Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Eura. HAKIJA Ahlstrom Tampere Oy Kauttuan tehdas PL KAUTTUA Y-tunnus: ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 ASIA... 1 HAKIJA... 1 ASIA... 6 HAKIJA... 6 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 6 HAKEMUKSEN VIREILLETULO... 6 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 6 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 7 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET... 7 Voimassa oleva ympäristölupa... 7 Muut luvat ja korvauspäätökset... 7 Muut korvauksia koskevat päätökset... 7 MUUT PÄÄTÖKSET, VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET JA SOPIMUKSET... 8 Tarkkailua koskevat päätökset... 8 Muut asian käsittelyyn liittyvät luvat... 8 Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Kauttua Oy:n lupapäätökset... 8 Voimalaitoksen lupapäätökset... 8 Jätevesiyhtiön lainvoimainen lupapäätös... 9 Jätevesiyhtiön valituksenalainen lupapäätös... 9 Muut jätevesiyhtiön toimintaa koskevat päätökset... 9 Muut viranomaismääräykset... 9 Vakuutukset ALUEEN KAAVOITUSTILANNE TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijaintipaikka Jätevedenpuhdistamon sijaintipaikka ja jäteveden purkupaikka Yleiskuvaus vesistöstä Vesistön virtaamat Vesistökuormitus Vesistön veden laatu Vesistön käyttömuodot Ilmanlaatu... 13

3 3 Melu Maaperä Pohjaveden tila Suojeltavat kohteet HAKEMUS Yleistä Tuotanto ja prosessit Muutokset lainvoimaisen ympäristöluvan jälkeen Paperikoneet Tuotantomäärät Tuotanto Raaka-aineiden ja kemikaalien käyttö sekä varastointi Energiantuotanto Polttoaineiden käyttö Veden hankinta ja viemäröinti Veden hankinta Veden käyttö Viemäröinti Liikenne ja liikennejärjestelyt Ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset Kuormitus vesiin ja viemäriin Jätevesien yleinen käsittelytulos jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolla Kemikaalit jätevesissä Kemikaalien laskennalliset ekotoksikologiset vaikutukset Eurajoessa Päästöt ilmaan Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melu ja tärinä Pöly ja haju Jätteet Arvio päästöjen kehittymisestä Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja auditoinnit Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (bat) soveltamisesta Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Esitys lupamääräyksiksi TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin... 24

4 4 Vaikutus pintavesiin Vaikutus maaperään ja pohjaveteen Vaikutus ilmaan Melun ja tärinän vaikutukset TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Prosessijätevesien tarkkailu Raakaveden hiekkasuodatuksen huuhteluvesien tarkkailu Jäähdytysvesien tarkkailu Hulevesien tarkkailu Jätemäärien seuranta Melun tarkkailu Vaikutusten tarkkailu Raportointi Laadunvarmistus POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Riskinarviointi Toimet onnettomuuksien estämiseksi Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana ESITETYT MUUT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET Kalatalousvelvoitteet ja muut toimenpiteet Haittojen ja vahinkojen korvaaminen HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine MERKINTÄ ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Käsittelyratkaisu Luparatkaisu... 53

5 5 Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Kuormitus viemäriin ja vesistöön Melu Jätteet ja jätehuolto Varastointi Häiriö- ja muut poikkeustilanteet Riskinhallinta Tarkkailu- ja raportointimääräykset Kirjanpito ja raportointi Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisun perustelut Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten yleiset perustelut Lupamääräysten yksilöidyt perustelut VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattavat päätökset Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä LIITTEET... 70

6 6 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Eura. HAKIJA Ahlstrom Tampere Oy Kauttuan tehdas PL KAUTTUA Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas sijaitsee Euran kunnassa Jujo Thermal Oy:n omistamilla kiinteistöillä r:no (Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Tampere Oy:n paperitehtaat) ja r:no (Hiilisuuli / jätevedenpuhdistamo). Myös viereisen voimalaitoksen kiinteistö kuuluu Jujo Thermal Oy:n omistukseen. Kaikilla paperikoneilla (Jujo Thermal Oy:n PK1 ja PK2, sekä Ahlstrom Tampere Oy:n PK4) on yhteinen massaosasto. Selluloosan pulpperoinnissa voidaan kuitenkin käyttää kunkin paperikoneen omia kierrätettyjä vesiä. Paperin käsittelyyn, varastointiin ja muodostuvien jätevesien käsittelyyn liittyvät toiminnat ovat pääosin yhteisiä. Samassa kiinteistössä toimii lisäksi paperitehtaille tukipalveluja tuottavia yrityksiä. Tehtaan käyntiosoite on Paperitehtaantie 15, Kauttua. Toimialatunnus on HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 1 a) ja 13 a) Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa (nro 53/2005/1, dnro LSY-2005-Y-381).

7 7 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) perusteella. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET Voimassa oleva ympäristölupa Muut luvat ja korvauspäätökset Muut korvauksia koskevat päätökset Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalle myöntämä ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupapäätös (nro 53/2005/1, dnro LSY-2005-Y-381). Vaasan hallinto-oikeuden Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalle antama päätös koskien ympäristölupapäätöksen johdosta jätettyjä valituksia (nro 07/0138/1, dnro /06/5101), jossa hallintooikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Länsi-Suomen vesioikeuden A. Ahlström Osakeyhtiölle antama päätös (nro 6/1992/4, dnro 85394) koskien jätevesien johtamista edelleen Eurajokeen. Päätöksessä on määrätty maksettavaksi kertakaikkiset korvaukset vesialueiden kalataloudellisen tuoton alenemisesta vesialueiden omistajille vuoden 1986 alusta alkaen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Ahlstrom Tampere Oy:lle myöntämä ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös (nro 47/2010/1, dnro ESAVI/17/04.08/2010) ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös koskien edellisen päätöksen johdosta jätettyjä valituksia (nro 11/0310/1, dnro 00225/11/- 5101), jossa hallinto-oikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Länsi-Suomen vesioikeuden Euran kunnalle antama päätös (nro 10/1992/4, dnro 90377) koskien jätevesien johtamista edelleen Eurajokeen. Päätöksessä on määrätty maksettavaksi kertakaikkiset korvaukset vesialueiden kalataloudellisen tuoton alenemisesta vesialueiden omistajille vuoden 1986 alusta alkaen.

8 8 MUUT PÄÄTÖKSET, VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET JA SOPIMUKSET Tarkkailua koskevat päätökset Muut asian käsittelyyn liittyvät luvat Turun vesi- ja ympäristöpiiri on päivätyllä kirjeellä (dnro 0292A278/111) hyväksynyt Eurajoen ja Eurajoensalmen vesistön yhteistarkkailuohjelman. Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt (nro 99 YLO, dnro LOS-2007-Y ) Eurajoen ja Eurajoensalmen vesistön päivitetyn yhteistarkkailuohjelman. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt (dnro 2104/5723/2011) Eurajoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman vuosiksi Hakemuksen liitteenä on laadittu ja päivitetty käyttö-, päästö- ja kuormitustarkkailusuunnitelma. Suunnitelmaa ei ole käsitelty viranomaisessa. Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Kauttua Oy:n lupapäätökset Voimalaitoksen lupapäätökset Länsi-Suomen ympäristölupaviraston samassa kiinteistössä sijaitsevalle Ahlstrom Kauttua Oy:lle ja Jujo Thermal Oy:lle myöntämä ympäristölupa (Nrot 51-52/2005/1, Dnrot LSY-2003-Y-390 ja LSY-2003-Y-391). Vaasan hallinto-oikeuden Ahlstrom Kauttua Oy:lle ja Jujo Thermal Oy:lle yhteisesti antama päätös koskien ympäristölupapäätöksen johdosta jätettyjä valituksia (Nro 07/0132/1, Dnro /06/5101), jossa hallinto-oikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Jujo Thermal Oy:lle myöntämä ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös (nro 48/2010/1, dnro ESAVI/18/04.08/2010) ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös koskien edellisen päätöksen johdosta jätettyjä valituksia (nro 11/0311/1, dnro 00226/11/- 5101), jossa hallinto-oikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitokselle myöntämä ympäristölupa (nro 11/2005/2, dnro LSY-2004-Y-208). Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antama päätös edellisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta (nro 18/2005/2, dnro LSY-2005-Y-252).

9 9 Jätevesiyhtiön lainvoimainen lupapäätös Jätevesiyhtiön valituksenalainen lupapäätös Muut jätevesiyhtiön toimintaa koskevat päätökset Muut viranomaismääräykset Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös koskien em. ympäristöluvan johdosta jätettyjä valituksia (nro 07/0130/1, dnro 01738/05/5103). Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Euran kunnalle perustettavan jätevesiyhtiön nimiin myöntämä ympäristölupa (nro 78/2002/4 dnro LSY-2002-Y-12). Etelä-Suomen aluehallintoviraston JVP-Eura Oy:lle myöntämä valituksenalainen ympäristölupa (nro 11/2013/1, ESAVI/27/04.08/2011), joka koskee yhdyskunta- ja teollisuusjätevedenpuhdistamon toiminnan muuttamista ja annetun ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut päätöksen (nro 1/2008/1, dnro LSY-2007-Y-361) koskien koeluonteista toimintaa jätevedenpuhdistamolla. Päätöksessä ympäristölupavirasto on määrännyt JVP- Eura Oy:n noudattamaan myös koeluonteisen toiminnan aikana lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen määräyksiä. Koeluonteinen toiminta on koskenut esiselkeytysaltaan ottamista käyttöön paperiteollisuuden jätevesien esikäsittelyssä ja samalla kuntalinjan jätevesien (mukaan lukien nykyisen HK Ruokatalo Oy:n jätevedet) johtamista välppäyksen ja hiekanerotuksen jälkeen biologiseen prosessiin ilman erillistä esiselkeytystä. Kokeen tarkoituksena on ollut myös luopua HK Ruokatalo Oy:n broileriteurastamon jätevesien erillisestä biologisesta esikäsittelystä, pois lukien rasvan poisto flotaatiomenetelmää käyttäen. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut päätöksen (dnro LSY-2008-Y-297, nro 63/2008/1) koskien koeluonteisen toiminnan määräajan jatkamista. Päätöksessä ympäristölupavirasto on määrännyt JVP-Eura Oy:n noudattamaan myös koeluoteisen toiminnan aikana vuonna 2009 lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen määräyksiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen (nro 17/2010/12, dnro ESAVI/424/04.08/2010) toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen muuttamisesta. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksen. Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas on teollisuuden päästödirektiivin (IED, 2010/75/EU) tarkoittama laitos direktiivin liitteen 1 kohdan 6.1.b perusteella. Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas kuuluu epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta an-

10 10 netun asetuksen (Euroopan päästörekisteri, E-PRTR, 166/2006/EY) määrittämän raportointivelvollisuuden piiriin liitteen 1 kohdan 6.b) perusteella. Vakuutukset Ahlstrom Tampere Oy:llä on lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus vakuutusyhtiö Pohjolassa ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tehdas sijaitsee alueella, joka on vuonna 1994 hyväksytyssä yleiskaavassa varattu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Eurajoen länsipuolella, tehtaan luoteispuolella, on osayleiskaavassa pienehkö alue merkinnällä AP/s (pientalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään), tehtaan länsi- ja eteläpuolella on maatalousaluetta (MT) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Tehtaantien eteläpuolella on pientalovaltainen asuntoalue (PA). Eurajoen itäpuolella, tehtaan kaakkoispuolella, on yksityisten palvelujen ja hallinnon aluetta, jolla ympäristö säilytetään (PK/s). Sepäntien pohjoispuolella on samalla kaavamerkinnällä (PK/s) alue ja siitä luoteeseen Sepäntien varressa pientalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään (AP/s). Alueella on hyväksytty asemakaava, jossa teollisuuskiinteistö on osoitettu nykyiseen käyttöönsä. Asemakaava noudattelee osayleiskaavaa, mutta sisältää myös uutta asuntorakentamista Varkaudenmäelle ja asunto-, liike- ja toimistorakentamista Sepäntien varteen. Kaavassa on asetettu meluun liittyviä kaavamääräyksiä vähentämään erityisesti asuntojen sisämelua. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijaintipaikka Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Tampere Oy:n paperitehtaat sijaitsevat Euran kunnan Kauttuan taajamassa Eurajoen varrella, vajaan kilometrin etäisyydellä Pyhäjärvestä. Alueella on ollut teollista toimintaa yhtäjaksoisesti yli 300 vuoden ajan. Rautaruukista alkanut teollisuus on synnyttänyt paikalle asumis- ja teollisuusympäristön, Kauttuan ruukinpuiston. Paperin valmistusta on harjoitettu alueella vuodesta Alueen nykyinen rakennuskanta on syntynyt noin 200 vuoden aikana, ja lähinnä tehdasta, sen itäpuolella Sepäntien varrella sijaitsee 1800 ja lukujen vaihteen asuinrakennuksia, jotka ovat edelleen asuinkäytössä. Jätevedenpuhdistamon sijaintipaikka ja jäteveden purkupaikka Jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamo sijaitsee Euran kunnan Sorkkisten kylässä Kunta-Järstä -nimisellä tilalla osoitteessa Harjavallantie 130, Eura. Jätevedenpuhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkella Eurajokeen puhdistamon kohdalla noin 2 km Euran keskustan alapuolella.

11 11 Yleiskuvaus vesistöstä Eurajoki saa alkunsa Säkylän Pyhäjärvestä. Joki virtaa noin 50 kilometrin matkan maatalousalueella laskien lopulta Selkämereen pitkän ja kapean Eurajoensalmen kautta. Vesireitin suurehkon pudotuskorkeuden ansiosta (45 m) joessa on yhtensä 11 koskea, joista Eurakoskessa, Paneliankoskessa ja Pappilankoskessa toimii vesivoimalaitos. Joen varsi on kohtalaisen asuttua, merkittävimmät asutuskeskittymät ovat Euran kuntakeskus, Kiukainen, Irjanteen kylä ja Eurajoen kuntakeskus. Eurajoki eroaa muista Lounais-Suomen joista siinä mielessä, että sen valuma-alueen (1 336 km 2 ) järvi-% on varsin suuri (13,8 %). Kauttuankoskessa toimiikin säännöstelypato, jolla säädellään Pyhäjärven veden korkeutta. Säännöstely vaikuttaa voimakkaasti Eurajoen virtaamaan joen yläosalla. Eurajoen merkittävin sivuhaara on Köyliönjoki, joka saa alkunsa Köyliönjärvestä. Köyliönjoki yhtyy Eurajokeen Kiukaisissa lisäten samalla joen virtaamaa. Eurajoen tavoin myös Köyliönjoen valuma-alueella on paljon maataloutta. Eurajoen toinen hieman suurempi sivuhaara on Juvanjoki, joka laskee Eurajokeen Eurajoen kirkonkylän kohdalta. Varsinaisen jokiosuuden virtaamaolosuhteisiin vaikutetaan Paneliankosken ja Pappilankosken voimalaitosten säännöstelytoimilla. Pyhäjärven luusuassa Kauttuankosken tasalla valuma-alueen pinta-ala on 616 km 2 ja järvisyys 25,2 %. Vesistön virtaamat Eurajoen virtaamiin vaikuttavat sääolosuhteiden lisäksi Pyhäjärven säännöstely ja veden johtaminen Lapinjokeen Eurajoen alajuoksulta. Jäteveden purkupaikan yläpuolella Kauttuankoskessa keski-, keskiali- ja alivirtaamat ovat vuosina olleet 4,9 m 3 /s, 1,8 m 3 /s ja 0,7 m 3 /s. Vuosina Eurajoen Pappilankosken keskivirtaama oli 8,4 m 3 /s, keskiylivirtaama 36 m 3 /s ja keskialivirtaama 0,86 m 3 /s. Viiden viime vuoden aikana vuosina vastaavat luvut olivat 8,6 m 3 /s, 35 m 3 /s ja 0,81 m 3 /s. Vesistökuormitus Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 todetaan Eurajoen vesistöalueen vesistökuormituksesta mm. seuraavaa: Eurajoen vesistöalueen kokonaisainevirtaama on 18 tonnia fosforia ja 572 tonnia typpeä vuodessa. Suurin osa Pyhäjärveen tulevasta kuormituksesta jää Pyhäjärveen. Pyhäjärvestä poistuu vuosittain Kauttuan kosken kautta keskimäärin noin 2,4 tonnia fosforia ja 65,6 tonnia typpeä. Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on Eurajoen kuormituksen jakautuminen esitetty seuraavasti:

12 12 Kuormittaja Kuormituksen jakautuminen lähteittäin Fosfori (%) Typpi (%) Hajakuormitus Maatalous Metsätalous 3 2 Haja-asutus Luonnonhuuhtouma Laskeuma 7 17 Hulevesi 0,1 0,4 Pistekuormitus Yhdyskunnat 7 12 Teollisuus 1 3 Turvetuotanto 0,6 1 Kalankasvatus - - Yhteensä (t/a) Eurajokeen johdetaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon lisäksi pistekuormitusta Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamolta ja Lännen Tehtaat Oyj:n jätevedenpuhdistamolta noin 2 km JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon purkupaikan yläpuolelle. Teollisuuden ja yhdyskuntien kuormituksen osalta toimenpideohjelmassa on todellista pienemmät kuormitusosuudet. Vesistön veden laatu Eurajoen yläosa kuuluu Pyhäjärvestä Köyliönjoen yhtymäkohtaan asti keskisuuriin savimaiden jokiin ja Köyliönjoen alapuolella suuriin savimaiden jokiin. Eurajoen ekologinen luokka on tyydyttävä. Köyliönjoki puolestaan on keskisuuri savimaiden joki, jonka luokka on tyydyttävä. Eurajoen veden laatu on luokiteltu osin tyydyttäväksi, osin välttäväksi. Köyliönjoen ja Pyhäjärveen laskevan Yläneenjoen veden laatu on pääosin välttävää. Pyhäjärven veden laatu kuuluu kuitenkin luokkaan hyvä tai tyydyttävä. Kemiallisen tilan osalta fysikaaliskemiallisen arvion perusteella Eurajoen yläosan laatu on hyvä, mutta alaosan laatu on tyydyttävä tai hyvää huonompi. Hajakuormituksella ja luonnonhuuhtoumalla on suuri vaikutus Eurajoen veden laatuun etenkin runsasvirtaamaisina aikoina. Joen yläjuoksulla veden laadullinen käyttökelpoisuus on ollut huonoimmillaan vähävirtaamaisina jaksoina. Eurajoen veden laatu muuttuu tarkkailupisteiden 12 ja 14 välillä hyvästä tyydyttäväksi (Savikon alueen oja sekä Säkylän kunnan ja Lännen Tehtaat Oyj:n jätevesien purku) ja pisteiden 16 ja 24 välissä välttäväksi (maatalousalue, haja-asutusta sekä JVP-Eura Oy:n purkupiste). Etenkin bakteeripitoisuus nousee tällä välillä ja Kiukaisissa uimaranta on ollut ajoittain uintikiellossa. JVP-Eura Oy:n yhteispuhdistamon rakentamisen jälkeen vesistön kuorma on ollut pahimmillaan samalla tasolla kuin liittyjien yhteinen kuorma vuosina JVP-Eura Oy:n BOD- ja kiintoainekuormitus on ollut noin kaksinkertainen Säkylän kunnan ja Lännen Tehtaat Oyj:n yhteenlaskettuun kuormitukseen nähden. Typpikuormitus on ollut hieman matalampi ja fosforikuormitus huomattavasti matalampi kuin em. toimijoilla yhdessä.

13 13 Happamien sulfaattimaiden valumavesien vaikutuksesta savimineraalien metallit liukenevat, mistä johtuen Eurajoen kadmiumpitoisuus ylittää prioriteettiainedirektiivin laatunormin (0,05 µg/l) ollen vuosina tasoa 0,09 0,21 µg/l. Vesistön käyttömuodot Kalastus Eurajoessa on ollut ei-ammattimaista, pienimuotoista onki- ja katiskapyyntiä. Eurajoesta ottavat vettä tehtaiden alapuoliselta jokiosuudelta Rauman kaupunki ja UPM-Kymmene Oyj Rauma. Jälkimmäiset johtavat Eurajoen vettä Pappilankosken patoaltaasta Lapinjokeen ja edelleen Rauman seudulle vähävirtaamaisina jaksoina. Olkiluodon Vesi Oy ottaa ajoittain tarvitsemansa makean veden joen alajuoksulta Tiironkosken yläpuolelta. Lisäksi Eurajoesta otetaan kasteluvettä. Ilmanlaatu Pyhäjärviseudun (Eura, Köyliö ja Säkylä) ilman laatuun vaikuttavat pääasiassa teollisuuden ja energiantuotannon sekä lämmityksen rikkidioksidin päästöt ja kaukokulkeutuma. Liikenteen päästöillä on merkitystä typen oksidien ja hiilivetyjen osalta. Alueen teollisuudesta aiheutuu myös mm. hiilivetyjen ja ammoniakin päästöjä. Vuosina 2010 ja 2011 rikkidioksidin raportoitu kokonaispäästö Pyhäjärviseudulla oli tonnia. Suurimmat pistemäiset päästölähteet alueella ovat Sucros Oy ja Hankkija-Maatalous Oy Säkylässä sekä Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitos Eurassa. Lisäksi päästöjä aiheutuu mm. lämpövoimaloista ja valimosta. Melu Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Tampere Oy:n, sekä viereisen Fortum Power and Heat Oy:n toiminnoista, liikenteestä sekä Eurajoen virtaamasta aiheutuu melua, joka ylittää lähimpien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihapiirissä ja muissa häiriintyvissä kohteissa päiväaikaan ekvivalenttitason (L Aeq ) 55 db ja/tai yöaikaan ekvivalenttitason (L Aeq ) 50 db. Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamassa päätöksessä (Nro 48/2010/1, Dnro ESAVI/18/04.08/2010) ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi on määrätty toteuttamaan toimenpiteitä ympäristömelun vähentämiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä em. lukuarvojen alle. Maaperä Alueella on ollut teollista toimintaa yli 300 vuoden ajan, jona aikana maaperä on voinut pilaantua. Pohjaveden tila Paperitehtaat eivät sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kauttua) sijaitsee noin puolen kilometrin etäisyydellä Eurajoen toisella puolella.

14 14 Suojeltavat kohteet Lähin Natura-alue (Harolanlahti) sijaitsee puoli kilometriä tehtaasta Pyhäjärven pohjoispäässä. Se on sisällytetty Natura verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella. HAKEMUS Yleistä Ahlstrom Tampere Oy Kauttuan paperitehdas on osa Ahlstrom-konsernia. Tehdas toimii Kauttualla Jujo Thermal Oy:n omistamassa tehdaskiinteistössä. Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas valmistaa krepattuja erikoispapereita yhdellä paperikoneella (PK4). Päätuote on maalarinteipin pohjapaperi, jota myydään asiakkaille ympäri maailmaa. PK4:llä valmistetun pohjapaperin pääraaka-aine on valkaistu selluloosa. Muita merkittäviä raaka-aineita ovat märkälujaliima, massatärkkelys, erilaiset elintarvikekelpoiset väriaineet sekä lipeä. Tehtaan käyttämät raaka-aineet, sähkö- ja lämpöenergia sekä kunnossapito- ja kuljetuspalvelut ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta. Lämpöenergian toimittaa Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitos. Tehdas ottaa käyttämänsä raakaveden Eurajoesta ja johtaa syntyvän jäteveden puhdistamoyhtiön jätevedenpuhdistamolle. Raakavedenotto ja jätevesien johtaminen tapahtuu Jujo Thermal Oy:n järjestelmien kautta. Paperitehtaan jätevesistä otetaan maanantaista perjantaihin vuorokauden (viikonloppuna 3vrk:n) mittaiset kokoomanäytteet, joista määritetään jäteveden sisältämä kiintoaineen määrä, ph, sähkönjohtavuus. Jätevedestä mitataan kuukausittain vuorokausinäytteistä kootusta kokoomanäytteestä biologinen (BOD 7atu ) ja kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ), kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Neljännesvuosittain jätevedestä mitataan liuennut orgaaninen hiili (DOC) ja kerran viikossa mitataan Jujo Thermal Oy:n jäteveden sisältämä bisfenoli-a -kemikaalin pitoisuus, mikä määritetään myös JVP-Eura Oy:n puhdistamolta lähtevästä jätevedestä. Jäteveden määrää seurataan jatkuvatoimisin määrämittarein. Osa tehtaan toiminnasta syntyvästä kiinteästä jätteestä poltetaan viereisessä voimalaitoksessa. Erilaisia jätejakeita kerätään kierrätettäväksi, mukaan lukien hylätty paperi, mitä ei voida käyttää uudelleen raaka-aineena paperin valmistuksessa. Hallavaaran kaatopaikalle vietävän tavanomaisen jätteen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

15 15 Tuotanto ja prosessit Muutokset lainvoimaisen ympäristöluvan jälkeen Paperikoneet Maalarinteipin pohjapaperin tuotantomäärä on pysynyt vakaana t/a. Tuotantokapasiteetti on noin t/a. Paperikone 4 (PK4) ja pituusleikkuri 4 (PL4) muodostavat Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan. PK4:n kapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Toiminnallisesti PK4 on rinnastettavissa Jujo Thermal Oy:n paperikoneisiin. Raaka-aineiden ja jätevesien käsittelyn laitteet ovat samat kuin Jujo Thermal Oy:llä. Erityispiirteenä PK4:llä on paperin värjääminen. PK4:llä paperia ei päällystetä. Kuvassa keltaisella kuvatut prosessit kuuluvat Ahlstrom Tampere Oy:lle.

16 16 Tehdashallissa on myös seuraavat Jujo Thermal Oy:n paperi- ja päällystyskoneet, joille Jujo Thermal on hakenut ympäristölupaa erikseen: - Paperikone 1 (PK1), jolla valmistetaan tarrapapereita, märkäliimattavia etikettipapereita ja lämpöherkän paperin pohjapaperia. - Paperikone 2 (PK2), jolla valmistetaan lämpöherkän paperin pohjapaperia. Paperi päällystetään paperikoneella yleensä kerran. - Päällystyskoneet 3 ja 4 (PÄK3 ja PÄK4). Tuotantomäärät Hakemuksessa on esitetty Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan tuotantomäärät vuosina seuraavasti: Tuotanto vuosina (t) Krepatut erikoispaperit Tuotanto Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan paperikone 4:n (PK4) paperin pääraaka-aineena ovat havupuusta tehty sulfaattiselluloosa ja massa- ja märkälujaliimat. Tuotannossa käytetään lisäksi värejä ja biosideja. Kaikki raaka-aineet tuodaan tehtaalle maantiekuljetuksin. Kuidut kuidutetaan ja pumpataan jauhatuksen kautta paperikoneen sekoitussäiliöön ja sieltä edelleen pumpuilla konesäiliöön ja paperikoneen perälaatikolle. Kuituvesilietteen täyteaineet ja apuaineet annostellaan sekoitussäiliön jälkeen lyhyenkierron eri vaiheissa. Perälaatikolta kuituvesiliete syötetään märkäviiralle massarainaksi. Suurin osa massarainasta on vettä, jota kuivatetaan viira-, puristin- ja kuivatusosalla. Viiraosalla suurin osa vedestä poistuu suotautumalla. Puristinosalla massaraina kulkee pyörivien telojen välistä, jotka puristavat vettä pois huopiin. Puristinosan jälkeen massarainassa jäljellä olevaa vettä haihdutetaan kuivatusosassa höyryllä kuumennettujen sylinterien avulla. Asiakkaille lähetettävät rullat rullataan pituusleikkurilla 4 (PL4) ja rullat pakataan joko lava- tai rullapakkauksiin. Tehtaalla käytettävä höyry tulee Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitokselta putkea pitkin. Sähkö johdetaan 110 kv:n runkolinjasta Fortumin voimalaitoksen alueella sijaitsevan kytkinkentän kautta paperitehtaalle.

17 Kemikaali CAS numero Luokitus ja lausekkeet Prosessissa ja varastossa (t) käyttö (t/a) Tuotteeseen (%) Vesiin (%) Ilmaan (%) Jätteeseen (%) 17 Raaka-aineiden ja kemikaalien käyttö sekä varastointi Paperin valmistuksessa ja päällysteiden valmistuksessa käytetään mm. seuraavia raaka-aineita ja kemikaaleja: Pääraaka-aineena on valkaistu sellu. Valmistuksessa käytetään myös mm. alkyydiketeenidimeeriliimaa (AKD-liima). Sellupaalit tuodaan rekoilla tehtaalle. Paalit puretaan ja hajotetaan kuiduiksi veteen pulpperissa. Sieltä kuituliete kulkee jauhatuksen kautta paperikoneen sekoitussäiliöön, jossa kuituvesilietteeseen sekoitetaan muut paperin valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet. Seos pumpataan paperikoneen perälaatikon kautta viiralle massarainaksi. Biosidi ( C,R34-20/22-1,2 1, /43-52/53; Lipeä, natriumhydroksidi C, R Diallyylidimetyyliammoniumkloridi, homopolymeeri Märkälujaliima Adipiinihappo-dietyleenitriamiiniepikloorihydriinipolymeeri, % R52/53; H N, R51/53 Aq.chronic 3, H411, H ) Käyttö sallittu paperiteollisuudessa Turvatekniikan keskuksen päätöksellä (Tukes 7104/713/2012) Hakemuksessa esitetyt tuotannossa käytetyt raaka-aineet ja kemikaalit vuosina ovat tiivistetysti esitettynä seuraavat: CAS Luokitus Kemikaalin käyttömäärät vuosittain (t/a) Selluloosa Värit Josta luokiteltu R52/53 0,02 0,04 0,12 atsometallikompleksiväriyhdiste Märkälujaliimat R52/ Talkki Tärkkelys Muut sideaineet ; (kuten CMC, ; lateksit, PVA) Optiset värinkirkasteet <10 <10 <10 Biosidit C,R34-20/22-42/ /53 Muut kemikaalit

18 18 Selluloosa varastoidaan tehtaan kaakkoissiivessä olevassa massavarastossa. Limantorjunta-aineita käsitellään litran konteissa, jotka varastoidaan allastettuina mahdollisten vuotojen varalta. Vuototapauksessa päästöt kanaaliin pyritään ohjaamaan varoaltaille. Varoaltailla voidaan ryhtyä erikoistoimiin ja esim. käsitellä vuoto lipeällä ennen puhdistamolle johtamista. Liimojen varastot ovat yhteiset Jujo Thermal Oy:n kanssa. Massaliimojen varastointi tapahtuu 3 x 10 m 3 :n säiliöissä ja markälujaliimojen kahdessa ( m 3 ) säiliössä. Käyttämänsä rikkihapon, polyalumiinikloridin (PAC) ja lipeän Ahlstrom Tampere Oy ostaa Jujo Thermal Oy:n säiliöistä. Nestemäiset raaka-aineet, kemikaalit ja polttonesteet varastoidaan pääsääntöisesti tehdasrakennuksen sisäpuolella lähellä käyttökohdetta. Varastosäiliöt on pääsääntöisesti allastettu (rikkihappo-, lipeä- ja polyalumiinikloridisäiliöt). Kemikaalikontit ovat pääsääntöisesti varustettu turva-altailla (biosidit, värit sekä emäs- ja happopohjaiset pesuaineet). Yksittäiset mahdolliset vuodot ohjautuvat tehtaan kanaaleihin. Raaka-aineiden, kemikaalien ja tuotteiden lastaussillat ja purkupaikat sijaitsevat päällystetyllä pihaalueella. Piha-alueen sadevedet on viemäröity öljynerottimien kautta. Tehtaan lastauslaiturien viereiset kaivot on liitetty tehtaan jätevesijärjestelmään. Massavaraston vieressä on 2,7 m 3 :n dieselpolttoainesäiliö, joka on asianmukaisesti allastettu ja varustettu ylitäytönestimellä. Säiliö on sijoitettu 5 metrin päähän tehdasrakennuksen seinästä ja sen oikea käyttö on varmistettu lukituksella. Energiantuotanto Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalla ei ole omaa energiantuotantoa. Polttoaineiden käyttö Veden hankinta ja viemäröinti Veden hankinta Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalla ei käytetä trukkien käyttämän diesel-polttoaineen lisäksi muita polttoaineita. Tehtaan käyttämä vesi ostetaan Jujo Thermal Oy:ltä, joka ottaa veden Pyhäjärvestä laskevasta Eurajoesta ja käsittelee sen kemiallisessa, flotaatioon perustuvassa, puhdistuslaitteessa ja sen jälkeen hiekkasuodattimilla. Flotaatiossa erotettu humus (pinta- ja pohjaliete, yhteensä noin 300 kg/d) johdetaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle ja hiekkasuodatuksen huuhteluvedet (kiintoainetta noin 6 12 kg/d) johdetaan määrämittauksen kautta takaisin jokeen.

19 19 Veden käyttö Paperin valmistusprosessissa käytetään runsaasti vettä. Eniten vettä käytetään paperikoneiden puristin- ja viiraosan pesu- ja voitelusuihkuilla. Toiseksi suurimman jakeen muodostavat lähinnä paperikoneiden tiiviste- ja jäähdytysvedet, kuten esim. imupumppujen tiivistevedet. Viiraosan massarainasta erottuva vesi esiselkeytetään flotaatioselkeyttimellä. Selkeyttimen liete palautetaan paperin raaka-aineeksi ja kirkaste käytetään uudelleen imupumppujen tiivistevetenä ja viiraosan suihkuvetenä. Ylimääräinen kirkaste johdetaan jätevesilaitokselle käsittelyä varten samoin kuin imupumpuilta poistuva tiivistevesi. Hakemuksessa esitetyn mukaisesti Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan vesitase vuosina on ollut seuraava: Vesitase (1000 m 3 ) Vesi sisään Raakavesi Eurajoesta Talousvesi Euran kunnalta 3,1 1,4 2,9 2,3 3,5 3,9 Raaka-aineiden mukana 1,0 1,3 1,3 1,2 1,5 1,5 Vesi ulos Jätevesi JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle Haihtuma Paperin mukana 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 Jäähdytysvesi Eurajokeen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saniteettivesi 1,5 1,4 0,9 0,7 0,4 0,7 Viemäröinti Liikenne ja liikennejärjestelyt Jätevedet on käsitelty JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolla keväästä 2004 alkaen, jonne ne johdetaan Jujo Thermal Oy:n järjestelmien kautta. Jujo Thermal Oy tasoittaa JVP-Eura Oy:lle menevää jätevesikuormitusta kahdella pystyselkeytysaltaalla, A- ja B-allas. Nämä toimivat myös varoaltaina. Poikkeustilanteissa paperitehtailla on tekninen mahdollisuus johtaa jätevettä myös suoraan Eurajokeen. Riskinarvioinnin mukaan tällaisia poikkeustilanteita on harvoin, sillä paperitehtaiden jätevedet voidaan JVP-Eura Oy:n häiriötilanteessa ohittaa puhdistamolla ja johtaa Eurajokeen puhdistamoyhtiön purkuputken kautta. Poikkeustilanteita voi liittyä siirtoviemärin ennakoimattomiin häiriötilanteisiin. Nykyinen puhdistamo pidetään poikkeustilanteiden vuoksi toimintakuntoisena. Tehdasalueella käy vuoden aikana kuorma-, säiliö-, paketti- ja henkilöautoja yhteensä noin kertaa. Liikenne tapahtuu pääosin arkipäivisin ja koostuu raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden kuljetuksesta sekä henkilöautoliikenteestä. Arkipäivisin tehdasalueella liikennöi noin 80 autoa päivässä. Ahlstrom Tampere Oy:n osuus liikenteestä vastaa tuotannon osuutta.

20 20 Ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset Kuormitus vesiin ja viemäriin Paperitehtaan jätevedet johdetaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tehtaalta lähtevistä puhdistamattomista jätevesistä mitataan päivittäin otettavasta kokoomanäytteestä kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, BOD 7, COD Cr, DOC, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Jäteveden määrää seurataan magneettisen määrämittarin lukemien perusteella. Mittaukset tehdään kolmesta eri jätevesijakeesta: Jujo Thermal Oy:n PK1-linja ja PK2- linja sekä Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan PK4. Jujo Thermal Oy:n PK1 -linjan näyte sisältää myös Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan jätevedet (PK4). Tehtaalta viemäröitävien jätevesien ph:ta voidaan säätää hiilidioksidia käyttäen. Rikkihappoa ei tähän tarkoitukseen tällä hetkellä käytetä. Tehtaalta lähteville jätevesille ei ole ympäristöluvassa asetettu erityisiä vaatimustasoja minkään mitattavan ominaisuuden suhteen. Jujo Thermal Oy on asettanut vuosittain omia tavoitteita jäteveden ja kiintoaineen määrälle. Jätevesien mittaustuloksissa perinteisten jätevesiparametrien osalta ei ole todettavissa suuria muutoksia. Paperitehtaan jätevedet on marraskuusta 2008 alkaen johdettu puhdistamon esiselkeytysaltaaseen. Esiselkeytyksessä jäteveden kiintoaine saostetaan polymeeriä käyttäen ja saostunut kiintoaine poistetaan lingolla. Mittaustulosten perusteella jäteveden kiintoaineesta saadaan normaalisti poistettua yli 90 %. Paperitehtaalta lähtevästä jätevedestä tehtyjen mittausten perusteella % kiintoaineesta on epäorgaanista ainetta. Parametri Kuormitus jätevesiyhtiön puhdistamolle Jäteveden määrä (1000 m 3 /a) Kiintoaine (t/a) COD Cr (t/a) BOD 7 (t/a) Kokonaisfosfori (kg/a) Kokonaistyppi (kg/a) Jätevesien yleinen käsittelytulos jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolla Puhdistamolta lähtevälle puhdistetulle jätevedelle on asetettu vaatimukset JVP-Eura Oy:n ympäristöluvassa. Jätevedenpuhdistamolla tapahtuneen käsittelyn tehokkuutta ei pysty täysin arvioimaan JVP-Eura Oy:llä tapahtuneiden ohitusten ja JVP-Eura Oy:n kuormitusraportoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Paperiteollisuuden jätevesiä ei puhdistamolta ole ohijuoksutettu.

Päätös Nro 71/2013/1 Dnro ESAVI/118/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 71/2013/1 Dnro ESAVI/118/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2013/1 Dnro ESAVI/118/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Jujo Thermal Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Eurajoki viemäristä lohijoeksi?

Eurajoki viemäristä lohijoeksi? Eurajoki viemäristä lohijoeksi? Teija Kirkkala 3.2.2015 1 2 Ominaispiirteitä valuma-alueen pinta-ala 1336 km 2 joen pituus 52 km järvisyys 13 % peltojen osuus Pyhäjärven alapuolella 28 % metsiä (kangasmaita)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 58.

Ympäristönsuojelulain 58. Etelä-Suomi Päätös Nro 2/2011/1 Dnro ESAVI/599/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.1.2011 ASIA Luvata Pori Oy:n toimintaa koskevassa ympäristöluvassa asetetun, yhtiön kuparivalimon suodinlaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori Päätös Etelä-Suomi Nro 66/2011/1 Dnro ESAVI/551/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/2 Dnro LSY-2005-Y-252 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2005 ASIA HAKIJA Fortum Power and Heat Oy:n hakemus Kauttuan voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Laitoksen käyntiosoite on Hangon saari, 23500 UUSIKAUPUNKI Toimialatunnus on 20150 (TOL 2008).

Laitoksen käyntiosoite on Hangon saari, 23500 UUSIKAUPUNKI Toimialatunnus on 20150 (TOL 2008). Etelä-Suomi Päätös Nro 168/2011/1 Dnro ESAVI/192/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2011 ASIA Hakemus Uudenkaupungin Hangon saaressa sijaitsevan lannoitetehtaan ympäristöluvassa annetun esi- ja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2012/1 Dnro ESAVI/300/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 ASIA Viitasaaren kivenjalostuslaitoksen ympäristölupa, Viitasaari HAKIJA

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 170/2012/2 Dnro ESAVI/76/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo HAKIJA Etelä-Suomen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Päätös Nro 37/2012/1 Dnro ESAVI/528/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 29.2.2012

Päätös Nro 37/2012/1 Dnro ESAVI/528/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 29.2.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 37/2012/1 Dnro ESAVI/528/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.2.2012 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Länsi-Suomen Prosessivesi Oy:n jätteenkäsittelytoimintaa. Kysymyksessä

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä Etelä-Suomi Päätös Nro 179/2011/4 Dnro ESAVI/93/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 25 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Lehile Oy:n hakemusta hiekanpesu- ja vedenerotuslaitoksen lupamääräysten tarkistamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2014/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila LUVAN HAKIJA Pukkilan kunta Hallitustie

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy Kauttuan voimalaitos PL 105 27501 Kauttua. Fortum Power and Heat Oy, Kauttuan voimalaitos Tehtaantie 95 27500 Kauttua

Fortum Power and Heat Oy Kauttuan voimalaitos PL 105 27501 Kauttua. Fortum Power and Heat Oy, Kauttuan voimalaitos Tehtaantie 95 27500 Kauttua Etelä-Suomi Päätös Nro 219/2012/1 Dnro ESAVI/250/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee lentotuhkan

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä

SATAKUNNAN VESISTÖT. Yleistä SATAKUNNAN VESISTÖT Teija Kirkkala 6.. Yleistä Suomessa 87 888 yli aarin kokoista järveä km jokia Suomen järvissä vettä km Satakunnassa yli hehtaarin järviä noin yhteispinta-ala noin km SATAKUNNAN VESISTÖT

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Hakemus Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon tehtaille Saimaasta tapahtuvan vedenoton jatkamiseksi, Lappeenranta.

Hakemus Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon tehtaille Saimaasta tapahtuvan vedenoton jatkamiseksi, Lappeenranta. Etelä-Suomi Päätös Nro 139/2011/1 Dnro ESAVI/172/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2011 ASIA Hakemus Oy Metsä-Botnia Ab:n Joutsenon tehtaille Saimaasta tapahtuvan vedenoton jatkamiseksi, Lappeenranta.

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 253/2013/2 Dnro ESAVI/125/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Mustionjoen alitse sekä valmistelulupa, Raasepori HAKIJA

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

LAITOKSEN SIJAINTI Ilmoitus koskee Laitila Coating Oy:n metallien pintakäsittelylaitosta Laitilan kaupungissa osoitteessa Eerik Sorolaisentie 2.

LAITOKSEN SIJAINTI Ilmoitus koskee Laitila Coating Oy:n metallien pintakäsittelylaitosta Laitilan kaupungissa osoitteessa Eerik Sorolaisentie 2. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2013/1 Dnro ESAVI/273/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.1.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuparisten virtakiskojen

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot