2. Työmarkkinat ja jäsenkunnan työllisyys ja palkkaus Labour market and members employment and wages...5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Työmarkkinat ja jäsenkunnan työllisyys ja palkkaus Labour market and members employment and wages...5"

Transkriptio

1 TASKUTILASTO POCKET STATISTICS 27 28

2 SAATESANAT To Reader Kädessäsi on TEKin Taskutilaston 12. painos, johon on koottu 63 kuviota ja taulukkoa tekniikan, yhteiskunnan, talouden ja TEKin jäsenkunnan alueilta. Ensisijaisesti olemme ajatelleet tilastoa tehdessämme TEKin jäsenkunnan tarpeita palkkauksen ja työmarkkinatiedon näkökulmasta. Uskomme ja toivomme, että Taskutilasto palvelee jäseniä erityisesti arjessa, mutta myös vaativampien tiedontarpeiden osalta. Näistä esimerkkeinä ovat ulkomaanpalkkatiedot ja maiden väliseen tutkimus & tuotekehitykseen liittyvät vertailutiedot. Haluamme kehittää tilastoa palvelemaan yhä paremmin jäsenkunnan tarpeita, joten asiapalaute on erittäin tervetullutta osoitteeseen Helsingissä, tammikuussa 27 Matti Hirvikallio yksikönjohtaja, tutkimusyksikkö This is the 12th edition of the Finnish Association of Graduate Engineers Pocket Statistics.We hope and believe that this edition for the years will serve the information needs of the reader well. The reader will find key salary and other labour market figures for both Finland and the rest of the world readily available from this statistical presentation. Kindly help us develop our Pocket Statistics by giving us feedback to Helsinki, January 27 Matti Hirvikallio Director, Research Division Taskutilasto Sisältö Pocket statistics Contents 1. TEKin jäsenkunta TEK members Työmarkkinat ja jäsenkunnan työllisyys ja palkkaus Labour market and members employment and wages Kansantalous National economy 4. Kauppa ja korkean teknologian ulkomaankauppa Foreign trade and HiTech 5. T&K-toiminta ja innovaatiot R&D-activity and innovation 6. Tietoyhteiskunta ja koulutus Information society and education 7. Teollisuus- ja yritystoiminta Industry and enterprises 8. Energiantuotanto ja ympäristö Energy and environment 9. Väestö Population

3 TEK members Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä Suomessa Number of M.Sc. and Lic./Dr. (tech. and arch.) in Finland Koko ammattikunta Profession (M.Sc., Lic, Dr) total hlöä / persons 7 DIA alle 65 v. M.Sc. (tech.&arch.) under 65 Naisten %-osuus ammattikunnasta Female (tech.&arch.) % of all TkL&TkT %-osuus ammattikunnasta Lic, Dr % of all % of total *ennuste 6 8 forecast Diplomi-insinööri ja arkkitehtikunnan ikäjakauma Age distribution of Finnish M.Sc. (tech. and arch.) % of total Ikä, vuotta age

4 TEKin jäsenkunta TEKin jäsenet (Tekniikan Akateemiset ja TFiF/TEK) vuoden alussa Members of the Finnish Association of Graduate Engineers TEK, January 1. hlöä / persons 45 vuosijäsenet graduate members opiskelijajäsenet student members kasvu% growth %-kasvugrowth TEK Jäsenet pohjoismaisissa insinöörijärjestöissä Membership in Nordic engineers unions Järjestö organisation Vuosijäsenet alle 65 active members under 65 Eläkeläisjäsenet yli 65 retired members 65+ Opiskelijajäsenet student members Kaikki jäsenet all members Muutos 25 change during 25 TEK (FI) ,1% TFIF (FI) ,2% IL (FI) ,3% DIFF (FI) ,2% CF (SE) ,9% ING (SE) ,1% NITO (NO) ,1% TEKNA (NO) ,6% IDA (DK) ,2% VFI (IS) ,1% TFI (IS) ,2% NORDING total ,% TEK

5 labour TEK members market Työttömyys Suomessa Unemployment in Finland % DIA M.Sc. (tech. &arch.) naiset female miehet male Työpaikat työnantajasektorin mukaan (1 hlöä) Employed labour force by employer sector Valtio state Kunta municipality Yksityinen sektori private sector Yrittäjät entrepreneurs

6 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta Keskusjärjestöt, ay-liitot ja työttömyyskassat Suomessa 24 Employee organisations and unemployment insurance in Finland Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Finnish Confederation of Salaried Employees-STTK 27 % 43 % muut ay-liitot other union 1 Loimaan kassa - YTK % Non-union 12 % 18 % AKAVA 3 % 3 % 12 % Tekniikan Akateemisten Liitto TEK The Finnish Association for Graduate Engineers TEK Insinööriliitto IL Union of Professional Engineers in Finland muu AKAVA r.y. The Confederation of Unions for Academic Professionals in Finland Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK) Työnantajajärjestöt Suomessa 25 Employer organisations Vakuutusvalvontavirasto Insurance Supervisory Authority Kunnallinen työmarkkinalaitos Municipalities Kirkon työmarkkinalaitos Church 1 % Valtion työmarkkinalaitos State 19 % 6 % 4 % Elinkeinoelämän keskusliitto EK Confederation of Finnish Industries 34 % Suomen Yrittäjät SY ja muut Federation of Finnish Enterprises and other Työnantajajärjestöt Employers federations

7 labour TEK members market TEKin jäsenten työnantajasektorit Employer sectors of M.Sc. (tech. and arch.) Teollisuus Manufacturing Palvelut Services Valtio State Kunta Municipality %-osuus Diplomi-insinöörin toimiasema Position of M.Sc. (tech. and arch.) TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey Ylin johto Top management Johto Management Ylempi keskijohto Upper middle management Alempi keskijohto Lower middle management Erit. vaativat asiant.tehtävät Highly demanding expert tasks Vaativat asiantuntijatehtävät Demanding expert tasks Asiantuntijatehtävät Expert tasks Muu Other %-osuus TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

8 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta TEKin jäsenten työtehtävät 25 Professional tasks of M.Sc. (tech., arch. and other) in Finland 25 Tutkimus tai kehittäminen R&D Tuotekehitys Product development Myynti tai markkinointi Sales and marketing Projektitoiminta Project tasks Strat. suunnittelu ja johtaminen Strat. design and management Tuotanto, valmistus tai ylläpito Manufacturing, maintenance Tietojenkäsittely ICT Suunnittelu Design Konsultointi Consulting Opetus tai koulutus Teaching and education Hallinto tai talous Administration and finance Muu Other Hankinnat tai logistiikka Logistics Laadunhallinta Quality mgmt, auditing Nokia Metso TKK VTT TTY ABB Fortum TietoEnator Outokumpu UPM-Kymmene Oulun yliopisto Sonera Rautaruukki Stora Enso Pöyry-group Elisa LTY Wärtsilä Kemira Kone %-osuus TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey TEKin jäsenten suurimmat työnantajat Suomessa 25 Largest employers of M.Sc. (tech., arch. and other persons, %), ,5 3 % 1,6 % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

9 labour TEK members market Alkupalkat määräaikaisessa kokopäivätyössä (eur/kk) joulukuussa 26 Entry level wages of M.Sc. in temporary full time employment (eur/mo), Dec. 26 Havaintoja observations Keskiarvo mean Mediaani median temporary Määräaik. % % Yksityinen sektori private sector ,3 Teollisuus manufacturing ,5 Palvelualat services , Valtio state ,2 Kunta municipality , Kaikki DI:t all M.Sc. (tech. and arch.) ,9 Muut tutkinnot** other M.Sc ,7 *) Liian vähän havintoja N of obs. small ** suurin osa maisereita Alkupalkat vakituisessa kokopäivätyössä (eur/kk) joulukuussa 26 Entry level wages of M.Sc. in temporary full time employment (eur/mo), Dec. 26 Havaintoja observations Keskiarvo mean Mediaani median 75 % fraktiili fractile Yksityinen sektori private sector Teollisuus manufacturing Palvelualat services Valtio state Kunta municipality Kaikki DI:t all M.Sc. (tech. and arch.) Muut tutkinnot** other M.Sc *) Liian vähän havaintoja N of obs. small, ** suurin osa maistereita Yksityisen sektorin diplomi-insinöörien palkkajakauma 25 Private sector M.Sc. (tech. and arch.) wages /kk /mo n = TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey % 75 valmistumisvuosi year of graduation 75 % keskiarvo mean mediaani median 25 % 1 % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

10 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta Julkisen sektorin diplomi-insinöörien palkkajakauma 25 Public sector M.Sc. (tech. and arch.) wages /kk /mo % % keskiarvo mean mediaani median 25 % 1 % n = Valmistumisvuosi year of graduation TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey Maisterien palkkajakauma 25 M.Sc. (mathematics, physics, etc.) wages /kk /mo keskiarvo mean mediaani median n = valmistumisvuosi year of graduation 1 TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

11 labour TEK members market Ansiotasoindeksin kehitys Earnings index Indeksi index 199= Ylemmät toimihenkilöt Prof. and manag. employees Tekniset toimihenkilöt Tech. employees Teollisuus Industry employee Valtiosektori State sector employees DI-1 ammattivuotta M.Sc. (tech. and arch.) 1 years in profession TEKin jäsenten ulkomaanpalkkaindeksi 26 TEK members earnings abroad (Finland = 1), TEK ry USA Switzerland Singapore China Netherlands Germany Other UK Belgium UAE France Sweden Finland TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey 11

12 TEKin TYÖMARKKINAT jäsenkunta TEKin jäsenten ulkomaanpalkkaindeksi 23 TEK members earnings abroad (Finland = 1) ICT-business Electronics industry Energy industry Other business Other industry Metal industry Forest industry Chemical industry Suomi, yksityinen sektori TEKin jäsenet ulkomailla 26 TEK members abroad (% of all members abroad) TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey USA Other Germany UK Switzerland China Singapore France Sweden Netherlands Belgium UAE Canada Danmark Japan Australia Austria TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

13 national TEK members economy Suomen BKT:n ja yksityisten kulutusmenojen kasvu GDP and private consumption growth %-change BKT:n kasvu GDP growth yksityisen kulutuksen kasvu private consumption growth BKT:n kehitys toimialoittain Suomessa (brutto, v. 2 hintoihin) GDP by sector in Finland Milj. Million Maa- ja metsätalous Agriculture and forestry Teollisuus Manufacturing Rakentaminen Construction Kauppa, majoitus- ja rav.palvelut Trade, hotels and catering Logistiikka ja tietoliikenne Logistics and communicatons Rahoitus- ja vakuutustoiminta Financial services Kiint.- ja liike-el.palvelut Real estate and business services Muut yht.kunn. ja henk.koht. palvelut Other public and private services 13

14 TEKin KANSANTALOUS jäsenkunta Globaalitalous BKT:n kasvuennusteet Global economy GDP growth forecasts GDP growth forecasts Area/Country Yhdysvallat USA 3,2 3,3 2,8 Euro-12 1,3 2,4 2,6 Saksa Germany 1, 2,1 2, Ranska France 1,2 2,2 2,6 Italia Italy, 1,8 2,4 EU 25 1,6 2,6 2,7 Ruotsi Sweden 2,7 3,7 3,2 Iso-Britannia UK 1,9 2,3 2,5 Japani Japan 2,6 3, 2,8 Venäjä Russia 6,4 6, 6, Kiina China 9,9 1,5 9,5 BEA, BOFIT, Eurostat, Palkansaajien TL Suomalaisyritysten suorat sijoitukset ulkomaille Finnish direct investment abroad Milj. Million Metsäteollisuus Forest industry Metalliteollisuus Metal industry Kemian teollisuus Chemical industry Muu teollisuus Other manufacturing Kauppa Trade Rahoitus ja vakuutus Financial services Muut palvelut Other services Muut toimialat Other areas 14 Suomen Pankki Bank of Finland

15 national TEK members economy Suorien sijoitusten kertymä Suomeen toimialoittain Foreign Cumulative Direct Investment in Finland Milj. Million Metalliteollisuus Metal industry Kemian teollisuus Chemical industry Muu teollisuus Other manufacturing Kauppa Trade Rahoitus ja vakuutus Financial services Muut palvelut Other services Muut toimialat Other areas Suomen Pankki Bank of Finland Bruttokansantuote asukasta kohti eräissä maissa 25 GDP per capita in selected countries (USD PPP, world ranking, Luxembourg = 1) Norway USA Ireland Iceland Denmark Canada Austria Switzerland Belgium Finland Australia Netherlands Japan Germany UK Sweden Estonia Russia China India Ostovoimakorjattu US Dollari USD (PPP) IMD World Competitiveness Yearbook 26 15

16 TEKin KANSANTALOUS jäsenkunta Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 25 Effective personal income tax rate in selected countries (% GDP/capita-mean income) Italy Hungary Poland Denmark Netherlands Finland Sweden Turkey Slovenia Norway Germany Belgium Austria France UK Iceland Estonia Spain USA Ireland Julkisen sektorin koko suhteessa kansantalouteen 24 Public sector size (% of GDP) Sweden Denmark Belgium Finland Norway France Austria Italy Slovenia Iceland Netherlands Hungary UK Spain Germany Poland Estonia Turkey Ireland USA IMD World Competitiveness Yearbook IMD World Competitiveness Yearbook 26

17 national TEK members economy Kuluttajahintainflaatio eräissä OECD-maissa Consumer price inflation in selected countries % 4 3,5 3 2,5 Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA Euroalue Euro area 2 1,5 1,5 -, Ansiotason kasvu yksityisellä sektorilla Salary growth in the private sector OECD Economic Outlook 78 % Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA Euroalue Euro area OECD Economic Outlook 78 17

18 TEKin KANSANTALOUS jäsenkunta IMD:n taloudellinen kilpailukyky-indeksi 2 26 IMD World competitiveness rankings Estonia Finland China India Sweden Usa Germany France Denmark Norway IMD World Competitiveness Yearbook 26 Kilpailukyky-indeksit 25 Competitiveness rankings 5 1 Finland USA Sweden Denmark Iceland Switzerland Norway Japan Germany WEF growth competitiveness WEF business competitiveness IMD total competitiveness 18 IMD World Competitiveness Yearbook 26

19 foreign TEK members trade Suomen tärkeimmät kauppakumppanit 25 Finland s main trading partners Russia Sweden Germany UK USA Netherlands France Italy China Estonia Denmark Japan Milj. Million Suomen tuonti ja vienti maaryhmittäin 25 Finland s imports and exports by area or country group Vienti Exports Tuonti Imports Tullihallitus National Board of Customs, Finland Euroopan unioni EU Venäjä Russia Muu Aasia Rest of Asia Pohjois-Amerikka North America Muu Eurooppa Rest of Europe Lähi- ja Keski-Itä Middle East Etelä-Amerikka South America Muut Afrikan maat Rest of Africa Oseania Oceania Pohjois-Afrikka North Africa Väli-Amerikka Middle America Vienti Exports Tuonti Imports Milj. Million Tullihallitus National Board of Customs, Finland 19

20 TEKin KAUPPA jäsenkunta Suomen vienti käyttötarkoituksen mukaan 25 Finnish exports by type of goods Kestokulutushyödykkeet Durable goods Muut kulutustavarat Other consumption goods Energiatuotteet Energy products 4 % 6 % 6 % 46 % Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Intermediate goods Investointitavarat Investment goods 38 % Tullihallitus National Board of Customs, Finland Suomen tuonti käyttötarkoituksen mukaan 25 Finnish imports by type of goods Muut kulutustavarat Other consumption goods Kestokulutushyödykkeet Durable goods 15 % Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Intermediate goods 12 % 36 % Energiatuotteet Energy products 14 % 23 % Investointitavarat Investment goods 2 Tullihallitus National Board of Customs, Finland

21 foreign TEK members trade Suomen korkean teknologian ulkomaankauppa Finland s trade in high technology Milj. Million %-osuus Vienti Exports Tuonti Imports %-of exports % of imports TUTKIMUS & KEHITYS T&K-menot sektoreittain ja BKT-osuus Suomessa R&D-expenditure and percentage of GDP (%) Milj. Million 4 Yritykset Enterprises Julkinen sektori ja kork.koulut Public sector & universities BKT-osuus GDP total share %-osuus 4, 3 5 3,5 3 3, 2 5 2,5 2 2, 1 5 1,5 1 1, 5, , 21

22 TUTKIMUS TEKin jäsenkunta & KEHITYS Innovaatiotoimintaan osallistuminen toimialoittain 24 Participation in innovation activities by sector %-share of enterprises Product or service innovations Process innovations Innovation projects All innovation fields Paperi Paper industry Metallien jalostus Metal processing Metallituote Koneet Metal Machinery products Sähkötekn. Electronics ICT industry Palvelut services Korkean teknologian ulkomaankauppa 25 Finnish HiTech trade by country Vienti Exports Milj. % of total Tuonti Imports Milj. % of total Venäjä ,2 Kiina ,7 Arabiemiirik ,7 Saksa ,2 Britannia 833 7,5 Yhdysvallat 655 8,9 Saksa 635 5,7 Viro 533 7,3 Italia 521 4,7 Unkari 459 6,3 Yhdysvallat 55 4,5 Japani 45 5,5 Saudi-Arabia 495 4,4 Etelä-Korea 371 5,1 Kiina Ruotsi 33 4,1 Ruotsi Britannia 252 3,4 Ranska 276 2,5 Taiwan 249 3,4 Puola 251 2,2 Malesia 25 2,8 Turkki 23 2,1 Alankomaat 193 2,6 Espanja 229 2,1 Irlanti 172 2,4 Etelä-Afrikka 21 1,9 Ranska 159 2,2 Alankomaat 179 1,6 Brasilia 122 1,7 Irlanti 143 1,3 Tanska 121 1,6 Portugali 142 1,3 Filippiinit 99 1,4 Mauritius 141 1,3 Singapore 98 1,3 Kypros 127 1,1 Sveitsi 84 1,1 Jordania 126 1,1 Tšekki 71 1, Yhteensä , Yhteensä , Muut maat , Muut maat 588 8, Koko vienti Koko tuonti

23 research TEK & members development Koulutusta ja tutkimusta kuvaavia indikaattoreita eräiden maiden välillä 26 Education and research indicators in selected countries (%) IND CHN EST UK GER FRA JPN SWE USA FIN Koulutusmenot Expenditure on education (%/GDP) Yliopistokoulutuksen arvio University education (1 1) Insinöörien saatavuus Qualified engineers available (1 1) Korkeasti koulutettujen osuus Tertiary share (1% of 24 34) T&K-menot Expenditure on Research (% of GDP) Tutkijoita/väestö R&D-personnel/capita IMD World Competitiveness Yearbook 26 Korkean teknologian tuoteryhmien osuudet koko viennistä ja tuonnista 25 Share of total trade by product group Share of total trade Vienti % Tuonti --% Vienti/Tuonti -suhde Tuoteryhmä product group Exports Imports Exp/Imp -ratio Avaruus ja ilmailu space and aviation 1,2 2,8,62 Tietokoneet computers and office equip. 4 19,1,32 Elektroniikka elect. and comm. equip ,5 2,35 Lääkeaineet pharmaceuticals 1,2 3,9,46 Tiet. instr. scient. instruments 8,7 7,9 1,67 Koneet ja laitteet electrical equip. 1 8,5,19 Kemikaalit chemicals,5 2,2,35 Ei-sähköiset koneet non. elect. equip. 1,4 2,1 1,1 Aseet weapons and ammo 1 1 1,51 Tuoteryhmät yhteensä HiTech total 1 1 1,52 Arvo yhteensä (mrd. ) 11,2 7,3 23

24 TUTKIMUS TEKin jäsenkunta & KEHITYS Fysiikan ja kemian Nobel-palkitut Nobel Prizes in physics and chemistry Vuosi nimi, asuinmaa Year, name, residence Fysiikka Physics 26 Mather, John C. (US) Smoot, George F. (US) 25 Glauber, Roy J. (US) Hall, John L. (US) Hänsch, Theodor W. (DE) 24 Gross, David (US) Politzer, H. David (US) Wilczek, Frank (US) 23 Abrikosov, Alexei A.(RUS/US), Ginzburg, Vitaly L. (RUS), Leggett, Anthony J. (UK/US) 22 Davis, Raymond, Jr.(US) Giacconi, Riccardo(US) Koshiba, Masatoshi(JP) 21 Cornell,Eric A.(US) Ketterle, Wolfgang(US) Wieman, Carl E.(US) 2 Alferov, Zhores I.(RU) Kilby, Jack S.(US) Kroemer, Herbert(US) 1999 Hooft, Gerardus t(nl) Veltman, Martinus J. G.(NL) 1998 Laughlin, Robert B.(US) Störmer, Horst(US) Tsui, Daniel C.(US) 1997 Chu, Steven(US) Cohen-Tannoudji, Claude(FR) Phillips, William D.(US) 1996 Lee, David M.(US) Osheroff, Douglas D.(US) Richardson, Robert C.(US) 1995 Perl, Martin L.(US) Reines, Frederick(US) 1994 Brockhouse, Bertram N.(CA) Shull, Clifford G.(US) 1993 Hulse, Russell A.(US) Taylor, Joseph H. Jr.(US) 1992 Charpak, Georges(FR) 1991 De Gennes, Pierre-Gilles(FR) 199 Friedman, Jerome I.(US) Kendall, Henry W.(US) Taylor, Richard E.(CA) 1989 Dehmelt, Hans G.(US) Paul, Wolfgang(DE) Ramsey, Norman F.(US) 1988 Lederman, Leon M.(US) Schwartz, Melvin(US) Steinberger, Jack(US) 1987 Bednorz, J. Georg(DE) Muller, K. Alexander(CH) Kemia Chemistry 26 Kornberg, Robert D. (US) 25 Chauvin, Yves (FR) Grubbs, Robert H. (US) Schrock, Richard R. (US) 24 Ciechanover, Aaron (ISR) Hershko, Avram (ISR) Rose, Irwin A. (US) 23 Agre, Peter (US), MacKinnon, Roderick (US) 22 Fenn, John B.(US) Koichi, Tanaka(JP) Wutrich, Kurt(CH) 21 Knowles, William S.(US) Noyori, Ryoji(JP) Sharpless, K. Barry(US) 2 Heeger, Alan J.(US) MacDiarmid, Alan G.(US) Shirakawa, Hideki(JP) 1999 Zewail, Ahmed H(US) 1998 Kohn, Walter(US) Pople, John A.(US) 1997 Boyer, Paul D.(US) Skou, Jens C.(DK) Walker, John E.(GB) 1996 Curl, Robert F. Jr.(US) Kroto, Sir Harold W.(GB) Smalley, Richard E.(US) 1995 Crutzen, Paul(NL) Molina, Mario(US) Rowland, F. Sherwood(US) 1994 Olah, George A.(US) 1993 Mullis, Kary B.(US) Smith, Michael(CA) 1992 Marcus, Rudolph A.(US) 1991 Ernst, Richard R.(CH) 199 Corey, Elias James(US) 1989 Altman, Sidney(US&CA) Cech, Thomas R.(US) 1988 Deisenhofer, Johann(DE/US) Huber, Robert(DE) Michel, Hartmut(DE) 1987 Cram, Donald J.(US) Lehn, Jean-Marie(FR) Pedersen, Charles J.(US) 24 The Nobel prize internet archive

25 education & information TEK society members Tietoyhteiskunnan kehittyneisyys eräiden maiden välillä 25 Development of information society between different countries 1,8,6,4,2 Finland Sweden Denmark Germany USA Japan Netherlands UK -,2 -,4 -,6 -,8-1 Informaatio Information Tieto Knowledge Tietämys Knowledge value TEK barometri TEK Barometer Matkapuhelinliittymien ja internetyhteyksien määrä eri maissa 24 Mobiletelephone connections and Internet-connections in different countries Internetliittymä/1 as. internet/1 inhabs. 7 6 USA 5 ICE 4 3 FIN 2 AUS NOR SWE JAP 1 KOR WORLD HUN FRA EST GER UK BRA CHN RUS Matkapuhelinliittymä/1 henk. mobile telephone connect./1 inhabs NL DK 25

26 KOULUTUS JA TIETO- TEKin YHTEISKUNTA jäsenkunta Korkeakoulutettu väestö koulutusalan mukaan Suomessa 23 Tertiary educated population by field Social Sciences, Business and Law Engineering, Manufacturing and Construction Health and Welfare Miehiä Male Naisia Female Educational Science Humanities and Arts Services Natural Sciences Agriculture and Forestry Teknillisen ja matemaattis-luonnontieteellisen korkeakouluksen saaneiden osuus kaikista valmistuneista OECD-maissa 23 The share of engineers and natural science graduates of all university graduates in different OECD-countries %-share 3 25 Teknilliset tieteet Engineering Matematiikka, fysiikka, tietojenkäsittely Math, Phys., Comp Iceland 26 USA Hungary Ireland Norway UK Denmark Netherlands Belgium France Portugal Switzerland Spain Italy Germany Austria Sweden Japan Finland S. Korea OECD Education at a glance

27 education & information TEK society members TOP 5 World Universities rank Country Top 2 Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 1 USA UK Japan Germany Canada France Sweden Switzerland Netherlands Australia Italy Israel Denmark Norway Finland Russia Belgium China South Korea Spain Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University 26 DIA-kunnan yleisimmät koulutusohjelmat 26 The degree program distribution of M.Sc., Lic. And Dr. (tech.and arch.) Konetekniikka Sähkötekniikka Tuotantotalous Tietotekniikka Kemiantekniikka Rakennustekniikka Teknillinen fysiikka Energiatekniikka Puunjalostustekniikka Prosessitekniikka Tietoliikennetekniikka Automaatiotekniikka Materiaali- ja kalliotekniikka Materiaalitekniikka Fysiikka Tietojenkäsittely Maanmittaustekniikka Ympäristötekniikka Matematiikka Arkkitehtuuri % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey 27

28 KOULUTUS JA TIETO- TEKin YHTEISKUNTA jäsenkunta DIA-kunnan jakautuminen yliopistoittain 26 The university distribution of M.Sc., Lic. and Dr. (tech. and arch.) Teknillinen korkeakoulu - TKK Tampereen tekn. yliopisto - TTY Oulun yliopisto - OY Lappeenrannan tekn. yliopisto - LTY Helsingin yliopisto - HY Åbo Akademi - ÅA Turun yliopisto - TuY Jyväskylän yliopisto - JyY Tampereen yliopisto - TY Kuopion yliopisto - KuY Vaasan yliopisto - VY Joensuun yliopisto - JoY % TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey TEKin jäsenkunnan jakautuminen tutkinnoittain 26 The degree distribution of M.Sc., Lic. and Dr. (tech. and arch.) Diplomi-insinööri 81,3 % Filosofian maisteri Tekniikan tohtori Tekniikan lisensiaatti Muu Filosofian tohtori Filosofian lisensiaatti Arkkitehti Alempi kandidaatti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, % 28 TEK työmarkkinatutkimus TEK Labour Market Survey

29 industry TEK members & enterprises Suomen yritykset toimialoittain 24 Finnish enterprises by sector Yritysten lukumäärä Henkilöstön määrä Liikevaihto Number personnel turnover Toimiala %-osuus henkeä %-osuus 1 euroa A Maa-, riista- ja metsätalous , , B Kalatalous 575,2 615, C Kaivost. ja louhinta 1 74, , D Teollisuus , , E Sähkö-, kaasu- ja vesih. 958, , F Rakentaminen , , G Tukku- ja väh.kauppa , , H Maj.- ja ravit.toiminta , , I Kulj., varastointi ja tietoliik , , J Rahoitus , ,2 K Kiint.-, vuokr.-, tutk.palv , , L Julk.hall., maanpuol. sos.vak. 34, 2 862,2 M Koulutus 1 748, , N Terv.huolto- ja sos.palv , , O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , , X Toimiala tunt. 11, 11, Yhteensä Suurimmat yritykset Suomessa liikevaihdon mukaan 25 Largest corporations in Finland by turnover Rank Yritys Company milj.eur. 1 Nokia Stora Enso Neste oil UPM-Kymmene Metsäliitto Kesko Sampo Outokumpu Tamro Metso SOK Elcoteq Fortum Nordea Pankki Suomi Varma Ilmarinen Rautaruukki Kone YIT-Yhtymä Wärtsilä Liikevaihto, milj.eur. Nettotulos net prof Rank Yritys Company Liikevaihto, Nettotulos milj.eur. net prof milj.eur. 21 Sanoma-WSOY OP-keskus Cargotec Huhtamäki Inex Kemira Orion Finnair Nordea Henkivak Telia-Sonera Finland Tieto-Enator Pohjola Lemminkäinen Valio Ahlstrom Stockmann Wihuri ABB Eläke-Tapiola Myllykoski

30 TEOLLISUUS TEKin jäsenkunta JA YRITYKSET Maailman suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan 25 World s largest companies by revenues Rank Yritys Company Liikevaihto revenues milj.eur. 1 Exxon Mobil 339, Wal-Mart Stores 315, Royal Dutch Shell 36, BP 267,6. 5 General Motors 192,64. 6 Chevron 189, DaimlerChrysler 186, Toyota Motor 185,85. 9 Ford Motor 177,21. 1 ConocoPhillips 166, General Electric 157, Total 152, ING Group 138, Citigroup 131, AXA 129, Allianz 121, Volkswagen 118, Fortis 112, Crédit Agricole 11, American Intl. Group 18,95. Rank Yritys Company Liikevaihto revenues milj.eur. 21 Assicurazioni Generali 11, Siemens 1, Sinopec 98, Nippon T&T 94, Carrefour 94, HSBC Holdings 93, ENI 92, Aviva 92, IBM 91, McKesson 88,5. 31 Honda Motor 87, State Grid 86, Hewlett-Packard 86, BNP Paribas 85, PDVSA 85, UBS 84, Bank of America 83, Hitachi 83, Nokia 42, Stora Enso 16,

31 industry TEK members & enterprises Teollisuustuotannon volyymin muutos eräissä OECD-maissa The growth of industry output in selected countries %-change Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA EU Palveluiden kasvu eräissä OECD-maissa The growth of services in selected countries OECD Factbook 26 %-change Suomi Finland Ruotsi Sweden Yhdysvallat USA EU OECD Factbook 26 31

32 ENERGIA TEKin jäsenkunta JA YMPÄRISTÖ Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa Total energy consumption in Finland by source of energy Sähkön nettotuonti Imports of electricity Muu voima Other energy Puu- ja turvevoima Wood and Peat energy Vesi- ja tuulivoima Hydro and Wind power Ydinenergia Nuclear Kaasu Gas Kivihiili Coal Öljyt Oil Energian loppukäyttö sektoreittain 25 Final energy consumption by sector Ydinvoima Nuclear power Vesivoima Hydro power Hiili Coal Maakaasu Natural gas Öljy Oil

33 ENERgy TEK & members environment Kasvihuonepäästöt ja ydinvoiman osuus sähköntuotannosta 25 (Co2-ekv. ton./as., %-osuus) Carbon dioxide emissions and nuclear energy CO2-päästöt CAN USA 15 FIN 1 5 LIT FRA %-osuus IAEA Energialähteiden kokonaiskulutus maanosittain 25 Energy consumption sources by continent Million tonnes oil equivalent North America S. & Cent. America Europe & Eurasia Middle East Africa Asia Pacific Vesivoima Hydro electric Ydinenergia Nuclear Hiili Coal Maakaasu Natural Gas Öljy Oil BP: Statistical Review of World Energy 33

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

futureimagebank.com TASKUTILASTO

futureimagebank.com TASKUTILASTO futureimagebank.com TASKUTILASTO POCKET STATISTICS 2009 2010 SAATESANAT To the Reader Kädessäsi on TEKin Taskutilaston 13. painos, johon on koottu 41 kuviota ja taulukkoa tekniikan, yhteiskunnan, talouden

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen elvytystoimet

Yliopistotutkimuksen elvytystoimet Yliopistotutkimuksen elvytystoimet Kari Raivio Kansleri (emeritus), Helsingin yliopisto STS/STA seminaari 13.2.2014 Ovatko elvytystoimet tarpeen? Suomen tieteen kansainvälinen arvostus heikkenee Suomen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto

Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto Energia- ja ilmastopolitiikan infografiikkaa Elinkeinoelämän keskusliitto Energiaan liittyvät päästöt eri talousalueilla 1000 milj. hiilidioksiditonnia 12 10 8 Energiaan liittyvät hiilidioksidipäästöt

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden näkymiä. Juha Ylä-Jääski

Teknologiateollisuuden näkymiä. Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuuden näkymiä Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuuden päätoimialat Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Teknologiateollisuus Suurin teollisuudenala

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Taloudelliset ulkosuhteet Aasia maailmantaloudessa - merkitys Suomelle Kasvumarkkinat Toimintaympäristö ja kauppajärjestelmän

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA 1 SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA TÄSTÄ AINEISTOSTA KIITOS KUULUU KARI TAKALALLE, JOKA ON PÄIVITTÄNYT AINEISTOA VUODESTA TOISEEN. AINEISTO ON TARKOITETTU VAIN LUENTO- KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 2.4.29 Asiantuntija Jukka Nieminen, Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 6 % Suomen

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Market Report / February 2006

Market Report / February 2006 II / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights up over 6% The number of foreign visitors increased strongly in Helsinki in, with nights rising by 13.2%. Total nights rose by nearly 1, or

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Market Report / August 2010

Market Report / August 2010 Market Report / 21 Nights on the rise in Helsinki Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 6.6% in, compared with the year before. Growth occurred on the domestic market (+ 22.3%), while

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ?

TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ? KUNTALIITON SEMINAARI TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ? Mari Kiviniemi Apulaispääsihteeri 9. syyskuuta 215, Helsinki MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT OECD:n viimeisin talouskatsaus (6/215): Maailmantaloudessa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1 Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 1 2 Nuclear power generation in the world 440 operational power reactors with 378 GW capacity* (133 GW in EU) 13,5 % of global electricity generation

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA MAALISKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET 3 % MIINUKSELLA MAALISKUUSSA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.400) vähenivät maaliskuussa edellisvuodesta 2,7 %. Miinus

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Market Report / November 2006

Market Report / November 2006 XI / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Increase in both domestic and foreign visitors' nights Nights in rose by 14.2% compared with the year before. Domestic nights were up 4.9% and foreigners'

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito Konsultit 2HPO 1 Bruttokansantuotteen kehitys 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1926 = 100 0 Lähde: Tilastokeskus. 2 Maailmantalouden kasvun jakautuminen Lähde: OECD. 3

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Amma in lii yvät Business LOKAKUU 2015 Yöpymiset lokakuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (78.100) lisääntyivät lokakuussa edellisvuodesta 8,0 %. Kasvu tuli kokonaan ko maasta (54.300, + 12,9

Lisätiedot