KIERRÄN VASKELUA TALO TALOLTA 1930-LUVU PUOLVÄLI PAIKKEIL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERRÄN VASKELUA TALO TALOLTA 1930-LUVU PUOLVÄLI PAIKKEIL"

Transkriptio

1 KIERRÄN VASKELUA TALO TALOLTA 1930-LUVU PUOLVÄLI PAIKKEIL Jussi Laurila Johannes, kutsumanimeltään Jussi Laurila on syntynyt vuonna Vaskelaja Metsäpirttiaktiivina hän on mm. kirjoittanut runsaasti kotiseudustaan, rakentanut kolme Vaskelan kylän pienoismallia sekä koonnut ja järjestänyt Metsäpirtti-aiheisen valokuvanäyttelyn. Tämän julkaisun kuvitus on lähes kokonaan peräisin Jussin kuva-arkistosta. Jussin kiertokävely etenee talo talolta viimeisimmän, vuoden 1986 pienoismallinsa teitä ja kujasia. "Lähen matkua yhten kauniin kevätkesä uamun Tuusinaoja sillalt. Apun muistelemises miul on oma rakentammain kylä pienoismalli. Rakennukset uon sijottant paikoillie oma muistii mukkua. Vaikijua se ensiks vähä ol ko tuota aikua on siint kulunt yl 45 vuotta ko niä talot ja muut rakennukset oliit olemas. Kyl täs nyt sit on joka taloryhmä ja kaik erilliset rakennukset heinäsarajii myöte. Montua aittua tai muita pieniikiä pömpellöi ei mielestäi puutu. Näi ovat tovenniet nekkii entist Vaskela kylälöist, kutka ovat tämän nähniet. Kuva täst pienoismallist on liitetty keral ja talot on numeroitu. Sit vua matkua alus mainitult Tuusinaoja sillalt Jeskase luont, tämä Jeskase talo ol Rauvu pitäjä puolel. Ensimäiseks on parisuametri piäs oikijalpuolel tietä Vaskela-Raaju kansakoulu (1) ulkorakennuksinnie. Koulul ei näyt mittiä liikettä, opettajatkii ovat vissii jo lähteniet kesälomal. Vastapiätä kouluu muantie toisel puolel on Kaihonieme talo (2). Eino on lähölliä ajamua lehmii Höröhakkua, aijatul metsälaitumel Suvanno rantua. Jokkuu toine poika valjastua hevosta telekoi, nel pyöräsii kärrilöihe ettie. Naisii ei näy kartanomual kettiä. Jatkan matkua ja koht onnoi samal puolel tietä tie piä ies, sitä myöte piäsyö laivarykil, laituril. Ryki on iha Taipaliejuoje alkupiäs. Täl rykil laiva Saimaa I ain yöpyy ja uamusil viije aikua se lähtyö Kiv'niemie. Se kulkuo joka päivä sitä vällii. Iltasil viije kuuve mais se tulluo tuas takasii yöks rykil.

2 Nyt kulen ettiepäi yhen kolmesattua metrii ja uonkii jo Välijärve Juako talo kohal (3). Se on oikijalpuolel tietä. Juakko näkkyy valjastua hevosta ves'tynnyri ettie, ja onha sen tynnyri al pyörätkii ja aisat. Heil on ajoves, ko ei suaniet sellasta kaivuo, mihi ois tult kunnollista vettä. Ves on ajettava Taipaliejuojest, sin on matkua n. 150 metrii muantie toisel puolel. Emäntä Nasto näkkyy touhuta liäväl, navetal, kanteluo alusolkiloi lehmil. Matka jatkuu, kiirettä en pijä ko kerra nyt on aurinkoine ja lämmi sää. Kohta uonkii Vaskela kujasii, kylätie kohal, mikä kulkuo kylä halk. Vastakkaisel puolel on pientie, mikä viep Vaskelakosel. En malta olla mänemättä kose rannal, katsomua ja kuuntelemmua kose kuohuloi ja pauhinua. Niitä kuohuloi kunnioittua ja tavallua pelkiäkii, onha kosk vient mone kyläläise henkenkii. Sit tulen takasii muantiel ja lähen tallustelemua Pölläkolkal päi, par kolmesattua metrii ko kulen ni uonkii jo Koskise Heiki (4) rakennusryhmä kohal. Heikki katseluo polkupyöräjiä, vissii on lähölliä kunna asjoi hoitamua. Eino poika korjailuo jottai ajopelilöi kärrisarraimes, kalustovajas. Emäntiä ei näy, hiä on vissii tupatöis. Kauvua en siin ihmettele, jatkan matkantekkuo ja koht uon Koskise Kosti (5) Ripakko, Koskivaaran talo taustanaan Taipaleenjoki. kujasii kohal. Siel kujasii piäs on heijä talo, iha likkiel Vaskelakose rantua. Jokkuu pojist, oiskoha Heikki, näkkyy mänevä kosel päi. Maikki ja Lyyti touhuvuat karjakeittiöl, taituat olla pyykil. Kulen hiljaksie parsattuametrii ettiepäi. Siin on tie oikial puolel Rantala Puavo (6) perillissii kot. Liisa emäntä tulluo aitalt päi jauhokopsa kans, oiskoha leiväpaisto mieles. Ville poika näkkyy tehhä kärrilöi uusii aisoi. Reino on lähtent kalloi kaupal. Niitä hyö pyytiät pitkäl siimal iha Vaskelakose alapuolelt. Ko lähen liikkiel ni koht uonkii Rohkola kujasii kohal, vähä matka piäs kujasii varrel on sit Jokiranna Ville (7) talo. Siel Alekka näkkyy tehhä sementtikirpitsöi, tiilii liäviä vart. Aune emäntä näkkyy olla vaskoi juottamas. Ei tarvitse ottua montua kymment askelta ko tuas on tile teko käynnis. Jokiranna Juho (8) pojat Nikolai ja Puavo tekkyöt siin melkei muantie laijas saunakirpitsöi, savitiilii. Kartanol täst ei oikei näy, jot en tiije onk siel mitä liikettä. Samal puolel tietä on Terolan (9) talo. Mikko valjastua hevosta, ovat vissii lähös Miihkali kans Koisillal uuvismua tekkuo. Veikko ja Rauha ovat paimenes muantie toisel puolel. Ko kävelen tuas par sattua metrii ettiepäi ni onkii ies melko jyrkkä tie mutka ja mutkas melkei tiel suur kiv. Tiä mutkan kohta on vanhois kartois olt Pölläniem, paikka mihi perimätietoloi mukkua tulliit Vaskela suvu ensimmäist asukkuat, suure jalava juurel asettuit asumua. Sit kohta tämä mutka takan samal puolel tietä on Aleksanter Taskise (10) talo. Saska ja emäntiänsä Mari ovat lähös johokii peltotöihi. Ovat jo asettunniet istumua kärrilöihi, mis näkkyy olla jottai työkaluloikii.

3 Viel ko kulen piene pätkä tietä myöte ettiepäi ni tulen Taskise Mari (11) asunno kohal. Nyt uon teht matkua jo pari kilometrii ja on jo hiuka hiki ko aurinko nii mukavast lämmittiä. Piätänkii poiketa Mari tuppua vähä huiluamua ja tarinoimua. Onha tiä sellane paikka mis kylä nuoret usjast kokkuontuut yhtie syksy- ja talv'iltoin. Mar on iha yksinniä koton, poika Toivo on paimenes ja tytöt Ester ja Helmi ovat männiet johokii töihe. Kauva en malta talos viipyy, jatkan matkua muantietä myöte. Seuruavat kolme talluo soppiitkii sit parisuanmetri matkal. Oikijal puolel tietä on ensiks Anna Jäske (12) rakennukset, mis assuu myös vävy Jussi Koskine perreinie. Jussi siin kartanol katseluo pyöräjiä, luultavast on lähölliä kaupal Koselua. Talo emäntä Anni kantua ämpärii liäväl päi, taitua viijä sijal ruokua. Antti Jäsken perikunna (13) rakennusryhmä on sit iha siin vieres. Isännyyttä pitänyö äit Mar, tytöt Anni ja Mar lienyöt jossai miehii töis, talos ko ei miestä uo. Nyt piäsenkii muantie varrel viimise talo kohal Vaskelas. Talo on Juho Paussun (14). Paussu kartanol niän ainovastua ko Anni emäntä pujahtua tuppua. Mut viel meinasin unehuttua kaks paikkua muantie toiselt puolelt. Taskise Saska vastapiätä tie toisel puolel on Simo Koskivaara (15) vanhemp, setä Simo mökki. Vähä etempän tiest on Ville Koskivaara (16) talo. Ville näkkyy pumputa polkupyörähie ilmua, lähtyö hiäkii vissii Koselua. Nämä kaks viimiseks mainittuu kuuluit Sakkola pitäjiä, mut katsottii vaskeloisiks, ko olliit suurema ajan asuniet Vaskela kylä keskustas, Koskivaara talos. Nyt loppu miu matkatekkoin muantietä myöte. Oikasenkii peltoloi poikki Tiikkenä kolkal. Ko kävelen puol kilometrii pello piennarta myöte ni uonkii Juho Leppäleho (17) kartanol. Isäntä Jussi on ulkon kärrisaraja ies ja viilua lapijua teräväks, sannuo olevuasa mänölliä kesanno ojjii puhastammua hei poikii kans. Pojat on männiet jo ieltäpäi. Emäntä syöttelyö sikkoi liäväl. Miän nyt Vaskela kujasil, vasemmal kiäl jäi Olkkose talo ja etempän on Litmase Aapron. Nämä kuuluut jo Lapanaisii kylliä, niiko Hytiahokii. Hytiaho ol kesä aikan Vaskela ja Lapanaisii nuoriso 'urheilukenttä'. Joskus pittiit ahol kalenoi, nurkkatansiloi. Juhannuskokko tuas ol jokakessäine tapahtuma. Mie jatkan matkua kylä keskustua päi. Ko lähen liikkiel ni kohta on oikijal puolel Mikkilä talo (18). Siin assuu nyt Laurila Puavo Paloniemest. Puavon vaimo Olga näkkyy olla koppolmual, kasvimual kitkemäs, muita ei kartanol näy. Toisel puolel kujasii on Mikkilä mökki (19), siin assuu nykyjiä Ylipuro Mikko perreinie. Täl kulmal ol oikijastua ainova paikka Vaskelas, mis kasvo luonnopuita lepikkuo, Tiikkenä lepikko. Sit ko kävelen parsattua metrii ettiepäi ni oikijal puolel vähä matka piäs kujasist on Puavola talo (20). Talluo asustuat siskokset Maria Lydvikow lapsinnie ja Anna Trofimoff. Mar syöttelyö sikkoi ja juotteluo lampaita. Annikii on koppolmual. Piene matka piäs samal puolel kujasii on Kauri Läpikiven (21) mökki. Mökis assuu suutar Juho Pitkänen. Mie pistäin kaima Jussin luoks tarinoimua ja vähä huiluamua. Jussi istuu suutaripallil ja korjailuo jonkuu suappaita. Kauva en malta häne luonua olla, oha enemmä ko kolmaisosa kyläst viel kulkematta. Tulen kujasil ja kohta toiselpuolel kujasii on Kauri Läpikiven (22) rakennusryhmä. Kauri itse näkkyy olla halkoloi pinnuomas halkosarraime luon ja tekkyökii oikei mallipinnuo, kyl on halot ojennukses, pino on ko piironk! Heikki on valjastant Virkun telekoi ettie, lienyö lähös myllyy. Maikki männyö saunalt liäväl päi ja kummaskii kiäjes on ämpär. Kierros jatkuu. Sit ko uon lipant, kävelt kolmesattua metrii ni uon Koskivaara Simo (23) kohal, entine Pitkälä. Simo on lähössiä suojeluskunna paikallispiällikö luoks asjoil. Mar'mummo likottua, hoitaa lapsii kartanol, Helena viep vasikoil heinii hakkua, aitauksie.

4 Matka jatkuu ja kohta uon Alvila Juho (24) kohal, se on kujasii vasemalpuolel niiko kaks iellistäkkii ja kaks seuruavuakii talluo. Jussi männyö hevose kans pellol päi, Mar on luultavast tupatöis. Jokkuu lapsist on näköjiä pellol paimenes. Seuruava talo on Juho Peltolan (25). Rakennusryhmä on vähä syrjäs kujasist. Tyttäret Maikki ja Helena sekä minja Vieno ovatkii pyykil. Miehii ei näy, lienyöt männiet peltotöihi. Tuas sataviiskymment metrii ettiepäi on Juho Koskisen (26) talo. Väinö näköjiä laittua muasii, vaseliinii teleka akselloihi, nelipyöräkärrilöihe. Anni emäntä männyö saunal päi, oiskoha hänelkii pyykkipäivä. Nyt pittää välil männä jo kujasii toisel puolel, siint lähtyöt iha pienet kujast, niihe piäs on Mikko Rekkosen (27) asustama talo. Mikko on tuos pellol, ko hevone on siin vuajas vuaja on nuora kiinnitystappi ja Mikko muuttamas sitä uutie paikkua. Kartanol ast mie en tiält kujasilt niä, jot mitä siel tapahtuu. Piene matka piäst tulluo ettie melko jyrkkä tien mutka, mist lähtyöt kujast oikial sekä vasemal. Tiä vasemal mänevä onkii jatkuo näil kyläkujasil. Mie kiännyn nyt kuitekii oikijal, Rohkola kujasil. Vaijua kahesua metri piäst uon sit Koskivaara Matin (28) kartanol. Matti on lähtent renki kans kesannol töihe, Veera on lapsii kans tuva ies hiekkaläjäl. Kujast jatkuut ettiepäi, mut mie kiännyn takasii sinpäi, mist tuano tulin. Kyläkujasil ko piäsen ni uon iha kohta Suvimäen (29) kohal, rakennusryhmä on oikijal puolel miu kulkusuuntahei nähe. Mikko ja Juho ovat aitas, taituat varustua huomiseks myllykuormua. Aune näyttiä ruoputella ruusuloi ympäryksii. Nyt jätänkii tiäpuole kujast ja lähen kulkemua kujasii toista puolta. Melkei vastapiätä Suvimäkkii on Heikki Heimosen (30) talo. Hiä on parisniekka, teurastaja-lihanvälittäjä, näkkyy olla parraillua ammattitöis. Nyt ko miän Heimola kujasii viiskymment metrii ni uon Vasili Laurilan (31), siis kottiin, kohal. Isä Vassa näkkyy olla nurmel peho vieres murkinalevol ruokalevol ja mamma Mar syöttelyö sikkoi ja kuuluu komentua Laurii viemiä vaskoil juotavua vasikkahakkua. Hessa ruopii koppolis jottai kasvipenkkilöi. Jatkan matkua viel Heimola kujasii myöt ja uonkii toises Heimoses (32), Heimosen Mikaelin perillisil. Ville ja Jussi ovat liävä kattuo korjuamas. Maikki näkkyy männä kaivolt tuval päi ves ämpäri kans. Suvimäen talo, Jerla. Tulen takasii sammoi kujasii kottiin kohal ja miän meijä kartonomua kautta Leskelä kujasil. Niihe kujasii piäs on sit kummiin Heikki Laurilan (33) talo. Heikki-kummiin on lähtent hevose kans Niemel töihe. Armas on vissii mänt pyöräl jo ennempiä. Sievi ruoputtelluo siehtarlaispehkoloi ympäryksii. Nyt pitänyö vähä oikasta ja männä tuost Heiki pello poikki. Piäsen suorua Vasili Sidorofin (34) pihal, Vasu puhistelluo kiessilöi ens pyhäks kirkkuo männyö varte. Emäntä syöttelyö sikkua ja lampaita. Lähen Vasulan kujasii kyläkujasil päi.

5 Koht siin vasemmal on Nikolai Sidorofin (35) talo, mis hiä assuu Anni vaimuosa kans. Kola näkkyy mänevä Lahekujasii hevose kans ja laulu kuuluu, niiko tavallisest ain sillo ko on hevose kans liikkiel. Iha tuos kujasii toisel puolel on Lari Paraske poja Vasili Stepanofin (36) mökki, siin assuu Vasun sisar Nati, Nadesda. Miän nyt loppumatkan peltoloi poikki, vaik piäsishä siint Lahekujasii myötekii. Olisiks neljäsattua metrii peltoloi myöt ko tulen matkain viimisie kohtiehe. Tämä on Antti Lahtisen (37) talo. Antti kaiveluo lapija kans jottai tuol pellol, Oute-tät männyö puol juoksuu ämpärit käsis niiko ain muullokii. Jussi näkkyy paikata saraja kattuo Laheharjul. Näi mie sain tiän kyläkierroksein tehtyy. Puol päiviä siin mänkii, käi väsyttämmiä. Jatkakua kuka jaksatta." MK

Anna Lamppu, Riisnieme Anni A' MIE MUISTAN. Larin Parasken veronmaksu

Anna Lamppu, Riisnieme Anni A' MIE MUISTAN. Larin Parasken veronmaksu Anna Lamppu, Riisnieme Anni A' MIE MUISTAN Larin Parasken veronmaksu Heikki ennoin kerto, ko hiä ol Lari Paraske kans Sakkola kirkol maksamas omiaa ja Paraske veroloi. No, ko verot ol maksettu ja käytiin

Lisätiedot

Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA

Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA Sanelma Halonen on tällä muistelmallaan osallistunut Karjala-lehden muistelmakilpailuun ja kertoo näin: Haastelen tässä, mitä itse muistan, ehkäpä muistin

Lisätiedot

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme.

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme. 1 SÄÄTIÖN PALSTA Kädessäsi on ensimmäinen säännöllisesti ilmestyvä Kanneljärveä koskeva pitäjäjulkaisu. Riippuen Sinun, lukijamme, mielenkiinnosta ja aktiivisuudesta Kannel-Säätiö tulee julkaisemaan tätä

Lisätiedot

Näkymä Suolaspuorin terassilta

Näkymä Suolaspuorin terassilta Jäsentiedote 3_2012 Näkymä Suolaspuorin terassilta Hyvät Metsäpirtin Peltoset! Jälleen on takana yksi toimintakausi ja uusi lähtenyt alkuun. Sukujuhlaa vietimme elokuussa Uudessakaupungissa, ravintola

Lisätiedot

Juhlien juhlat Koivistolla

Juhlien juhlat Koivistolla Nro 8 Elokuu 2014 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Juhlien juhlat Koivistolla Teksti Riikka Salokannel Kuvat Essi Salmenkivi Tiijjät sie? Suome toista päärattaa, Nälkärattaa Riihimäelt

Lisätiedot

Minä tiijän yhen tappauksen

Minä tiijän yhen tappauksen Kivijärven perinnepiiriläiset ovat muistelleet pieniä arkisia sattumuksia, joita ilman jokapäiväinen elämä olisi Kivijärven kylillä ollut entisaikaan paljon yksitoikkoisempaa. Perinnepiirin muistelut on

Lisätiedot

Helmikuu 2012 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 16

Helmikuu 2012 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 16 Helmikuu 2012 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 16 Ensimmäiset pikkusukkien saajat. Kuvassa Emilia Alho syntynyt 5.10.2011 ja toinen on Antte Lehti syntynyt 21.10.2011. Vauvat ovat pikkuserkkuja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Terve miehie! 11 Toimituskunnan terveiset lukijalle 12 Petäjärvi ystävällisen harmaa kylä 14

SISÄLLYSLUETTELO. Terve miehie! 11 Toimituskunnan terveiset lukijalle 12 Petäjärvi ystävällisen harmaa kylä 14 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Terve miehie! 11 Toimituskunnan terveiset lukijalle 12 Petäjärvi ystävällisen harmaa kylä 14 OSA I KATSAUS PETÄJÄRVEN HISTORIAAN JA TAUSTATEKIJÖIHIN 15 Petäjärven kylä nousi meren

Lisätiedot

Muistelmia Karjalan keväästä 1944 ja toisesta evakkotiestä, joka alkoi kesäkuun 17. päivänä - jatkuu edelleen.

Muistelmia Karjalan keväästä 1944 ja toisesta evakkotiestä, joka alkoi kesäkuun 17. päivänä - jatkuu edelleen. Muistelmia Karjalan keväästä 1944 ja toisesta evakkotiestä, joka alkoi kesäkuun 17. päivänä - jatkuu edelleen. Saima Kalenius, heinäkuun sateisena päivänä 2004 Aimo Kalenius, kursiivilla Silloinkin kevät

Lisätiedot

Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta

Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta Nro 7 Heinäkuu 2014 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta Karjalan Liitto myönsi Koivisto-säätiölle ensimmäisen palkinnon säätiöiden sarjassa

Lisätiedot

Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt.

Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt. Nro 2 Helmikuu 2008 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Tarmo Valmela Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt. Näytähä Joro meil sitä puukkojais Yrjö, Olli ja Terkka yrittiit vanhemma arvokkuuvel

Lisätiedot

RISUMÄEN EETUN YLÖSNOUSEMUS

RISUMÄEN EETUN YLÖSNOUSEMUS 1 RISUMÄEN EETUN YLÖSNOUSEMUS Meil on tääl kotikaupungis kirjoittajapiiri ja se kokkoontuu joka toine viikko. Se on meil henkireikä ja elämäntapa. Siel on Marja ja hää kirjottaa karjalan murteel nii mukavii

Lisätiedot

Maaliskuu 2014 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 18

Maaliskuu 2014 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 18 Maaliskuu 2014 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 18 SUKU KOKOONTUU SUNNUNTAINA 21.9.2014 Hyvän olon keskus Epitihia Meriläistentie 1 Turku. Aloitamme sääntömääräisellä vuosikokouksella, ruokailu

Lisätiedot

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Koivukoto 1 2 Laila Hietamies Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme 3 Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava 4 Novellin Koivukoto ensimmäinen versio on ilmestynyt nimellä Jos tulisi lopulta ikävä Salme Sauren

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

mkerilaisten viesti numero 4

mkerilaisten viesti numero 4 mkerilaisten viesti numero 4 inkerilaisten viesti TOIMITUS KONTTORI: TILAUSHINTA: ILMOITUSHINNAT PAAASIAMIES RUOTSISSA: PAAASIAMIES SUOMESSA: Paatoimittaja: Matti Vironmaki, puh. 90-631 285 Toimitussihteeri:

Lisätiedot

Vanhoja kappaleita. Sisältö

Vanhoja kappaleita. Sisältö Vanhoja kappaleita Sisältö 1 Laulujen sanoja 4 1.1 Leo Adamson........................................ 4 1.1.1 Muistan sua Elaine (1932)............................. 4 1.2 Ville Alanko.........................................

Lisätiedot

Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta

Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta Leeni siirtyy perheensä mukana Liedon kautta Paimioon

Lisätiedot

Kesä Koivistol Seppo Mannonen

Kesä Koivistol Seppo Mannonen Nro 10 Lokakuu 2012 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Kesä Koivistol Seppo Mannonen Osa 5 Nii myö äiti kans alettii assuu mei ommaa talloo. Taloha ol sisält jotekii siivotto mut pihal

Lisätiedot

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT 1 Graafinen suunnittelu ja taitto: Piirroskuvitus: Kansi: Takakannen teksti: Antti Kouvo (vävypoika) Esa Hämäläinen (poika) Nora Forsman

Lisätiedot

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa. Muistelmaa evakkoajoista, Iitissä.

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa. Muistelmaa evakkoajoista, Iitissä. Nro 6 Kesäkuu 2012 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa Heikki Salokannel Muistelmaa evakkoajoista, Iitissä. Seppo Mannonen Osa 1 Miun Äiti ol onnellinen,

Lisätiedot

Veera Lauk - taiteilija

Veera Lauk - taiteilija inkerilaisten Inkerilaisten viesti Toimisto Lehden tilaukset ja osoitteet, jasenmaksut ja tuotctilaukset ym. Inkerikoti, Karjalatalo, Kapylankuja 1, 00610 Helsinki. Puh. (09) 793 796 ti klo 18.30-20, Annikki

Lisätiedot

ASEMAPÄÄLLIKKÖ ÖLLERIN SALAISUUS

ASEMAPÄÄLLIKKÖ ÖLLERIN SALAISUUS 1 ASEMAPÄÄLLIKKÖ ÖLLERIN SALAISUUS 1. Kaupunginmuseo Hei! Minä olen Wilhelm-hiiri. Minä olen tällainen ihan tavallinen, harmaa kotihiiri ja minä asun täällä kaupunginmuseossa ja minä tarvitsen teidän apuanne!

Lisätiedot

Mutta puhutaan taas perheestä. Meille italialaisille perhe on todella tärkeä. Minkälainen perhe sinulla on? Minkälainen on sinun perheesi?

Mutta puhutaan taas perheestä. Meille italialaisille perhe on todella tärkeä. Minkälainen perhe sinulla on? Minkälainen on sinun perheesi? Poslech z http://www.yle.fi/opinportti/supisuomea/ (5. Tv-sarja) Hei!/Ciao! Minä olen Giuseppe La Grassa. Olen italialainen. Olen asunut Suomessa 26 vuotta. Suomi on pohjoinen maa - ja hyvin kaukana minun

Lisätiedot

ELÄMÄNI PAAVO JORDMAN

ELÄMÄNI PAAVO JORDMAN ELÄMÄNI PAAVO JORDMAN Sisällysluettelo Esittely 2 Tärkeimmät ihmiset 3 Kun tulin maailmaan 0-3v 4 Päiväkodissa 3-6v 5 Reppu selkään 6-9v 6 Viimeisimmät vaiheet 9-12v 7 Liitteet Ajatuskartta Tämän työn

Lisätiedot

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 (Jatta-siskon iltarukouksesta 1946 50) Oli kaunis kesäaamu ja "Isot Tytöt"3

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

MUISTIKUVIA TÖRMÄSEN KOULUN VAIHEISTA VUODESTA 1926 ALKAEN

MUISTIKUVIA TÖRMÄSEN KOULUN VAIHEISTA VUODESTA 1926 ALKAEN MUISTIKUVIA TÖRMÄSEN KOULUN VAIHEISTA VUODESTA 1926 ALKAEN Ensimmäinen kansakoulu saatiin tälle kulmalle pitäjää v. 1926. Koulun sijainnista tuli erimielisyyttä Kantokylän, Törmäsenvaaran, Muosalmen ja

Lisätiedot

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Julkaistu Terjokkoisessa 1/2010 Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Eero Rautanen 1000-luvun alussa, jolloin Suomi oli vielä heimoasteella, sen sivuilla olevat valtakunnat Ruotsi ja Novgorod pyrkivät

Lisätiedot