Tulevaisuus innovaatioissa ja osaamisessa. Pentti Malinen Kainuun maakunta kuntayhtymä; Itä- Suomi ohjelma Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuus innovaatioissa ja osaamisessa. Pentti Malinen Kainuun maakunta kuntayhtymä; Itä- Suomi ohjelma Kajaani 13.10.2008"

Transkriptio

1 Tulevaisuus innovaatioissa ja osaamisessa Pentti Malinen Kainuun maakunta kuntayhtymä; Itä- Suomi ohjelma Kajaani

2 Esityksen rakenne Mistä on kyse: innovaatiot, innovaattorit, innovaatioiden tukeminen (käsitteitä)? Mikä on Kainuun nykyisen innovaatiostrategian ydinsisältö? Miten uusi kansallinen innovaatiostrategia haastaa Kainuun (ja muiden alueiden) innovaatiostrategiat?

3 Innovaatio mikä se on? Innovaatio ymmärretään hyödynnettynä osaamislähtöisenä kilpailuetuna. Se voi rakentua teknologian soveltamisen ohella esimerkiksi uusille palvelu- ja liiketoimintamalleille, työ- ja toimintatavoille tai tuotekonseptien ja brändien hallinnalle. Tavallisimmin innovaatio syntyy monien osaamisten yhdistelmänä.

4 Innovaatiopolitiikka Innovaatiojärjestelmään kohdistuva julkinen politiikka on innovaatiopolitiikkaa, jota harjoittavat useat eri hallinnonalat ja yksiköt. Innovaatiopolitiikalla vaikutetaan julkisin toimenpitein innovaatiotoiminnan edellytyksiin ja innovaatioympäristön toimivuuteen sekä innovaatioiden syntyyn ja hyödyntämiseen taloudessa ja yhteiskunnassa. Laaja-alainen innovaatiopolitiikka tukee eri politiikkasektoreiden (esim. sosiaali- ja terveys, energia, liikenne, tietoyhteiskunta, koulutus, alueiden kehitys) uudistumista innovaatiotoiminnan keinoin sekä korostaa politiikkasektoreiden ja julkisen innovaatiotoiminnan tiiviin yhteistyön tärkeyttä.

5 Alueellinen innovaatiopolitiikka Teknologiakeskukset ja Oske -konsepti 1980-luvulla Yliopisto 1990-luvulla Yritys Yliopistot Teknologiakeskus Yritykset Amk:t Yliopistot 2000-luvulla Osaamiskeskusohjelma Teknologiakeskus Yritykset Teknologiakeskukset tutkimuksen ja yritysten tuotekehitystoiminnan yhdistäjinä (ns. välittäjäorganisaationa). Osaamiskeskusten on tavoitteena hyödyntää huippu-osaamista aluekehittämisessä.

6 Innovaatiojärjestelmä Muut yritykset korkeakoulut, tutkimuslaitokset Idea, lähtökohta innovaatiolle projektin suunnittelu välittäjäorganisaatiot kaupallistaminen tulosten siirto tuotantoon projektin toteutus Innovaatiojärjestelmä on kokonaisuus, jonka muodostavat tiedon ja osaamisen tuottajat, hyödyntäjät sekä näiden väliset moninaiset vuorovaikutussuhteet. Innovaatiojärjestelmän keskeiset osat ovat koulutus, tutkimus ja tuotekehitys sekä tietointensiivinen yritystoiminta.

7 Innovaatioympäristö Innovaatiot ovat monen toimijan yhteistyön tulosta. Edellytykset yhteistyölle syntyvät hedelmällisessä innovaatioympäristössä, jossa yrityssektori, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori (välittäjäorganisaatiot) toimivat vuorovaikutuksessa. Innovaatioympäristö on tulevaisuudessa yhä selkeämmin osa globaalia innovaatiokeskittymien verkostoa. Menestyäkseen niiden on pystyttävä houkuttelemaan osaajia ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden kanssa.

8 Klusterit Turvallisuus Koulutus Ympäristö Hyvinvointi IV Kauppa-, jakelu ja logistiikka (kuljetus) III Rakentaminen ja kiinteistönhallinta Elintarvike Energia Metsä Tietoyhteiskunta 2 ICT Matkailu Luova talous Elämäntapa- ja kulttuuripalvelut Muovi-, metalli- ja muiden materiaalien työstäminen Ennallaan/supistuu MARKKINAOSUUS Kasvaa Tavoite synnyttää (osaamispohjaisia) klustereita edellyttää alueilta kykyä ja halua tehdä strategisia valintoja. I II Nopea MARKKINOIDEN KASVU Hidas Klusterit muodostuvat toisiinsa sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat merkittäviä kilpailun kannalta. Ne ovat yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä jollain erityisellä osa-alueilla. Klusteriajatus perustuu siihen, että verkostoyhteyksillään organisaatio voi tuottaa hyötyä itselleen ja koko verkostolle.

9 Innovaatiotoiminta Kainuussa Maakunnat: Etelä-Karjala Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Etelä-Savo Suuralueet: Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Ahvenanmaa Koko maa Euroa/asukas * yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta Lähde: Tilastokeskus/Tutkimus- ja kehittämistoiminta Yritykset Julkinen sektori+yvt* Korkeakoulusektori Hautamäki (SITRA): Olemme siirtyneet innovaatiovetoiseen talouteen, jossa yritykset kilpailevat innovaatioilla ja kansakunnat ja alueet kilpailevat innovaattoreista Millä keinoilla Kainuu pärjää tässä kisassa?

10 Kainuun innovaatiopolitiikan ydin

11 Haaste 1: Osaamisen johtaminen Riskirahasto Yrityspoolit VTT, MTT, METLA, ym Woodpolis koulutus, tutkimus, t&k Virtuosi (OSKE) koulutus, tutkimus, t&k Seniorpolis koulutus, tutkimus, t&k Elinkeinojen kehittäminen Kainuun Etu Kunnat, Maaseutukeskus, Woimala ym. Osaamisperusta KYK & KAMK Snowpolis Oy koulutus, tutkimus, t&k Osaamisintensiiviset yritykset Kainuun maakunta SOTE-toimiala Koulutustoimiala Aluekehittäminen Measurepolis (OSKE) koulutus, tutkimus, t&k Kajaanin teknologiakeskus Oy Innova, Intotalo Via Vartius Oy Osaamiskeskittymät ja organisaatiot alueen ulkopuolella Maakuntaohjelmassa tulee huomioida innovaatiojärjestelmän luonne: toisaalta sitoutuminen strategiaan ja sen jalkauttaminen -> pitkäjänteisyys mutta lisäksi toimintaympäristön (yllättävien) muutosten huomioon ottaminen -> reagointiherkkyys kehittäjäorganisaatioiden roolien selkeyttäminen (yhtenäisellä omistajaohjauksella) kehittäjät tiiviiseen verkostomaiseen yhteistyöhön = kehittäjäverkosto avoin vuorovaikutus; kohtaamispaikat vetovoimaisen maakuntakuvan luominen dynaaminen ja luova paikka/alue

12 Haaste 2: Toimintaympäristön muutokset Uusi kansallinen innovaatiostrategia nostaa esiin neljä keskeistä MUUTOSTEN AJURIA: Globalisaatio. Teollinen valmistus sijoittuu nykyisin hyvin joustavasti sinne, missä toimintaedellytykset ovat edullisimmat. Sama on tapahtumassa myös tiedolle ja osaamiselle. Kestävä kehitys. Kasvanut tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä uhkista on synnyttänyt paineen siirtyä ekologisesti kestävään tuotantoon ja kulutukseen. Painetta lisäävät raaka-aineiden ja energian niukkuus ja niiden jyrkästi nousseet hinnat. Uudet teknologiat. Teknologian kehitys jatkuu kiihtyvällä nopeudella. Esimerkiksi tieto- ja viestintä-, bio- sekä nanoteknologioiden aloilla syntyy jatkuvasti tietoa ja tuloksia, jotka synnyttävät valtavan potentiaalin uusille sovelluksille ja vanhojen toimintojen uudistamiselle. Väestön ikääntyminen. Suomi on yksi ensimmäisistä maista, joka kohtaa työvoiman supistumisen. Nopea väestörakenteen muutos pakottaa Suomen nopeisiin tuottavuutta ja tehokkuutta parantaviin ratkaisuihin ja luo samalla edellytyksiä uusille innovaatioille.

13 Ikääntymisen vaikutukset talouteen Suomi on yksi ensimmäisistä maista, joka kohtaa työvoiman supistumisen: muutos koskee erityisen voimakkaasti koko Itä- Suomea Kun työvoima kokonaisuutena vähenee, talouskasvu saadaan aikaan vain tuottavuuden nousulla koska palvelut ovat 2/3 BKT:sta, niiden tuottavuuden nousu on keskeistä talouskasvulle

14 IKÄÄNTYMINEN VAATII UUSIA TAPOJA TUOTTAA JULKISIA PALVELUJA % 65 % % nelj. Kainuun väestörakenne 3. nelj Itä Länsi 35 % 51 % Pohjoine 14 % n Terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy voimakkaasti: ikääntymisen lisäksi nuorempien ikäluokkien elämäntapamuutokset ja ongelmien kasaantuminen aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita terveyspalveluissa Myös Kainuussa on huomattavia alueellisia terveyseroja julkisen sektorin tuottavuudessa on ongelmia; terveydenhoidossa tuottavuuden kehitys on ollut laskeva julkisen talouden kustannusrasite tulee kestämättömäksi ellei pystytä tehokkaisiin palvelujen tuottamistapoihin ja vahvistamaan terveyden edistämistä

15 Haaste 3: Kansallisen innovaatio- strategiaan tarttuminen Innovaatiotoiminta rajattomassa maailmassa: liittyminen ja asemoituminen globaaleihin osaamis- ja arvoverkostoihin edellyttää aktiivista osallisuutta ja vaikuttamista sekä kansainvälistä liikkuvuutta ja vetovoimaisuutta. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys: Kysynnän ohjaama innovointi, joka ottaa huomioon asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten tarpeet niin julkisen kuin yksityisen sektorin toiminnassa, edellyttää kannustavia markkinoita sekä käyttäjien ja kehittäjien yhteisiä innovaatioprosesseja. Innovatiiviset yksilöt ja yhteisöt: Yksilöillä ja tiiviillä innovaatioyhteisöillä on keskeinen asema innovaatioprosesseissa. Yksilöiden ja yrittäjien innovaatiokyvykkyys ja kannusteet ovat kriittisiä tulevaisuuden menestystekijöitä. Systeemisyys: Innovaatiotoiminnan tulosten hyödyntäminen edellyttää laaja-alaista, myös rakenteiden uudistamiseen tähtäävää kehittämistoimintaa ja määrätietoista muutosjohtamista.

16 Systeemisyys Systeemisyydellä tarkoitetaan eri toimiala- ja politiikkasektorit (horisontaalinen) sekä näihin liittyvän toiminnan eri tasot (vertikaalinen) yhteen sovittavaa kokonaisvaltaista kehittämisotetta. Systeemisyys on laajaalaisen innovaatiopolitiikan toteuttamisen avainkäsite. Se viittaa kokonaisvaltaisesti eri ilmiöiden yhteen kytkeytymiseen ja keskinäisiin riippuvuuksiin. Yhden prosessin tai toiminnon muuttaminen edellyttää yleensä siihen liittyvien muiden prosessien vastaavaa kehitystä.

17 Osaamisperustan vahvistaminen Osaamisten ylläpitäminen ja vahvistaminen on tämän toimenpideohjelman läpileikkaava painopiste: tutkimus- ja kehitysprojektit sekä työelämälähtöiset koulutus- ja kehittämispalvelut synnyttävät tehokkaasti niin uutta osaamista, osaamista levittäviä verkostoja kuin osaamisperustan rakentamisessa tarvittavaa infrastruktuuriakin. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen koko maassa. Työelämän osaamistarpeisiin ja ikärakenteen muutokseen vastataan myös parantamalla aikuiskoulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistamalla korkeakoulujen aikuiskoulutus-tehtävää. Strateginen kysymys: Millainen on Kainuun tulevaisuuden kannalta suotuisa koulutusjärjestelmä ja -tarjonta? Millaista koulutusta tulee alueella järjestää ja tarjota? Miten aikuiskoulutus hoidetaan riittävän kattavasti Kainuussa? Miten osaajia hankitaan aloilta, joilla (korkeimman asteinen) koulutus tapahtuu alueen ulkopuolella?

18 Laaja-alainen innovaatiotoiminta Menestyvät innovaatiot perustuvat yleensä ennakkoluulottomaan erilaisten osaamisten yhdistämiseen. Liian kapeaalainen käsitys innovaatiotoiminnasta johtaa siihen, että osa innovaatiopotentiaalista jää hyödyntämättä. Laaja-alaisen innovaatiotoiminnan toteuttamista Suomessa vaikeuttaa se, että useat elinkeinoelämän matalan tuottavuuden alat ja julkisen sektorin osa-alueet eivät ole vielä systemaattisesti hyödyntäneet innovaatiotoimintaa toimintansa ja tuottavuutensa kehittämisessä. Luodaan Suomesta kokeileva yhteiskunta, joka kykenee hyvässä yhteistyö- ja innovaatioympäristössään tuottamaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja systeemisten toimintakokonaisuuksien laaja-alaisiin uudistuksiin johtavia innovaatioita. Kehitetään Suomen julkisesta sektorista aktiivinen innovaatioiden kehittäjä, soveltaja ja käyttöönottaja. Onko Kainuun maakuntaohjelman ja innovaatiostrategian innovaatiokäsitettä tarpeen laaja-alaistaa? Mitä toiminnallisia muutoksia tällä on hanke- ja toimintatasolla? Millä aloilla elinkeinoissa ja julkisessa sektorissa on piilevää innovaatio- ja tuottavuuspotentiaalia? Mikä rooli Kainuulla ja hallintokokeilulla voisi olla julkisen sektorin innovaatioiden kehittäjänä ja soveltajana?

19 Innovaatioympäristön kansainvälistyminen ja toiminta rajattomassa maailmassa Tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus on vähäistä ja määrällisesti jopa laskusuunnassa. Ulkomaisten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminta Suomessa on vähäistä, eikä maamme muutenkaan houkuttele tarpeeksi kansainvälisiä innovaatioinve stointeja. Suomeen ei hakeudu tarpeeksi kansainvälisiä asiantuntijoita, eikä täällä olevien ulkomaalaistaustaisten ihmisten monialaista osaamista ja monikulttuurisuutta kyetä riittävästi hyödyntämään innovaatioympäristömme kehittämisessä. Työ- ja osaamisperusteinen maahanmuutto on väestön ikääntyessä yhä tärkeämpi innovaatiotoiminnan menestystekijä Suomelle. Miten voidaan vahvistaa erityisesti Kainuun tutkimus- ja kehittämisyksiköiden kansainvälistymistä ja niiden verkottumista? Miten työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa voidaan parhaiten toteuttaa Kainuun oloissa?

20 Vahvat ja verkottuneet innovaatiokeskittymät Suomessa on tehty vain vähän eri toimijoita sitovia kansallisia painotusvalintoja, ja valinnoilla on toistaiseksi ollut liian pieni rooli voimavarojen kohdentamisperusteena. Alueille hajautuneesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta tulee kansallinen voimavara, kun se kootaan verkottuneiksi innovaatioyhteisöiksi. Monialaisia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä innovaatiokeskittymiä voi Suomen kokoisessa maassa olla vain muutamia. Mihin Kainuun osaamisrakenteessa keskitytään? Miten linkitytään kansallisesti vahvoihin innovaatiokeskittymiin ja verkostoihin? Miten tehdyissä painotusvalinnoissa pystytään pysymään käytännön resurssien kohdentamisessa (esim. Kainuun kehityssopimus)?

21 Suomalaisen kasvuyritysympäristön määrätietoinen kehittäminen Menestyvässä innovaatioympäristössä yksityiset sijoittajat ja julkistaustaiset rahoittajat toimivat kumppaneina. Julkisten toimijoiden tulee tarjota kasvuyrityksille kokonaisvaltaista yritysrahoitusta, integroituja palvelutuotteita ja palveluketjun osapuolten joustavaa yhteistoimintaa. Kasvuyritysten palveluja kehitetään YritysSuomi yhteistyössä kansallisena kokonaisuutena tarvelähtöisesti. Korkeakouluissa luotujen ideoiden liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja näiden jalostukseen kasvuyritysaihioiksi tulee myös tuoda huippuluokan osaamista. Miten löydetään Kainuuseen kasvuyritykset? Miten tehostetaan tutkimuslähtöisten innovaatioiden jalostumista yritys- ja tuoteaihioiksi?

22 Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden vahvistaminen Laaja-alaisessa innovaatiopolitiikassa teknologian kehittämisen rinnalle nostetaan eiteknologiset innovaatiot ja kysyntälähtöisyyden vahvistaminen innovaatioiden lähteenä. Luodaan valtion tulosohjaukseen ja kuntien valtionosuusjärjestelmään kytketyt selkeät kannusteet julkisen sektorin innovaatiotoiminnalle. Eurooppalaiset edelläkävijämarkkinat ovat yksi keino vaikuttaa Suomen heikkoudeksi todettuun kotimarkkinoiden pienuuteen. Miten Kainuussa kuntayhtymä ja kunnat voivat tarttua innovaatiotoimintaan?

Kansallinen innovaatiostrategia ja alueet. Mika Pikkarainen TEM/INNO/Innovaatioympäristöt 4.12.2008

Kansallinen innovaatiostrategia ja alueet. Mika Pikkarainen TEM/INNO/Innovaatioympäristöt 4.12.2008 Kansallinen innovaatiostrategia ja alueet Mika Pikkarainen TEM/INNO/Innovaatioympäristöt 4.12.2008 Muutoksen ajurit Globalisaatio Kestävä kehitys Uudet teknologiat Väestön ikääntyminen Teollinen valmistus

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä

Pirkanmaan innovaatiostrategia. Tiivistelmä Pirkanmaan innovaatiostrategia Tiivistelmä SISÄLTÖ PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA Tiivistelmä PIRKANMAAN INNOVAATIOSTRATEGIA 3 Miten saadaan innovaatiokyky maakunnan kehityksen moottoriksi? 3 PIRKANMAAN

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot