YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 INF FILOSOFIA YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA MARIANNE TENHULA 80399M Filosofian essee

2 JOHDANTO Lähetin kauempana asuvalle ystävälleni syntymäpäivän muistamiseksi pienen paketin kirjeineen. Kirjoitin korttiin Ihmiset, jotka tuovat iloa toisten elämään, eivät voi välttyä siltä itsekään. Tiesin hänen ilahtuvan siitä, ja tulin itsekin hyvälle tuulelle saadessani yllättää ystäväni iloisesti. Päivänä, jolloin ystäväni sai paketin, olin itse ollut huonolla tuulella koko päivän, ja oloni oli apaattinen maatessani sängyllä ja kuullessani tekstiviestiäänen. Ystäväni kirjoitti Sain ihanan lahjasi. Olet kyllä uskomattoman ihana ja tärkeä ja elämääni iloa tuova ystävä. Ihanaa, että muistat ystäviäsi näin! Tämä viesti sai minut hetkessä hyvälle tuulelle ja loi minuun uutta puhtia. Sängyllä makaamisen sijaan aloin heti touhuta suoritettavia asioita, sillä tuntui, että minulla oli taas voimaa siihen. Ystävyyden merkitystä elämässä ei voi liiaksi korostaa. Aristoteleen mukaan ystävyys on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista elämässä, se on niin luonteenhyve kuin myös hyveellistä. Hyveellisen elämän avulla saavutetaan onnellisuus, ja tämän onnellisuuden Aristoteles määrittää ihmiselämän päämääräksi, jota kohti on elämässään pyrittävä. Ystävyys on keskeinen tekijä päämärän tavoittelussa. Ilman ystäviä elämämme ei ole onnellista, joten tarvitsemme ystäviä läpi elämän. Voidakseen toimia hyveen mukaisesti tarvitaan ystäviä, sillä hyvät teot kohdistuvat parhaimmillaan juuri ystäviin. Aito ystävyyssuhde ja aito ystävyys perustuvat ennen kaikkea ja ennemminkin ystävyyden osoittamiseen kuin sen vastaanottamiseen. (MacIntyre, A.) Aristoteles määrittelee ystävyyden vastavuoroiseksi hyvän tahtomiseksi toiselle siten, että kumpikin ystävyyden osapuoli tiedostaa tämän ja on sen julkisesti ilmaissut. Hyväntahtoisuus ei pelkästään riitä ystävyyteen, mutta sitä toki tarvitaan. (HY) Millaiset ihmiset voivat olla ystäviä, ja onko ystävyyttä olemassa vain yhdenlaista? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan esseessäni mukaillen ja pohtien Aristoteleen määritelmiä ja syitä ystävyyteen. Aristoteles määrittelee kolme eri syytä olla ystävä

3 toisen henkilön kanssa, ja minä kysyn, voiko kahta ensimmäistä, hyötyyn ja nautintoon perustuvaa ystävyyttä, todella kutsua ystävyydeksi. Mistä tietää löytäneensä tosiystävän, ja voiko ihmisellä olla ainoastaan yksi todellinen ystävä? Luin esseetä varten Alasdair MacIntyren teoksen Hyveiden jäljillä, jossa käydään läpi moraalisen ajattelun historiaa länsimaissa. MacIntyre painottaa teoksessaan sitä, kuinka moderni moraaliajattelu on vain kokoelma hajanaisia jäänteitä menneistä käsityksistä, ja moraalisuus voi siksi tänä päivän huonosti. Ratkaisuksi tämänkaltaiseen ongelmaan MacIntyre esittää paluuta aristoteeliseen hyveetiikkaan. MacIntyre korostaa useassa kohdassa Aristoteleen ystävyyden hyvettä, joka on tärkeä osa elämän päämäärän, onnellisuuden tavoittelemista. MacIntyren Hyveiden jäljillä toimi motivoivana teoksena tarkemman aiheeni ja filosofisen ihmettelyni rajaukseen. Esseessäni tutustun ensin tarkemmin Aristoteleen määritelmään ystävyydestä, sekä kolmesta eri syystä olla ystävä toisen kanssa: hyöty, nautinto sekä ystävän luonteeseen perustuva rakkaus ja arvostus. Pohdin myös, miten ystävyyttä voi oppia, ja miten Pikku Prinssi liittyykään niin vahvasti tähän kaikkeen. YSTÄVYYDEN MÄÄRITELMÄ JA YSTÄVYYS HYVEENÄ Laajasti ajateltuna ystävyys liittyy Aristoteleen mukaan sosiaalisiin suhteisiin ylipäänsä. Tarkemmin kuvailtuna se on vastavuoroista hyvän tahtomista toiselle siten, että kumpikin osapuoli tiedostaa tämän ja ilmaisee sen julkisesti. Pelkästä hyväntahtoisuudesta ystävyys eroaa juuri tämän julkilausumisensa ja vastavuoroisuutensa takia, hyväntahtoisuus kun voi kohdistua myös tuntemattomiin. Hyväntahtoisuus on kuitenkin tärkeä osa ystävyyttä, mutta yksinään se ei riitä ystävyyttä kannattelemaan tai sitä määrittelemään, sillä ilman vastarakkautta ei ole ystävyyttäkään. (MacIntyre, A.) Voidaan ajatella, että niin kuin rakkauden osoittaminen on kuin kutsu toiselle osapuolelle, samoin yksipuolinen hyväntahtoisuus on kutsu ystävyyteen. Ja toisaalta harvemmin kummallakin osapuolella syttyy samanaikaisesti tunteen palo ja sytytys mahdollista ystävyyttä

4 kohtaan, usein toisen osapuolen on herätettävä huomiota ja osoitettava hyväntahtoisuutta toista kohtaan ensimmäisenä, ja tämä voidaan ajatella edellä mainituksi kutsuksi ystävyyteen. Ystävyyttä ei esiinny pelkästään yksilötasolla; yhteisöt tarvitsevat lujaa ystävyyttä ja tunnesiteitä siinä missä yksilötkin. Ystävyyden ympärille muodostuva yksimielisyys pitää esimerkiksi valtiota koossa oikeudenmukaisuutta vahvemmin. (HY) Työelämässä olen saanut itsekin kokea, kuinka työilmapiiri ja -motivaatio parantuvat huomattavasti, kun työtovereiden kanssa puhalletaan yhteen hiileen ja samaan suuntaan, tuetaan toisia ja muodostetaan pikku hiljaa työtoverisuhteita syvempää kokonaisvaltaista ystävyyssuhdetta. Työn tekeminen ja määrätyistä rutiineista selviäminen onnistuvat varmasti ilman ystävyyden verhoamaa verkkoa, mutta parempiin tuloksiin ja päämääriin, onnellisempiin ihmisiin, päästään eittämättä paremmin ystävyyden hyveen kautta. Hyveellisessä työilmapiirissä työtovereita autetaan ja tuetaan. Tämä taas tarkoittaa, että ihmiset hyväksytään töissä sellaisina kuin he ovat ja hyväksytään, että ongelmatilanteissa työntekijäkin saa olla rajallinen - kaikkea ei tarvitse osata, mutta oppia voi aina. Hyveellä tarkoitetaan jotakin sellaista luonteenpiirrettä, jota voidaan pitää eettisesti ja moraalisesti arvokkaana. Ystävien hyve on ystävien rakastaminen ja sen osoittaminen. Ystäviä pidetään hyvinä ihmisinä, ja heille tahdotaan vilpittömästi hyvää. Todellinen ystävä uskaltaa sanoa suoraan, jos näkee ystävänsä lähtevän elämässään kohti vääriä polkuja. Toisaalta voi olla vaikea määritellä, mitkä ovat oikeat ja mitkä väärät polut toiselle, mutta ystävyyden kehittymisen myötä toisen tunteminen vahvistuu, ja näin ystävä saattaa hyvinkin osata nähdä itseä paremmin, mikä olisi onnellisuuden kannalta hyvää. Tällaisia asioita ei ole helppoa kuulla läheiseltä ihmiseltä, mutta todellinen ystävä tekee näin juuri siksi, että haluaa toisen onnea. Tällainen itsestä riippumaton pyyteettömyys ja vilpittömän, inhimillisen hyvän tahtominen toiselle toisen itsensä vuoksi, on avain ystävyyden hyveeseen. (MacIntyre, A.)

5 KOLME SYYTÄ YSTÄVYYTEEN Aristoteles pohti, minkälaiset ihmiset voivat olla hyviä ja ystävystyä, ja onko ystävyyttä useita lajeja. Hän päätyy jaottelemaan ystävyyden perustavat syyt kolmeen: hyötyyn, nautintoon sekä ystävän luonteeseen perustuvaan rakkauteen ja arvostukseen, hyvyyteen. Hyötyyn ja nautintoon perustuvissa suhteissa ystävää ei rakasteta ja arvosteta sellaisena kuin hän on, vaan jokin ulkoinen syy, jonka takana on hyöty tai nautinto, ajaa tähän suhteeseen. (MacIntyre, A.) Hyötyyn perustuva suhde on sellainen, jossa toinen henkilö kokee suurimman edun ystävyyssuhteessaan esimerkiksi siinä, että hän saa ystävältään tukiopetusta matematiikassa, ja pääsee näin läpi kursseistaan. Mikäli henkilö ei viihdy yksin ja kokee ensisijaisesti täyttävänsä yksinäisyyden aukon elämässään ystäviensä avulla, hän perustaa samalla suhteensa sekä nautinnolle että hyödylle. Näissä tapauksissa lähtökohdat ovat itsestä lähtöisin ja oman edun kannalta mahdollisimman palkitsevia ystävyyssuhteita, mutta todellisen ystävyyden takana ei kuitenkaan ole vain omat tarpeet. Kolmas ystävyyden muoto eli ystävän luonteeseen perustuvaan rakkauteen ja arvostukseen pohjautuva ystävyys on Aristoteleen mukaan ystävyyden todellinen muoto. Siinä pyyteetön ja vastavuoroinen suhde toteutuu, ja toiselle halutaan hyvää. Tämänkaltaisessa ystävyydessä ystävä nähdään kuin toisena minänä tai peilinä, joka on tukena niin elämän karikkoisilla kivillä kuin myös jakamassa ilon hetket. Ystävyyden täydellinen muoto on mahdollinen vain sellaisten ihmisten välillä, joilla on ystävyyden hyveeseen taipuvainen luonne. Tämä on ystävyyden käsitteen ydin, jota vasten voidaan tarkastella muita ystävyyden muotoja. (MacIntyre, A.) Voidaanko siis ajatella, että hyötyyn tai nautintoon perustuva ystävyyssuhde on ystävyyttä? Miksi sellaista ihmissuhdetta, jossa ei arvosteta toista osapuolta omana itsenään ja haluta hänelle hyvää, kutsuttaisiin ystävyyden kaltaisella arvokkaalla nimellä? Hyötyyn perustuva suhde on ennemminkin hyötysuhde kuin ystävyyssuhde, siinä ollaan toisen ihmisen sijaan hyödyn ystäviä. Jos Aristoteleenkin

6 mielestä on vain yhdenlaista todellista ystävyyttä, eikö hyötyyn tai nautintoon perustuvien ystävyyksien voi ajatella olevan ei-ystävyyttä, epäystävyyttä tai esimerkiksi pinnallisempaa muotoa ystävyydestä, kaveruutta? Suomennos ystävyys tulee kreikan kielen sanasta philia, joka on omana aikanaan ollut luultavasti laajemmin ymmärrettävissä, ja näin on aina otettava huomioon aika sekä kulttuuri, jossa käsitteitä määritellään ja käytetään. Koen ystävä ja ystävyys -sanat erittäin arvokkaiksi ja tärkeiksi sanoiksi, ja käytän niitä varovasti ja harkitusti koskemaan kaikista rakkaimpia ja läheisimpiä ystäviäni. Jo se on ollut hyvä syy, miksen ole liittynyt facebookiin; olen niin sanankäänteideni jumittama, etten halua hyväksyä frend-requesteja ihmisiltä, joiden ystävä en ole. Englannin kielen ystävää tarkoittava sana friend on kokenut inflaation ja alentunut kaveritasolle, ja samoin on käynyt tärkeän rakkautta ilmaisevan lauseen kanssa. Monet tuttavanikin myöntävät, että jostain syystä on huomattavasti helpompaa sanoa I love you, kuin todella kertoa sama omalla kotimaisellaan. Kenties Aristoteleen kaksi ensimmäistä vaihtoehtoja ystävyydelle ovatkin vain ystävyyden esiasteita, kaveruutta, ja niiden kautta on mahdollista syventää ystävyyttä. Nuorille on esimerkiksi kaverisuhteen aluksi ominaista kokea nautinnon tunteita ystäviensä kanssa vietetystä ajasta, seurustelusta ja yhdessäolosta, mutta pitkän yhdessäolon myötä luottamus ja kiintymys voivat kasvaa ja kehittyä vankaksi suhteeksi, jossa toiselle halutaan vastavuoroisesti hyvää, ja osapuolet huomaavat suhteen kehittyneen todelliseksi ystävyyssuhteeksi. Samoin kuin vanhukset, joiden voi olla vaikeampi luoda uusia ihmissuhteita ja ystävystyä, voivat tuntea esimerkiksi kotiavustajaansa kohtaan hyötyyn pohjautuvaa ystävyyttä, mutta pitkän ajan kuluessa ja kiintymyssuhteen kasvaessa opitaan tuntemaan toisia enemmän, ja suhde kehittyy aidoksi, lämpimäksi ystävyydeksi. Ehkä onkin siis käytävä läpi tällaisia ystävyyden esiasteita, sillä todellisen ystävyyden saavuttaminen vaatii paljon hyveellisyyttä molemmilta osapuolilta.

7 Aristoteleen mukaan todellisen ystävyyden kautta ystävyyden osapuolet saavat myös suuren hyödyn sekä nautinnon toisistaan, eli näillä seikoilla on toki luonnolliset paikkansa ystävyyssuhteessa, mutta ne eivät missään nimessä ole perusta suhteelle (Juurikkala, O.). Todellinen ystävyys on harvinaista, sillä harvat ovat niin hyveellisiä kuin mitä aitoon ystävyyteen vaaditaan. Aristoteles esittikin, että hyveellinen ihminen ei voi olla samanaikaisesti ystävä monen ihmisen kanssa. Tämän väitteensä hän perustelee siten, että useampaa henkilöä kohtaan ei voi myöskään tuntea rakkautta samanaikaisesti (HY). Tuntuu surulliselta ajatella, että vaikka lähtökohtaisesti voisinkin ajatella kantavani arvokasta ystävyyden hyvettä, laajasta lähipiiristäni löytyisi vain yksi todellinen ystävä. Miten hänet määritän, missä menee minun rajani ystävän ja todellisen ystävän välillä? Olen aina ajatellut, että olen harvinaisen onnekas, kun minulla on laaja kaveripiiri ja muutama todella läheinen ystävä, joihin lasken myös poikaystäväni. En voisi kuvitellakaan laittavani näitä ihmisiä jonoon tai järjestykseen ystävyyden tasonsa tai arvonsa mukaan, sillä heistä jokaista rakastan ja arvostan juuri sen takia, keitä he ovat, ja millaiseksi he ovat minua tehneet. Haluaisin siis uskoa, että todellista ystävyyttä ja rakkautta riittää useammalle kuin yhdelle, ja silti tai juuri siksi, että ystävyyssuhteiden luominen on todella pitkä ja ihana taival, kumpikin ystävyyden osapuoli saa siitä elämäänsä uskomattoman paljon. Väistämättä voi myös käydä niin, että vanhat ystävyyssuhteet hiipuvat syystä tai toisesta uusien tieltä, mutta jokainen elämän varrella koettu ystävyys on ainutlaatuisuudessaan arvokas. Aika, jonka olet tuhlannut ruusullesi, tekee siitä niin tärkeän sinulle. (Sait-Exupéry, A.) Toisaalta ajatusleikkiä voi myös viedä pidemmälle, entä jos olenkin koko elämäni ainoastaan kuvitellut eläneeni ystävyyssuhteissa minulle tärkeiden ihmisten kanssa, mutta todellisuudessa en ole vielä päässyt aidon ystävyyden tasolle? Luulen siis, että on voitava olla yhtä aikaa useamman ihmisen todellinen ystävä, sillä en ole koskaan kokenut sitä tunnetta, mikä seuraa aidosta ystävyydestä. Tämä on kuitenkin melko pessimistinen ajatus senkin valossa, että Aristoteleen mukaan todellinen ystävyys parantaa minäkuvaa ja käsitystä itsestä, ja auttaa itseensä tutustumisessa. Näin ollen olen ystävyyssuhteistani oppinut itsestäni sen, että

8 haluan hyvää läheisimmille ihmisilleni ja saan sitä vastavuoroisesti heiltä takaisin, eli olen löytänyt todellisia ystäviä elämääni. (MacIntyre, A.) YSTÄVYYDEN ELÄMÄNKOULU Aristoteleen mukaan ystävyys edellyttää tietynlaista samanveroisuutta ja samankaltaisuutta. Parhaimmillaan ystävyys pääsee toteutumaan kahden hyveellisen ihmisen välillä, ja silloin syntyykin juuri Aristoteleen nimittämää aitoa ystävyyttä. Eriarvoisten ihmisten välillä ystävyys ei voi kehittyä rehellisimpään ja aidoimpaan muotoonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toinen ihminen haluaa hyötyä ystävästä ja toinen taas suhtautuu hyväntahtoisuudella ja rakkaudella, ei tasaveroinen ystävyys ole mahdollinen, sillä toinen antaa enemmän kuin toinen, ja tämä asetelma on ystävyyden kannalta vinoutunut. (MacIntyre, A.) Jotta voisi olla ystävä toiselle, on lähtökohtaisesti suhtauduttava ystävällisesti itseensä. Paheelliset ihmiset eivät suhtaudu saati kohtele edes itseään hyvin, ja he jäävätkin usein ilman todellisia ystävyyssuhteita. Hyveellinen ihminen sen sijaan uskoo sekä itseensä että ihmisiin, etsii ja lopulta löytääkin aitoa ystävyyttä. (MacIntyre, A.) Aristoteleelta voidaan oppia, että ystävyyttä voi harjoitella ja siinä voi kehittyä. Tärkeintä on hyvä tahto, jonka voi näyttää konkreettisesti olemalla läsnä, kuuntelemalla ja kiinnostumalla toisen elämästä, jakamalla ilot ja surut, välittämällä aidosti. (Juurikkala, O.) Olen itse löytänyt itseni tilanteesta, jossa huomaan, että keskustelukumppanini ei ole läsnä keskustelussa. Hän saattaa kysyä minulta ystävällisesti miten voin, mutta vastatessani hän ei keskity, kysyy useaan kertaan asioita, joita olen juuri maininnut, tai hän muuten kehonkielellään antaa ymmärtää, ettei keskustelu kanssani ole hänelle kovin merkittävää. Tai ehkä vielä niin, että keskustelu saattaakin olla ihan siedettävän merkittävää, mutta kuulumiseni ja keskustelun sisältö eivät lopulta ole niin olennaisia. Toisaalta myönnän, että olen itsekin ollut juuri tällainen haahuileva keskustelija, ja ymmärrän

9 täysin, ettei se anna kovin vakuuttavaa kuvaa ihmisestä potentiaalisena ystävänä, sillä yksi lähtökohta ystävyyteen on aito kiinnostuminen toisen asioista. Tärkeää ystävyyden elämänkoulussa on se, että silmiin katsomisen sijaan katsoo samaan suuntaan, näin ystävyys kasvaa ja kehittyy. Suuria panostuksia vaativat ryhmätyöt ovat tästä esimerkki yhteisen tavoitteen ja uurastuksen parissa on myös ystävyyden mahdollista lujittua tai saada alkunsa. (Juurikkala, O.) Voi joutua itkemään vähän, jos on antanut kesyttää itsensä. (Sait-Exupéry, A.) Ystävyys eroaa kaveruudesta ja hyödyn tai nautinnon tavoittelemisesta paljon, sillä siinä todella avataan ystävälle sydämensä ja mielensä uskalletaan olla haavoittuvaisena, omana itsenään hyveineen ja heikkouksineen ja luottaa siihen, että toinen hyväksyy ja rakastaa sellaisenaan. Näin isoa palaa jaettaessa itsestä myös kiintymys kasvaa ja kehittyy, ja ystävät ovat kesyttäneet toisensa. Aristoteleen hyve-etiikassa on paljon perää ja ajatuksia, joita tulisi nykymaailman MacIntyrenkin parjaamassa sirpaloituneessa moraalimaailmassa muistaa. Elämän päämäärää eli onnellisuutta ei tavoita yksin, eikä ystävyyden merkitystä voi ihmiselle juuri liioitella. Lopulta mitä enemmän ystävyyttä ja rakkautta maailmaan mahtuu, sitä parempi ja yhtenäisempi siitä voi tulla. On siis ehkä lopulta turha keskittyä pohtimaan, millä sanamuodoilla läheisimpiensä ja rakkaimpiensa keskinäistä ihmissuhdetta kuvaa, tärkeintä on pyrkimys ystävyyden hyveeseen taipuvaan luonteeseen ja inhimillisen hyvän tahtomiseen toisille heidän itsensä vuoksi. Kuten Pikku Prinssissä sanotaan Jos täytyy kuolla, on kuitenkin hyvä, että on kerran omistanut ystävän. (Sait-Exupéry, A.)

10 KIRJALLISUUTTA Helsingin yliopisto (HY), Valtiotieteellinen tiedekunta,. (2006) Käytännöllisen filosofian valintakokeen arvosteluperusteet. Viitattu Saatavilla: osofia.pdf Juurikkala, O. ( ). Ystävyyden jalo taito. Blogi: Hyvejohtajuus johtajuudesta elämäntapa. Viitattu Saatavilla: MacIntyre, A. (2004). Hyveiden jäljilla. Gaudeamus Kirja Oy. de Sait-Exupéry, A. (1943). Pikku Prinssi.

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN

UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN UUTUUS TUNNE LUKKOSI -MENESTYSKIRJAN TEKIJÄLTÄ! KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WSOY KIMMO TAKANEN TUNNE SYDÄMESI MATKA UUTEEN RAKKAUTEEN WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Neljännen askeleen opas

Neljännen askeleen opas Neljännen askeleen opas 41 ON OLEMASSA RATKAISU Anonyymit Alkoholistit On olemassa ratkaisu. Tuskin kukaan meistä piti siitä, että joutui tutkistelemaan itseään, luopumaan ylpeydestään ja tunnustamaan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

MAAILMANUSKONNOISTA Johdannollista Pyrkimys takaisin yhteyteen

MAAILMANUSKONNOISTA Johdannollista Pyrkimys takaisin yhteyteen MAAILMANUSKONNOISTA Johdannollista Ihminen on uskonnollinen olento. Maailmasta löytyy ainakin 30 000 erilaista uskonnollista ryhmittymää. Lukumäärän suuruus ei kuitenkaan merkitse sitä, että todellisia

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1

Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Copyright Pirkko Hurme, Oy Perendie Ltd 1 Pirkko Hurme / Oy Perendie Ltd Malminkatu 24 C 37, 00100 HELSINKI Puh + 358 40 505 6900 Fax + 358 9 6855 0000 E-mail pirkko.hurme@perendie.fi IRTISANOMISEN TAITO

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

PARISUHDE KATKOLLA. Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin?

PARISUHDE KATKOLLA. Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin? PARISUHDE KATKOLLA Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin? 1 Sisällys Iso muutos... 3 Muista... 3 Mitä rakkaus on?... 4 Ero päätöksistä huolimatta... 5 Rakkaus ei kuole... 5 Erojen erilaisia syitä... 6

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop

Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop Tiistaina 20. tammikuuta 2015 klo 17.30 Orland Bishop kertoo työstään kalifornialaisten jenginuorten

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot