Ympäristöystävällinen ja sosiaalisesti kestävä kaupunkisuunnittelu - Näkökulmia eheyttävään suunnitteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöystävällinen ja sosiaalisesti kestävä kaupunkisuunnittelu - Näkökulmia eheyttävään suunnitteluun"

Transkriptio

1 Ympäristöystävällinen ja sosiaalisesti kestävä kaupunkisuunnittelu - Näkökulmia eheyttävään suunnitteluun Rauno Sairinen Metsä, ympäristö ja yhteiskunta osaamiskeskittymä Joensuun yliopisto

2 Ajankohtaisia kaupunkisuunnittelun ympäristötavoitteita ja -periaatteita Ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Liikkumistarpeen vähentäminen (toimintojen sijainti). Liikenneympäristön parantaminen (myös suuria väylähankkeita). Energiatehokas rakentaminen. Alueiden käyttötarkoitusten muutokset (ns. brownfield- ja ranta-alueet). Ympäristöterveyden uudet ja vanhat haasteet. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, täydennysrakentaminen. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (tulvat, myrskyt).

3 Perusdilemma: Kuinka paljon elinympäristö vaikuttaa ihmisen arjen käytäntöihin, hyvinvointiin ja terveyteen? Mikä on ihmisen ja/tai yhteisön omassa vallassa? ihminen päättää determinismi probabilismi possibilismi voluntarismi ympäristö määrää Sairinen, R.; Manninen, R.; Peltonen, L. & Wiik, M. (2006): Ympäristöterveys yhdyskuntasuunnittelussa. Näkökulmia ympäristön ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen.

4 Kestävän kehityksen ulottuvuudet (Rannikko 2004) EKOLOGINEN KESTÄVYYS kehitys sopusoinnussa ekologisten prosessien kanssa biologinen monimuotoisuus luonnonvarojen säilyminen ja ylläpito TALOUDELLINEN KESTÄVYYS kehitys on taloudellisesti tehokasta ja kilpailukykyistä kehitys ottaa huomioon myös tulevien sukupolvien tarpeet SOSIAALINEN KESTÄVYYS kehitys vahvistaa ihmisten omaa elämänhallintaa kehityksen tulokset jaetaan oikeudenmukaisesti KULTTUURINEN KESTÄVYYS kehitys on sopusoinnussa siihen osallistuvien ihmisten kulttuuristen käsitysten kanssa.

5 Miksi sosiaalinen kestävyys tärkeää ympäristöpolitiikassa? LEGITIMAATIO: Keskeistä ympäristöpolitiikan hyväksynnän kannalta. INTEGRAATIO: Ympäristötavoitteiden aito liittäminen ihmisten elämään ja talouteen. DEMOKRATIA: Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien takaaminen. OIKEUDENMUKAISUUS: vaikutusten ja hyvinvoinnin oikeudenmukainen jakautuminen alueellisesti, yksilöiden väillä tai sukupolvien välillä. LOKALISAATIO: Paikalliset kehittämismahdollisuudet huomioon.

6 Sosiaalinen kestävyys maankäyttö- ja rakennuslaissa Lähtökohtana ihmisten oikeus hyvään elinympäristöön. Määrittely tapahtuu eri kaavatasoilla yleisten tavoitteiden ja niiden sisältövaatimusten kautta. Osallistumissäännöksillä korostetaan kaikkien oikeutta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ainainen ongelma: päättäjien käsitykset hyvästä elinympäristöstä vaihtuvat ajan myötä. Vähittäinen suunnittelukulttuurin muutos: mm. vuorovaikutus, vaikutusten arviointi ja monialaisuus.

7 MRL 5 Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet Edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista.

8 Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen toimivuus ja elinympäristön laatu Toimintapolitiikat, mittarit ja ihmisten arjen käytännöt Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK/ TKK) Suomen ympäristökeskus (SYKE) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Hyvinkää Järvenpää Lohja Mäntsälä Hämeenlinna

9

10 Alueiden erilaistuminen: ongelmat hyvin erilaisia Kasvavat alueet: tiivistämispaine, asuntopula, talouselämän tarpeet, elinympäristön laatu. Taantuvat alueet: palvelujen ja muiden resurssien säilyminen. Kasvualueiden liepeillä on kilpailutekijänä korostettu sosiaalisesti toimivaa, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä.

11

12

13 Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen määritelmä: Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteena on parantaa yhdyskunnan ekotehokkuutta siten, että samaan aikaan yhtäältä parannetaan yhdyskunnan palvelusuoritteiden laatua ja toisaalta vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia. Palvelusuoritteen laadulla voidaan tarkoittaa tässä tapauksessa esimerkiksi hyvää elinympäristöä, hyvää palveluiden saavutettavuutta tai hyvää julkista liikennettä. Eheyttämisellä tarkoitetaan siis samanaikaisesti sekä rakenteellista eheyttämistä (esim. yhdyskuntarakenteen tiivistäminen) että ympäristön laadullista parantamista.

14 Eheyttäminen on suunnittelua, jossa tavoitteena on yhdyskuntien ekotehokkuuden lisääminen eli energian ja luonnonvarojen käytön tehostaminen sekä muun ympäristökuormituksen vähentäminen. YMPÄRISTÖPOLITIIKKAA täydennetään eli eheytetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. YHDYSKUNTARAKENTEEN MUOTOILUN POLITIIKKAA ohjataan yhdyskuntia täydentävää rakentamista joukkoliikenteeseen tukeutuvan, kestävän seuturakenteen piiriin. LIIKKUMISEN POLITIIKKAA tavoitteena on olemassa olevien yhdyskuntien monipuolinen kehittäminen paikallisten lähtökohtien ja laajan yhteistyön pohjalta. YHDYSKUNNAN JA ELINYMPÄRISTÖN LAADUN KEHITTÄMISTÄ

15 Eheyttämispolitiikan ongelmia ja mahdollisuuksia (Maijala & Sairinen 2008) Vaikeaa paikallisissa tilanteissa (maanomistus ja maapolitiikka, huono imago, ei tietoa). Valtiolla ja paikallisilla asukkailla on ollut heikko asema. Maakunnallinen eheyttävä suunnittelu ei toimi. Eheyttävästä suunnittelusta tulisi puhua konkreettisemmin. Yleiskaavaprosessi on hyvä eheyttämispolitiikan strateginen väline. Tarvitaan aikaa, luottamusta ja imagotyötä.

16 Fyysisen rakenteen tarkastelu - aluerakenne, tehokkuus, liittyminen ympäristöön, vaihtoehdot. Vantaan kaupunki

17 Tutkittavat lisä- ja täydennysrakentamisalueet, Vantaa

18

19 Miten täydennysrakentamiseen suhtaudutaan omakotitaloalueella? (Timo Heikkinen) Tapaustutkimus Mäntsälässä Suhtautuminen omaan elinympäristöön ja sen muutoksiin Vanhojen ja uusien asukkaiden kohtaamisen ongelmat Asumishistorian vaikutus asumistoiveisiin Paikan identiteetti Paikallinen tilaus

20 PehmoGIS (M. Kyttä / YTK)

21 Laatutekijöiden sijainti (M. Kyttä / YTK) Rauno Sairinen

22 Laatutekijöiden sijainti ja liikkumistarve (M. Kyttä / YTK)

23

24

25 Ympäristöterveys ja eheyttämispolitiikka Päästöt ja melu Saastuneet maat Turvallisuus Huono-osaisuuden kasautuminen Elinympäristön viihtyisyys, virkistys ja hyötyliikunnan mahdollisuus Paikan identiteetti ja taju Ihmisten liikkuva elämä monessa eri ympäristössä vaikeuttaa ympäristöterveyden tarkastelua

26 Terveyden edistämisen tavoite Taustalla new public health ajattelu: sairaanhoidosta terveyden edistämiseen Monitoimijainen (cross-sectoral) terveyden edistäminen Osana Suomen ympäristöterveysohjelman periaatteita Kansainväliset aloitteet (esim. WHO:n Healthy cities & Safe Communities liikkeet)

27 TERVEYSHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN Ympäristöterveyden rajattu määrittely Tavoite: Haittojen ja riskien minimointi ja hallinta Toimintaa ohjaavat ohje- ja rajaarvot Huomio välittömissä terveyshaitoissa ja riskeissä (esim. melu, haitalliset aineet) Sektorikohtainen asiantuntemus (vakiintuneet professiot hallitsevat alan tietämystä) TERVEYDEN EDISTÄMINEN Ympäristöterveyden laaja määrittely Tavoite: terveellisten elämäntapojen mahdollistaminen Toimintaa ohjaa elinympäristön laatutekijöiden sekä ihmisten toimintojen ja kokemusten huomioon ottaminen Huomio terveyteen vaikuttavissa välillisissä tekijöissä (esim. yhdyskuntarakenne, asuinalueet) Monialainen asiantuntemus (uusien toimijoiden ja asiantuntemuksen alojen mukaantulo) Sairinen, R.; Manninen, R.; Peltonen, L. & Wiik, M. (2006): Ympäristöterveys yhdyskuntasuunnittelussa

28 Rajattu / laaja ympäristöterveys? Rajattu määrittely: huomioi vain terveyteen selkeästi vaikuttavat tekijät (taustalla mitattavat kausaalisuhteet), pyrkimys täsmällisiin kriteereihin ja normeihin. Laaja määrittely: ympäristöterveys yhteydessä holistiseen ihmiskäsitykseen. Ympäristöterveys yhteiskunnallisen keskustelun kehyksenä (vrt. kestävä kehitys) Määrittely vaikuttaa siihen, kenelle ympäristöterveyden edistämisen katsotaan kuuluvan normit?

29 Luonto- ja viheralueet eheyttävän suunnittelun jaloissa? Kaupunkiluonnon esiinnousu uudella painoarvolla. Viheralueet ja luontoarvot uhatuimmat kasvuseutujen täydennysrakentamisessa. Luonto- ja virkistysarvojen suhde kaavoitukseen ristiriitainen: voidaanko asemasodasta päästä aitoon vuorovaikutukseen?

30

31 Mitä hyötyä viherrakenteesta voisi olla, jos se otettaisiin tietoisena strategisena mahdollisuutena? (Olli Maijala) Kestävän kaupungin olennainen rakenneelementti Ei erillisiä viheralueita, vaan läpäisyperiaate Alueiden monitoiminnallisuuden hyväksyminen ja edistäminen perinteisen zoning-ajattelun sijaan Voiko viheralueen laadulla korvata määrää? Kompensaatiopolitiikan käyttökelpoisuus?

32 Yhteenvetoa Ei ole yhtä oikeaa ratkaisua Eheyttämisellä syntyvän elinympäristön tarjottava hyvän elämän puitteet monenlaisille ihmisille Sikälikin tärkeää, että tavoiteltavat ympäristöhyödyt epävarmoja Vuorovaikutteisuus: haettava paikallista tilausta, hyötyjen ja haittojen diilaus Eriytettävä analyysiä ja politiikkaa: esimerkiksi liikkumisvyöhykkeittän Perustuttava tietoon todellisesta kaupunkikehityksestä Eheyttämisen toimijoista vähän tietoa

33 Eheyttäminen ja elinympäristön laatu Haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät SULLOMINEN, VIHREÄLLE RAKENTAMIS- KONFLIKTIT EPÄVIIHTYISÄ YKSIPUOLINEN KAUKIO TAI HAJA-ASUTUS EHEYTTÄMISEN PAIKALLINEN TILAUS LIFESTYLE SPRAWL Palvelusuorite (laatu) paranee

34 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) julkaisut: Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa an=fi Ihminen ja ympäristön muutos: sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teoriaa ja käytäntöjä. (toim. Sairinen & Kohl, 2004) Wallin, S. & Ristisuo. H (2005): Kansalaisjärjestöjen kokemuksia kaavoitukseen osallistumisesta. Kansalaisjärjestökysely an=fi Sairinen et al. (2006): Ympäristöterveys yhdyskuntasuunnittelussa. an=fi

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, eheyttäminen, ilmastonmuutos - miten saada otetta asiaan?

Yhdyskuntarakenne, eheyttäminen, ilmastonmuutos - miten saada otetta asiaan? Yhdyskuntarakenne, eheyttäminen, ilmastonmuutos - miten saada otetta asiaan? Kokonainen -seminaari 1.6.2010 Kuntaliitto Olli Maijala Ympäristöministeriö Ympäristöministeriö / Olli Maijala 1.6.2010 1 Kasvihuonekaasupäästölähteiden

Lisätiedot

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖ

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖ Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 97 Espoo 2010 KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖ Ympäristöklusterin neljännen ohjelmakauden tuloksia Jenni Kuoppa Raine Mäntysalo

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVIOINTI KAUPUNKISUUNNITTELUSSA TAPAUSTUTKIMUS HÄMEENLINNASTA Heli Kanto Ympäristöosaston julkaisuja 35 2005 Lähdeviite Kanto H.2005: Kestävän kehityksen arviointi kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Karri Hakala Pro gradu -tutkielma Maantiede Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI JA KESTÄVÄ KEHITYS

PYSÄKÖINTI JA KESTÄVÄ KEHITYS PYSÄKÖINTI JA KESTÄVÄ KEHITYS Minna Koukkula Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. Espoo

Lisätiedot

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys Erkka Laininen, Laura Manninen & Risto Tenhunen OKKA-säätiö 2006 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

Liikkumisen arkea Muu-Suomessa

Liikkumisen arkea Muu-Suomessa Liikkumisen arkea Muu-Suomessa Liikenteen ja tienpidon sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo Mia Vepsäläinen Mervi Johanna Hiltunen JOENSUUN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS UNIVERSITY OF JOENSUU DEPARTMENT

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

KUINKA ALUEELLISTA MUUTOSTA HALLITAAN PARHAAT KEINOT JA KÄYTÄNNÖT

KUINKA ALUEELLISTA MUUTOSTA HALLITAAN PARHAAT KEINOT JA KÄYTÄNNÖT Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 71 Espoo 2009 KUINKA ALUEELLISTA MUUTOSTA HALLITAAN PARHAAT KEINOT JA KÄYTÄNNÖT Es i s e lv i t y s s e k t o r i t u t k i m u k s e

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

JULKAISUJA 3/2001 VIHREÄ KAUPUNKI? Toimittanut. Ulrica Gabrielsson

JULKAISUJA 3/2001 VIHREÄ KAUPUNKI? Toimittanut. Ulrica Gabrielsson JULKAISUJA 3/2001 VIHREÄ KAUPUNKI? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 18.4.2001 keskustelutilaisuuden "Vihreä kaupunki?". Tilaisuudessa alustajina

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Murroksista strategisiin valintoihin

Murroksista strategisiin valintoihin Murroksista strategisiin valintoihin RAKLIn strategiatyön pohjaksi on tehty laaja tulevaisuuden ennakointityö. Tuloksena syntyi murroskartta, joka kuvaa eri näkökulmista yhteiskuntaan sekä kiinteistö-

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

27.8.2014 KAAPO KAUPUNKI- JA KUNTAKESKUSTAT POHJOISESSA. Hankesuunnitelma

27.8.2014 KAAPO KAUPUNKI- JA KUNTAKESKUSTAT POHJOISESSA. Hankesuunnitelma 27.8.2014 KAAPO KAUPUNKI- JA KUNTAKESKUSTAT POHJOISESSA Hankesuunnitelma 1 KAUPUNKI- JA KUNTAKESKUSTAT POHJOISESSA = KAAPO hanke Sisällys 1. Hankkeen kohdealueet... 2 2. Hankkeen tausta ja tarve... 2 2.1

Lisätiedot