SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 139"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA klo 16:30-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI ILMOITUSASIAT LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 69 PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMA- JA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 70 PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUS- HALLIN LAAJENNUS 71 LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLU- PAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 72 KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORA- KENNUS/VERSTAS 73 RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RA- KENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 74 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTI- LAKSI 75 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKEN- NUKSEKSI 76 LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HAAVISTON SORA OY:N YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS KIINTEISTÖN KETTUSAARI JÄTEVESIEN JOHTAMINEN EURAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TUTKIMUSLU- PAHAKEMUS, LUPAHAKEMUS VESIJOHDON SIJOITTAMI- SEEN JA LUPAHAKEMUS ALOITTAA TYÖT MUUTOKSEN- HAUSTA HUOLIMATTA 81 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSHANKE PYHÄJÄRVISEUDULLA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KATSELMUS PANELIAN METSÄSTYSSEURA RY:N AMPUMARADAN 196

2 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ YMPÄRISTÖLUPA

3 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nurmi Veikko 16:30-19:37 Puheenjohtaja Peltola Kaisa-Kerttu 16:30-19:37 Varapuheenjohtaja Henriksson Seppo 16:30-19:37 Jäsen Isotalo Jouni 16:30-17:05 Jäsen Lammela Kalle 16:30-19:37 Jäsen Markkula Maarit 16:30-19:37 Jäsen Mäki Eero 16:30-19:37 Varajäsen Muuvilan Sulin Teuvo 16:30-19:37 Jäsen Tommila Sirkku 16:30-19:37 Jäsen Varjonen Seppo 16:30-19:37 Jäsen Reko Jukka 16:30-19:37 Ympäristöpäällikkö Vainio Mika 16:30-17:35 Rakennustarkastaja Sjövall Olli 16:30-17:05 Terveysvalvonnan johtaja Taimi Olli 16:30-19:37 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Muuvila Sanna Jäsen Thessler Johanna Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 65-83, sivut ALLEKIRJOITUKSET Veikko Nurmi puheenjohtaja Olli Taimi pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastajiksi valittiin Kaisa-Kerttu Peltola ja Seppo Varjonen. Kaisa-Kerttu Peltola Seppo Varjonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Huittisten kaupungintalo ja kunnanvirastot, Eura, Köyliö ja Säkylä Pöytäkirjanpitäjä Olli Taimi

4 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA 216/62/623/ /62/623/ /62/623/ /62/623/2005 PJSYMPLK Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin uimakauden alkua kunnan yleisistä uimarannoista, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008) soveltamisalaan. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava näiden uimarantojen laatua säännöllisin väliajoin tehtävin tutkimuksin. Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavia tietoja, mm. näytteiden tulokset, tarvittaessa ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi, tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, uimarannan omistajan ja terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta. ympäristötoimiston alueella on haettu viranomaisnäytteitä edellisinä vuosina seuraa vilta 21 uimarannalta: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Mäkelän ranta, Eurajoki, Kiukainen Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmiinjärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Röhöranta, Pyhäjärvi, Säkylä Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Ympäristölautakunta asettaa ehdotetun uima rantaluettelon nähtäville Py-

5 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ häjärviseudun ym päristötoimiston ja yhteistoi minta-alueen kuntien verkkosivuille sekä ilmoi tustaululle yleisön kommen toitavaksi. Terveydensuojeluviranomainen laatii vuoden 2011 uimaranta luettelon rannan haltijoiden/omistajien, yleisön kommenttien sekä muiden mahdollisten tietojen perusteella ennen uima kauden alkua. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 65 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Uimarantaluettelo on ollut nähtävillä ja kommentoitavana ollut nähtävillä kuntien il moitustaululla ja kotisivuilla. Perus tuen tietoihin ja kommentteihin uimaran tojen ylläpitäjiltä, omistajilta, yleisöl tä sekä tarkastuksissa tehtyihin havain toihin on laadittu uimarantaluettelo hyväksyttäväksi. Näh tävillä olleesta ui marantaluettelosta uimarannan omistajat ehdottivat pois tetta vaksi Mä ke län uimarannan, Eura, ja Röhörannan, Säkylä. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: hyväksyy pieniksi yleisiksi uima rannoiksi seuraavan ui marantaluettelon: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Kotkanniemi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmijärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Käydyn keskustelun aikana Maarit Markkula esitti Kalle Lammelan kannat ta ma na seu raa vaa: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee vielä tarkentaa lisäselvityksin ainakin

6 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Mäkelän rannan osalta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen, jossa hän totesi, et tä käsitte lyn pohjana olevasta terveysvalvonnan johtajan esi tyk ses tä oli teh ty poikkeava esitys, jota oli kan natettu, si ten tulee ää nes tää. Se los tus hy väk syttiin. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, äänestysesitys hyväksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin terveysvalvonnan johtajan te kemän esityksen puolesta 0 ääntä ja Markkulan te ke män esi tyk sen puo lesta annettiin 10 ääntä (Nurmi, Henriksson, Lamme la, Markkula, Mäki, Peltola, Sulin, Tommila, Varjonen, Isotalo). Pu heenjoh ta ja ju listi ym pä ristö lauta kun nan päät tä neen edel lä ole van pe rus teella hy väk syä Markkulan ko. asiassa te ke män esityk sen. Päätös: Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee tarkentaa lisäselvityksin ainakin Mäkelän rannan osalta. ======

7 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 77/62/621/2008 PJSYMPLK 66 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Suomen Tuorekala Oy, Neitsytpolku 1, Kauttua, on tehnyt ilmoituksen ensisaapumistoiminnan aloittamiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle elintarvikelain (23/2006) ja maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta an taman asetuksen (118/2006) mukaisesti. Ilmoitus on päivätty Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on lähettänyt ilmoituksen ja toimijan omavalvontasuunnitelman ympäristötoimistoon tiedoksi ja omavalvontasuunnitelman arvioimiseksi ja hyväksyntää varten. Suomen Tuorekala Oy:n ensisaapumistoiminnan laatu on eläimistä saatavien elintarvikkeiden vas taanotto. Vastaanotettavan elintarvikelaji on pääluokaltaan tuoreet ja pa kastetut kalastustuotteet. Omavalvontasuunnitelman mukaan mukaan maahantuotava kalastustuote on luomukasvatettua merilohta. Arvioitu vastaanottomäärä on kg vuodessa ja arvioitu vastaanottotiheys on 12 kertaa vuodessa. Omavalvontasuunnitelma on tarkastettu ympäristötoimistossa. Omavalvontasuunni telmassa todettiin puutteita koskien erityisesti seuraavia osioita: omaval vontanäytteenotto, vastaanottotarkastuksen sisältö, ilmoitukset viranomai sille poikkeustapauksissa ja ohjeistus kirjanpidon sisällöstä. Lisäksi oma valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon luomuelintarvikkeita koske vat erityisvaatimukset. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Päätös: hyväksyy liitteenä olevan Suomen Tuorekala Oy:n, Neitsytpolku 1, Kauttua, omavalvontasuunnitelman hakemuksesta poiketen ehdollisesti siten, että lopullinen hyväksyntä voidaan myöntää, jos täydennetty omavalvontasuunnitelma neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Toiminta voidaan aloittaa tehdyn päätöksen jälkeen. Esityksen mukaan. ======

8 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ILMOITUSASIAT PJSYMPLK 67 ympäristölautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat: HALLINTO Köyliön kunnanhallitus, : Eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra lukien. Köyliön kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontatehtävien järjestäminen. Euran kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontateh tävien järjestäminen. Säkylän kunnanvaltuusto, : Muutokset vuoden 2010 talousarvioon : Hallintosäännön muuttaminen : Kunnaneläinlääkärin valvonta tehtävien järjestäminen. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, yhtymähallitus, : Säkylän kunnan ympäristölautakunnan kanssa tehdyn valvontaeläinlääkärisopimuksen muutos : Valvontaeläinlääkärin viran julistaminen haettavaksi RAKENNUSVALVONTA Turun hallinto-oikeus, Dnro 00183/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Turun hallinto-oikeus, Dnro 01372/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Säkylän kunnanhallitus, lausuntopyyntö : Iso-Vimman asemakaavan muutos. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Dnro ESAVI/346/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuoje lu lain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ojala, Huittinen Dnro ESAVI/522/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, BroiCo Oy, Huittinen , Dnro ESAVI/692/04.08/2010: Lausuntopyyntö, Köyliön kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat mää räykset, Köyliö. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Dnro LSA- VI/647/ /2011: elintarvikevalvonnan auditointi. Evira, Dnro 732/0950/2011: Laitoksen tarkastuspyyntö, Lihajalos te Kor pela Oy Dnro 1547/0505/2011: Eläinlääkäritodistukset Venäjän vientiä

9 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ varten Dnro 1027/0510/2011: Lintuinfluenssakartoitus Dnro 3523/0401/2010: Hunajan vierasainevalvontaohjelmaan liittyvät tutkimustodistukset. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, talousvesitutkimukset: kpl kpl kpl Sastamalan perusturvakuntayhtymä, uimavesitutkimukset: kpl Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, talousvesitutkimus: kpl Rauman ympäristölaboratorio, vesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, uimavesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, elintarviketutkimukset: kpl kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, hygieniatutkimukset: kpl Rauman ympäristölaboratorio, ilmatutkimukset: kpl kpl kpl kpl Talousvesiraportit 2010: Eura, Huittinen ja Säkylä. Terveysvalvonnan johtaja: , tarkastuskertomus 1 kpl Terveystarkastajat: , tarkastuskertomus 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastus- ja mittauspöytäkirja 1 kpl , lausunto 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastuskertomus 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELU Vaasan hallinto-oikeus, Dnro 02243/10/5201 ja 02244/10/5201:

10 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös valitukseen vesitalousasiassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Dnro ESA- VI/156/04.08/2010: Päätös, Puolustusvoimien Porin Prikaatin Säkylän Huovinrinteelle perus tettavan panssariajoneuvo- ja sinkoammuntapaikan toimintaa koskeva ym päristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutok senhausta huolimatta, Säkylä. Suomen Kuntaliitto, : Lausuntopyyntö, ampumaratojen ympäris tönsuojeluopas. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Dnro VARELY/54/07.02/2011: Lausuntopyyntö merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseh dotuksista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella : Turvesuon kuivatukseen liittyvien olosuhteiden ja vesienkäsittelyrakenteiden tarkastaminen maastotarkastuksella VARELY/33/07.02/2011: Lausunto peruskuivatustoiminnan tukemisesta. Apetit Pakaste Oy, : Talousveteen liittyvien riskien vähentäminen yhteistoimintaa kehittämällä. Jujo Thermal Oy, : Kauttuan paperitehtaan ympäristömelun vähentämissuunnitelma. Pintos Oy, : Vastine käyntiin Lännen Tehtaat Oyj: Jätemäärien vuosiseuranta, Lännen Tehtaat Oyj elin tarvikkeiden valmistuksen ja Lännen Teollisuusalueen Kaatopaikan Seu ranta- ja tarkkailuraportti vuonna Pöyry Finland Oy, : Vapo Oy Energia, Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna WSP Finland Oy, : Seurantaraportti 6, pohjaveden suojapumppaus ja hiilivetypitoisuuksien seuranta 2010, Salmisen taloyhtymä. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, : JVP Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 3/2011, : Eurajoensalmen tarkkailututkimus maaliskuussa : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 4/2011, : Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tutkimus 4/2011, Amcor Flexibles Kauttua, : Amcorin puhdistustulos vk 16. Kokemäen kaupunki, ympäristösihteeri, : Valvontailmoituk sen vas taanotto ja käsittely.

11 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristöpäällikkö: , kehotus, Euran keskusampumaradan toiminta , selvityspyyntö rakennusten viemäröinnistä ja jätevesien käsittelystä. Ympäristötarkastaja: , maa-ainesten ottoon liittyvä valvontapöytäkirja , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , jätteiden polttaminen teollisuuskiinteistöllä 2kpl Maisematyölupien tarveharkinta: , Peltonen , Mäkinen , Salonen , Nummela , Juusela , Kotaja , Raittinen , Puhosrannantien varsi , Mäkelä , Kosonen , Jylenki , Väisänen , Raittinen , Lahtinen , Karjalainen , Santala , Väinölä Ympäristöpäällikkö: Päätös: Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi. Esityksen mukaan. ======

12 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 139/63/631/2011 PJSYMPLK 68 Heikki ja Maila Varho hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseen Säkylän kunnan Vähäsäkylän kylään. Hakemus ja esitys lausunnoksi on esityslistan liitteenä. Päätöksen asiassa tekee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 1. ======

13 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMAJA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 146/63/631/2011 PJSYMPLK 69 Petri Helander hakee poikkeamislupaa vierasmaja-varastorakennuksen ja kasvihuoneen rakentamiseen Euran kunnan Kauttuan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 2. ======

14 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUSHALLIN LAAJENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 70 Pintos Oy hakee rakennuslupaa teollisuushallin laajennukseen langan kuivaustilalla Euran kunnan Sorkkisten kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 3. ======

15 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 225/63/632/2005 PJSYMPLK 71 Lounaskahvila Sari ja Juha Ylitalo Ay hakee rakennuslupaa kahvila-lounasravintolalle Euran kunnan Kirkonkylän kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 4. ======

16 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORAKENNUS/VERSTAS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 72 Kauruu Oy hakee rakennuslupaa tuotanto/verstasrakennuksen rakentamiseen Euran kunnan Panelian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 5. ======

17 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 73 Raine Raitanen hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa asuinrakennuksen rakentamiseen Köyliön kunnan Karhian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 6. ======

18 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTILAKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 74 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa puutarhamyymälän muuttamiseksi majoitustilaksi (kesämajoitus max 50 henkilöä, pannuhuoneen muutos keittiöksi) Köyliön kunnan Kepolan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 7. ======

19 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKENNUKSEKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 75 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa kasvihuoneen muuttamiseksi varastorakennukseksi vaihtamalla muovikatteen tilalle peltikate ja asfaltoimalla lattian Köyliön kunnan Kepolan kylässä. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 8. ======

20 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN PJSYMPLK 76 Lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaiselle viranomaiselle ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintosäännön 18 :n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Muilta osin kunnanhallitus määrää, miten ilmoitus on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännön ja 34 :issä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esi mie hen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Em. viranhaltijan ratkaistavaksi siirretyt lupa- ym. asiat, joita ei voi ottaa toimielimen käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin tiedoksi ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltija päätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa. Ympäristöpäällikkö: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seu raa vat vi ran hal ti ja pää tök set: TOIMIELIMELLE MÄÄRÄTTY RATKAISUVALTA, JOKA ON DE LE GOI TU VIRANHALTIJOILLE Ympäristöpäällikkö 1 Kauttuan Ruukin kulttuurihistoriallinen yhdistys ry:n ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Ympäristötarkastaja j 5 Markku Anttilan maisematyölupa

21 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennustarkastaja Eura 36 Reijo Lähteenmäen rakennuslupa 37 Ari Pinomäen rakennuslupa 38 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 39 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 40 Tarja Brügmannin rakennuslupa 41 Janne Pohjalaisen toimenpidelupa 42 Janne Pohjalaisen ja Emmi Lahtisen rakennuslupa 43 Neste Markkinointi Oy:n toimenpidelupa 44 Maire Kantolan toimenpidelupa 45 Pertti Salosen rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 46 Hannu ja Tuula Uotilan rakennuslupa 47 Marko Kuivasen toimenpidelupa 48 Marjut ja Juha Hakalan rakennuslupa 49 Anna-Mari Pihlajan rakennuslupa 50 Reijo Salmisen muutospiirustusten hyväksyminen 51 Juha-Pekka Salomaan rakennuslupa 52 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 53 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 54 Hannu Ruokosen rakennuslupa 55 Susanna Junnilan rakennuslupa 56 Marjaana ja Petri Soinin muutospiirustusten hyväksyminen 57 Petri Salon rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 58 A. Ahlström Osakeyhtiön toimenpidelupa 59 Jussi ja Johanna Löppösen rakennuslupa 60 Kari Kallin muutospiirustusten hyväksyminen 61 Juha Salosen rakennuslupa 62 Jari Jokisen rakennuslupa 63 Mikko Salmion rakennuslupa 64 Lammela Oy:n toimenpidelupa 65 Tuire Jaakkolan muutospiirustusten hyväksyminen 66 Kaarina Uusitalon muutospiirustusten hyväksyminen Köyliö 8 Tommi Hämäläisen rakennuslupa 9 Olli ja Leena Laihoniemen rakennuslupa 10 Timo Tuomisen toimenpidelupa 11 Timo Orren muutospiirustusten hyväksyminen 12 Vuorenmaan VPK:n muutospiirustusten hyväksyminen 13 Jukka Nuton rakennuslupa 14 Pasi Vilavuon luvan voimassaoloajan jatkaminen 15 Jari Eskolan rakennuslupa 16 Ari Jalosen muutospiirustusten hyväksyminen 17 Tuija ja Jari Laaksosen toimenpidelupa Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukais ta otto-oikeuttaan. Päätös: Esityksen mukaan. ======

22 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 32/64/640/2011 PJSYMPLK Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Ympäristönsuojelulakia (86/2000) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen toimintaan, jonka päästöistä aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntä miseen tai kä sittelyyn. Ympäristönsuojelulain lisäksi on muutakin lainsää däntöä, joka koskee ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä on säädetty muun muassa terveydensuoje lulaissa, maan käyttö- ja rakennuslaissa, kemikaalilaissa ja maa-aineslais sa. Esimerkiksi jakeluaseman ympäristölupapäätöksessä voidaan ympäris tönsuojelulain nojalla tarvittaessa antaa tiukempiakin lupamääräyksiä kuin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä vaarallisten kemikaalien kä sittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998). Keskeinen asema ympäristönsuojelulain täytäntöönpanossa on ympäristönsuojelulain nojalla annetta villa asetuksilla ja valtioneuvoston päätöksillä. Lainsäädännön täydentämi seksi kunnilla on ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olo suhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoi tusvelvollista toimintaa taikka puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuo jelumääräykset hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto jokaisen kunnan osalta erikseen. Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten käyttöönottoa kunnissa ei tähän asti ole katsottu tarpeelliseksi, koska paikalliset olosuhteet on voitu ottaa riittäväs sä määrin huomioon lain ja asetusten nojalla. Ympäristönsuojelulakia ha ja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimusten osalta ollaan nyt todennäköi sesti muuttamassa. Jos säädökset etenevät siten, kuin ympäristövaliokun ta ja ympäristöministeriö ovat hahmotelleet, lievenee jätevesien käsittely vaatimukset tähän asti voimassa olleeseen asetukseen (542/2003) verrat tuna. Kunta voisi kuitenkin ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tähän asti käytössä olleiden hieman tiukempien vaatimusten soveltamisesta ran ta-alueilla ja pohjavesialueilla. Ympäristönsuojelumääräyksiin voidaan si sällyttää muitakin, kuin jätevesien käsittelyä koskevia kunnallisia määräyk siä. Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää, että ympäristötoimisto voi aloittaa työn ympäristön suojelumääräysten laatimiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kuntiin. Päätös: Esityksen mukaan.

23 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ====== PJSYMPLK Lain mukaan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea: 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella; 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maa han, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan; 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä 7) vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu ympäristötoimistossa mm. kuntaliiton ohjeistuksen ja muissa kunnissa käytössä olevien määräysten pohjalta. Jätevesiasioita koskevissa määräyksissä on lainsäädännön perustelujen nojalla määrätty eri alueille eri vaatimustasoja sen mukaan, kuinka herkkä alue (pohjavesi alueet ja ranta-alueet) pilaantumisen kannalta on. Herkkien alueiden mää rittelyyn on vaikuttanut maankäyttö, mm. vakinaisen ja vapaa-ajan asutuk sen määrä ranta-alueilla, sekä vesistöjen nykytila. Ympäristönsuojelumääräykset (ehdotus ) on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuo jelumääräyksiä koskevan luonnoksen nähtäville kuuluttamalla valmisteilla olevista ympäristönsuoje lumääräyksistä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla sekä Alasatakunta-lehdessä. Asianosaisilla on hallintolain 34 :n perusteella ti laisuus esittää mielipide tai kannanotto asiassa. Ympäristölautakunta varaa ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tilaisuuden lausunnon antamiseen ympäris-

24 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ tönsuojelumääräyksistä. Mah dollinen lausunto on toimitettava ympäristölautakunnalle mennessä. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 77 Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on kuulutettu Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla kolmen viikon ajan Ehdotus on ollut nähtävillä myös ympäristötoimiston nettisivuilla ja ehdotuksen nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Alasatakunta-lehdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan ympäristönsuojelumääräykset on kohdennettu oikein ei luvan- tai ilmoituksenvaraisiin toimintoihin ja otettu huomioon pai kalliset olosuhteet. ELY-keskus pitää määräysluonnoksia helposti ymmär rettävänä ja selkeänä. Lausunto on ympäristölautakunnan esityslistan liit teenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on saatu kannanotto Maataloustuottajien Säkylän yhdis tykseltä. Kannanottoon on liitetty MTK-Satakunnan huomioita. Kannanotto on ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotusta on muutettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella seuraa vasti: 4, Luokitellut I- ja II-luokan pohjavesialueet. Selvennykseen lisäys: "Jos jätevesi pohjavesialueilla käsitellään maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa, puhdistettu jätevesi ja ylivuotovesi on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle niin, että " 10, Betoni- ja tiilijätteen hyödyntämistä maanrakentamisessa koskevia määräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen tarkoittamalla tavalla. 28 Ympäristönsuojelumääräyksiin on lisätty kartta-aineistoa koskeva kohta. Kartta-aineistona käyte tään valtion ympäristöhallinnon päivittämiä pohjavesialue- ja valuma-alue karttoja, jotka ovat nähtävänä ympäristötoimistossa ja mm. www-osoittees sa Vesistömäärittely tehdään tulkinnanvaraisissa ti lanteissa tapauskohtaisesti asiaa koskevan muun päätöksenteon yhtey dessä ja päätöksentekoa tukeva kartta-aineisto hyväksytään tarvittaessa ympäristölautakunnassa. Muilta osin ELY-keskuksen lausunnossa esitettyjä seikkoja ei ole otettu huomioon seuraavin perus tein: 4 Vesikäymälän jätevedet eräillä ranta-alueilla. Uudis- ja korjausrakentamisen osalta ympäristön suojelumääräyksissä edellytetään umpisäiliötä 50 metrin etäisyydellä ve sistöstä Eurajoen ja Lapinjoen sekä Korpijärven valu-

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 11 Katsaus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen

Otsikko Sivu 11 Katsaus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 01.10.2012 klo 11:00-12:35 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Katsaus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: ympäristöpäällikkö Minna Sulander, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: ympäristöpäällikkö Minna Sulander, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 60 06.06.2013 Karkkilan kaupungin päivitetyt maa-ainesoton lupamääräykset 281/10.03.00.07/2013 Ympäristölautakunta 10.03.2011 28 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä puh. (09) 4258

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot