SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND"

Transkriptio

1 Ks. hakulomakkeen täyttöohjeet takasivulla/ Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida 1. HAKIJA/ SÖKANDE Sukunimi ja etunimi tai yhteisön nimi/efternamn och förnamn eller samfundets namn Saapunut/Anlänt: Henkilötunnus/Y-tunnus Personbeteckning/FO-nummer Arvo tai ammatti/titel eller yrke Työryhmä / Arbetsgrupp kyllä/ja ei/nej Toimi tai virka/tjänst eller befattning Työryhmän muut jäsenet (nimi, arvo tai ammatti)/arbetsgruppens övriga medlemmar (namn, titel eller yrke) Osoite/Adress Puhelin toimeen/telefon tjänst Postinumero ja postitoimipaikka/postnummer och postanstalt Puhelin kotiin/ matkapuhelin/ Telefon hem/mobil Sähköposti/e-postadress Toimi-/opiskelupaikka/Arbets-/ studieplats Työn suorituspaikka/platsen för projektet 2. STIPENDIN MÄÄRÄ / ANSÖKT BELOPP 3. TILITIEDOT / KONTO- UPPGIFTER 4. STIPENDIN KÄYTTÖTARKOITUS / STIPENDIETS ÄNDAMÅL Haettu määrä euroa yhteensä/ansökt belopp i euro sammanlagt Pankki ja tilinumero/bank- och kontonummer Tarkoitus lyhyesti, takasivulla olevan ohjeen mukaan/kort beskrivning av ändamålet enligt anvisningar på baksidan 5. LAUSUNNOT/ UTLÅTANDE Nimi/Namn Lausunto liitetään hakemukseen. Sähköpostilla lähetettyjä lausuntoja ei hyväksytä. Utlåtanden bifogas ansökan. Utlåtanden per e-post godkänns inte. 6. LIITTEET/BILAGOR Ansioluettelo tai vastaava selvitys sekä työsuunnitelma ja kustannusarvio. Hakemukseen liitettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta/meritförteckning eller motsvarande redovisning samt arbetsplan och kostnadsberäkning. Material som bifogats ansökan uppbevaras eller returneras inte. 7. AIKAISEMMAT Vuosi / År Käyttötarkoitus / Ändamål Euroa / Euro KÄTILÖLIITON MYÖNTÄMÄT STIPENDIT / TIDIGARE AV BARNMORSKEFÖR- BUNDET BEVILJADE STIPENDIER 1 / 6

2 8. VIREILLÄ OLEVAT, TÄHÄN HANKKEESEEN LIITTYVÄT HAKEMUKSET / ÖVRIGA AKTUELLA TILL DETTA PROJEKT ANSLUTNA ANSÖKNINGAR Hakijan muut vireillä olevat stipendihakemukset (esim. työnantaja)/övriga aktuella till detta projekt anslutna ansökningar (t.ex. arbetsgivaren) Euroa/Euro 9. TYÖ- TAI TUTKIMUSSUUNNITELMA TAI SEN TIIVISTELMÄ/ARBETS- OCH FORSKNINGSPLAN ELLER SAMMANDRAG AV DEN 2 / 6

3 Stipendiä ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty. Myönnetty stipendi katsotaan rauenneeksi, mikäli sitä ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Stipendin saaja on velvollinen pyynnöstä luennoimaan aiheesta Kätilöliiton järjestämässä koulutustilaisuudessa ja/tai kirjoittamaan aiheesta artikkelin Kätilölehteen. Kätilöliiton hallitus päättää stipendiä myöntäessään, velvoitetaanko saaja luennoimaan ja/tai kirjoittamaan aiheesta. Kätilöliitolla on oikeus periä myönnetty stipendi takaisin, mikäli stipendin saaja laiminlyö velvoitteensa. Bidraget får användas endast till det beviljade ändamålet. Det beviljade understödet anses förfallet om det inte lyfts inom tre år från beviljandet. Bidragsmottagaren är skyldig att på begäran föreläsa vid av Barnmorskeförbundet anordnade utbildningstillfällen och/eller skriva en artikel om ämnet i Tidskrift för Barnmorskor. Barnmorskeförbundets styrelse besluter vid beviljandet av bidraget huruvida bidragsmottagaren förpliktas föreläsa och/eller skriva en artikel om ämnet. Barnmorskeförbundet har rätt att indriva ett beviljat bidrag om bidragsmottagaren försummar sina förpliktelser HAKEMUKSEN ALLEKIRJOITUS JA SITOUMUS / ANSÖKANS UNDERSKRIFT OCH FÖRBINDELSE Vakuutan tässä hakemuksessa olevat tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan edellä esitettyjä ohjeita, jos saan hakemani stipendin. Försäkrar i denna ansökan varande uppgifternas riktighet och förbinder mig till ovanstående villkor ifall jag beviljas bidraget. Päiväys / Datum kuun / månad pnä / dag 20 Omakätinen allekirjoitus / Egenhändig underskrift Hakemusta eikä liitteitä palauteta. Hakemus täytetään yhtenä kappaleena ja toimitetaan Suomen Kätilöliiton hallitukselle määräaikana. Käsiteltäväksi ei oteta epätäydellisiä tai myöhästyneitä hakemuksia. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti. Ansökan och bilagorna returneras inte. Ansökan ifylls i ett exemplar och sänds till Finlands Barnmorskeförbunds styrelse inom utsatt tid. Ofullständiga och försenade ansökningar beaktas inte. Skriftligt beslut sänds till alla sökande 3 / 6

4 Hakemus täytetään yhtenä kappaleena henkilökohtaisesti allekirjoitettuna kaikkine liitteineen osoitteella/ansökan ifylls i ett exemplar med personlig underskrift och sänds med alla bilagor till: Suomen Kätilöliitto Finlands Barnmorskeföbund Asemamiehenkatu 4 Stationskarlsgatan Helsinki Helsingfors Hakemusten käsittelyn helpottamiseksi pyydämme toimittamaan hakemuksen myös sähköpostilla: För att underlätta behandlingen av ansökan ber vi att den skickas även per e-post: 4 / 6

5 OHJEET HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄJÄLLE Kaikki kohdat täytetään. Mikäli ko. kohtaan ei liity tietoja, siihen pitää kuitenkin tehdä merkintä. Kohta 1 Työryhmän puolesta hakemuksen (vain yhden) täyttää ja allekirjoittaa sen johtaja tai ryhmää edustava henkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava työsuunnitelmassa. Mikäli stipendi on kuitenkin tarkoitus kohdistaa vain yhdelle työryhmän jäsenelle, hänen tulee hakea stipendiä omalla nimellään. Kun hakijana on yhteisö (esim. kätilöyhdistys), täytetään lomake soveltuvin osin. Kohta 2 Hakemuksesta tulee ilmetä yksiselitteisesti haettava määrä. Kohta 4 Hakemuksessa tulee ilmetä yksilöity käyttötarkoitus. Kohta 5 Hakija voi pyytää lausunnon esim. työnsä ohjaajalta. Lausunto liitetään hakemukseen. Sähköpostilla lähetettyjä lausuntoja ei hyväksytä. Kohta 6 Liitteet tulee lähettää hakemuksen yhteydessä ja niiden tulee olla kopioita. Suomen Kätilöliitto ei säilytä eikä palauta hakemukseen liitettyä aineistoa. Kohta 7 Aikaisemmat Kätilöliiton myöntämät stipendit. Kohta 9 Lomakkeessa hakija esittää tarkan työ- tai tutkimussuunnitelman tai sen tiivistelmän. Erillinen, liitteenä toimitettava työ- tai tutkimussuunnitelma saa olla korkeintaan viisi (5) sivua. Siinä esitellään: tausta, tavoitteet ja merkitys suorituspaikka tämänhetkinen vaihe toteuttamissuunnitelma kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi haettavan summan käyttö sekä hankkeen kokonaisrahoitus, useampivuotisten suunnitelmien kohdalla koko ajalta. Tätä sivua ei liitetä hakemukseen. 5 / 6

6 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN Alla punkter ifylls. Om inga uppgifter finns markeras det med ett streck. Punkt 1 För arbetsgruppen (bara en ansökan) fyller i och undertecknar dess ledare eller representant. Arbetsgruppens medlemmar bör redovisas i arbetsplanen. Om stipendiet ändå är menat för bara en av gruppens medlemmar, bör han/hon ansöka om stipendiet i eget namn. När sökande är ett samfund (t.ex. barnmorskeförening), ifylles blankettens punkter där det är tillämpligt Punkt 2 Storleken på ansökt stipendiet bör entydigt framkomma Punkt 4 I ansökan bör framkomma detaljerat användningsområde Punkt 5 Sökande kan begära ett utlåtande t.ex. av sin handledare. Utlåtandet bifogas till ansökan Punkt 6 Bilagorna, som bör vara kopior, bifogas ansökan Finlands Barnmorskeförbund uppbevarar och returnerar inte bilagorna Punkt 7 Tidigare av Barnmorskeförbundet beviljade stipendier Punkt 9 Stipendieansökan presenterar en noggrann arbets- eller forskningsplan eller sammandrag av den En skild bifogad bilaga av arbets- eller forskningsplanen får omfatta högst fem (5) sidor I den presenteras: - bakgrund, målsättning och betydelse - platsen för genomförande - nuläget - planen för förverkligande - kostnadsberäkning och finansieringsplan, där det framkommer hur stipendiet kommer att användas samt projektets totalfinansiering, för flerårigt projekt redogörs för hela projekttiden Denna sida bifogas inte ansökan. 6 / 6

VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM

VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN 10-VUOTISJUHLA-APURAHAHAKEMUS ANSÖKAN OM VANDA STADS 10-ÅRSJUBILEUMSSTIPENDIUM Työskentelyapuraha (yksityiselle henkilölle) Arbetsstipendium (enskilda personer)

Lisätiedot

J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N

J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N Saapunut / Ratkaistu / Hakemuksen nro J Ä S E N H A K E M U S / M E D L E M S A N S Ö K A N HENKILÖTIEDOT / PERSONUPPGIFTER Sukunimi / Släktnamn Etunimet / Förnamn Syntymäaika / Födelsetid YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Suoraveloitusvaltakirja

Suoraveloitusvaltakirja Suoraveloitusvaltakirja VALTAKIRJA FULLMAKT Suoraveloitus Direktdebitering LASKUTETTAVA FAKTURAMOTTAGARE Laskutettavan nimi, jakeluosoite, postinumero ja osoitetoimipaikka Fakturamottagarens namn, utdelningsadress,

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Automaattisella rikosilmoittimella varustetun kohteen valvonta Övervakning av objekt utrustat med automatisk

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

RASKAUDEN KESKEYTTÄMINEN JA STERILOIMINEN

RASKAUDEN KESKEYTTÄMINEN JA STERILOIMINEN Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:43 RASKAUDEN KESKEYTTÄMINEN JA STERILOIMINEN Lomakkeet ja täyttöohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkaisija:

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE GOLFBOX AJANVARAUSOHJE Suomeksi - sivut 2-8 GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE På svenska - sidorna 9-15 1. Kirjaudu järjestelmään Klikkaa seurasi kotisivuilta ajanvarauslinkkiä tai mene suoraan osoitteeseen www.golfpiste.com/golfbox.

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa

Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen toimintaedellytysten kartoitus Opetusministeriön julkaisuja 2006:20 Maila Eichhorn Aapiskukkoa ja Aku Ankkaa Suomikoulujen

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien ansioplakettien standaarin ja Toimiva lappilainen partiojohtaja -tunnustuksen säännöt ja neuvoja niiden anomiseen. Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry:n ansiomerkkien

Lisätiedot