OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KESKUSTAN YLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , nähtävillä Päivitetty , nähtävillä Päivitetty , nähtävillä Päivitetty Saarijärven kaupunki A-Insinöörit Suunnittelu Oy

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY YLEISKAAVAN TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut valtakunnalliset intressit Kaavoitustilanne Luonnonolot ja maisema Rakennettu kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset Liikenne, yhdyskuntatekniikka ja pilaantuneet maa-alueet Kaupan rakenneselvitys Kaupunkirakenne- ja kaupunkikuva -selvitys Muita lähtökohtia OSALLISET KAAVOITUKSEN VAIHEET, SELVITYKSET, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavatyön aloitus ja vireilletulo (2008-2/2009) Perusselvitykset ja kaavan tavoitteet ( ) Kaavaluonnos (10/2009 6/2012) Kaavaehdotus (8/2012-3/2015) Kaavan hyväksyminen (2-5/2015) Kaavan voimaantulo (6-7/2015) VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA PÄÄTÖKSET VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA YHTEYSTIEDOT LIITE: AIKATAULUKAAVIO 2

3 JOHDANTO Saarijärven kaupunki on päättänyt laatia uuden yleiskaavan keskustaan ja sen lähialueille (kunnanhallituksen hyväksymä kaavoitusohjelma 2007). Kaavoitettava alue käsittää Saarijärven kaupungin ydinkeskustan, ns. Asemankannaksen ja keskustan laajentumisalueet. Yleiskaavan teko käynnistyi vuoden 2008 lopulla, ja se valmistuu vuoden 2015 aikana. Yleiskaava sisältyy Saarijärven kaupungin kaavoituskatsauksen kaavoitusohjelmaan, jonka kaupunginhallitus vuosittain käsittelee ja hyväksyy. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena, ja sen tavoitevuosi on Valmistuttuaan yleiskaava on ohjeena asemakaavoitukselle ja rakentamisen ohjaukselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kertoo, millä tavalla kaavoitus on tarkoitus hoitaa, miten eri osapuolet voivat osallistua suunnitteluun ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun eri vaiheissa. OAS on ollut julkisesti nähtävillä , minä aikana kaavan osalliset ja muut asiasta kiinnostuneet ovat voineet ilmaista siitä näkemyksensä. OAS:ia on tarkistettu ja päivitetty saadun palautteen ja suunnittelutilanteen perusteella kaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä ja se on asetettu kaavaluonnoksen kanssa uudelleen nähtäville kesällä 2012 sekä kaavaehdotuksen kanssa keväällä OAS:ia on päivitetty myös ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Vuoden 2009 alusta Saarijärven kaupunki laajeni Pylkönmäen kunnan alueelle. Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavoitus käynnistyi Vuoden 2009 alusta eteenpäin Saarijärven ja Pylkönmäen yleiskaavoja vietiin eteenpäin samanaikaisesti Saarijärven kaupungin kaavahankkeina. Saarijärven ja Pylkönmäen kaavaprosesseissa oli monia yhteisiä vaiheita. Näitä olivat mm. yleiskaavojen strateginen työvaihe ja perusselvitykset. Strategiseen vaiheeseen kytkeytyi myös Saarijärvellä vuonna 2008 käynnistetty viiden kylän yleiskaavoitus sekä pienvesistöjen rantaosayleiskaavoitus. Pylkönmäen yleiskaava on valmistunut ja hyväksytty loppuvuodesta Saarijärven keskustan yleiskaavaehdotus on nähtävillä Kaavan hyväksymiskäsittely on keväällä

4 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää Saarijärven kaupungin ydinkeskustan, Asemankannaksen sekä keskustan mahdolliset laajentumisalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on n ha. Aluerajaus on täsmentynyt kaavatyön edetessä. Suunnittelualueeseen sisältyy osaksi asemakaavoitettua taajamaa, mutta reunamilla siihen sisältyy myös maaseutumaisia taajaman lievealueita sekä maa- ja metsätalousalueita.. 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Saarijärven yleiskaavan tarkoituksena on suunnitella kaupunkikeskustan maankäyttö sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen toimivuus vuoteen 2030 saakka. Kaupungin keskusta sijaitsee järvien välisellä kannaksella, jolla kulkee myös valtatie ja rautatie. Maankäytön, liikenteen ja viheralueiden yhteen sovittaminen on varsin haasteellinen tehtävä. Keskeisiä selvitettäviä kysymyksiä ovat mm: Asutuksen ja yritystoiminnan sijainti sekä laajenemisalueet Palveluiden tarve ja sijoittuminen Liikenneverkon rakenne ja kehittämistarpeet Virkistysalueet, viheralueverkoston rakenne ja ulkoilureitit Luonnonympäristön, maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen 4

5 3. YLEISKAAVAN TAVOITTEET Yleiskaavatyön alkuvaiheessa on laadittu kaavahankkeen tavoitteet, joita tarkennetaan työn edetessä suunnittelua palvelevaksi. Strategiset tavoitteet on muotoiltu yhteisenä prosessina Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavan kanssa. Tavoitteistoa täsmennetään laadittavien selvitysten sekä kuulemisvaiheissa maanomistajilta, asukkailta ja muilta kaavan osallisilta saatavan palautteen perusteella. Yleiskaavatyö sisältää mm. seuraavia tavoitteita ja niihin liittyviä tarkasteluja: Maankäytön strategiset tavoitteet yleiskaava-alueen asema kaupungin päätaajamana ja osana seudullista yhdyskuntarakennetta Saarijärven keskustan, Pylkönmäen kirkonkylän, kylien ja maaseutualueiden keskinäiset suhteet yhdyskuntarakenteessa (yhteisiä samanaikaisesti vireillä oleville Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavalle ja kyläyleiskaavoille) kaupungin ja maakunnan kehittämissuunnitelmista johdettavat tavoitteet Suunnittelun yleistavoitteet yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta ja toimivuutta koskevat tavoitteet keskustan imagoa ja taajamakuvaa koskevat tavoitteet kaava-alueen asukaslukutavoite vuonna 2030 taajamarakenteen tiivistämistä ja sisäisiä muutoksia koskevat tavoitteet taajaman laajenemissuuntia ja uusia rakentamisalueita koskevat tavoitteet liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet (ajoneuvoliikenne, rautatie, pyöräily, jalankulku, ulkoilureitit, vesiliikenne) yhdyskuntateknisiä verkostoja ja -palveluja koskevat tavoitteet (vesihuolto, energia, tietoliikenne, jätehuolto) rakentamattomien alueiden ja rantojen virkistyskäyttöä koskevat tavoitteet luonnon, maiseman, kulttuuriperinnön ja ympäristön vaalimista koskevat tavoitteet Yksityiskohtaiset suunnittelutavoitteet suunnittelualueen eri osia ja miljöötyyppejä koskevat suunnittelutavoitteet (alustava osaaluejako: ydinkeskusta, ydinkeskustan pohjoispuoli, Asemankannas, vt13:n itäpuoli) suunnittelualueen sisäisten osien keskinäiset suhteet (ydinkeskusta- Asemankannas, muut merkittävät osa-alueet) suunnittelualueen sisäiset ominaisuudet: - vanhentuneiksi todettujen asemakaavojen käyttötarkoitukset ja tehokkuusluvut - liike- ja asuntorakentamisen suhteet keskustassa - yleisten ja julkisten kortteleiden tarve ja palveluiden sijainti - puisto- ja viheralueiden verkosto (käyttökelpoisuus, tarve) - jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet (turvallisuus, esteettömyys) 5

6 4. LÄHTÖKOHDAT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut valtakunnalliset intressit Kaikkea kaavoitusta ja rakentamista maassamme ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet (VAT) otetaan huomioon valtioneuvoston vahvistamassa muodossa. Valtakunnallisia maankäyttökysymyksiä Saarijärven keskustan yleiskaava-alueella liittyy ainakin seuraaviin seikkoihin: valtakunnalliset liikenneväylät: valtatie 13 ja rautatie Natura-alueet ja valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien alueet valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt (VAT) suojellut kiinteät muinaisjäännökset valtakunnalliset yhdyskuntatekniset linjat 4.2 Kaavoitustilanne Seutu- ja maakuntakaavat Maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama Keski- Suomen maakuntakaava sai lainvoiman Tultuaan voimaan maakuntakaavan korvaa seutukaavan ja ohjaa yleiskaavojen laatimista. Keski-Suomessa yleiskaavan laadintaa ohjaa vielä toistaiseksi 5. vaiheen seutukaava. Kuva: Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta (2007.) 6

7 Yleiskaava Kaavoitettavalla alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Saarijärven keskusta-alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava Yleiskaavan aluevaraukset eivät vastaa enää keskustan kehittämistarpeita. Asemakaavat Saarijärven keskustan asemakaava-alueella on lukuisia yksittäisiä asemakaavoja eri vuosikymmeniltä. Keskustan asemakaava-alue on numeeristettu tekniseksi apukartaksi (kaavayhdistelmäkartta, 2008). Aivan ydinkeskustassa on myös asemakaavaltaan vanhentunutta aluetta. Kuva: Asemakaavoitettu alue. Punaisella asemakaava-alueet (n. 600 ha), joita ei ole laadittu numeerisessa muodossa ja vihreällä uudet numeeriset asemakaavat. 7

8 Muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä Saarijärven kaupungin keskusta-alueelle on laadittu seuraavia yleiskaavan kannalta merkityksellisiä suunnitelmia ja selvityksiä: Ohikulku- ja sisääntuloteiden kehittämissuunnitelma (Tiehallinto ja Saarijärven kaupunki, 2005) Saarijärven kaupungin keskustan kehittämissuunnitelma ( Small Town Networks, , sisältää maankäytön ratkaisuvaihtoehtoja) Selvitys Saarijärven keskustan kaupallisesta kehittämisestä (Tuomas Santasalo Ky, 2002.) Saarijärven kaupungintalon lähiympäristön sosioekonominen vaikutusarviointi (asemakaavamuutostyötä varten, päivitetty helmikuussa 2008) Vähittäiskaupan suuryksikköjen vaikutusarviointi (2007, Asemankannaksen yleissuunnittelutyötä ja Liikennekeskuksen asemakaavamuutostyötä varten) Keskustan asemakaavamuutosten ja -laajennusten perusselvitykset (eri vuosilta, mm. useita luonto- ja maisemaselvityksiä) Viheralueluokitus (Mari Siltala, v. 2004; säilytettävät ja kehitettävät puistoalueet) Asemankannaksen yleissuunnitelma ( ), kuvissa vaihtoehdot A1, A2 ja B) Lisäksi yleiskaavoituksen yhteydessä on laadittu yleiskaavan tarpeisiin räätälöityjä selvityksiä, joista on kerrottu tarkemmin alla. Kuvat alla: Asemankannaksen yleissuunnitelman vaihtoehdot A1, A2 ja B Asemankannaksen yleissuunnitelma luonnos, vaihtoehto A1 8

9 Asemankannaksen yleissuunnitelma luonnos, vaihtoehto A2 Asemankannaksen yleissuunnitelma luonnos, vaihtoehto B 9

10 4.3 Luonnonolot ja maisema Yleiskaavatyötä varten on laadittu luontoselvitys ja maisemaselvitys. Selvitykset on tehty erillisinä ja samanaikaisesti Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavan selvitysten kanssa. Luontoselvitys on luonteeltaan biologistieteellinen ja maisemaselvitys maisematutkimuksellinen. Luontoselvitys sisältää mm. liito-oravakartoituksen, kaava-alueen sisäisten luontotyyppien määrityksen ja arvion alueiden soveltuvuudesta rakentamiseen. Selvityksen on laatinut Enviro Oy. Maisemaselvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Tapani Vuorinen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Selvitys sisältää tietoa mm. maisemarakenteesta, maisemakuvasta ja kulttuurimaiseman historiasta, rakennetusta viherympäristöstä ja alueiden soveltuvuudesta rakentamiseen. 4.4 Rakennettu kulttuuriperintö ja muinaisjäännökset Kiinteään kulttuuriperintöön liittyviä selvityksiä on tehty osittain yhteisesti Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavan kanssa. Saarijärven kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen inventointi on päivitetty. Saarijärven keskustassa työn on tehnyt Keski-Suomen museo (2008) ja kaava-alueen muissa osissa A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n alikonsulttina Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen ( ). Selvitykset on sovitettu yhteen ja viety Keski-Suomen museon tietojärjestelmään. Suojeltujen kiinteiden muinaisjäännösten osalta nojaudutaan Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. Muinaisjäännösten ajantasainen suojelutieto tarkistetaan kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen vaiheissa. Inventointien täydennystarpeen määrittelee Keski-Suomen museo viimeistään kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Uusimpia muinaisjäännösten inventointeja ovat Saarijärven keskusta-alueen ja pienvesistöjen rantayleiskaava-alueen rantojen muinaisjäännösinventointi (2007, Mikroliitti Oy) ja ns. Rajalan - Sara-ahon asemakaava-alueiden inventointi 2008, Mikroliitti Oy). Kaavaalueen vähäisiä tarkistuksia tekee tarpeen mukaan virkatyönä Keski-Suomen Museo. 4.5 Liikenne, yhdyskuntatekniikka ja pilaantuneet maa-alueet Liikenteeseen, yhdyskuntateknisiin verkostoihin ja pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvistä tarkasteluista vastaa kaavan laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy yhteistyössä Saarijärven kaupungin kanssa. Lähtötietojen kokoaminen ja tarkastelut kytkeytyvät yleiskaavan suunnitteluun. Saarijärven keskustan sisäisessä pääliikenneverkossa ei ole olemassa suuria ajoneuvoliikenteen muutostarpeita. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan pää- ja kokoojaväylät ja niiden kehittämistarpeet. Osana liikennejärjestelmää tarkastellaan myös jalankulun, pyöräilyn, ulkoilun ja vesiliikenteen olosuhteita. Liikenneolosuhteiden arvioinnista ja yleiskaavallisesta suunnittelusta vastaavat kaavaa laativan A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n liikenneasiantuntijat yhteistyössä kunnan kanssa. Valtakunnallista liikenneverkkoa koskevia kysymyksiä ratkotaan vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa (Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus, Ratahallintokeskus). Liikenteen valtakunnallisten ja paikallisten tarpeiden yhteensovittamisesta on järjestetty viranomaisten työneuvottelu keväällä 2009, syksyllä 2011 ja keväällä Asemankannaksen liikennejärjestelyratkaisuihin oikeusvaikutteisella yleiskaavalla on erittäin suuri merkitys (valtatielinjaus, rautatie, kevytväylät, kiertoliittymät). Ennen yleiskaavoitusta Asemankannaksen alueella liikennejärjestelyn kehittämisvaihtoehtoja on tutkittu yleissuunnitelman avulla. Osana yleiskaavan valmistelua Saarijärven kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus teettivät valtatien linjausta ja siihen liittyvää maankäyttöä koskevan esiselvityksen (Valtatien 13 esiselvitys Ase- 10

11 mankannaksella. A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2010) ja ennen kaavan ehdotusvaihetta toimenpidesuunnitelman (Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella, Toimenpidesuunnitelma. Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärven kaupunki, A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 11/2013). Myös ydinkeskustan liikenneoloja selvitettiin osana yleiskaavan valmistelua (Saarijärven kaupunkikeskustan täydennysrakentamisselvitys. A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2011). Kunnan tiedot kunnallisteknisistä verkoista päivitetään ajan tasalle yleiskaavatyön pohjaksi. Vesihuoltoverkostotietojen lisäksi kerätään yleiskaavatasoinen tieto energia-, tietoliikenne- ja muista yhdyskuntateknisistä verkostoista. Yhdyskuntateknisten verkostojen yleiskaavallisista tarkasteluista vastaa kaavaa laativan A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n asiantuntijat yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa. Yleiskaava-alueella on mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita. Näitä koskevat lähtötiedot kokoaa kaavaa laativa A-Insinöörit Suunnittelu Oy yhteistyössä kaupungin teknisen toimen ja Keski- Suomen ELY-keskuksen kanssa. 4.6 Kaupan rakenneselvitys Vähittäiskaupan olosuhteista ja kehitysnäkymistä on tehty kaupan rakenneselvitys, joka on yhteinen Pylkönmäen taajaman yleiskaavan kanssa (Saarijärvi ja Pylkönmäki. Kaupan palveluverkkoselvitys. Entrecon Oy, 2009). 4.7 Kaupunkirakenne- ja kaupunkikuva -selvitys Kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa koskevat lähtötiedot kokoaa kaavan laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy yhteistyössä kaupungin kanssa. 4.8 Muita lähtökohtia Suunnittelun pohjaksi kootaan keskeisimmät suunnittelualueen nykytilaa ja viimeaikaista kehitystä koskevat lähtötiedot. Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat Seutu- ja maakuntakaavan sekä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman asettamat suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Maakunnalliset ja seudulliset selvitykset Maakunnalliset ja seudulliset suojelualueet ja kohteet Seudulliset virkistysalueet, reitit ja vapaa-ajan toiminnot Alueen väestö, palvelut ja työpaikat Keskeinen tieto paikannetaan kartalle tuoreimpia tilastotietoja ja laadittuja selvityksiä hyväksi käyttäen (Tilastokeskus, Keski-Suomen liitto, Saarijärven kaupunki, kaupan alan selvitykset). Kunnan päätökset ja suunnitelmat Kaupungin omat suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, elinkeinostrategia, hyvinvointistrategia, palvelustrategia, yleis- ja kyläyleiskaavoitushankkeet, virkistysalue- ja reittisuunnitelmat, elinkeinohankkeet ym.). Rakennusjärjestyksen rakentamista koskevat määräykset. Kuntaliitoksen vuoksi Saarijärven ja Pylkönmäen rakennusjärjestykset on yhtenäistetty ja uudistettu. 11

12 Matkailu- ja virkistysalueet, virkistysreitit Tiedossa olevat matkailu- ja virkistysalueet, virkistysreitit sekä maakunta- ja seutukaavassa esitetyt kohteet. Maanomistusolot Kiinteistöjen omistustiedot päivitetään ajan tasalle väestörekisterikeskuksesta saatavan aineiston perusteella, joka päivittyy kunnassa kerran vuodessa. Puuttuvia tietoja täydennetään paikallistuntemuksen perusteella. Pohjakartta Pohjakarttana keskustan laajentumisalueilla käytetään numeerista maastotietokantaaineistoa ja rajatietoja. Taajama-alueella on käytettävissä asemakaavan pohjakartta. Kiinteistöjen osalta käytetään ajan tasalla olevaa numeerista kiinteistörajakarttaa (nkrk). Alustavasti ajateltu yleiskaavan suunnittelumittakaava on 1: OSALLISET Osallisia ovat alueen maaomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisia ovat: Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa Kuntalaiset Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen asukkaat Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen elinkeinonharjoittajat Viranomaiset ja naapurikunnat Kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa kaavoitus koskee Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen Museo Ratahallintokeskus Keski-Suomen pelastuslaitos Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä TE -keskus Keski-Suomen Metsäkeskus Kaava-alue ei rajaudu naapurikuntiin Yhteisöt ja merkittävät yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Vattenfall Saarijärven Vesihuolto Oy Saarijärven Kaukolämpö Oy Muut verkkoyhtiöt Kalastuskunnat/osakaskunnat Kyläyhdistykset 12

13 Metsästysseurat Luonnonsuojelupiiri ja -yhdistykset Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys Kotiseutu-, ympäristö-, yrittäjä- ja muut yhdistykset Maa- ja metsätalouden etujärjestöt 6. KAAVOITUKSEN VAIHEET, SELVITYKSET, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavaprosessin kulku vuosina on esitetty aikataulukaaviona OAS:n lopussa olevassa liitteessä. Työvaiheiden tärkein sisältö sekä osallistumisen ja tiedottamisen toimet on esitetty seuraavassa vaiheittain. 6.1 Kaavatyön aloitus ja vireilletulo (2008-2/2009) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnos Kaavan laatijan valinta (9/2009; Saarijärven kaupungin teknisen johtajan viranhaltijapäätös : A-Insinöörit Oy, Tampere) OAS päivitetään ja viimeistellään (12/2008 1/2009) OAS käsitellään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa ( ) Kaavanhankeen vireilletulosta kuulutetaan Sampo -lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla (2-3/2009) Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan kirjeitse hankkeen vireilletulosta. (2-3/2009) Lehdistötiedote yleiskaavoituksen käynnistymisestä ja OAS:n nähtäville asettamisesta ( ) Kunnan Ympäri-lehteen artikkeli käynnistyvästä kaavoitustyöstä (2/2009) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (Maankäyttö ja kaavoitus) sekä kaupungin internet sivuilla (www.saarijarvi.fi) 30 päivän ajan ( ) Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kaavoittajalle OAS:n nähtävillä oloajan kuluessa (palautetta saatiin 2 kpl) Kaavatyön lähtöaineistot (laaditut selvitykset, vaikutusarvioinnit, kirjat, suunnitelmat, kartat, kaavat, valokuvat, tiedostot ym.) kerätään (10/2008 1/2009) 6.2 Perusselvitykset ja kaavan tavoitteet ( ) Erillisselvitykset (10/2008 9/2009) Luontoselvitys (Enviro Oy, 11/2008-9/2009) Maisemaselvitys (A-Insinöörit Oy; 1-6/2009) Kaupan rakenneselvitys (Entrecon Oy, 12/2008-2/2009) Rakennusinventoinnin päivitys (Keski-Suomen museo 2008 ja Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen, /2009) Kaupunkirakenne ja kaupunkikuva -selvitys (3-9/2009, A-Insinöörit Oy yhteistyössä kaupungin kanssa) Valtatien 13 kehittäminen Asemankannaksella (Saarijärven kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus / A-Insinöörit Suunnittelu Oy, ) Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella, Toimenpidesuunnitelma. Keski- Suomen ELY-keskus, Saarijärven kaupunki, A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 11/

14 Saarijärven kaupunkikeskustan täydennysrakentamisselvitys ja ideasuunnitelma (A- Insinöörit Suunnittelu Oy, 2011). Saarijärven kaupunkikeskustan ideasuunnitelman päivitys ja Asemankannaksen täydennysrakentamisen ideasuunnitelma (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2014). Saarijärven kaupunkikeskustan ideasuunnitelman päivitys (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2015) Muuta tietojen kartoitusta ja olosuhteiden arviointia ( ) Pilaantuneet maa-alueet, tarvittaessa tarkemmat selvitykset ( , A-Insinöörit Oy yhdessä kaupungin kanssa) Liikenneolosuhteiden arviointi, erillisselvityksiä, esisuunnitelmia ( , A-Insinöörit Oy yhdessä kaupungin ja viranomaisten kanssa) Kunnallis- ja yhdyskuntateknisten olosuhteiden arviointi ( , A-Insinöörit Oy yhdessä kaupungin ja viranomaisten kanssa) Muita teemoja ilmenevän tarpeen mukaan Kaavan tavoitteet ( ) Tavoitteiden laadinta yhdistetään kunnan muuhun strategiseen suunnitteluun (mm. vireillä olevat elinkeino-, hyvinvointi-, palvelustrategiat ja maapoliittinen ohjelma), Pylkönmäen kirkonkylän yleiskaavaan ja muihin vireillä oleviin kaavoihin. 6.3 Kaavaluonnos (10/2009 6/2012) Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättää Saarijärven kaupungin omistajaohjauksen jaosto kokouksessaan Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan (Sampo lehdessä), kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lehdistötiedote Yleisötilaisuus Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat kaupungilla saatavissa, lähetetään tiedotekirje kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Kaavaluonnos on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (Maankäyttö ja kaavoitus) sekä kaupungin internet sivuilla (www.saarijarvi.fi) 30 päivän ajan ( ) Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavoittajalle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisten lausunnot/kommentit 6.4 Kaavaehdotus (8/2012-3/2015) Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää Saarijärven kaupunginhallitus kokouksessaan Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan Sampo -lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla (5-6/2014) Kaava-alueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden osoitetiedot ovat kaupungilla saatavissa, lähetetään tiedotekirje kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta (5-6/2014) Kaavaehdotus on nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla (Maankäyttö ja kaavoitus) sekä kaupungin internet sivuilla (www.saarijarvi.fi) 30 päivän ajan ( ) Lehdistötiedote (5-6/2014) Yleisötilaisuus (6/2014) 14

15 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisten lausunnot Viranomaisneuvottelu Kaavan hyväksyminen (2-5/2015) Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan Sampo-lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen. 6.6 Kaavan voimaantulo (6-7/2015) Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa. Kaavan voimaantulo kuulutetaan Sampo lehdessä, kaupungin kotisivuilla (internet) ja kaupungin ilmoitustaululla. 7. VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA PÄÄTÖKSET Viranomaisyhteistyö Neuvottelut Yleiskaavan laatimisesta on pidetty vireille tulovaiheen MRL 66 :n ja MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa. ( ) Erilliset viranomaisten työneuvottelut on järjestetty ja Luonnosvaiheessa järjestettiin viranomaisneuvottelu Ehdotusvaiheen jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu Viranomaisneuvotteluihin kutsuttavat Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Liikennevirasto Kommentit ja lausunnot Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Liikennevirastolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymältä pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. Mielipiteitä ja lausuntoja pyydetään tarvittaessa muiltakin tahoilta 15

16 Kunnalliset päätökset, kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Kaavaluonnos ja kaavaehdotus käsitellään Saarijärven omistajaohjauksen jaostossa (luonnos) ja kaupunginhallituksessa (ehdotus) ennen nähtäville asettamista. Kaavan hyväksyy Saarijärven kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukseen. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, Maanmittauslaitokselle, Keski-Suomen ELY-keskukseen, Keski-Suomen museolle, Liikennevirastoon sekä kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY-keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Saarijärven keskustan yleiskaavan vaikutusten arviointi kestää koko kaavaprosessin ajan. Kaavan vaikutusten arviointia tekevät Saarijärven kaupungin edustajat ja kaavan laatija, mutta myös sidosryhmät ja osalliset voivat osallistua siihen. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään yleiskaavan olennaisiin sisältöihin ja maankäytön muutosalueisiin. Kaavaprosessin aikana menetelmät, tarkkuus ja arvioinnin kohde vaihtelevat. Kaavan maantieteellinen vaikutusalue vaihtelee arvioitavien sisältöjen ja kaavan suunnitteluvaiheiden mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä kaavan ympäristövaikutukset sekä yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL 9 ). Kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia (MRA 1 ): Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Saarijärven yleiskaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavista asioista: 1. Valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutuminen 2. Maakuntakaavan toteutuminen 3. Kunnan strategisten tavoitteiden toteutuminen 4. Luonnon ja ympäristön suojelun toteutuminen 5. Kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen vaaliminen 6. Kaupungin imagon, taajamakuvan ja viihtyisyyden kehittäminen 7. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus 8. Yhdyskuntarakenne ja palvelujen saatavuus 9. Taloudelliset olosuhteet 10. Sosiaaliset ja kulttuuriset olot 11. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 16

17 9. PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Palautetta Saarijärven keskustan yleiskaavan OAS:sta on kerätty , jolloin se on ollut julkisesti nähtävillä. Palautetta saatiin kaksi kappaletta. OAS:a päivitettiin saadun palautteen ja suunnittelutilanteen perusteella kaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä (nähtävillä ) ja kaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä (nähtävillä keväällä/kesällä 2014). OAS:a päivitettiin aikataulun osalta myös OAS:aan voi tutustua ja sen saa käyttöönsä Saarijärven kaupungin palvelupisteestä Saarijärven kaupungin verkkosivuilta Palautteen OAS:sta voi toimittaa varustettuna tunnuksella Palaute Saarijärven keskustan yleiskaavan OAS:sta : kirjallisesti luvussa 10 mainittuun kaupungin postiosoitteeseen sähköpostilla osoitteeseen sähköisellä palautelomakkeella osoitteessa 10. YHTEYSTIEDOT Saarijärven kaupunki: Käyntiosoite: Sivulantie 11 Postiosoite: PL 13, SAARIJÄRVI Vaihde (avoinna 8-16) Telefax Kirjaamo: Ulla-Maija Humppi Kaavoitusarkkitehti , (014) Mirja Tarvainen Kaavasuunnittelija (014) , Tarmo Heinänen Maanmittausinsinööri (014) ,

18 Kaavan laatija: Insinööritoimisto A-Insinöörit Suunnittelu Oy A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu TAMPERE Puh Fax Hanna Aitoaho Kaavan suunnittelija arkkitehti, YKS 525 Puh LIITTEET Aikataulukaavio 18

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

A Asemakaava. Orvokkitie 7, Nikkilä. Lahti.fi Lahden kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue

A Asemakaava. Orvokkitie 7, Nikkilä. Lahti.fi Lahden kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue OAS A-2707 1 (7) A-2707 Asemakaava 25.10.2017 Orvokkitie 7, Nikkilä Lahti.fi OAS A-2707 2 (7) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaava A-2707 (Orvokkitie

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

A D/3667/ /2015 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2647 (Johtokatu 28, Tapsikadun pää) ALOITE Asemakaavan muutos laaditaan Lahden kaupungin aloitteesta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 7. KAUPAUNGINOSA SARA-AHO RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Täydennetty 22.3.2006 Tarkistus 23.5.2007 (aikataulu), 8.2.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/

A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (5) D/678/ OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä. Lahti.fi Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala OAS A-2685 1 (5) A-2685 Asemakaava ja asemakaavan muutos 8.5.2017 Suopursunkatu 5, 7 ja 9, Möysä Lahti.fi OAS A-2685 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune. Lahti.fi Maankäyttö- ja aluehankkeet MS/RK

A Asemakaavan muutos. Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune. Lahti.fi Maankäyttö- ja aluehankkeet MS/RK OAS A-2726 1 (5) A-2726 Asemakaavan muutos 21.11.2017 Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune Lahti.fi OAS A-2726 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

päivitetty A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi

päivitetty A Asemakaavan muutos. Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A-2702 1 (5) A-2702 Asemakaavan muutos 6.3.2017 päivitetty 9.6.2017 Marskinaukio, Asemakatu ja A. F. Airon puisto Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2702 2 (5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E20600910.00 HÄMEENKYRÖN KUNTA ARONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA, ARONIEMI 108-438-3-75 KUVA MAANMITTAUSLAITOS 2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS FIKIRV LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Hämeenkatu 24, Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (6) D/2334/ /2016. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Hämeenkatu 24, Keski-Lahti. Lahti.fi OAS A (6) D/2334/ /2016. Askonkatu Lahti OAS A-2703 1 (6) A-2703 Asemakaavan muutos 25.4.2017 Hämeenkatu 24, Keski-Lahti Lahti.fi OAS A-2703 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaava

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2668 D/475/10.02.03.00.04/ 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2668, Renkomäen väylä, Renkomäki ALOITE Asemakaava

Lisätiedot

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

päivitetty A-2657 N089. Asemakaavan muutos. Pappila, Nastola. Lahti.fi OAS A (7) D/1575/

päivitetty A-2657 N089. Asemakaavan muutos. Pappila, Nastola. Lahti.fi OAS A (7) D/1575/ OAS A-2657 1 (7) A-2657 N089 Asemakaavan muutos 8.8.2017 päivitetty 31.8.2017 Pappila, Nastola Lahti.fi OAS A-2657 2 (7) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11, Kartano. Lahti.fi OAS A-2698 D/3289/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11, Kartano. Lahti.fi OAS A-2698 D/3289/ / (5) OAS A-2698 D/3289/10.02.03.00.04/2015 1 (5) A-2698 Asemakaavan muutos 29.8.2017 Svinhufvudinkatu 7, 9 ja 11, Kartano Lahti.fi OAS A-2698 D/3289/10.02.03.00.04/2015 2 (5) ALOITE/HAKIJA Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2666 - D/3466/10.02.03.00.04/2015 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2666, Ajokatu 197 (Sulonkuja 4) ALOITE/HAKIJA Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A (6) D/132/

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A (6) D/132/ OAS A-2712 1 (6) A-2712 17.5.2017 Asemakaava ja asemakaavan muutos Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A-2712 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin 2.kaupunginosan osaa kortteleista 91 ja 92 sekä niiden välistä jalankulkukatua Ekosentie Autokuja

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot