1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: , Osoite: PL 141, JOENSUU), jäljempänä PKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: 0214732-1, Osoite: PL 141, 80101 JOENSUU), jäljempänä PKS"

Transkriptio

1 PKS-MODUULI/PRO-SOPIMUS SOPIMUS SÄHKÖNMYYNNISTÄ JA YHTEISTYÖSTÄ Allekirjoittaneet sopimuspuolet Juuan kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat tehneet seuraavan sähköenergian toimitusta koskevan myynti- ja yhteistyösopimuksen. 1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: , Osoite: PL 141, JOENSUU), jäljempänä PKS Juuan kunta (Y-tunnus: , Osoite: Poikolantie 1, JUU- KA), jäljempänä Asiakas 2 Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella Asiakas ja PKS sopivat yhteistyöstä, jossa PKS käyttää sähkömarkkinoiden asiantuntemustaan ja osaamistaan Asiakkaan hyväksi. PKS informoi Asiakasta Pohjoismaiden ja Suomen tukkusähkömarkkinoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. PKS hankkii yhteistyössä Asiakkaan kanssa Asiakkaalle sähköä avoimena toimituksena. Hankinnoissa pyritään hintariskin hallintaan ja edulliseen hintaan. Sähkön hankinnan pääperiaatteet on kuvattu tämän sopimuksen kohdassa 3. 3 Sähkön toimituksen luonne ja määrä PKS toimittaa kaiken Asiakkaan liitteessä 1 mainituissa käyttöpaikoissa sopimuksen voimassaoloaikana käyttämän sähköenergian avoimena toimituksena vapaasti kantaverkossa. Sähkön hintaa voi varmistaa hintakiinnityksillä, jotka tehdään erikseen systeemihinnalle ja aluehintaerolle (systeemihinta- ja aluehintakiinnitetyt osuudet). Hintakiinnitykset tehdään suhteellisina osuuksina suojausjakson kokonaisenergiasta maksimi kiinnitysasteen ollessa 100 %. Minimi kiinnitysosuus on 10 % kiinnitysjakson arvioidusta kulutuksesta. Se osuus, jota ei ole systeemihintakiinnitetty, on nimeltään avoin systeemihintaosuus ja se osuus, jota ei ole aluehintakiinnitetty, on nimeltään avoin aluehintaosuus. Hintakiinnitetyt ja avoimet osuudet otetaan sellaisenaan huomioon sähkön hintaa laskettaessa. Pääsääntöisesti hintakiinnitykset perustuvat Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssissä noteerattuihin kuukausi-, vuosineljännes- tai vuosituotteisiin (base-tuotteet). Jos hintakiinnitys on aloitettu vuosituotteella, kyseiselle vuodelle ei voi enää käyttää muita kuin vuosikiinnityksiä. Vastaavasti toimitaan vuosineljännes- ja kuukausituotteisiin perustuvissa hintakiinnityksissä. Systeemi- ja aluehintakiinnitysten ei tarvitse olla keskenään pareja, ts. saman suojausjakson systeemihintakiinnitys voidaan tehdä esim. vuosineljännestuotteilla ja aluehintakiinnitys vuosituotteilla.

2 2 Erikseen sovittaessa hintakiinnitykset voivat perustua myös lyhyempiin tuotteisiin. PKS tekee kiinnitykset Asiakkaan toimeksiannosta. Asiakas antaa toimeksiannon puhelimella liitteessä 2 mainittuun PKS:n nimeämän yhteyshenkilön puhelinnumeroon. PKS:llä on oikeus nauhoittaa toimeksiantoihin liittyvät puhelinkeskustelut. Asiakas ilmoittaa PKS:lle kulloinkin tehtävien kiinnitysten määrän, laadun sekä kaupankäyntiajankohdan ja muut ehdot, joilla kiinnitys tehdään. Toimeksianto tulee asiakasta sitovaksi välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta peruuttaa antamaansa sellaista toimeksiantoa, joka on jo PKS:n toimesta toteutettu. Asiakas vastaa antamiensa toimeksiantojen perusteella tehtyihin kiinnityksiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. PKS informoi Asiakasta tekemistään kiinnityksistä ilmoittamalla niistä sähköpostilla, extranetissä, telefaksilla tai kirjeellä liitteessä 2 mainittuun Asiakkaan nimeämän yhteyshenkilön yhteyskanavaan. PKS toimittaa Asiakkaalle markkinainformaatiota ja markkinoita koskevia näkemyksiään. PKS ei vastaa Asiakkaalle toimittamassaan markkinainformaatiossa mahdollisesti olevista virheistä, eikä siitä että sen markkinoiden kehityksestä esittämät näkemykset tai ennusteet toteutuvat. Asiakkaan toivotaan ilmoittavan PKS:lle olennaisista etukäteen tiedossa olevista lyhytaikaisista sähkönkäytön muutoksista, kuten esimerkiksi tuotantolinjojen alasajosta huoltoseisokkien johdosta. 4 Hinnat Asiakas voi valita jommankumman kahdesta hinnoittelumallista: A) Moduuli-tuote, missä Asiakas maksaa profiilikustannukset toteutuneen profiilin mukaisesti tai B) Pro-tuote, missä PKS maksaa profiilikustannukset ja ottaa ne huomioon etukäteen toimitusmarginaalissa. Sopimuskaudelle Asiakas voi valita kumman tahansa vaihtoehdon, mutta valintaa ei voi muuttaa kesken sopimuskautta. Vuoden 2015 jälkeisille kausille Asiakas voi jälleen valita kumman tahansa vaihtoehdon. Valinta on tehtävä viimeistään mennessä. Tämän sopimuksen marginaalit ovat Joensuun kaupungin hankintarenkaan kilpailuttamia ja Joensuun kaupungin soveltamia marginaaleja. Vuoden 2015 jälkeisten kausien marginaalit voivat muuttua tämän sopimuksen marginaaleista. Seuraavan kalenterivuoden marginaaleista on sovittava 13 kalenterikuukautta ennen eli edellistä edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Marginaaleista sovitaan Joensuun kaupungin ja PKS:n kesken. 4.1 Vaihtoehto A: Moduuli-tuote Moduuli-tuotteessa Asiakkaan sähkön käytön tuntivaihtelusta aiheutuva toteutunut profiilikustannus lasketaan käyttöpaikkakohtaiseesti ja Asiakasta veloitetaan toteutuneen profiilikustannuksen mukaisesti Fyysisen toimituksen marginaali Asiakkaalle toimitetun fyysisen sähkön toimitusmarginaali MSPOT on 1,34 /MWh.

3 Systeemihintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi Aluehintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi Laskutuskauden systeemihintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi isys lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona ko. laskutuskaudelle tehtyjen kiinnitysten hinnoista. Kunkin kiinnityksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, kiinnityksen hintana käytetään kiinnityksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Systeemihintakiinnitysten toimitusmarginaali MSYS on - 0,83 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosituotteella ja - 0,30 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosineljännestuotteella. Laskutuskauden aluehintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi icfd lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona ko. laskutuskaudelle tehtyjen aluehintakiinnitysten hinnoista. Kunkin kiinnityksen hinta on sama kuin PKS:n aluehintaerojohdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, kiinnityksen hintana käytetään kiinnityksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Aluehintakiinnitysten toimitusmarginaali MCfD on - 0,25 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosituotteella ja - 0,10 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosineljännestuotteella Profiilikustannus Profiilikustannus on käyttöpaikan tai käyttöpaikkojen ryhmän sähkön käytöllä painotetun spot-hintojen keskiarvon ja vastaavien spot-hintojen aritmeettisen keskiarvon erotus ilman marginaaleja. Spot-hintoina käytetään käyttöpaikan hinta-alueen tukkuhintoja Sähköenergian kokonaishinta Sähköenergian laskutuskauden kokonaishinta muodostuu kiinnitetyistä osuuksista toimitusmarginaaleineen, avoimista osuuksista, profiilikustannuksesta sekä fyysisen sähkön toimitusmarginaalista. Kokonaishinta lasketaan seuraavasti: Kokonaishinta = (isys + MSYS) * systeemihintakiinnitetty osuus prosentteina + (icfd + MCfD) * aluehintakiinnitetty osuus prosentteina + SpotSYS * avoin systeemihintaosuus prosentteina + (SpotALUE - SpotSYS) * avoin aluehintaosuus prosentteina + profiilikustannus + MSPOT missä SpotSYS tarkoittaa Nord Pool AS:n spot-sähkön systeemihinnan aritmeettista keskiarvoa laskutuskaudella ja SpotALUE tarkoittaa käyttöpaikan hinta-alueen spot-hinnan aritmeettista keskiarvoa laskutuskaudella. 4.2 Vaihtoehto B: Pro-tuote Pro-tuotteessa Asiakkaan sähkön käytön tuntivaihtelusta aiheutuvaa profiilikustannusta ei laskuteta erikseen, vaan PKS ottaa sen huomioon myyntimarginaaleissa.

4 Systeemihintaosuus Suojatun systeemihintaosuuden energian hintaindeksi HS1 laskutusjaksolla lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona tehtyjen suojausten hinnoista. Kunkin suojauksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, alle yhden megawatin (1 MW), suojauksen hintana käytetään suojauksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Suojatun systeemihintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojatun systeemihintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*hs1 Suojaamattoman systeemihintaosuuden energian hintaindeksi HS2 laskutusjaksolla muodostetaan kuukausikohtaisesti ja se on aritmeettinen keskiarvo Nord Pool Spot AS:n Spot Systeemi -hinnoista (eli Elspot System price) noudattaen Suomen virallista aikaa. Suojaamattoman systeemihintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojaamattoman systeemihintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*hs2 Systeemihintaosuuden tukkuhinta on suojatun systeemihintaosuuden ja suojaamattoman systeemihintaosuuden painotettujen hintojen summa Aluehintaosuus Suojatun aluehintaosuuden energian hintaindeksi HA1 laskutusjaksolla lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona tehtyjen aluehintasuojausten hinnoista. Kunkin suojauksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, alle yhden megawatin (1 MW), suojauksen hintana käytetään suojauksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Suojatun aluehintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojatun aluehintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*ha1 Suojaamattoman aluehintaosuuden energian hintaindeksi HA2 laskutusjaksolla muodostetaan kuukausikohtaisesti ja se lasketaan Nord Pool Spot AS:n Spot Suomi- (eli Elspot Finland) ja Spot Systeemi -hintojen erotuksena seuraavasti: (Spot Suomi) - (Spot Systeemi). Laskennassa käytetään kuukausikohtaista aritmeettista keskiarvoa noudattaen Suomen virallista aikaa. Suojaamattoman aluehintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojaamattoman aluehintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*ha2 Aluehintaosuuden tukkuhinta on suojatun aluehintaosuuden ja suojaamattoman aluehintaosuuden painotettujen hintojen summa Tukkusähkön hinta Tukkusähkön hinta on systeemihintaosuuden ja aluehintaosuuden tukkuhintojen summa Marginaalimaksu Edellä esitettyjen hintojen lisäksi PKS veloittaa Asiakkaalta profiilikustannuksesta, avoimesta toimituksesta ja muista kuluista aiheutuvan välityspalkkion, joka on toimitettua megawattituntia kohti - 4,30 /MWh silloin, kun suojaus on tehty vuosituotteilla ja - 3,70 /MWh silloin, kun suojaus on tehty kvartaalituotteilla.

5 5 4.3 Muut maksut Tuotannon kantaverkkomaksu sisältyy kohdissa 4.1 ja 4.2 esitettyihin sähköenergian hintoihin. Laskuun lisätään maksuihin liittyvä mahdollinen arvonlisä- ja/tai muu vero vaikutuksensa mukaisesti. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi voimassa olevan hinnastonsa mukaista sähkön siirtomaksua. 5. Laskutus Käyttöpaikkakohtainen laskutusväli on esitetty tämän sopimuksen liitteessä 1. Laskun maksuehto on 21 päivää laskun päiväyksestä tai mikäli se ei ole pankkipäivä, sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä. 6 Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimuspuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen soveltaminen alkaa allekirjoituspäivänä ja sopimuksen mukainen fyysinen sähköntoimitus alkaa kullakin käyttöpaikalla liitteen 1 mukaisesti. Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy Jos sopimusta ei irtisanota sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen voimassa ollessa sopimuksen irtisanomisaika on Asiakkaan puolelta kuusi kuukautta ja PKS:n puolelta 12 kuukautta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, jotta se olisi tehokas. Mikäli sopimuksen päättymishetkellä on voimassa edellä kohdassa 3 tarkoitettuja kiinnityksiä, sovelletaan tätä sopimusta kuitenkin kiinnitysten päättymiseen saakka. Tähän sopimukseen ei sovelleta sähkönmyyntiehtojen SME 2010 kohtaa Mikäli PKS on laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvollisuutensa eikä täytä niitä kuukauden kuluessa asiakkaan toimittamasta kirjallisesta huomautuksesta lukien, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja PKS on velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneet kulut siihen asti, kunnes uusi kilpailutus on saanut lainvoiman ja uusi toimittaja on aloittanut toimintansa, sekä muut Asiakkaalle aiheutuneet vahingot. Jos PKS joutuu konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai Asiakkaan tietoon on tullut, että PKS on syyllistynyt johonkin hankintalain 53 ja/tai 54 :ssä mainittuun tekoon, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi tai haluamanaan ajankohtana. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta tehdään kirjallisesti.

6 6 7 Ylivoimainen este ja sopimuksen kohtuullistaminen PKS:llä on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa sähkön toimitustaan tai keskeyttää se kokonaan. Lisäksi PKS:llä on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa keskeyttää kiinnitystoimenpiteet. Asiakkaalla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa sähkön vastaanottoaan tai keskeyttää se kokonaan. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota sopimuspuoli ei ole voinut kohtuullista huolellisuutta noudattaen estää ja joka tekee sopimuspuolen sopimuksen mukaisen sähkön toimittamisen tai vastaanottamisen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat mm. edellä määritellyt ehdot täyttävä sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä epätavallinen syy. Kiinnitysten tekemisen estäväksi ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös tietoliikenneyhteyksien häiriöt, tietomurto ja tietokonevirus, mikäli sopimuspuoli ei ole voinut niitä välttää alalla normaalisti noudatettavalla huolellisuudella. Ylivoimaisen esteen ohella PKS:llä on oikeus rajoittaa sähkön toimitustaan tai keskeyttää se kokonaan mm. seuraavista syistä: edellä mainituista syistä johtuva polttoaineen puute, Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin tai Nord Pool AS:n toiminnan lamautuminen, sähköpula sekä sellainen voimantuotanto- tai voimansiirtojärjestelmän vaurioituminen, johon Pohjoismaiden voimajärjestelmissä yleisesti sovellettavat toimitusvarmuusvaatimukset huomioon ottaen ei ole kohtuudella voitu varautua. Ylivoimaisen esteen tai muiden tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen estävien syiden ilmaantumisesta, samoin kuin niiden poistumisesta, sopimuspuolen tulee ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle viivytyksettä. 8 Vahingonkorvaukset Sopimuspuolet vastaavat toisiinsa nähden ainoastaan tuottamuksellaan aiheuttamiensa, välittömien vahinkojen korvaamisesta. 9. Sopimuksen siirtäminen PKS tai Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle sopimuspuolelle ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta. PKS:llä on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus ilman Asiakkaan suostumusta itsensä kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

7 7 10 Sopimuksen erityisehdot 10.1 Tytäryhtiöiden ja vastaavien sisällyttäminen sopimukseen Asiakas voi sisällyttää sopimukseen myös tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen käyttöpaikat keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Jos kulutusennuste käyttöpaikkojen määrien tai muun syyn takia muuttuu, aiempien hinnankiinnitysten uusi prosenttiosuus eli kiinnitysaste lasketaan kiinnitysjaksolle seuraavasti: Hintakiinnitetyn osuuden absoluuttinen määrä eli kiinnitysmäärä lasketaan kiinnitysasteen ja vanhan kulutusennusteen tulona. Uusi kiinnitysaste lasketaan kiinnitysmäärän ja uuden kulutusennusteen suhteena Komissionmaksu Joensuunseudun hankintatoimelle Kaikkiin tämän sopimuksen kautta myytyjen tuotteiden ja palveluiden hintoihin sisältyy 1,20 % komissio, jonka PKS maksaa Joensuun seudun hankintatoimelle neljännesvuosittain. Komission määrä lasketaan kaikesta arvonlisäverottomasta myynnistä (asiakkailta perityistä marginaalihinnoista) sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan pois lukien kohdan 10.2 mukainen Kuurnan Voima Oy:n hyvityssähkö. Hankintalain 32 :n mukaiset kevennetyt kilpailutukset (ns. minikilpailutukset) kuuluvat komissiomaksun piiriin. Komissiomaksu lasketaan seuraavasti: PKS:n sopimuksen kautta laskuttama kohtien 4.1.1, ja tai mukainen arvonlisäveroton marginaali ajanjaksolla (kuukaudet 1-3, 4-6, 7-9 ja 10-12) * komissioprosentti = maksettava arvonlisäveroton komissiomaksu, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva yleinen arvonlisävero. PKS maksaa komission neljä (4) kertaa vuodessa PKS:n oman raportoinnin perusteella. Jos maksettavan arvonlisäverottoman komissiomaksuerän suuruus jää alle 200 euron, komissiomaksun voi yhdistää maksettavaksi seuraavan komissiomaksuerän yhteydessä. Komissiomaksu tulee kuitenkin maksaa vähintään kerran vuoden aikana, vaikka koko vuoden aikana maksettava arvonlisäveroton komissiomaksu jäisi alle 200 euron. PKS:n on suoritettava vuosisopimukseen perustuva komissiomaksu seuraavasti: - Jakso 1: kuukaudet 1-3, huhtikuun 15. päivään mennessä - Jakso 2: kuukaudet 4-6, elokuun 15. päivään mennessä - Jakso 3: kuukaudet 7-9, lokakuun 15. päivään mennessä - Jakso 4: kuukaudet 10-12, seuraavan vuoden tammikuun 7. päivään mennessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että komissiomaksu on maksettava kaikesta sopimusaikana toteutuneesta myynnistä sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan riippumatta siitä, onko sopimus voimassa maksuhetkellä tai onko sopimus alkanut kesken edellä mainittujen ajanjaksojen. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. jos sopimus loppuu kesken neljännesvuotta, esim. toukokuun loppuun, on PKS:n ilmoitettava ja maksettava komissiomaksu kuukausilta 4-5 yllä kuvatulla tavalla.

8 8 Joensuun seudun hankintatoimella tai sen osoittamalla kolmannella taholla on oikeus tarkastaa tietojen oikeellisuus Viivästyssakko Mikäli hankinta tai jokin hankintaan olennaisesti vaikuttava seikka myöhästyy hankintasopimuksessa mainitusta määräajasta, suorittaa PKS viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta, joka on sama kuin kalenteriviikko, yksi (1) prosenttia, kuitenkin enintään kymmenen (10) prosenttia sovitun arvonlisäverottoman hankintahinnan kokonaismäärästä. 11 Sähkön hinnan kiinnittäminen sopimuskauden jälkeisille jaksoille Markkinatilanteesta riippuen Asiakkaalle saattaa olla edullista, että suojauksia tehdään siten, että ne kattavat tämän sopimuksen mukaisen fyysisen sähköntoimituksen jälkeisiä jaksoja. Hinnankiinnityksiä voidaan näissä tapauksissa tehdä jommallakummalla seuraavista vaihtoehdoista: Vaihtoehto 1: PKS myy johdannaiset uudelle sopimustoimittajalle. Myyntihinta on johdannaisten ostohinta, johon lisätään lisämarginaali M. Tämä vaihtoehto edellyttää kaikkien kolmen osapuolen eli Asiakkaan, PKS:n ja uuden myyjän suostumusta. Vaihtoehto 2: PKS myy johdannaiset takaisin tukkumarkkinoille. Myyntihinnan ja ostohinnan välinen ero hyvitetään Asiakkaalle (hintaero positiivinen) tai veloitetaan Asiakkaalta (hintaero negatiivinen). Myyntihinta on johdannaisten ostohinta, josta vähennetään lisämarginaali M. Veloitukset tai hyvitykset suoritetaan joko kuukausittain johdannaisen nettoarvon tilitysjakson aikana tai vaihtoehtoisesti diskontattuna kertakorvauksena. Diskonttauskorkona käytetään kunkin erän toimitusjaksoa lähinnä vastaavaa Euriborkorkonoteerausta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisämarginaali M: 12 Salassapito Kummassakin vaihtoehdossa lisämarginaali M lasketaan seuraavasti: M = vakuuskomponentti + muut kulut. Vakuuskomponentti aiheutuu Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin vaatimasta johdannaisten vakuusvaateesta ja muut kulut ovat kaupankäynti-, laskutus- ja hallintokuluja. Hinnat ovat seuraavat (alv. 0 %): - Vakuuskomponentti = 0,75 % * johdannaisen ostohinta - Muut kulut = 0,1 /MWh Sopimuspuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa tiedot, asiakirjat ja dokumentit riippumatta siitä, missä muodossa ne on esitetty. Salassa pidettävänä tietona ei pidetä tietoa, joka on tullut julkiseksi sopimuspuolista riippumatta ennen tiedon luovuttamista. Sopimuspuolilla on oikeus antaa yksilöimättömät tilastotiedot toimialansa järjestöille sekä viranomaisille ne tiedot, jotka se on lain mukaan oikeutettu saamaan. Tämä sopimus on Asiakkaan ja PKS:n välinen luottamuksellinen sopimus, jota sopimuspuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta miltään osin

9 9 kolmannelle sopimuspuolelle ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta. Luottamuksellisuus jatkuu kolme vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. 13 Muut sopimusehdot Sopimusasiakirjat koostuvat alla luetelluista dokumenteista ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1) tämä sopimus liitteineen 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009, palvelut 4) tarjous liitteineen. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muuta sovittu, tämän sopimuksen mukaiseen sähköenergian toimittamiseen sovelletaan PKS:n sähkönmyyntiehtoja (liite 3) siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Kumpikin sopimuspuoli vakuuttaa, että - sopimus ei ole ristiriidassa minkään kolmannen sopimuspuolen kanssa voimassa olevan sopimuksen kanssa, - päättäessään tehdä sopimuksen sopimuspuolella on ollut mahdollisuus kattavasti arvioida sopimuksen ehdot ja velvoitteet, - sopimuspuoli on täysin tietoinen kauppojen ja sopimuksen mahdollisesti sisältämistä riskeistä. Erimielisyydet, joista sopimuspuolet eivät voi sopia keskenään, ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa. Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Paikka Päiväys Paikka Päiväys Juuan kunta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Ari Jaaranan tekninen johtaja Jorma Korhonen toimitusjohtaja LIITTEET: Sopimuksen kohteena olevat sähkönkäyttöpaikat Sopimuspuolten yhteyshenkilöt Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sähkönmyyntiehdot SME 2010 Aiemmalta sopimuskaudelta siirtyvät hinnankiinnitykset

10 LIITE 1 SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT KÄYTTÖPAIKAT Nämä tiedot liittyvät Asiakkaan Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n väliseen sopimukseen %=reference=%. Sähköntoimituskohde %=*block2.kayttopaikka.html=% 1) Jakeluverkonhaltija vahvistaa käyttöpaikan mittaustavan. Jos valittu laskutuksen jakotapa ei mittaustavasta johtuen sovellu käytettäväksi, muuttaa PKS laskutuksen jakotavan mittaustavalle sopivaksi. 2) Vuosienergiaennuste 1 -kohtaan on kirjattu päivä- tai talviarkipäiväennuste ja ennuste tapauksissa, joissa energia mitataan yksiaikaisesti. Vuosienergiaennuste 2 -kohtaan on kirjattu yö- tai muu aika ennuste. 3) Laskujen lukumäärä vuodessa. Jos haluat muuttaa vuosittaisten laskujen lukumäärää, ota yhteyttä meihin. 4) Tasasuuret arviolaskut voidaan toteuttaa kohteessa, jossa käytetään arvioon perustuvaa laskutusta. 5) Jos sähköntoimituksella ei ole toivottua alkamispäivää, pyrimme aloittamaan toimituksen mahdollisimman pian. Jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan kolmen viikon kuluessa PKS:n aloitusilmoituksesta.

11 LIITE 2 SOPIMUSPUOLTEN YHTEYSHENKILÖT Asiakas on valtuuttanut seuraavat henkilöt päättämään tämän sopimuksen mukaisista kiinnityksistä saakka ulottuville ajanjaksoille: Nimi: Ari Jaaranen Osoite: Poikolantie 1 Puhelin: Telefax: (013) Sähköposti: Tämän jälkeisille ajanjaksoille kohdistuvista hinnan kiinnityksistä päättää Joensuun kaupungin nimeämät yhdyshenkilöt. PKS yhteyshenkilöinä toimivat: Nimi: Tarek Ennajem Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: Telefax: Sähköposti: Nimi: Markku Huovinen Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Nimi: Esa Kukkonen Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Nimi: Juha Sotikov Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Asiakkaan nimen kirjoittaa kiinnitysten vahvistusdokumentteihin Asiakkaan virallisen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Yllä mainituilla PKS:n yhteyshenkilöillä on PKS:n virallinen valtuutus allekirjoittaa tämän sopimuksen mukaisesti tehtyjä kiinnityksiä koskevat vahvistusdokumentit.

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi XX.X.2014 SOPIJAPUOLET Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi Kotipaikka Lappeenranta Y-tunnus xxxxxxx-x Yrityksen osoite Yrityksen laskutusosoite Asiakkaan yhteyshenkilö Puhelin E-mail osoite,

Lisätiedot

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015

TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 TASESOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ LUONNOS 7.7.2015 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS...

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli Joensuun seudun hankintatoimi Komissiomalli 26.10.2011 Komissio Komissio otetaan käyttöön kaikissa kilpailutuksissa, joiden hankintakausi alkaa 1.1.2012 tai sen jälkeen Raha liikkuu Joensuun seudun hankintatoimen

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET Liite TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITE 2 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (5) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ SÄHKÖNKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

Lisätiedot

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO XXX (Asiakas) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Fingrid ylläpitää osaltaan

Lisätiedot

SOPIMUS SÄHKÖNTOIMITUKSESTA

SOPIMUS SÄHKÖNTOIMITUKSESTA SOPIMUS SÄHKÖNTOIMITUKSESTA 1. Sopimusosapuolet Nimi Oulun Sähkönmyynti Oy Lähiosoite PL 116 Postitoimipaikka 90101 OULU Puhelinnumero (08) 5584 3200 Telefax-numero (08) 5584 3353 Y-tunnus 1703296-5 Yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA 1 PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA XXXX (jatkossa Asiakas) ja Fingrid Oyj (jatkossa Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Fingridin Asiakkaalle tuottamista palveluista liittyen sähkön

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli 13.04.2012

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli 13.04.2012 Joensuun seudun hankintatoimi Komissiomalli 13.04.2012 Yleistä hankintatoimesta Yleistä Vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista Kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 (5) PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET NN, y-tunnus xxx (jäljempänä Sähkömarkkinaosapuoli) Osoite [Myyjän osapuolitunnus:] [Verkonhaltijan osapuolitunnus:]

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXXX (Tasevastaava), y-tunnus: XXX ja Fingrid Oyj (Fingrid), y-tunnus: 1072894-3, ovat tehneet

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Toimitus käsittää kaiken asiakkaan sähkönkäyttöpaikoissa käytettävän sähköenergian. Kohteisiin on vain yksi toimittaja, Oulun Sähkönmyynti Oy.

Toimitus käsittää kaiken asiakkaan sähkönkäyttöpaikoissa käytettävän sähköenergian. Kohteisiin on vain yksi toimittaja, Oulun Sähkönmyynti Oy. Sähköntoimitus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittaja Oulun Sähkönmyynti Oy (1703296-5) Kasarmintie 6 90100 OULU Tilaaja Pyhäjoen kunta (0189127-1) Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI 2. Hankinnan kohde Pyhäjoen kunnan

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI KOMISSIOMALLI 28.03.2014

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI KOMISSIOMALLI 28.03.2014 JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI KOMISSIOMALLI 28.03.2014 KOMISSIO Komissio otetaan käyttöön kaikissa kilpailutuksissa, joiden hankintakausi alkaa 1.1.2012 tai sen jälkeen Raha liikkuu Joensuun seudun hankintatoimen

Lisätiedot

1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (11) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN VOIMALAITOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ TUOTETUN SÄHKÖN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE Fingrid tai sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Kuhmon kaupunki (Y-tunnus:0 186204-0) PL 15, 88901 Kuhmo Toimeksisaaja: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005

HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005 1 (8) HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005 Myyjä (Myyjä) ja Fingrid Oyj (Fingrid) sopimuspuolina ovat tehneet seuraavan sopimuksen Myyjän osallistumisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Tuottaja), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra), Y-tunnus:

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / 2013-2015 PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY 2(5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS PVO - Huippuvoima Oy (Tuottaja), y-tunnus: 1062421-2 ja Finextra Oy (Finextra), y- tunnus:

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina 16.08.2016 1/9 53356 1. : Janne Varonen 15, rak. 4A 2. krs, PL 11 Suomi puh. +358 133370431 www.joensuu.fi/hankintatoimi : : : Kiteen kaupunki : hankinnoista. perustettiin 1.1.2007 alkaen. Yhteishankintoina

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ Tehoreservin käyttösopimuksen liite 8.1.2009 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ 1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Tuottaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT)

LIITE 3. Tämän sopimuskokonaisuuden muodostavia asiakirjoja ovat. 4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE2009PALVELUT) Sopimusluonnos LIITE 3 Jäljempänä mainittavat sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavaa Sopijaosapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut Yhteystiedot: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Ostajan edustaja:

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot