YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 INF FILOSOFIA YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA MARIANNE TENHULA 80399M Filosofian essee

2 JOHDANTO Lähetin kauempana asuvalle ystävälleni syntymäpäivän muistamiseksi pienen paketin kirjeineen. Kirjoitin korttiin Ihmiset, jotka tuovat iloa toisten elämään, eivät voi välttyä siltä itsekään. Tiesin hänen ilahtuvan siitä, ja tulin itsekin hyvälle tuulelle saadessani yllättää ystäväni iloisesti. Päivänä, jolloin ystäväni sai paketin, olin itse ollut huonolla tuulella koko päivän, ja oloni oli apaattinen maatessani sängyllä ja kuullessani tekstiviestiäänen. Ystäväni kirjoitti Sain ihanan lahjasi. Olet kyllä uskomattoman ihana ja tärkeä ja elämääni iloa tuova ystävä. Ihanaa, että muistat ystäviäsi näin! Tämä viesti sai minut hetkessä hyvälle tuulelle ja loi minuun uutta puhtia. Sängyllä makaamisen sijaan aloin heti touhuta suoritettavia asioita, sillä tuntui, että minulla oli taas voimaa siihen. Ystävyyden merkitystä elämässä ei voi liiaksi korostaa. Aristoteleen mukaan ystävyys on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista elämässä, se on niin luonteenhyve kuin myös hyveellistä. Hyveellisen elämän avulla saavutetaan onnellisuus, ja tämän onnellisuuden Aristoteles määrittää ihmiselämän päämääräksi, jota kohti on elämässään pyrittävä. Ystävyys on keskeinen tekijä päämärän tavoittelussa. Ilman ystäviä elämämme ei ole onnellista, joten tarvitsemme ystäviä läpi elämän. Voidakseen toimia hyveen mukaisesti tarvitaan ystäviä, sillä hyvät teot kohdistuvat parhaimmillaan juuri ystäviin. Aito ystävyyssuhde ja aito ystävyys perustuvat ennen kaikkea ja ennemminkin ystävyyden osoittamiseen kuin sen vastaanottamiseen. (MacIntyre, A.) Aristoteles määrittelee ystävyyden vastavuoroiseksi hyvän tahtomiseksi toiselle siten, että kumpikin ystävyyden osapuoli tiedostaa tämän ja on sen julkisesti ilmaissut. Hyväntahtoisuus ei pelkästään riitä ystävyyteen, mutta sitä toki tarvitaan. (HY) Millaiset ihmiset voivat olla ystäviä, ja onko ystävyyttä olemassa vain yhdenlaista? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan esseessäni mukaillen ja pohtien Aristoteleen määritelmiä ja syitä ystävyyteen. Aristoteles määrittelee kolme eri syytä olla ystävä

3 toisen henkilön kanssa, ja minä kysyn, voiko kahta ensimmäistä, hyötyyn ja nautintoon perustuvaa ystävyyttä, todella kutsua ystävyydeksi. Mistä tietää löytäneensä tosiystävän, ja voiko ihmisellä olla ainoastaan yksi todellinen ystävä? Luin esseetä varten Alasdair MacIntyren teoksen Hyveiden jäljillä, jossa käydään läpi moraalisen ajattelun historiaa länsimaissa. MacIntyre painottaa teoksessaan sitä, kuinka moderni moraaliajattelu on vain kokoelma hajanaisia jäänteitä menneistä käsityksistä, ja moraalisuus voi siksi tänä päivän huonosti. Ratkaisuksi tämänkaltaiseen ongelmaan MacIntyre esittää paluuta aristoteeliseen hyveetiikkaan. MacIntyre korostaa useassa kohdassa Aristoteleen ystävyyden hyvettä, joka on tärkeä osa elämän päämäärän, onnellisuuden tavoittelemista. MacIntyren Hyveiden jäljillä toimi motivoivana teoksena tarkemman aiheeni ja filosofisen ihmettelyni rajaukseen. Esseessäni tutustun ensin tarkemmin Aristoteleen määritelmään ystävyydestä, sekä kolmesta eri syystä olla ystävä toisen kanssa: hyöty, nautinto sekä ystävän luonteeseen perustuva rakkaus ja arvostus. Pohdin myös, miten ystävyyttä voi oppia, ja miten Pikku Prinssi liittyykään niin vahvasti tähän kaikkeen. YSTÄVYYDEN MÄÄRITELMÄ JA YSTÄVYYS HYVEENÄ Laajasti ajateltuna ystävyys liittyy Aristoteleen mukaan sosiaalisiin suhteisiin ylipäänsä. Tarkemmin kuvailtuna se on vastavuoroista hyvän tahtomista toiselle siten, että kumpikin osapuoli tiedostaa tämän ja ilmaisee sen julkisesti. Pelkästä hyväntahtoisuudesta ystävyys eroaa juuri tämän julkilausumisensa ja vastavuoroisuutensa takia, hyväntahtoisuus kun voi kohdistua myös tuntemattomiin. Hyväntahtoisuus on kuitenkin tärkeä osa ystävyyttä, mutta yksinään se ei riitä ystävyyttä kannattelemaan tai sitä määrittelemään, sillä ilman vastarakkautta ei ole ystävyyttäkään. (MacIntyre, A.) Voidaan ajatella, että niin kuin rakkauden osoittaminen on kuin kutsu toiselle osapuolelle, samoin yksipuolinen hyväntahtoisuus on kutsu ystävyyteen. Ja toisaalta harvemmin kummallakin osapuolella syttyy samanaikaisesti tunteen palo ja sytytys mahdollista ystävyyttä

4 kohtaan, usein toisen osapuolen on herätettävä huomiota ja osoitettava hyväntahtoisuutta toista kohtaan ensimmäisenä, ja tämä voidaan ajatella edellä mainituksi kutsuksi ystävyyteen. Ystävyyttä ei esiinny pelkästään yksilötasolla; yhteisöt tarvitsevat lujaa ystävyyttä ja tunnesiteitä siinä missä yksilötkin. Ystävyyden ympärille muodostuva yksimielisyys pitää esimerkiksi valtiota koossa oikeudenmukaisuutta vahvemmin. (HY) Työelämässä olen saanut itsekin kokea, kuinka työilmapiiri ja -motivaatio parantuvat huomattavasti, kun työtovereiden kanssa puhalletaan yhteen hiileen ja samaan suuntaan, tuetaan toisia ja muodostetaan pikku hiljaa työtoverisuhteita syvempää kokonaisvaltaista ystävyyssuhdetta. Työn tekeminen ja määrätyistä rutiineista selviäminen onnistuvat varmasti ilman ystävyyden verhoamaa verkkoa, mutta parempiin tuloksiin ja päämääriin, onnellisempiin ihmisiin, päästään eittämättä paremmin ystävyyden hyveen kautta. Hyveellisessä työilmapiirissä työtovereita autetaan ja tuetaan. Tämä taas tarkoittaa, että ihmiset hyväksytään töissä sellaisina kuin he ovat ja hyväksytään, että ongelmatilanteissa työntekijäkin saa olla rajallinen - kaikkea ei tarvitse osata, mutta oppia voi aina. Hyveellä tarkoitetaan jotakin sellaista luonteenpiirrettä, jota voidaan pitää eettisesti ja moraalisesti arvokkaana. Ystävien hyve on ystävien rakastaminen ja sen osoittaminen. Ystäviä pidetään hyvinä ihmisinä, ja heille tahdotaan vilpittömästi hyvää. Todellinen ystävä uskaltaa sanoa suoraan, jos näkee ystävänsä lähtevän elämässään kohti vääriä polkuja. Toisaalta voi olla vaikea määritellä, mitkä ovat oikeat ja mitkä väärät polut toiselle, mutta ystävyyden kehittymisen myötä toisen tunteminen vahvistuu, ja näin ystävä saattaa hyvinkin osata nähdä itseä paremmin, mikä olisi onnellisuuden kannalta hyvää. Tällaisia asioita ei ole helppoa kuulla läheiseltä ihmiseltä, mutta todellinen ystävä tekee näin juuri siksi, että haluaa toisen onnea. Tällainen itsestä riippumaton pyyteettömyys ja vilpittömän, inhimillisen hyvän tahtominen toiselle toisen itsensä vuoksi, on avain ystävyyden hyveeseen. (MacIntyre, A.)

5 KOLME SYYTÄ YSTÄVYYTEEN Aristoteles pohti, minkälaiset ihmiset voivat olla hyviä ja ystävystyä, ja onko ystävyyttä useita lajeja. Hän päätyy jaottelemaan ystävyyden perustavat syyt kolmeen: hyötyyn, nautintoon sekä ystävän luonteeseen perustuvaan rakkauteen ja arvostukseen, hyvyyteen. Hyötyyn ja nautintoon perustuvissa suhteissa ystävää ei rakasteta ja arvosteta sellaisena kuin hän on, vaan jokin ulkoinen syy, jonka takana on hyöty tai nautinto, ajaa tähän suhteeseen. (MacIntyre, A.) Hyötyyn perustuva suhde on sellainen, jossa toinen henkilö kokee suurimman edun ystävyyssuhteessaan esimerkiksi siinä, että hän saa ystävältään tukiopetusta matematiikassa, ja pääsee näin läpi kursseistaan. Mikäli henkilö ei viihdy yksin ja kokee ensisijaisesti täyttävänsä yksinäisyyden aukon elämässään ystäviensä avulla, hän perustaa samalla suhteensa sekä nautinnolle että hyödylle. Näissä tapauksissa lähtökohdat ovat itsestä lähtöisin ja oman edun kannalta mahdollisimman palkitsevia ystävyyssuhteita, mutta todellisen ystävyyden takana ei kuitenkaan ole vain omat tarpeet. Kolmas ystävyyden muoto eli ystävän luonteeseen perustuvaan rakkauteen ja arvostukseen pohjautuva ystävyys on Aristoteleen mukaan ystävyyden todellinen muoto. Siinä pyyteetön ja vastavuoroinen suhde toteutuu, ja toiselle halutaan hyvää. Tämänkaltaisessa ystävyydessä ystävä nähdään kuin toisena minänä tai peilinä, joka on tukena niin elämän karikkoisilla kivillä kuin myös jakamassa ilon hetket. Ystävyyden täydellinen muoto on mahdollinen vain sellaisten ihmisten välillä, joilla on ystävyyden hyveeseen taipuvainen luonne. Tämä on ystävyyden käsitteen ydin, jota vasten voidaan tarkastella muita ystävyyden muotoja. (MacIntyre, A.) Voidaanko siis ajatella, että hyötyyn tai nautintoon perustuva ystävyyssuhde on ystävyyttä? Miksi sellaista ihmissuhdetta, jossa ei arvosteta toista osapuolta omana itsenään ja haluta hänelle hyvää, kutsuttaisiin ystävyyden kaltaisella arvokkaalla nimellä? Hyötyyn perustuva suhde on ennemminkin hyötysuhde kuin ystävyyssuhde, siinä ollaan toisen ihmisen sijaan hyödyn ystäviä. Jos Aristoteleenkin

6 mielestä on vain yhdenlaista todellista ystävyyttä, eikö hyötyyn tai nautintoon perustuvien ystävyyksien voi ajatella olevan ei-ystävyyttä, epäystävyyttä tai esimerkiksi pinnallisempaa muotoa ystävyydestä, kaveruutta? Suomennos ystävyys tulee kreikan kielen sanasta philia, joka on omana aikanaan ollut luultavasti laajemmin ymmärrettävissä, ja näin on aina otettava huomioon aika sekä kulttuuri, jossa käsitteitä määritellään ja käytetään. Koen ystävä ja ystävyys -sanat erittäin arvokkaiksi ja tärkeiksi sanoiksi, ja käytän niitä varovasti ja harkitusti koskemaan kaikista rakkaimpia ja läheisimpiä ystäviäni. Jo se on ollut hyvä syy, miksen ole liittynyt facebookiin; olen niin sanankäänteideni jumittama, etten halua hyväksyä frend-requesteja ihmisiltä, joiden ystävä en ole. Englannin kielen ystävää tarkoittava sana friend on kokenut inflaation ja alentunut kaveritasolle, ja samoin on käynyt tärkeän rakkautta ilmaisevan lauseen kanssa. Monet tuttavanikin myöntävät, että jostain syystä on huomattavasti helpompaa sanoa I love you, kuin todella kertoa sama omalla kotimaisellaan. Kenties Aristoteleen kaksi ensimmäistä vaihtoehtoja ystävyydelle ovatkin vain ystävyyden esiasteita, kaveruutta, ja niiden kautta on mahdollista syventää ystävyyttä. Nuorille on esimerkiksi kaverisuhteen aluksi ominaista kokea nautinnon tunteita ystäviensä kanssa vietetystä ajasta, seurustelusta ja yhdessäolosta, mutta pitkän yhdessäolon myötä luottamus ja kiintymys voivat kasvaa ja kehittyä vankaksi suhteeksi, jossa toiselle halutaan vastavuoroisesti hyvää, ja osapuolet huomaavat suhteen kehittyneen todelliseksi ystävyyssuhteeksi. Samoin kuin vanhukset, joiden voi olla vaikeampi luoda uusia ihmissuhteita ja ystävystyä, voivat tuntea esimerkiksi kotiavustajaansa kohtaan hyötyyn pohjautuvaa ystävyyttä, mutta pitkän ajan kuluessa ja kiintymyssuhteen kasvaessa opitaan tuntemaan toisia enemmän, ja suhde kehittyy aidoksi, lämpimäksi ystävyydeksi. Ehkä onkin siis käytävä läpi tällaisia ystävyyden esiasteita, sillä todellisen ystävyyden saavuttaminen vaatii paljon hyveellisyyttä molemmilta osapuolilta.

7 Aristoteleen mukaan todellisen ystävyyden kautta ystävyyden osapuolet saavat myös suuren hyödyn sekä nautinnon toisistaan, eli näillä seikoilla on toki luonnolliset paikkansa ystävyyssuhteessa, mutta ne eivät missään nimessä ole perusta suhteelle (Juurikkala, O.). Todellinen ystävyys on harvinaista, sillä harvat ovat niin hyveellisiä kuin mitä aitoon ystävyyteen vaaditaan. Aristoteles esittikin, että hyveellinen ihminen ei voi olla samanaikaisesti ystävä monen ihmisen kanssa. Tämän väitteensä hän perustelee siten, että useampaa henkilöä kohtaan ei voi myöskään tuntea rakkautta samanaikaisesti (HY). Tuntuu surulliselta ajatella, että vaikka lähtökohtaisesti voisinkin ajatella kantavani arvokasta ystävyyden hyvettä, laajasta lähipiiristäni löytyisi vain yksi todellinen ystävä. Miten hänet määritän, missä menee minun rajani ystävän ja todellisen ystävän välillä? Olen aina ajatellut, että olen harvinaisen onnekas, kun minulla on laaja kaveripiiri ja muutama todella läheinen ystävä, joihin lasken myös poikaystäväni. En voisi kuvitellakaan laittavani näitä ihmisiä jonoon tai järjestykseen ystävyyden tasonsa tai arvonsa mukaan, sillä heistä jokaista rakastan ja arvostan juuri sen takia, keitä he ovat, ja millaiseksi he ovat minua tehneet. Haluaisin siis uskoa, että todellista ystävyyttä ja rakkautta riittää useammalle kuin yhdelle, ja silti tai juuri siksi, että ystävyyssuhteiden luominen on todella pitkä ja ihana taival, kumpikin ystävyyden osapuoli saa siitä elämäänsä uskomattoman paljon. Väistämättä voi myös käydä niin, että vanhat ystävyyssuhteet hiipuvat syystä tai toisesta uusien tieltä, mutta jokainen elämän varrella koettu ystävyys on ainutlaatuisuudessaan arvokas. Aika, jonka olet tuhlannut ruusullesi, tekee siitä niin tärkeän sinulle. (Sait-Exupéry, A.) Toisaalta ajatusleikkiä voi myös viedä pidemmälle, entä jos olenkin koko elämäni ainoastaan kuvitellut eläneeni ystävyyssuhteissa minulle tärkeiden ihmisten kanssa, mutta todellisuudessa en ole vielä päässyt aidon ystävyyden tasolle? Luulen siis, että on voitava olla yhtä aikaa useamman ihmisen todellinen ystävä, sillä en ole koskaan kokenut sitä tunnetta, mikä seuraa aidosta ystävyydestä. Tämä on kuitenkin melko pessimistinen ajatus senkin valossa, että Aristoteleen mukaan todellinen ystävyys parantaa minäkuvaa ja käsitystä itsestä, ja auttaa itseensä tutustumisessa. Näin ollen olen ystävyyssuhteistani oppinut itsestäni sen, että

8 haluan hyvää läheisimmille ihmisilleni ja saan sitä vastavuoroisesti heiltä takaisin, eli olen löytänyt todellisia ystäviä elämääni. (MacIntyre, A.) YSTÄVYYDEN ELÄMÄNKOULU Aristoteleen mukaan ystävyys edellyttää tietynlaista samanveroisuutta ja samankaltaisuutta. Parhaimmillaan ystävyys pääsee toteutumaan kahden hyveellisen ihmisen välillä, ja silloin syntyykin juuri Aristoteleen nimittämää aitoa ystävyyttä. Eriarvoisten ihmisten välillä ystävyys ei voi kehittyä rehellisimpään ja aidoimpaan muotoonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toinen ihminen haluaa hyötyä ystävästä ja toinen taas suhtautuu hyväntahtoisuudella ja rakkaudella, ei tasaveroinen ystävyys ole mahdollinen, sillä toinen antaa enemmän kuin toinen, ja tämä asetelma on ystävyyden kannalta vinoutunut. (MacIntyre, A.) Jotta voisi olla ystävä toiselle, on lähtökohtaisesti suhtauduttava ystävällisesti itseensä. Paheelliset ihmiset eivät suhtaudu saati kohtele edes itseään hyvin, ja he jäävätkin usein ilman todellisia ystävyyssuhteita. Hyveellinen ihminen sen sijaan uskoo sekä itseensä että ihmisiin, etsii ja lopulta löytääkin aitoa ystävyyttä. (MacIntyre, A.) Aristoteleelta voidaan oppia, että ystävyyttä voi harjoitella ja siinä voi kehittyä. Tärkeintä on hyvä tahto, jonka voi näyttää konkreettisesti olemalla läsnä, kuuntelemalla ja kiinnostumalla toisen elämästä, jakamalla ilot ja surut, välittämällä aidosti. (Juurikkala, O.) Olen itse löytänyt itseni tilanteesta, jossa huomaan, että keskustelukumppanini ei ole läsnä keskustelussa. Hän saattaa kysyä minulta ystävällisesti miten voin, mutta vastatessani hän ei keskity, kysyy useaan kertaan asioita, joita olen juuri maininnut, tai hän muuten kehonkielellään antaa ymmärtää, ettei keskustelu kanssani ole hänelle kovin merkittävää. Tai ehkä vielä niin, että keskustelu saattaakin olla ihan siedettävän merkittävää, mutta kuulumiseni ja keskustelun sisältö eivät lopulta ole niin olennaisia. Toisaalta myönnän, että olen itsekin ollut juuri tällainen haahuileva keskustelija, ja ymmärrän

9 täysin, ettei se anna kovin vakuuttavaa kuvaa ihmisestä potentiaalisena ystävänä, sillä yksi lähtökohta ystävyyteen on aito kiinnostuminen toisen asioista. Tärkeää ystävyyden elämänkoulussa on se, että silmiin katsomisen sijaan katsoo samaan suuntaan, näin ystävyys kasvaa ja kehittyy. Suuria panostuksia vaativat ryhmätyöt ovat tästä esimerkki yhteisen tavoitteen ja uurastuksen parissa on myös ystävyyden mahdollista lujittua tai saada alkunsa. (Juurikkala, O.) Voi joutua itkemään vähän, jos on antanut kesyttää itsensä. (Sait-Exupéry, A.) Ystävyys eroaa kaveruudesta ja hyödyn tai nautinnon tavoittelemisesta paljon, sillä siinä todella avataan ystävälle sydämensä ja mielensä uskalletaan olla haavoittuvaisena, omana itsenään hyveineen ja heikkouksineen ja luottaa siihen, että toinen hyväksyy ja rakastaa sellaisenaan. Näin isoa palaa jaettaessa itsestä myös kiintymys kasvaa ja kehittyy, ja ystävät ovat kesyttäneet toisensa. Aristoteleen hyve-etiikassa on paljon perää ja ajatuksia, joita tulisi nykymaailman MacIntyrenkin parjaamassa sirpaloituneessa moraalimaailmassa muistaa. Elämän päämäärää eli onnellisuutta ei tavoita yksin, eikä ystävyyden merkitystä voi ihmiselle juuri liioitella. Lopulta mitä enemmän ystävyyttä ja rakkautta maailmaan mahtuu, sitä parempi ja yhtenäisempi siitä voi tulla. On siis ehkä lopulta turha keskittyä pohtimaan, millä sanamuodoilla läheisimpiensä ja rakkaimpiensa keskinäistä ihmissuhdetta kuvaa, tärkeintä on pyrkimys ystävyyden hyveeseen taipuvaan luonteeseen ja inhimillisen hyvän tahtomiseen toisille heidän itsensä vuoksi. Kuten Pikku Prinssissä sanotaan Jos täytyy kuolla, on kuitenkin hyvä, että on kerran omistanut ystävän. (Sait-Exupéry, A.)

10 KIRJALLISUUTTA Helsingin yliopisto (HY), Valtiotieteellinen tiedekunta,. (2006) Käytännöllisen filosofian valintakokeen arvosteluperusteet. Viitattu Saatavilla: osofia.pdf Juurikkala, O. ( ). Ystävyyden jalo taito. Blogi: Hyvejohtajuus johtajuudesta elämäntapa. Viitattu Saatavilla: MacIntyre, A. (2004). Hyveiden jäljilla. Gaudeamus Kirja Oy. de Sait-Exupéry, A. (1943). Pikku Prinssi.

RAKKAUS. Filosofiaa tunteista. Saturday, January 31, 15

RAKKAUS. Filosofiaa tunteista. Saturday, January 31, 15 RAKKAUS Filosofiaa tunteista RAKASTAMISEN TAPOJA Rakastaa herkkuja Rakastaa jonkin tekemisestä Rakastaa lemmikkiä Rakastaa puolisoa Rakastaa lasta Rakastaa ystäväänsä MITÄ RAKKAUS ON? Rakkaus tunteena

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

2. Ystävyyden merkitys ihmiselämässä Aristoteleen mukaan

2. Ystävyyden merkitys ihmiselämässä Aristoteleen mukaan VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA, VALINTAKOE, KESÄ 2006, KÄYTÄNNÖLLISEN FILOSOFIAN ARVOSTELUPERUSTEET Käytännöllinen filosofia: kirjallisuuskoe. Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka (NE). 1. Hyvän idea, hyviksi

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012. Anne Hyvén Työpsykologi

ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012. Anne Hyvén Työpsykologi ONNELLISUUS TYÖSSÄ? HENRY Foorumi 2012 Anne Hyvén Työpsykologi Esityksen kysymyksiä Mitä on onnellisuus? Onko työllä yhteyttä onnellisuuteen? Miksi emme usko aistejamme työn onnellisuudesta? Miksi vaivautua

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko

Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua. Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko Neljä pöydänjalkaa elämän tasapainoilua Anja Saloheimo, pari- ja seksuaaliterapeutti, FK Perheverkko 21.8.2013 Neljän pöydänjalan malli o Minä itse o Parisuhde o Kodin ulkopuolinen elämä o Vanhemmuus Mutta

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi, tai hän on tosi kummallinen, vähän outo.

Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi, tai hän on tosi kummallinen, vähän outo. Eläköön erilaisuus Miksi minua ei ymmärretä? Miksi hän ei voi rakastaa minua? Oletko joskus asettanut itsellesi näitä kysymyksiä? Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

1. Tehtäväsarja. Keskustele kokeen pitäjän kanssa hänen ehdottamastaan aiheesta!

1. Tehtäväsarja. Keskustele kokeen pitäjän kanssa hänen ehdottamastaan aiheesta! 1. tétel 1/2. oldal 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa tehtävien miettimiseen. Koe alkaa johdattelevalla

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Onnitteluja. Ei onni tule etsien, se tulee eläen. Ei onni saavu ulkoa, se nousee rinnasta. H.J.Erkko. Onni ei piile onnessa vaan sen tavoittelussa

Onnitteluja. Ei onni tule etsien, se tulee eläen. Ei onni saavu ulkoa, se nousee rinnasta. H.J.Erkko. Onni ei piile onnessa vaan sen tavoittelussa Onnitteluja Ei onni tule etsien, se tulee eläen. Ei onni saavu ulkoa, se nousee rinnasta. H.J.Erkko Onni ei piile onnessa vaan sen tavoittelussa Fedor Dostojevski Onnellinen hän joka saa olla oma itsensä.

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Pikkulapsen seksuaalisuus

Pikkulapsen seksuaalisuus Pikkulapsen seksuaalisuus Tunteita ja turvallisuutta Erityisasiantuntija Psykoterapeutti (YET), seksuaaliterapeutti (ET, NACS), työnohjaaja Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikka Seksuaalikehityksen tasot

Lisätiedot

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

Mikä tekee sinut onnelliseksi? Mikä tekee sinut onnelliseksi? Minut tekee onnelliseksi terveys! Minut tekee onnelliseksi sen oivaltaminen, että KIIRE on keksitty juttu eikä annettu, muuttumaton elämän muoto. Minut tekee onnelliseksi

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Pirkkola 19.1.2015 Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Aikataulu 17.00-18.30 aiheen ympärillä lätinää 18.30-18.45 breikki+kaffet 18.45-20.00 lätinät jatkuu ja loppuu Mikä on valmentajan tehtävä?

Lisätiedot

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana!

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana! Olet täynnä salaisuuksia, joista käytät sanontaa minä. Olet tuntemattomasi ääni (P. Valery) Se, mitä minä kannan sisässäni tuntemattomana itselleni, muodostaa minuuteni (P. Valery) Ihmisessä on parasta

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN Sitoutuminen SISÄLTÖ Sitoutuminen parisuhteeseen Sitoutumisen kulmakiviä Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen Näkökulmia avioliittoon Mitä sitoutuminen mahdollistaa? Sitoutumista vaikeuttavia tekijöitä Sitoutuminen

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus

Minna Rauas. Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Minna Rauas Nuorisotyölle eettinen ohjeistus Työryhmä: *Suvi Kuikka (pj/nuoli ry) *Markus Söderlund (Allianssi), *Annikki Kluukeri Jokinen (Humak), *Marika Punamäki (Mamk/Juvenia) *Tomi Kiilakoski (nuorisotutkimus)

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan ( skolastiikka ) kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja)

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) HARJOITUS: MIKÄ SINULLE ON ONNEA? Johtopäätös: Onnen hetket ovat hyvin henkilökohtainen

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA www.eeviminkkinen.fi ITSETUNTEMUS PÄHKINÄNKUORESSA Ihminen on herkkä ja tunteva olento Jokaisella

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

SISUA! SISÄLTÖRIKAS ELÄMÄ JAKSAMINEN AJANHALLINTA

SISUA! SISÄLTÖRIKAS ELÄMÄ JAKSAMINEN AJANHALLINTA SISUA! SISÄLTÖRIKAS ELÄMÄ JAKSAMINEN AJANHALLINTA Leena Hyvinvointivalmentaja KTM LCF Life Coach NLP Practitioner Asahi Health -ohjaaja rentoutusohjaajaopiskelija ryhmäliikuntaohjaaja yrittäjä S = Sisua

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi.

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi. Inspiraatiokirjanen Sinä olet itse oman ilosi lähde. Anna itsesi inspiroitua omasta itsestäsi. Ota tietoisesti vastuu omasta hyvinvoinnistasi ja ole oman elämäsi luoja. Sinä pystyt siihen ja sinä olet

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Ystävyyden filosofia

Ystävyyden filosofia Ystävyyden filosofia Aristoteles, Kant, Montaigne Erilaisia ystävyyden käsityksiä Aristoteles Platonin oppilas Nikomakhoksen etiikka Retoriikka ja runousoppi Kommentaari: Pangle 2003: Aristotle on the

Lisätiedot

Ohjauskysymys. Mikä sinua työssäsi motivoi?

Ohjauskysymys. Mikä sinua työssäsi motivoi? Frank Martela Ohjauskysymys Mikä sinua työssäsi motivoi? Siirtymä jälkiteolliseen aikakauteen Korkea aktivaatiotaso Ahdistus & työstressi Draivi Mielipaha Mielihyvä Työhön leipääntyminen & masennus Työtyytyväisyys

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot