OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KESKUSTAN YLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , nähtävillä Päivitetty , nähtävillä Päivitetty , nähtävillä Päivitetty Saarijärven kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY YLEISKAAVAN TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut valtakunnalliset intressit Kaavoitustilanne Luonnonolot ja maisema Rakennettu kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset Liikenne, yhdyskuntatekniikka ja pilaantuneet maa-alueet Kaupan rakenneselvitys Kaupunkirakenne- ja kaupunkikuva -selvitys Muita lähtökohtia OSALLISET KAAVOITUKSEN VAIHEET, SELVITYKSET, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavatyön aloitus ja vireilletulo (2008-2/2009) Perusselvitykset ja kaavan tavoitteet ( ) Kaavaluonnos (10/2009 6/2012) Kaavaehdotus (8/2012-3/2015) Kaavan hyväksyminen (2-5/2015) Kaavan voimaantulo (6-7/2015) VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA PÄÄTÖKSET VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA YHTEYSTIEDOT LIITE: AIKATAULUKAAVIO 2

3 JOHDANTO Saarijärven kaupunki on päättänyt laatia uuden yleiskaavan keskustaan ja sen lähialueille (kunnanhallituksen hyväksymä kaavoitusohjelma 2007). Kaavoitettava alue käsittää Saarijärven kaupungin ydinkeskustan, ns. Asemankannaksen ja keskustan laajentumisalueet. Yleiskaavan teko käynnistyi vuoden 2008 lopulla, ja se valmistuu vuoden 2015 aikana. Yleiskaava sisältyy Saarijärven kaupungin kaavoituskatsauksen kaavoitusohjelmaan, jonka kaupunginhallitus vuosittain käsittelee ja hyväksyy. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena, ja sen tavoitevuosi on Valmistuttuaan yleiskaava on ohjeena asemakaavoitukselle ja rakentamisen ohjaukselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kertoo, millä tavalla kaavoitus on tarkoitus hoitaa, miten eri osapuolet voivat osallistua suunnitteluun ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun eri vaiheissa. OAS on ollut julkisesti nähtävillä , minä aikana kaavan osalliset ja muut asiasta kiinnostuneet ovat voineet ilmaista siitä näkemyksensä. OAS:ia on tarkistettu ja päivitetty saadun palautteen ja suunnittelutilanteen perusteella kaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä ja se on asetettu kaavaluonnoksen kanssa uudelleen nähtäville kesällä 2012 sekä kaavaehdotuksen kanssa keväällä OAS:ia on päivitetty myös ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Vuoden 2009 alusta Saarijärven kaupunki laajeni Pylkönmäen kunnan alueelle. Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavoitus käynnistyi Vuoden 2009 alusta eteenpäin Saarijärven ja Pylkönmäen yleiskaavoja vietiin eteenpäin samanaikaisesti Saarijärven kaupungin kaavahankkeina. Saarijärven ja Pylkönmäen kaavaprosesseissa oli monia yhteisiä vaiheita. Näitä olivat mm. yleiskaavojen strateginen työvaihe ja perusselvitykset. Strategiseen vaiheeseen kytkeytyi myös Saarijärvellä vuonna 2008 käynnistetty viiden kylän yleiskaavoitus sekä pienvesistöjen rantaosayleiskaavoitus. Pylkönmäen yleiskaava on valmistunut ja hyväksytty loppuvuodesta Saarijärven keskustan yleiskaavaehdotus on nähtävillä Kaavan hyväksymiskäsittely on keväällä

4 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää Saarijärven kaupungin ydinkeskustan, Asemankannaksen sekä keskustan mahdolliset laajentumisalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on n ha. Aluerajaus on täsmentynyt kaavatyön edetessä. Suunnittelualueeseen sisältyy osaksi asemakaavoitettua taajamaa, mutta reunamilla siihen sisältyy myös maaseutumaisia taajaman lievealueita sekä maa- ja metsätalousalueita.. 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Saarijärven yleiskaavan tarkoituksena on suunnitella kaupunkikeskustan maankäyttö sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen toimivuus vuoteen 2030 saakka. Kaupungin keskusta sijaitsee järvien välisellä kannaksella, jolla kulkee myös valtatie ja rautatie. Maankäytön, liikenteen ja viheralueiden yhteen sovittaminen on varsin haasteellinen tehtävä. Keskeisiä selvitettäviä kysymyksiä ovat mm: Asutuksen ja yritystoiminnan sijainti sekä laajenemisalueet Palveluiden tarve ja sijoittuminen Liikenneverkon rakenne ja kehittämistarpeet Virkistysalueet, viheralueverkoston rakenne ja ulkoilureitit Luonnonympäristön, maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen 4

5 3. YLEISKAAVAN TAVOITTEET Yleiskaavatyön alkuvaiheessa on laadittu kaavahankkeen tavoitteet, joita tarkennetaan työn edetessä suunnittelua palvelevaksi. Strategiset tavoitteet on muotoiltu yhteisenä prosessina Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavan kanssa. Tavoitteistoa täsmennetään laadittavien selvitysten sekä kuulemisvaiheissa maanomistajilta, asukkailta ja muilta kaavan osallisilta saatavan palautteen perusteella. Yleiskaavatyö sisältää mm. seuraavia tavoitteita ja niihin liittyviä tarkasteluja: Maankäytön strategiset tavoitteet yleiskaava-alueen asema kaupungin päätaajamana ja osana seudullista yhdyskuntarakennetta Saarijärven keskustan, Pylkönmäen kirkonkylän, kylien ja maaseutualueiden keskinäiset suhteet yhdyskuntarakenteessa (yhteisiä samanaikaisesti vireillä oleville Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavalle ja kyläyleiskaavoille) kaupungin ja maakunnan kehittämissuunnitelmista johdettavat tavoitteet Suunnittelun yleistavoitteet yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta ja toimivuutta koskevat tavoitteet keskustan imagoa ja taajamakuvaa koskevat tavoitteet kaava-alueen asukaslukutavoite vuonna 2030 taajamarakenteen tiivistämistä ja sisäisiä muutoksia koskevat tavoitteet taajaman laajenemissuuntia ja uusia rakentamisalueita koskevat tavoitteet liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet (ajoneuvoliikenne, rautatie, pyöräily, jalankulku, ulkoilureitit, vesiliikenne) yhdyskuntateknisiä verkostoja ja -palveluja koskevat tavoitteet (vesihuolto, energia, tietoliikenne, jätehuolto) rakentamattomien alueiden ja rantojen virkistyskäyttöä koskevat tavoitteet luonnon, maiseman, kulttuuriperinnön ja ympäristön vaalimista koskevat tavoitteet Yksityiskohtaiset suunnittelutavoitteet suunnittelualueen eri osia ja miljöötyyppejä koskevat suunnittelutavoitteet (alustava osaaluejako: ydinkeskusta, ydinkeskustan pohjoispuoli, Asemankannas, vt13:n itäpuoli) suunnittelualueen sisäisten osien keskinäiset suhteet (ydinkeskusta- Asemankannas, muut merkittävät osa-alueet) suunnittelualueen sisäiset ominaisuudet: - vanhentuneiksi todettujen asemakaavojen käyttötarkoitukset ja tehokkuusluvut - liike- ja asuntorakentamisen suhteet keskustassa - yleisten ja julkisten kortteleiden tarve ja palveluiden sijainti - puisto- ja viheralueiden verkosto (käyttökelpoisuus, tarve) - jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet (turvallisuus, esteettömyys) 5

6 4. LÄHTÖKOHDAT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut valtakunnalliset intressit Kaikkea kaavoitusta ja rakentamista maassamme ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT) otetaan huomioon valtioneuvoston vahvistamassa muodossa. Valtakunnallisia maankäyttökysymyksiä Saarijärven keskustan yleiskaava-alueella liittyy ainakin seuraaviin seikkoihin: valtakunnalliset liikenneväylät: valtatie 13 ja rautatie Natura-alueet ja valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien alueet valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt (VAT) suojellut kiinteät muinaisjäännökset valtakunnalliset yhdyskuntatekniset linjat 4.2 Kaavoitustilanne Seutu- ja maakuntakaavat Maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama Keski- Suomen maakuntakaava sai lainvoiman Tultuaan voimaan maakuntakaavan korvaa seutukaavan ja ohjaa yleiskaavojen laatimista. Keski-Suomessa yleiskaavan laadintaa ohjaa vielä toistaiseksi 5. vaiheen seutukaava. Kuva: Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta (2007.) 6

7 Yleiskaava Kaavoitettavalla alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Saarijärven keskusta-alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava Yleiskaavan aluevaraukset eivät vastaa enää keskustan kehittämistarpeita. Asemakaavat Saarijärven keskustan asemakaava-alueella on lukuisia yksittäisiä asemakaavoja eri vuosikymmeniltä. Keskustan asemakaava-alue on numeeristettu tekniseksi apukartaksi (kaavayhdistelmäkartta, 2008). Aivan ydinkeskustassa on myös asemakaavaltaan vanhentunutta aluetta. Kuva: Asemakaavoitettu alue. Punaisella asemakaava-alueet (n. 600 ha), joita ei ole laadittu numeerisessa muodossa ja vihreällä uudet numeeriset asemakaavat. 7

8 Muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä Saarijärven kaupungin keskusta-alueelle on laadittu seuraavia yleiskaavan kannalta merkityksellisiä suunnitelmia ja selvityksiä: Ohikulku- ja sisääntuloteiden kehittämissuunnitelma (Tiehallinto ja Saarijärven kaupunki, 2005) Saarijärven kaupungin keskustan kehittämissuunnitelma ( Small Town Networks, , sisältää maankäytön ratkaisuvaihtoehtoja) Selvitys Saarijärven keskustan kaupallisesta kehittämisestä (Tuomas Santasalo Ky, 2002.) Saarijärven kaupungintalon lähiympäristön sosioekonominen vaikutusarviointi (asemakaavamuutostyötä varten, päivitetty helmikuussa 2008) Vähittäiskaupan suuryksikköjen vaikutusarviointi (2007, Asemankannaksen yleissuunnittelutyötä ja Liikennekeskuksen asemakaavamuutostyötä varten) Keskustan asemakaavamuutosten ja -laajennusten perusselvitykset (eri vuosilta, mm. useita luonto- ja maisemaselvityksiä) Viheralueluokitus (Mari Siltala, v. 2004; säilytettävät ja kehitettävät puistoalueet) Asemankannaksen yleissuunnitelma ( ), kuvissa vaihtoehdot A1, A2 ja B) Lisäksi yleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu yleiskaavan tarpeisiin räätälöityjä selvityksiä, joista on kerrottu tarkemmin alla. Kuvat alla: Asemankannaksen yleissuunnitelman vaihtoehdot A1, A2 ja B Asemankannaksen yleissuunnitelma luonnos, vaihtoehto A1 8

9 Asemankannaksen yleissuunnitelma luonnos, vaihtoehto A2 Asemankannaksen yleissuunnitelma luonnos, vaihtoehto B 9

10 4.3 Luonnonolot ja maisema Yleiskaavatyötä varten on laadittu luontoselvitys ja maisemaselvitys. Selvitykset on tehty erillisinä ja samanaikaisesti Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavan selvitysten kanssa. Luontoselvitys on luonteeltaan biologistieteellinen ja maisemaselvitys maisematutkimuksellinen. Luontoselvitys sisältää mm. liito-oravakartoituksen, kaava-alueen sisäisten luontotyyppien määrityksen ja arvion alueiden soveltuvuudesta rakentamiseen. Selvityksen on laatinut Enviro Oy. Maisemaselvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Tapani Vuorinen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Selvitys sisältää tietoa mm. maisemarakenteesta, maisemakuvasta ja kulttuurimaiseman historiasta, rakennetusta viherympäristöstä ja alueiden soveltuvuudesta rakentamiseen. 4.4 Rakennettu kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset Kiinteään kulttuuriperintöön liittyviä selvityksiä on tehty osittain yhteisesti Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavan kanssa. Saarijärven kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen inventointi on päivitetty. Saarijärven keskustassa työn on tehnyt Keski-Suomen museo (2008) ja kaava-alueen muissa osissa A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n alikonsulttina Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen ( ). Selvitykset on sovitettu yhteen ja viety Keski-Suomen museon tietojärjestelmään. Suojeltujen kiinteiden muinaisjäännösten osalta nojaudutaan Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. Muinaisjäännösten ajantasainen suojelutieto tarkistetaan kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen vaiheissa. Inventointien täydennystarpeen määrittelee Keski-Suomen museo viimeistään kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Uusimpia muinaisjäännösten inventointeja ovat Saarijärven keskusta-alueen ja pienvesistöjen rantayleiskaava-alueen rantojen muinaisjäännösinventointi (2007, Mikroliitti Oy) ja ns. Rajalan - Sara-ahon asemakaava-alueiden inventointi 2008, Mikroliitti Oy). Kaavaalueen vähäisiä tarkistuksia tekee tarpeen mukaan virkatyönä Keski-Suomen Museo. 4.5 Liikenne, yhdyskuntatekniikka ja pilaantuneet maa-alueet Liikenteeseen, yhdyskuntateknisiin verkostoihin ja pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvistä tarkasteluista vastaa kaavan laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy yhteistyössä Saarijärven kaupungin kanssa. Lähtötietojen kokoaminen ja tarkastelut kytkeytyvät yleiskaavan suunnitteluun. Saarijärven keskustan sisäisessä pääliikenneverkossa ei ole olemassa suuria ajoneuvoliikenteen muutostarpeita. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan pää- ja kokoojaväylät ja niiden kehittämistarpeet. Osana liikennejärjestelmää tarkastellaan myös jalankulun, pyöräilyn, ulkoilun ja vesiliikenteen olosuhteita. Liikenneolosuhteiden arvioinnista ja yleiskaavallisesta suunnittelusta vastaavat kaavaa laativan A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n liikenneasiantuntijat yhteistyössä kunnan kanssa. Valtakunnallista liikenneverkkoa koskevia kysymyksiä ratkotaan vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa (Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus, Ratahallintokeskus). Liikenteen valtakunnallisten ja paikallisten tarpeiden yhteensovittamisesta on järjestetty viranomaisten työneuvottelu keväällä 2009, syksyllä 2011 ja keväällä Asemankannaksen liikennejärjestelyratkaisuihin oikeusvaikutteisella yleiskaavalla on erittäin suuri merkitys (valtatielinjaus, rautatie, kevytväylät, kiertoliittymät). Ennen yleiskaavoitusta Asemankannaksen alueella liikennejärjestelyn kehittämisvaihtoehtoja on tutkittu yleissuunnitelman avulla. Osana yleiskaavan valmistelua Saarijärven kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus teettivät valtatien linjausta ja siihen liittyvää maankäyttöä koskevan esiselvityksen (Valtatien 13 esiselvitys Ase- 10

11 mankannaksella. A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2010) ja ennen kaavan ehdotusvaihetta toimenpidesuunnitelman (Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella, Toimenpidesuunnitelma. Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärven kaupunki, A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 11/2013). Myös ydinkeskustan liikenneoloja selvitettiin osana yleiskaavan valmistelua (Saarijärven kaupunkikeskustan täydennysrakentamisselvitys. A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2011). Kunnan tiedot kunnallisteknisistä verkoista päivitetään ajan tasalle yleiskaavatyön pohjaksi. Vesihuoltoverkostotietojen lisäksi kerätään yleiskaavatasoinen tieto energia-, tietoliikenne- ja muista yhdyskuntateknisistä verkostoista. Yhdyskuntateknisten verkostojen yleiskaavallisista tarkasteluista vastaa kaavaa laativan A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n asiantuntijat yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa. Yleiskaava-alueella on mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Näitä koskevat lähtötiedot kokoaa kaavaa laativa A-Insinöörit Suunnittelu Oy yhteistyössä kaupungin teknisen toimen ja Keski- Suomen ELY-keskuksen kanssa. 4.6 Kaupan rakenneselvitys Vähittäiskaupan olosuhteista ja kehitysnäkymistä on tehty kaupan rakenneselvitys, joka on yhteinen Pylkönmäen taajaman yleiskaavan kanssa (Saarijärvi ja Pylkönmäki. Kaupan palveluverkkoselvitys. Entrecon Oy, 2009). 4.7 Kaupunkirakenne- ja kaupunkikuva -selvitys Kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa koskevat lähtötiedot kokoaa kaavan laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy yhteistyössä kaupungin kanssa. 4.8 Muita lähtökohtia Suunnittelun pohjaksi kootaan keskeisimmät suunnittelualueen nykytilaa ja viimeaikaista kehitystä koskevat lähtötiedot. Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat Seutu- ja maakuntakaavan sekä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman asettamat suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Maakunnalliset ja seudulliset selvitykset Maakunnalliset ja seudulliset suojelualueet ja kohteet Seudulliset virkistysalueet, reitit ja vapaa-ajan toiminnot Alueen väestö, palvelut ja työpaikat Keskeinen tieto paikannetaan kartalle tuoreimpia tilastotietoja ja laadittuja selvityksiä hyväksi käyttäen (Tilastokeskus, Keski-Suomen liitto, Saarijärven kaupunki, kaupan alan selvitykset). Kunnan päätökset ja suunnitelmat Kaupungin omat suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, elinkeinostrategia, hyvinvointistrategia, palvelustrategia, yleis- ja kyläyleiskaavoitushankkeet, virkistysalue- ja reittisuunnitelmat, elinkeinohankkeet ym.). Rakennusjärjestyksen rakentamista koskevat määräykset. Kuntaliitoksen vuoksi Saarijärven ja Pylkönmäen rakennusjärjestykset on yhtenäistetty ja uudistettu. 11

12 Matkailu- ja virkistysalueet, virkistysreitit Tiedossa olevat matkailu- ja virkistysalueet, virkistysreitit sekä maakunta- ja seutukaavassa esitetyt kohteet. Maanomistusolot Kiinteistöjen omistustiedot päivitetään ajan tasalle väestörekisterikeskuksesta saatavan aineiston perusteella, joka päivittyy kunnassa kerran vuodessa. Puuttuvia tietoja täydennetään paikallistuntemuksen perusteella. Pohjakartta Pohjakarttana keskustan laajentumisalueilla käytetään numeerista maastotietokantaaineistoa ja rajatietoja. Taajama-alueella on käytettävissä asemakaavan pohjakartta. Kiinteistöjen osalta käytetään ajan tasalla olevaa numeerista kiinteistörajakarttaa (nkrk). Alustavasti ajateltu yleiskaavan suunnittelumittakaava on 1: OSALLISET Osallisia ovat alueen maaomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisia ovat: Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa Kuntalaiset Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat Viranomaiset ja naapurikunnat Kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa kaavoitus koskee Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen Museo Ratahallintokeskus Keski-Suomen pelastuslaitos Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TE -keskus Keski-Suomen Metsäkeskus Kaava-alue ei rajaudu naapurikuntiin Yhteisöt ja merkittävät yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Vattenfall Saarijärven Vesihuolto Oy Saarijärven Kaukolämpö Oy Muut verkkoyhtiöt Kalastuskunnat/osakaskunnat Kyläyhdistykset 12

13 Metsästysseurat Luonnonsuojelupiiri ja -yhdistykset Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys Kotiseutu-, ympäristö-, yrittäjä- ja muut yhdistykset Maa- ja metsätalouden etujärjestöt 6. KAAVOITUKSEN VAIHEET, SELVITYKSET, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavaprosessin kulku vuosina on esitetty aikataulukaaviona OAS:n lopussa olevassa liitteessä. Työvaiheiden tärkein sisältö sekä osallistumisen ja tiedottamisen toimet on esitetty seuraavassa vaiheittain. 6.1 Kaavatyön aloitus ja vireilletulo (2008-2/2009) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnos Kaavan laatijan valinta (9/2009; Saarijärven kaupungin teknisen johtajan viranhaltijapäätös : A-Insinöörit Oy, Tampere) OAS päivitetään ja viimeistellään (12/2008 1/2009) OAS käsitellään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa ( ) Kaavanhankeen vireilletulosta kuulutetaan Sampo -lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla (2-3/2009) Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan kirjeitse hankkeen vireilletulosta. (2-3/2009) Lehdistötiedote yleiskaavoituksen käynnistymisestä ja OAS:n nähtäville asettamisesta ( ) Kunnan Ympäri-lehteen artikkeli käynnistyvästä kaavoitustyöstä (2/2009) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (Maankäyttö ja kaavoitus) sekä kaupungin internet sivuilla (www.saarijarvi.fi) 30 päivän ajan ( ) Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kaavoittajalle OAS:n nähtävillä oloajan kuluessa (palautetta saatiin 2 kpl) Kaavatyön lähtöaineistot (laaditut selvitykset, vaikutusarvioinnit, kirjat, suunnitelmat, kartat, kaavat, valokuvat, tiedostot ym.) kerätään (10/2008 1/2009) 6.2 Perusselvitykset ja kaavan tavoitteet ( ) Erillisselvitykset (10/2008 9/2009) Luontoselvitys (Enviro Oy, 11/2008-9/2009) Maisemaselvitys (A-Insinöörit Oy; 1-6/2009) Kaupan rakenneselvitys (Entrecon Oy, 12/2008-2/2009) Rakennusinventoinnin päivitys (Keski-Suomen museo 2008 ja Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen, /2009) Kaupunkirakenne ja kaupunkikuva -selvitys (3-9/2009, A-Insinöörit Oy yhteistyössä kaupungin kanssa) Valtatien 13 kehittäminen Asemankannaksella (Saarijärven kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus / A-Insinöörit Suunnittelu Oy, ) Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella, Toimenpidesuunnitelma. Keski- Suomen ELY-keskus, Saarijärven kaupunki, A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 11/

14 Saarijärven kaupunkikeskustan täydennysrakentamisselvitys ja ideasuunnitelma (A- Insinöörit Suunnittelu Oy, 2011). Saarijärven kaupunkikeskustan ideasuunnitelman päivitys ja Asemankannaksen täydennysrakentamisen ideasuunnitelma (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2014). Saarijärven kaupunkikeskustan ideasuunnitelman päivitys (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2015) Muuta tietojen kartoitusta ja olosuhteiden arviointia ( ) Pilaantuneet maa-alueet, tarvittaessa tarkemmat selvitykset ( , A-Insinöörit Oy yhdessä kaupungin kanssa) Liikenneolosuhteiden arviointi, erillisselvityksiä, esisuunnitelmia ( , A-Insinöörit Oy yhdessä kaupungin ja viranomaisten kanssa) Kunnallis- ja yhdyskuntateknisten olosuhteiden arviointi ( , A-Insinöörit Oy yhdessä kaupungin ja viranomaisten kanssa) Muita teemoja ilmenevän tarpeen mukaan Kaavan tavoitteet ( ) Tavoitteiden laadinta yhdistetään kunnan muuhun strategiseen suunnitteluun (mm. vireillä olevat elinkeino-, hyvinvointi-, palvelustrategiat ja maapoliittinen ohjelma), Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavaan ja muihin vireillä oleviin kaavoihin. 6.3 Kaavaluonnos (10/2009 6/2012) Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättää Saarijärven kaupungin omistajaohjauksen jaosto kokouksessaan Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan (Sampo lehdessä), kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lehdistötiedote Yleisötilaisuus Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat kaupungilla saatavissa, lähetetään tiedotekirje kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (Maankäyttö ja kaavoitus) sekä kaupungin internet sivuilla (www.saarijarvi.fi) 30 päivän ajan ( ) Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavoittajalle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisten lausunnot/kommentit 6.4 Kaavaehdotus (8/2012-3/2015) Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää Saarijärven kaupunginhallitus kokouksessaan Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Sampo -lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla (5-6/2014) Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat kaupungilla saatavissa, lähetetään tiedotekirje kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta (5-6/2014) Kaavaehdotus on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (Maankäyttö ja kaavoitus) sekä kaupungin internet sivuilla (www.saarijarvi.fi) 30 päivän ajan ( ) Lehdistötiedote (5-6/2014) Yleisötilaisuus (6/2014) 14

15 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisten lausunnot Viranomaisneuvottelu Kaavan hyväksyminen (2-5/2015) Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan Sampo-lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen. 6.6 Kaavan voimaantulo (6-7/2015) Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa. Kaavan voimaantulo kuulutetaan Sampo lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin ilmoitustaululla. 7. VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA PÄÄTÖKSET Viranomaisyhteistyö Neuvottelut Yleiskaavan laatimisesta on pidetty vireille tulovaiheen MRL 66 :n ja MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa. ( ) Erilliset viranomaisten työneuvottelut on järjestetty ja Luonnosvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu Ehdotusvaiheen jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvotteluihin kutsuttavat Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Liikennevirasto Kommentit ja lausunnot Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Liikennevirastolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymältä pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. Mielipiteitä ja lausuntoja pyydetään tarvittaessa muiltakin tahoilta 15

16 Kunnalliset päätökset, kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Kaavaluonnos ja kaavaehdotus käsitellään Saarijärven omistajaohjauksen jaostossa (luonnos) ja kaupunginhallituksessa (ehdotus) ennen nähtäville asettamista. Kaavan hyväksyy Saarijärven kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukseen. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, Maanmittauslaitokselle, Keski-Suomen ELY-keskukseen, Keski-Suomen museolle, Liikennevirastoon sekä kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY-keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Saarijärven keskustan yleiskaavan vaikutusten arviointi kestää koko kaavaprosessin ajan. Kaavan vaikutusten arviointia tekevät Saarijärven kaupungin edustajat ja kaavan laatija, mutta myös sidosryhmät ja osalliset voivat osallistua siihen. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään yleiskaavan olennaisiin sisältöihin ja maankäytön muutosalueisiin. Kaavaprosessin aikana menetelmät, tarkkuus ja arvioinnin kohde vaihtelevat. Kaavan maantieteellinen vaikutusalue vaihtelee arvioitavien sisältöjen ja kaavan suunnitteluvaiheiden mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä kaavan ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL 9 ). Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia (MRA 1 ): Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Saarijärven yleiskaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavista asioista: 1. Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutuminen 2. Maakuntakaavan toteutuminen 3. Kunnan strategisten tavoitteiden toteutuminen 4. Luonnon ja ympäristön suojelun toteutuminen 5. Kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen vaaliminen 6. Kaupungin imagon, taajamakuvan ja viihtyisyyden kehittäminen 7. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus 8. Yhdyskuntarakenne ja palvelujen saatavuus 9. Taloudelliset olosuhteet 10. Sosiaaliset ja kulttuuriset olot 11. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 16

17 9. PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Palautetta Saarijärven keskustan yleiskaavan OAS:sta on kerätty , jolloin se on ollut julkisesti nähtävillä. Palautetta saatiin kaksi kappaletta. OAS:a päivitettiin saadun palautteen ja suunnittelutilanteen perusteella kaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä (nähtävillä ) ja kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä (nähtävillä keväällä/kesällä 2014). OAS:a päivitettiin aikataulun osalta myös OAS:aan voi tutustua ja sen saa käyttöönsä Saarijärven kaupungin palvelupisteestä Saarijärven kaupungin verkkosivuilta Palautteen OAS:sta voi toimittaa varustettuna tunnuksella Palaute Saarijärven keskustan yleiskaavan OAS:sta : kirjallisesti luvussa 10 mainittuun kaupungin postiosoitteeseen sähköpostilla osoitteeseen sähköisellä palautelomakkeella osoitteessa 10. YHTEYSTIEDOT Saarijärven kaupunki: Käyntiosoite: Sivulantie 11 Postiosoite: PL 13, SAARIJÄRVI Vaihde (avoinna 8-16) Telefax Kirjaamo: Ulla-Maija Humppi Kaavoitusarkkitehti , (014) Mirja Tarvainen Kaavasuunnittelija (014) , Tarmo Heinänen Maanmittausinsinööri (014) ,

18 Kaavan laatija: Insinööritoimisto A-Insinöörit Suunnittelu Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu TAMPERE Puh Fax Hanna Aitoaho Kaavan suunnittelija arkkitehti, YKS 525 Puh LIITTEET Aikataulukaavio 18

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAUTARON RAKENTAMATTOMIEN KORTTELEIDEN ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee Lautaron asemakaavan korttelia 629

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 2.9.2015 Diaari nro:

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI Vastaanottaja Uudenkaarlepyyn kaupunki Asiakirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäää 30.3.2015 UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI JEPUAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiivämäärä 08.12.2008, 30.03.2015 Laatija

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Vireilletulo: xx.xx.xxxx Versio: 11.6.2015, AK Anttila HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualueen likimääräinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6, PATAJOKI 9.4.2008, TARK. 27.6.2008, TARK 17.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015

Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 Liite / Ymp.ltk 3.3.2015 / SAMMIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.3.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE Muutosalue sijaitsee Sammin

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava

Hämeenkyrön kunta. Kyröskosken sahan alueen asemakaava 7.3.2011 Hämeenkyrön kunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue 3 1.2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3 1.3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E26963. HÄMEENKOSKEN KUNTA OJASTENMÄKI III ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista TRYS TRYS MKIR EHDOTUS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 (OAS)...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 1 KORTTELIT 170 JA 192, PUISTOALUE SEKÄ KATUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2014, TARK. 17.11.2014, TARK. 12.1.2015

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Lintulan itäinen laajennus, asemakaava-alueen laajentaminen, kaava nro 445 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan itäinen laajennus, asemakaava-alueen laajentaminen, kaava nro 445 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Valkeakosken kaupunki 18.4.2011 Lintulan itäinen laajennus, asemakaava-alueen laajentaminen, kaava nro 445 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KIVILAHTI Kivilahden ranta-asemakaava Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot