaarina Mittakaava: 1:4000 Pvm: :26 vesihuolto 200 m 144

20 Kaupunginviraston laajennuksen asemakaavamuutoksen käynnistäminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 353 /412/2013 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Esittely: Kaarinan keskustan kehittämisessä lähtökohtana toimii valtuuston hyväksymä keskustan ideasuunnitelma (Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, 2006). Keskustan ideasuunnitelmassa virastotalon laajennus sijoittuu nykyisen virastotalon pohjoispuolelle (Uudenmaantien puolelle). Virastotalon laajennuksen hankesuunnittelu on käynnistetty. Suunnittelualue: Suunnittelualuetta rajaavat Uudenmaantie, Paraistentie, Lautakunnankatu ja Pyhän Katariinan puisto. Suunnittelualue on Kaarinan kaupungin omistuksessa. Kaavatilanne: Suunnittelualue on Kaarinan keskustan osayleiskaavassa (vahv. 2000) autopaikkojen aluetta (LPA) ja puistoa (VP). Lisäksi alue on 55 db(a) melualuetta. Suunnittelualue on Keskustan itäosan asemakaavassa (vahv. 2010) autopaikkojen korttelialuetta (LPA) ja puistoa (VP). Laadittava asemakaava: Asemakaavan muutoksella tutkitaan kaupunginviraston laajennuksen sijoittamista keskustan ideasuunnitelman ajatusten mukaisesti Lautakunnankadun pohjoispuolelle. Lisäksi alueelle tutkitaan myös kirjaston sijoittamista. Kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä sijaintikartta ja ajantasakaavaotteet ovat liitteenä. Liite 177/2013. Valmistelija: toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. (02) Ehdotus: kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1) päättää, että kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle. 2) hyväksyy kaupunginviraston laajennuksen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Käsittely: Toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski esitteli hanketta ja keskusteltiin Kaarinan keskustan kehittämisestä sekä kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen laatimisesta. Jäsen Seija Savo esitti, että kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tutkitaan suunnitteluratkaisujen vaikutukset suhteessa koko Kaarinan ydinkeskustan kehittämiseen. Jäsen Tomi Kurkilahti kannatti Savon esitystä ja esitti, että myös Keskustan ideasuunnitelman tiedot lisätään ko. osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Keskustelun jäl-

21 keen lautakunta päätti yksimielisesti täydentää kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa edellä ehdotettujen esitysten mukaisesti. Päätös 150: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti yksimielisesti 1) täydentää kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsittelyssä esitettyjen ehdotusten mukaisesti. Täydennetty liite 177A/ ) päättää, että kaupunginviraston laajennuksen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan liitekarttaan ohjeellisesti rajatulle alueelle. 3) hyväksyy täydennetyn kaupunginviraston laajennuksen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ote: Varsinais-Suomen ELY- keskus

22 LPA LPA Y VP LAUTAKUNNANKATU PYHÄN KATARIINAN PUISTO UUDENMAANTIE IV IV I pp (5265,5266,5277) (5255,5256,5264,5265,5277) LT y y KESKUSTA NUMMENNIITTY jk K Yks.tie aluetta 401:1: :4:25 445:4:31 401:2:0 445:3:0 401:9:0 401:9:0 401:1: :1: :1:76 401:1:41 401:1: :1: :1:61 445:1:29 423:1:15 423:1:27 401:1:23 5K40 5K24 5E :5270:3-M502 Oskarinaukio Aittakatu Puntarikatu Eerikinkuja Paraistentie Pyhän Katariinan tie Lautakunnankatu Uudenmaantie 18 Mäki-aho IV III I III II II IV IV k k Liike- ja virastotalo k k Kirjastotalo k k Kpa \ /I /I

23 KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) KAAVALUONNOS 1: Asemakaavalla muutetaan Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan, liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan, kortteleita 5265 ja sekä katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Kaarinan kaupungin Nummenniityn, 4. kaupunginosan liikennealuetta ja Keskustan, 5. kaupunginosan korttelit 5265 ja sekä katu- ja puistoalueita. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 6000 IV pp jk (5265,5266,5277) Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Y K VP LT LPA Yleisten rakennusten korttelialue. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Puisto. Yleisen tien alue. Autopaikkojen korttelialue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. y 3. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Rakennusten välinen yhdyskäytävä. Yhdyskäytävän alituskorkeuden tulee täyttää pelastusteiden vaatimukset (4,3 m). Yhdyskäytävän leveys saa olla enintään 4 m. Yhdyskäytävän saa rakentaa tonteille merkityn rakennusoikeuden lisäksi. a) Autopaikkoja on rakennettava: liike- ja toimistotiloille sekä julkisille palveluille 1 ap / 50 k-m2. päivittäistavarakaupoille 1 ap / 35 k-m2. b) Korttelialueiden osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai piha- ja liikennealueiksi, tulee kunnostaa ja hoitaa istutettuina. c) VP- ja LPA-korttelialueille saa sijoittaa puistomuuntamon. d) Tämän asemakaavan alueella laaditaan erillinen tonttijako Kaupungin- tai kunnanosan raja. 39 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Tämä asemakaavakartta on kaupunginvaltuuston kokouksen.. 20 mukainen. Osa-alueen raja. Päivi Antola hallintojohtaja 4. NUMM 5276 UUDENMAANTIE Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Pohjakartta on hyväksytty..20 Sami Kääriäinen paikkatietopäällikkö KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖPALVELUT..20 Pasi Aromäki kaupunginarkkitehti Eveliina Eteläkoski toimistoarkkitehti 14.5

24 :2000 (A4) IDEA: Tori sijoitetaan kävelyakseleiden risteyskohtaan purettavan Cityconin talon pohjoispään kohdalle. Kirjasto ja virastotalon laajennus sijoitetaan uuden torin pohjoispuolelle. Tori saa edustavat julkisivut uusista rakennushankkeista. Torin sijainti aktivoi Oskarinaukion kävelyakselia. Virastotalon edustan puisto ja aukio säilytetään. Torin ympäristössä rakennusten maantasokerroksiin sijoitetaan liiketiloja. Tarvittaessa tori voidaan erottaa Lautakunnankadusta kevyellä myynti / oleskelukatoksella. NYKYINEN RAKENNUS 1 TORI TULEVA RAKENNUS (KAAVA LAINVOIMAINEN) 2 KIRJASTO JA VIRASTOTALON LAAJENNUS SUUNNITELTU UUSI RAKENNUS 3 PYSÄKÖINTIALUE

25 Liite 9 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00

26

27

28 KAARINA-TALON LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA Lähtökohdat ja tavoitteet: Kaarina-talon asemakaava laaditaan yleispiirteisenä. Kaava tullaan hyväksymään jo ennen rakennuksen suunnittelun valmistumista. Lähiympäristösuunnitelman tavoitteena on tutkia rakennuksen suunnittelun pohjaksi Kaarina-talon toiminnallisuus kaupunkiympäristössä sekä kaupunkikuvalliset lähtökohdat. Aikataulu: Lähiympäristösuunnitelma on osa rakennuksen luonnossuunnittelua. Lähiympäristösuunnitelman laatimisesta ja kokoamisesta vastaa Kaarina-talon arkkitehtisuunnittelija. Työryhmään kuuluvat edustajat kaupungin kaavoitustoimesta (toimistoarkkitehti), yhdyskuntatekniikasta (toimistoinsinööri ja viheraluepäällikkö) sekä tilakeskuksesta. Suunnitelmasta pidetään kaksi suunnittelun ohjauspalaveria. Suunnittelupalaverit kutsuu koolle toimistoarkkitehti. Alustava suunnitelma lähetetään sähköpostilla kommentoitavaksi vähintään kaksi arkipäivää ennen suunnittelukokousta. Lähiympäristösuunnitelma viimeistellään, kun luonnosvaihtoehto rakennuksen suunnittelun pohjaksi on valittu. Lähiympäristösuunnitelma hyväksytään teknisessä lautakunnassa ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa. Suunnitelman tekijä esittelee suunnitelman lautakuntien kokouksissa. Lähiympäristösuunnitelma tulee olla hyväksytty ennen rakennusluvan myöntämistä. Lähiympäristösuunnitelman sisältö: Suunnitelmassa esitetään: - rakennusmassan sijainti tontilla ja alustava massoittelu o sisäänkäyntien paikat - liikennejärjestelyt: o Lautakunnankadun järjestelyt rakennuksen edustalla / torin kohdalla o tontin ajoneuvoliikenne ja ajosuunnat o kevyen liikenteen yhteydet alueella o huoltoliikenteen järjestelyt - pysäköinti o tontilla olevat pysäköintipaikat o kulkuyhteydet yleisiltä pysäköintialueilta - rakennusmassan avautuminen lähiympäristöön: o pääsisäänkäynti Lautakunnankadulta, sisäänkäynti näkyy torille o kahvilan ulkoterassi avautuu torin suuntaan / aurinkoisiin ilmansuuntiin o tärkeimpien tilojen kuten kirjastosalin ja aulan pääavautumissuunnat o eritellään julkisivun kohdat, joissa maantasokerroksessa on laajoja lasipintoja tai tilat muuten avautuvat ympäristöön o esitetään maanpinnan tasossa olevien laajojen umpinaisten seinäpintojen päämateriaalit - pintamateriaalit: o pääpiireittäin aluerajaukset, joissa on istutuksia, asfalttia, laatoitusta tms. Esitystapa: - aluepiirros Uudenmaantien, Paraistentien, virastotalon ja Puntaripolun välisestä alueesta (mittakaava esim. 1:1000) - tarkempi asemapiirros Kaarina-talon korttelista (mittakaava esim. 1:300) - näkymäkuva pääsisäänkäynnistä - kaaviokuva Lautakunnankadun puoleisesta julkisivusta (julkisivu etelään) - lisäksi toivotaan muuta havainnollistavaa materiaalia kuten ideakuvia, tavoitekuvia tai suunnitelman havainnekuvia

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Penikujan asemakaavan muutos (A2605)

Penikujan asemakaavan muutos (A2605) Kaarinan kaupunki Penikujan asemakaavan muutos (A605) osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 655/ A605 5.1. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008)

MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008) KAARINAN KAUPUNKI MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (kortteli 23008) SELOSTUS 16.3.2016 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 2 MYLLYTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN (kortteli 23008) SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8122015 tark 1522016, 3182016 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO wwwsalofi salo@salofi Y-tunnus:

Lisätiedot

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201 Kaarinan kaupunki Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 DA: /2016 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Paltan asemakaava A2662

Paltan asemakaava A2662 Kaarinan kaupunki Paltan asemakaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 485/2016 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2623, Kiveriö, Teinintie 4

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2623, Kiveriö, Teinintie 4 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2623, Kiveriö, Teinintie 4 4.1.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot