YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 INF FILOSOFIA YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA MARIANNE TENHULA 80399M Filosofian essee

2 JOHDANTO Lähetin kauempana asuvalle ystävälleni syntymäpäivän muistamiseksi pienen paketin kirjeineen. Kirjoitin korttiin Ihmiset, jotka tuovat iloa toisten elämään, eivät voi välttyä siltä itsekään. Tiesin hänen ilahtuvan siitä, ja tulin itsekin hyvälle tuulelle saadessani yllättää ystäväni iloisesti. Päivänä, jolloin ystäväni sai paketin, olin itse ollut huonolla tuulella koko päivän, ja oloni oli apaattinen maatessani sängyllä ja kuullessani tekstiviestiäänen. Ystäväni kirjoitti Sain ihanan lahjasi. Olet kyllä uskomattoman ihana ja tärkeä ja elämääni iloa tuova ystävä. Ihanaa, että muistat ystäviäsi näin! Tämä viesti sai minut hetkessä hyvälle tuulelle ja loi minuun uutta puhtia. Sängyllä makaamisen sijaan aloin heti touhuta suoritettavia asioita, sillä tuntui, että minulla oli taas voimaa siihen. Ystävyyden merkitystä elämässä ei voi liiaksi korostaa. Aristoteleen mukaan ystävyys on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista elämässä, se on niin luonteenhyve kuin myös hyveellistä. Hyveellisen elämän avulla saavutetaan onnellisuus, ja tämän onnellisuuden Aristoteles määrittää ihmiselämän päämääräksi, jota kohti on elämässään pyrittävä. Ystävyys on keskeinen tekijä päämärän tavoittelussa. Ilman ystäviä elämämme ei ole onnellista, joten tarvitsemme ystäviä läpi elämän. Voidakseen toimia hyveen mukaisesti tarvitaan ystäviä, sillä hyvät teot kohdistuvat parhaimmillaan juuri ystäviin. Aito ystävyyssuhde ja aito ystävyys perustuvat ennen kaikkea ja ennemminkin ystävyyden osoittamiseen kuin sen vastaanottamiseen. (MacIntyre, A.) Aristoteles määrittelee ystävyyden vastavuoroiseksi hyvän tahtomiseksi toiselle siten, että kumpikin ystävyyden osapuoli tiedostaa tämän ja on sen julkisesti ilmaissut. Hyväntahtoisuus ei pelkästään riitä ystävyyteen, mutta sitä toki tarvitaan. (HY) Millaiset ihmiset voivat olla ystäviä, ja onko ystävyyttä olemassa vain yhdenlaista? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan esseessäni mukaillen ja pohtien Aristoteleen määritelmiä ja syitä ystävyyteen. Aristoteles määrittelee kolme eri syytä olla ystävä

3 toisen henkilön kanssa, ja minä kysyn, voiko kahta ensimmäistä, hyötyyn ja nautintoon perustuvaa ystävyyttä, todella kutsua ystävyydeksi. Mistä tietää löytäneensä tosiystävän, ja voiko ihmisellä olla ainoastaan yksi todellinen ystävä? Luin esseetä varten Alasdair MacIntyren teoksen Hyveiden jäljillä, jossa käydään läpi moraalisen ajattelun historiaa länsimaissa. MacIntyre painottaa teoksessaan sitä, kuinka moderni moraaliajattelu on vain kokoelma hajanaisia jäänteitä menneistä käsityksistä, ja moraalisuus voi siksi tänä päivän huonosti. Ratkaisuksi tämänkaltaiseen ongelmaan MacIntyre esittää paluuta aristoteeliseen hyveetiikkaan. MacIntyre korostaa useassa kohdassa Aristoteleen ystävyyden hyvettä, joka on tärkeä osa elämän päämäärän, onnellisuuden tavoittelemista. MacIntyren Hyveiden jäljillä toimi motivoivana teoksena tarkemman aiheeni ja filosofisen ihmettelyni rajaukseen. Esseessäni tutustun ensin tarkemmin Aristoteleen määritelmään ystävyydestä, sekä kolmesta eri syystä olla ystävä toisen kanssa: hyöty, nautinto sekä ystävän luonteeseen perustuva rakkaus ja arvostus. Pohdin myös, miten ystävyyttä voi oppia, ja miten Pikku Prinssi liittyykään niin vahvasti tähän kaikkeen. YSTÄVYYDEN MÄÄRITELMÄ JA YSTÄVYYS HYVEENÄ Laajasti ajateltuna ystävyys liittyy Aristoteleen mukaan sosiaalisiin suhteisiin ylipäänsä. Tarkemmin kuvailtuna se on vastavuoroista hyvän tahtomista toiselle siten, että kumpikin osapuoli tiedostaa tämän ja ilmaisee sen julkisesti. Pelkästä hyväntahtoisuudesta ystävyys eroaa juuri tämän julkilausumisensa ja vastavuoroisuutensa takia, hyväntahtoisuus kun voi kohdistua myös tuntemattomiin. Hyväntahtoisuus on kuitenkin tärkeä osa ystävyyttä, mutta yksinään se ei riitä ystävyyttä kannattelemaan tai sitä määrittelemään, sillä ilman vastarakkautta ei ole ystävyyttäkään. (MacIntyre, A.) Voidaan ajatella, että niin kuin rakkauden osoittaminen on kuin kutsu toiselle osapuolelle, samoin yksipuolinen hyväntahtoisuus on kutsu ystävyyteen. Ja toisaalta harvemmin kummallakin osapuolella syttyy samanaikaisesti tunteen palo ja sytytys mahdollista ystävyyttä

4 kohtaan, usein toisen osapuolen on herätettävä huomiota ja osoitettava hyväntahtoisuutta toista kohtaan ensimmäisenä, ja tämä voidaan ajatella edellä mainituksi kutsuksi ystävyyteen. Ystävyyttä ei esiinny pelkästään yksilötasolla; yhteisöt tarvitsevat lujaa ystävyyttä ja tunnesiteitä siinä missä yksilötkin. Ystävyyden ympärille muodostuva yksimielisyys pitää esimerkiksi valtiota koossa oikeudenmukaisuutta vahvemmin. (HY) Työelämässä olen saanut itsekin kokea, kuinka työilmapiiri ja -motivaatio parantuvat huomattavasti, kun työtovereiden kanssa puhalletaan yhteen hiileen ja samaan suuntaan, tuetaan toisia ja muodostetaan pikku hiljaa työtoverisuhteita syvempää kokonaisvaltaista ystävyyssuhdetta. Työn tekeminen ja määrätyistä rutiineista selviäminen onnistuvat varmasti ilman ystävyyden verhoamaa verkkoa, mutta parempiin tuloksiin ja päämääriin, onnellisempiin ihmisiin, päästään eittämättä paremmin ystävyyden hyveen kautta. Hyveellisessä työilmapiirissä työtovereita autetaan ja tuetaan. Tämä taas tarkoittaa, että ihmiset hyväksytään töissä sellaisina kuin he ovat ja hyväksytään, että ongelmatilanteissa työntekijäkin saa olla rajallinen - kaikkea ei tarvitse osata, mutta oppia voi aina. Hyveellä tarkoitetaan jotakin sellaista luonteenpiirrettä, jota voidaan pitää eettisesti ja moraalisesti arvokkaana. Ystävien hyve on ystävien rakastaminen ja sen osoittaminen. Ystäviä pidetään hyvinä ihmisinä, ja heille tahdotaan vilpittömästi hyvää. Todellinen ystävä uskaltaa sanoa suoraan, jos näkee ystävänsä lähtevän elämässään kohti vääriä polkuja. Toisaalta voi olla vaikea määritellä, mitkä ovat oikeat ja mitkä väärät polut toiselle, mutta ystävyyden kehittymisen myötä toisen tunteminen vahvistuu, ja näin ystävä saattaa hyvinkin osata nähdä itseä paremmin, mikä olisi onnellisuuden kannalta hyvää. Tällaisia asioita ei ole helppoa kuulla läheiseltä ihmiseltä, mutta todellinen ystävä tekee näin juuri siksi, että haluaa toisen onnea. Tällainen itsestä riippumaton pyyteettömyys ja vilpittömän, inhimillisen hyvän tahtominen toiselle toisen itsensä vuoksi, on avain ystävyyden hyveeseen. (MacIntyre, A.)

5 KOLME SYYTÄ YSTÄVYYTEEN Aristoteles pohti, minkälaiset ihmiset voivat olla hyviä ja ystävystyä, ja onko ystävyyttä useita lajeja. Hän päätyy jaottelemaan ystävyyden perustavat syyt kolmeen: hyötyyn, nautintoon sekä ystävän luonteeseen perustuvaan rakkauteen ja arvostukseen, hyvyyteen. Hyötyyn ja nautintoon perustuvissa suhteissa ystävää ei rakasteta ja arvosteta sellaisena kuin hän on, vaan jokin ulkoinen syy, jonka takana on hyöty tai nautinto, ajaa tähän suhteeseen. (MacIntyre, A.) Hyötyyn perustuva suhde on sellainen, jossa toinen henkilö kokee suurimman edun ystävyyssuhteessaan esimerkiksi siinä, että hän saa ystävältään tukiopetusta matematiikassa, ja pääsee näin läpi kursseistaan. Mikäli henkilö ei viihdy yksin ja kokee ensisijaisesti täyttävänsä yksinäisyyden aukon elämässään ystäviensä avulla, hän perustaa samalla suhteensa sekä nautinnolle että hyödylle. Näissä tapauksissa lähtökohdat ovat itsestä lähtöisin ja oman edun kannalta mahdollisimman palkitsevia ystävyyssuhteita, mutta todellisen ystävyyden takana ei kuitenkaan ole vain omat tarpeet. Kolmas ystävyyden muoto eli ystävän luonteeseen perustuvaan rakkauteen ja arvostukseen pohjautuva ystävyys on Aristoteleen mukaan ystävyyden todellinen muoto. Siinä pyyteetön ja vastavuoroinen suhde toteutuu, ja toiselle halutaan hyvää. Tämänkaltaisessa ystävyydessä ystävä nähdään kuin toisena minänä tai peilinä, joka on tukena niin elämän karikkoisilla kivillä kuin myös jakamassa ilon hetket. Ystävyyden täydellinen muoto on mahdollinen vain sellaisten ihmisten välillä, joilla on ystävyyden hyveeseen taipuvainen luonne. Tämä on ystävyyden käsitteen ydin, jota vasten voidaan tarkastella muita ystävyyden muotoja. (MacIntyre, A.) Voidaanko siis ajatella, että hyötyyn tai nautintoon perustuva ystävyyssuhde on ystävyyttä? Miksi sellaista ihmissuhdetta, jossa ei arvosteta toista osapuolta omana itsenään ja haluta hänelle hyvää, kutsuttaisiin ystävyyden kaltaisella arvokkaalla nimellä? Hyötyyn perustuva suhde on ennemminkin hyötysuhde kuin ystävyyssuhde, siinä ollaan toisen ihmisen sijaan hyödyn ystäviä. Jos Aristoteleenkin

6 mielestä on vain yhdenlaista todellista ystävyyttä, eikö hyötyyn tai nautintoon perustuvien ystävyyksien voi ajatella olevan ei-ystävyyttä, epäystävyyttä tai esimerkiksi pinnallisempaa muotoa ystävyydestä, kaveruutta? Suomennos ystävyys tulee kreikan kielen sanasta philia, joka on omana aikanaan ollut luultavasti laajemmin ymmärrettävissä, ja näin on aina otettava huomioon aika sekä kulttuuri, jossa käsitteitä määritellään ja käytetään. Koen ystävä ja ystävyys -sanat erittäin arvokkaiksi ja tärkeiksi sanoiksi, ja käytän niitä varovasti ja harkitusti koskemaan kaikista rakkaimpia ja läheisimpiä ystäviäni. Jo se on ollut hyvä syy, miksen ole liittynyt facebookiin; olen niin sanankäänteideni jumittama, etten halua hyväksyä frend-requesteja ihmisiltä, joiden ystävä en ole. Englannin kielen ystävää tarkoittava sana friend on kokenut inflaation ja alentunut kaveritasolle, ja samoin on käynyt tärkeän rakkautta ilmaisevan lauseen kanssa. Monet tuttavanikin myöntävät, että jostain syystä on huomattavasti helpompaa sanoa I love you, kuin todella kertoa sama omalla kotimaisellaan. Kenties Aristoteleen kaksi ensimmäistä vaihtoehtoja ystävyydelle ovatkin vain ystävyyden esiasteita, kaveruutta, ja niiden kautta on mahdollista syventää ystävyyttä. Nuorille on esimerkiksi kaverisuhteen aluksi ominaista kokea nautinnon tunteita ystäviensä kanssa vietetystä ajasta, seurustelusta ja yhdessäolosta, mutta pitkän yhdessäolon myötä luottamus ja kiintymys voivat kasvaa ja kehittyä vankaksi suhteeksi, jossa toiselle halutaan vastavuoroisesti hyvää, ja osapuolet huomaavat suhteen kehittyneen todelliseksi ystävyyssuhteeksi. Samoin kuin vanhukset, joiden voi olla vaikeampi luoda uusia ihmissuhteita ja ystävystyä, voivat tuntea esimerkiksi kotiavustajaansa kohtaan hyötyyn pohjautuvaa ystävyyttä, mutta pitkän ajan kuluessa ja kiintymyssuhteen kasvaessa opitaan tuntemaan toisia enemmän, ja suhde kehittyy aidoksi, lämpimäksi ystävyydeksi. Ehkä onkin siis käytävä läpi tällaisia ystävyyden esiasteita, sillä todellisen ystävyyden saavuttaminen vaatii paljon hyveellisyyttä molemmilta osapuolilta.

7 Aristoteleen mukaan todellisen ystävyyden kautta ystävyyden osapuolet saavat myös suuren hyödyn sekä nautinnon toisistaan, eli näillä seikoilla on toki luonnolliset paikkansa ystävyyssuhteessa, mutta ne eivät missään nimessä ole perusta suhteelle (Juurikkala, O.). Todellinen ystävyys on harvinaista, sillä harvat ovat niin hyveellisiä kuin mitä aitoon ystävyyteen vaaditaan. Aristoteles esittikin, että hyveellinen ihminen ei voi olla samanaikaisesti ystävä monen ihmisen kanssa. Tämän väitteensä hän perustelee siten, että useampaa henkilöä kohtaan ei voi myöskään tuntea rakkautta samanaikaisesti (HY). Tuntuu surulliselta ajatella, että vaikka lähtökohtaisesti voisinkin ajatella kantavani arvokasta ystävyyden hyvettä, laajasta lähipiiristäni löytyisi vain yksi todellinen ystävä. Miten hänet määritän, missä menee minun rajani ystävän ja todellisen ystävän välillä? Olen aina ajatellut, että olen harvinaisen onnekas, kun minulla on laaja kaveripiiri ja muutama todella läheinen ystävä, joihin lasken myös poikaystäväni. En voisi kuvitellakaan laittavani näitä ihmisiä jonoon tai järjestykseen ystävyyden tasonsa tai arvonsa mukaan, sillä heistä jokaista rakastan ja arvostan juuri sen takia, keitä he ovat, ja millaiseksi he ovat minua tehneet. Haluaisin siis uskoa, että todellista ystävyyttä ja rakkautta riittää useammalle kuin yhdelle, ja silti tai juuri siksi, että ystävyyssuhteiden luominen on todella pitkä ja ihana taival, kumpikin ystävyyden osapuoli saa siitä elämäänsä uskomattoman paljon. Väistämättä voi myös käydä niin, että vanhat ystävyyssuhteet hiipuvat syystä tai toisesta uusien tieltä, mutta jokainen elämän varrella koettu ystävyys on ainutlaatuisuudessaan arvokas. Aika, jonka olet tuhlannut ruusullesi, tekee siitä niin tärkeän sinulle. (Sait-Exupéry, A.) Toisaalta ajatusleikkiä voi myös viedä pidemmälle, entä jos olenkin koko elämäni ainoastaan kuvitellut eläneeni ystävyyssuhteissa minulle tärkeiden ihmisten kanssa, mutta todellisuudessa en ole vielä päässyt aidon ystävyyden tasolle? Luulen siis, että on voitava olla yhtä aikaa useamman ihmisen todellinen ystävä, sillä en ole koskaan kokenut sitä tunnetta, mikä seuraa aidosta ystävyydestä. Tämä on kuitenkin melko pessimistinen ajatus senkin valossa, että Aristoteleen mukaan todellinen ystävyys parantaa minäkuvaa ja käsitystä itsestä, ja auttaa itseensä tutustumisessa. Näin ollen olen ystävyyssuhteistani oppinut itsestäni sen, että

8 haluan hyvää läheisimmille ihmisilleni ja saan sitä vastavuoroisesti heiltä takaisin, eli olen löytänyt todellisia ystäviä elämääni. (MacIntyre, A.) YSTÄVYYDEN ELÄMÄNKOULU Aristoteleen mukaan ystävyys edellyttää tietynlaista samanveroisuutta ja samankaltaisuutta. Parhaimmillaan ystävyys pääsee toteutumaan kahden hyveellisen ihmisen välillä, ja silloin syntyykin juuri Aristoteleen nimittämää aitoa ystävyyttä. Eriarvoisten ihmisten välillä ystävyys ei voi kehittyä rehellisimpään ja aidoimpaan muotoonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toinen ihminen haluaa hyötyä ystävästä ja toinen taas suhtautuu hyväntahtoisuudella ja rakkaudella, ei tasaveroinen ystävyys ole mahdollinen, sillä toinen antaa enemmän kuin toinen, ja tämä asetelma on ystävyyden kannalta vinoutunut. (MacIntyre, A.) Jotta voisi olla ystävä toiselle, on lähtökohtaisesti suhtauduttava ystävällisesti itseensä. Paheelliset ihmiset eivät suhtaudu saati kohtele edes itseään hyvin, ja he jäävätkin usein ilman todellisia ystävyyssuhteita. Hyveellinen ihminen sen sijaan uskoo sekä itseensä että ihmisiin, etsii ja lopulta löytääkin aitoa ystävyyttä. (MacIntyre, A.) Aristoteleelta voidaan oppia, että ystävyyttä voi harjoitella ja siinä voi kehittyä. Tärkeintä on hyvä tahto, jonka voi näyttää konkreettisesti olemalla läsnä, kuuntelemalla ja kiinnostumalla toisen elämästä, jakamalla ilot ja surut, välittämällä aidosti. (Juurikkala, O.) Olen itse löytänyt itseni tilanteesta, jossa huomaan, että keskustelukumppanini ei ole läsnä keskustelussa. Hän saattaa kysyä minulta ystävällisesti miten voin, mutta vastatessani hän ei keskity, kysyy useaan kertaan asioita, joita olen juuri maininnut, tai hän muuten kehonkielellään antaa ymmärtää, ettei keskustelu kanssani ole hänelle kovin merkittävää. Tai ehkä vielä niin, että keskustelu saattaakin olla ihan siedettävän merkittävää, mutta kuulumiseni ja keskustelun sisältö eivät lopulta ole niin olennaisia. Toisaalta myönnän, että olen itsekin ollut juuri tällainen haahuileva keskustelija, ja ymmärrän

9 täysin, ettei se anna kovin vakuuttavaa kuvaa ihmisestä potentiaalisena ystävänä, sillä yksi lähtökohta ystävyyteen on aito kiinnostuminen toisen asioista. Tärkeää ystävyyden elämänkoulussa on se, että silmiin katsomisen sijaan katsoo samaan suuntaan, näin ystävyys kasvaa ja kehittyy. Suuria panostuksia vaativat ryhmätyöt ovat tästä esimerkki yhteisen tavoitteen ja uurastuksen parissa on myös ystävyyden mahdollista lujittua tai saada alkunsa. (Juurikkala, O.) Voi joutua itkemään vähän, jos on antanut kesyttää itsensä. (Sait-Exupéry, A.) Ystävyys eroaa kaveruudesta ja hyödyn tai nautinnon tavoittelemisesta paljon, sillä siinä todella avataan ystävälle sydämensä ja mielensä uskalletaan olla haavoittuvaisena, omana itsenään hyveineen ja heikkouksineen ja luottaa siihen, että toinen hyväksyy ja rakastaa sellaisenaan. Näin isoa palaa jaettaessa itsestä myös kiintymys kasvaa ja kehittyy, ja ystävät ovat kesyttäneet toisensa. Aristoteleen hyve-etiikassa on paljon perää ja ajatuksia, joita tulisi nykymaailman MacIntyrenkin parjaamassa sirpaloituneessa moraalimaailmassa muistaa. Elämän päämäärää eli onnellisuutta ei tavoita yksin, eikä ystävyyden merkitystä voi ihmiselle juuri liioitella. Lopulta mitä enemmän ystävyyttä ja rakkautta maailmaan mahtuu, sitä parempi ja yhtenäisempi siitä voi tulla. On siis ehkä lopulta turha keskittyä pohtimaan, millä sanamuodoilla läheisimpiensä ja rakkaimpiensa keskinäistä ihmissuhdetta kuvaa, tärkeintä on pyrkimys ystävyyden hyveeseen taipuvaan luonteeseen ja inhimillisen hyvän tahtomiseen toisille heidän itsensä vuoksi. Kuten Pikku Prinssissä sanotaan Jos täytyy kuolla, on kuitenkin hyvä, että on kerran omistanut ystävän. (Sait-Exupéry, A.)

10 KIRJALLISUUTTA Helsingin yliopisto (HY), Valtiotieteellinen tiedekunta,. (2006) Käytännöllisen filosofian valintakokeen arvosteluperusteet. Viitattu Saatavilla: osofia.pdf Juurikkala, O. ( ). Ystävyyden jalo taito. Blogi: Hyvejohtajuus johtajuudesta elämäntapa. Viitattu Saatavilla: MacIntyre, A. (2004). Hyveiden jäljilla. Gaudeamus Kirja Oy. de Sait-Exupéry, A. (1943). Pikku Prinssi.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Pirkkola 19.1.2015 Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Aikataulu 17.00-18.30 aiheen ympärillä lätinää 18.30-18.45 breikki+kaffet 18.45-20.00 lätinät jatkuu ja loppuu Mikä on valmentajan tehtävä?

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Miten voin itse vaikuttaa työhyvinvointiin? Päivi Rautio

Miten voin itse vaikuttaa työhyvinvointiin? Päivi Rautio Miten voin itse vaikuttaa työhyvinvointiin? Päivi Rautio 8.10.2010 ARVOT JA IHANTEET Mikä on minun mielestäni itseni arvo? TUNNE-ELÄMÄN TARPEET Ihmisellä on kaksi tunne-elämän perustarvetta rakastaa ja

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2012 Marking Scheme Finnish Higher Level SUOMEN KIELI PISTEYTYSOHJEET 2012 Maksimipistemäärä 100 I Tehtävä : Vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA www.eeviminkkinen.fi ITSETUNTEMUS PÄHKINÄNKUORESSA Ihminen on herkkä ja tunteva olento Jokaisella

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana!

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana! Olet täynnä salaisuuksia, joista käytät sanontaa minä. Olet tuntemattomasi ääni (P. Valery) Se, mitä minä kannan sisässäni tuntemattomana itselleni, muodostaa minuuteni (P. Valery) Ihmisessä on parasta

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Päihdealan sosiaalityön päivä 21.11.2013

Päihdealan sosiaalityön päivä 21.11.2013 Päihdealan sosiaalityön päivä 21.11.2013 Tervetuloa www.a-klinikka.fi www.paihdelinkki.fi www.a-klinikka.fi/tietopuu/ika-paihteet-ja-mieli 1 Sisko Salo-Chydenius, TtM, kehittämiskoordinattori JOHDANTO

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja)

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) HARJOITUS: MIKÄ SINULLE ON ONNEA? Johtopäätös: Onnen hetket ovat hyvin henkilökohtainen

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

Dialoginen oppiminen ja ohjaus

Dialoginen oppiminen ja ohjaus Dialoginen oppiminen ja ohjaus Helena Aarnio Hämeen ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu helena.aarnio@hamk.fi Tavoitteet osata erottaa dialogi muista keskustelumuodoista syventää ymmärrystä

Lisätiedot

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund.

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund. TYÖPAJAPÄIVÄT Erkka Westerlund erkka.westerlund@lepoaika.fi HUIPPU-URHEILUSTA (TYÖ)ELÄMÄÄN URHEILUN SISÄLTÄ KUMPUAVAT ARVOT: 1. PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN PYRKIMYS ITSENSÄ JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN 2. ILO,

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan ( skolastiikka ) kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi.

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi. Inspiraatiokirjanen Sinä olet itse oman ilosi lähde. Anna itsesi inspiroitua omasta itsestäsi. Ota tietoisesti vastuu omasta hyvinvoinnistasi ja ole oman elämäsi luoja. Sinä pystyt siihen ja sinä olet

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 15.15 palautekeskustelu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 11.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 11.15 Puhtia hyvästä itsetunnosta

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN

KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN KOKONAISVALTAINEN KIRJOITTAMINEN Kirjoittaminen tavoitteellisena työtapana ja toimintana Otetaan tuntumaa. Sinä ja kirjoittaminen? Valitse fiiliksen mukaan kortti, joka kertoo sinusta ja suhteestasi kirjoittamiseen.

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE.

Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Rakkauden Katekismus TYTÖILLE. Hinta Smk. 1; 50. ALKULAUSE. Teille hyvät tytöt omistetaan tämä pieni käsikirja rakkauden tulkitsemisessa. Olkoon teissä monessa kätketty välinpitämättömyys sille ihmeelliselle

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Ystävyyden filosofia

Ystävyyden filosofia Ystävyyden filosofia Aristoteles, Kant, Montaigne Erilaisia ystävyyden käsityksiä Aristoteles Platonin oppilas Nikomakhoksen etiikka Retoriikka ja runousoppi Kommentaari: Pangle 2003: Aristotle on the

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen

Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukaslähtöisyys Ryhmä 1. pj. Annukka Kuismin siht. Hanna Hutka-Ojanen Asukas ja/tai käyttäjälähtöisyys Arvona sopii hyvin teemoihin, on looginen Tiedetään mitä asukkaat tarvitsevat Ei keksimällä Helposti

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa

Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Rikoksen kuvaus ja menettelytapa Nimi: Päivämäärä: Vastaa alla oleviin kysymyksiin, jonka jälkeen voidaan jatkaa aiheesta keskustellen. Mistä rikoksesta/rikoksista sinut tuomittiin viimeksi? Milloin, missä

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa?

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? Hyvinvointia työstä Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? GAS-seminaari 2.12.2015 Hilkka Ylisassi, erikoistutkija, Työterveyslaitos Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot