SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 139"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA klo 16:30-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI ILMOITUSASIAT LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 69 PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMA- JA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 70 PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUS- HALLIN LAAJENNUS 71 LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLU- PAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 72 KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORA- KENNUS/VERSTAS 73 RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RA- KENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 74 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTI- LAKSI 75 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKEN- NUKSEKSI 76 LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HAAVISTON SORA OY:N YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS KIINTEISTÖN KETTUSAARI JÄTEVESIEN JOHTAMINEN EURAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TUTKIMUSLU- PAHAKEMUS, LUPAHAKEMUS VESIJOHDON SIJOITTAMI- SEEN JA LUPAHAKEMUS ALOITTAA TYÖT MUUTOKSEN- HAUSTA HUOLIMATTA 81 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSHANKE PYHÄJÄRVISEUDULLA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KATSELMUS PANELIAN METSÄSTYSSEURA RY:N AMPUMARADAN 196

2 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ YMPÄRISTÖLUPA

3 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nurmi Veikko 16:30-19:37 Puheenjohtaja Peltola Kaisa-Kerttu 16:30-19:37 Varapuheenjohtaja Henriksson Seppo 16:30-19:37 Jäsen Isotalo Jouni 16:30-17:05 Jäsen Lammela Kalle 16:30-19:37 Jäsen Markkula Maarit 16:30-19:37 Jäsen Mäki Eero 16:30-19:37 Varajäsen Muuvilan Sulin Teuvo 16:30-19:37 Jäsen Tommila Sirkku 16:30-19:37 Jäsen Varjonen Seppo 16:30-19:37 Jäsen Reko Jukka 16:30-19:37 Ympäristöpäällikkö Vainio Mika 16:30-17:35 Rakennustarkastaja Sjövall Olli 16:30-17:05 Terveysvalvonnan johtaja Taimi Olli 16:30-19:37 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Muuvila Sanna Jäsen Thessler Johanna Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 65-83, sivut ALLEKIRJOITUKSET Veikko Nurmi puheenjohtaja Olli Taimi pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastajiksi valittiin Kaisa-Kerttu Peltola ja Seppo Varjonen. Kaisa-Kerttu Peltola Seppo Varjonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Huittisten kaupungintalo ja kunnanvirastot, Eura, Köyliö ja Säkylä Pöytäkirjanpitäjä Olli Taimi

4 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA 216/62/623/ /62/623/ /62/623/ /62/623/2005 PJSYMPLK Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin uimakauden alkua kunnan yleisistä uimarannoista, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008) soveltamisalaan. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava näiden uimarantojen laatua säännöllisin väliajoin tehtävin tutkimuksin. Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavia tietoja, mm. näytteiden tulokset, tarvittaessa ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi, tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, uimarannan omistajan ja terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta. ympäristötoimiston alueella on haettu viranomaisnäytteitä edellisinä vuosina seuraa vilta 21 uimarannalta: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Mäkelän ranta, Eurajoki, Kiukainen Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmiinjärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Röhöranta, Pyhäjärvi, Säkylä Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Ympäristölautakunta asettaa ehdotetun uima rantaluettelon nähtäville Py-

5 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ häjärviseudun ym päristötoimiston ja yhteistoi minta-alueen kuntien verkkosivuille sekä ilmoi tustaululle yleisön kommen toitavaksi. Terveydensuojeluviranomainen laatii vuoden 2011 uimaranta luettelon rannan haltijoiden/omistajien, yleisön kommenttien sekä muiden mahdollisten tietojen perusteella ennen uima kauden alkua. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 65 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Uimarantaluettelo on ollut nähtävillä ja kommentoitavana ollut nähtävillä kuntien il moitustaululla ja kotisivuilla. Perus tuen tietoihin ja kommentteihin uimaran tojen ylläpitäjiltä, omistajilta, yleisöl tä sekä tarkastuksissa tehtyihin havain toihin on laadittu uimarantaluettelo hyväksyttäväksi. Näh tävillä olleesta ui marantaluettelosta uimarannan omistajat ehdottivat pois tetta vaksi Mä ke län uimarannan, Eura, ja Röhörannan, Säkylä. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: hyväksyy pieniksi yleisiksi uima rannoiksi seuraavan ui marantaluettelon: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Kotkanniemi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmijärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Käydyn keskustelun aikana Maarit Markkula esitti Kalle Lammelan kannat ta ma na seu raa vaa: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee vielä tarkentaa lisäselvityksin ainakin

6 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Mäkelän rannan osalta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen, jossa hän totesi, et tä käsitte lyn pohjana olevasta terveysvalvonnan johtajan esi tyk ses tä oli teh ty poikkeava esitys, jota oli kan natettu, si ten tulee ää nes tää. Se los tus hy väk syttiin. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, äänestysesitys hyväksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin terveysvalvonnan johtajan te kemän esityksen puolesta 0 ääntä ja Markkulan te ke män esi tyk sen puo lesta annettiin 10 ääntä (Nurmi, Henriksson, Lamme la, Markkula, Mäki, Peltola, Sulin, Tommila, Varjonen, Isotalo). Pu heenjoh ta ja ju listi ym pä ristö lauta kun nan päät tä neen edel lä ole van pe rus teella hy väk syä Markkulan ko. asiassa te ke män esityk sen. Päätös: Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee tarkentaa lisäselvityksin ainakin Mäkelän rannan osalta. ======

7 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 77/62/621/2008 PJSYMPLK 66 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Suomen Tuorekala Oy, Neitsytpolku 1, Kauttua, on tehnyt ilmoituksen ensisaapumistoiminnan aloittamiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle elintarvikelain (23/2006) ja maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta an taman asetuksen (118/2006) mukaisesti. Ilmoitus on päivätty Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on lähettänyt ilmoituksen ja toimijan omavalvontasuunnitelman ympäristötoimistoon tiedoksi ja omavalvontasuunnitelman arvioimiseksi ja hyväksyntää varten. Suomen Tuorekala Oy:n ensisaapumistoiminnan laatu on eläimistä saatavien elintarvikkeiden vas taanotto. Vastaanotettavan elintarvikelaji on pääluokaltaan tuoreet ja pa kastetut kalastustuotteet. Omavalvontasuunnitelman mukaan mukaan maahantuotava kalastustuote on luomukasvatettua merilohta. Arvioitu vastaanottomäärä on kg vuodessa ja arvioitu vastaanottotiheys on 12 kertaa vuodessa. Omavalvontasuunnitelma on tarkastettu ympäristötoimistossa. Omavalvontasuunni telmassa todettiin puutteita koskien erityisesti seuraavia osioita: omaval vontanäytteenotto, vastaanottotarkastuksen sisältö, ilmoitukset viranomai sille poikkeustapauksissa ja ohjeistus kirjanpidon sisällöstä. Lisäksi oma valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon luomuelintarvikkeita koske vat erityisvaatimukset. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Päätös: hyväksyy liitteenä olevan Suomen Tuorekala Oy:n, Neitsytpolku 1, Kauttua, omavalvontasuunnitelman hakemuksesta poiketen ehdollisesti siten, että lopullinen hyväksyntä voidaan myöntää, jos täydennetty omavalvontasuunnitelma neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Toiminta voidaan aloittaa tehdyn päätöksen jälkeen. Esityksen mukaan. ======

8 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ILMOITUSASIAT PJSYMPLK 67 ympäristölautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat: HALLINTO Köyliön kunnanhallitus, : Eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra lukien. Köyliön kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontatehtävien järjestäminen. Euran kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontateh tävien järjestäminen. Säkylän kunnanvaltuusto, : Muutokset vuoden 2010 talousarvioon : Hallintosäännön muuttaminen : Kunnaneläinlääkärin valvonta tehtävien järjestäminen. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, yhtymähallitus, : Säkylän kunnan ympäristölautakunnan kanssa tehdyn valvontaeläinlääkärisopimuksen muutos : Valvontaeläinlääkärin viran julistaminen haettavaksi RAKENNUSVALVONTA Turun hallinto-oikeus, Dnro 00183/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Turun hallinto-oikeus, Dnro 01372/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Säkylän kunnanhallitus, lausuntopyyntö : Iso-Vimman asemakaavan muutos. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Dnro ESAVI/346/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuoje lu lain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ojala, Huittinen Dnro ESAVI/522/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, BroiCo Oy, Huittinen , Dnro ESAVI/692/04.08/2010: Lausuntopyyntö, Köyliön kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat mää räykset, Köyliö. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Dnro LSA- VI/647/ /2011: elintarvikevalvonnan auditointi. Evira, Dnro 732/0950/2011: Laitoksen tarkastuspyyntö, Lihajalos te Kor pela Oy Dnro 1547/0505/2011: Eläinlääkäritodistukset Venäjän vientiä

9 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ varten Dnro 1027/0510/2011: Lintuinfluenssakartoitus Dnro 3523/0401/2010: Hunajan vierasainevalvontaohjelmaan liittyvät tutkimustodistukset. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, talousvesitutkimukset: kpl kpl kpl Sastamalan perusturvakuntayhtymä, uimavesitutkimukset: kpl Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, talousvesitutkimus: kpl Rauman ympäristölaboratorio, vesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, uimavesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, elintarviketutkimukset: kpl kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, hygieniatutkimukset: kpl Rauman ympäristölaboratorio, ilmatutkimukset: kpl kpl kpl kpl Talousvesiraportit 2010: Eura, Huittinen ja Säkylä. Terveysvalvonnan johtaja: , tarkastuskertomus 1 kpl Terveystarkastajat: , tarkastuskertomus 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastus- ja mittauspöytäkirja 1 kpl , lausunto 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastuskertomus 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELU Vaasan hallinto-oikeus, Dnro 02243/10/5201 ja 02244/10/5201:

10 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös valitukseen vesitalousasiassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Dnro ESA- VI/156/04.08/2010: Päätös, Puolustusvoimien Porin Prikaatin Säkylän Huovinrinteelle perus tettavan panssariajoneuvo- ja sinkoammuntapaikan toimintaa koskeva ym päristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutok senhausta huolimatta, Säkylä. Suomen Kuntaliitto, : Lausuntopyyntö, ampumaratojen ympäris tönsuojeluopas. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Dnro VARELY/54/07.02/2011: Lausuntopyyntö merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseh dotuksista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella : Turvesuon kuivatukseen liittyvien olosuhteiden ja vesienkäsittelyrakenteiden tarkastaminen maastotarkastuksella VARELY/33/07.02/2011: Lausunto peruskuivatustoiminnan tukemisesta. Apetit Pakaste Oy, : Talousveteen liittyvien riskien vähentäminen yhteistoimintaa kehittämällä. Jujo Thermal Oy, : Kauttuan paperitehtaan ympäristömelun vähentämissuunnitelma. Pintos Oy, : Vastine käyntiin Lännen Tehtaat Oyj: Jätemäärien vuosiseuranta, Lännen Tehtaat Oyj elin tarvikkeiden valmistuksen ja Lännen Teollisuusalueen Kaatopaikan Seu ranta- ja tarkkailuraportti vuonna Pöyry Finland Oy, : Vapo Oy Energia, Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna WSP Finland Oy, : Seurantaraportti 6, pohjaveden suojapumppaus ja hiilivetypitoisuuksien seuranta 2010, Salmisen taloyhtymä. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, : JVP Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 3/2011, : Eurajoensalmen tarkkailututkimus maaliskuussa : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 4/2011, : Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tutkimus 4/2011, Amcor Flexibles Kauttua, : Amcorin puhdistustulos vk 16. Kokemäen kaupunki, ympäristösihteeri, : Valvontailmoituk sen vas taanotto ja käsittely.

11 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristöpäällikkö: , kehotus, Euran keskusampumaradan toiminta , selvityspyyntö rakennusten viemäröinnistä ja jätevesien käsittelystä. Ympäristötarkastaja: , maa-ainesten ottoon liittyvä valvontapöytäkirja , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , jätteiden polttaminen teollisuuskiinteistöllä 2kpl Maisematyölupien tarveharkinta: , Peltonen , Mäkinen , Salonen , Nummela , Juusela , Kotaja , Raittinen , Puhosrannantien varsi , Mäkelä , Kosonen , Jylenki , Väisänen , Raittinen , Lahtinen , Karjalainen , Santala , Väinölä Ympäristöpäällikkö: Päätös: Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi. Esityksen mukaan. ======

12 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 139/63/631/2011 PJSYMPLK 68 Heikki ja Maila Varho hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseen Säkylän kunnan Vähäsäkylän kylään. Hakemus ja esitys lausunnoksi on esityslistan liitteenä. Päätöksen asiassa tekee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 1. ======

13 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMAJA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 146/63/631/2011 PJSYMPLK 69 Petri Helander hakee poikkeamislupaa vierasmaja-varastorakennuksen ja kasvihuoneen rakentamiseen Euran kunnan Kauttuan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 2. ======

14 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUSHALLIN LAAJENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 70 Pintos Oy hakee rakennuslupaa teollisuushallin laajennukseen langan kuivaustilalla Euran kunnan Sorkkisten kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 3. ======

15 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 225/63/632/2005 PJSYMPLK 71 Lounaskahvila Sari ja Juha Ylitalo Ay hakee rakennuslupaa kahvila-lounasravintolalle Euran kunnan Kirkonkylän kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 4. ======

16 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORAKENNUS/VERSTAS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 72 Kauruu Oy hakee rakennuslupaa tuotanto/verstasrakennuksen rakentamiseen Euran kunnan Panelian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 5. ======

17 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 73 Raine Raitanen hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa asuinrakennuksen rakentamiseen Köyliön kunnan Karhian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 6. ======

18 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTILAKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 74 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa puutarhamyymälän muuttamiseksi majoitustilaksi (kesämajoitus max 50 henkilöä, pannuhuoneen muutos keittiöksi) Köyliön kunnan Kepolan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 7. ======

19 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKENNUKSEKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 75 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa kasvihuoneen muuttamiseksi varastorakennukseksi vaihtamalla muovikatteen tilalle peltikate ja asfaltoimalla lattian Köyliön kunnan Kepolan kylässä. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 8. ======

20 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN PJSYMPLK 76 Lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaiselle viranomaiselle ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintosäännön 18 :n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Muilta osin kunnanhallitus määrää, miten ilmoitus on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännön ja 34 :issä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esi mie hen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Em. viranhaltijan ratkaistavaksi siirretyt lupa- ym. asiat, joita ei voi ottaa toimielimen käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin tiedoksi ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltija päätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa. Ympäristöpäällikkö: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seu raa vat vi ran hal ti ja pää tök set: TOIMIELIMELLE MÄÄRÄTTY RATKAISUVALTA, JOKA ON DE LE GOI TU VIRANHALTIJOILLE Ympäristöpäällikkö 1 Kauttuan Ruukin kulttuurihistoriallinen yhdistys ry:n ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Ympäristötarkastaja j 5 Markku Anttilan maisematyölupa

21 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennustarkastaja Eura 36 Reijo Lähteenmäen rakennuslupa 37 Ari Pinomäen rakennuslupa 38 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 39 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 40 Tarja Brügmannin rakennuslupa 41 Janne Pohjalaisen toimenpidelupa 42 Janne Pohjalaisen ja Emmi Lahtisen rakennuslupa 43 Neste Markkinointi Oy:n toimenpidelupa 44 Maire Kantolan toimenpidelupa 45 Pertti Salosen rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 46 Hannu ja Tuula Uotilan rakennuslupa 47 Marko Kuivasen toimenpidelupa 48 Marjut ja Juha Hakalan rakennuslupa 49 Anna-Mari Pihlajan rakennuslupa 50 Reijo Salmisen muutospiirustusten hyväksyminen 51 Juha-Pekka Salomaan rakennuslupa 52 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 53 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 54 Hannu Ruokosen rakennuslupa 55 Susanna Junnilan rakennuslupa 56 Marjaana ja Petri Soinin muutospiirustusten hyväksyminen 57 Petri Salon rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 58 A. Ahlström Osakeyhtiön toimenpidelupa 59 Jussi ja Johanna Löppösen rakennuslupa 60 Kari Kallin muutospiirustusten hyväksyminen 61 Juha Salosen rakennuslupa 62 Jari Jokisen rakennuslupa 63 Mikko Salmion rakennuslupa 64 Lammela Oy:n toimenpidelupa 65 Tuire Jaakkolan muutospiirustusten hyväksyminen 66 Kaarina Uusitalon muutospiirustusten hyväksyminen Köyliö 8 Tommi Hämäläisen rakennuslupa 9 Olli ja Leena Laihoniemen rakennuslupa 10 Timo Tuomisen toimenpidelupa 11 Timo Orren muutospiirustusten hyväksyminen 12 Vuorenmaan VPK:n muutospiirustusten hyväksyminen 13 Jukka Nuton rakennuslupa 14 Pasi Vilavuon luvan voimassaoloajan jatkaminen 15 Jari Eskolan rakennuslupa 16 Ari Jalosen muutospiirustusten hyväksyminen 17 Tuija ja Jari Laaksosen toimenpidelupa Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukais ta otto-oikeuttaan. Päätös: Esityksen mukaan. ======

22 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 32/64/640/2011 PJSYMPLK Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Ympäristönsuojelulakia (86/2000) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen toimintaan, jonka päästöistä aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntä miseen tai kä sittelyyn. Ympäristönsuojelulain lisäksi on muutakin lainsää däntöä, joka koskee ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä on säädetty muun muassa terveydensuoje lulaissa, maan käyttö- ja rakennuslaissa, kemikaalilaissa ja maa-aineslais sa. Esimerkiksi jakeluaseman ympäristölupapäätöksessä voidaan ympäris tönsuojelulain nojalla tarvittaessa antaa tiukempiakin lupamääräyksiä kuin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä vaarallisten kemikaalien kä sittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998). Keskeinen asema ympäristönsuojelulain täytäntöönpanossa on ympäristönsuojelulain nojalla annetta villa asetuksilla ja valtioneuvoston päätöksillä. Lainsäädännön täydentämi seksi kunnilla on ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olo suhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoi tusvelvollista toimintaa taikka puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuo jelumääräykset hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto jokaisen kunnan osalta erikseen. Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten käyttöönottoa kunnissa ei tähän asti ole katsottu tarpeelliseksi, koska paikalliset olosuhteet on voitu ottaa riittäväs sä määrin huomioon lain ja asetusten nojalla. Ympäristönsuojelulakia ha ja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimusten osalta ollaan nyt todennäköi sesti muuttamassa. Jos säädökset etenevät siten, kuin ympäristövaliokun ta ja ympäristöministeriö ovat hahmotelleet, lievenee jätevesien käsittely vaatimukset tähän asti voimassa olleeseen asetukseen (542/2003) verrat tuna. Kunta voisi kuitenkin ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tähän asti käytössä olleiden hieman tiukempien vaatimusten soveltamisesta ran ta-alueilla ja pohjavesialueilla. Ympäristönsuojelumääräyksiin voidaan si sällyttää muitakin, kuin jätevesien käsittelyä koskevia kunnallisia määräyk siä. Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää, että ympäristötoimisto voi aloittaa työn ympäristön suojelumääräysten laatimiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kuntiin. Päätös: Esityksen mukaan.

23 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ====== PJSYMPLK Lain mukaan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea: 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella; 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maa han, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan; 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä 7) vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu ympäristötoimistossa mm. kuntaliiton ohjeistuksen ja muissa kunnissa käytössä olevien määräysten pohjalta. Jätevesiasioita koskevissa määräyksissä on lainsäädännön perustelujen nojalla määrätty eri alueille eri vaatimustasoja sen mukaan, kuinka herkkä alue (pohjavesi alueet ja ranta-alueet) pilaantumisen kannalta on. Herkkien alueiden mää rittelyyn on vaikuttanut maankäyttö, mm. vakinaisen ja vapaa-ajan asutuk sen määrä ranta-alueilla, sekä vesistöjen nykytila. Ympäristönsuojelumääräykset (ehdotus ) on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuo jelumääräyksiä koskevan luonnoksen nähtäville kuuluttamalla valmisteilla olevista ympäristönsuoje lumääräyksistä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla sekä Alasatakunta-lehdessä. Asianosaisilla on hallintolain 34 :n perusteella ti laisuus esittää mielipide tai kannanotto asiassa. Ympäristölautakunta varaa ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tilaisuuden lausunnon antamiseen ympäris-

24 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ tönsuojelumääräyksistä. Mah dollinen lausunto on toimitettava ympäristölautakunnalle mennessä. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 77 Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on kuulutettu Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla kolmen viikon ajan Ehdotus on ollut nähtävillä myös ympäristötoimiston nettisivuilla ja ehdotuksen nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Alasatakunta-lehdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan ympäristönsuojelumääräykset on kohdennettu oikein ei luvan- tai ilmoituksenvaraisiin toimintoihin ja otettu huomioon pai kalliset olosuhteet. ELY-keskus pitää määräysluonnoksia helposti ymmär rettävänä ja selkeänä. Lausunto on ympäristölautakunnan esityslistan liit teenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on saatu kannanotto Maataloustuottajien Säkylän yhdis tykseltä. Kannanottoon on liitetty MTK-Satakunnan huomioita. Kannanotto on ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotusta on muutettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella seuraa vasti: 4, Luokitellut I- ja II-luokan pohjavesialueet. Selvennykseen lisäys: "Jos jätevesi pohjavesialueilla käsitellään maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa, puhdistettu jätevesi ja ylivuotovesi on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle niin, että " 10, Betoni- ja tiilijätteen hyödyntämistä maanrakentamisessa koskevia määräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen tarkoittamalla tavalla. 28 Ympäristönsuojelumääräyksiin on lisätty kartta-aineistoa koskeva kohta. Kartta-aineistona käyte tään valtion ympäristöhallinnon päivittämiä pohjavesialue- ja valuma-alue karttoja, jotka ovat nähtävänä ympäristötoimistossa ja mm. www-osoittees sa Vesistömäärittely tehdään tulkinnanvaraisissa ti lanteissa tapauskohtaisesti asiaa koskevan muun päätöksenteon yhtey dessä ja päätöksentekoa tukeva kartta-aineisto hyväksytään tarvittaessa ympäristölautakunnassa. Muilta osin ELY-keskuksen lausunnossa esitettyjä seikkoja ei ole otettu huomioon seuraavin perus tein: 4 Vesikäymälän jätevedet eräillä ranta-alueilla. Uudis- ja korjausrakentamisen osalta ympäristön suojelumääräyksissä edellytetään umpisäiliötä 50 metrin etäisyydellä ve sistöstä Eurajoen ja Lapinjoen sekä Korpijärven valu-

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki.

Sivistyslautakunta Sivu 47. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Eskola Tanja Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki. Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 47 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.6.2014 17.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot