Myytit nurin. Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myytit nurin. Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi?"

Transkriptio

1 EU:N RAHANKÄYTTÖ Myytit nurin Vilisee virheitä? Miljardeja kateissa? Kirjanpito pelkkä vitsi? Euroopan komissio

2 Lyhyesti Kannessa esitetyt yleiset hokemat eivät vastaa todellisuutta. Todistamme seuraavassa vääriksi yleisimmät myytit, jotka koskevat EU:n kirjanpitoa ja rahankäyttöä. Sisäsivuilla kerrotaan asiasta tarkemmin. Tilintarkastajien mukaan EU:n varoja käytetään jatkuvasti väärin. Tämä ei pidä paikkaansa. Itse asiassa tilintarkastajat eivät yleensä havaitse petoksia vaan virheitä, joita esiintyy rahoitusmenettelyn eri vaiheissa ja erityisesti lopullisten tuensaajien tasolla. Esimerkiksi tilintarkastajien* vuonna 2007 tarkastamista sadoista tapauksista vain kahdesta löytyi seikkoja, joiden perusteella EU:n riippumaton petostentorjuntavirasto OLAF käynnisti tutkimuksen. EU:n varoja käytettäisiin tehokkaammin, jos niitä hallinnoitaisiin jäsenvaltioissa. Itse asiassa kansalliset tai alueelliset viranomaiset jäsenvaltioissa käyttävät peräti 80 prosenttia EU:n varoista. Ne ovat vastuussa tuensaajien valinnasta, ja ne varmistavat ensi kädessä, että varat käytetään asianmukaisesti. Lue lisää: Vaikutukset Lue lisää: Diagnoosi EU:n kirjanpito on sekavaa. Ei ole. Tilintarkastajien kokonaisarvion mukaan EU:n kirjanpito on luotettavaa. Lue lisää: Ratkaisut Minun verovaroillani rahoitetaan huonoa hallintoa muissa maissa. Kun virheitä tai puutteita havaitaan, kyseisen hankkeen hallinnosta vastaavien tai kyseisen maan on korjattava ne. Lue lisää: Ratkaisut Tilintarkastajien mukaan miljardeja euroja on kateissa. Tämä ei pidä paikkaansa. Tilintarkastajat ilmoittavat virheellisten maksujen osuuden kaikista tietyllä alalla suoritetuista maksuista (tarkastamansa otoksen perusteella). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tietty rahamäärä olisi hukattu tai tuhlattu. Vaikka virheitä löytyisikin, hanke on voitu saattaa onnistuneesti päätökseen ja tuensaajat tai vastuulliset viranomaiset ovat mahdollisesti maksaneet kyseiset varat takaisin EU:lle. Lue lisää: Vaikutukset * Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin, joka antaa vuosittain kertomuksen EU:n kirjanpidosta ja rahankäytöstä.

3 Diagnoosi Virheitä ei pidä sekoittaa petoksiin. Tilintarkastajien keskeinen havainto on, että kirjanpidosta löytyy liikaa virheitä, jotka ovat yleensä EU:n varojen loppukäyttäjien aiheuttamia. EU:n maksujärjestelmä on oikeudenmukainen mutta riskialtis Toisin kuin jäsenvaltioissa, EU:ssa suurin osa varoista käytetään korvauksiin, jotka perustuvat yksityishenkilöiden ja organisaatioiden esittämiin maksupyyntöihin. Tämä on järjestelmän kannalta toisaalta etu, sillä rahat menevät suoraan paikallisiin hankkeisiin, mutta myös riskitekijä: EU:lle esitetään vuosittain miljoonia maksupyyntöjä, joten virheitä tapahtuu väistämättä. Virheet pyritään ehkäisemään ja korjaamaan valvontajärjestelmien avulla. Rakennerahastoihin liittyvät tyypilliset virheet (otanta vuodelta 2007)* puutteellinen dokumentointi tai sellaisten kustannusten korvaaminen, joita ei todellisuudessa ole aiheutunut korvattavat kustannukset yliarvioitu korvausehtoja ei ole noudatettu useamman tyyppisiä virheitä ei virheitä tai virheillä ei taloudellista merkitystä *Tämä perustuu tilintarkastustuomioistuimen tarkastamiin 180 maksuun (katso varainhoitovuotta 2007 koskeva kertomus). Tyypilliset virheet Dokumentointi on ollut puutteellista. On korvattu sellaisia kustannuksia, joita ei todellisuudessa ole aiheutunut. Korvausehtoja ei ole noudatettu (EU:n ohjelmissa esitetään tarkat kriteerit, jotka koskevat maksun saajia, korvattavia toimia ja hankintoja, korvauskelpoista ajanjaksoa jne.; maksu katsotaan aiheettomaksi, jos kaikki kriteerit eivät täyty asianmukaisesti esimerkiksi tarjouskilpailumenettelyjen yhteydessä). Korvattavat kustannukset on yliarvioitu. Säännöt, joita on noudatettava Monimutkaisissa hankkeissa voi olla mukana huomattavia summia EU:n rahaa, joten hankkeiden yhteydessä on noudatettava useita sääntöjä. Esimerkiksi sillanrakennushankkeelta vaaditaan, että se läpäisee ympäristövaikutusten arvioinnin se läpäisee kustannus hyötysuhteen ja tuottomahdollisuuksien arvioinnin siinä noudatetaan valtiontukisääntöjä siinä noudatetaan tukikelpoisuussääntöjä siinä noudatetaan yhteisrahoitusosuuksille asetettuja ylärajoja siinä noudatetaan julkisia hankintoja koskevia sääntöjä siinä noudatetaan julkisuutta koskevia vaatimuksia siihen liittyvät maksupyynnöt ovat virheettömiä se toteutetaan määrätyn ajanjakson kuluessa siihen liittyvät tositteet säilytetään jopa 12 vuoden ajan jne. Säännöillä pyritään ehkäisemään petokset ja huono hallinnointi ja varmistamaan riittävä vastine rahoille. Haittana on järjestelmän monimutkaisuus, joka lisää virheiden todennäköisyyttä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi vuonna 2007, että ainakin 11 prosenttia kaikista rakennetoimia varten suoritetuista maksuista (eli varoista, jotka suunnattiin EU:n eri alueille ja työllisyyden parantamiseen) olisi pitänyt jättää maksamatta, sillä niissä on saattanut esiintyä virheitä.

4 Vaikutukset Virheet eivät välttämättä tarkoita sitä, että rahaa on tuhlattu tai että sitä on hävinnyt EU:n talousarviosta. Valtioiden vastuu Jäsenvaltioilla on suuri vastuu EU:n varojen käyttöön liittyvien virheiden ehkäisemisestä ja korjaamisesta, sillä ne käyttävät noin 80 prosenttia EU:n talousarviosta. Jos jäsenvaltiot epäonnistuvat, Euroopan komissio puuttuu asiaan ja voi keskeyttää maksut tai vaatia korjauksia (katso seuraava sivu). Lopullinen vastuu EU:n talousarviovarojen käytöstä on Euroopan komissiolla. Virheiden taloudellinen vaikutus voidaan korjata Jos virhe ilmenee maksupyynnön mukana toimitetuista asiakirjoista, se voidaan korjata välittömästi, ennen maksun suorittamista. Virheitä voi paljastua myös myöhemmin esimerkiksi määräaikaisten tai riippumattomien tarkastusten yhteydessä. EU:n rahoittamat hankkeet kestävät useita vuosia, ja korjaukset tehdään yleensä loppumaksuihin. Euroopan komissio voi tehdä lisäkorjauksia hankkeen loppuarvioinnin tai ohjelman päättämisen yhteydessä joko omien tarkastustensa tai tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten pohjalta. Vastuu virheiden ehkäisemisestä (osuus EU:n kaikista menoista) Hankkeet voivat onnistua virheistä huolimatta Virheet eivät välttämättä tee tyhjäksi hankkeen lopputulosta. Esimerkiksi Guatemalassa toteutetun hankkeen lopputarkastuksen yhteydessä löydettiin virheitä neljästä tarjouksesta, jotka koskivat lääketieteellisten laitteiden hankintaa ja terveyskeskusten rakentamista. Ohjelman kokonaisarviointi oli myönteinen: toimet olivat kustannustehokkaita, ja niistä hyötyi noin henkilöä. Yhteensä 65:stä objektiivisesti todennettavissa olevasta tavoitteesta (esimerkiksi kohentuneiden terveydenhuoltopalvelujen määrä, juomavesiverkostoon liitettyjen kotitalouksien prosenttiosuus jne.) 61 on saavutettu kaikilta osin. Hankkeen onnistumisprosentti on siis 94 prosenttia. Jäsenvaltiot Euroopan komissio Kansainväliset järjestöt ja EU:n ulkopuoliset maat Uudet terveydenhuoltopalvelut: terveyskeskuksen avaaminen Guatemalassa

5 Ratkaisut Euroopan komissio suhtautuu hyvin vakavasti EU:n rahankäytössä esiintyvien virheiden poistamiseen. Varainhoitoa on pyritty parantamaan monin tavoin. Valvonta Riippumattomien tahojen suorittama EU:n rahankäytön valvonta on olennaista virheiden ehkäisemisen kannalta. Kun organisaatio hakee EU:lta tukea, saatetaan tarvita ulkopuolisia tarkastuksia, jotta organisaation kirjanpito ja taloudellinen tilanne voidaan varmistaa. Riippumattomia tarkastajia voidaan pyytää vahvistamaan, että maksupyyntö on asianmukainen jaettä sen tueksi on esitetty tarvittavat asiakirjat. Sekä jäsenvaltioiden viranomaiset että EU tilaavat toisinaan kokonaistenohjelmien tarkastuksia. Euroopantilintarkastus tuomioistuin tarkastaa vuosittain EU:n kirjanpidon, tulot ja menot. Myös jäsenvaltioiden hallitukset (neuvoston budjettikomitean kautta) ja Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta valvovat EU:n varojen käyttöä. Euroopan parlamentti äänestää vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan komissiolle EU:n kirjanpidon ja talousarvion toteuttamisen osalta. Takaisinperintä EU:n valvontajärjestelmillä pyritään varmistamaan, että virheet havaitaan ja aiheettomat maksut peritään takaisin. Ihannetapauksessa korjaukset kohdistetaan suoraan niihin tuensaajiin tai hankkeisiin, joita virhe koskee. Jos tämä eiole mahdollista tai jos tarkkaa rahamäärää onvaikea laskea, Euroopan komissio voi soveltaa kiinteämääräisiä oikaisuja siihen jäsenvaltioon, jonka valvontajärjestelmä on pettänyt. Yksinkertaisemmat säännöt Uusi varainhoitoasetus (EU:n varainhoidon tärkein käsikirja) tuli voimaan toukokuussa Samalla yksinkertaistettiin täytäntöönpanosääntöjä, jolloin erityisesti pienten tuensaajien tilanne helpottui. Myös yksittäisiä ohjelmia koskevat säännöt ovat nyt selkeämmät. Kiinteämääräisiä maksuja käytetään laajemmin ja näin vältetään monimutkaiset laskutoimitukset, jotka aiheuttivat aiemmin usein virheitä. Lisätietoja: Läpinäkyvyys Vielä jokin aika sitten ainoastaan Euroopan komission oli julkaistava suoraan hallinnoimiensa varojen saajat. Vastaavanlaista velvoitetta ei sovellettu jäsenvaltioiden eikäalueviranomaisten hallinnoimiinvaroihin (esimerkiksi maataloustukiin ja rakennerahastoihin, joiden osuus EU:n talousarviosta on noin 80 prosenttia). Tilanne on nyt muuttunut. Kaikkien jäsenvaltioiden on julkaistava EU:n varoja saavat tahot: Vuodesta 2008 alkaen julkaisuvelvollisuus on koskenut rakennerahastotukia ja maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia. Vuodesta 2009 alkaen julkaisuvelvollisuus on koskenut myös maataloustukia. Lisätietoja: Takaisin perityt, aiheettomat maksut Vuonna 2007 yhteensä miljoonaa euroa Vuonna 2008 yhteensä* miljoonaa euroa 72 miljoonaa euroa Nykyaikainen kirjanpito Euroopan komissio siirtyi vuonna 2005 suoriteperusteiseen kirjanpitoon (samantyyppinen kirjanpitojärjestelmä kuin yksityisillä yrityksillä). EU on ensimmäisiä julkisen sektorin organisaatioita, jotka ovat siirtyneet käyttämään suoriteperusteista kirjanpitoa. * Arvio 259 miljoonaa euroa miljoonaa euroa 396 miljoonaa euroa 854 miljoonaa euroa miljoonaa euroa Maatalous Rakennerahastot Muut Kunkin EU:n toimielimen tilinpitäjä laatii jaallekirjoittaa toimielimen tilinpäätöksen. Toimielinten tilinpäätökset sisältyvät EU:n konsolidoituun tilinpäätökseen, jonka allekirjoittaa Euroopan komission päätilinpitäjä. Lisätietoja:

6 Lisätietoja EU:n talousarviosta: Lisätietoja tarkastuksista ja petostentorjunnasta: (Euroopan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin verkkosivut) KV FI-C PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Lisätietoja EU:n rahoitusmahdollisuuksista: Median yhteydenotot: Valérie Rampi hallinnosta, tarkastuksista ja petostentorjunnasta vastaava yhteyshenkilö P tai EU:n edustusto omassa maassasi: Palautetta voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä

EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä EU:n uusi kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä Paremmat johdon tietojärjestelmät ja lisääntynyt läpinäkyvyys Opas EU:n uudistettuun tilinpäätösraportointiin EUROOPAN KOMISSIO Julkisten varojen hallinnan

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, 27.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 371/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 3.3.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 63/21 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 438/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Talousarvion valvontavaliokunta 2004 7. tammikuuta 2004 TYÖASIAKIRJA vuotta 2002 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä maataloustuotteiden

Lisätiedot

Väärennettyjen asiakirjojen havaitseminen. rakennetoimien alalla. Käytännön opas hallintoviranomaisille

Väärennettyjen asiakirjojen havaitseminen. rakennetoimien alalla. Käytännön opas hallintoviranomaisille EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN PETOSTENTORJUNTAVIRASTO (OLAF) Linja D Politiikka Yksikkö D.2 Petostentorjunta Väärennettyjen asiakirjojen havaitseminen rakennetoimien alalla Käytännön opas hallintoviranomaisille

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO. Agis-ohjelman opas EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO Agis-ohjelman opas 1 SISÄLLYS I. JOHDANTO... 3 I.1. OPPAAN TARKOITUS... 3 I.2. OPPAAN HYÖDYNTÄMINEN... 3 I.3. KESKEISTEN TERMIEN MÄÄRITTELY... 3 II.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2075(DEC) 2.2.2015 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1565 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, L 72/66 11.3.2004 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston

(2011/151/EU) (6) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan. (8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat ulkorajarahaston L 62/32 Euroopan unionin virallinen lehti 9.3.2011 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011, eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007 2013 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Jakelussa mainituille 27.2.2009 645/023/2009 OHJE Annettu Hallintoviranomaisen ohje 01/2009

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Järjestelmä+ hanketarkastushavainnot ESR ja EAKR toimintasuunnitelmat Kansalliset

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Jäljitysketju ja kustannusten tukikelpoisuus 5A1 Koulutus välittäville toimielimille: Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.5.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja

Euroopan. Säännönmukaisuuden Tarkastuksen. Käsikirja Euroopan Tilintarkastustuomioistuin 2012 Tilintarkastuksen ja Säännönmukaisuuden Tarkastuksen Käsikirja FI 2 Yleiskatsaus TILINTARKASTUKSEN JA SÄÄNNÖNMUKAISUUDEN TARKASTUKSEN KÄSIKIRJA YLEISKATSAUS TILINTARKASTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.7.2008 KOM(2008) 499 lopullinen Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE VUONNA 2007 TOIMITETUISTA

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 28.12.2006 ESR 29 O/27/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2014 COM(2014) 512 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN ALUEELLISIA INVESTOINTIKEHYKSIÄ KOSKEVIEN AVUSTUSTEN JA RAHOITUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 Hakuohjeet Euroopan alueellinen yhteistyö Rajat ylittävä yhteistyö 2007 2013 www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 EU-TUEN HAKEMINEN... 2 Esiselvitykset/valmisteluhankkeet...

Lisätiedot