Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Eura. HAKIJA Ahlstrom Tampere Oy Kauttuan tehdas PL KAUTTUA Y-tunnus: ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 ASIA... 1 HAKIJA... 1 ASIA... 6 HAKIJA... 6 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 6 HAKEMUKSEN VIREILLETULO... 6 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 6 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 7 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET... 7 Voimassa oleva ympäristölupa... 7 Muut luvat ja korvauspäätökset... 7 Muut korvauksia koskevat päätökset... 7 MUUT PÄÄTÖKSET, VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET JA SOPIMUKSET... 8 Tarkkailua koskevat päätökset... 8 Muut asian käsittelyyn liittyvät luvat... 8 Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Kauttua Oy:n lupapäätökset... 8 Voimalaitoksen lupapäätökset... 8 Jätevesiyhtiön lainvoimainen lupapäätös... 9 Jätevesiyhtiön valituksenalainen lupapäätös... 9 Muut jätevesiyhtiön toimintaa koskevat päätökset... 9 Muut viranomaismääräykset... 9 Vakuutukset ALUEEN KAAVOITUSTILANNE TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijaintipaikka Jätevedenpuhdistamon sijaintipaikka ja jäteveden purkupaikka Yleiskuvaus vesistöstä Vesistön virtaamat Vesistökuormitus Vesistön veden laatu Vesistön käyttömuodot Ilmanlaatu... 13

3 3 Melu Maaperä Pohjaveden tila Suojeltavat kohteet HAKEMUS Yleistä Tuotanto ja prosessit Muutokset lainvoimaisen ympäristöluvan jälkeen Paperikoneet Tuotantomäärät Tuotanto Raaka-aineiden ja kemikaalien käyttö sekä varastointi Energiantuotanto Polttoaineiden käyttö Veden hankinta ja viemäröinti Veden hankinta Veden käyttö Viemäröinti Liikenne ja liikennejärjestelyt Ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset Kuormitus vesiin ja viemäriin Jätevesien yleinen käsittelytulos jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolla Kemikaalit jätevesissä Kemikaalien laskennalliset ekotoksikologiset vaikutukset Eurajoessa Päästöt ilmaan Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melu ja tärinä Pöly ja haju Jätteet Arvio päästöjen kehittymisestä Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja auditoinnit Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (bat) soveltamisesta Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta Esitys lupamääräyksiksi TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin... 24

4 4 Vaikutus pintavesiin Vaikutus maaperään ja pohjaveteen Vaikutus ilmaan Melun ja tärinän vaikutukset TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Prosessijätevesien tarkkailu Raakaveden hiekkasuodatuksen huuhteluvesien tarkkailu Jäähdytysvesien tarkkailu Hulevesien tarkkailu Jätemäärien seuranta Melun tarkkailu Vaikutusten tarkkailu Raportointi Laadunvarmistus POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Riskinarviointi Toimet onnettomuuksien estämiseksi Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana ESITETYT MUUT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET Kalatalousvelvoitteet ja muut toimenpiteet Haittojen ja vahinkojen korvaaminen HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine MERKINTÄ ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Käsittelyratkaisu Luparatkaisu... 53

5 5 Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Kuormitus viemäriin ja vesistöön Melu Jätteet ja jätehuolto Varastointi Häiriö- ja muut poikkeustilanteet Riskinhallinta Tarkkailu- ja raportointimääräykset Kirjanpito ja raportointi Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisun perustelut Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten yleiset perustelut Lupamääräysten yksilöidyt perustelut VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattavat päätökset Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä LIITTEET... 70

6 6 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Eura. HAKIJA Ahlstrom Tampere Oy Kauttuan tehdas PL KAUTTUA Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas sijaitsee Euran kunnassa Jujo Thermal Oy:n omistamilla kiinteistöillä r:no (Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Tampere Oy:n paperitehtaat) ja r:no (Hiilisuuli / jätevedenpuhdistamo). Myös viereisen voimalaitoksen kiinteistö kuuluu Jujo Thermal Oy:n omistukseen. Kaikilla paperikoneilla (Jujo Thermal Oy:n PK1 ja PK2, sekä Ahlstrom Tampere Oy:n PK4) on yhteinen massaosasto. Selluloosan pulpperoinnissa voidaan kuitenkin käyttää kunkin paperikoneen omia kierrätettyjä vesiä. Paperin käsittelyyn, varastointiin ja muodostuvien jätevesien käsittelyyn liittyvät toiminnat ovat pääosin yhteisiä. Samassa kiinteistössä toimii lisäksi paperitehtaille tukipalveluja tuottavia yrityksiä. Tehtaan käyntiosoite on Paperitehtaantie 15, Kauttua. Toimialatunnus on HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 1 a) ja 13 a) Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa (nro 53/2005/1, dnro LSY-2005-Y-381).

7 7 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) perusteella. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET Voimassa oleva ympäristölupa Muut luvat ja korvauspäätökset Muut korvauksia koskevat päätökset Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalle myöntämä ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupapäätös (nro 53/2005/1, dnro LSY-2005-Y-381). Vaasan hallinto-oikeuden Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalle antama päätös koskien ympäristölupapäätöksen johdosta jätettyjä valituksia (nro 07/0138/1, dnro /06/5101), jossa hallintooikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Länsi-Suomen vesioikeuden A. Ahlström Osakeyhtiölle antama päätös (nro 6/1992/4, dnro 85394) koskien jätevesien johtamista edelleen Eurajokeen. Päätöksessä on määrätty maksettavaksi kertakaikkiset korvaukset vesialueiden kalataloudellisen tuoton alenemisesta vesialueiden omistajille vuoden 1986 alusta alkaen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Ahlstrom Tampere Oy:lle myöntämä ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös (nro 47/2010/1, dnro ESAVI/17/04.08/2010) ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös koskien edellisen päätöksen johdosta jätettyjä valituksia (nro 11/0310/1, dnro 00225/11/- 5101), jossa hallinto-oikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Länsi-Suomen vesioikeuden Euran kunnalle antama päätös (nro 10/1992/4, dnro 90377) koskien jätevesien johtamista edelleen Eurajokeen. Päätöksessä on määrätty maksettavaksi kertakaikkiset korvaukset vesialueiden kalataloudellisen tuoton alenemisesta vesialueiden omistajille vuoden 1986 alusta alkaen.

8 8 MUUT PÄÄTÖKSET, VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET JA SOPIMUKSET Tarkkailua koskevat päätökset Muut asian käsittelyyn liittyvät luvat Turun vesi- ja ympäristöpiiri on päivätyllä kirjeellä (dnro 0292A278/111) hyväksynyt Eurajoen ja Eurajoensalmen vesistön yhteistarkkailuohjelman. Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt (nro 99 YLO, dnro LOS-2007-Y ) Eurajoen ja Eurajoensalmen vesistön päivitetyn yhteistarkkailuohjelman. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt (dnro 2104/5723/2011) Eurajoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman vuosiksi Hakemuksen liitteenä on laadittu ja päivitetty käyttö-, päästö- ja kuormitustarkkailusuunnitelma. Suunnitelmaa ei ole käsitelty viranomaisessa. Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Kauttua Oy:n lupapäätökset Voimalaitoksen lupapäätökset Länsi-Suomen ympäristölupaviraston samassa kiinteistössä sijaitsevalle Ahlstrom Kauttua Oy:lle ja Jujo Thermal Oy:lle myöntämä ympäristölupa (Nrot 51-52/2005/1, Dnrot LSY-2003-Y-390 ja LSY-2003-Y-391). Vaasan hallinto-oikeuden Ahlstrom Kauttua Oy:lle ja Jujo Thermal Oy:lle yhteisesti antama päätös koskien ympäristölupapäätöksen johdosta jätettyjä valituksia (Nro 07/0132/1, Dnro /06/5101), jossa hallinto-oikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Jujo Thermal Oy:lle myöntämä ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen päätös (nro 48/2010/1, dnro ESAVI/18/04.08/2010) ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi. Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös koskien edellisen päätöksen johdosta jätettyjä valituksia (nro 11/0311/1, dnro 00226/11/- 5101), jossa hallinto-oikeus on hylännyt valitukset kokonaisuudessaan. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitokselle myöntämä ympäristölupa (nro 11/2005/2, dnro LSY-2004-Y-208). Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antama päätös edellisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta (nro 18/2005/2, dnro LSY-2005-Y-252).

9 9 Jätevesiyhtiön lainvoimainen lupapäätös Jätevesiyhtiön valituksenalainen lupapäätös Muut jätevesiyhtiön toimintaa koskevat päätökset Muut viranomaismääräykset Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös koskien em. ympäristöluvan johdosta jätettyjä valituksia (nro 07/0130/1, dnro 01738/05/5103). Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Euran kunnalle perustettavan jätevesiyhtiön nimiin myöntämä ympäristölupa (nro 78/2002/4 dnro LSY-2002-Y-12). Etelä-Suomen aluehallintoviraston JVP-Eura Oy:lle myöntämä valituksenalainen ympäristölupa (nro 11/2013/1, ESAVI/27/04.08/2011), joka koskee yhdyskunta- ja teollisuusjätevedenpuhdistamon toiminnan muuttamista ja annetun ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut päätöksen (nro 1/2008/1, dnro LSY-2007-Y-361) koskien koeluonteista toimintaa jätevedenpuhdistamolla. Päätöksessä ympäristölupavirasto on määrännyt JVP- Eura Oy:n noudattamaan myös koeluonteisen toiminnan aikana lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen määräyksiä. Koeluonteinen toiminta on koskenut esiselkeytysaltaan ottamista käyttöön paperiteollisuuden jätevesien esikäsittelyssä ja samalla kuntalinjan jätevesien (mukaan lukien nykyisen HK Ruokatalo Oy:n jätevedet) johtamista välppäyksen ja hiekanerotuksen jälkeen biologiseen prosessiin ilman erillistä esiselkeytystä. Kokeen tarkoituksena on ollut myös luopua HK Ruokatalo Oy:n broileriteurastamon jätevesien erillisestä biologisesta esikäsittelystä, pois lukien rasvan poisto flotaatiomenetelmää käyttäen. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on antanut päätöksen (dnro LSY-2008-Y-297, nro 63/2008/1) koskien koeluonteisen toiminnan määräajan jatkamista. Päätöksessä ympäristölupavirasto on määrännyt JVP-Eura Oy:n noudattamaan myös koeluoteisen toiminnan aikana vuonna 2009 lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen määräyksiä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen (nro 17/2010/12, dnro ESAVI/424/04.08/2010) toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen muuttamisesta. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksen. Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas on teollisuuden päästödirektiivin (IED, 2010/75/EU) tarkoittama laitos direktiivin liitteen 1 kohdan 6.1.b perusteella. Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas kuuluu epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta an-

10 10 netun asetuksen (Euroopan päästörekisteri, E-PRTR, 166/2006/EY) määrittämän raportointivelvollisuuden piiriin liitteen 1 kohdan 6.b) perusteella. Vakuutukset Ahlstrom Tampere Oy:llä on lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus vakuutusyhtiö Pohjolassa ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Tehdas sijaitsee alueella, joka on vuonna 1994 hyväksytyssä yleiskaavassa varattu teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Eurajoen länsipuolella, tehtaan luoteispuolella, on osayleiskaavassa pienehkö alue merkinnällä AP/s (pientalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään), tehtaan länsi- ja eteläpuolella on maatalousaluetta (MT) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Tehtaantien eteläpuolella on pientalovaltainen asuntoalue (PA). Eurajoen itäpuolella, tehtaan kaakkoispuolella, on yksityisten palvelujen ja hallinnon aluetta, jolla ympäristö säilytetään (PK/s). Sepäntien pohjoispuolella on samalla kaavamerkinnällä (PK/s) alue ja siitä luoteeseen Sepäntien varressa pientalovaltainen asuntoalue, jolla ympäristö säilytetään (AP/s). Alueella on hyväksytty asemakaava, jossa teollisuuskiinteistö on osoitettu nykyiseen käyttöönsä. Asemakaava noudattelee osayleiskaavaa, mutta sisältää myös uutta asuntorakentamista Varkaudenmäelle ja asunto-, liike- ja toimistorakentamista Sepäntien varteen. Kaavassa on asetettu meluun liittyviä kaavamääräyksiä vähentämään erityisesti asuntojen sisämelua. TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijaintipaikka Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Tampere Oy:n paperitehtaat sijaitsevat Euran kunnan Kauttuan taajamassa Eurajoen varrella, vajaan kilometrin etäisyydellä Pyhäjärvestä. Alueella on ollut teollista toimintaa yhtäjaksoisesti yli 300 vuoden ajan. Rautaruukista alkanut teollisuus on synnyttänyt paikalle asumis- ja teollisuusympäristön, Kauttuan ruukinpuiston. Paperin valmistusta on harjoitettu alueella vuodesta Alueen nykyinen rakennuskanta on syntynyt noin 200 vuoden aikana, ja lähinnä tehdasta, sen itäpuolella Sepäntien varrella sijaitsee 1800 ja lukujen vaihteen asuinrakennuksia, jotka ovat edelleen asuinkäytössä. Jätevedenpuhdistamon sijaintipaikka ja jäteveden purkupaikka Jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamo sijaitsee Euran kunnan Sorkkisten kylässä Kunta-Järstä -nimisellä tilalla osoitteessa Harjavallantie 130, Eura. Jätevedenpuhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkella Eurajokeen puhdistamon kohdalla noin 2 km Euran keskustan alapuolella.

11 11 Yleiskuvaus vesistöstä Eurajoki saa alkunsa Säkylän Pyhäjärvestä. Joki virtaa noin 50 kilometrin matkan maatalousalueella laskien lopulta Selkämereen pitkän ja kapean Eurajoensalmen kautta. Vesireitin suurehkon pudotuskorkeuden ansiosta (45 m) joessa on yhtensä 11 koskea, joista Eurakoskessa, Paneliankoskessa ja Pappilankoskessa toimii vesivoimalaitos. Joen varsi on kohtalaisen asuttua, merkittävimmät asutuskeskittymät ovat Euran kuntakeskus, Kiukainen, Irjanteen kylä ja Eurajoen kuntakeskus. Eurajoki eroaa muista Lounais-Suomen joista siinä mielessä, että sen valuma-alueen (1 336 km 2 ) järvi-% on varsin suuri (13,8 %). Kauttuankoskessa toimiikin säännöstelypato, jolla säädellään Pyhäjärven veden korkeutta. Säännöstely vaikuttaa voimakkaasti Eurajoen virtaamaan joen yläosalla. Eurajoen merkittävin sivuhaara on Köyliönjoki, joka saa alkunsa Köyliönjärvestä. Köyliönjoki yhtyy Eurajokeen Kiukaisissa lisäten samalla joen virtaamaa. Eurajoen tavoin myös Köyliönjoen valuma-alueella on paljon maataloutta. Eurajoen toinen hieman suurempi sivuhaara on Juvanjoki, joka laskee Eurajokeen Eurajoen kirkonkylän kohdalta. Varsinaisen jokiosuuden virtaamaolosuhteisiin vaikutetaan Paneliankosken ja Pappilankosken voimalaitosten säännöstelytoimilla. Pyhäjärven luusuassa Kauttuankosken tasalla valuma-alueen pinta-ala on 616 km 2 ja järvisyys 25,2 %. Vesistön virtaamat Eurajoen virtaamiin vaikuttavat sääolosuhteiden lisäksi Pyhäjärven säännöstely ja veden johtaminen Lapinjokeen Eurajoen alajuoksulta. Jäteveden purkupaikan yläpuolella Kauttuankoskessa keski-, keskiali- ja alivirtaamat ovat vuosina olleet 4,9 m 3 /s, 1,8 m 3 /s ja 0,7 m 3 /s. Vuosina Eurajoen Pappilankosken keskivirtaama oli 8,4 m 3 /s, keskiylivirtaama 36 m 3 /s ja keskialivirtaama 0,86 m 3 /s. Viiden viime vuoden aikana vuosina vastaavat luvut olivat 8,6 m 3 /s, 35 m 3 /s ja 0,81 m 3 /s. Vesistökuormitus Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 todetaan Eurajoen vesistöalueen vesistökuormituksesta mm. seuraavaa: Eurajoen vesistöalueen kokonaisainevirtaama on 18 tonnia fosforia ja 572 tonnia typpeä vuodessa. Suurin osa Pyhäjärveen tulevasta kuormituksesta jää Pyhäjärveen. Pyhäjärvestä poistuu vuosittain Kauttuan kosken kautta keskimäärin noin 2,4 tonnia fosforia ja 65,6 tonnia typpeä. Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on Eurajoen kuormituksen jakautuminen esitetty seuraavasti:

12 12 Kuormittaja Kuormituksen jakautuminen lähteittäin Fosfori (%) Typpi (%) Hajakuormitus Maatalous Metsätalous 3 2 Haja-asutus Luonnonhuuhtouma Laskeuma 7 17 Hulevesi 0,1 0,4 Pistekuormitus Yhdyskunnat 7 12 Teollisuus 1 3 Turvetuotanto 0,6 1 Kalankasvatus - - Yhteensä (t/a) Eurajokeen johdetaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon lisäksi pistekuormitusta Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamolta ja Lännen Tehtaat Oyj:n jätevedenpuhdistamolta noin 2 km JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon purkupaikan yläpuolelle. Teollisuuden ja yhdyskuntien kuormituksen osalta toimenpideohjelmassa on todellista pienemmät kuormitusosuudet. Vesistön veden laatu Eurajoen yläosa kuuluu Pyhäjärvestä Köyliönjoen yhtymäkohtaan asti keskisuuriin savimaiden jokiin ja Köyliönjoen alapuolella suuriin savimaiden jokiin. Eurajoen ekologinen luokka on tyydyttävä. Köyliönjoki puolestaan on keskisuuri savimaiden joki, jonka luokka on tyydyttävä. Eurajoen veden laatu on luokiteltu osin tyydyttäväksi, osin välttäväksi. Köyliönjoen ja Pyhäjärveen laskevan Yläneenjoen veden laatu on pääosin välttävää. Pyhäjärven veden laatu kuuluu kuitenkin luokkaan hyvä tai tyydyttävä. Kemiallisen tilan osalta fysikaaliskemiallisen arvion perusteella Eurajoen yläosan laatu on hyvä, mutta alaosan laatu on tyydyttävä tai hyvää huonompi. Hajakuormituksella ja luonnonhuuhtoumalla on suuri vaikutus Eurajoen veden laatuun etenkin runsasvirtaamaisina aikoina. Joen yläjuoksulla veden laadullinen käyttökelpoisuus on ollut huonoimmillaan vähävirtaamaisina jaksoina. Eurajoen veden laatu muuttuu tarkkailupisteiden 12 ja 14 välillä hyvästä tyydyttäväksi (Savikon alueen oja sekä Säkylän kunnan ja Lännen Tehtaat Oyj:n jätevesien purku) ja pisteiden 16 ja 24 välissä välttäväksi (maatalousalue, haja-asutusta sekä JVP-Eura Oy:n purkupiste). Etenkin bakteeripitoisuus nousee tällä välillä ja Kiukaisissa uimaranta on ollut ajoittain uintikiellossa. JVP-Eura Oy:n yhteispuhdistamon rakentamisen jälkeen vesistön kuorma on ollut pahimmillaan samalla tasolla kuin liittyjien yhteinen kuorma vuosina JVP-Eura Oy:n BOD- ja kiintoainekuormitus on ollut noin kaksinkertainen Säkylän kunnan ja Lännen Tehtaat Oyj:n yhteenlaskettuun kuormitukseen nähden. Typpikuormitus on ollut hieman matalampi ja fosforikuormitus huomattavasti matalampi kuin em. toimijoilla yhdessä.

13 13 Happamien sulfaattimaiden valumavesien vaikutuksesta savimineraalien metallit liukenevat, mistä johtuen Eurajoen kadmiumpitoisuus ylittää prioriteettiainedirektiivin laatunormin (0,05 µg/l) ollen vuosina tasoa 0,09 0,21 µg/l. Vesistön käyttömuodot Kalastus Eurajoessa on ollut ei-ammattimaista, pienimuotoista onki- ja katiskapyyntiä. Eurajoesta ottavat vettä tehtaiden alapuoliselta jokiosuudelta Rauman kaupunki ja UPM-Kymmene Oyj Rauma. Jälkimmäiset johtavat Eurajoen vettä Pappilankosken patoaltaasta Lapinjokeen ja edelleen Rauman seudulle vähävirtaamaisina jaksoina. Olkiluodon Vesi Oy ottaa ajoittain tarvitsemansa makean veden joen alajuoksulta Tiironkosken yläpuolelta. Lisäksi Eurajoesta otetaan kasteluvettä. Ilmanlaatu Pyhäjärviseudun (Eura, Köyliö ja Säkylä) ilman laatuun vaikuttavat pääasiassa teollisuuden ja energiantuotannon sekä lämmityksen rikkidioksidin päästöt ja kaukokulkeutuma. Liikenteen päästöillä on merkitystä typen oksidien ja hiilivetyjen osalta. Alueen teollisuudesta aiheutuu myös mm. hiilivetyjen ja ammoniakin päästöjä. Vuosina 2010 ja 2011 rikkidioksidin raportoitu kokonaispäästö Pyhäjärviseudulla oli tonnia. Suurimmat pistemäiset päästölähteet alueella ovat Sucros Oy ja Hankkija-Maatalous Oy Säkylässä sekä Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitos Eurassa. Lisäksi päästöjä aiheutuu mm. lämpövoimaloista ja valimosta. Melu Jujo Thermal Oy:n ja Ahlstrom Tampere Oy:n, sekä viereisen Fortum Power and Heat Oy:n toiminnoista, liikenteestä sekä Eurajoen virtaamasta aiheutuu melua, joka ylittää lähimpien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihapiirissä ja muissa häiriintyvissä kohteissa päiväaikaan ekvivalenttitason (L Aeq ) 55 db ja/tai yöaikaan ekvivalenttitason (L Aeq ) 50 db. Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamassa päätöksessä (Nro 48/2010/1, Dnro ESAVI/18/04.08/2010) ympäristömelua koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi on määrätty toteuttamaan toimenpiteitä ympäristömelun vähentämiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä em. lukuarvojen alle. Maaperä Alueella on ollut teollista toimintaa yli 300 vuoden ajan, jona aikana maaperä on voinut pilaantua. Pohjaveden tila Paperitehtaat eivät sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kauttua) sijaitsee noin puolen kilometrin etäisyydellä Eurajoen toisella puolella.

14 14 Suojeltavat kohteet Lähin Natura-alue (Harolanlahti) sijaitsee puoli kilometriä tehtaasta Pyhäjärven pohjoispäässä. Se on sisällytetty Natura verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin perusteella. HAKEMUS Yleistä Ahlstrom Tampere Oy Kauttuan paperitehdas on osa Ahlstrom-konsernia. Tehdas toimii Kauttualla Jujo Thermal Oy:n omistamassa tehdaskiinteistössä. Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehdas valmistaa krepattuja erikoispapereita yhdellä paperikoneella (PK4). Päätuote on maalarinteipin pohjapaperi, jota myydään asiakkaille ympäri maailmaa. PK4:llä valmistetun pohjapaperin pääraaka-aine on valkaistu selluloosa. Muita merkittäviä raaka-aineita ovat märkälujaliima, massatärkkelys, erilaiset elintarvikekelpoiset väriaineet sekä lipeä. Tehtaan käyttämät raaka-aineet, sähkö- ja lämpöenergia sekä kunnossapito- ja kuljetuspalvelut ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta. Lämpöenergian toimittaa Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitos. Tehdas ottaa käyttämänsä raakaveden Eurajoesta ja johtaa syntyvän jäteveden puhdistamoyhtiön jätevedenpuhdistamolle. Raakavedenotto ja jätevesien johtaminen tapahtuu Jujo Thermal Oy:n järjestelmien kautta. Paperitehtaan jätevesistä otetaan maanantaista perjantaihin vuorokauden (viikonloppuna 3vrk:n) mittaiset kokoomanäytteet, joista määritetään jäteveden sisältämä kiintoaineen määrä, ph, sähkönjohtavuus. Jätevedestä mitataan kuukausittain vuorokausinäytteistä kootusta kokoomanäytteestä biologinen (BOD 7atu ) ja kemiallinen hapenkulutus (COD Cr ), kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Neljännesvuosittain jätevedestä mitataan liuennut orgaaninen hiili (DOC) ja kerran viikossa mitataan Jujo Thermal Oy:n jäteveden sisältämä bisfenoli-a -kemikaalin pitoisuus, mikä määritetään myös JVP-Eura Oy:n puhdistamolta lähtevästä jätevedestä. Jäteveden määrää seurataan jatkuvatoimisin määrämittarein. Osa tehtaan toiminnasta syntyvästä kiinteästä jätteestä poltetaan viereisessä voimalaitoksessa. Erilaisia jätejakeita kerätään kierrätettäväksi, mukaan lukien hylätty paperi, mitä ei voida käyttää uudelleen raaka-aineena paperin valmistuksessa. Hallavaaran kaatopaikalle vietävän tavanomaisen jätteen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

15 15 Tuotanto ja prosessit Muutokset lainvoimaisen ympäristöluvan jälkeen Paperikoneet Maalarinteipin pohjapaperin tuotantomäärä on pysynyt vakaana t/a. Tuotantokapasiteetti on noin t/a. Paperikone 4 (PK4) ja pituusleikkuri 4 (PL4) muodostavat Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan. PK4:n kapasiteetti on noin tonnia vuodessa. Toiminnallisesti PK4 on rinnastettavissa Jujo Thermal Oy:n paperikoneisiin. Raaka-aineiden ja jätevesien käsittelyn laitteet ovat samat kuin Jujo Thermal Oy:llä. Erityispiirteenä PK4:llä on paperin värjääminen. PK4:llä paperia ei päällystetä. Kuvassa keltaisella kuvatut prosessit kuuluvat Ahlstrom Tampere Oy:lle.

16 16 Tehdashallissa on myös seuraavat Jujo Thermal Oy:n paperi- ja päällystyskoneet, joille Jujo Thermal on hakenut ympäristölupaa erikseen: - Paperikone 1 (PK1), jolla valmistetaan tarrapapereita, märkäliimattavia etikettipapereita ja lämpöherkän paperin pohjapaperia. - Paperikone 2 (PK2), jolla valmistetaan lämpöherkän paperin pohjapaperia. Paperi päällystetään paperikoneella yleensä kerran. - Päällystyskoneet 3 ja 4 (PÄK3 ja PÄK4). Tuotantomäärät Hakemuksessa on esitetty Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan tuotantomäärät vuosina seuraavasti: Tuotanto vuosina (t) Krepatut erikoispaperit Tuotanto Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan paperikone 4:n (PK4) paperin pääraaka-aineena ovat havupuusta tehty sulfaattiselluloosa ja massa- ja märkälujaliimat. Tuotannossa käytetään lisäksi värejä ja biosideja. Kaikki raaka-aineet tuodaan tehtaalle maantiekuljetuksin. Kuidut kuidutetaan ja pumpataan jauhatuksen kautta paperikoneen sekoitussäiliöön ja sieltä edelleen pumpuilla konesäiliöön ja paperikoneen perälaatikolle. Kuituvesilietteen täyteaineet ja apuaineet annostellaan sekoitussäiliön jälkeen lyhyenkierron eri vaiheissa. Perälaatikolta kuituvesiliete syötetään märkäviiralle massarainaksi. Suurin osa massarainasta on vettä, jota kuivatetaan viira-, puristin- ja kuivatusosalla. Viiraosalla suurin osa vedestä poistuu suotautumalla. Puristinosalla massaraina kulkee pyörivien telojen välistä, jotka puristavat vettä pois huopiin. Puristinosan jälkeen massarainassa jäljellä olevaa vettä haihdutetaan kuivatusosassa höyryllä kuumennettujen sylinterien avulla. Asiakkaille lähetettävät rullat rullataan pituusleikkurilla 4 (PL4) ja rullat pakataan joko lava- tai rullapakkauksiin. Tehtaalla käytettävä höyry tulee Fortum Power and Heat Oy:n Kauttuan voimalaitokselta putkea pitkin. Sähkö johdetaan 110 kv:n runkolinjasta Fortumin voimalaitoksen alueella sijaitsevan kytkinkentän kautta paperitehtaalle.

17 Kemikaali CAS numero Luokitus ja lausekkeet Prosessissa ja varastossa (t) käyttö (t/a) Tuotteeseen (%) Vesiin (%) Ilmaan (%) Jätteeseen (%) 17 Raaka-aineiden ja kemikaalien käyttö sekä varastointi Paperin valmistuksessa ja päällysteiden valmistuksessa käytetään mm. seuraavia raaka-aineita ja kemikaaleja: Pääraaka-aineena on valkaistu sellu. Valmistuksessa käytetään myös mm. alkyydiketeenidimeeriliimaa (AKD-liima). Sellupaalit tuodaan rekoilla tehtaalle. Paalit puretaan ja hajotetaan kuiduiksi veteen pulpperissa. Sieltä kuituliete kulkee jauhatuksen kautta paperikoneen sekoitussäiliöön, jossa kuituvesilietteeseen sekoitetaan muut paperin valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet. Seos pumpataan paperikoneen perälaatikon kautta viiralle massarainaksi. Biosidi ( C,R34-20/22-1,2 1, /43-52/53; Lipeä, natriumhydroksidi C, R Diallyylidimetyyliammoniumkloridi, homopolymeeri Märkälujaliima Adipiinihappo-dietyleenitriamiiniepikloorihydriinipolymeeri, % R52/53; H N, R51/53 Aq.chronic 3, H411, H ) Käyttö sallittu paperiteollisuudessa Turvatekniikan keskuksen päätöksellä (Tukes 7104/713/2012) Hakemuksessa esitetyt tuotannossa käytetyt raaka-aineet ja kemikaalit vuosina ovat tiivistetysti esitettynä seuraavat: CAS Luokitus Kemikaalin käyttömäärät vuosittain (t/a) Selluloosa Värit Josta luokiteltu R52/53 0,02 0,04 0,12 atsometallikompleksiväriyhdiste Märkälujaliimat R52/ Talkki Tärkkelys Muut sideaineet ; (kuten CMC, ; lateksit, PVA) Optiset värinkirkasteet <10 <10 <10 Biosidit C,R34-20/22-42/ /53 Muut kemikaalit

18 18 Selluloosa varastoidaan tehtaan kaakkoissiivessä olevassa massavarastossa. Limantorjunta-aineita käsitellään litran konteissa, jotka varastoidaan allastettuina mahdollisten vuotojen varalta. Vuototapauksessa päästöt kanaaliin pyritään ohjaamaan varoaltaille. Varoaltailla voidaan ryhtyä erikoistoimiin ja esim. käsitellä vuoto lipeällä ennen puhdistamolle johtamista. Liimojen varastot ovat yhteiset Jujo Thermal Oy:n kanssa. Massaliimojen varastointi tapahtuu 3 x 10 m 3 :n säiliöissä ja markälujaliimojen kahdessa ( m 3 ) säiliössä. Käyttämänsä rikkihapon, polyalumiinikloridin (PAC) ja lipeän Ahlstrom Tampere Oy ostaa Jujo Thermal Oy:n säiliöistä. Nestemäiset raaka-aineet, kemikaalit ja polttonesteet varastoidaan pääsääntöisesti tehdasrakennuksen sisäpuolella lähellä käyttökohdetta. Varastosäiliöt on pääsääntöisesti allastettu (rikkihappo-, lipeä- ja polyalumiinikloridisäiliöt). Kemikaalikontit ovat pääsääntöisesti varustettu turva-altailla (biosidit, värit sekä emäs- ja happopohjaiset pesuaineet). Yksittäiset mahdolliset vuodot ohjautuvat tehtaan kanaaleihin. Raaka-aineiden, kemikaalien ja tuotteiden lastaussillat ja purkupaikat sijaitsevat päällystetyllä pihaalueella. Piha-alueen sadevedet on viemäröity öljynerottimien kautta. Tehtaan lastauslaiturien viereiset kaivot on liitetty tehtaan jätevesijärjestelmään. Massavaraston vieressä on 2,7 m 3 :n dieselpolttoainesäiliö, joka on asianmukaisesti allastettu ja varustettu ylitäytönestimellä. Säiliö on sijoitettu 5 metrin päähän tehdasrakennuksen seinästä ja sen oikea käyttö on varmistettu lukituksella. Energiantuotanto Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalla ei ole omaa energiantuotantoa. Polttoaineiden käyttö Veden hankinta ja viemäröinti Veden hankinta Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaalla ei käytetä trukkien käyttämän diesel-polttoaineen lisäksi muita polttoaineita. Tehtaan käyttämä vesi ostetaan Jujo Thermal Oy:ltä, joka ottaa veden Pyhäjärvestä laskevasta Eurajoesta ja käsittelee sen kemiallisessa, flotaatioon perustuvassa, puhdistuslaitteessa ja sen jälkeen hiekkasuodattimilla. Flotaatiossa erotettu humus (pinta- ja pohjaliete, yhteensä noin 300 kg/d) johdetaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle ja hiekkasuodatuksen huuhteluvedet (kiintoainetta noin 6 12 kg/d) johdetaan määrämittauksen kautta takaisin jokeen.

19 19 Veden käyttö Paperin valmistusprosessissa käytetään runsaasti vettä. Eniten vettä käytetään paperikoneiden puristin- ja viiraosan pesu- ja voitelusuihkuilla. Toiseksi suurimman jakeen muodostavat lähinnä paperikoneiden tiiviste- ja jäähdytysvedet, kuten esim. imupumppujen tiivistevedet. Viiraosan massarainasta erottuva vesi esiselkeytetään flotaatioselkeyttimellä. Selkeyttimen liete palautetaan paperin raaka-aineeksi ja kirkaste käytetään uudelleen imupumppujen tiivistevetenä ja viiraosan suihkuvetenä. Ylimääräinen kirkaste johdetaan jätevesilaitokselle käsittelyä varten samoin kuin imupumpuilta poistuva tiivistevesi. Hakemuksessa esitetyn mukaisesti Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan vesitase vuosina on ollut seuraava: Vesitase (1000 m 3 ) Vesi sisään Raakavesi Eurajoesta Talousvesi Euran kunnalta 3,1 1,4 2,9 2,3 3,5 3,9 Raaka-aineiden mukana 1,0 1,3 1,3 1,2 1,5 1,5 Vesi ulos Jätevesi JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle Haihtuma Paperin mukana 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 Jäähdytysvesi Eurajokeen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saniteettivesi 1,5 1,4 0,9 0,7 0,4 0,7 Viemäröinti Liikenne ja liikennejärjestelyt Jätevedet on käsitelty JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolla keväästä 2004 alkaen, jonne ne johdetaan Jujo Thermal Oy:n järjestelmien kautta. Jujo Thermal Oy tasoittaa JVP-Eura Oy:lle menevää jätevesikuormitusta kahdella pystyselkeytysaltaalla, A- ja B-allas. Nämä toimivat myös varoaltaina. Poikkeustilanteissa paperitehtailla on tekninen mahdollisuus johtaa jätevettä myös suoraan Eurajokeen. Riskinarvioinnin mukaan tällaisia poikkeustilanteita on harvoin, sillä paperitehtaiden jätevedet voidaan JVP-Eura Oy:n häiriötilanteessa ohittaa puhdistamolla ja johtaa Eurajokeen puhdistamoyhtiön purkuputken kautta. Poikkeustilanteita voi liittyä siirtoviemärin ennakoimattomiin häiriötilanteisiin. Nykyinen puhdistamo pidetään poikkeustilanteiden vuoksi toimintakuntoisena. Tehdasalueella käy vuoden aikana kuorma-, säiliö-, paketti- ja henkilöautoja yhteensä noin kertaa. Liikenne tapahtuu pääosin arkipäivisin ja koostuu raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden kuljetuksesta sekä henkilöautoliikenteestä. Arkipäivisin tehdasalueella liikennöi noin 80 autoa päivässä. Ahlstrom Tampere Oy:n osuus liikenteestä vastaa tuotannon osuutta.

20 20 Ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset Kuormitus vesiin ja viemäriin Paperitehtaan jätevedet johdetaan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tehtaalta lähtevistä puhdistamattomista jätevesistä mitataan päivittäin otettavasta kokoomanäytteestä kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, BOD 7, COD Cr, DOC, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Jäteveden määrää seurataan magneettisen määrämittarin lukemien perusteella. Mittaukset tehdään kolmesta eri jätevesijakeesta: Jujo Thermal Oy:n PK1-linja ja PK2- linja sekä Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan PK4. Jujo Thermal Oy:n PK1 -linjan näyte sisältää myös Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan tehtaan jätevedet (PK4). Tehtaalta viemäröitävien jätevesien ph:ta voidaan säätää hiilidioksidia käyttäen. Rikkihappoa ei tähän tarkoitukseen tällä hetkellä käytetä. Tehtaalta lähteville jätevesille ei ole ympäristöluvassa asetettu erityisiä vaatimustasoja minkään mitattavan ominaisuuden suhteen. Jujo Thermal Oy on asettanut vuosittain omia tavoitteita jäteveden ja kiintoaineen määrälle. Jätevesien mittaustuloksissa perinteisten jätevesiparametrien osalta ei ole todettavissa suuria muutoksia. Paperitehtaan jätevedet on marraskuusta 2008 alkaen johdettu puhdistamon esiselkeytysaltaaseen. Esiselkeytyksessä jäteveden kiintoaine saostetaan polymeeriä käyttäen ja saostunut kiintoaine poistetaan lingolla. Mittaustulosten perusteella jäteveden kiintoaineesta saadaan normaalisti poistettua yli 90 %. Paperitehtaalta lähtevästä jätevedestä tehtyjen mittausten perusteella % kiintoaineesta on epäorgaanista ainetta. Parametri Kuormitus jätevesiyhtiön puhdistamolle Jäteveden määrä (1000 m 3 /a) Kiintoaine (t/a) COD Cr (t/a) BOD 7 (t/a) Kokonaisfosfori (kg/a) Kokonaistyppi (kg/a) Jätevesien yleinen käsittelytulos jätevesiyhtiön jätevedenpuhdistamolla Puhdistamolta lähtevälle puhdistetulle jätevedelle on asetettu vaatimukset JVP-Eura Oy:n ympäristöluvassa. Jätevedenpuhdistamolla tapahtuneen käsittelyn tehokkuutta ei pysty täysin arvioimaan JVP-Eura Oy:llä tapahtuneiden ohitusten ja JVP-Eura Oy:n kuormitusraportoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Paperiteollisuuden jätevesiä ei puhdistamolta ole ohijuoksutettu.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 25/2012/1 Dnro ISAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Varkaus

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 ASIA HAKIJA Alumiiniteollisuuden pursotuslaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli.

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 55/2011/1 Dnro ISAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot