Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry"

Transkriptio

1 JARVENPAAN KAUPUNKI ELÄKELÄISN EUVOSTO pöyrärcntn ELAKELAISNEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai klo f0-12 Paikka: Työ-jatoimintakeskus,Kulmakabinetti Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöjenedustajat Leena Peltosaari Toini Helenius Leonid Hramoff Martti Karulinna Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry MarjaleenaLauronen Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Helka Nissinen Ruskat ry Armo Puustinen Järvenpään Eläkkeensaajat ry Marja-Lisa Sundström Träskända Seniorer rf Niko Vanhatalo Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry Toimialojen edustaiat Päivi Mänkärlä sihteeri, lkääntyneiden - ja toimintarajoitteisten palvelualue I kääntyneiden ja toim i ntaraioitteisten lautaku nnan edustaja Pirjo Leimunen Asiantuntijavieraat Kristiina Laine Verkosto- ja kehiftämisasiantuntija Käsitellyt asiat: &- 4ä." Leena Peltosaari puheenjohtaja Päivi Mänkärlä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus dtu"tu Toini Helenius Posliosohe: Myllytie 1l o+aro tänvrnpää Puhelin s69 Söhköposti

2 KÄsrrELTÄvÄr ASIAT 44 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokoustodetaan lailliseksija päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 46 Esitys I ista n hyväksym i nen kokou kse n työjäriestykseksi Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin muilta osin, poistetaan pykälä 52 joka siirtyy 2015 kokoukseen. 47 Pöytäkirian tarkastaiien valinta Ehdotus: Valitaankaksipöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helka Nissinen ja Toini Helenius. 48 Edellisen kokouksen pöytäkirja Ehdotus: Merkitäänedellisen kokouksenpöytäkirjatiedoksi. Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 49 Verkosto- ja kehittämisasiantuntija Kristiina Laineen alustus ja sen aiheuttamat toimenpiteet Ehdotu s: Kristiina Laineen arustus aihekokonaisuudesta ryåå"jffihä.fil,; ffi ffi n::1l!a Edunvalvontakoulutuksesta. Tablettitalkkari toiminnasta. Keskustellaan ikäihmisten atk -koulutusmahdollisuuksista ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan päätöksen mukaan. Sovitaan yhteistyöstä esillä olleiden asioiden toimeenpanon edistämiseksi. lkaton päätös: "lkääntyneiden ja toimintaraioitteisten lautakunta 7' Ehdotus: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päättää hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti. Käsittely: Leena Peltosaari esitti, että osa perinnöstä käytetään vanhusväestön ltvalmiuksien kehittämiseen ja tukemiseen asiasta laaditun ja kokouksessa esitetyn kirjeen mukaisesti. Kirje liitteenä B. Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Leena Peltosaaren esittämän kirjelmän sisällön huomioitavaksi Kauko Laakson perinnön uudessa käyttösuunnitelmassa. Päätös: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti siten, että liitteenä B olevassa kirjeessä esitetyt asiat huom ioidaan käyttösuunnitelman tä$äntöönpanossa." LIITE 1. Leena Peltosaaren kirjelmä

3 Päätös: Kuultiin Kristiina Laineen esitys ja päätettiin sen pohjalta seuraavaa: LllTEl Päätös: Päätettiin lähettää lntoa elämään -esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Edunvalvontakoulutus järjestetään vanhustenviikolla. Päätös: Tablettitalkkaritoiminta: päätettiin, että eläkeläisneuvoston jäsenet saavat esitteen sähköisenä edelleen informointia varten. Päätettiin selvittää mahdollisuus siirtää tablettitalkkaritoiminta yksittäisen yhdistyksen toiminnan alta Eläkeläisneuvoston toiminnan alle. Päätös: Päätettiin jakaa esittelyssä ollut Enter ry:n lkäihmisten tietotekniikkayhdistyksen esite sähköisenä eläkeläisneuvostolle edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että Hyvinvointiteknologialainaamo sijoitetaan Myllytien toimintakeskukseen - toiminnan käynnistämiseksi toiminta keskukseen perustetaan kehittämisryhmä. Päätös: Todettiin, että suunnitteilla olevat ylikunnalliset lkäihmisten messut järjestetään syksyllä Päätös: Järvenpään internet -sivut ikäihmisten näkökulmasta. Eläkeläisneuvostolta pyydetään palautetta vuoden 2015 alussa sivujen toimivuudesta. Päätös: Todettiin, että THL toteuttaa alueellisen terveystutkimuksen ikäihmiselle. Päätös: Todettiin, että Järvenpään hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on saavutettu hyvin ja osittain yli tavoiteasetannan. Eläkeläisneuvosto saa asiasta raportin vuoden 2015 alussa. Päätös: Todettiin, että Vapaaehtoiskoulutus alkaa 2015 alussa, päätettiin toimittaa esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että omaishoidontukikeskus valmistuu Myllytien toimintakeskukseen 201 5, ja avajaiset järjestetään tammikuussa Päätös: Todettiin, että perinteinen joulupuukeräys on alkanut päättyy Päätös: Todettiin, että WHO: edustaja on kiinnostunut Suomen kuntien tavasta tehdä yhteisyötä vanhusneuvostojen ja kansalaisraatien kanssa. Alkavaan hankkeeseen on valittu mukaan Helsinki, Porvoo ja Järvenpää. Järvenpäästä asiaa koordinoi Johanna Sinkkonen. Päätös: Todettiin, että KELA -taksi toiminta alkaa Asiasta tiedotetaan kuntalaisille monikanavaisesti. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: I kääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen 50 Yhteenveto vanhustenviikon tapahtumista ja paikallisesta iuhlasta Ehdotus: Keskustellaan vanhustenviikon ohjelman toteutumisesta, paikallisesta juhlasta ja mahdollisesti saadusta palautteesta. Päätetään, että vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelu aloitetaan eläkeläisneuvoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Päätetään, että sihteerija puheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat ohjelmaa kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita. Päätös: Keskusteltiin vanhustenviikosta ja pääjuhlasta sekä ikääntyneiden osallistumisesta viikon tapahtumiin. Todettiin seuraavaa:. viikon tapahtumatarjonta oli monipuolinen ja kiinnostava - kiitos hyvän yhteistyöverkoston r osaan viikon tapahtumista osallistui kiitettävästi ikäihmisiä, osa taas kärsi yleisöpulasta - ohjelmatarjontaan ja sen aikataulutukseen tulee kiinnittää edelleen huomiota. opiskelijoiden mukanaolo oli hyvä ja lisättävissä oleva toimintamuoto. pääjuhlan järjestämisen kustannukset ovat korkeat johtuen Järvenpää -talon korkeista hinnoista. paikallisjuhlaan on tarpeen saada nykyistä enemmän musiikkiesityksiä ja lyhytkestoisempia puheita -)

4 Päätettiin seuraavaa: ' eläkeläisneuvosto aloittaa vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelun helmikuun kokouksessa ' sihteeri ja puheenjohtaja sekä eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat alustavaa ohjelmaa ja miettivät uusia yhteistyökumppaneita ennen kokousta, verkostototeuttajat kutsutaan koolle kokouksen jälkeen. 51 Vahvat vanhusneuvostot -koulutuksen viestit eläkeläisneuvostotle Ehdotus: järyestettyvahvatvanhusneuvostot-koulutus. todetaan osallistuneeteläkeläisneuvostonjäsenet ' keskustellaan seminaarin viesteistä ja vaikutuksista eläkeläisneuvoston toimintaan. Päätös: Todettiin koulutukseen osallistujat vpj. Martti Karulinna, Marjaleena Lauronen, Armo Puustinen ja pj. Leena Peltosaari Keskusteltiin koulutuksen sisällyksestä todettiin tarpeelliseksi. Päätettiin liittää pöytäkirjaan sem inaariaineiston sähköiset linkit Vanhusneuvostojen rooli, Eeva päivärinta - Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä, Tuomo Melin - Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen, Noora Wallin (psta Tuomo Melin) - Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi, Elina Willberg - Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen, Jari Latvalahti - Ryhmätöiden tulokset, Jari Latvalahti - Edellisten seminaarien antia, Jari Latvalahti 52 Kaupunginvaltuuston ja eri lautakuntien ikäihmisiä koskevat päätökset Ehdotus: Todetaan tehdyt päätökset ajalla IKATO Pirjo Leimunen, muut lautakunnat Leena Peltosaari Päätetää n tarvittavista jatkotoimen piteistä. Päätös: Poistetaan käsittelystäsiirtyy v.20lskokoukseen. 53 Kooste EETU vaikuftaa -toiminnasta ikäihmisten aseman parantamiseksi Ehdotus: Todetaan Eetu vaikuttaa - kooste Eetun vaikuttamisesta jälkeen Tehdään tarvittavat, päätökset. Päätös: Todettiin esityksen mukaan EETU:n toiminnan kooste jälkeen. LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi 54 Vaikuttaminen, tapahtumat ja osallistuminen Esifys: Todetaan eläkeläisneuvoston edustajien osallistumiset seuraavien tapahtumien järjestelyihin ja " j'till}:l'llff*e;,tår'xtffirr?:ffiåilffi,i::?:kyi'j:ili:yji*r',,osaa,u 4 toistaiseksi päätökseen Myllytien asiakasneuvoston perustaminen/ Peltosaari - puheenjohtaja on tuonut asian esiin eläkeläisneuvoston valtuuttamana lautakunnassa. Asiasta käydään keskustelua arjen osallisuutta tukevien palvelujen johtaja Jaana Viemerön kanssa : ilffiilfär'fli"y,:ir3il[",5:i' I4t Pertosaarija Puustinen 'oo."t'llo n saattohoidon titaa Järvenpäässä

5 To1"t,ä"ryV"nh,,työ_ "ht,seuraavaartikkeli(julkaistaan2o15): Järvenpäässä uusi ote terveys- ja hyvinvointipalvelujen rakentamishankkeissa kirjoittajat: Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, Kirsti Ruislehto, hankepäällikkö ja Leena Peltosaari, eläkeläisneuvoston puheenjohtaja. Todetaan puheenjohtajan haastattelu Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa -lehteen (julkaistaan 2015). '"'i''1itidil]ffii,,,ill"f.*.åfd;ffi '*;;^,""," jaheska.j.hanss.n Päätös: Todettiin eläkeläisneuvoston edustajien osallistumisetesityksen mukaan. rod.ettiiner:ffif ä"jffi:,"ållilixtj?il,';å11", ',1oj:ljäll:,rnn, kotisairaaran saattohoitojärjestelmä on saanut kiitosta. Todettiin, että terveyskeskuksen vuodeosaston saattohoito ei eläkeläisneuvoston jäsenten saamien tietojen mukaan ole toivotunlaista.,nnluiliosllä";å'lx,ä:x:1'j3.",:'j,x!," ffi:*yii'j[:ihi;:läii:t.'i:iå'jåil'i:,tiu,evassa Myllynkulman sosiaali- ja terveyskeskuksessa. LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun 55 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 Ehdotus: Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2015 puheenjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Päätetään lähettää toiminta- ja taloussuunnitelma ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan hyväksyttäväksi. Päätös: Päätettiin hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 LIITE 4. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuoden 2015 kokousajankohdat Ehdotus: Päätetään, että eläkeläisneuvosto pitää neljä kokousta vuonna Päätetään alustavasti kokouspäivistä, puheenjohtajan ehdotus kokous I to klo I - 12 kokous ll to klo I - 12 kokous lll to klo I kokous lv lo klo I - 12 Päätös: Päätettiin pitää neljä kokousta vuonna 2015 Päätettiin Eläkeläisneuvoston kokouspäivät ehdotuksen mukaisesti. 57 Muut mahdolliset asiat Ehdotus: Todetaan muut mahdolliset asiat Päätös: Todettiin, että eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: elakelaisneuvosto.jarven paa(at)g mail.com Päätettiin antaa sähköpostin käyttäjäoikeudet seuraaville henkilöille: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Todettiin Eläkeläisneuvoston epätietoisuutta Terveyskioskin toiminnasta ja päätettiin selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen mennessä. Valtuutettiin puheenjohtaja laatimaan kiitoskirje vanhojen omakotitalotonttien käytöstä samalla huomioiden mahdolliset uhat. 58 Kokouksen päättäminen 5

6 Ehdotus: Puheenjohtajapäättääkokouksen Päätös: Puheenjohtajapäättikokouksenklo Eläkeläisneuvosto siirtyi kokouksen jälkeen yhteiselle lounaalle.

7 LllTEl. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: lkääntyneiden tietoteknisten valm iuksien tukeminen Palvelualuejohtaja Tiina Salminen I kää ntyneiden ja toiminta rajoitteisten la uta ku nta Asia: lkääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen Esitä n Jä rvenpää n elä kelä isneuvoston puolesta seu raavaa : I Myllytien toimintakeskuksessa aletaan toteuttaa esim. kerran kuukaudessa ikääntyneiden tietotekniikan käytön pienryhmäohjausta. ohjaukset toteutetaan esim. kerran kuukaudessa (tai useammin määrärahojen mahdollistaessa sen) tiettynä päivä- ja kellonaikana; esim. joka kuukauden viimeinen torstai klo r tavoitteena on saada yhä useammalle ikääntyneelle riittävät perustaidot tietokoneen käytössä ja taidot esim. pankkiasioinnin, mahdollisesti e -terveydenhuollon, tietojen etsinnän jne. käytössä. mahdollisuuksien mukaan pienryhmäohjaus voisi käsittää myös sähköisen yhteydenpidon (Skype/ facebook) opiskelun, jolloin yhteydet esim. omaisiin paranevat. Tällainen pienryhmäohjaus vähentää omalta osaltaan syrjäytymisriskiä, parantaa osallisuutta ja ikäihmisen itsenäisyyttä. Osallistuin tänään vanhustenviikon SeniorSurf -iltapäivään, jossa olikäsin kosketeltavissa into oppia uutta ja huoli osaamattomuudesta. Mukana olleet ikäihmiset olivat hankkineet tietokoneita tai heillä oli niitä entuudestaan, mutta tietokoneen käyttötaidot olivat vielä "hakusessa". Esitän myös, että pienryhmäohjauksen kustannuksiin voidaan käyttää sopivia testamenttivaroja ja va paaehtoistoim ijoita. Jä rve n pää ss ä 7.1.O.20!4 Leena Peltosaari eläkeläisneuvoston puheenjohtaja

8 LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi EETUN lausunnot Artikkeli: Eläke on elämänkaaren lopputuote EETU ry vieraili TELAssa Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes näkee ihmisen elämänkaaren myös eläkkeen tuottamisena. Jutkaistu kto 08:52 Koostetta: - asiat, jotka "kuplivat pinnan alla": perhe-eläkkeet, eläkekatto, Kevan mahdollinen pilkkominen erillisiin yhtiöihin, sote-uudistus, EM U-puskurit sekä 1 70 miljardin eläkevarojen sijoitustavat - Työeläkevarojen sijoituskohteet ovat olleet korot, 39, osakesijoitukset, 38, kiinteistöt, 11 ja muut sijoituskohteet, 12 prosenttia - keväällä 20l S julkaistaan vanhusneuvosto-opas Artikkeli: EETUa luotsaa ensivuonna Ole Norrback Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n purjeisiin tarttuu ensi vuoden alusta Ole Norrback Svenska pensionärförbundetista. EETU ry:n syyskokouksessa hän sai puheenjohtajan nuijan tämän vuoden puheenjohtajalta Tapani Mörttiseltä. Julkaistu 24.1't.2014 klo 08;30 Kannanofto: Vanhuspalvelulain muuttaminen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on vakavasti huolissaan eduskunnan käsittelyyn tuodun niin sanotun vanhuspalvelulain muutoksen aiheuttamista heikennyksistä vanhusten ympärivuorokautisiin palveluihin. Julkaistu klo 08:36 Lausu nto : Esitys sosiaal i- ja terveyden huol lon järiestäm islai ks i Koostelta: Lausunnossaan EETU ry painottaa seuraavaa: Julkaistu klo 09:05 Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus sekä palveluiden laadukkuus tulee turvata. Ennaltaehkäisevään, hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan tulee kiinnittää voimavaroja. Sosiaalihuollon tulee olla tasavertainen terveydenhuollon kanssa ja niiden yhdentyminen ja tyonjako rakentaa kokonaan uudelta pohjalta. Resursoinnin on oltava tasapuolista: esimerkiksi sosiaalihuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen on suunnattava rahoitusta samoin periaattein kuin terveydenhuollon tutkimukseen. SOTE -alueille ja tuotantoalueille tulee luoda vuorovaikutteiset, vaikuttamiseen mahdollistavat rakenteet, joilla varmistetaan palveluiden käyttäjien kuulluksi tuleminen. Järjestöt edustavat palvelujen käyftäjiä, siksi niiden asema tulee turvata SOTE -alueiden hallintoelimissä. Järjestöillä on asiantuntemusta, jota ei pidä jättää hyödyntämättä Lausunto: Ha!lituksen esitys ns. vanhuspalvelulain muuttamisesta Vanhustenhoidon palvelurakenteen muutoksia tukevat vanhuspalvelulain muutokset perusteluineen ovat hyväksyttäviä. Esitämme seuraavaa... (lue lausunto kokonaisuudessan liitetiedostosta). Jutkaistu kto 06:00 Lausunto: Eläkeläiset mukaan päättämään työeläkeyhtiöissä Työeläkeyhtiöiden hallituksissa tulisi olla keskeisten eläkeläisiä edustavien järjestöjen ehdottama edustus, toteaa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lausunnossaan työeläkeyhtiölain muuttamisesta. Järjestöä edusti eduskunnan talousvaliokunnan kuulemistilaisuudessa lokakuun alussa sen hallituksen jäsen Hannes Manninen. Jutkaistu kto 11:37 Koostetta: EETU ry:n mukaan esitys eläkeläisten vaikutusmahdollisuudesta hallituksissa on oikeudenmukainen ja kohtuullinen, sillä eläkkeellä olevat ovat aikanaan kartuttaneet eläkerahastojen varoja ja kyse on siis heidän omien rahojensa käytöstä.järjestön mukaan eläkeläisten edustajia tulisi olla vähintään neljäsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen loppuseminaarij ärjestetään toukokuussa 2015 Helsingin Messukeskuksessa.

9 " (3) LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun Eläkeneuvosto Leena Peltosaari Hyvä Leena! Kiitän mielenkiinnosta koskien saattohoidon järjestämistä meillä Järvenpäässä. Olen saanut selvityksen Järvenpään kotisairaalan perustajalta, ylilääkäri Helena Nikkanenllvesmäeltä, tarkempi selvitys on ohessa. Järvenpää lähettää Terhokotiin saattohoitoon keskimäärin kolme potilasta vuodessa sovitun hoidon porrastuksen ja hoitoketjun perusteella. Tarvittaessa potilas lähetetään joko omalle vuodeosastolle, jossa on myös kivun ja palliaation osaamista. Tulevasta sote-ratkaisusta ei ole vielä tietoa, mutta oletusarvona on, että hoidon porrastus pidetään sellaisena, että lähipalveluina pyritään tuottamaan sitä,mikä on oleellista pitää lähellä. Kaikkea lääketieteellistä hoitoa kehitetään uusien tutkimustulosten valossa, uusi sosiaali- ja terveyskeskus ja tuleva hyvinvointikampus tarjoaa hyvän palvelumahdollisuuden. Järvenpäähän näillä käyntimäärillä riittänee nykyinen yksikkö ja tarvittaessa lähetämme hoidon porrastuksen mukaisesti potilaita Terhokotiin. Hoito perustuu hyvään kommunikaatioon ja potilaan tahdon kunnioittamiseen ja hyvään oirehoitoon ja kivunlievitykseen. Omaisten kuuleminen ja kohtaaminen on tärkeä osa hoitoa. ystävällisin terveisin Eeva Ketola johtajalääkäri

10 (3) Saattohoidon järjestäminen Järvenpäässä Järvenpään saattohoitojärjestelmä perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuositukseen vuodelta Selvityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitopiireittäin luodaan alueelliset palliatiiviseen tai saattohoitoon siirtyvän potilaan hoitopolut ja edellytetään saattaen vaihtamista. Perusterveydenhuollon tulee perustaa erikoistuneita palliatiivisen ja saattohoidon yksiköitä päivä- ja kotisairaaloineen sekä tukiosastoineen mahdollistamaan kotisaattohoito. Saattohoito esitetään rakennettavan kolmiportaisen mallin mukaan, joka sisältää perustason hoitoyksiköt, alueelliset saattohoitoyksiköt sekä yliopisto/ ja keskussairaalayksiköt ja saattohoitokodit. Hoitopaikka valitaan kulloinkin arvioitavan hoidon tarpeen mukaan. Saattohoito tulee järjestää potilaan toivomassa paikassa ja etenkin kotisaattohoitoon tulee suunnata voimavaroja. Hyvinkään sairaanhoitoalueen palliatiivisen ja saattohoidon hoitoketju suunniteltiin alueellisena yhteistyönä kaikkien terveyskeskusten edustajien, Hyvinkään sairaalan erikoisalojen edustajien ja HYKS syöpätautien klinikan kanssa. Hoitoketju julkaistiin Työryhmässä Järvenpään kotisairaalamallia pidettiin hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito. Järvenpään kotisairaala on perustettu vuonna 2003 ja se on alusta lähtien hoitanut kotisaattohoitopotilaita. Kolmiportaisen saattohoitomallin mukaisesti kotisairaala toimii alueellisena saattohoitoyksikkönä, joka tarjoaa apua 24/7-periaattella mahdollistaen osaavan ja turvallisen saattohoidon ja hoitoturvan vuorokauden ajasta riippumatta. Yksi puhelinnumero vastaa aina ja kotikäyntiin on tarvittaessa mahdollisuus myös yöllä. Kotisairaalassa työskentelee 11 hoitajaa, osastosihteeri, lääkärija hoitotyön esimies. Tarvittaessa kotikäyntejä tekevät fysioterapeuttija toimintaterapeutti, hengellisen hoidon tukea voidaan pyytää seurakunnalta ja psyykkisen ja päihdehoidon apua mielenterveys- ja päihdeyksiköstä. Kotisairaalan henkilökunnalla on perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta ja kotisairaalan lääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Kotisairaalalla on oikeus toimia palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutusyksikkönä. Järvenpäässä on kolme palliatiivisen lääketieteen erityispätevöitymisopinnot suorittanutta lääkäriä: kotisairaalassa, kotihoidossa ja terveyskeskuksen akuuttiosastolla. Myös akuuttiosaston henkilökunta on saanut perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta. Jatkokoulutuksesta ja työnohjauksesta huolehditaan. STM saattohoitosuosituksen mukaisesti kaikkiterveydenhuollon yksiköt vastaavat perustason saattohoidosta. Perustason yksiköissä voidaan hoitaa potilaita, joiden sairaus etenee hitaasti eikä odotettavissa ole vaikeita oireita. Perustason yksiköitä Järvenpäässä ovat kotihoito, terveyskeskuksen vuodeosastot, ympärivuorokautisen hoidon yksiköt ja yksityiset hoitokodit. Kotisairaala ja saattohoitopaikat tukiosastolla muodostavat Järvenpään alueellisen saattohoitoyksikön. Kotisairaalassa on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaita keskimäärin vuodessa. Saattohoitopotilaita hoidetaan heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti joko kotonaan tai kotisairaalan tukiosastolla, joka Järvenpäässä on terveyskeskuksen akuuttiosasto. 10 '20 potilasta vuosittain on toiveensa mukaisesti kotisaattohoidossa kuolemaansa saakka. Kotisaattohoidon edellytyksenä on vähintään yhden läheisen sitoutumisen saattohoitopotilaan ympärivuorokautiseen auttamiseen. Kotisaattohoitopotilaan hoitoturva on järjestetty niin, että potilaan niin toivoessa tai tilanteen vaatiessa kotoa pääsee suoraan tukiosaston saattohoitoon vuorokauden ajasta riippumatta ilman päivystyskäyntiä. Läheisellä on mahdollisuus halutessaan yöpyä saattohoitopotilaan luona sairaalassa. Kaupungin omassa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä taiyksityisessä palvelukodissa asuva potilas voi yleensä olla omassa hoitopaikassaan kuolemaan asti ilman sairaalasiirtoja, tarvittaessa kotisairaalan tuella. Hoitopaikkaan voidaan järjestää kokonaisvaltainen oirehoidon tuki ja konsultaatioapu tarpeen mukaisesti joko puhelinkonsultaatioina jaltai hoitajan ja lääkärin käyntei-

11 (3) nä. Saattohoitolääkitys ja tarvittavat laitteet ja välineet viedään hoitopaikkaan kotisairaalasta. Kaikille saattohoitopotilaille pyritään turvaamaan hyvä ja kokonaisvaltainen oirehoito ja tuki sekä rauhallinen ja arvokas kuolema. Läheisten tarpeen otetaan huomioon ja heitä tuetaan. Lisäksi läheiseen ollaan yhteydessä noin kuukauden kuluttua kuolemasta yksilöllisen tuen tarpeen arvioimiseksi. Vaativissa saattohoitotilanteissa ja potilaan niin toivoessa saattohoito on järjestetty Terhokodissa. Näin on tapahtunut keskimäärin muutaman kerran vuodessa. Myös Hyvinkään sairaalassa hoidetaan saattohoitopotilaita silloin, kun potilaan yleisvointi ei enää salli siirtymistä kotipaikkakunnalle. Järvenpään kotisairaalamallia on pidetty hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito alueellisten ja valtakunnallistenkin arvioiden mukaan. Tulevaisuudessa kotisaattohoitoon tullaan suuntamaan yhä enemmän voimavaroja. JUST ja hyvinvointikampus mahdollistavat uudet entistä toimivammat ja viihtyisämmät saattohoidon olosuhteet sekä sairaalaosastolla että palvelu- ja hoivaasumisessa. Järvenpään kotisairaalamalli sopii toimivaksi esimerkiksi hyvän saattohoidon järjestämisestä myös uudessa Sote - mallissa. Järvenpäässä Helena Nikkanen - llvesmäki Aku uttiosastojen ja kotisa i raa la n yl i lää kä ri Palliatiivisen lääkeketieteen erityispätevyys

12 JÄRvENpÄÄr släxr låsx euvosron TOIiIINTA. JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

13 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma SISALTO Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA.A'ATUS 3 TAVOITE 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 5 rormrntasäännössä määrurewr reurävär 6 ToTMTNNAN päälrnrlr vuonna 2oi KOKOUK ET TOTMTNTAVUONNA TALOUS

14 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma ESIPUHE Järvenpään eläkeläisneuvoston vuoden 2015 toiminnan painoalueita ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointija seuranta, ikäihmisten asumismahdollisuudet ja ikääntyneiden osallisuus, osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet. Eläkeläisneuvosto panostaa toiminnassaan myös ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun kehittämiseen sote - uudistuksen ja uuden sosiaalija terveyskeskuksen, Myllynkulman, rakennushankkeen edetessä. Myllytien toimintakeskuksen kehittämistyö osana suurta Myllyn alueen rakentumista ja toiminnan kehittämistä on merkittävä osassa eläkeläisneuvoston ennakoinnissa, vaikuttam isessa ja seurannassa. Eläkeläisneuvosto jatkaa ja laajentaa kumppanuusyhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden kanssa vanhuspalvelulain luomien edellytysten ja velvoitteiden pohjalta. Kehittämisryhmissä mukanaolo, aloitteet, selvityspyynnöt ja kyselyt, mutta myös seuranta luovat neuvostolle hyviä näköalapaikkoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Keskeinen yhteistyöverkosto on eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistykset. Niiden kanssa mahdollisuudet vaikuttaa ovat erinomaiset. Järvenpään eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikäihmisten messujen järjestämisestä yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa. Messut järjestetään, mikälitoteuttajaverkosto saadaan riittävän laajaksi. 2 TOIMINTA.AJATUS Eläkeläisneuvosto on Järvenpään kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. 3 TAVOITE Eläkeläisneuvosto edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista, hyvinvointia ja palveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO lkääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunta on pitämässään kokouksessa asettanut Eläkeläisneuvoston neljäksivuodeksi ( ) alaisekseen yhteistyöelimeksi. Lautakunta on nimennyt Eläkeläisneuvostoon eläkeläisjärjestöjen ehdottamista henkilöistä yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaiset et. Lisäksi lautakunta on valinnut Eläkeläisneuvostoon keskuudestaan jäsenen ja en sekä nimennyt sihteerin. Eläketäisneuvoston jäsenet, et, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Eläkeläisiäriestöt Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry varsinainen jäsen Vanhatalo Niko

15 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Järvenpään Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Eläkkeensaajat ry varsinainen jäsen Järvenpään kansalliset seniorit ry varsinainen jäsen Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Ruskat ry varsinainen jäsen Keski-U udenmaan senioriopettajat ry varsinainen jäsen ltkonen llma-lea Hramoff Leonid Sundell Sakari Puustinen Armo Salo Paula Peltosaari Leena Virkki Jukka Karulinna Martti Silvola Anneli Nissinen Helka Kilpijärvi Leila Lauronen Marjaleena Pilos Tuija Keski-Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaaiat ry varsinainen jäsen Helenius Toini Jaukkari Kaija Träskända Seniorer rf varsinainen jäsen I kääntvneiden ia toimi ntaraioitteisten lautaku nta Sundström Marja-Lisa Reinikainen Eila varsrnarnen Jasen Puheenjohtaia Varapuheenjohtaja Sihteeri Leimunen Pirjo Willberg Jere Peltosaari Leena Karulinna Martti Mänkärlä Päivi, palveluohjaaja 5 TOTMI NTASÄÄI,I T.IÖSSÄ NAÄÄNITETYT TEHTÄVÄT Toimintasääntöön perustuen Eläkeläisneuvosto. Edistää viranhaltijoiden, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon'

16 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden järjestämisessä, saavuttavuudessa ja kehittämisessä. Vaikuttaa viihtyisän, esteettömän ja turvallisen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Edistää ikäihmisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa. Järjestää vuosittain valtakunnallisella vanhustenviikolla ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia. Hoitaa muut Eläkeläisneuvoston toimintaan kuuluvat ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnan esittämät tehtävät. Kutsuu kerran vuodessa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle. H uolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Valmistelee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen. TOTMINNAN PÄÄLINJAT VUONN A2015 Vaikuttaminen Eläkeläisneuvosto keskittyy vaikuttamaan valitsemillaan painoalueilla. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset kunnan sisällä, kuntayhteistyössä taivaltakunnan tason kokonaisratkaisuissa velvoittaa mahdollisesti ottamaan uusia asiakokonaisuuksia tarkastelun kohteeksi. Eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: Tasapainottamisohielma: Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tasapainottamisohjelman. Ohjelman huomioon ottava talousarvio hyväksytään joulukuun kokouksessa.tasapainottamisohjelma merkitsee selkeitä muutoksia ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämisessä. Eläkeläisneuvosto perehtyy vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa tehtyihin muutoksiin ja tekee tämän pohjalta tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointi- ja seurantasuunnitelman. Asumismahdollisuudet: Järvenpäässä ikäihmisten asumismahdollisuudet paranevat huomattavasti, kun mm. Hyvinvointikampus rakentuu kuluvan vuosikymmenen aikana ja Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa - kodit toteutuvat Pajalan alueella. Lisäksi kaupunki suunnittelee asemakaavan muutosta, jossa vanhoille omakotialueille suunnataan täydennysasumista. Vastaavasti myös ympärivuorokautisten asumis- ja hoivapalvelujen saatavuus lisääntyy, kun yksityiset hoivapalveluyksiköt ja kaupungin omana tuotantona toteutettava Vahteristo - koti sekä kumppanuussopimuksella toteutettava Hyvinvointikampuksen hoivapalveluyksikkö valmistuvat.

17 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Eläkeläisneuvosto on mukana asumisen suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa osallistumalla seminaareihin, työryhmätyoskentelyyn ja antamalla lausuntoja sekä tekemällä tarpeen mukaan aloitteita, kyselyjä tai kannanottoja. Osallisuus. osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet: Yuoden 2014 alussa voimaan tulleen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman yksi keskeinen osa-alue on ikäihmisten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Eläkeläisneuvosto pitää ikäihmisten osallisuuden, osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisen seurannan painoalueenaan myös vuonna Työ käynnistyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen analysoinnilla palvelualueen raportointiin perustuen. Analysoinnin jälkeen neuvosto päättää tarvittavista toimenpiteistä yhdessä palvelualueen kanssa. lkääntvneiden sosiaali- ia tervevspalveluien saatavuus ia laadun kehittäminen: Mahdollisesti toteutuva Sote - uudistus, vuoden 2017 alussa käyttöön otettava uusi sosiaali- ja terveyskeskus, Myllynkulma, ja kaupungin tasapainottamisohjelma vaikuttavat kaikkien järvenpääläisten, mutta erityisesti ikääntyneiden kuntalaisten palveluihin. Eläkeläisneuvosto hankkii informaatiota asiantuntija-alustusten kautta, seuraa muutoksia, on mukana toteutuksissa ja käyttää toimintasäännön mukaiset mahdollisuudet tämän osaalueen palvelujen kehittämisessä. Mvllvtien toimintakeskuksesta ikäihmisten kohtaamis- ia informaatiopaikka: Järvenpään kaupungin omistukseen vuonna 2014 siirtynyt Myllytien toimintakeskuksen on mahdollista tarjota ikäihmisille mm. ruokailu-, kokous-, harrastus- ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Toiminnan kehittämisessä vuoden 2015 alusta johtajan apuna toimii asiakasneuvosto, joka perustetaan palvelusäätiön ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Eläkeläisneuvosto huolehtii omalta osaltaan siitä, että Myllytien toimintakeskuksesta kehittyy vireä kohtaamis- ja informaatiopaikka. Tapahtumat ja vierailut Vanhustenviikko: Eläkeläisneuvosto järjestää vanhustenviikolla tapahtumia yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada mukaan nykyistä laajemmassa mitassa myös kouluja ja paikallisia yrittäjiä. Eläkeläisneuvoston vastuulla on myös vanhustenviikon paikallisjuhlan järjestäminen. Vanhustenviikon paikallinen pääjuhla ja tapahtumat. lkäihmisten messuf; Eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnalle ikäihmisten messujen järjestämisestä. Aloite on käsitelty lautakunnan kokouksessa. Tavoitteena on järjestää ikäihmisten messut yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa, mikäli neuvostoilla on kiinnostusta yhteistyöhön. Sibeliuksen juhlavuoden tapahtumaf; Eläkeläisneuvosto sitoutuu informoimaan paikallisyhdistyksiä juhlavuoden tapahtumista ja innostamaan osallistumaan niihin. Tavoitteena on osallistua elokuussa järjestettävään kaupunkilaisten yhteistapahtumaan Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä. Osallistuminen tapahtumiin, tilaisuuksiin ja työryhmätyöskentelyyn; Eläkeläisneuvoston edustaja osallistuu kutsuperustaisiin ja muihin eläkeläisten asioita edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Eläkeläisneuvostolla on edustus turvallisuusjohtoryhmässä ja liikenneturvallisuustyöryhmässä.

18 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Koulutus ja kokousalustukset Eläkeläisneuvosto ei varaa koulutusmäärärahoja vuodelle Jäsenet osallistuvat toimintaa edistäviin maksuttomiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin niin kaupungin sisällä kuin laajemmallakin toiminta-alueella. Vuoden 2015 jokaisessa kokouksessa on asiantuntija-alustus koskien eläkeläisneuvoston vastuualuetta. Kokousalustukset ovat merkittävä tiedonlähde jäsenistölle. Sidosryhmätoiminta Sisäiset sidosryhmät Neuvostossa edustettuina olevat eläkeläisiäriestöien paikallisvhdistvkset. yhteisenä tavoitteena ikäihmisten oikeuksien edistäminen Järvenpäässä. paikallisyhdistysten informointi ja säännöllinen vuoropuhelu yhdistysten kanssa. eläkeläisneuvoston yhteisen sähköpostin käyttöönotto paikallisyhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. eläkeläisneuvoston ja paikallisyhdistysten tunnettuuden lisääminen. M u ut si säi set si d o srvh m ät ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta ja viranhaltijat. sosiaali- ja terveyslautakunta ja viranhaltijat sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja viranhaltijat. kaupunkikehityslautakunta ja viranhaltijat ' Hyvinvointikampuksen ja Myllynkulman vastuuhenkilöt ' kaupunginhallitus ja -valtuusto. Järvenpään opisto ja kirjasto Ulkoiset sidosrvhmät Järvenpäänseurakunta. Paikallislehdet. Kolmannen sektorin vanhuspalvelualueentoimijatjärvenpäässä. Vanhustyön keskusliitto, Asuntorakentajat. Alueelliset koulutus- ja kehittämisorganisaatiot: Keuda, DIAK, Laurea '. Kymppikuntieneläkeläis-javanhusneuvostot muut erikseen määritettävät tahot 7 KOKOUKSET TOIMINTAVUONN Eläkeläisneuvosto kokoontuu kolmantena toimintavuotenaan neliä kertaa. Kokous I torstai Kokous ll torstai Kokous lll torstai Kokous lv torstai Kokoukset toteutetaan kolmetuntisina. Kokouksissa kuullaan painoalueisiin liittyviä alustuksia. Lisäksi Eläkeläisneuvosto järjestää yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuden järvenpääläisten eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa kevätkaudella

19 Eläke!äisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma TALOUS 2015 Eläkeläisneuvoston toiminnasta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sisällytetään ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen talousarvioon. Palvelualueella on varattu e!äkeläisneuvoston toimintamenoihin ilman erillistä eläkeläisneuvoston talousarviota 8000 :n suuruinen määrä. Lisämäärärahan tarpeesta sovitaan erikseen, mikäli ikäihmisten messut toteutetaan yhteistyössä lähikuntien vastaavien neuvostojen kanssa. Määrärahan käyftösuunnitelma 1. Kokouspalkkiot / neljä kokousta 2. Vanhusten viikko ja paikallisjuhla 3. Matkakorvaukset 4. Tarjoilut ja muu vieraanvaraisuus 5. Materiaalihankinnat, postipalvelut 6. Monistus- ja kopiointipalvelut

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012... 1 ELÄKELÄISNEUVOSTON TEHTÄVÄT... 3 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Kokoonpano ja toimintakausi...

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Kansallinen senioriliitto ry 6.2014 TORSTAI 4.12.2014 JOULU, TERVEYS Bosborin salmi erottaa Euroopan ja Aasian s. 20 Riitta Uosukainen: Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Seniorit vaelsivat

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot