Korjaustyön työnjohtajan sopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80269) LINKKI 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaustyön työnjohtajan sopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80269) LINKKI 1"

Transkriptio

1 Korjaustyön työnjohtajan sopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80269) LINKKI 1 Liitteeksi on hyvä lisätä Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/ lomakkeet/rt-80306) RT kesäkuu (4) PIENTALON VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN SOPIMUS Tätä sopimuslomaketta käytetään sopimuksissa, joissa tilaajana on kuluttaja. Sopimuksen ja siihen liittyvän tehtäväluettelon RT Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo ovat laatineet Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS. SOPIJAPUOLET Rakennushankkeeseen ryhtyvä Yritys Nimi M. Moisio Osoite Jänkäkurpanraitti 5 Sähköposti Vastaava työnjohtaja Yritys Nimi Valvontatiimi Oy Reikkotie 7 Elmira Suula Puhelin työ Puhelin koti Matkapuhelin Telekopio Puhelin työ Puhelin koti Osoite Reikkotie 7 Matkapuhelin Sähköposti RAKENNUSPAIKKA Kaupunki/Kunta Hailuoto Telekopio Kaupungin osa Hailuoto 1 Osoite Jänkäkurpanraitti 5 Kortteli/Kylä/Yl.alue Tontti/Tila RN:o 4 RAKENNUSKOHTEEN LYHYT KUVAUS Omakotitalon M. Moisin keittiön ja työhuoneen kosteusvauriokorjaus. Rakennuksessa on todettu homevaurio, mikä edellyttää vastaavaa työnjohtajaa suojautumaan mm. käyttämällä yhdistelmäsuodattimella (P3/A2 -luokka) varustettua hengityksensuojainta. Purkutöissä käytetään kertakäyttöisiä haalareita ja tiiviitä suojakäsineitä. Suojaaminen tulee toteutta RATU kortin (Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku) mukaisesti. KL, RL, / RT-sopimusasiakirjat / maaliskuu 2009 / Rakennustieto Oy Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2000

2 RT Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus 2 (4) TEHTÄVÄN MÄÄRITYS JA LAAJUUS Tehtävän laajuus on määritetty tarkemmin liitteen tehtäväluettelossa esimerkiksi RT Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Hänen on johtamassaan työssä huolehdittava siitä, että TYÖNJOHTOTEHTÄVÄN KESTO VASTUUN LAAJUUS TYÖSUOJELUVASTUU 1. Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle. 2. Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 3. Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta. 4. Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa. 5. Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määrätyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Vastaavalla työnjohtajalla on rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysymyksissä keskeinen asema ja vastuu suhteessa rakentamisen viranomaisvalvontaan. Vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että tarpeelliset selvitykset rakennustyön haitallisista vaikutuksista on tehty ja huolehtia siitä, että ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu päättyvät, kun kirjallinen vapautus on pyydetty tai toinen henkilö hyväksytty vastaavan työnjohtajan tilalle. Alkaminen Päättyminen Vastaavan työnjohtajan rakennuslainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet ja vastuu rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty. Koska vastaavan työnjohtajan tehtävä on tarkastuskäynteihin perustuva, eikä hän ole jatkuvasti paikalla rakennustyömaalla, eikä hän voi huolehtia työmaan päivittäisistä työturvallisuustoimenpiteistä, rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee itse huolehtia työmaan työturvallisuustoimenpiteistä tai hänen tulee tähän tehtävään nimetä joku muu henkilö. Tämä ei kuitenkaan kokonaan vapauta vastaavaa työnjohtajaa työsuojeluvastuusta. Työmaalla tehtävien tarkastuskäyntien yhteydessä työnjohtaja on kuitenkin velvollinen tarkastamaan työmaan turvallisuuden ja antamaan ohjausta ja ohjeita työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. Työturvallisuustoimenpiteistä vastaavat henkilöt ovat: Urakoitsija urakkasopimuksen mukaisesti. VAKUUTTAMINEN Kummankin osapuolen, mikäli toimivat työnantajina, on huolehdittava osaltaan vähintäänkin lakisääteisten vakuutusten ottamisesta kustannuksellaan. KL, RL, / RT-sopimusasiakirjat / maaliskuu 2009 / Rakennustieto Oy Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2000

3 RT Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus 3 (4) PALKKA JA PALKKIO Palkka ja palkkio ja palkkioperusteet määräytyvät esimerkiksi oheisen pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelon arvioidun ajankäytön ja tuntipalkan tai yksikköhinnan mukaisesti: A. Vaihtoehto Palkka Palkka ei sisällä työnantajan sosiaalikuluja (sosiaaliturvamaksut, lomapalkka ja -raha sekä eläkemaksut). B. Vaihtoehto Palkkio PALKAN JA PALKKION MAKSAMINEN JA Palkan maksamisesta on sovittu seuraavasti Palkkion maksamisesta on sovittu seuraavasti Arvonlisävero (alv) Palkkio yhteensä Yritystoimeksiantona sisältää sosiaali-, yleiskulut. Arvonlisävero (alv) lisätään palkkioon. Palkkiosta maksetaan 50% eli ja loput 50% maksetaan työn päätyttyä. Maksuehto: esim 14 pv. netto, yliaikakorko korkolain mukaisesti ERILLISKORVAUSTA VASTAAN SUORITETTAVAT TYÖT RAKENNUSTYÖN VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla osaltaan huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan. Hyväksymistä vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta. Katso kohta tehtävän määritys ja laajuus. Vastaavan työnjohtajan tulee lisäksi huolehtia, että: Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJAA. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattavaksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista. Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastuskirjaan ja yhteenvetolomakkeeseen. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennusvalvontavirastossa rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen. KL, RL, / RT-sopimusasiakirjat / maaliskuu 2009 / Rakennustieto Oy Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2000

4 RT Pientalon vastaavan työnjohtajan sopimus 4 (4) KATSELMUKSET Katselmukset pidetään lupaehdoissa määrättyjen tai luvan myöntäneen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Näitä ovat esim: - Rakennuspaikan korkeuden merkitseminen - Pohjakatselmus - Perustuskatselmus - Sijaintikatselmus - Salaojakatselmus - Pintavesikatselmus - Rakennekatselmus (useita) - LVI-katselmukset - Hormikatselmus - Osittainen loppukatselmus - Loppukatselmus SOPIMUKSEN OIKEUS ANTAA SOPIMUS VIRANOMAISELLE SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja aika Yritys Henkilö LIITTEET Asiakirjat luovutetaan rakennustyön päätyttyä rakennuksen omistajalle pysyvästi säilytettäväksi. Tämä sopimus voidaan purkaa, mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo olennaisesti tätä sopimusta. Tämä sopimus voidaan antaa tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen käyttöön. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Oulussa Rakennushankkeeseen ryhtyvä M. Moisi 1 kpl Vastaava työnjohtaja Valvontatiimi Oy Reikkotie 7 Elmira Suula MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) RakMK Suomen rakentamismääräyskokoelma Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT KL, RL, / RT-sopimusasiakirjat / maaliskuu 2009 / Rakennustieto Oy Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2000

5 Liite 1 RT toukokuu (5) PIENTALOHANKKEEN VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄLUETTELO Tehtäväluettelo on liite sopimukseen, jonka pientalon rakennushankkeeseen ryhtyvä laatii vastaavan työnjohtajan kanssa. Vastaavan työnjohtajan sopimus laaditaan lomakkeelle RT Tämä tehtäväluettelo sisältyy myös ohjekorttiin RT , LVI Pientalohankkeen tehtäväluettelot. Tehtäväluettelon ovat laatineet Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. RAKENNUSKOHDE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄT VASTAAVA TYÖNJOHTAJA TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ Tehtäväluettelon avulla vastaava työnjohtaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvä voivat sopia niistä tehtävistä, jotka sisältyvät toimeksiantoon. Tehtäväluettelon tarkoituksena on myös toimia asiantuntijaosapuolen muistilistana hankkeen eri vaiheissa. Tehtäväluetteloon merkitään rastilla (X) ne työtehtävät, jotka hankkeessa katsotaan tarpeellisiksi ja työtehtävän arvioitu kesto neuvontapalveluineen. Tehtäväluetteloon on tummennettuna merkitty ne tehtävät, jotka lain nojalla kuuluvat asianomaiselle osapuolelle ja siten liittyvät suoranaisesti viranomaisvalvontaan. Luettelon muiden tehtävien kohdalle voidaan tarvittaessa merkitä joku toinen osapuoli, joka kyseisessä pientalohankkeessa hoitaa tehtävän. Tehtäväluettelon lopussa lasketaan yhteen koko toimeksiannon arvioitu kesto, joka yksikköhinnan, esimerkiksi tuntihinnan avulla tai muulla tavoin kokonaisuuden laskien muodostaa sopimuksen mukaisen euromääräisen palkkion. Yksikköhintaan vaikuttavat kohteen vaikeus, esivalmistusaste, sijaintipaikkakunta, onko kyseessä työsopimussuhde vai yritystoimeksianto. Vastaavan työnjohtajan sopimus tehdään lomakkeelle RT Kooste RT , LVI Pientalohankkeen osapuolten tehtäväluettelot sisältää tehtäväluettelot: - rakennushankkeeseen ryhtyvä - pääsuunnittelija - rakennussuunnittelija - rakennesuunnittelija - kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija - ilmanvaihtosuunnittelija - sähkösuunnittelija - vastaava työnjohtaja - kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja - ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja - sähkötyönsuorittaja. Tehtäväluetteloiden kooste toimii pääsuunnittelijan apuna käydessään rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa läpi sitä tehtäväkenttää, mihin rakennushankkeeseen ryhtyvä joutuu aloittaessaan pientalohankkeen.

6 RT Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo 2 (5) VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN () TEHTÄVÄT Vastaavalla työnjohtajalla on rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysymyksissä keskeinen asema ja vastuu. Hänen tehtävänään on valvoa, että rakennustyö suoritetaan rakennusluvan mukaisesti ja että siinä noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Vastaavan työnjohtajan tulee myös huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määrätyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää hankkeen hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. Jos hankkeessa ei tarvita erityisalan työnjohtajaa, vastaava työnjohtaja huolehtii myös erityisalan työnjohtamisesta ja siihen kuuluvista tehtävistä. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja velvollisuudet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A1 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet (X) TEHTÄVÄ Arvioitu kesto (h) Tekijä Toteutunut kesto (h) ALUSTAVAT TYÖT Vastaavan työnjohtajan hakemuksen tai ilmoituksen jättäminen rakennusvalvontaviranomaiselle Lähtötietojen varmistaminen - suunnittelutilanteen selvittäminen - eri osapuolten tehtävien ja valtuuksien tarkistaminen - rakennuslupa-asiakirjojen lainvoimaisuuden varmistaminen Kustannusarvion tarkentaminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän vakuutusten varmistaminen Aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle Yhteistyö pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden ja osapuolten kanssa Aloituskokoukseen osallistuminen Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan varmistaminen Työmaalla tarvittavista asiakirjoista huolehtiminen - hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset - ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja - mahdolliset testitulokset ja muut tarvittavat asiakirjat - suunnitelma-asiakirjojen jakelusta sopiminen Rakennustyön tarkastusasiakirjan laadinnasta huolehtiminen Aikataulujen laatiminen (esim. talvirakentamisen huomioon ottaminen) Muut tehtävät RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN Rakennuspaikkaan tutustuminen (esim. tontin rajat, rakennettava alue, naapuritonttien omistajat/haltijat, naapurikiinteistöjen katselmukset, korkeusasemat, puusto) Työmaajärjestyksen suunnitteleminen - työnaikaisten ja lopullisten vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöliittymien tilaaminen - työmaan hoitoon tarvittavien tilojen järjestäminen (esim. parakit, wc, varastot, työpisteet, aitaukset, lisätilan tarve) Rakentamisesta tiedottaminen tontilla Tulityölupamenettelystä huolehtiminen

7 RT Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo 3 (5) Työturvallisuudesta huolehtiminen Neuvonta Alkusammutuskalusto Telineet, kaiteet ja aitaukset Kaivannot ja väliaikaiset tuennat Tarkastusmenettely Katualueiden puhtaanapito Lääkekaappi, ensiaputarvikkeet Kustannusseuranta Raporttien tekeminen rahalaitoksille Muut tehtävät HANKINTATOIMI JA TYÖSOPIMUKSET Hankintasuunnitelman laatiminen Hankintasopimusten laatiminen Hankintojen teko Tarjouskyselyt Tarjousten vertailu Urakoitsijoiden/toimittajien valinnat Määrälaskenta Tilinkäyttöoikeudet Reklamaatiot Keskeisten alihankkijoiden ja työryhmien menettelytapojen varmistaminen Työsopimuksista huolehtiminen Työsuoritusten tuntikirjauksista ja urakkamittauksista huolehtiminen Palkkalaskennasta huolehtiminen Työtä koskevien laskujen tarkastus ja maksatus Muut tehtävät

8 RT Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo 4 (5) RAKENTAMISEN AIKANA Laadunvarmistuksen toimenpiteet - rakennustarvikkeiden kelpoisuusvaatimusten todentaminen (esim. CE- merkinnät, tuoteselosteet, tyyppihyväksynnät) - rakennustyön laadun valvonta Työmaakokouksiin osallistuminen Muutosten merkitseminen tarkepiirustuksiin Muutostarpeista ilmoittaminen pääsuunnittelijalle Poikkeamiset suunnitelmista - rakennusluvasta tai aloituskokouksessa sovituista menettelyistä poikkeamisesta ilmoittaminen rakennusvalvontaviranomaiselle Havaittujen puutteiden ja virheiden korjausmenettelystä huolehtiminen Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tilaaminen Perustusvaiheen tarkastukset - rakennuspaikan sijainti ja korkeus - maastotyöt (esim. puusto, pintakerrokset, purkamiset) - kaivu- ja louhintatyöt (esim. massojen omistus/poiskuljetus, ongelma- aineiden toteaminen) - perustusrakenteiden sijainti (esim. perustukset, sokkelit, tukimuurit, talotekniikan varaukset) Pohjakatselmukseen osallistuminen Sijaintikatselmuksen järjestäminen Perustusten rakennekatselmukseen osallistuminen Perustusten kuivatusrakenteiden tarkastukset - salaoja- ja sadevesiputkikaivannot - putkien ja kaivojen asennus, syöksytorvien paikat - kaivantojen täytöt ja täyttömateriaalin laatu - tontin maanpinnan kaltevuudet ja korkeusasemat, pintavesien ohjaus Alapohja- ja maanvastaisten rakenteiden tarkastukset - maanvarainen/kantava alapohja - rakennuspohjan täyttömateriaalien laatu - kellarin rakenteet - rakenteiden tiiviys, lämmön-, veden-, äänen- ja radonin eristykset Alapohjarakenteiden rakennekatselmukseen osallistuminen Ulkoseinärakenteiden tarkastukset - julkisivuverhouksen tuulettuminen - erkkerit, parvekkeet, syvennykset - palo-osastoinnit - rakenteiden tiiviys, lämmön-, veden- ja ääneneristykset Yläpohja- ja vesikattorakenteiden tarkastukset - yläpohja, vesikatto ja räystäät - yläpohjarakenteen tuulettuminen - vesikaton varusteet (esim. tikkaat, kulkusillat, lumiesteet, antennit) - parvekkeet, perkolat, erkkerit, syvennykset - palo-osastoinnit - rakenteiden tiiviys, lämmön-, veden- ja ääneneristys

9 RT Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo 5 (5) Yläpohja- ja vesikattorakenteiden rakennekatselmukseen osallistuminen Muiden runkorakenteiden tarkastukset - väliseinät, välipohjat, pilarit, palkit - savuhormit (esim. materiaalivalinnat, mitoitus, sijoitus) Runkorakenteiden rakennekatselmukseen osallistuminen Savuhormikatselmukseen osallistuminen Vedeneristysten tarkastukset Muut märkätilarakenteiden tarkastukset - sauna, pesu- ja kylpyhuoneet (esim. materiaalivalinnat) - autotalli, muut märkätilat - ilmanvaihto, lämmön- ja ääneneristys - rakenteiden tuulettuminen Viimeistelytöiden tarkastukset - sisäpuoli, ulkopuoli - pihatyöt, pihavarusteet (esim. jäteastiat, lipputanko, keinut, grillit, ulkokatokset, aitaukset, hiekkalaatikot, vesipostit) Aloituskokouksessa muut vastaavalle työnjohtajalle määrätyt tehtävät Rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenvedon laatiminen Käyttö- ja huolto-ohjeen tietojen kokoaminen Osittaiseen loppukatselmukseen osallistuminen Loppukatselmukseen osallistuminen Muut rakentamisen aikaiset tehtävät TAKUUAIKANA Mahdolliseen jälkitarkastukseen osallistuminen MUUT VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT Rakennusurakoitsijan työnjohtotehtävien hoitaminen työmaalla Muut tehtävät PIENTALON VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT YHTEENSÄ

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Asuntotuotannon laadunvarmistus

Asuntotuotannon laadunvarmistus Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Erikoistutkija, VTT Rakennustekniikka markku.kiviniemi@vtt.fi 446 Artikkeli käsittelee rakennuttajan ja pääurakoitsijan yhteistoimintaa ammattimaisesti toteutetun asuinrakennushankkeen

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Korjaustyönurakkasopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80262) LINKKI 1

Korjaustyönurakkasopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80262) LINKKI 1 Korjaustyönurakkasopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80262) LINKKI 1 RT 80262 marraskuu 1998 1 (8) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVA KULUTTAJASOPIMUS RYS-9 1998-S Kuluttaja-asiamiehen

Lisätiedot