VAATIMUSMÄÄRITTELY AUTOMAATIOLABORATORION MOOTTORIKÄYTTÖKEINOPROSESSIN KEHITYSTYÖ MOCO PROJECT \\MOCO\Aihe 2. Requirements\

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAATIMUSMÄÄRITTELY AUTOMAATIOLABORATORION MOOTTORIKÄYTTÖKEINOPROSESSIN KEHITYSTYÖ MOCO PROJECT 2009. \\MOCO\Aihe 2. Requirements\"

Transkriptio

1 VAATIMUSMÄÄRITTELY AUTOMAATIOLABORATORION MOOTTORIKÄYTTÖKEINOPROSESSIN KEHITYSTYÖ MOCO PROJECT 2009 Kirjasto: Tiedosto: \\MOCO\Aihe 2. Requirements\ SUUNN1100_Vaatimusmäärittely.doc Versio: 1.0 Tila: luonnos [] ehdotus [x] hyväksytty [] Muutoshistoria: Versio Pvm Tekijä Huomautus Tero Miettinen Pohja Tero Miettinen Rakenteen muutos ja paljon lisäyksiä JAKELU: muut Projektin johtoryhmä Jussi Kuosa(työn ohjaaja) Jarmo Turunen

2 2 (10) Sisällysluettelo 1. LYHENTEET JOHDANTO TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Prosessin toiminnot Liitännät Ympäristötekijöiden vaikutus toimintoihin Muut toiminnalliset vaatimukset Kehitysympäristö ORGANISAATIO JA AIKATAULUT RAKENTEELLISET VAATIMUKSET Prosessin rakenne Koko Paino Ulkonäkö ja väritys Rakenteeseen liittyvät standardit YMPÄRISTÖVAATIMUKSET TURVALLISUUSVAATIMUKSET KÄYTETTÄVYYSVAATIMUKSET Asennusvaatimukset Luotettavuusvaatimukset Elinkaarivaatimukset Huolto Kuljetus Kierrätys ja hävittäminen KUSTANNUSVAATIMUKSET HYVÄKSYNNÄT... 10

3 3 (10) 1. LYHENTEET MoCo MTBF MTTR Motor Control Process (Mean Time Between Failures) on keskimääräinen aika laitteen vikaantumiseen sen edellisestä alkuperäiseen kuntoon saattamisesta (korjauksesta). (Mean Time To Repair) on keskimääräinen korjausaika. 2. JOHDANTO Tässä dokumentissa on kuvattu vaatimukset moottorikäyttökeinoprosessille (automaatiotekniikanja sähkötekniikan laboratorio). Tässä vaatimusmäärittelyssä otetaan kantaa myös kehitystyöhön liittyvään insinöörityön kehitysvaiheisiin ja vaatimuksiin. Tätä projektia tehdään yhteistyössä sähkölaboratorion harjoittelijoiden kanssa (projektit voidaan yhdistää). Työn tavoitteena on kehittää moottorikäyttökeinoprosessi, joka vastaisi nykyaikaisia opetusmenetelmiä. Prosessi tulee ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. Prosessissa voidaan ajaa hihnaa kelalta toiselle halutulla nopeudella ja hihnan kireydellä. Prosessi tulee sisältämään moottorikäyttöjä, joihin liittyy ohjausta ja säätöä. Myös turvatekniikka tulee turvaamaan prosessia käyttävien henkilöiden turvallisuutta. 3. TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 3.1 Prosessin toiminnot Kokonaisprojektissa pyritään saamaan toimiva kokonaisuus, joka sisältää vähintään kolme taajuusmuuttajilla ohjattua moottoria. Moottoreista kaksi pyörittävät keloja, joissa on kangasviira. Muut moottorit vaikuttavat kangasviiran käyttäytymiseen sen siirtyessä kelalta toiselle. Taajuusmuuttajat liitetään ohjelmoitavaan logiikkaan, jolla taajuusmuuttajia ohjataan. Prosessin

4 4 (10) toiminnot ohjelmoimaan logiikkaohjelmointi työkalulla ja toimintoja käytetään käyttöliittymän kautta. Prosessi tullaan sijoittamaan kaappiin, jonka ovissa on ovirajakytkimet ja valoverho. Näillä estetään ihmisen pääsy käynnissä olevan prosessin lähelle. Prosessin käyttämistä varten toteutetaan demonstraatio-ohjelma, jolla hihnaa voidaan ajaa rullalta toiselle ja hihnan kireyttä ja nopeutta voidaan säätää. Moottoreille tehdään säädettävät kiihdytys- ja jarrutustoiminnot. Turvatoiminnot toteutetaan ovirajakytkimillä, valoverhoilla ja turvareleellä. Toimintojen käyttämistä varten tehdään käyttöliittymä, josta voi säätää kiihdytys- ja jarrutusajat, hihnan nopeuden. Käyttöliittymästä voi myös käynnistää ja pysäyttää moottorin ja valita hihnan suunnan. Käyttöliittymässä on ainakin pääikkuna, ajoikkuna ja asetusikkuna. 3.2 Liitännät Prosessin liitännät tehdään niin, että laboratorion muita laitteita ja järjestelmiä voidaan helposti kytkeä prosessin yhteyteen. Näin prosessia voidaan käyttää laajemmin opetuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa kenttäväylää. Kenttäväylän avulla käyttöliittymä valvomo- ja toiminnanohjausjärjestelmät saadaan helposti liitettyä prosessiin. Käytettävä protokolla täytyy olla sellainen, että myös laboratoriossa jo olevat laitteet saadaan liitettyä prosessiin. 3.3 Ympäristötekijöiden vaikutus toimintoihin Prosessi suunnitellaan käytettäväksi normaali sisäolosuhteissa ja rajoituksena prosessin käytölle on se, että prosessin täytyy olla pystyasennossa ja tasaisella. 3.4 Muut toiminnalliset vaatimukset Teholähteen vaatimuksia(nominaaliarvo, toleranssit, maksimi tehonkulutus) ja toimintaan liittyviä standardeja ei ole vielä selvitetty. 3.5 Kehitysympäristö Kehitysympäristö selvitetään myöhemmin, kunhan saamme selville käytettävät laitteet ja niiden tarvitsemat ohjelmat.

5 5 (10) 4. ORGANISAATIO JA AIKATAULUT Projektin karkea aikataulun näkyy kuvassa 1 Kuva 1. Karkea aikataulu. Projektiorganisaatio näkyy kuvassa 2. Johtaja Jyrki Kankkunen Koulutus- ja kehittämispäällikkö Kim Wrange Osmo Massinen Laboratorio henkilökun ta Ohjaaja Jussi Kuosa Alihankkijat (Vaasa Engineering Oy) ja asiantuntijaorganisaatio Sähkötekniikan harjoittelijat (kaksi) Projektipäällikkö Tero Miettinen Projektijäsen Jarmo Turunen Kuva 2. Projektiorganisaatio

6 6 (10) 5. RAKENTEELLISET VAATIMUKSET 5.1 Prosessin rakenne Prosessin toimilaitteita ovat moottorit ja anturit, ohjauslaitteina taajuusmuuttajat ja ohjelmoitavalogiikka (on hajautettu, voidaan sijoittaa erilleen prosessista) ja lisäksi prosessiin sisältyy sähkökytkentä kaappeja, sähkösyöttöjä, johdotuksia. Prosessissa on myös turvatekniikkaa(ovirajakytkimiä ja valoverho, ei kuvan prosessissa) ja ainakin yksi moottorisuojarele(sähkötekniikan laboratorion tarpeisiin, ei kuvan prosessissa). Prosessi tullaan sijoittamaan kuvan 3 kaltaiseen runkoon, joka on suojattu plekseillä. Kuvassa 3 näkyy Vaasa Engineering Oy:n linjakäyttödemo, josta on eritelty eri osat. Kuva 3. Vaasa Engineering Oy:n linjakäyttödemo (kuva Automaatio-07 messut Jussi Tapio Kuosa)

7 7 (10) 5.2 Koko Prosessia täytyy pystyä siirtämään laboratoriosta toiseen, joten prosessin koko määritellään niin, että siirto on mahdollinen. Kokoa rajoittaa lähinnä ovet laboratorioitten välillä. Korkeutta rajoittaa myös kattokorkeus. Prosessia pitää myös pystyä järkevästi säilyttämään laboratoriossa ilman, että siitä on suurta haittaa. 5.3 Paino Prosessia tullaan siirtämään työntämällä, joten painoa ei saisi olla enempää mitä kaksi ihmistä jaksaa työntää. Paino voi olla ongelma sähkötekniikanlaboratoriossa, koska laboratorio on alempana kuin käytävä. Prosessi täytyy saada laboratoriosta pois liuskaa pitkin työntämällä takaisin ylös käytävälle. Korkeuseroa on noin kahden rappusen verran ja liuska reilun metrinmittainen. 5.4 Ulkonäkö ja väritys Ulkonäölle ja väritykselle ei ole vaatimuksia muuten kuin, että prosessin täytyy olla yleisesti siisti. Prosessiin kiinnitetään tarvittavat kilvet ja merkinnät, joita tarvitaan prosessin käyttämiseen turvallisesti. 5.5 Rakenteeseen liittyvät standardit Rakenteeseen liittyviä standardeja ei ole vielä selvitetty. 6. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Prosessi tehdään opetuskäyttöön, joten sitä käytetään aina sisätiloissa, normaalilämpötilassa ja normaalissa ilmankosteudessa. Prosessia käytetään laboratoriossa, jossa olosuhteet ovat samanlaiset lähes aina, joten prosessille ei aseteta erityisiä lämpötila-, kosteus tai muita olosuhteiden muutoksista johtuvia vaatimuksia. Suunnittelussa pyritään vain siihen, että prosessi toimii ammattikorkea koulun laboratoriossa. Prosessista täytyy kuitenkin tehdä sellainen, että se ei häiritse muita laboratoriossa olevia laitteita, eikä myöskään vieressä olevien tietoliikenne- ja elektroniikan laboratorio laitteita. Prosessi ei myöskään saa haitata opetusta.

8 8 (10) 7. TURVALLISUUSVAATIMUKSET Prosessin kosketeltavien pintojen maksimilämpötila saa olla sellainen, että se ei vammoja aiheudu laitteiden käyttäjille. Prosessissa käytettävät ryömintävälit, ilmavälit, testijännitteet, korkeajänniteosien suojaus ja paloluokitus tehdään niin, että ne noudattavat yleisesti käytettäviä standardeja. Käytettävät standardit selvitetään myöhemmässä projektin vaiheessa. 8. KÄYTETTÄVYYSVAATIMUKSET 8.1 Asennusvaatimukset Kaapelit asennetaan niin, että sähkönsyöttökaapelit saadaan sijoitettua prosessin jommallekummalle sivuseinälle. Prosessin johdotusten kytkennät tehdään sähkökytkentäkaapeissa ja johdotukset sijoitetaan prosessin sille puolelle, jossa ei ole kangasviiraa. Johdotukset ryhmitellään ja niistä tehdään selkeitä nippuja. Johtojen päät merkitään, jotta huoltaminen olisi helpompaa. Prosessissa käytetään laitevalmistajien määräyksiä vastaavia kaapeleita. Asennuksiin käytettävän ajan tavoitteen arviointi tehdään myöhemmin. 8.2 Luotettavuusvaatimukset Opetuskäytössä olevan laitteen rikkoutuminen tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä, että harjoitustunnit tai luennot peruuntuvat ja joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Tästä johtuen prosessin olisi oltava luotettava. MTBF (Mean Time Between Failures) pitäisi olla vähimmillään kuukausia, jotta sitä voisi kunnolla käyttää opetuksessa. MTTR (Mean Time To Repair) pitää prosessilla olla korkeintaan kaksi viikkoa, ettei kurssien opetus kärsisi liian pahasti laitteen rikkoutumisen vuoksi. Ajat ovat karkeita arvioita ja niitä voidaan tarkentaa myöhemmin.

9 9 (10) Luotettavuuteen liittyvät sovellettavat standardit selvitetään myöhemmin 8.3 Elinkaarivaatimukset Prosessin elinkaaren pituus tulisi vähintään olla 10 vuotta, jonka jälkeen prosessin käyttökelpoisuus opetuskäytössä kartoitetaan sen ajan vaatimusten mukaisesti. Kartoituksen jälkeen päätetään tehdäänkö prosessille päivitys vai onko se käyttökelpoinen jo semmoisenaan. Prosessin kokonaiskäyttöajaksi tulisi 3600 tuntia, jos sitä käytetään 2 tuntia päivässä 10 vuoden ajan(20 päivää kuukaudessa ja 9 kuukautta vuodessa). Sähkömekaanisten komponenttien (katkaisijat, releet) maksimi käyttökertojen määrä koko elinkaaren aikana selvitetään myöhemmin. 8.4 Huolto Prosessi pyritään tekemään niin, että sen huoltotoimenpiteet voi suorittaa ammattikorkeakoulun henkilöstö (opettajat, laboratorioinsinööri) tai opiskelijat opettajan ohjeistamana. Prosessi tarkistetaan säännöllisin väliajoin(esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa) ja tarvittavat huollot suoritetaan. Huollossa tarvittavat työkalut ovat tavallisia työkaluja ja tarvittavat erikoistyökalut tilataan tarvittaessa. Diagnostiikkaan käytetään ohjelmoitavan logiikan työkaluja ja muita hyväksi todettuna työkaluja. Laite valinnat tehdään niin, että varaosia on saatavilla myös jatkossa. 8.5 Kuljetus Prosessia täytyy pystyä siirtämään laboratoriosta toiseen, joten prosessin koko määritellään niin, että siirto on mahdollinen. Kokoa rajoittaa lähinnä ovet laboratorioitten välillä. Korkeutta rajoittaa myös kattokorkeus. Prosessia pitää myös pystyä järkevästi säilyttämään laboratoriossa ilman, että siitä on suurta haittaa. Prosessia tullaan siirtämään työntämällä, joten painoa ei saisi olla enempää mitä kaksi ihmistä jaksaa työntää. Paino voi olla ongelma sähkötekniikanlaboratoriossa, koska laboratorio on alempana kuin käytävä. Prosessi täytyy saada laboratoriosta pois liuskaa pitkin työntämällä takaisin ylös käytävälle. Korkeuseroa on noin kahden rappusen verran ja liuska reilun metrinmittainen. 8.6 Kierrätys ja hävittäminen Prosessin tullessa siihen ikään, että se päätetään hävittää, hävitys tehdään asiaankuuluvalla tavalla.

10 10 (10) 9. KUSTANNUSVAATIMUKSET Laitteet ja mahdollisesti koko prosessi pyritään saamaan ilmaiseksi. Jos kaikkia laitteita ei saada ilmaiseksi, pyritään hankinnat pitämään projekti rahoituksen rajoissa. 10. HYVÄKSYNNÄT UL, CSA, CE, tuotestandardit, asiakkaan määrittelemät hyväksynnät määritellään myöhemmin.

MAVI PROJECT 2009. Muutoshistoria: Versio Pvm Tekijä Huomautus

MAVI PROJECT 2009. Muutoshistoria: Versio Pvm Tekijä Huomautus HAJAUTETTU KONENÄKÖSOVELLUKSEN LOGIIKKAOHJAUS JA OPC-LIITYNTÄ MAVI PROJECT 2009 Kirjasto: Tiedosto: D:\Inssityö\Aihe 2. Requirements\ SUUNN1100_Vaatimusmäärittely Versio: 1.0 Tila: luonnos [x] ehdotus

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa. Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy

13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa. Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy 13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy Tietoa oppaan kirjoittajasta Ari Räty on Demon turvallisuus Oy:n tekninen johtaja ja valvontajärjestelmien

Lisätiedot

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Teollisuuselektroniikan opintosuunta SÄHKÖSUUNNITTELUN PROJEKTITYÖN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osaston

Lisätiedot

ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN AUTOMATIIKKA JA OHJAUSJÄR- JESTELMÄN SUUNNITTELU

ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN AUTOMATIIKKA JA OHJAUSJÄR- JESTELMÄN SUUNNITTELU ILMA-ILMA-LÄMPÖPUMPUN AUTOMATIIKKA JA OHJAUSJÄR- JESTELMÄN SUUNNITTELU Pasi Ahola Opinnäytetyö hyväksymispvm Automaatiotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ SISÄLTÖ

Lisätiedot

HUIPPULUOKAN SERVOTEKNIIKKAA TEHOKKUUTTA TUOTANTOON. Joukkokirje Nro 1/2002. Automaatiotekniikkaa

HUIPPULUOKAN SERVOTEKNIIKKAA TEHOKKUUTTA TUOTANTOON. Joukkokirje Nro 1/2002. Automaatiotekniikkaa Joukkokirje Nro 1/2002 Automaatiotekniikkaa Ota yhteyttä: puh: 040-545 5042 Systems TEHOKKUUTTA TUOTANTOON Valmistamme räätälöityjä tuotantojärjestelmiä asiakaskohtaisesti. Yhdessä laajan yhteistyöverkoston

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Kone- ja tuotantotekniikka. Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Kone- ja tuotantotekniikka Koneautomaatio INSINÖÖRITYÖ MTS2-KOKOONPANOLINJAN OHJAUKSEN MODERNISOINTI Työn tekijä: Juhana Kaikkonen Työn valvoja: Jari Savolainen Työn ohjaaja:

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

DI Lauri Luostarinen (LUT)

DI Lauri Luostarinen (LUT) LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma Simo Lakka SIMULOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITYS SILTANOSTURIAVUSTEISEEN AUTOMAATTIVARASTOON Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Helsingin rautatie alueasetinlaitteen virransyötön uusimisen riskit

Helsingin rautatie alueasetinlaitteen virransyötön uusimisen riskit Jouni Vauhkonen Helsingin rautatie alueasetinlaitteen virransyötön uusimisen riskit Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Jouni Vauhkonen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Joel Korhonen SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Opinnäytetyö Sähkötekniikkan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Joel Korhonen

Lisätiedot

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna Tuomas Niukkanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Mikko Takala Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.5.2012.

Lisätiedot

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta.

Viimeisin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan wwwsivuilta. Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje 31.10.2014 LUONNOS Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje Tämä teknisluonteinen dokumentti kuvaa sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisen erityispiirteet.

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ MITTAUSYKSIKÖN SOVELTAMINEN IV-KONEIDEN LÄMPÖTILAMITTAUKSIIN

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ MITTAUSYKSIKÖN SOVELTAMINEN IV-KONEIDEN LÄMPÖTILAMITTAUKSIIN TEKNIIKKA JA LIIKENNE Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ MITTAUSYKSIKÖN SOVELTAMINEN IV-KONEIDEN LÄMPÖTILAMITTAUKSIIN Työn tekijä: Reijo Riuttanen Työn ohjaajat: Aatte Saastamoinen Työ

Lisätiedot

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine. ACS A Trimmiautomatiikka Käyttöohje Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Sisällysluettelo JOHDANTO...3 SYMBOLIT JA LYHENTEET...3

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

T-76.115 Projektisuunnitelma

T-76.115 Projektisuunnitelma T-76.115 Projektisuunnitelma ETL-työkalu Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus 0.1 20.10.2004 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 1.0 22.10.2004 Timo Sallinen Korjauksia, lisätty 1.4 ja 5.3 1.1 26.10.2004 Mikko

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

KAUPUNKISÄHKÖASEMAN ELINKAAREN HALLINTA

KAUPUNKISÄHKÖASEMAN ELINKAAREN HALLINTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Petteri Haveri KAUPUNKISÄHKÖASEMAN ELINKAAREN HALLINTA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin

TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin TRUKIN VALINTAOPAS TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän teoksen tekstin ja kuvien

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot