SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 139"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA klo 16:30-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI ILMOITUSASIAT LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 69 PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMA- JA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 70 PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUS- HALLIN LAAJENNUS 71 LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLU- PAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 72 KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORA- KENNUS/VERSTAS 73 RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RA- KENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 74 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTI- LAKSI 75 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKEN- NUKSEKSI 76 LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HAAVISTON SORA OY:N YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS KIINTEISTÖN KETTUSAARI JÄTEVESIEN JOHTAMINEN EURAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TUTKIMUSLU- PAHAKEMUS, LUPAHAKEMUS VESIJOHDON SIJOITTAMI- SEEN JA LUPAHAKEMUS ALOITTAA TYÖT MUUTOKSEN- HAUSTA HUOLIMATTA 81 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSHANKE PYHÄJÄRVISEUDULLA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KATSELMUS PANELIAN METSÄSTYSSEURA RY:N AMPUMARADAN 196

2 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ YMPÄRISTÖLUPA

3 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nurmi Veikko 16:30-19:37 Puheenjohtaja Peltola Kaisa-Kerttu 16:30-19:37 Varapuheenjohtaja Henriksson Seppo 16:30-19:37 Jäsen Isotalo Jouni 16:30-17:05 Jäsen Lammela Kalle 16:30-19:37 Jäsen Markkula Maarit 16:30-19:37 Jäsen Mäki Eero 16:30-19:37 Varajäsen Muuvilan Sulin Teuvo 16:30-19:37 Jäsen Tommila Sirkku 16:30-19:37 Jäsen Varjonen Seppo 16:30-19:37 Jäsen Reko Jukka 16:30-19:37 Ympäristöpäällikkö Vainio Mika 16:30-17:35 Rakennustarkastaja Sjövall Olli 16:30-17:05 Terveysvalvonnan johtaja Taimi Olli 16:30-19:37 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Muuvila Sanna Jäsen Thessler Johanna Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 65-83, sivut ALLEKIRJOITUKSET Veikko Nurmi puheenjohtaja Olli Taimi pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastajiksi valittiin Kaisa-Kerttu Peltola ja Seppo Varjonen. Kaisa-Kerttu Peltola Seppo Varjonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Huittisten kaupungintalo ja kunnanvirastot, Eura, Köyliö ja Säkylä Pöytäkirjanpitäjä Olli Taimi

4 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA 216/62/623/ /62/623/ /62/623/ /62/623/2005 PJSYMPLK Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin uimakauden alkua kunnan yleisistä uimarannoista, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008) soveltamisalaan. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava näiden uimarantojen laatua säännöllisin väliajoin tehtävin tutkimuksin. Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavia tietoja, mm. näytteiden tulokset, tarvittaessa ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi, tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, uimarannan omistajan ja terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta. ympäristötoimiston alueella on haettu viranomaisnäytteitä edellisinä vuosina seuraa vilta 21 uimarannalta: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Mäkelän ranta, Eurajoki, Kiukainen Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmiinjärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Röhöranta, Pyhäjärvi, Säkylä Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Ympäristölautakunta asettaa ehdotetun uima rantaluettelon nähtäville Py-

5 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ häjärviseudun ym päristötoimiston ja yhteistoi minta-alueen kuntien verkkosivuille sekä ilmoi tustaululle yleisön kommen toitavaksi. Terveydensuojeluviranomainen laatii vuoden 2011 uimaranta luettelon rannan haltijoiden/omistajien, yleisön kommenttien sekä muiden mahdollisten tietojen perusteella ennen uima kauden alkua. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 65 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Uimarantaluettelo on ollut nähtävillä ja kommentoitavana ollut nähtävillä kuntien il moitustaululla ja kotisivuilla. Perus tuen tietoihin ja kommentteihin uimaran tojen ylläpitäjiltä, omistajilta, yleisöl tä sekä tarkastuksissa tehtyihin havain toihin on laadittu uimarantaluettelo hyväksyttäväksi. Näh tävillä olleesta ui marantaluettelosta uimarannan omistajat ehdottivat pois tetta vaksi Mä ke län uimarannan, Eura, ja Röhörannan, Säkylä. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: hyväksyy pieniksi yleisiksi uima rannoiksi seuraavan ui marantaluettelon: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Kotkanniemi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmijärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Käydyn keskustelun aikana Maarit Markkula esitti Kalle Lammelan kannat ta ma na seu raa vaa: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee vielä tarkentaa lisäselvityksin ainakin

6 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Mäkelän rannan osalta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen, jossa hän totesi, et tä käsitte lyn pohjana olevasta terveysvalvonnan johtajan esi tyk ses tä oli teh ty poikkeava esitys, jota oli kan natettu, si ten tulee ää nes tää. Se los tus hy väk syttiin. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, äänestysesitys hyväksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin terveysvalvonnan johtajan te kemän esityksen puolesta 0 ääntä ja Markkulan te ke män esi tyk sen puo lesta annettiin 10 ääntä (Nurmi, Henriksson, Lamme la, Markkula, Mäki, Peltola, Sulin, Tommila, Varjonen, Isotalo). Pu heenjoh ta ja ju listi ym pä ristö lauta kun nan päät tä neen edel lä ole van pe rus teella hy väk syä Markkulan ko. asiassa te ke män esityk sen. Päätös: Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee tarkentaa lisäselvityksin ainakin Mäkelän rannan osalta. ======

7 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 77/62/621/2008 PJSYMPLK 66 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Suomen Tuorekala Oy, Neitsytpolku 1, Kauttua, on tehnyt ilmoituksen ensisaapumistoiminnan aloittamiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle elintarvikelain (23/2006) ja maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta an taman asetuksen (118/2006) mukaisesti. Ilmoitus on päivätty Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on lähettänyt ilmoituksen ja toimijan omavalvontasuunnitelman ympäristötoimistoon tiedoksi ja omavalvontasuunnitelman arvioimiseksi ja hyväksyntää varten. Suomen Tuorekala Oy:n ensisaapumistoiminnan laatu on eläimistä saatavien elintarvikkeiden vas taanotto. Vastaanotettavan elintarvikelaji on pääluokaltaan tuoreet ja pa kastetut kalastustuotteet. Omavalvontasuunnitelman mukaan mukaan maahantuotava kalastustuote on luomukasvatettua merilohta. Arvioitu vastaanottomäärä on kg vuodessa ja arvioitu vastaanottotiheys on 12 kertaa vuodessa. Omavalvontasuunnitelma on tarkastettu ympäristötoimistossa. Omavalvontasuunni telmassa todettiin puutteita koskien erityisesti seuraavia osioita: omaval vontanäytteenotto, vastaanottotarkastuksen sisältö, ilmoitukset viranomai sille poikkeustapauksissa ja ohjeistus kirjanpidon sisällöstä. Lisäksi oma valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon luomuelintarvikkeita koske vat erityisvaatimukset. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Päätös: hyväksyy liitteenä olevan Suomen Tuorekala Oy:n, Neitsytpolku 1, Kauttua, omavalvontasuunnitelman hakemuksesta poiketen ehdollisesti siten, että lopullinen hyväksyntä voidaan myöntää, jos täydennetty omavalvontasuunnitelma neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Toiminta voidaan aloittaa tehdyn päätöksen jälkeen. Esityksen mukaan. ======

8 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ILMOITUSASIAT PJSYMPLK 67 ympäristölautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat: HALLINTO Köyliön kunnanhallitus, : Eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra lukien. Köyliön kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontatehtävien järjestäminen. Euran kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontateh tävien järjestäminen. Säkylän kunnanvaltuusto, : Muutokset vuoden 2010 talousarvioon : Hallintosäännön muuttaminen : Kunnaneläinlääkärin valvonta tehtävien järjestäminen. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, yhtymähallitus, : Säkylän kunnan ympäristölautakunnan kanssa tehdyn valvontaeläinlääkärisopimuksen muutos : Valvontaeläinlääkärin viran julistaminen haettavaksi RAKENNUSVALVONTA Turun hallinto-oikeus, Dnro 00183/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Turun hallinto-oikeus, Dnro 01372/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Säkylän kunnanhallitus, lausuntopyyntö : Iso-Vimman asemakaavan muutos. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Dnro ESAVI/346/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuoje lu lain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ojala, Huittinen Dnro ESAVI/522/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, BroiCo Oy, Huittinen , Dnro ESAVI/692/04.08/2010: Lausuntopyyntö, Köyliön kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat mää räykset, Köyliö. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Dnro LSA- VI/647/ /2011: elintarvikevalvonnan auditointi. Evira, Dnro 732/0950/2011: Laitoksen tarkastuspyyntö, Lihajalos te Kor pela Oy Dnro 1547/0505/2011: Eläinlääkäritodistukset Venäjän vientiä

9 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ varten Dnro 1027/0510/2011: Lintuinfluenssakartoitus Dnro 3523/0401/2010: Hunajan vierasainevalvontaohjelmaan liittyvät tutkimustodistukset. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, talousvesitutkimukset: kpl kpl kpl Sastamalan perusturvakuntayhtymä, uimavesitutkimukset: kpl Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, talousvesitutkimus: kpl Rauman ympäristölaboratorio, vesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, uimavesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, elintarviketutkimukset: kpl kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, hygieniatutkimukset: kpl Rauman ympäristölaboratorio, ilmatutkimukset: kpl kpl kpl kpl Talousvesiraportit 2010: Eura, Huittinen ja Säkylä. Terveysvalvonnan johtaja: , tarkastuskertomus 1 kpl Terveystarkastajat: , tarkastuskertomus 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastus- ja mittauspöytäkirja 1 kpl , lausunto 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastuskertomus 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELU Vaasan hallinto-oikeus, Dnro 02243/10/5201 ja 02244/10/5201:

10 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös valitukseen vesitalousasiassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Dnro ESA- VI/156/04.08/2010: Päätös, Puolustusvoimien Porin Prikaatin Säkylän Huovinrinteelle perus tettavan panssariajoneuvo- ja sinkoammuntapaikan toimintaa koskeva ym päristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutok senhausta huolimatta, Säkylä. Suomen Kuntaliitto, : Lausuntopyyntö, ampumaratojen ympäris tönsuojeluopas. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Dnro VARELY/54/07.02/2011: Lausuntopyyntö merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseh dotuksista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella : Turvesuon kuivatukseen liittyvien olosuhteiden ja vesienkäsittelyrakenteiden tarkastaminen maastotarkastuksella VARELY/33/07.02/2011: Lausunto peruskuivatustoiminnan tukemisesta. Apetit Pakaste Oy, : Talousveteen liittyvien riskien vähentäminen yhteistoimintaa kehittämällä. Jujo Thermal Oy, : Kauttuan paperitehtaan ympäristömelun vähentämissuunnitelma. Pintos Oy, : Vastine käyntiin Lännen Tehtaat Oyj: Jätemäärien vuosiseuranta, Lännen Tehtaat Oyj elin tarvikkeiden valmistuksen ja Lännen Teollisuusalueen Kaatopaikan Seu ranta- ja tarkkailuraportti vuonna Pöyry Finland Oy, : Vapo Oy Energia, Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna WSP Finland Oy, : Seurantaraportti 6, pohjaveden suojapumppaus ja hiilivetypitoisuuksien seuranta 2010, Salmisen taloyhtymä. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, : JVP Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 3/2011, : Eurajoensalmen tarkkailututkimus maaliskuussa : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 4/2011, : Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tutkimus 4/2011, Amcor Flexibles Kauttua, : Amcorin puhdistustulos vk 16. Kokemäen kaupunki, ympäristösihteeri, : Valvontailmoituk sen vas taanotto ja käsittely.

11 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristöpäällikkö: , kehotus, Euran keskusampumaradan toiminta , selvityspyyntö rakennusten viemäröinnistä ja jätevesien käsittelystä. Ympäristötarkastaja: , maa-ainesten ottoon liittyvä valvontapöytäkirja , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , jätteiden polttaminen teollisuuskiinteistöllä 2kpl Maisematyölupien tarveharkinta: , Peltonen , Mäkinen , Salonen , Nummela , Juusela , Kotaja , Raittinen , Puhosrannantien varsi , Mäkelä , Kosonen , Jylenki , Väisänen , Raittinen , Lahtinen , Karjalainen , Santala , Väinölä Ympäristöpäällikkö: Päätös: Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi. Esityksen mukaan. ======

12 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 139/63/631/2011 PJSYMPLK 68 Heikki ja Maila Varho hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseen Säkylän kunnan Vähäsäkylän kylään. Hakemus ja esitys lausunnoksi on esityslistan liitteenä. Päätöksen asiassa tekee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 1. ======

13 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMAJA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 146/63/631/2011 PJSYMPLK 69 Petri Helander hakee poikkeamislupaa vierasmaja-varastorakennuksen ja kasvihuoneen rakentamiseen Euran kunnan Kauttuan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 2. ======

14 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUSHALLIN LAAJENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 70 Pintos Oy hakee rakennuslupaa teollisuushallin laajennukseen langan kuivaustilalla Euran kunnan Sorkkisten kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 3. ======

15 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 225/63/632/2005 PJSYMPLK 71 Lounaskahvila Sari ja Juha Ylitalo Ay hakee rakennuslupaa kahvila-lounasravintolalle Euran kunnan Kirkonkylän kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 4. ======

16 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORAKENNUS/VERSTAS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 72 Kauruu Oy hakee rakennuslupaa tuotanto/verstasrakennuksen rakentamiseen Euran kunnan Panelian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 5. ======

17 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 73 Raine Raitanen hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa asuinrakennuksen rakentamiseen Köyliön kunnan Karhian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 6. ======

18 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTILAKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 74 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa puutarhamyymälän muuttamiseksi majoitustilaksi (kesämajoitus max 50 henkilöä, pannuhuoneen muutos keittiöksi) Köyliön kunnan Kepolan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 7. ======

19 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKENNUKSEKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 75 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa kasvihuoneen muuttamiseksi varastorakennukseksi vaihtamalla muovikatteen tilalle peltikate ja asfaltoimalla lattian Köyliön kunnan Kepolan kylässä. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 8. ======

20 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN PJSYMPLK 76 Lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaiselle viranomaiselle ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintosäännön 18 :n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Muilta osin kunnanhallitus määrää, miten ilmoitus on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännön ja 34 :issä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esi mie hen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Em. viranhaltijan ratkaistavaksi siirretyt lupa- ym. asiat, joita ei voi ottaa toimielimen käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin tiedoksi ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltija päätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa. Ympäristöpäällikkö: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seu raa vat vi ran hal ti ja pää tök set: TOIMIELIMELLE MÄÄRÄTTY RATKAISUVALTA, JOKA ON DE LE GOI TU VIRANHALTIJOILLE Ympäristöpäällikkö 1 Kauttuan Ruukin kulttuurihistoriallinen yhdistys ry:n ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Ympäristötarkastaja j 5 Markku Anttilan maisematyölupa

21 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennustarkastaja Eura 36 Reijo Lähteenmäen rakennuslupa 37 Ari Pinomäen rakennuslupa 38 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 39 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 40 Tarja Brügmannin rakennuslupa 41 Janne Pohjalaisen toimenpidelupa 42 Janne Pohjalaisen ja Emmi Lahtisen rakennuslupa 43 Neste Markkinointi Oy:n toimenpidelupa 44 Maire Kantolan toimenpidelupa 45 Pertti Salosen rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 46 Hannu ja Tuula Uotilan rakennuslupa 47 Marko Kuivasen toimenpidelupa 48 Marjut ja Juha Hakalan rakennuslupa 49 Anna-Mari Pihlajan rakennuslupa 50 Reijo Salmisen muutospiirustusten hyväksyminen 51 Juha-Pekka Salomaan rakennuslupa 52 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 53 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 54 Hannu Ruokosen rakennuslupa 55 Susanna Junnilan rakennuslupa 56 Marjaana ja Petri Soinin muutospiirustusten hyväksyminen 57 Petri Salon rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 58 A. Ahlström Osakeyhtiön toimenpidelupa 59 Jussi ja Johanna Löppösen rakennuslupa 60 Kari Kallin muutospiirustusten hyväksyminen 61 Juha Salosen rakennuslupa 62 Jari Jokisen rakennuslupa 63 Mikko Salmion rakennuslupa 64 Lammela Oy:n toimenpidelupa 65 Tuire Jaakkolan muutospiirustusten hyväksyminen 66 Kaarina Uusitalon muutospiirustusten hyväksyminen Köyliö 8 Tommi Hämäläisen rakennuslupa 9 Olli ja Leena Laihoniemen rakennuslupa 10 Timo Tuomisen toimenpidelupa 11 Timo Orren muutospiirustusten hyväksyminen 12 Vuorenmaan VPK:n muutospiirustusten hyväksyminen 13 Jukka Nuton rakennuslupa 14 Pasi Vilavuon luvan voimassaoloajan jatkaminen 15 Jari Eskolan rakennuslupa 16 Ari Jalosen muutospiirustusten hyväksyminen 17 Tuija ja Jari Laaksosen toimenpidelupa Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukais ta otto-oikeuttaan. Päätös: Esityksen mukaan. ======

22 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 32/64/640/2011 PJSYMPLK Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Ympäristönsuojelulakia (86/2000) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen toimintaan, jonka päästöistä aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntä miseen tai kä sittelyyn. Ympäristönsuojelulain lisäksi on muutakin lainsää däntöä, joka koskee ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä on säädetty muun muassa terveydensuoje lulaissa, maan käyttö- ja rakennuslaissa, kemikaalilaissa ja maa-aineslais sa. Esimerkiksi jakeluaseman ympäristölupapäätöksessä voidaan ympäris tönsuojelulain nojalla tarvittaessa antaa tiukempiakin lupamääräyksiä kuin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä vaarallisten kemikaalien kä sittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998). Keskeinen asema ympäristönsuojelulain täytäntöönpanossa on ympäristönsuojelulain nojalla annetta villa asetuksilla ja valtioneuvoston päätöksillä. Lainsäädännön täydentämi seksi kunnilla on ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olo suhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoi tusvelvollista toimintaa taikka puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuo jelumääräykset hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto jokaisen kunnan osalta erikseen. Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten käyttöönottoa kunnissa ei tähän asti ole katsottu tarpeelliseksi, koska paikalliset olosuhteet on voitu ottaa riittäväs sä määrin huomioon lain ja asetusten nojalla. Ympäristönsuojelulakia ha ja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimusten osalta ollaan nyt todennäköi sesti muuttamassa. Jos säädökset etenevät siten, kuin ympäristövaliokun ta ja ympäristöministeriö ovat hahmotelleet, lievenee jätevesien käsittely vaatimukset tähän asti voimassa olleeseen asetukseen (542/2003) verrat tuna. Kunta voisi kuitenkin ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tähän asti käytössä olleiden hieman tiukempien vaatimusten soveltamisesta ran ta-alueilla ja pohjavesialueilla. Ympäristönsuojelumääräyksiin voidaan si sällyttää muitakin, kuin jätevesien käsittelyä koskevia kunnallisia määräyk siä. Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää, että ympäristötoimisto voi aloittaa työn ympäristön suojelumääräysten laatimiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kuntiin. Päätös: Esityksen mukaan.

23 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ====== PJSYMPLK Lain mukaan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea: 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella; 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maa han, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan; 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä 7) vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu ympäristötoimistossa mm. kuntaliiton ohjeistuksen ja muissa kunnissa käytössä olevien määräysten pohjalta. Jätevesiasioita koskevissa määräyksissä on lainsäädännön perustelujen nojalla määrätty eri alueille eri vaatimustasoja sen mukaan, kuinka herkkä alue (pohjavesi alueet ja ranta-alueet) pilaantumisen kannalta on. Herkkien alueiden mää rittelyyn on vaikuttanut maankäyttö, mm. vakinaisen ja vapaa-ajan asutuk sen määrä ranta-alueilla, sekä vesistöjen nykytila. Ympäristönsuojelumääräykset (ehdotus ) on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuo jelumääräyksiä koskevan luonnoksen nähtäville kuuluttamalla valmisteilla olevista ympäristönsuoje lumääräyksistä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla sekä Alasatakunta-lehdessä. Asianosaisilla on hallintolain 34 :n perusteella ti laisuus esittää mielipide tai kannanotto asiassa. Ympäristölautakunta varaa ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tilaisuuden lausunnon antamiseen ympäris-

24 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ tönsuojelumääräyksistä. Mah dollinen lausunto on toimitettava ympäristölautakunnalle mennessä. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 77 Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on kuulutettu Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla kolmen viikon ajan Ehdotus on ollut nähtävillä myös ympäristötoimiston nettisivuilla ja ehdotuksen nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Alasatakunta-lehdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan ympäristönsuojelumääräykset on kohdennettu oikein ei luvan- tai ilmoituksenvaraisiin toimintoihin ja otettu huomioon pai kalliset olosuhteet. ELY-keskus pitää määräysluonnoksia helposti ymmär rettävänä ja selkeänä. Lausunto on ympäristölautakunnan esityslistan liit teenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on saatu kannanotto Maataloustuottajien Säkylän yhdis tykseltä. Kannanottoon on liitetty MTK-Satakunnan huomioita. Kannanotto on ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotusta on muutettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella seuraa vasti: 4, Luokitellut I- ja II-luokan pohjavesialueet. Selvennykseen lisäys: "Jos jätevesi pohjavesialueilla käsitellään maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa, puhdistettu jätevesi ja ylivuotovesi on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle niin, että " 10, Betoni- ja tiilijätteen hyödyntämistä maanrakentamisessa koskevia määräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen tarkoittamalla tavalla. 28 Ympäristönsuojelumääräyksiin on lisätty kartta-aineistoa koskeva kohta. Kartta-aineistona käyte tään valtion ympäristöhallinnon päivittämiä pohjavesialue- ja valuma-alue karttoja, jotka ovat nähtävänä ympäristötoimistossa ja mm. www-osoittees sa Vesistömäärittely tehdään tulkinnanvaraisissa ti lanteissa tapauskohtaisesti asiaa koskevan muun päätöksenteon yhtey dessä ja päätöksentekoa tukeva kartta-aineisto hyväksytään tarvittaessa ympäristölautakunnassa. Muilta osin ELY-keskuksen lausunnossa esitettyjä seikkoja ei ole otettu huomioon seuraavin perus tein: 4 Vesikäymälän jätevedet eräillä ranta-alueilla. Uudis- ja korjausrakentamisen osalta ympäristön suojelumääräyksissä edellytetään umpisäiliötä 50 metrin etäisyydellä ve sistöstä Eurajoen ja Lapinjoen sekä Korpijärven valu-

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 12.02.2013 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 Ympäristölautakunta 24 17.03.2009 Ympäristölautakunta 82 20.12.2011 Ympäristölautakunta 14 21.02.2012 Ympäristölautakunta 37 15.05.2012 Ympäristölautakunta 83 27.11.2012 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 30.10.2014 Kokoustiedot Aika 30.10.2014 Torstai klo 15.15-18.00 Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristöjaosto Aika 27.01.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella.

Polvijärven kunnanvaltuusto on antanut nämä ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 ':n perusteella. 1 POLVIJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRYKSET Polvijärven kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.4.2006 18 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 ' Soveltamisala ja tavoite Ympäristönsuojelulain (86/2000) säännösten ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Liite nro 2, Ymp.ltk 20.2.2013 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Äänekosken kaupunginvaltuusto Voimaan 2 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Määräysten antaminen ja tavoite Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot