Kulttuurienvälinen kohtaaminen kuntayhteistyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurienvälinen kohtaaminen kuntayhteistyössä"

Transkriptio

1 Kulttuurienvälinen kohtaaminen kuntayhteistyössä

2 Kulttuurinen vuorovaikutus Kulttuuri tarkoittaa laajasti määriteltynä samaa kieltä puhuvien ja samassa paikassa asuvien ihmisten elämäntapaa, vuorovaikutussuhteita, arvoja ja normeja sekä tieteen ja taiteen saavutuksia (Talib et al. 2004). Vuosituhansien ajan eri kulttuureja edustavat ihmiset ovat kohdanneet toisiaan ja vaikuttaneet toisiinsa. Lisääntyvän globalisaation myötä kulttuurinen vuorovaikutus on voimistunut.» Kansainvälisen liikkuvuuden kasvu, internetin yleistyminen, tuotantoketjujen kansainvälistyminen, globaalit talous- ja ympäristöongelmat jne.

3 Kulttuurinen vuorovaikutus kokemuksena Kulttuurinen vuorovaikutus voidaan kokea» Mahdollisuutena: vuorovaikutus rikastuttaa, kasvattaa ja avartaa sekä auttaa arvostamaan omaa kulttuuria» Uhkana: pelko tuntematonta ja vierasta kohtaan, huoli kulttuuristen erityispiirteiden katoamisesta

4 Kulttuurien kohtaamisen vaiheita (1) 1. Naiivi kohtaaminen: Etnosentrinen suhtautuminen korostaa omaa kulttuuria aitona ja oikeana» vieras kulttuuri on kummallinen ja omituinen Etnoromanttinen suhtautuminen korostaa vieraan ja eksoottisen kulttuurien ihannointia» omaa kulttuuria saatetaan pitää epäarvokkaana ja vähemmän aitona 2. Kulttuurispesifi kohtaaminen: Eri kulttuuripiirteiden havaitseminen ja niiden merkitysten ymmärtäminen

5 Kulttuurien kohtaamisen vaiheita (2) 3. Objektiivinen kohtaaminen Ymmärrys ihmisten ja ihmiselämän ongelmien pohjimmaisesta samankaltaisuudesta kulttuurisista eroista huolimatta 4. Kriittinen kohtaaminen ja dialogi Kulttuuristen tapojen, uskomusten ja arvojen välinen dialogi Kyky kohdata itsensä ja luopua joistakin aikaisemmista uskomuksista (Latomaa 1996)

6 Kulttuurienvälinen kohtaaminen ja paikallishallintojen yhteistyö Yhteistyössä suomalaiset ja afrikkalaiset viranhaltijat ja luottamushenkilöt saattavat joutua ensi kertaa henkilökohtaisesti kohtaamaan yhteistyökunnan edustaman maan ja alueen kulttuurin. Vieraaseen kulttuuriin saattaa liittyä ennakkoluuloja, ennakko-odotuksia, kuvitelmia ja uskomuksia, joista osa vahvistuu ja osa kumoutuu tutustuttaessa syvällisemmin uuteen kulttuuriin.

7 Kulttuurienvälinen kohtaaminen ja kuntayhteistyö Kuntaliiton ohjelmassa pyritään tasa-arvoiseen kulttuuriseen kohtaamiseen, jossa pohjoisen ja etelän osapuolet kunnioittavat toisiaan ja ovat valmiita kuuntelemaan ja oppimaan toisiltaan. Kulttuurienvälinen kohtaaminen voi olla tasapainottelua kärsivällisyyden ja ymmärtämisen sekä omista arvoista ja totutuista tavoista kiinnipitämisen välillä.

8 Miten kulttuurit kohtaavat yhteistyössä? Suomessa ja Afrikan yhteistyömaissa voi olla erilaiset käsitykset mm.» Demokratiasta» Tasa-arvosta ja sukupuolirooleista» Priorisoinnista» Kehitysyhteistyöstä» Kunnan kehittämisen painopistealueista» Kuntien yhteistyöohjelman roolista ja merkityksestä

9 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 1 1) Hankkeiden suunnittelu, hallinnointi ja raportointi Hankkeiden suunnittelu vaatii aikaa, yhteistyökumppaniin ja sen kulttuuriin tutustumista ja etelän tarpeiden selvittämistä. Pohjoisen kunnan/kuntayhtymän on tärkeää ymmärtää etelän kunnan toimijat ja heidän keskinäinen hierarkiansa. Aikataulujen joustavuus on yleistä etelässä, jonka vuoksi etelän kuntien on joskus vaikea ymmärtää suomalaisten osapuolien tiukkoja deadlineja.

10 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 1 (Hankkeiden suunnittelu, hallinnointi ja raportointi) Suomalaiset osapuolet voivat painottaa etelälle tilivelvollisuuttaan Kuntaliittoon, joka puolestaan raportoi hankkeista rahoittajalle. Raportoinnissa tulee tuoda esille, miten kumpikin osapuoli on hyötynyt yhteistyöstä ja mitä ne ovat oppineet toisiltaan. Selkeät vastuunjaot pohjoisen ja etelän toimijoiden välillä - esimerkiksi taloushallinnon suhteen - helpottavat hankehallintoa.

11 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 2 2) Kommunikointi ja yhteydenpito Tietoliikenneyhteydet ja laitteet ovat Suomessa tehokkaita ja kaikkien saatavilla, mutta monissa etelän maissa sähköiset yhteydet ovat hitaampia ja laitteista sekä ohjelmista voi olla pulaa. Suomessa pidetään normaalina, että sähköpostiin saadaan pikainen vastaus samana päivänä, etelästä vastaus voi kestää pidempään johtuen esimerkiksi asian selvittämisestä, hierarkioista tai tietoliikenneyhteyksistä. Suomessa koordinaattori saattaa tehdä nopeastikin itsenäisiä päätöksiä, kun taas etelän kunnissa hierarkialla voi olla iso merkitys päätöksentekoprosesseissa. Yhteistyökunnan hierarkian tasot on tarpeen huomioida ja tiedostaa.

12 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 3 3) Työmatkat Huolellinen etukäteissuunnittelu on edellytys onnistuneille työmatkoille pohjoisessa ja etelässä. Työmatkojen tavoitteista ja ohjelmasta on tärkeää sopia yhdessä kirjallisesti ja hyvissä ajoin etukäteen, jotta odotukset ovat mahdollisimman yhtäläiset ja matkalle osallistuvien toiveet voidaan ottaa huomioon. Kohdemaan ilmasto ja lomasesongit tulee huomioida ja niistä tulee tiedottaa yhteistyökunnalle.

13 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 3 (Työmatkat) Suomeen tulevien etelän maiden edustajien mahdolliset viisumit ja vakuutukset sekä niihin tarvittava aika tulee ottaa huomioon. Suomessa suunnitelmat ja aikataulut pitävät usein paikkansa, kun taas etelässä yllättävät olosuhteet ja infrastruktuuri saattavat aiheuttaa viivästyksiä ja muutoksia sovittuihin aikatauluihin.

14 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 4 4) Tasa-arvoinen kohtaaminen Ohjelman tavoitteena on molemminpuolinen yhteistyö, jossa sekä pohjoinen että etelä voivat oppia toisiltaan. On tärkeää, että vältetään asetelmaa kehittynyt pohjoinen - kehittyvä etelä, koska se perustuu yleistävään käsitykseen etelästä/afrikasta ja korostaa mm. taloudellista varallisuutta ainoana kehityksen mittarina. Suomalaiset voivat oppia etelästä kunnan yleiseen toimintaan, ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja yhteistyöaloihin liittyviä asioita.

15 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 5 5) Erilaiset realiteetit pohjoisessa ja etelässä Suomessa: Asiat ovat yleensä järjestyksessä ja tulevat tilanteet ennakoitavissa Peruspalvelut toimivat suhteessa moniin etelän maihin hyvin, eikä niihin pääsy riipu ihmisten varallisuudesta Ihmisten perustoimeentulo on turvattu Liikenne- sekä tietoliikenneyhteydet toimivat tehokkaasti Yleinen infrastruktuuri toimii Ihmiset ovat tottuneet nopeaan yhteydenpitoon

16 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 5 (Erilaiset realiteetit pohjoisessa ja etelässä) Monissa etelän maissa: Asioiden hoitaminen on työläämpää ja vie enemmän aikaa Arkeen sisältyy enemmän yllätyksiä ja arvaamattomuutta Peruspalvelut voivat olla puutteellisia tai riippua ihmisten maksukyvystä ja yksittäisellä ihmisellä voi olla laaja taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sukulaisistaan Julkisen sektorin palkat ovat alhaiset ja toimeentuloa saatetaan täydentää muista lähteistä Infrastruktuuri on puutteellista ja tietoliikenneyhteydet hitaita» Kaikista näistä tekijöistä johtuen työskentely ja asioiden eteneminen voi olla hitaampaa ja ihmiset joutuvat priorisoimaan päivittäin ajankäyttöään

17 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 6 6) Erilaiset tavat: Sosiaalisuus ja tervehdykset Suomessa ihmiset ovat moniin Afrikan maiden edustajiin verrattuna pidättyväisempiä ja menevät usein suoraan asiaan. Afrikassa on kohteliasta käyttää aikaa tervehdyksiin ja kuulumisten kyselemiseen ennen kuin mennään itse asiaan. Esittäytyminen ja jokaisen vieraan henkilökohtainen kätteleminen ovat tärkeitä kohteliaisuuden osoituksia. Suomalaisten ajoittainen jäykkyys tällaisissa ja muissa sosiaalisissa tilanteissa saattaa tuntua etelän osapuolista epäkohteliaalta, mutta kyse on kulttuurisista eroista ja suomalaisesta tavasta lämmetä sosiaaliselle kassakäymiselle hitaammin.

18 Kulttuurien kohtaaminen esimerkkejä 7 7) Erilaiset tavat: Kohteliaisuus ja yhteydenpito Yhteydenpidossa työmatkojen välillä on syytä noudattaa kohteliaita tapoja ja toista osapuolta kunnioittavaa asennetta. Kirjeissä ja viesteissä tulee käyttää ystävällistä ja kohteliasta kieltä. Suomalaisilta tämä saattaa vaatia opettelua, sillä suomen kielessä on vähemmän kohteliaisuutta osoittavia ilmaisuja kuin englanninkielessä. Afrikassa on kohteliasta esittää hankalatkin kysymykset ystävälliseen sävyyn, kun taas suomalaiset saattavat olla hyvin suorasukaisia.

19 Kulttuurienvälinen kohtaaminen voimavarana Eroista huolimatta kuntien toimijat ja asukkaat ovat ihmisinä samankaltaisia ja kuntalaisten tarpeet samoja» Yhdistävä tekijä paikallishallintojen yhteistyössä Avoin ja asiallinen keskustelu kulttuurien eroista lisää ymmärrystä toista kulttuuria kohtaan ja kasvattaa molempia osapuolia Toisesta kulttuurista voi ammentaa paljon uutta hyvää, josta on hyötyä omassa työssä ja elämässä

20 Lähteet Latomaa Timo (1996). Miten kohtaamme vieraan kulttuurin? AHAA- Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen. Talib Mirja, Löfström Jan & Meri Matti (2004). Kulttuurit ja koulu. Avaimia opettajille. WSOY, Vantaa.

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tekniikka on loistava ala naisille

Tekniikka on loistava ala naisille Leena Korpinen, professori, LT, TkT Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tekniikka on loistava ala naisille Naisten osuus tekniikan alalla ja varsinkin johtoportaassa

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI

AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 8 Marja-Leena Piispanen AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-158-2 Vantaa,

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot