1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: , Osoite: PL 141, JOENSUU), jäljempänä PKS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: 0214732-1, Osoite: PL 141, 80101 JOENSUU), jäljempänä PKS"

Transkriptio

1 PKS-MODUULI/PRO-SOPIMUS SOPIMUS SÄHKÖNMYYNNISTÄ JA YHTEISTYÖSTÄ Allekirjoittaneet sopimuspuolet Juuan kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat tehneet seuraavan sähköenergian toimitusta koskevan myynti- ja yhteistyösopimuksen. 1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: , Osoite: PL 141, JOENSUU), jäljempänä PKS Juuan kunta (Y-tunnus: , Osoite: Poikolantie 1, JUU- KA), jäljempänä Asiakas 2 Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella Asiakas ja PKS sopivat yhteistyöstä, jossa PKS käyttää sähkömarkkinoiden asiantuntemustaan ja osaamistaan Asiakkaan hyväksi. PKS informoi Asiakasta Pohjoismaiden ja Suomen tukkusähkömarkkinoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. PKS hankkii yhteistyössä Asiakkaan kanssa Asiakkaalle sähköä avoimena toimituksena. Hankinnoissa pyritään hintariskin hallintaan ja edulliseen hintaan. Sähkön hankinnan pääperiaatteet on kuvattu tämän sopimuksen kohdassa 3. 3 Sähkön toimituksen luonne ja määrä PKS toimittaa kaiken Asiakkaan liitteessä 1 mainituissa käyttöpaikoissa sopimuksen voimassaoloaikana käyttämän sähköenergian avoimena toimituksena vapaasti kantaverkossa. Sähkön hintaa voi varmistaa hintakiinnityksillä, jotka tehdään erikseen systeemihinnalle ja aluehintaerolle (systeemihinta- ja aluehintakiinnitetyt osuudet). Hintakiinnitykset tehdään suhteellisina osuuksina suojausjakson kokonaisenergiasta maksimi kiinnitysasteen ollessa 100 %. Minimi kiinnitysosuus on 10 % kiinnitysjakson arvioidusta kulutuksesta. Se osuus, jota ei ole systeemihintakiinnitetty, on nimeltään avoin systeemihintaosuus ja se osuus, jota ei ole aluehintakiinnitetty, on nimeltään avoin aluehintaosuus. Hintakiinnitetyt ja avoimet osuudet otetaan sellaisenaan huomioon sähkön hintaa laskettaessa. Pääsääntöisesti hintakiinnitykset perustuvat Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssissä noteerattuihin kuukausi-, vuosineljännes- tai vuosituotteisiin (base-tuotteet). Jos hintakiinnitys on aloitettu vuosituotteella, kyseiselle vuodelle ei voi enää käyttää muita kuin vuosikiinnityksiä. Vastaavasti toimitaan vuosineljännes- ja kuukausituotteisiin perustuvissa hintakiinnityksissä. Systeemi- ja aluehintakiinnitysten ei tarvitse olla keskenään pareja, ts. saman suojausjakson systeemihintakiinnitys voidaan tehdä esim. vuosineljännestuotteilla ja aluehintakiinnitys vuosituotteilla.

2 2 Erikseen sovittaessa hintakiinnitykset voivat perustua myös lyhyempiin tuotteisiin. PKS tekee kiinnitykset Asiakkaan toimeksiannosta. Asiakas antaa toimeksiannon puhelimella liitteessä 2 mainittuun PKS:n nimeämän yhteyshenkilön puhelinnumeroon. PKS:llä on oikeus nauhoittaa toimeksiantoihin liittyvät puhelinkeskustelut. Asiakas ilmoittaa PKS:lle kulloinkin tehtävien kiinnitysten määrän, laadun sekä kaupankäyntiajankohdan ja muut ehdot, joilla kiinnitys tehdään. Toimeksianto tulee asiakasta sitovaksi välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta peruuttaa antamaansa sellaista toimeksiantoa, joka on jo PKS:n toimesta toteutettu. Asiakas vastaa antamiensa toimeksiantojen perusteella tehtyihin kiinnityksiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. PKS informoi Asiakasta tekemistään kiinnityksistä ilmoittamalla niistä sähköpostilla, extranetissä, telefaksilla tai kirjeellä liitteessä 2 mainittuun Asiakkaan nimeämän yhteyshenkilön yhteyskanavaan. PKS toimittaa Asiakkaalle markkinainformaatiota ja markkinoita koskevia näkemyksiään. PKS ei vastaa Asiakkaalle toimittamassaan markkinainformaatiossa mahdollisesti olevista virheistä, eikä siitä että sen markkinoiden kehityksestä esittämät näkemykset tai ennusteet toteutuvat. Asiakkaan toivotaan ilmoittavan PKS:lle olennaisista etukäteen tiedossa olevista lyhytaikaisista sähkönkäytön muutoksista, kuten esimerkiksi tuotantolinjojen alasajosta huoltoseisokkien johdosta. 4 Hinnat Asiakas voi valita jommankumman kahdesta hinnoittelumallista: A) Moduuli-tuote, missä Asiakas maksaa profiilikustannukset toteutuneen profiilin mukaisesti tai B) Pro-tuote, missä PKS maksaa profiilikustannukset ja ottaa ne huomioon etukäteen toimitusmarginaalissa. Sopimuskaudelle Asiakas voi valita kumman tahansa vaihtoehdon, mutta valintaa ei voi muuttaa kesken sopimuskautta. Vuoden 2015 jälkeisille kausille Asiakas voi jälleen valita kumman tahansa vaihtoehdon. Valinta on tehtävä viimeistään mennessä. Tämän sopimuksen marginaalit ovat Joensuun kaupungin hankintarenkaan kilpailuttamia ja Joensuun kaupungin soveltamia marginaaleja. Vuoden 2015 jälkeisten kausien marginaalit voivat muuttua tämän sopimuksen marginaaleista. Seuraavan kalenterivuoden marginaaleista on sovittava 13 kalenterikuukautta ennen eli edellistä edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Marginaaleista sovitaan Joensuun kaupungin ja PKS:n kesken. 4.1 Vaihtoehto A: Moduuli-tuote Moduuli-tuotteessa Asiakkaan sähkön käytön tuntivaihtelusta aiheutuva toteutunut profiilikustannus lasketaan käyttöpaikkakohtaiseesti ja Asiakasta veloitetaan toteutuneen profiilikustannuksen mukaisesti Fyysisen toimituksen marginaali Asiakkaalle toimitetun fyysisen sähkön toimitusmarginaali MSPOT on 1,34 /MWh.

3 Systeemihintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi Aluehintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi Laskutuskauden systeemihintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi isys lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona ko. laskutuskaudelle tehtyjen kiinnitysten hinnoista. Kunkin kiinnityksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, kiinnityksen hintana käytetään kiinnityksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Systeemihintakiinnitysten toimitusmarginaali MSYS on - 0,83 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosituotteella ja - 0,30 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosineljännestuotteella. Laskutuskauden aluehintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi icfd lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona ko. laskutuskaudelle tehtyjen aluehintakiinnitysten hinnoista. Kunkin kiinnityksen hinta on sama kuin PKS:n aluehintaerojohdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, kiinnityksen hintana käytetään kiinnityksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Aluehintakiinnitysten toimitusmarginaali MCfD on - 0,25 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosituotteella ja - 0,10 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosineljännestuotteella Profiilikustannus Profiilikustannus on käyttöpaikan tai käyttöpaikkojen ryhmän sähkön käytöllä painotetun spot-hintojen keskiarvon ja vastaavien spot-hintojen aritmeettisen keskiarvon erotus ilman marginaaleja. Spot-hintoina käytetään käyttöpaikan hinta-alueen tukkuhintoja Sähköenergian kokonaishinta Sähköenergian laskutuskauden kokonaishinta muodostuu kiinnitetyistä osuuksista toimitusmarginaaleineen, avoimista osuuksista, profiilikustannuksesta sekä fyysisen sähkön toimitusmarginaalista. Kokonaishinta lasketaan seuraavasti: Kokonaishinta = (isys + MSYS) * systeemihintakiinnitetty osuus prosentteina + (icfd + MCfD) * aluehintakiinnitetty osuus prosentteina + SpotSYS * avoin systeemihintaosuus prosentteina + (SpotALUE - SpotSYS) * avoin aluehintaosuus prosentteina + profiilikustannus + MSPOT missä SpotSYS tarkoittaa Nord Pool AS:n spot-sähkön systeemihinnan aritmeettista keskiarvoa laskutuskaudella ja SpotALUE tarkoittaa käyttöpaikan hinta-alueen spot-hinnan aritmeettista keskiarvoa laskutuskaudella. 4.2 Vaihtoehto B: Pro-tuote Pro-tuotteessa Asiakkaan sähkön käytön tuntivaihtelusta aiheutuvaa profiilikustannusta ei laskuteta erikseen, vaan PKS ottaa sen huomioon myyntimarginaaleissa.

4 Systeemihintaosuus Suojatun systeemihintaosuuden energian hintaindeksi HS1 laskutusjaksolla lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona tehtyjen suojausten hinnoista. Kunkin suojauksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, alle yhden megawatin (1 MW), suojauksen hintana käytetään suojauksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Suojatun systeemihintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojatun systeemihintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*hs1 Suojaamattoman systeemihintaosuuden energian hintaindeksi HS2 laskutusjaksolla muodostetaan kuukausikohtaisesti ja se on aritmeettinen keskiarvo Nord Pool Spot AS:n Spot Systeemi -hinnoista (eli Elspot System price) noudattaen Suomen virallista aikaa. Suojaamattoman systeemihintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojaamattoman systeemihintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*hs2 Systeemihintaosuuden tukkuhinta on suojatun systeemihintaosuuden ja suojaamattoman systeemihintaosuuden painotettujen hintojen summa Aluehintaosuus Suojatun aluehintaosuuden energian hintaindeksi HA1 laskutusjaksolla lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona tehtyjen aluehintasuojausten hinnoista. Kunkin suojauksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, alle yhden megawatin (1 MW), suojauksen hintana käytetään suojauksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Suojatun aluehintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojatun aluehintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*ha1 Suojaamattoman aluehintaosuuden energian hintaindeksi HA2 laskutusjaksolla muodostetaan kuukausikohtaisesti ja se lasketaan Nord Pool Spot AS:n Spot Suomi- (eli Elspot Finland) ja Spot Systeemi -hintojen erotuksena seuraavasti: (Spot Suomi) - (Spot Systeemi). Laskennassa käytetään kuukausikohtaista aritmeettista keskiarvoa noudattaen Suomen virallista aikaa. Suojaamattoman aluehintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojaamattoman aluehintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*ha2 Aluehintaosuuden tukkuhinta on suojatun aluehintaosuuden ja suojaamattoman aluehintaosuuden painotettujen hintojen summa Tukkusähkön hinta Tukkusähkön hinta on systeemihintaosuuden ja aluehintaosuuden tukkuhintojen summa Marginaalimaksu Edellä esitettyjen hintojen lisäksi PKS veloittaa Asiakkaalta profiilikustannuksesta, avoimesta toimituksesta ja muista kuluista aiheutuvan välityspalkkion, joka on toimitettua megawattituntia kohti - 4,30 /MWh silloin, kun suojaus on tehty vuosituotteilla ja - 3,70 /MWh silloin, kun suojaus on tehty kvartaalituotteilla.

5 5 4.3 Muut maksut Tuotannon kantaverkkomaksu sisältyy kohdissa 4.1 ja 4.2 esitettyihin sähköenergian hintoihin. Laskuun lisätään maksuihin liittyvä mahdollinen arvonlisä- ja/tai muu vero vaikutuksensa mukaisesti. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi voimassa olevan hinnastonsa mukaista sähkön siirtomaksua. 5. Laskutus Käyttöpaikkakohtainen laskutusväli on esitetty tämän sopimuksen liitteessä 1. Laskun maksuehto on 21 päivää laskun päiväyksestä tai mikäli se ei ole pankkipäivä, sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä. 6 Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimuspuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen soveltaminen alkaa allekirjoituspäivänä ja sopimuksen mukainen fyysinen sähköntoimitus alkaa kullakin käyttöpaikalla liitteen 1 mukaisesti. Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy Jos sopimusta ei irtisanota sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen voimassa ollessa sopimuksen irtisanomisaika on Asiakkaan puolelta kuusi kuukautta ja PKS:n puolelta 12 kuukautta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, jotta se olisi tehokas. Mikäli sopimuksen päättymishetkellä on voimassa edellä kohdassa 3 tarkoitettuja kiinnityksiä, sovelletaan tätä sopimusta kuitenkin kiinnitysten päättymiseen saakka. Tähän sopimukseen ei sovelleta sähkönmyyntiehtojen SME 2010 kohtaa Mikäli PKS on laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvollisuutensa eikä täytä niitä kuukauden kuluessa asiakkaan toimittamasta kirjallisesta huomautuksesta lukien, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja PKS on velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneet kulut siihen asti, kunnes uusi kilpailutus on saanut lainvoiman ja uusi toimittaja on aloittanut toimintansa, sekä muut Asiakkaalle aiheutuneet vahingot. Jos PKS joutuu konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai Asiakkaan tietoon on tullut, että PKS on syyllistynyt johonkin hankintalain 53 ja/tai 54 :ssä mainittuun tekoon, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi tai haluamanaan ajankohtana. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta tehdään kirjallisesti.

6 6 7 Ylivoimainen este ja sopimuksen kohtuullistaminen PKS:llä on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa sähkön toimitustaan tai keskeyttää se kokonaan. Lisäksi PKS:llä on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa keskeyttää kiinnitystoimenpiteet. Asiakkaalla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa sähkön vastaanottoaan tai keskeyttää se kokonaan. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota sopimuspuoli ei ole voinut kohtuullista huolellisuutta noudattaen estää ja joka tekee sopimuspuolen sopimuksen mukaisen sähkön toimittamisen tai vastaanottamisen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat mm. edellä määritellyt ehdot täyttävä sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä epätavallinen syy. Kiinnitysten tekemisen estäväksi ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös tietoliikenneyhteyksien häiriöt, tietomurto ja tietokonevirus, mikäli sopimuspuoli ei ole voinut niitä välttää alalla normaalisti noudatettavalla huolellisuudella. Ylivoimaisen esteen ohella PKS:llä on oikeus rajoittaa sähkön toimitustaan tai keskeyttää se kokonaan mm. seuraavista syistä: edellä mainituista syistä johtuva polttoaineen puute, Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin tai Nord Pool AS:n toiminnan lamautuminen, sähköpula sekä sellainen voimantuotanto- tai voimansiirtojärjestelmän vaurioituminen, johon Pohjoismaiden voimajärjestelmissä yleisesti sovellettavat toimitusvarmuusvaatimukset huomioon ottaen ei ole kohtuudella voitu varautua. Ylivoimaisen esteen tai muiden tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen estävien syiden ilmaantumisesta, samoin kuin niiden poistumisesta, sopimuspuolen tulee ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle viivytyksettä. 8 Vahingonkorvaukset Sopimuspuolet vastaavat toisiinsa nähden ainoastaan tuottamuksellaan aiheuttamiensa, välittömien vahinkojen korvaamisesta. 9. Sopimuksen siirtäminen PKS tai Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle sopimuspuolelle ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta. PKS:llä on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus ilman Asiakkaan suostumusta itsensä kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

7 7 10 Sopimuksen erityisehdot 10.1 Tytäryhtiöiden ja vastaavien sisällyttäminen sopimukseen Asiakas voi sisällyttää sopimukseen myös tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen käyttöpaikat keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Jos kulutusennuste käyttöpaikkojen määrien tai muun syyn takia muuttuu, aiempien hinnankiinnitysten uusi prosenttiosuus eli kiinnitysaste lasketaan kiinnitysjaksolle seuraavasti: Hintakiinnitetyn osuuden absoluuttinen määrä eli kiinnitysmäärä lasketaan kiinnitysasteen ja vanhan kulutusennusteen tulona. Uusi kiinnitysaste lasketaan kiinnitysmäärän ja uuden kulutusennusteen suhteena Komissionmaksu Joensuunseudun hankintatoimelle Kaikkiin tämän sopimuksen kautta myytyjen tuotteiden ja palveluiden hintoihin sisältyy 1,20 % komissio, jonka PKS maksaa Joensuun seudun hankintatoimelle neljännesvuosittain. Komission määrä lasketaan kaikesta arvonlisäverottomasta myynnistä (asiakkailta perityistä marginaalihinnoista) sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan pois lukien kohdan 10.2 mukainen Kuurnan Voima Oy:n hyvityssähkö. Hankintalain 32 :n mukaiset kevennetyt kilpailutukset (ns. minikilpailutukset) kuuluvat komissiomaksun piiriin. Komissiomaksu lasketaan seuraavasti: PKS:n sopimuksen kautta laskuttama kohtien 4.1.1, ja tai mukainen arvonlisäveroton marginaali ajanjaksolla (kuukaudet 1-3, 4-6, 7-9 ja 10-12) * komissioprosentti = maksettava arvonlisäveroton komissiomaksu, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva yleinen arvonlisävero. PKS maksaa komission neljä (4) kertaa vuodessa PKS:n oman raportoinnin perusteella. Jos maksettavan arvonlisäverottoman komissiomaksuerän suuruus jää alle 200 euron, komissiomaksun voi yhdistää maksettavaksi seuraavan komissiomaksuerän yhteydessä. Komissiomaksu tulee kuitenkin maksaa vähintään kerran vuoden aikana, vaikka koko vuoden aikana maksettava arvonlisäveroton komissiomaksu jäisi alle 200 euron. PKS:n on suoritettava vuosisopimukseen perustuva komissiomaksu seuraavasti: - Jakso 1: kuukaudet 1-3, huhtikuun 15. päivään mennessä - Jakso 2: kuukaudet 4-6, elokuun 15. päivään mennessä - Jakso 3: kuukaudet 7-9, lokakuun 15. päivään mennessä - Jakso 4: kuukaudet 10-12, seuraavan vuoden tammikuun 7. päivään mennessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että komissiomaksu on maksettava kaikesta sopimusaikana toteutuneesta myynnistä sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan riippumatta siitä, onko sopimus voimassa maksuhetkellä tai onko sopimus alkanut kesken edellä mainittujen ajanjaksojen. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. jos sopimus loppuu kesken neljännesvuotta, esim. toukokuun loppuun, on PKS:n ilmoitettava ja maksettava komissiomaksu kuukausilta 4-5 yllä kuvatulla tavalla.

8 8 Joensuun seudun hankintatoimella tai sen osoittamalla kolmannella taholla on oikeus tarkastaa tietojen oikeellisuus Viivästyssakko Mikäli hankinta tai jokin hankintaan olennaisesti vaikuttava seikka myöhästyy hankintasopimuksessa mainitusta määräajasta, suorittaa PKS viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta, joka on sama kuin kalenteriviikko, yksi (1) prosenttia, kuitenkin enintään kymmenen (10) prosenttia sovitun arvonlisäverottoman hankintahinnan kokonaismäärästä. 11 Sähkön hinnan kiinnittäminen sopimuskauden jälkeisille jaksoille Markkinatilanteesta riippuen Asiakkaalle saattaa olla edullista, että suojauksia tehdään siten, että ne kattavat tämän sopimuksen mukaisen fyysisen sähköntoimituksen jälkeisiä jaksoja. Hinnankiinnityksiä voidaan näissä tapauksissa tehdä jommallakummalla seuraavista vaihtoehdoista: Vaihtoehto 1: PKS myy johdannaiset uudelle sopimustoimittajalle. Myyntihinta on johdannaisten ostohinta, johon lisätään lisämarginaali M. Tämä vaihtoehto edellyttää kaikkien kolmen osapuolen eli Asiakkaan, PKS:n ja uuden myyjän suostumusta. Vaihtoehto 2: PKS myy johdannaiset takaisin tukkumarkkinoille. Myyntihinnan ja ostohinnan välinen ero hyvitetään Asiakkaalle (hintaero positiivinen) tai veloitetaan Asiakkaalta (hintaero negatiivinen). Myyntihinta on johdannaisten ostohinta, josta vähennetään lisämarginaali M. Veloitukset tai hyvitykset suoritetaan joko kuukausittain johdannaisen nettoarvon tilitysjakson aikana tai vaihtoehtoisesti diskontattuna kertakorvauksena. Diskonttauskorkona käytetään kunkin erän toimitusjaksoa lähinnä vastaavaa Euriborkorkonoteerausta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisämarginaali M: 12 Salassapito Kummassakin vaihtoehdossa lisämarginaali M lasketaan seuraavasti: M = vakuuskomponentti + muut kulut. Vakuuskomponentti aiheutuu Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin vaatimasta johdannaisten vakuusvaateesta ja muut kulut ovat kaupankäynti-, laskutus- ja hallintokuluja. Hinnat ovat seuraavat (alv. 0 %): - Vakuuskomponentti = 0,75 % * johdannaisen ostohinta - Muut kulut = 0,1 /MWh Sopimuspuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa tiedot, asiakirjat ja dokumentit riippumatta siitä, missä muodossa ne on esitetty. Salassa pidettävänä tietona ei pidetä tietoa, joka on tullut julkiseksi sopimuspuolista riippumatta ennen tiedon luovuttamista. Sopimuspuolilla on oikeus antaa yksilöimättömät tilastotiedot toimialansa järjestöille sekä viranomaisille ne tiedot, jotka se on lain mukaan oikeutettu saamaan. Tämä sopimus on Asiakkaan ja PKS:n välinen luottamuksellinen sopimus, jota sopimuspuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta miltään osin

9 9 kolmannelle sopimuspuolelle ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta. Luottamuksellisuus jatkuu kolme vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. 13 Muut sopimusehdot Sopimusasiakirjat koostuvat alla luetelluista dokumenteista ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1) tämä sopimus liitteineen 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009, palvelut 4) tarjous liitteineen. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muuta sovittu, tämän sopimuksen mukaiseen sähköenergian toimittamiseen sovelletaan PKS:n sähkönmyyntiehtoja (liite 3) siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Kumpikin sopimuspuoli vakuuttaa, että - sopimus ei ole ristiriidassa minkään kolmannen sopimuspuolen kanssa voimassa olevan sopimuksen kanssa, - päättäessään tehdä sopimuksen sopimuspuolella on ollut mahdollisuus kattavasti arvioida sopimuksen ehdot ja velvoitteet, - sopimuspuoli on täysin tietoinen kauppojen ja sopimuksen mahdollisesti sisältämistä riskeistä. Erimielisyydet, joista sopimuspuolet eivät voi sopia keskenään, ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa. Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Paikka Päiväys Paikka Päiväys Juuan kunta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Ari Jaaranan tekninen johtaja Jorma Korhonen toimitusjohtaja LIITTEET: Sopimuksen kohteena olevat sähkönkäyttöpaikat Sopimuspuolten yhteyshenkilöt Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sähkönmyyntiehdot SME 2010 Aiemmalta sopimuskaudelta siirtyvät hinnankiinnitykset

10 LIITE 1 SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT KÄYTTÖPAIKAT Nämä tiedot liittyvät Asiakkaan Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n väliseen sopimukseen %=reference=%. Sähköntoimituskohde %=*block2.kayttopaikka.html=% 1) Jakeluverkonhaltija vahvistaa käyttöpaikan mittaustavan. Jos valittu laskutuksen jakotapa ei mittaustavasta johtuen sovellu käytettäväksi, muuttaa PKS laskutuksen jakotavan mittaustavalle sopivaksi. 2) Vuosienergiaennuste 1 -kohtaan on kirjattu päivä- tai talviarkipäiväennuste ja ennuste tapauksissa, joissa energia mitataan yksiaikaisesti. Vuosienergiaennuste 2 -kohtaan on kirjattu yö- tai muu aika ennuste. 3) Laskujen lukumäärä vuodessa. Jos haluat muuttaa vuosittaisten laskujen lukumäärää, ota yhteyttä meihin. 4) Tasasuuret arviolaskut voidaan toteuttaa kohteessa, jossa käytetään arvioon perustuvaa laskutusta. 5) Jos sähköntoimituksella ei ole toivottua alkamispäivää, pyrimme aloittamaan toimituksen mahdollisimman pian. Jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan kolmen viikon kuluessa PKS:n aloitusilmoituksesta.

11 LIITE 2 SOPIMUSPUOLTEN YHTEYSHENKILÖT Asiakas on valtuuttanut seuraavat henkilöt päättämään tämän sopimuksen mukaisista kiinnityksistä saakka ulottuville ajanjaksoille: Nimi: Ari Jaaranen Osoite: Poikolantie 1 Puhelin: Telefax: (013) Sähköposti: Tämän jälkeisille ajanjaksoille kohdistuvista hinnan kiinnityksistä päättää Joensuun kaupungin nimeämät yhdyshenkilöt. PKS yhteyshenkilöinä toimivat: Nimi: Tarek Ennajem Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: Telefax: Sähköposti: Nimi: Markku Huovinen Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Nimi: Esa Kukkonen Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Nimi: Juha Sotikov Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Asiakkaan nimen kirjoittaa kiinnitysten vahvistusdokumentteihin Asiakkaan virallisen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Yllä mainituilla PKS:n yhteyshenkilöillä on PKS:n virallinen valtuutus allekirjoittaa tämän sopimuksen mukaisesti tehtyjä kiinnityksiä koskevat vahvistusdokumentit.

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO XXX (Asiakas) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Fingrid ylläpitää osaltaan

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkön myyntiehdot SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot