SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 139"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA klo 16:30-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI ILMOITUSASIAT LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 69 PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMA- JA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 70 PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUS- HALLIN LAAJENNUS 71 LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLU- PAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 72 KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORA- KENNUS/VERSTAS 73 RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RA- KENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 74 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTI- LAKSI 75 TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKE- MUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKEN- NUKSEKSI 76 LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HAAVISTON SORA OY:N YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS KIINTEISTÖN KETTUSAARI JÄTEVESIEN JOHTAMINEN EURAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TUTKIMUSLU- PAHAKEMUS, LUPAHAKEMUS VESIJOHDON SIJOITTAMI- SEEN JA LUPAHAKEMUS ALOITTAA TYÖT MUUTOKSEN- HAUSTA HUOLIMATTA 81 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSHANKE PYHÄJÄRVISEUDULLA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KATSELMUS PANELIAN METSÄSTYSSEURA RY:N AMPUMARADAN 196

2 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ YMPÄRISTÖLUPA

3 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nurmi Veikko 16:30-19:37 Puheenjohtaja Peltola Kaisa-Kerttu 16:30-19:37 Varapuheenjohtaja Henriksson Seppo 16:30-19:37 Jäsen Isotalo Jouni 16:30-17:05 Jäsen Lammela Kalle 16:30-19:37 Jäsen Markkula Maarit 16:30-19:37 Jäsen Mäki Eero 16:30-19:37 Varajäsen Muuvilan Sulin Teuvo 16:30-19:37 Jäsen Tommila Sirkku 16:30-19:37 Jäsen Varjonen Seppo 16:30-19:37 Jäsen Reko Jukka 16:30-19:37 Ympäristöpäällikkö Vainio Mika 16:30-17:35 Rakennustarkastaja Sjövall Olli 16:30-17:05 Terveysvalvonnan johtaja Taimi Olli 16:30-19:37 Pöytäkirjanpitäjä POISSA Muuvila Sanna Jäsen Thessler Johanna Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 65-83, sivut ALLEKIRJOITUKSET Veikko Nurmi puheenjohtaja Olli Taimi pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastajiksi valittiin Kaisa-Kerttu Peltola ja Seppo Varjonen. Kaisa-Kerttu Peltola Seppo Varjonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Huittisten kaupungintalo ja kunnanvirastot, Eura, Köyliö ja Säkylä Pöytäkirjanpitäjä Olli Taimi

4 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LUETTELO PIENISTÄ YLEISISTÄ UIMARANNOISTA 216/62/623/ /62/623/ /62/623/ /62/623/2005 PJSYMPLK Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin uimakauden alkua kunnan yleisistä uimarannoista, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008) soveltamisalaan. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava näiden uimarantojen laatua säännöllisin väliajoin tehtävin tutkimuksin. Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavia tietoja, mm. näytteiden tulokset, tarvittaessa ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi, tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, uimarannan omistajan ja terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta. ympäristötoimiston alueella on haettu viranomaisnäytteitä edellisinä vuosina seuraa vilta 21 uimarannalta: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Mäkelän ranta, Eurajoki, Kiukainen Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmiinjärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Röhöranta, Pyhäjärvi, Säkylä Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Ympäristölautakunta asettaa ehdotetun uima rantaluettelon nähtäville Py-

5 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ häjärviseudun ym päristötoimiston ja yhteistoi minta-alueen kuntien verkkosivuille sekä ilmoi tustaululle yleisön kommen toitavaksi. Terveydensuojeluviranomainen laatii vuoden 2011 uimaranta luettelon rannan haltijoiden/omistajien, yleisön kommenttien sekä muiden mahdollisten tietojen perusteella ennen uima kauden alkua. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 65 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Uimarantaluettelo on ollut nähtävillä ja kommentoitavana ollut nähtävillä kuntien il moitustaululla ja kotisivuilla. Perus tuen tietoihin ja kommentteihin uimaran tojen ylläpitäjiltä, omistajilta, yleisöl tä sekä tarkastuksissa tehtyihin havain toihin on laadittu uimarantaluettelo hyväksyttäväksi. Näh tävillä olleesta ui marantaluettelosta uimarannan omistajat ehdottivat pois tetta vaksi Mä ke län uimarannan, Eura, ja Röhörannan, Säkylä. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: hyväksyy pieniksi yleisiksi uima rannoiksi seuraavan ui marantaluettelon: Eloranta, Auvoljärvi, Eura Harolan ranta, Eurajoki, Kiukainen Kiperi, Pyhäjärvi, Eura Kotkanniemi, Pyhäjärvi, Eura Loukoistenranta, Loukoistenjärvi, Eura Mansikki, Pyhäjärvi, Eura, Moisionsanta, Pyhäjärvi, Eura Patajärvi, Eura Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura: Turajärvi, Eura Vähäjärvi, Eura Karhiniemen uimaranta, Kokemäenjoki, Huittinen Ilmijärven uimaranta, Köyliö Kankaanpään uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Pappilan uimaranta, Köyliönjärvi, Köyliö Yttilän Otta, Köyliönjärvi, Köyliö Arenan hiekkaranta, Pyhäjärvi, Säkylä: Katismaan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Korven uimapaikka, Pyhäjoki, Säkylä Nummiojan ranta, Pyhäjärvi, Säkylä Käydyn keskustelun aikana Maarit Markkula esitti Kalle Lammelan kannat ta ma na seu raa vaa: Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee vielä tarkentaa lisäselvityksin ainakin

6 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Mäkelän rannan osalta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen, jossa hän totesi, et tä käsitte lyn pohjana olevasta terveysvalvonnan johtajan esi tyk ses tä oli teh ty poikkeava esitys, jota oli kan natettu, si ten tulee ää nes tää. Se los tus hy väk syttiin. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi kädennostoäänestyksenä, äänestysesitys hyväksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin terveysvalvonnan johtajan te kemän esityksen puolesta 0 ääntä ja Markkulan te ke män esi tyk sen puo lesta annettiin 10 ääntä (Nurmi, Henriksson, Lamme la, Markkula, Mäki, Peltola, Sulin, Tommila, Varjonen, Isotalo). Pu heenjoh ta ja ju listi ym pä ristö lauta kun nan päät tä neen edel lä ole van pe rus teella hy väk syä Markkulan ko. asiassa te ke män esityk sen. Päätös: Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi kesäkuun kokoukseen. Luetteloa tulee tarkentaa lisäselvityksin ainakin Mäkelän rannan osalta. ======

7 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ HAKEMUS SUOMEN TUOREKALA OY:N ENSISAAPUMISTOIMINNAN OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 77/62/621/2008 PJSYMPLK 66 Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Suomen Tuorekala Oy, Neitsytpolku 1, Kauttua, on tehnyt ilmoituksen ensisaapumistoiminnan aloittamiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle elintarvikelain (23/2006) ja maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta an taman asetuksen (118/2006) mukaisesti. Ilmoitus on päivätty Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on lähettänyt ilmoituksen ja toimijan omavalvontasuunnitelman ympäristötoimistoon tiedoksi ja omavalvontasuunnitelman arvioimiseksi ja hyväksyntää varten. Suomen Tuorekala Oy:n ensisaapumistoiminnan laatu on eläimistä saatavien elintarvikkeiden vas taanotto. Vastaanotettavan elintarvikelaji on pääluokaltaan tuoreet ja pa kastetut kalastustuotteet. Omavalvontasuunnitelman mukaan mukaan maahantuotava kalastustuote on luomukasvatettua merilohta. Arvioitu vastaanottomäärä on kg vuodessa ja arvioitu vastaanottotiheys on 12 kertaa vuodessa. Omavalvontasuunnitelma on tarkastettu ympäristötoimistossa. Omavalvontasuunni telmassa todettiin puutteita koskien erityisesti seuraavia osioita: omaval vontanäytteenotto, vastaanottotarkastuksen sisältö, ilmoitukset viranomai sille poikkeustapauksissa ja ohjeistus kirjanpidon sisällöstä. Lisäksi oma valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon luomuelintarvikkeita koske vat erityisvaatimukset. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Olli Sjövall, puh Terveysvalvonnan johtaja: Päätös: hyväksyy liitteenä olevan Suomen Tuorekala Oy:n, Neitsytpolku 1, Kauttua, omavalvontasuunnitelman hakemuksesta poiketen ehdollisesti siten, että lopullinen hyväksyntä voidaan myöntää, jos täydennetty omavalvontasuunnitelma neljän kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Toiminta voidaan aloittaa tehdyn päätöksen jälkeen. Esityksen mukaan. ======

8 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ILMOITUSASIAT PJSYMPLK 67 ympäristölautakunnan tietoon saatettavat asiakirjat: HALLINTO Köyliön kunnanhallitus, : Eläinlääkärin vastaanottotilojen vuokra lukien. Köyliön kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontatehtävien järjestäminen. Euran kunnanvaltuusto, : Kunnaneläinlääkärin valvontateh tävien järjestäminen. Säkylän kunnanvaltuusto, : Muutokset vuoden 2010 talousarvioon : Hallintosäännön muuttaminen : Kunnaneläinlääkärin valvonta tehtävien järjestäminen. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, yhtymähallitus, : Säkylän kunnan ympäristölautakunnan kanssa tehdyn valvontaeläinlääkärisopimuksen muutos : Valvontaeläinlääkärin viran julistaminen haettavaksi RAKENNUSVALVONTA Turun hallinto-oikeus, Dnro 00183/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Turun hallinto-oikeus, Dnro 01372/10/4122: Päätös, rakennus asiaa koskeva valitus. Säkylän kunnanhallitus, lausuntopyyntö : Iso-Vimman asemakaavan muutos. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Dnro ESAVI/346/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuoje lu lain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, Ojala, Huittinen Dnro ESAVI/522/04.08/2010: Päätös, ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, BroiCo Oy, Huittinen , Dnro ESAVI/692/04.08/2010: Lausuntopyyntö, Köyliön kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat mää räykset, Köyliö. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Dnro LSA- VI/647/ /2011: elintarvikevalvonnan auditointi. Evira, Dnro 732/0950/2011: Laitoksen tarkastuspyyntö, Lihajalos te Kor pela Oy Dnro 1547/0505/2011: Eläinlääkäritodistukset Venäjän vientiä

9 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ varten Dnro 1027/0510/2011: Lintuinfluenssakartoitus Dnro 3523/0401/2010: Hunajan vierasainevalvontaohjelmaan liittyvät tutkimustodistukset. Sastamalan perusturvakuntayhtymä, talousvesitutkimukset: kpl kpl kpl Sastamalan perusturvakuntayhtymä, uimavesitutkimukset: kpl Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, talousvesitutkimus: kpl Rauman ympäristölaboratorio, vesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, uimavesitutkimukset: kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, elintarviketutkimukset: kpl kpl kpl Rauman ympäristölaboratorio, hygieniatutkimukset: kpl Rauman ympäristölaboratorio, ilmatutkimukset: kpl kpl kpl kpl Talousvesiraportit 2010: Eura, Huittinen ja Säkylä. Terveysvalvonnan johtaja: , tarkastuskertomus 1 kpl Terveystarkastajat: , tarkastuskertomus 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastus- ja mittauspöytäkirja 1 kpl , lausunto 1 kpl , tarkastuskertomukset 2 kpl , tarkastuskertomus 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELU Vaasan hallinto-oikeus, Dnro 02243/10/5201 ja 02244/10/5201:

10 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päätös valitukseen vesitalousasiassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Dnro ESA- VI/156/04.08/2010: Päätös, Puolustusvoimien Porin Prikaatin Säkylän Huovinrinteelle perus tettavan panssariajoneuvo- ja sinkoammuntapaikan toimintaa koskeva ym päristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutok senhausta huolimatta, Säkylä. Suomen Kuntaliitto, : Lausuntopyyntö, ampumaratojen ympäris tönsuojeluopas. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Dnro VARELY/54/07.02/2011: Lausuntopyyntö merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseh dotuksista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella : Turvesuon kuivatukseen liittyvien olosuhteiden ja vesienkäsittelyrakenteiden tarkastaminen maastotarkastuksella VARELY/33/07.02/2011: Lausunto peruskuivatustoiminnan tukemisesta. Apetit Pakaste Oy, : Talousveteen liittyvien riskien vähentäminen yhteistoimintaa kehittämällä. Jujo Thermal Oy, : Kauttuan paperitehtaan ympäristömelun vähentämissuunnitelma. Pintos Oy, : Vastine käyntiin Lännen Tehtaat Oyj: Jätemäärien vuosiseuranta, Lännen Tehtaat Oyj elin tarvikkeiden valmistuksen ja Lännen Teollisuusalueen Kaatopaikan Seu ranta- ja tarkkailuraportti vuonna Pöyry Finland Oy, : Vapo Oy Energia, Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna WSP Finland Oy, : Seurantaraportti 6, pohjaveden suojapumppaus ja hiilivetypitoisuuksien seuranta 2010, Salmisen taloyhtymä. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, : JVP Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 3/2011, : Eurajoensalmen tarkkailututkimus maaliskuussa : JVP Eura Oy:n keskuspuhdistamon tutkimus 4/2011, : Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamon tutkimus 4/2011, Amcor Flexibles Kauttua, : Amcorin puhdistustulos vk 16. Kokemäen kaupunki, ympäristösihteeri, : Valvontailmoituk sen vas taanotto ja käsittely.

11 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ympäristöpäällikkö: , kehotus, Euran keskusampumaradan toiminta , selvityspyyntö rakennusten viemäröinnistä ja jätevesien käsittelystä. Ympäristötarkastaja: , maa-ainesten ottoon liittyvä valvontapöytäkirja , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätekuljetukseen , jätteiden polttaminen teollisuuskiinteistöllä 2kpl Maisematyölupien tarveharkinta: , Peltonen , Mäkinen , Salonen , Nummela , Juusela , Kotaja , Raittinen , Puhosrannantien varsi , Mäkelä , Kosonen , Jylenki , Väisänen , Raittinen , Lahtinen , Karjalainen , Santala , Väinölä Ympäristöpäällikkö: Päätös: Merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi. Esityksen mukaan. ======

12 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUSUNTO HEIKKI JA MAILA VARHON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA/LOMARAKENNUS 139/63/631/2011 PJSYMPLK 68 Heikki ja Maila Varho hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseen Säkylän kunnan Vähäsäkylän kylään. Hakemus ja esitys lausunnoksi on esityslistan liitteenä. Päätöksen asiassa tekee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 1. ======

13 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PETRI HELANDERIN POIKKEAMISHAKEMUS/VIERASMAJA-VARASTORAKENNUS JA KASVIHUONE 146/63/631/2011 PJSYMPLK 69 Petri Helander hakee poikkeamislupaa vierasmaja-varastorakennuksen ja kasvihuoneen rakentamiseen Euran kunnan Kauttuan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 2. ======

14 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PINTOS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TEOLLISUUSHALLIN LAAJENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 70 Pintos Oy hakee rakennuslupaa teollisuushallin laajennukseen langan kuivaustilalla Euran kunnan Sorkkisten kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 3. ======

15 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LOUNASKAHVILA SARI JA JUHA YLITALON RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KAHVILA-LOUNASRAVINTOLA 225/63/632/2005 PJSYMPLK 71 Lounaskahvila Sari ja Juha Ylitalo Ay hakee rakennuslupaa kahvila-lounasravintolalle Euran kunnan Kirkonkylän kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 4. ======

16 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KAURUU OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS/TUOTANTORAKENNUS/VERSTAS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 72 Kauruu Oy hakee rakennuslupaa tuotanto/verstasrakennuksen rakentamiseen Euran kunnan Panelian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 5. ======

17 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ RAINE RAITASEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU- JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ASUINRAKENNUS 225/63/632/2005 PJSYMPLK 73 Raine Raitanen hakee suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa asuinrakennuksen rakentamiseen Köyliön kunnan Karhian kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 6. ======

18 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/PUUTARHAMYYMÄLÄN MUUTTAMINEN MAJOITUSTILAKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 74 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa puutarhamyymälän muuttamiseksi majoitustilaksi (kesämajoitus max 50 henkilöä, pannuhuoneen muutos keittiöksi) Köyliön kunnan Kepolan kylään. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 7. ======

19 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TUIJA JA JARI LAAKSOSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS/KASVIHUONEEN MUUTTAMINEN VARASTORAKENNUKSEKSI 225/63/632/2005 PJSYMPLK 75 Tuija ja Jari Laaksonen hakevat rakennuslupaa kasvihuoneen muuttamiseksi varastorakennukseksi vaihtamalla muovikatteen tilalle peltikate ja asfaltoimalla lattian Köyliön kunnan Kepolan kylässä. Hakemus ja päätösehdotus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Mika Vainio, puh Päätös pöytäkirjan liitteenä nro 8. ======

20 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN PJSYMPLK 76 Lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaiselle viranomaiselle ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintosäännön 18 :n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. Hallintosäännön 19 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Muilta osin kunnanhallitus määrää, miten ilmoitus on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännön ja 34 :issä mainittuja kunnanjohtajan, osastopäällikön ja vastuualueen esi mie hen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Em. viranhaltijan ratkaistavaksi siirretyt lupa- ym. asiat, joita ei voi ottaa toimielimen käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin tiedoksi ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tiedoksi saatetaan päätösehdotuksessa mainitut viranhaltija päätökset. Päätökset esitellään tarvittaessa kokouksessa. Ympäristöpäällikkö: Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seu raa vat vi ran hal ti ja pää tök set: TOIMIELIMELLE MÄÄRÄTTY RATKAISUVALTA, JOKA ON DE LE GOI TU VIRANHALTIJOILLE Ympäristöpäällikkö 1 Kauttuan Ruukin kulttuurihistoriallinen yhdistys ry:n ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Ympäristötarkastaja j 5 Markku Anttilan maisematyölupa

21 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennustarkastaja Eura 36 Reijo Lähteenmäen rakennuslupa 37 Ari Pinomäen rakennuslupa 38 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 39 Toni Niemen ja Tiina Heinilän rakennuslupa 40 Tarja Brügmannin rakennuslupa 41 Janne Pohjalaisen toimenpidelupa 42 Janne Pohjalaisen ja Emmi Lahtisen rakennuslupa 43 Neste Markkinointi Oy:n toimenpidelupa 44 Maire Kantolan toimenpidelupa 45 Pertti Salosen rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 46 Hannu ja Tuula Uotilan rakennuslupa 47 Marko Kuivasen toimenpidelupa 48 Marjut ja Juha Hakalan rakennuslupa 49 Anna-Mari Pihlajan rakennuslupa 50 Reijo Salmisen muutospiirustusten hyväksyminen 51 Juha-Pekka Salomaan rakennuslupa 52 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 53 Eveliina Salmisen ja Sakari Salosen rakennuslupa 54 Hannu Ruokosen rakennuslupa 55 Susanna Junnilan rakennuslupa 56 Marjaana ja Petri Soinin muutospiirustusten hyväksyminen 57 Petri Salon rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen 58 A. Ahlström Osakeyhtiön toimenpidelupa 59 Jussi ja Johanna Löppösen rakennuslupa 60 Kari Kallin muutospiirustusten hyväksyminen 61 Juha Salosen rakennuslupa 62 Jari Jokisen rakennuslupa 63 Mikko Salmion rakennuslupa 64 Lammela Oy:n toimenpidelupa 65 Tuire Jaakkolan muutospiirustusten hyväksyminen 66 Kaarina Uusitalon muutospiirustusten hyväksyminen Köyliö 8 Tommi Hämäläisen rakennuslupa 9 Olli ja Leena Laihoniemen rakennuslupa 10 Timo Tuomisen toimenpidelupa 11 Timo Orren muutospiirustusten hyväksyminen 12 Vuorenmaan VPK:n muutospiirustusten hyväksyminen 13 Jukka Nuton rakennuslupa 14 Pasi Vilavuon luvan voimassaoloajan jatkaminen 15 Jari Eskolan rakennuslupa 16 Ari Jalosen muutospiirustusten hyväksyminen 17 Tuija ja Jari Laaksosen toimenpidelupa Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukais ta otto-oikeuttaan. Päätös: Esityksen mukaan. ======

22 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 32/64/640/2011 PJSYMPLK Puheenjohtaja tiedusteli ympäristölautakunnalta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Ympäristönsuojelulakia (86/2000) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen toimintaan, jonka päästöistä aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntä miseen tai kä sittelyyn. Ympäristönsuojelulain lisäksi on muutakin lainsää däntöä, joka koskee ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä on säädetty muun muassa terveydensuoje lulaissa, maan käyttö- ja rakennuslaissa, kemikaalilaissa ja maa-aineslais sa. Esimerkiksi jakeluaseman ympäristölupapäätöksessä voidaan ympäris tönsuojelulain nojalla tarvittaessa antaa tiukempiakin lupamääräyksiä kuin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä vaarallisten kemikaalien kä sittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998). Keskeinen asema ympäristönsuojelulain täytäntöönpanossa on ympäristönsuojelulain nojalla annetta villa asetuksilla ja valtioneuvoston päätöksillä. Lainsäädännön täydentämi seksi kunnilla on ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olo suhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoi tusvelvollista toimintaa taikka puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuo jelumääräykset hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto jokaisen kunnan osalta erikseen. Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten käyttöönottoa kunnissa ei tähän asti ole katsottu tarpeelliseksi, koska paikalliset olosuhteet on voitu ottaa riittäväs sä määrin huomioon lain ja asetusten nojalla. Ympäristönsuojelulakia ha ja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimusten osalta ollaan nyt todennäköi sesti muuttamassa. Jos säädökset etenevät siten, kuin ympäristövaliokun ta ja ympäristöministeriö ovat hahmotelleet, lievenee jätevesien käsittely vaatimukset tähän asti voimassa olleeseen asetukseen (542/2003) verrat tuna. Kunta voisi kuitenkin ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tähän asti käytössä olleiden hieman tiukempien vaatimusten soveltamisesta ran ta-alueilla ja pohjavesialueilla. Ympäristönsuojelumääräyksiin voidaan si sällyttää muitakin, kuin jätevesien käsittelyä koskevia kunnallisia määräyk siä. Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää, että ympäristötoimisto voi aloittaa työn ympäristön suojelumääräysten laatimiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kuntiin. Päätös: Esityksen mukaan.

23 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ====== PJSYMPLK Lain mukaan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea: 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella; 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maa han, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan; 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä 7) vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu ympäristötoimistossa mm. kuntaliiton ohjeistuksen ja muissa kunnissa käytössä olevien määräysten pohjalta. Jätevesiasioita koskevissa määräyksissä on lainsäädännön perustelujen nojalla määrätty eri alueille eri vaatimustasoja sen mukaan, kuinka herkkä alue (pohjavesi alueet ja ranta-alueet) pilaantumisen kannalta on. Herkkien alueiden mää rittelyyn on vaikuttanut maankäyttö, mm. vakinaisen ja vapaa-ajan asutuk sen määrä ranta-alueilla, sekä vesistöjen nykytila. Ympäristönsuojelumääräykset (ehdotus ) on esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta päättää asettaa ympäristönsuo jelumääräyksiä koskevan luonnoksen nähtäville kuuluttamalla valmisteilla olevista ympäristönsuoje lumääräyksistä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla sekä Alasatakunta-lehdessä. Asianosaisilla on hallintolain 34 :n perusteella ti laisuus esittää mielipide tai kannanotto asiassa. Ympäristölautakunta varaa ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tilaisuuden lausunnon antamiseen ympäris-

24 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ tönsuojelumääräyksistä. Mah dollinen lausunto on toimitettava ympäristölautakunnalle mennessä. Päätös: Esityksen mukaan. ====== PJSYMPLK 77 Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on kuulutettu Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien ilmoitustauluilla kolmen viikon ajan Ehdotus on ollut nähtävillä myös ympäristötoimiston nettisivuilla ja ehdotuksen nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Alasatakunta-lehdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan ympäristönsuojelumääräykset on kohdennettu oikein ei luvan- tai ilmoituksenvaraisiin toimintoihin ja otettu huomioon pai kalliset olosuhteet. ELY-keskus pitää määräysluonnoksia helposti ymmär rettävänä ja selkeänä. Lausunto on ympäristölautakunnan esityslistan liit teenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on saatu kannanotto Maataloustuottajien Säkylän yhdis tykseltä. Kannanottoon on liitetty MTK-Satakunnan huomioita. Kannanotto on ympäristölautakunnan esityslistan liitteenä. Ympäristönsuojelumääräysten ehdotusta on muutettu ELY-keskuksen lausunnon perusteella seuraa vasti: 4, Luokitellut I- ja II-luokan pohjavesialueet. Selvennykseen lisäys: "Jos jätevesi pohjavesialueilla käsitellään maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa, puhdistettu jätevesi ja ylivuotovesi on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle niin, että " 10, Betoni- ja tiilijätteen hyödyntämistä maanrakentamisessa koskevia määräyksiä on tarkennettu ELY-keskuksen tarkoittamalla tavalla. 28 Ympäristönsuojelumääräyksiin on lisätty kartta-aineistoa koskeva kohta. Kartta-aineistona käyte tään valtion ympäristöhallinnon päivittämiä pohjavesialue- ja valuma-alue karttoja, jotka ovat nähtävänä ympäristötoimistossa ja mm. www-osoittees sa Vesistömäärittely tehdään tulkinnanvaraisissa ti lanteissa tapauskohtaisesti asiaa koskevan muun päätöksenteon yhtey dessä ja päätöksentekoa tukeva kartta-aineisto hyväksytään tarvittaessa ympäristölautakunnassa. Muilta osin ELY-keskuksen lausunnossa esitettyjä seikkoja ei ole otettu huomioon seuraavin perus tein: 4 Vesikäymälän jätevedet eräillä ranta-alueilla. Uudis- ja korjausrakentamisen osalta ympäristön suojelumääräyksissä edellytetään umpisäiliötä 50 metrin etäisyydellä ve sistöstä Eurajoen ja Lapinjoen sekä Korpijärven valu-

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011

KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMA VUOSILLE 2007-2011 1. YLEISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, mukaan kunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Sari Soini, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Valmistelija: ympäristöpäällikkö Sari Soini, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 421 12.12.2016 Kunnanvaltuusto 130 19.12.2016 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen vuonna 2016 285/11.01.00/2013 Kunnanhallitus 12.12.2016 421 Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta

Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta Hajajätevesilainsäädännön uudistaminen Kirkkonummen kunnan näkökulmasta 29.3.2017 LINKKI2016-hankkeen loppuseminaari Lohjan kaupungintalo Monkola 29.3.2017 Kirkkonummen kunta/ ympäristönsuojelu, Elina

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 4.12.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 4.12.2014 klo 16.30 17.10 Kunnanviraston kokoushuone Irja Keskinen Toni Aho Ossi Annala

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 4.04.07 Sivu / 58/07.00.0 Ympäristölautakunta 4 9..07 Kaupunginhallitus 7 0.4.07 50 Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen Valmistelijat / lisätiedot: Erja Tiihonen, puh.

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräysten sisällön rajoitukset ja mahdollisuus poikkeuksen myöntämiseen

Ympäristönsuojelumääräysten sisällön rajoitukset ja mahdollisuus poikkeuksen myöntämiseen 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hyvinkään ympäristönsuojelumääräyksien uudistaminen Ympäristönsuojelumääräysten lähtökohdat ja tavoitteet Ympäristönsuojelumääräykset kuuluvat kunnan ympäristönsuojelun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot