2. Työmarkkinat ja jäsenkunnan työllisyys ja palkkaus Labour market and members employment and wages...5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Työmarkkinat ja jäsenkunnan työllisyys ja palkkaus Labour market and members employment and wages...5"

Transkriptio

1 TASKUTILASTO POCKET STATISTICS 27 28

2 SAATESANAT To Reader Kädessäsi on TEKin Taskutilaston 12. painos, johon on koottu 63 kuviota ja taulukkoa tekniikan, yhteiskunnan, talouden ja TEKin jäsenkunnan alueilta. Ensisijaisesti olemme ajatelleet tilastoa tehdessämme TEKin jäsenkunnan tarpeita palkkauksen ja työmarkkinatiedon näkökulmasta. Uskomme ja toivomme, että Taskutilasto palvelee jäseniä erityisesti arjessa, mutta myös vaativampien tiedontarpeiden osalta. Näistä esimerkkeinä ovat ulkomaanpalkkatiedot ja maiden väliseen tutkimus & tuotekehitykseen liittyvät vertailutiedot. Haluamme kehittää tilastoa palvelemaan yhä paremmin jäsenkunnan tarpeita, joten asiapalaute on erittäin tervetullutta osoitteeseen Helsingissä, tammikuussa 27 Matti Hirvikallio yksikönjohtaja, tutkimusyksikkö This is the 12th edition of the Finnish Association of Graduate Engineers Pocket Statistics.We hope and believe that this edition for the years will serve the information needs of the reader well. The reader will find key salary and other labour market figures for both Finland and the rest of the world readily available from this statistical presentation. Kindly help us develop our Pocket Statistics by giving us feedback to Helsinki, January 27 Matti Hirvikallio Director, Research Division Taskutilasto Sisältö Pocket statistics Contents 1. TEKin jäsenkunta TEK members Työmarkkinat ja jäsenkunnan työllisyys ja palkkaus Labour market and members employment and wages Kansantalous National economy 4. Kauppa ja korkean teknologian ulkomaankauppa Foreign trade and HiTech 5. T&K-toiminta ja innovaatiot R&D-activity and innovation 6. Tietoyhteiskunta ja koulutus Information society and education 7. Teollisuus- ja yritystoiminta Industry and enterprises 8. Energiantuotanto ja ympäristö Energy and environment 9. Väestö Population

3 TEK members Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä Suomessa Number of M.Sc. and Lic./Dr. (tech. and arch.) in Finland Koko ammattikunta Profession (M.Sc., Lic, Dr) total hlöä / persons 7 DIA alle 65 v. M.Sc. (tech.&arch.) under 65 Naisten %-osuus ammattikunnasta Female (tech.&arch.) % of all TkL&TkT %-osuus ammattikunnasta Lic, Dr % of all % of total *ennuste 6 8 forecast Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan ikäjakauma Age distribution of Finnish M.Sc. (tech. and arch.) % of total Ikä, vuotta age

4 TEKin jäsenkunta TEKin jäsenet (Tekniikan Akateemiset ja TFiF/TEK) vuoden alussa Members of the Finnish Association of Graduate Engineers TEK, January 1. hlöä / persons 45 vuosijäsenet graduate members opiskelijajäsenet student members kasvu% growth %-kasvugrowth TEK Jäsenet pohjoismaisissa insinöörijärjestöissä Membership in Nordic engineers unions Järjestö organisation Vuosijäsenet alle 65 active members under 65 Eläkeläisjäsenet yli 65 retired members 65+ Opiskelijajäsenet student members Kaikki jäsenet all members Muutos 25 change during 25 TEK (FI) ,1% TFIF (FI) ,2% IL (FI) ,3% DIFF (FI) ,2% CF (SE) ,9% ING (SE) ,1% NITO (NO) ,1% TEKNA (NO) ,6% IDA (DK) ,2% VFI (IS) ,1% TFI (IS) ,2% NORDING total ,% TEK

5 labour TEK members market Työttömyys Suomessa Unemployment in Finland % DIA M.Sc. (tech. &arch.) naiset female miehet male Työpaikat työnantajasektorin mukaan (1 hlöä) Employed labour force by employer sector Valtio state Kunta municipality Yksityinen sektori private sector Yrittäjät entrepreneurs

6 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta Keskusjärjestöt, ay-liitot ja työttömyyskassat Suomessa 24 Employee organisations and unemployment insurance in Finland Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Finnish Confederation of Salaried Employees-STTK 27 % 43 % muut ay-liitot other union 1 Loimaan kassa - YTK % Non-union 12 % 18 % AKAVA 3 % 3 % 12 % Tekniikan Akateemisten Liitto TEK The Finnish Association for Graduate Engineers TEK Insinööriliitto IL Union of Professional Engineers in Finland muu AKAVA r.y. The Confederation of Unions for Academic Professionals in Finland Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK) Työnantajajärjestöt Suomessa 25 Employer organisations Vakuutusvalvontavirasto Insurance Supervisory Authority Kunnallinen työmarkkinalaitos Municipalities Kirkon työmarkkinalaitos Church 1 % Valtion työmarkkinalaitos State 19 % 6 % 4 % Elinkeinoelämän keskusliitto EK Confederation of Finnish Industries 34 % Suomen Yrittäjät SY ja muut Federation of Finnish Enterprises and other Työnantajajärjestöt Employers federations

7 labour TEK members market TEKin jäsenten työnantajasektorit Employer sectors of M.Sc. (tech. and arch.) Teollisuus Manufacturing Palvelut Services Valtio State Kunta Municipality %-osuus Diplomi-insinöörin toimiasema Position of M.Sc. (tech. and arch.) TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey Ylin johto Top management Johto Management Ylempi keskijohto Upper middle management Alempi keskijohto Lower middle management Erit. vaativat asiant.tehtävät Highly demanding expert tasks Vaativat asiantuntijatehtävät Demanding expert tasks Asiantuntijatehtävät Expert tasks Muu Other %-osuus TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

8 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta TEKin jäsenten työtehtävät 25 Professional tasks of M.Sc. (tech., arch. and other) in Finland 25 Tutkimus tai kehittäminen R&D Tuotekehitys Product development Myynti tai markkinointi Sales and marketing Projektitoiminta Project tasks Strat. suunnittelu ja johtaminen Strat. design and management Tuotanto, valmistus tai ylläpito Manufacturing, maintenance Tietojenkäsittely ICT Suunnittelu Design Konsultointi Consulting Opetus tai koulutus Teaching and education Hallinto tai talous Administration and finance Muu Other Hankinnat tai logistiikka Logistics Laadunhallinta Quality mgmt, auditing Nokia Metso TKK VTT TTY ABB Fortum TietoEnator Outokumpu UPM-Kymmene Oulun yliopisto Sonera Rautaruukki Stora Enso Pöyry-group Elisa LTY Wärtsilä Kemira Kone %-osuus TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey TEKin jäsenten suurimmat työnantajat Suomessa 25 Largest employers of M.Sc. (tech., arch. and other persons, %), ,5 3 % 1,6 % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

9 labour TEK members market Alkupalkat määräaikaisessa kokopäivätyössä (eur/kk) joulukuussa 26 Entry level wages of M.Sc. in temporary full time employment (eur/mo), Dec. 26 Havaintoja observations Keskiarvo mean Mediaani median temporary Määräaik. % % Yksityinen sektori private sector ,3 Teollisuus manufacturing ,5 Palvelualat services , Valtio state ,2 Kunta municipality , Kaikki DI:t all M.Sc. (tech. and arch.) ,9 Muut tutkinnot** other M.Sc ,7 *) Liian vähän havintoja N of obs. small ** suurin osa maisereita Alkupalkat vakituisessa kokopäivätyössä (eur/kk) joulukuussa 26 Entry level wages of M.Sc. in temporary full time employment (eur/mo), Dec. 26 Havaintoja observations Keskiarvo mean Mediaani median 75 % fraktiili fractile Yksityinen sektori private sector Teollisuus manufacturing Palvelualat services Valtio state Kunta municipality Kaikki DI:t all M.Sc. (tech. and arch.) Muut tutkinnot** other M.Sc *) Liian vähän havaintoja N of obs. small, ** suurin osa maistereita Yksityisen sektorin diplomi-insinöörien palkkajakauma 25 Private sector M.Sc. (tech. and arch.) wages /kk /mo n = TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey % 75 valmistumisvuosi year of graduation 75 % keskiarvo mean mediaani median 25 % 1 % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

10 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta Julkisen sektorin diplomi-insinöörien palkkajakauma 25 Public sector M.Sc. (tech. and arch.) wages /kk /mo % % keskiarvo mean mediaani median 25 % 1 % n = Valmistumisvuosi year of graduation TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey Maisterien palkkajakauma 25 M.Sc. (mathematics, physics, etc.) wages /kk /mo keskiarvo mean mediaani median n = valmistumisvuosi year of graduation 1 TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

11 labour TEK members market Ansiotasoindeksin kehitys Earnings index Indeksi index 199= Ylemmät toimihenkilöt Prof. and manag. employees Tekniset toimihenkilöt Tech. employees Teollisuus Industry employee Valtiosektori State sector employees DI-1 ammattivuotta M.Sc. (tech. and arch.) 1 years in profession TEKin jäsenten ulkomaanpalkkaindeksi 26 TEK members earnings abroad (Finland = 1), TEK ry USA Switzerland Singapore China Netherlands Germany Other UK Belgium UAE France Sweden Finland TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey 11

12 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta TEKin jäsenten ulkomaanpalkkaindeksi 23 TEK members earnings abroad (Finland = 1) ICT-business Electronics industry Energy industry Other business Other industry Metal industry Forest industry Chemical industry Suomi, yksityinen sektori TEKin jäsenet ulkomailla 26 TEK members abroad (% of all members abroad) TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey USA Other Germany UK Switzerland China Singapore France Sweden Netherlands Belgium UAE Canada Danmark Japan Australia Austria TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

13 national TEK members economy Suomen BKT:n ja yksityisten kulutusmenojen kasvu GDP and private consumption growth %-change BKT:n kasvu GDP growth yksityisen kulutuksen kasvu private consumption growth BKT:n kehitys toimialoittain Suomessa (brutto, v. 2 hintoihin) GDP by sector in Finland Milj. Million Maa- ja metsätalous Agriculture and forestry Teollisuus Manufacturing Rakentaminen Construction Kauppa, majoitus- ja rav.palvelut Trade, hotels and catering Logistiikka ja tietoliikenne Logistics and communicatons Rahoitus- ja vakuutustoiminta Financial services Kiint.- ja liike-el.palvelut Real estate and business services Muut yht.kunn. ja henk.koht. palvelut Other public and private services 13

14 TEKin KANSANTALOUS jäsenkunta Globaalitalous BKT:n kasvuennusteet Global economy GDP growth forecasts GDP growth forecasts Area/Country Yhdysvallat USA 3,2 3,3 2,8 Euro-12 1,3 2,4 2,6 Saksa Germany 1, 2,1 2, Ranska France 1,2 2,2 2,6 Italia Italy, 1,8 2,4 EU 25 1,6 2,6 2,7 Ruotsi Sweden 2,7 3,7 3,2 Iso-Britannia UK 1,9 2,3 2,5 Japani Japan 2,6 3, 2,8 Venäjä Russia 6,4 6, 6, Kiina China 9,9 1,5 9,5 BEA, BOFIT, Eurostat, Palkansaajien TL Suomalaisyritysten suorat sijoitukset ulkomaille Finnish direct investment abroad Milj. Million Metsäteollisuus Forest industry Metalliteollisuus Metal industry Kemian teollisuus Chemical industry Muu teollisuus Other manufacturing Kauppa Trade Rahoitus ja vakuutus Financial services Muut palvelut Other services Muut toimialat Other areas 14 Suomen Pankki Bank of Finland

15 national TEK members economy Suorien sijoitusten kertymä Suomeen toimialoittain Foreign Cumulative Direct Investment in Finland Milj. Million Metalliteollisuus Metal industry Kemian teollisuus Chemical industry Muu teollisuus Other manufacturing Kauppa Trade Rahoitus ja vakuutus Financial services Muut palvelut Other services Muut toimialat Other areas Suomen Pankki Bank of Finland Bruttokansantuote asukasta kohti eräissä maissa 25 GDP per capita in selected countries (USD PPP, world ranking, Luxembourg = 1) Norway USA Ireland Iceland Denmark Canada Austria Switzerland Belgium Finland Australia Netherlands Japan Germany UK Sweden Estonia Russia China India Ostovoimakorjattu US Dollari USD (PPP) IMD World Competitiveness Yearbook 26 15

16 TEKin KANSANTALOUS jäsenkunta Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 25 Effective personal income tax rate in selected countries (% GDP/capita-mean income) Italy Hungary Poland Denmark Netherlands Finland Sweden Turkey Slovenia Norway Germany Belgium Austria France UK Iceland Estonia Spain USA Ireland Julkisen sektorin koko suhteessa kansantalouteen 24 Public sector size (% of GDP) Sweden Denmark Belgium Finland Norway France Austria Italy Slovenia Iceland Netherlands Hungary UK Spain Germany Poland Estonia Turkey Ireland USA IMD World Competitiveness Yearbook IMD World Competitiveness Yearbook 26

17 national TEK members economy Kuluttajahintainflaatio eräissä OECD-maissa Consumer price inflation in selected countries % 4 3,5 3 2,5 Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA Euroalue Euro area 2 1,5 1,5 -, Ansiotason kasvu yksityisellä sektorilla Salary growth in the private sector OECD Economic Outlook 78 % Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA Euroalue Euro area OECD Economic Outlook 78 17

18 TEKin KANSANTALOUS jäsenkunta IMD:n taloudellinen kilpailukyky-indeksi 2 26 IMD World competitiveness rankings Estonia Finland China India Sweden Usa Germany France Denmark Norway IMD World Competitiveness Yearbook 26 Kilpailukyky-indeksit 25 Competitiveness rankings 5 1 Finland USA Sweden Denmark Iceland Switzerland Norway Japan Germany WEF growth competitiveness WEF business competitiveness IMD total competitiveness 18 IMD World Competitiveness Yearbook 26

19 foreign TEK members trade Suomen tärkeimmät kauppakumppanit 25 Finland s main trading partners Russia Sweden Germany UK USA Netherlands France Italy China Estonia Denmark Japan Milj. Million Suomen tuonti ja vienti maaryhmittäin 25 Finland s imports and exports by area or country group Vienti Exports Tuonti Imports Tullihallitus National Board of Customs, Finland Euroopan unioni EU Venäjä Russia Muu Aasia Rest of Asia Pohjois-Amerikka North America Muu Eurooppa Rest of Europe Lähi- ja Keski-Itä Middle East Etelä-Amerikka South America Muut Afrikan maat Rest of Africa Oseania Oceania Pohjois-Afrikka North Africa Väli-Amerikka Middle America Vienti Exports Tuonti Imports Milj. Million Tullihallitus National Board of Customs, Finland 19

20 TEKin KAUPPA jäsenkunta Suomen vienti käyttötarkoituksen mukaan 25 Finnish exports by type of goods Kestokulutushyödykkeet Durable goods Muut kulutustavarat Other consumption goods Energiatuotteet Energy products 4 % 6 % 6 % 46 % Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Intermediate goods Investointitavarat Investment goods 38 % Tullihallitus National Board of Customs, Finland Suomen tuonti käyttötarkoituksen mukaan 25 Finnish imports by type of goods Muut kulutustavarat Other consumption goods Kestokulutushyödykkeet Durable goods 15 % Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Intermediate goods 12 % 36 % Energiatuotteet Energy products 14 % 23 % Investointitavarat Investment goods 2 Tullihallitus National Board of Customs, Finland

21 foreign TEK members trade Suomen korkean teknologian ulkomaankauppa Finland s trade in high technology Milj. Million %-osuus Vienti Exports Tuonti Imports %-of exports % of imports TUTKIMUS & KEHITYS T&K-menot sektoreittain ja BKT-osuus Suomessa R&D-expenditure and percentage of GDP (%) Milj. Million 4 Yritykset Enterprises Julkinen sektori ja kork.koulut Public sector & universities BKT-osuus GDP total share %-osuus 4, 3 5 3,5 3 3, 2 5 2,5 2 2, 1 5 1,5 1 1, 5, , 21

22 TUTKIMUS TEKin jäsenkunta & KEHITYS Innovaatiotoimintaan osallistuminen toimialoittain 24 Participation in innovation activities by sector %-share of enterprises Product or service innovations Process innovations Innovation projects All innovation fields Paperi Paper industry Metallien jalostus Metal processing Metallituote Koneet Metal Machinery products Sähkötekn. Electronics ICT industry Palvelut services Korkean teknologian ulkomaankauppa 25 Finnish HiTech trade by country Vienti Exports Milj. % of total Tuonti Imports Milj. % of total Venäjä ,2 Kiina ,7 Arabiemiirik ,7 Saksa ,2 Britannia 833 7,5 Yhdysvallat 655 8,9 Saksa 635 5,7 Viro 533 7,3 Italia 521 4,7 Unkari 459 6,3 Yhdysvallat 55 4,5 Japani 45 5,5 Saudi-Arabia 495 4,4 Etelä-Korea 371 5,1 Kiina Ruotsi 33 4,1 Ruotsi Britannia 252 3,4 Ranska 276 2,5 Taiwan 249 3,4 Puola 251 2,2 Malesia 25 2,8 Turkki 23 2,1 Alankomaat 193 2,6 Espanja 229 2,1 Irlanti 172 2,4 Etelä-Afrikka 21 1,9 Ranska 159 2,2 Alankomaat 179 1,6 Brasilia 122 1,7 Irlanti 143 1,3 Tanska 121 1,6 Portugali 142 1,3 Filippiinit 99 1,4 Mauritius 141 1,3 Singapore 98 1,3 Kypros 127 1,1 Sveitsi 84 1,1 Jordania 126 1,1 Tšekki 71 1, Yhteensä , Yhteensä , Muut maat , Muut maat 588 8, Koko vienti Koko tuonti

23 research TEK & members development Koulutusta ja tutkimusta kuvaavia indikaattoreita eräiden maiden välillä 26 Education and research indicators in selected countries (%) IND CHN EST UK GER FRA JPN SWE USA FIN Koulutusmenot Expenditure on education (%/GDP) Yliopistokoulutuksen arvio University education (1 1) Insinöörien saatavuus Qualified engineers available (1 1) Korkeasti koulutettujen osuus Tertiary share (1% of 24 34) T&K-menot Expenditure on Research (% of GDP) Tutkijoita/väestö R&D-personnel/capita IMD World Competitiveness Yearbook 26 Korkean teknologian tuoteryhmien osuudet koko viennistä ja tuonnista 25 Share of total trade by product group Share of total trade Vienti % Tuonti --% Vienti/Tuonti -suhde Tuoteryhmä product group Exports Imports Exp/Imp -ratio Avaruus ja ilmailu space and aviation 1,2 2,8,62 Tietokoneet computers and office equip. 4 19,1,32 Elektroniikka elect. and comm. equip ,5 2,35 Lääkeaineet pharmaceuticals 1,2 3,9,46 Tiet. instr. scient. instruments 8,7 7,9 1,67 Koneet ja laitteet electrical equip. 1 8,5,19 Kemikaalit chemicals,5 2,2,35 Ei-sähköiset koneet non. elect. equip. 1,4 2,1 1,1 Aseet weapons and ammo 1 1 1,51 Tuoteryhmät yhteensä HiTech total 1 1 1,52 Arvo yhteensä (mrd. ) 11,2 7,3 23

24 TUTKIMUS TEKin jäsenkunta & KEHITYS Fysiikan ja kemian Nobel-palkitut Nobel Prizes in physics and chemistry Vuosi nimi, asuinmaa Year, name, residence Fysiikka Physics 26 Mather, John C. (US) Smoot, George F. (US) 25 Glauber, Roy J. (US) Hall, John L. (US) Hänsch, Theodor W. (DE) 24 Gross, David (US) Politzer, H. David (US) Wilczek, Frank (US) 23 Abrikosov, Alexei A.(RUS/US), Ginzburg, Vitaly L. (RUS), Leggett, Anthony J. (UK/US) 22 Davis, Raymond, Jr.(US) Giacconi, Riccardo(US) Koshiba, Masatoshi(JP) 21 Cornell,Eric A.(US) Ketterle, Wolfgang(US) Wieman, Carl E.(US) 2 Alferov, Zhores I.(RU) Kilby, Jack S.(US) Kroemer, Herbert(US) 1999 Hooft, Gerardus t(nl) Veltman, Martinus J. G.(NL) 1998 Laughlin, Robert B.(US) Störmer, Horst(US) Tsui, Daniel C.(US) 1997 Chu, Steven(US) Cohen-Tannoudji, Claude(FR) Phillips, William D.(US) 1996 Lee, David M.(US) Osheroff, Douglas D.(US) Richardson, Robert C.(US) 1995 Perl, Martin L.(US) Reines, Frederick(US) 1994 Brockhouse, Bertram N.(CA) Shull, Clifford G.(US) 1993 Hulse, Russell A.(US) Taylor, Joseph H. Jr.(US) 1992 Charpak, Georges(FR) 1991 De Gennes, Pierre-Gilles(FR) 199 Friedman, Jerome I.(US) Kendall, Henry W.(US) Taylor, Richard E.(CA) 1989 Dehmelt, Hans G.(US) Paul, Wolfgang(DE) Ramsey, Norman F.(US) 1988 Lederman, Leon M.(US) Schwartz, Melvin(US) Steinberger, Jack(US) 1987 Bednorz, J. Georg(DE) Muller, K. Alexander(CH) Kemia Chemistry 26 Kornberg, Robert D. (US) 25 Chauvin, Yves (FR) Grubbs, Robert H. (US) Schrock, Richard R. (US) 24 Ciechanover, Aaron (ISR) Hershko, Avram (ISR) Rose, Irwin A. (US) 23 Agre, Peter (US), MacKinnon, Roderick (US) 22 Fenn, John B.(US) Koichi, Tanaka(JP) Wutrich, Kurt(CH) 21 Knowles, William S.(US) Noyori, Ryoji(JP) Sharpless, K. Barry(US) 2 Heeger, Alan J.(US) MacDiarmid, Alan G.(US) Shirakawa, Hideki(JP) 1999 Zewail, Ahmed H(US) 1998 Kohn, Walter(US) Pople, John A.(US) 1997 Boyer, Paul D.(US) Skou, Jens C.(DK) Walker, John E.(GB) 1996 Curl, Robert F. Jr.(US) Kroto, Sir Harold W.(GB) Smalley, Richard E.(US) 1995 Crutzen, Paul(NL) Molina, Mario(US) Rowland, F. Sherwood(US) 1994 Olah, George A.(US) 1993 Mullis, Kary B.(US) Smith, Michael(CA) 1992 Marcus, Rudolph A.(US) 1991 Ernst, Richard R.(CH) 199 Corey, Elias James(US) 1989 Altman, Sidney(US&CA) Cech, Thomas R.(US) 1988 Deisenhofer, Johann(DE/US) Huber, Robert(DE) Michel, Hartmut(DE) 1987 Cram, Donald J.(US) Lehn, Jean-Marie(FR) Pedersen, Charles J.(US) 24 The Nobel prize internet archive

25 education & information TEK society members Tietoyhteiskunnan kehittyneisyys eräiden maiden välillä 25 Development of information society between different countries 1,8,6,4,2 Finland Sweden Denmark Germany USA Japan Netherlands UK -,2 -,4 -,6 -,8-1 Informaatio Information Tieto Knowledge Tietämys Knowledge value TEK barometri TEK Barometer Matkapuhelinliittymien ja internetyhteyksien määrä eri maissa 24 Mobiletelephone connections and Internet-connections in different countries Internetliittymä/1 as. internet/1 inhabs. 7 6 USA 5 ICE 4 3 FIN 2 AUS NOR SWE JAP 1 KOR WORLD HUN FRA EST GER UK BRA CHN RUS Matkapuhelinliittymä/1 henk. mobile telephone connect./1 inhabs NL DK 25

26 KOULUTUS JA TIETO- TEKin YHTEISKUNTA jäsenkunta Korkeakoulutettu väestö koulutusalan mukaan Suomessa 23 Tertiary educated population by field Social Sciences, Business and Law Engineering, Manufacturing and Construction Health and Welfare Miehiä Male Naisia Female Educational Science Humanities and Arts Services Natural Sciences Agriculture and Forestry Teknillisen ja matemaattis-luonnontieteellisen korkeakouluksen saaneiden osuus kaikista valmistuneista OECD-maissa 23 The share of engineers and natural science graduates of all university graduates in different OECD-countries %-share 3 25 Teknilliset tieteet Engineering Matematiikka, fysiikka, tietojenkäsittely Math, Phys., Comp Iceland 26 USA Hungary Ireland Norway UK Denmark Netherlands Belgium France Portugal Switzerland Spain Italy Germany Austria Sweden Japan Finland S. Korea OECD Education at a glance

27 education & information TEK society members TOP 5 World Universities rank Country Top 2 Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 1 USA UK Japan Germany Canada France Sweden Switzerland Netherlands Australia Italy Israel Denmark Norway Finland Russia Belgium China South Korea Spain Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University 26 DIA-kunnan yleisimmät koulutusohjelmat 26 The degree program distribution of M.Sc., Lic. And Dr. (tech.and arch.) Konetekniikka Sähkötekniikka Tuotantotalous Tietotekniikka Kemiantekniikka Rakennustekniikka Teknillinen fysiikka Energiatekniikka Puunjalostustekniikka Prosessitekniikka Tietoliikennetekniikka Automaatiotekniikka Materiaali- ja kalliotekniikka Materiaalitekniikka Fysiikka Tietojenkäsittely Maanmittaustekniikka Ympäristötekniikka Matematiikka Arkkitehtuuri % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey 27

28 KOULUTUS JA TIETO- TEKin YHTEISKUNTA jäsenkunta DIA-kunnan jakautuminen yliopistoittain 26 The university distribution of M.Sc., Lic. and Dr. (tech. and arch.) Teknillinen korkeakoulu - TKK Tampereen tekn. yliopisto - TTY Oulun yliopisto - OY Lappeenrannan tekn. yliopisto - LTY Helsingin yliopisto - HY Åbo Akademi - ÅA Turun yliopisto - TuY Jyväskylän yliopisto - JyY Tampereen yliopisto - TY Kuopion yliopisto - KuY Vaasan yliopisto - VY Joensuun yliopisto - JoY % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey TEKin jäsenkunnan jakautuminen tutkinnoittain 26 The degree distribution of M.Sc., Lic. and Dr. (tech. and arch.) Diplomi-insinööri 81,3 % Filosofian maisteri Tekniikan tohtori Tekniikan lisensiaatti Muu Filosofian tohtori Filosofian lisensiaatti Arkkitehti Alempi kandidaatti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, % 28 TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

29 industry TEK members & enterprises Suomen yritykset toimialoittain 24 Finnish enterprises by sector Yritysten lukumäärä Henkilöstön määrä Liikevaihto Number personnel turnover Toimiala %-osuus henkeä %-osuus 1 euroa A Maa-, riista- ja metsätalous , , B Kalatalous 575,2 615, C Kaivost. ja louhinta 1 74, , D Teollisuus , , E Sähkö-, kaasu- ja vesih. 958, , F Rakentaminen , , G Tukku- ja väh.kauppa , , H Maj.- ja ravit.toiminta , , I Kulj., varastointi ja tietoliik , , J Rahoitus , ,2 K Kiint.-, vuokr.-, tutk.palv , , L Julk.hall., maanpuol. sos.vak. 34, 2 862,2 M Koulutus 1 748, , N Terv.huolto- ja sos.palv , , O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , , X Toimiala tunt. 11, 11, Yhteensä Suurimmat yritykset Suomessa liikevaihdon mukaan 25 Largest corporations in Finland by turnover Rank Yritys Company milj.eur. 1 Nokia Stora Enso Neste oil UPM-Kymmene Metsäliitto Kesko Sampo Outokumpu Tamro Metso SOK Elcoteq Fortum Nordea Pankki Suomi Varma Ilmarinen Rautaruukki Kone YIT-Yhtymä Wärtsilä Liikevaihto, milj.eur. Nettotulos net prof Rank Yritys Company Liikevaihto, Nettotulos milj.eur. net prof milj.eur. 21 Sanoma-WSOY OP-keskus Cargotec Huhtamäki Inex Kemira Orion Finnair Nordea Henkivak Telia-Sonera Finland Tieto-Enator Pohjola Lemminkäinen Valio Ahlstrom Stockmann Wihuri ABB Eläke-Tapiola Myllykoski

30 TEOLLISUUS TEKin jäsenkunta JA YRITYKSET Maailman suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan 25 World s largest companies by revenues Rank Yritys Company Liikevaihto revenues milj.eur. 1 Exxon Mobil 339, Wal-Mart Stores 315, Royal Dutch Shell 36, BP 267,6. 5 General Motors 192,64. 6 Chevron 189, DaimlerChrysler 186, Toyota Motor 185,85. 9 Ford Motor 177,21. 1 ConocoPhillips 166, General Electric 157, Total 152, ING Group 138, Citigroup 131, AXA 129, Allianz 121, Volkswagen 118, Fortis 112, Crédit Agricole 11, American Intl. Group 18,95. Rank Yritys Company Liikevaihto revenues milj.eur. 21 Assicurazioni Generali 11, Siemens 1, Sinopec 98, Nippon T&T 94, Carrefour 94, HSBC Holdings 93, ENI 92, Aviva 92, IBM 91, McKesson 88,5. 31 Honda Motor 87, State Grid 86, Hewlett-Packard 86, BNP Paribas 85, PDVSA 85, UBS 84, Bank of America 83, Hitachi 83, Nokia 42, Stora Enso 16,

31 industry TEK members & enterprises Teollisuustuotannon volyymin muutos eräissä OECD-maissa The growth of industry output in selected countries %-change Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA EU Palveluiden kasvu eräissä OECD-maissa The growth of services in selected countries OECD Factbook 26 %-change Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA EU OECD Factbook 26 31

32 ENERGIA TEKin jäsenkunta JA YMPÄRISTÖ Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa Total energy consumption in Finland by source of energy Sähkön nettotuonti Imports of electricity Muu voima Other energy Puu- ja turvevoima Wood and Peat energy Vesi- ja tuulivoima Hydro and Wind power Ydinenergia Nuclear Kaasu Gas Kivihiili Coal Öljyt Oil Energian loppukäyttö sektoreittain 25 Final energy consumption by sector Ydinvoima Nuclear power Vesivoima Hydro power Hiili Coal Maakaasu Natural gas Öljy Oil

33 ENERgy TEK & members environment Kasvihuonepäästöt ja ydinvoiman osuus sähköntuotannosta 25 (Co2-ekv. ton./as., %-osuus) Carbon dioxide emissions and nuclear energy CO2-päästöt CAN USA 15 FIN 1 5 LIT FRA %-osuus IAEA Energialähteiden kokonaiskulutus maanosittain 25 Energy consumption sources by continent Million tonnes oil equivalent North America S. & Cent. America Europe & Eurasia Middle East Africa Asia Pacific Vesivoima Hydro electric Ydinenergia Nuclear Hiili Coal Maakaasu Natural Gas Öljy Oil BP: Statistical Review of World Energy 33

Kansantalouden tilinpito National Accounts

Kansantalouden tilinpito National Accounts Kansantalouden tilinpito National Accounts 2000-2009* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Raimo Nurminen +358 9 1734 3367 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Environment Statistics Yearbook 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2015 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2015 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta

Pakkausten ja pakkausmateriaalien kattavaa testausta 5/2013KEMIA SPECIAL ISSUE Finnish Chemical Magazine STRONG EXPORTS in the Finnish chemical industry NEW BOOST for voluntary sustainability REACH bites next smaller companies Pakkausten ja pakkausmateriaalien

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE TIETO- INTENSIIVINEN PALVELU- TOIMINTA Professori Marjatta Maula Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan laitos (1) Avaus. Prof. Marjatta Maula Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja Teollisen Internetin mahdollisuudet. Salo 20.5.2015 Teppo Virta

Teknologiateollisuuden tilanne ja Teollisen Internetin mahdollisuudet. Salo 20.5.2015 Teppo Virta Teknologiateollisuuden tilanne ja Teollisen Internetin mahdollisuudet Salo 20.5.2015 Teppo Virta Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Market Report / November

Market Report / November XI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / November Nights continue to rise Swedish, Russian and domestic markets strongest Nights in November showed significant growth in Helsinki, rising 9.6%

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot

Korkeakoulujen tulevaisuus -paneelikeskustelu. Vesa Vihriälä Jyväskylä 13.11.2007

Korkeakoulujen tulevaisuus -paneelikeskustelu. Vesa Vihriälä Jyväskylä 13.11.2007 Korkeakoulujen tulevaisuus -paneelikeskustelu Vesa Vihriälä Jyväskylä 13.11.2007 Suomen panostukset suuria tutkimuksessa, koulutuksessa hyvää keskitasoa; tulokset hyviä Tutkimuksen menot vuonna 2003, %

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA

7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA 7 METSÄSEKTORIN TYÖVOIMA Kansantalouden työllisyys parani edelleen vuonna 1998. Vaikutus näkyi etenkin metsätaloudessa, jossa työllisyys parani selvästi edellisvuoteen verrattuna. Tästä huolimatta metsätalouden

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

ULKOMAILLE TYÖHARJOITTELUUN!

ULKOMAILLE TYÖHARJOITTELUUN! ULKOMAILLE TYÖHARJOITTELUUN! Tähtäätkö kansainvälisille työmarkkinoille? Pääset hyvään alkuun suorittamalla opintoihisi liittyvän harjoittelun ulkomailla. CIMOlla on vuosittain neljä harjoitteluhakua:

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Joulukuu 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset 2 % miinuksella vuonna 213 Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (59.4) vähenivät joulukuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Suomen ilmastoteknologiaklusterin

Suomen ilmastoteknologiaklusterin Suomen ilmastoteknologiaklusterin kilpailuetu Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Jari Hiltunen, Jukka Loikala, Santtu Hulkkonen, Janne Hietaniemi Teknologiakatsaus 194/2006 42 EU 15 24 11 17 16 Muu Eurooppa

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2007 2008 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL

Lisätiedot

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset

Working Paper Puolan liiketoimintaympäristö ja Suomalaisten yritysten kokemukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Pohjoismaisen ilmastoraportin julkistamistilaisuus Ilmarisessa 4.10. klo 9.30-12

Pohjoismaisen ilmastoraportin julkistamistilaisuus Ilmarisessa 4.10. klo 9.30-12 Pohjoismaisen ilmastoraportin julkistamistilaisuus Ilmarisessa 4.10. klo 9.30-12 Carbon Disclosure Project Nordic Results Launch Helsinki 4 October 2007 Tilaisuuden ohjelma 09.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi

Lisätiedot