1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: , Osoite: PL 141, JOENSUU), jäljempänä PKS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: 0214732-1, Osoite: PL 141, 80101 JOENSUU), jäljempänä PKS"

Transkriptio

1 PKS-MODUULI/PRO-SOPIMUS SOPIMUS SÄHKÖNMYYNNISTÄ JA YHTEISTYÖSTÄ Allekirjoittaneet sopimuspuolet Juuan kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat tehneet seuraavan sähköenergian toimitusta koskevan myynti- ja yhteistyösopimuksen. 1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: , Osoite: PL 141, JOENSUU), jäljempänä PKS Juuan kunta (Y-tunnus: , Osoite: Poikolantie 1, JUU- KA), jäljempänä Asiakas 2 Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella Asiakas ja PKS sopivat yhteistyöstä, jossa PKS käyttää sähkömarkkinoiden asiantuntemustaan ja osaamistaan Asiakkaan hyväksi. PKS informoi Asiakasta Pohjoismaiden ja Suomen tukkusähkömarkkinoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. PKS hankkii yhteistyössä Asiakkaan kanssa Asiakkaalle sähköä avoimena toimituksena. Hankinnoissa pyritään hintariskin hallintaan ja edulliseen hintaan. Sähkön hankinnan pääperiaatteet on kuvattu tämän sopimuksen kohdassa 3. 3 Sähkön toimituksen luonne ja määrä PKS toimittaa kaiken Asiakkaan liitteessä 1 mainituissa käyttöpaikoissa sopimuksen voimassaoloaikana käyttämän sähköenergian avoimena toimituksena vapaasti kantaverkossa. Sähkön hintaa voi varmistaa hintakiinnityksillä, jotka tehdään erikseen systeemihinnalle ja aluehintaerolle (systeemihinta- ja aluehintakiinnitetyt osuudet). Hintakiinnitykset tehdään suhteellisina osuuksina suojausjakson kokonaisenergiasta maksimi kiinnitysasteen ollessa 100 %. Minimi kiinnitysosuus on 10 % kiinnitysjakson arvioidusta kulutuksesta. Se osuus, jota ei ole systeemihintakiinnitetty, on nimeltään avoin systeemihintaosuus ja se osuus, jota ei ole aluehintakiinnitetty, on nimeltään avoin aluehintaosuus. Hintakiinnitetyt ja avoimet osuudet otetaan sellaisenaan huomioon sähkön hintaa laskettaessa. Pääsääntöisesti hintakiinnitykset perustuvat Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssissä noteerattuihin kuukausi-, vuosineljännes- tai vuosituotteisiin (base-tuotteet). Jos hintakiinnitys on aloitettu vuosituotteella, kyseiselle vuodelle ei voi enää käyttää muita kuin vuosikiinnityksiä. Vastaavasti toimitaan vuosineljännes- ja kuukausituotteisiin perustuvissa hintakiinnityksissä. Systeemi- ja aluehintakiinnitysten ei tarvitse olla keskenään pareja, ts. saman suojausjakson systeemihintakiinnitys voidaan tehdä esim. vuosineljännestuotteilla ja aluehintakiinnitys vuosituotteilla.

2 2 Erikseen sovittaessa hintakiinnitykset voivat perustua myös lyhyempiin tuotteisiin. PKS tekee kiinnitykset Asiakkaan toimeksiannosta. Asiakas antaa toimeksiannon puhelimella liitteessä 2 mainittuun PKS:n nimeämän yhteyshenkilön puhelinnumeroon. PKS:llä on oikeus nauhoittaa toimeksiantoihin liittyvät puhelinkeskustelut. Asiakas ilmoittaa PKS:lle kulloinkin tehtävien kiinnitysten määrän, laadun sekä kaupankäyntiajankohdan ja muut ehdot, joilla kiinnitys tehdään. Toimeksianto tulee asiakasta sitovaksi välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta peruuttaa antamaansa sellaista toimeksiantoa, joka on jo PKS:n toimesta toteutettu. Asiakas vastaa antamiensa toimeksiantojen perusteella tehtyihin kiinnityksiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. PKS informoi Asiakasta tekemistään kiinnityksistä ilmoittamalla niistä sähköpostilla, extranetissä, telefaksilla tai kirjeellä liitteessä 2 mainittuun Asiakkaan nimeämän yhteyshenkilön yhteyskanavaan. PKS toimittaa Asiakkaalle markkinainformaatiota ja markkinoita koskevia näkemyksiään. PKS ei vastaa Asiakkaalle toimittamassaan markkinainformaatiossa mahdollisesti olevista virheistä, eikä siitä että sen markkinoiden kehityksestä esittämät näkemykset tai ennusteet toteutuvat. Asiakkaan toivotaan ilmoittavan PKS:lle olennaisista etukäteen tiedossa olevista lyhytaikaisista sähkönkäytön muutoksista, kuten esimerkiksi tuotantolinjojen alasajosta huoltoseisokkien johdosta. 4 Hinnat Asiakas voi valita jommankumman kahdesta hinnoittelumallista: A) Moduuli-tuote, missä Asiakas maksaa profiilikustannukset toteutuneen profiilin mukaisesti tai B) Pro-tuote, missä PKS maksaa profiilikustannukset ja ottaa ne huomioon etukäteen toimitusmarginaalissa. Sopimuskaudelle Asiakas voi valita kumman tahansa vaihtoehdon, mutta valintaa ei voi muuttaa kesken sopimuskautta. Vuoden 2015 jälkeisille kausille Asiakas voi jälleen valita kumman tahansa vaihtoehdon. Valinta on tehtävä viimeistään mennessä. Tämän sopimuksen marginaalit ovat Joensuun kaupungin hankintarenkaan kilpailuttamia ja Joensuun kaupungin soveltamia marginaaleja. Vuoden 2015 jälkeisten kausien marginaalit voivat muuttua tämän sopimuksen marginaaleista. Seuraavan kalenterivuoden marginaaleista on sovittava 13 kalenterikuukautta ennen eli edellistä edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Marginaaleista sovitaan Joensuun kaupungin ja PKS:n kesken. 4.1 Vaihtoehto A: Moduuli-tuote Moduuli-tuotteessa Asiakkaan sähkön käytön tuntivaihtelusta aiheutuva toteutunut profiilikustannus lasketaan käyttöpaikkakohtaiseesti ja Asiakasta veloitetaan toteutuneen profiilikustannuksen mukaisesti Fyysisen toimituksen marginaali Asiakkaalle toimitetun fyysisen sähkön toimitusmarginaali MSPOT on 1,34 /MWh.

3 Systeemihintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi Aluehintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi Laskutuskauden systeemihintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi isys lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona ko. laskutuskaudelle tehtyjen kiinnitysten hinnoista. Kunkin kiinnityksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, kiinnityksen hintana käytetään kiinnityksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Systeemihintakiinnitysten toimitusmarginaali MSYS on - 0,83 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosituotteella ja - 0,30 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosineljännestuotteella. Laskutuskauden aluehintakiinnitetyn osuuden hintaindeksi icfd lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona ko. laskutuskaudelle tehtyjen aluehintakiinnitysten hinnoista. Kunkin kiinnityksen hinta on sama kuin PKS:n aluehintaerojohdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, kiinnityksen hintana käytetään kiinnityksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Aluehintakiinnitysten toimitusmarginaali MCfD on - 0,25 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosituotteella ja - 0,10 /MWh, kun hintakiinnitys tehdään vuosineljännestuotteella Profiilikustannus Profiilikustannus on käyttöpaikan tai käyttöpaikkojen ryhmän sähkön käytöllä painotetun spot-hintojen keskiarvon ja vastaavien spot-hintojen aritmeettisen keskiarvon erotus ilman marginaaleja. Spot-hintoina käytetään käyttöpaikan hinta-alueen tukkuhintoja Sähköenergian kokonaishinta Sähköenergian laskutuskauden kokonaishinta muodostuu kiinnitetyistä osuuksista toimitusmarginaaleineen, avoimista osuuksista, profiilikustannuksesta sekä fyysisen sähkön toimitusmarginaalista. Kokonaishinta lasketaan seuraavasti: Kokonaishinta = (isys + MSYS) * systeemihintakiinnitetty osuus prosentteina + (icfd + MCfD) * aluehintakiinnitetty osuus prosentteina + SpotSYS * avoin systeemihintaosuus prosentteina + (SpotALUE - SpotSYS) * avoin aluehintaosuus prosentteina + profiilikustannus + MSPOT missä SpotSYS tarkoittaa Nord Pool AS:n spot-sähkön systeemihinnan aritmeettista keskiarvoa laskutuskaudella ja SpotALUE tarkoittaa käyttöpaikan hinta-alueen spot-hinnan aritmeettista keskiarvoa laskutuskaudella. 4.2 Vaihtoehto B: Pro-tuote Pro-tuotteessa Asiakkaan sähkön käytön tuntivaihtelusta aiheutuvaa profiilikustannusta ei laskuteta erikseen, vaan PKS ottaa sen huomioon myyntimarginaaleissa.

4 Systeemihintaosuus Suojatun systeemihintaosuuden energian hintaindeksi HS1 laskutusjaksolla lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona tehtyjen suojausten hinnoista. Kunkin suojauksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, alle yhden megawatin (1 MW), suojauksen hintana käytetään suojauksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Suojatun systeemihintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojatun systeemihintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*hs1 Suojaamattoman systeemihintaosuuden energian hintaindeksi HS2 laskutusjaksolla muodostetaan kuukausikohtaisesti ja se on aritmeettinen keskiarvo Nord Pool Spot AS:n Spot Systeemi -hinnoista (eli Elspot System price) noudattaen Suomen virallista aikaa. Suojaamattoman systeemihintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojaamattoman systeemihintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*hs2 Systeemihintaosuuden tukkuhinta on suojatun systeemihintaosuuden ja suojaamattoman systeemihintaosuuden painotettujen hintojen summa Aluehintaosuus Suojatun aluehintaosuuden energian hintaindeksi HA1 laskutusjaksolla lasketaan volyymipainotettuna keskiarvona tehtyjen aluehintasuojausten hinnoista. Kunkin suojauksen hinta on sama kuin PKS:n johdannaisesta maksama hinta. Ellei muuta sovita, alle yhden megawatin (1 MW), suojauksen hintana käytetään suojauksen hyväksymishetken myyntilaidan hintaa (Best Seller). Suojatun aluehintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojatun aluehintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*ha1 Suojaamattoman aluehintaosuuden energian hintaindeksi HA2 laskutusjaksolla muodostetaan kuukausikohtaisesti ja se lasketaan Nord Pool Spot AS:n Spot Suomi- (eli Elspot Finland) ja Spot Systeemi -hintojen erotuksena seuraavasti: (Spot Suomi) - (Spot Systeemi). Laskennassa käytetään kuukausikohtaista aritmeettista keskiarvoa noudattaen Suomen virallista aikaa. Suojaamattoman aluehintaosuuden painotettu hinta lasketaan laskutuskausikohtaisesti seuraavasti: (Suojaamattoman aluehintaosuuden energia)/(mitoitusenergia)*ha2 Aluehintaosuuden tukkuhinta on suojatun aluehintaosuuden ja suojaamattoman aluehintaosuuden painotettujen hintojen summa Tukkusähkön hinta Tukkusähkön hinta on systeemihintaosuuden ja aluehintaosuuden tukkuhintojen summa Marginaalimaksu Edellä esitettyjen hintojen lisäksi PKS veloittaa Asiakkaalta profiilikustannuksesta, avoimesta toimituksesta ja muista kuluista aiheutuvan välityspalkkion, joka on toimitettua megawattituntia kohti - 4,30 /MWh silloin, kun suojaus on tehty vuosituotteilla ja - 3,70 /MWh silloin, kun suojaus on tehty kvartaalituotteilla.

5 5 4.3 Muut maksut Tuotannon kantaverkkomaksu sisältyy kohdissa 4.1 ja 4.2 esitettyihin sähköenergian hintoihin. Laskuun lisätään maksuihin liittyvä mahdollinen arvonlisä- ja/tai muu vero vaikutuksensa mukaisesti. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi voimassa olevan hinnastonsa mukaista sähkön siirtomaksua. 5. Laskutus Käyttöpaikkakohtainen laskutusväli on esitetty tämän sopimuksen liitteessä 1. Laskun maksuehto on 21 päivää laskun päiväyksestä tai mikäli se ei ole pankkipäivä, sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä. 6 Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimuspuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen soveltaminen alkaa allekirjoituspäivänä ja sopimuksen mukainen fyysinen sähköntoimitus alkaa kullakin käyttöpaikalla liitteen 1 mukaisesti. Jos Asiakas irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy Jos sopimusta ei irtisanota sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen voimassa ollessa sopimuksen irtisanomisaika on Asiakkaan puolelta kuusi kuukautta ja PKS:n puolelta 12 kuukautta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, jotta se olisi tehokas. Mikäli sopimuksen päättymishetkellä on voimassa edellä kohdassa 3 tarkoitettuja kiinnityksiä, sovelletaan tätä sopimusta kuitenkin kiinnitysten päättymiseen saakka. Tähän sopimukseen ei sovelleta sähkönmyyntiehtojen SME 2010 kohtaa Mikäli PKS on laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvollisuutensa eikä täytä niitä kuukauden kuluessa asiakkaan toimittamasta kirjallisesta huomautuksesta lukien, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja PKS on velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneet kulut siihen asti, kunnes uusi kilpailutus on saanut lainvoiman ja uusi toimittaja on aloittanut toimintansa, sekä muut Asiakkaalle aiheutuneet vahingot. Jos PKS joutuu konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai Asiakkaan tietoon on tullut, että PKS on syyllistynyt johonkin hankintalain 53 ja/tai 54 :ssä mainittuun tekoon, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi tai haluamanaan ajankohtana. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta tehdään kirjallisesti.

6 6 7 Ylivoimainen este ja sopimuksen kohtuullistaminen PKS:llä on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa sähkön toimitustaan tai keskeyttää se kokonaan. Lisäksi PKS:llä on oikeus ylivoimaisen esteen sattuessa keskeyttää kiinnitystoimenpiteet. Asiakkaalla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa sähkön vastaanottoaan tai keskeyttää se kokonaan. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota sopimuspuoli ei ole voinut kohtuullista huolellisuutta noudattaen estää ja joka tekee sopimuspuolen sopimuksen mukaisen sähkön toimittamisen tai vastaanottamisen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat mm. edellä määritellyt ehdot täyttävä sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä epätavallinen syy. Kiinnitysten tekemisen estäväksi ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös tietoliikenneyhteyksien häiriöt, tietomurto ja tietokonevirus, mikäli sopimuspuoli ei ole voinut niitä välttää alalla normaalisti noudatettavalla huolellisuudella. Ylivoimaisen esteen ohella PKS:llä on oikeus rajoittaa sähkön toimitustaan tai keskeyttää se kokonaan mm. seuraavista syistä: edellä mainituista syistä johtuva polttoaineen puute, Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin tai Nord Pool AS:n toiminnan lamautuminen, sähköpula sekä sellainen voimantuotanto- tai voimansiirtojärjestelmän vaurioituminen, johon Pohjoismaiden voimajärjestelmissä yleisesti sovellettavat toimitusvarmuusvaatimukset huomioon ottaen ei ole kohtuudella voitu varautua. Ylivoimaisen esteen tai muiden tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisen estävien syiden ilmaantumisesta, samoin kuin niiden poistumisesta, sopimuspuolen tulee ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle viivytyksettä. 8 Vahingonkorvaukset Sopimuspuolet vastaavat toisiinsa nähden ainoastaan tuottamuksellaan aiheuttamiensa, välittömien vahinkojen korvaamisesta. 9. Sopimuksen siirtäminen PKS tai Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle sopimuspuolelle ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta. PKS:llä on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus ilman Asiakkaan suostumusta itsensä kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

7 7 10 Sopimuksen erityisehdot 10.1 Tytäryhtiöiden ja vastaavien sisällyttäminen sopimukseen Asiakas voi sisällyttää sopimukseen myös tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen käyttöpaikat keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Jos kulutusennuste käyttöpaikkojen määrien tai muun syyn takia muuttuu, aiempien hinnankiinnitysten uusi prosenttiosuus eli kiinnitysaste lasketaan kiinnitysjaksolle seuraavasti: Hintakiinnitetyn osuuden absoluuttinen määrä eli kiinnitysmäärä lasketaan kiinnitysasteen ja vanhan kulutusennusteen tulona. Uusi kiinnitysaste lasketaan kiinnitysmäärän ja uuden kulutusennusteen suhteena Komissionmaksu Joensuunseudun hankintatoimelle Kaikkiin tämän sopimuksen kautta myytyjen tuotteiden ja palveluiden hintoihin sisältyy 1,20 % komissio, jonka PKS maksaa Joensuun seudun hankintatoimelle neljännesvuosittain. Komission määrä lasketaan kaikesta arvonlisäverottomasta myynnistä (asiakkailta perityistä marginaalihinnoista) sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan pois lukien kohdan 10.2 mukainen Kuurnan Voima Oy:n hyvityssähkö. Hankintalain 32 :n mukaiset kevennetyt kilpailutukset (ns. minikilpailutukset) kuuluvat komissiomaksun piiriin. Komissiomaksu lasketaan seuraavasti: PKS:n sopimuksen kautta laskuttama kohtien 4.1.1, ja tai mukainen arvonlisäveroton marginaali ajanjaksolla (kuukaudet 1-3, 4-6, 7-9 ja 10-12) * komissioprosentti = maksettava arvonlisäveroton komissiomaksu, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva yleinen arvonlisävero. PKS maksaa komission neljä (4) kertaa vuodessa PKS:n oman raportoinnin perusteella. Jos maksettavan arvonlisäverottoman komissiomaksuerän suuruus jää alle 200 euron, komissiomaksun voi yhdistää maksettavaksi seuraavan komissiomaksuerän yhteydessä. Komissiomaksu tulee kuitenkin maksaa vähintään kerran vuoden aikana, vaikka koko vuoden aikana maksettava arvonlisäveroton komissiomaksu jäisi alle 200 euron. PKS:n on suoritettava vuosisopimukseen perustuva komissiomaksu seuraavasti: - Jakso 1: kuukaudet 1-3, huhtikuun 15. päivään mennessä - Jakso 2: kuukaudet 4-6, elokuun 15. päivään mennessä - Jakso 3: kuukaudet 7-9, lokakuun 15. päivään mennessä - Jakso 4: kuukaudet 10-12, seuraavan vuoden tammikuun 7. päivään mennessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että komissiomaksu on maksettava kaikesta sopimusaikana toteutuneesta myynnistä sopimuksessa mainittuun asiakaskuntaan riippumatta siitä, onko sopimus voimassa maksuhetkellä tai onko sopimus alkanut kesken edellä mainittujen ajanjaksojen. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. jos sopimus loppuu kesken neljännesvuotta, esim. toukokuun loppuun, on PKS:n ilmoitettava ja maksettava komissiomaksu kuukausilta 4-5 yllä kuvatulla tavalla.

8 8 Joensuun seudun hankintatoimella tai sen osoittamalla kolmannella taholla on oikeus tarkastaa tietojen oikeellisuus Viivästyssakko Mikäli hankinta tai jokin hankintaan olennaisesti vaikuttava seikka myöhästyy hankintasopimuksessa mainitusta määräajasta, suorittaa PKS viivästyssakkoa jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta, joka on sama kuin kalenteriviikko, yksi (1) prosenttia, kuitenkin enintään kymmenen (10) prosenttia sovitun arvonlisäverottoman hankintahinnan kokonaismäärästä. 11 Sähkön hinnan kiinnittäminen sopimuskauden jälkeisille jaksoille Markkinatilanteesta riippuen Asiakkaalle saattaa olla edullista, että suojauksia tehdään siten, että ne kattavat tämän sopimuksen mukaisen fyysisen sähköntoimituksen jälkeisiä jaksoja. Hinnankiinnityksiä voidaan näissä tapauksissa tehdä jommallakummalla seuraavista vaihtoehdoista: Vaihtoehto 1: PKS myy johdannaiset uudelle sopimustoimittajalle. Myyntihinta on johdannaisten ostohinta, johon lisätään lisämarginaali M. Tämä vaihtoehto edellyttää kaikkien kolmen osapuolen eli Asiakkaan, PKS:n ja uuden myyjän suostumusta. Vaihtoehto 2: PKS myy johdannaiset takaisin tukkumarkkinoille. Myyntihinnan ja ostohinnan välinen ero hyvitetään Asiakkaalle (hintaero positiivinen) tai veloitetaan Asiakkaalta (hintaero negatiivinen). Myyntihinta on johdannaisten ostohinta, josta vähennetään lisämarginaali M. Veloitukset tai hyvitykset suoritetaan joko kuukausittain johdannaisen nettoarvon tilitysjakson aikana tai vaihtoehtoisesti diskontattuna kertakorvauksena. Diskonttauskorkona käytetään kunkin erän toimitusjaksoa lähinnä vastaavaa Euriborkorkonoteerausta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisämarginaali M: 12 Salassapito Kummassakin vaihtoehdossa lisämarginaali M lasketaan seuraavasti: M = vakuuskomponentti + muut kulut. Vakuuskomponentti aiheutuu Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin vaatimasta johdannaisten vakuusvaateesta ja muut kulut ovat kaupankäynti-, laskutus- ja hallintokuluja. Hinnat ovat seuraavat (alv. 0 %): - Vakuuskomponentti = 0,75 % * johdannaisen ostohinta - Muut kulut = 0,1 /MWh Sopimuspuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa tiedot, asiakirjat ja dokumentit riippumatta siitä, missä muodossa ne on esitetty. Salassa pidettävänä tietona ei pidetä tietoa, joka on tullut julkiseksi sopimuspuolista riippumatta ennen tiedon luovuttamista. Sopimuspuolilla on oikeus antaa yksilöimättömät tilastotiedot toimialansa järjestöille sekä viranomaisille ne tiedot, jotka se on lain mukaan oikeutettu saamaan. Tämä sopimus on Asiakkaan ja PKS:n välinen luottamuksellinen sopimus, jota sopimuspuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta miltään osin

9 9 kolmannelle sopimuspuolelle ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta. Luottamuksellisuus jatkuu kolme vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. 13 Muut sopimusehdot Sopimusasiakirjat koostuvat alla luetelluista dokumenteista ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1) tämä sopimus liitteineen 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009, palvelut 4) tarjous liitteineen. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muuta sovittu, tämän sopimuksen mukaiseen sähköenergian toimittamiseen sovelletaan PKS:n sähkönmyyntiehtoja (liite 3) siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Kumpikin sopimuspuoli vakuuttaa, että - sopimus ei ole ristiriidassa minkään kolmannen sopimuspuolen kanssa voimassa olevan sopimuksen kanssa, - päättäessään tehdä sopimuksen sopimuspuolella on ollut mahdollisuus kattavasti arvioida sopimuksen ehdot ja velvoitteet, - sopimuspuoli on täysin tietoinen kauppojen ja sopimuksen mahdollisesti sisältämistä riskeistä. Erimielisyydet, joista sopimuspuolet eivät voi sopia keskenään, ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa. Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopimuspuolelle. Paikka Päiväys Paikka Päiväys Juuan kunta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Ari Jaaranan tekninen johtaja Jorma Korhonen toimitusjohtaja LIITTEET: Sopimuksen kohteena olevat sähkönkäyttöpaikat Sopimuspuolten yhteyshenkilöt Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sähkönmyyntiehdot SME 2010 Aiemmalta sopimuskaudelta siirtyvät hinnankiinnitykset

10 LIITE 1 SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT KÄYTTÖPAIKAT Nämä tiedot liittyvät Asiakkaan Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n väliseen sopimukseen %=reference=%. Sähköntoimituskohde %=*block2.kayttopaikka.html=% 1) Jakeluverkonhaltija vahvistaa käyttöpaikan mittaustavan. Jos valittu laskutuksen jakotapa ei mittaustavasta johtuen sovellu käytettäväksi, muuttaa PKS laskutuksen jakotavan mittaustavalle sopivaksi. 2) Vuosienergiaennuste 1 -kohtaan on kirjattu päivä- tai talviarkipäiväennuste ja ennuste tapauksissa, joissa energia mitataan yksiaikaisesti. Vuosienergiaennuste 2 -kohtaan on kirjattu yö- tai muu aika ennuste. 3) Laskujen lukumäärä vuodessa. Jos haluat muuttaa vuosittaisten laskujen lukumäärää, ota yhteyttä meihin. 4) Tasasuuret arviolaskut voidaan toteuttaa kohteessa, jossa käytetään arvioon perustuvaa laskutusta. 5) Jos sähköntoimituksella ei ole toivottua alkamispäivää, pyrimme aloittamaan toimituksen mahdollisimman pian. Jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan kolmen viikon kuluessa PKS:n aloitusilmoituksesta.

11 LIITE 2 SOPIMUSPUOLTEN YHTEYSHENKILÖT Asiakas on valtuuttanut seuraavat henkilöt päättämään tämän sopimuksen mukaisista kiinnityksistä saakka ulottuville ajanjaksoille: Nimi: Ari Jaaranen Osoite: Poikolantie 1 Puhelin: Telefax: (013) Sähköposti: Tämän jälkeisille ajanjaksoille kohdistuvista hinnan kiinnityksistä päättää Joensuun kaupungin nimeämät yhdyshenkilöt. PKS yhteyshenkilöinä toimivat: Nimi: Tarek Ennajem Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: Telefax: Sähköposti: Nimi: Markku Huovinen Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Nimi: Esa Kukkonen Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Nimi: Juha Sotikov Osoite: Rantakatu 29 Puhelin: , Telefax: Sähköposti: Asiakkaan nimen kirjoittaa kiinnitysten vahvistusdokumentteihin Asiakkaan virallisen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Yllä mainituilla PKS:n yhteyshenkilöillä on PKS:n virallinen valtuutus allekirjoittaa tämän sopimuksen mukaisesti tehtyjä kiinnityksiä koskevat vahvistusdokumentit.

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ

VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIMARKNADSVERKET Liite TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUKSEN LIITE 2 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITOA, KÄYTTÖÄ JA SILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SÄÄNNÖSTÖ Energiamarkkinavirasto

Lisätiedot

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (5) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ SÄHKÖNKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA 1 PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA XXXX (jatkossa Asiakas) ja Fingrid Oyj (jatkossa Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Fingridin Asiakkaalle tuottamista palveluista liittyen sähkön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 (5) PALVELUSOPIMUS SÄHKÖMARKKINOIDEN TIEDONVAIHTOPALVELUISTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET NN, y-tunnus xxx (jäljempänä Sähkömarkkinaosapuoli) Osoite [Myyjän osapuolitunnus:] [Verkonhaltijan osapuolitunnus:]

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS NRO XX TASEVASTAAVA OY sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXXX (Tasevastaava), y-tunnus: XXX ja Fingrid Oyj (Fingrid), y-tunnus: 1072894-3, ovat tehneet

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI KOMISSIOMALLI 28.03.2014

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI KOMISSIOMALLI 28.03.2014 JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI KOMISSIOMALLI 28.03.2014 KOMISSIO Komissio otetaan käyttöön kaikissa kilpailutuksissa, joiden hankintakausi alkaa 1.1.2012 tai sen jälkeen Raha liikkuu Joensuun seudun hankintatoimen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2017 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 VOIMALAITOSYKSIKÖN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (11) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN VOIMALAITOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ TUOTETUN SÄHKÖN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE Fingrid tai sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005

HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005 1 (8) HETKELLISEN RESERVIN, TAAJUUSOHJATUN JA NOPEAN HÄIRIÖRESERVIN YLLÄPITOSOPIMUS NRO XXXX / 2005 Myyjä (Myyjä) ja Fingrid Oyj (Fingrid) sopimuspuolina ovat tehneet seuraavan sopimuksen Myyjän osallistumisesta

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN

HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1 (6) Liite 3 Sopimusluonnos HANKINTASOPIMUS 4-VETOISESTA MAATALOUSTRAKTORISTA VARUSTEINEEN 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta (tilaaja/kunta) Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 02 / 2013-2015 PVO - HUIPPUVOIMA OY sekä FINEXTRA OY 2(5) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS PVO - Huippuvoima Oy (Tuottaja), y-tunnus: 1062421-2 ja Finextra Oy (Finextra), y- tunnus:

Lisätiedot

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina 16.08.2016 1/9 53356 1. : Janne Varonen 15, rak. 4A 2. krs, PL 11 Suomi puh. +358 133370431 www.joensuu.fi/hankintatoimi : : : Kiteen kaupunki : hankinnoista. perustettiin 1.1.2007 alkaen. Yhteishankintoina

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS Luonnos 2.12.2015 2 Sopijapuolet Joensuun Vesi -liikelaitos Y-tunnus 0242746-2 Muuntamontie 5 80100 Joensuu Kontiolahden

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen 1 YLLÄPITOSOPIMUS 1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja Pirkkalan kunnankirjasto+ DP GROUP OY AB Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT 2. Yhteyshenkilöt 2.1. Sopimuksen osalta Asiakas

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

4070/ /2012 ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA

4070/ /2012 ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA 1. Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5)

LÄMPÖENERGIAN TOIMITUSSOPIMUS 1(5) 1(5) 1. Sopijaosapuolet Punkalaitumen kunta (jäljempänä Ostaja) Y-tunnus 0138037-5 Vesilahdentie 5 31900 PUNKALAIDUN Punkalaitumen Biotrio Oy (jäljempänä Myyjä) Y-tunnus 2625431-6 Karjanmaantie 55 31900

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot