Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry"

Transkriptio

1 JARVENPAAN KAUPUNKI ELÄKELÄISN EUVOSTO pöyrärcntn ELAKELAISNEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai klo f0-12 Paikka: Työ-jatoimintakeskus,Kulmakabinetti Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöjenedustajat Leena Peltosaari Toini Helenius Leonid Hramoff Martti Karulinna Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry MarjaleenaLauronen Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Helka Nissinen Ruskat ry Armo Puustinen Järvenpään Eläkkeensaajat ry Marja-Lisa Sundström Träskända Seniorer rf Niko Vanhatalo Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry Toimialojen edustaiat Päivi Mänkärlä sihteeri, lkääntyneiden - ja toimintarajoitteisten palvelualue I kääntyneiden ja toim i ntaraioitteisten lautaku nnan edustaja Pirjo Leimunen Asiantuntijavieraat Kristiina Laine Verkosto- ja kehiftämisasiantuntija Käsitellyt asiat: &- 4ä." Leena Peltosaari puheenjohtaja Päivi Mänkärlä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus dtu"tu Toini Helenius Posliosohe: Myllytie 1l o+aro tänvrnpää Puhelin s69 Söhköposti

2 KÄsrrELTÄvÄr ASIAT 44 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokoustodetaan lailliseksija päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 46 Esitys I ista n hyväksym i nen kokou kse n työjäriestykseksi Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin muilta osin, poistetaan pykälä 52 joka siirtyy 2015 kokoukseen. 47 Pöytäkirian tarkastaiien valinta Ehdotus: Valitaankaksipöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helka Nissinen ja Toini Helenius. 48 Edellisen kokouksen pöytäkirja Ehdotus: Merkitäänedellisen kokouksenpöytäkirjatiedoksi. Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 49 Verkosto- ja kehittämisasiantuntija Kristiina Laineen alustus ja sen aiheuttamat toimenpiteet Ehdotu s: Kristiina Laineen arustus aihekokonaisuudesta ryåå"jffihä.fil,; ffi ffi n::1l!a Edunvalvontakoulutuksesta. Tablettitalkkari toiminnasta. Keskustellaan ikäihmisten atk -koulutusmahdollisuuksista ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan päätöksen mukaan. Sovitaan yhteistyöstä esillä olleiden asioiden toimeenpanon edistämiseksi. lkaton päätös: "lkääntyneiden ja toimintaraioitteisten lautakunta 7' Ehdotus: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päättää hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti. Käsittely: Leena Peltosaari esitti, että osa perinnöstä käytetään vanhusväestön ltvalmiuksien kehittämiseen ja tukemiseen asiasta laaditun ja kokouksessa esitetyn kirjeen mukaisesti. Kirje liitteenä B. Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Leena Peltosaaren esittämän kirjelmän sisällön huomioitavaksi Kauko Laakson perinnön uudessa käyttösuunnitelmassa. Päätös: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti siten, että liitteenä B olevassa kirjeessä esitetyt asiat huom ioidaan käyttösuunnitelman tä$äntöönpanossa." LIITE 1. Leena Peltosaaren kirjelmä

3 Päätös: Kuultiin Kristiina Laineen esitys ja päätettiin sen pohjalta seuraavaa: LllTEl Päätös: Päätettiin lähettää lntoa elämään -esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Edunvalvontakoulutus järjestetään vanhustenviikolla. Päätös: Tablettitalkkaritoiminta: päätettiin, että eläkeläisneuvoston jäsenet saavat esitteen sähköisenä edelleen informointia varten. Päätettiin selvittää mahdollisuus siirtää tablettitalkkaritoiminta yksittäisen yhdistyksen toiminnan alta Eläkeläisneuvoston toiminnan alle. Päätös: Päätettiin jakaa esittelyssä ollut Enter ry:n lkäihmisten tietotekniikkayhdistyksen esite sähköisenä eläkeläisneuvostolle edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että Hyvinvointiteknologialainaamo sijoitetaan Myllytien toimintakeskukseen - toiminnan käynnistämiseksi toiminta keskukseen perustetaan kehittämisryhmä. Päätös: Todettiin, että suunnitteilla olevat ylikunnalliset lkäihmisten messut järjestetään syksyllä Päätös: Järvenpään internet -sivut ikäihmisten näkökulmasta. Eläkeläisneuvostolta pyydetään palautetta vuoden 2015 alussa sivujen toimivuudesta. Päätös: Todettiin, että THL toteuttaa alueellisen terveystutkimuksen ikäihmiselle. Päätös: Todettiin, että Järvenpään hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on saavutettu hyvin ja osittain yli tavoiteasetannan. Eläkeläisneuvosto saa asiasta raportin vuoden 2015 alussa. Päätös: Todettiin, että Vapaaehtoiskoulutus alkaa 2015 alussa, päätettiin toimittaa esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että omaishoidontukikeskus valmistuu Myllytien toimintakeskukseen 201 5, ja avajaiset järjestetään tammikuussa Päätös: Todettiin, että perinteinen joulupuukeräys on alkanut päättyy Päätös: Todettiin, että WHO: edustaja on kiinnostunut Suomen kuntien tavasta tehdä yhteisyötä vanhusneuvostojen ja kansalaisraatien kanssa. Alkavaan hankkeeseen on valittu mukaan Helsinki, Porvoo ja Järvenpää. Järvenpäästä asiaa koordinoi Johanna Sinkkonen. Päätös: Todettiin, että KELA -taksi toiminta alkaa Asiasta tiedotetaan kuntalaisille monikanavaisesti. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: I kääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen 50 Yhteenveto vanhustenviikon tapahtumista ja paikallisesta iuhlasta Ehdotus: Keskustellaan vanhustenviikon ohjelman toteutumisesta, paikallisesta juhlasta ja mahdollisesti saadusta palautteesta. Päätetään, että vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelu aloitetaan eläkeläisneuvoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Päätetään, että sihteerija puheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat ohjelmaa kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita. Päätös: Keskusteltiin vanhustenviikosta ja pääjuhlasta sekä ikääntyneiden osallistumisesta viikon tapahtumiin. Todettiin seuraavaa:. viikon tapahtumatarjonta oli monipuolinen ja kiinnostava - kiitos hyvän yhteistyöverkoston r osaan viikon tapahtumista osallistui kiitettävästi ikäihmisiä, osa taas kärsi yleisöpulasta - ohjelmatarjontaan ja sen aikataulutukseen tulee kiinnittää edelleen huomiota. opiskelijoiden mukanaolo oli hyvä ja lisättävissä oleva toimintamuoto. pääjuhlan järjestämisen kustannukset ovat korkeat johtuen Järvenpää -talon korkeista hinnoista. paikallisjuhlaan on tarpeen saada nykyistä enemmän musiikkiesityksiä ja lyhytkestoisempia puheita -)

4 Päätettiin seuraavaa: ' eläkeläisneuvosto aloittaa vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelun helmikuun kokouksessa ' sihteeri ja puheenjohtaja sekä eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat alustavaa ohjelmaa ja miettivät uusia yhteistyökumppaneita ennen kokousta, verkostototeuttajat kutsutaan koolle kokouksen jälkeen. 51 Vahvat vanhusneuvostot -koulutuksen viestit eläkeläisneuvostotle Ehdotus: järyestettyvahvatvanhusneuvostot-koulutus. todetaan osallistuneeteläkeläisneuvostonjäsenet ' keskustellaan seminaarin viesteistä ja vaikutuksista eläkeläisneuvoston toimintaan. Päätös: Todettiin koulutukseen osallistujat vpj. Martti Karulinna, Marjaleena Lauronen, Armo Puustinen ja pj. Leena Peltosaari Keskusteltiin koulutuksen sisällyksestä todettiin tarpeelliseksi. Päätettiin liittää pöytäkirjaan sem inaariaineiston sähköiset linkit Vanhusneuvostojen rooli, Eeva päivärinta - Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä, Tuomo Melin - Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen, Noora Wallin (psta Tuomo Melin) - Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi, Elina Willberg - Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen, Jari Latvalahti - Ryhmätöiden tulokset, Jari Latvalahti - Edellisten seminaarien antia, Jari Latvalahti 52 Kaupunginvaltuuston ja eri lautakuntien ikäihmisiä koskevat päätökset Ehdotus: Todetaan tehdyt päätökset ajalla IKATO Pirjo Leimunen, muut lautakunnat Leena Peltosaari Päätetää n tarvittavista jatkotoimen piteistä. Päätös: Poistetaan käsittelystäsiirtyy v.20lskokoukseen. 53 Kooste EETU vaikuftaa -toiminnasta ikäihmisten aseman parantamiseksi Ehdotus: Todetaan Eetu vaikuttaa - kooste Eetun vaikuttamisesta jälkeen Tehdään tarvittavat, päätökset. Päätös: Todettiin esityksen mukaan EETU:n toiminnan kooste jälkeen. LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi 54 Vaikuttaminen, tapahtumat ja osallistuminen Esifys: Todetaan eläkeläisneuvoston edustajien osallistumiset seuraavien tapahtumien järjestelyihin ja " j'till}:l'llff*e;,tår'xtffirr?:ffiåilffi,i::?:kyi'j:ili:yji*r',,osaa,u 4 toistaiseksi päätökseen Myllytien asiakasneuvoston perustaminen/ Peltosaari - puheenjohtaja on tuonut asian esiin eläkeläisneuvoston valtuuttamana lautakunnassa. Asiasta käydään keskustelua arjen osallisuutta tukevien palvelujen johtaja Jaana Viemerön kanssa : ilffiilfär'fli"y,:ir3il[",5:i' I4t Pertosaarija Puustinen 'oo."t'llo n saattohoidon titaa Järvenpäässä

5 To1"t,ä"ryV"nh,,työ_ "ht,seuraavaartikkeli(julkaistaan2o15): Järvenpäässä uusi ote terveys- ja hyvinvointipalvelujen rakentamishankkeissa kirjoittajat: Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, Kirsti Ruislehto, hankepäällikkö ja Leena Peltosaari, eläkeläisneuvoston puheenjohtaja. Todetaan puheenjohtajan haastattelu Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa -lehteen (julkaistaan 2015). '"'i''1itidil]ffii,,,ill"f.*.åfd;ffi '*;;^,""," jaheska.j.hanss.n Päätös: Todettiin eläkeläisneuvoston edustajien osallistumisetesityksen mukaan. rod.ettiiner:ffif ä"jffi:,"ållilixtj?il,';å11", ',1oj:ljäll:,rnn, kotisairaaran saattohoitojärjestelmä on saanut kiitosta. Todettiin, että terveyskeskuksen vuodeosaston saattohoito ei eläkeläisneuvoston jäsenten saamien tietojen mukaan ole toivotunlaista.,nnluiliosllä";å'lx,ä:x:1'j3.",:'j,x!," ffi:*yii'j[:ihi;:läii:t.'i:iå'jåil'i:,tiu,evassa Myllynkulman sosiaali- ja terveyskeskuksessa. LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun 55 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 Ehdotus: Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2015 puheenjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Päätetään lähettää toiminta- ja taloussuunnitelma ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan hyväksyttäväksi. Päätös: Päätettiin hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 LIITE 4. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuoden 2015 kokousajankohdat Ehdotus: Päätetään, että eläkeläisneuvosto pitää neljä kokousta vuonna Päätetään alustavasti kokouspäivistä, puheenjohtajan ehdotus kokous I to klo I - 12 kokous ll to klo I - 12 kokous lll to klo I kokous lv lo klo I - 12 Päätös: Päätettiin pitää neljä kokousta vuonna 2015 Päätettiin Eläkeläisneuvoston kokouspäivät ehdotuksen mukaisesti. 57 Muut mahdolliset asiat Ehdotus: Todetaan muut mahdolliset asiat Päätös: Todettiin, että eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: elakelaisneuvosto.jarven paa(at)g mail.com Päätettiin antaa sähköpostin käyttäjäoikeudet seuraaville henkilöille: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Todettiin Eläkeläisneuvoston epätietoisuutta Terveyskioskin toiminnasta ja päätettiin selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen mennessä. Valtuutettiin puheenjohtaja laatimaan kiitoskirje vanhojen omakotitalotonttien käytöstä samalla huomioiden mahdolliset uhat. 58 Kokouksen päättäminen 5

6 Ehdotus: Puheenjohtajapäättääkokouksen Päätös: Puheenjohtajapäättikokouksenklo Eläkeläisneuvosto siirtyi kokouksen jälkeen yhteiselle lounaalle.

7 LllTEl. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: lkääntyneiden tietoteknisten valm iuksien tukeminen Palvelualuejohtaja Tiina Salminen I kää ntyneiden ja toiminta rajoitteisten la uta ku nta Asia: lkääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen Esitä n Jä rvenpää n elä kelä isneuvoston puolesta seu raavaa : I Myllytien toimintakeskuksessa aletaan toteuttaa esim. kerran kuukaudessa ikääntyneiden tietotekniikan käytön pienryhmäohjausta. ohjaukset toteutetaan esim. kerran kuukaudessa (tai useammin määrärahojen mahdollistaessa sen) tiettynä päivä- ja kellonaikana; esim. joka kuukauden viimeinen torstai klo r tavoitteena on saada yhä useammalle ikääntyneelle riittävät perustaidot tietokoneen käytössä ja taidot esim. pankkiasioinnin, mahdollisesti e -terveydenhuollon, tietojen etsinnän jne. käytössä. mahdollisuuksien mukaan pienryhmäohjaus voisi käsittää myös sähköisen yhteydenpidon (Skype/ facebook) opiskelun, jolloin yhteydet esim. omaisiin paranevat. Tällainen pienryhmäohjaus vähentää omalta osaltaan syrjäytymisriskiä, parantaa osallisuutta ja ikäihmisen itsenäisyyttä. Osallistuin tänään vanhustenviikon SeniorSurf -iltapäivään, jossa olikäsin kosketeltavissa into oppia uutta ja huoli osaamattomuudesta. Mukana olleet ikäihmiset olivat hankkineet tietokoneita tai heillä oli niitä entuudestaan, mutta tietokoneen käyttötaidot olivat vielä "hakusessa". Esitän myös, että pienryhmäohjauksen kustannuksiin voidaan käyttää sopivia testamenttivaroja ja va paaehtoistoim ijoita. Jä rve n pää ss ä 7.1.O.20!4 Leena Peltosaari eläkeläisneuvoston puheenjohtaja

8 LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi EETUN lausunnot Artikkeli: Eläke on elämänkaaren lopputuote EETU ry vieraili TELAssa Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes näkee ihmisen elämänkaaren myös eläkkeen tuottamisena. Jutkaistu kto 08:52 Koostetta: - asiat, jotka "kuplivat pinnan alla": perhe-eläkkeet, eläkekatto, Kevan mahdollinen pilkkominen erillisiin yhtiöihin, sote-uudistus, EM U-puskurit sekä 1 70 miljardin eläkevarojen sijoitustavat - Työeläkevarojen sijoituskohteet ovat olleet korot, 39, osakesijoitukset, 38, kiinteistöt, 11 ja muut sijoituskohteet, 12 prosenttia - keväällä 20l S julkaistaan vanhusneuvosto-opas Artikkeli: EETUa luotsaa ensivuonna Ole Norrback Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n purjeisiin tarttuu ensi vuoden alusta Ole Norrback Svenska pensionärförbundetista. EETU ry:n syyskokouksessa hän sai puheenjohtajan nuijan tämän vuoden puheenjohtajalta Tapani Mörttiseltä. Julkaistu 24.1't.2014 klo 08;30 Kannanofto: Vanhuspalvelulain muuttaminen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on vakavasti huolissaan eduskunnan käsittelyyn tuodun niin sanotun vanhuspalvelulain muutoksen aiheuttamista heikennyksistä vanhusten ympärivuorokautisiin palveluihin. Julkaistu klo 08:36 Lausu nto : Esitys sosiaal i- ja terveyden huol lon järiestäm islai ks i Koostelta: Lausunnossaan EETU ry painottaa seuraavaa: Julkaistu klo 09:05 Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus sekä palveluiden laadukkuus tulee turvata. Ennaltaehkäisevään, hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan tulee kiinnittää voimavaroja. Sosiaalihuollon tulee olla tasavertainen terveydenhuollon kanssa ja niiden yhdentyminen ja tyonjako rakentaa kokonaan uudelta pohjalta. Resursoinnin on oltava tasapuolista: esimerkiksi sosiaalihuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen on suunnattava rahoitusta samoin periaattein kuin terveydenhuollon tutkimukseen. SOTE -alueille ja tuotantoalueille tulee luoda vuorovaikutteiset, vaikuttamiseen mahdollistavat rakenteet, joilla varmistetaan palveluiden käyttäjien kuulluksi tuleminen. Järjestöt edustavat palvelujen käyftäjiä, siksi niiden asema tulee turvata SOTE -alueiden hallintoelimissä. Järjestöillä on asiantuntemusta, jota ei pidä jättää hyödyntämättä Lausunto: Ha!lituksen esitys ns. vanhuspalvelulain muuttamisesta Vanhustenhoidon palvelurakenteen muutoksia tukevat vanhuspalvelulain muutokset perusteluineen ovat hyväksyttäviä. Esitämme seuraavaa... (lue lausunto kokonaisuudessan liitetiedostosta). Jutkaistu kto 06:00 Lausunto: Eläkeläiset mukaan päättämään työeläkeyhtiöissä Työeläkeyhtiöiden hallituksissa tulisi olla keskeisten eläkeläisiä edustavien järjestöjen ehdottama edustus, toteaa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lausunnossaan työeläkeyhtiölain muuttamisesta. Järjestöä edusti eduskunnan talousvaliokunnan kuulemistilaisuudessa lokakuun alussa sen hallituksen jäsen Hannes Manninen. Jutkaistu kto 11:37 Koostetta: EETU ry:n mukaan esitys eläkeläisten vaikutusmahdollisuudesta hallituksissa on oikeudenmukainen ja kohtuullinen, sillä eläkkeellä olevat ovat aikanaan kartuttaneet eläkerahastojen varoja ja kyse on siis heidän omien rahojensa käytöstä.järjestön mukaan eläkeläisten edustajia tulisi olla vähintään neljäsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen loppuseminaarij ärjestetään toukokuussa 2015 Helsingin Messukeskuksessa.

9 " (3) LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun Eläkeneuvosto Leena Peltosaari Hyvä Leena! Kiitän mielenkiinnosta koskien saattohoidon järjestämistä meillä Järvenpäässä. Olen saanut selvityksen Järvenpään kotisairaalan perustajalta, ylilääkäri Helena Nikkanenllvesmäeltä, tarkempi selvitys on ohessa. Järvenpää lähettää Terhokotiin saattohoitoon keskimäärin kolme potilasta vuodessa sovitun hoidon porrastuksen ja hoitoketjun perusteella. Tarvittaessa potilas lähetetään joko omalle vuodeosastolle, jossa on myös kivun ja palliaation osaamista. Tulevasta sote-ratkaisusta ei ole vielä tietoa, mutta oletusarvona on, että hoidon porrastus pidetään sellaisena, että lähipalveluina pyritään tuottamaan sitä,mikä on oleellista pitää lähellä. Kaikkea lääketieteellistä hoitoa kehitetään uusien tutkimustulosten valossa, uusi sosiaali- ja terveyskeskus ja tuleva hyvinvointikampus tarjoaa hyvän palvelumahdollisuuden. Järvenpäähän näillä käyntimäärillä riittänee nykyinen yksikkö ja tarvittaessa lähetämme hoidon porrastuksen mukaisesti potilaita Terhokotiin. Hoito perustuu hyvään kommunikaatioon ja potilaan tahdon kunnioittamiseen ja hyvään oirehoitoon ja kivunlievitykseen. Omaisten kuuleminen ja kohtaaminen on tärkeä osa hoitoa. ystävällisin terveisin Eeva Ketola johtajalääkäri

10 (3) Saattohoidon järjestäminen Järvenpäässä Järvenpään saattohoitojärjestelmä perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuositukseen vuodelta Selvityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitopiireittäin luodaan alueelliset palliatiiviseen tai saattohoitoon siirtyvän potilaan hoitopolut ja edellytetään saattaen vaihtamista. Perusterveydenhuollon tulee perustaa erikoistuneita palliatiivisen ja saattohoidon yksiköitä päivä- ja kotisairaaloineen sekä tukiosastoineen mahdollistamaan kotisaattohoito. Saattohoito esitetään rakennettavan kolmiportaisen mallin mukaan, joka sisältää perustason hoitoyksiköt, alueelliset saattohoitoyksiköt sekä yliopisto/ ja keskussairaalayksiköt ja saattohoitokodit. Hoitopaikka valitaan kulloinkin arvioitavan hoidon tarpeen mukaan. Saattohoito tulee järjestää potilaan toivomassa paikassa ja etenkin kotisaattohoitoon tulee suunnata voimavaroja. Hyvinkään sairaanhoitoalueen palliatiivisen ja saattohoidon hoitoketju suunniteltiin alueellisena yhteistyönä kaikkien terveyskeskusten edustajien, Hyvinkään sairaalan erikoisalojen edustajien ja HYKS syöpätautien klinikan kanssa. Hoitoketju julkaistiin Työryhmässä Järvenpään kotisairaalamallia pidettiin hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito. Järvenpään kotisairaala on perustettu vuonna 2003 ja se on alusta lähtien hoitanut kotisaattohoitopotilaita. Kolmiportaisen saattohoitomallin mukaisesti kotisairaala toimii alueellisena saattohoitoyksikkönä, joka tarjoaa apua 24/7-periaattella mahdollistaen osaavan ja turvallisen saattohoidon ja hoitoturvan vuorokauden ajasta riippumatta. Yksi puhelinnumero vastaa aina ja kotikäyntiin on tarvittaessa mahdollisuus myös yöllä. Kotisairaalassa työskentelee 11 hoitajaa, osastosihteeri, lääkärija hoitotyön esimies. Tarvittaessa kotikäyntejä tekevät fysioterapeuttija toimintaterapeutti, hengellisen hoidon tukea voidaan pyytää seurakunnalta ja psyykkisen ja päihdehoidon apua mielenterveys- ja päihdeyksiköstä. Kotisairaalan henkilökunnalla on perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta ja kotisairaalan lääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Kotisairaalalla on oikeus toimia palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutusyksikkönä. Järvenpäässä on kolme palliatiivisen lääketieteen erityispätevöitymisopinnot suorittanutta lääkäriä: kotisairaalassa, kotihoidossa ja terveyskeskuksen akuuttiosastolla. Myös akuuttiosaston henkilökunta on saanut perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta. Jatkokoulutuksesta ja työnohjauksesta huolehditaan. STM saattohoitosuosituksen mukaisesti kaikkiterveydenhuollon yksiköt vastaavat perustason saattohoidosta. Perustason yksiköissä voidaan hoitaa potilaita, joiden sairaus etenee hitaasti eikä odotettavissa ole vaikeita oireita. Perustason yksiköitä Järvenpäässä ovat kotihoito, terveyskeskuksen vuodeosastot, ympärivuorokautisen hoidon yksiköt ja yksityiset hoitokodit. Kotisairaala ja saattohoitopaikat tukiosastolla muodostavat Järvenpään alueellisen saattohoitoyksikön. Kotisairaalassa on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaita keskimäärin vuodessa. Saattohoitopotilaita hoidetaan heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti joko kotonaan tai kotisairaalan tukiosastolla, joka Järvenpäässä on terveyskeskuksen akuuttiosasto. 10 '20 potilasta vuosittain on toiveensa mukaisesti kotisaattohoidossa kuolemaansa saakka. Kotisaattohoidon edellytyksenä on vähintään yhden läheisen sitoutumisen saattohoitopotilaan ympärivuorokautiseen auttamiseen. Kotisaattohoitopotilaan hoitoturva on järjestetty niin, että potilaan niin toivoessa tai tilanteen vaatiessa kotoa pääsee suoraan tukiosaston saattohoitoon vuorokauden ajasta riippumatta ilman päivystyskäyntiä. Läheisellä on mahdollisuus halutessaan yöpyä saattohoitopotilaan luona sairaalassa. Kaupungin omassa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä taiyksityisessä palvelukodissa asuva potilas voi yleensä olla omassa hoitopaikassaan kuolemaan asti ilman sairaalasiirtoja, tarvittaessa kotisairaalan tuella. Hoitopaikkaan voidaan järjestää kokonaisvaltainen oirehoidon tuki ja konsultaatioapu tarpeen mukaisesti joko puhelinkonsultaatioina jaltai hoitajan ja lääkärin käyntei-

11 (3) nä. Saattohoitolääkitys ja tarvittavat laitteet ja välineet viedään hoitopaikkaan kotisairaalasta. Kaikille saattohoitopotilaille pyritään turvaamaan hyvä ja kokonaisvaltainen oirehoito ja tuki sekä rauhallinen ja arvokas kuolema. Läheisten tarpeen otetaan huomioon ja heitä tuetaan. Lisäksi läheiseen ollaan yhteydessä noin kuukauden kuluttua kuolemasta yksilöllisen tuen tarpeen arvioimiseksi. Vaativissa saattohoitotilanteissa ja potilaan niin toivoessa saattohoito on järjestetty Terhokodissa. Näin on tapahtunut keskimäärin muutaman kerran vuodessa. Myös Hyvinkään sairaalassa hoidetaan saattohoitopotilaita silloin, kun potilaan yleisvointi ei enää salli siirtymistä kotipaikkakunnalle. Järvenpään kotisairaalamallia on pidetty hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito alueellisten ja valtakunnallistenkin arvioiden mukaan. Tulevaisuudessa kotisaattohoitoon tullaan suuntamaan yhä enemmän voimavaroja. JUST ja hyvinvointikampus mahdollistavat uudet entistä toimivammat ja viihtyisämmät saattohoidon olosuhteet sekä sairaalaosastolla että palvelu- ja hoivaasumisessa. Järvenpään kotisairaalamalli sopii toimivaksi esimerkiksi hyvän saattohoidon järjestämisestä myös uudessa Sote - mallissa. Järvenpäässä Helena Nikkanen - llvesmäki Aku uttiosastojen ja kotisa i raa la n yl i lää kä ri Palliatiivisen lääkeketieteen erityispätevyys

12 JÄRvENpÄÄr släxr låsx euvosron TOIiIINTA. JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

13 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma SISALTO Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA.A'ATUS 3 TAVOITE 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 5 rormrntasäännössä määrurewr reurävär 6 ToTMTNNAN päälrnrlr vuonna 2oi KOKOUK ET TOTMTNTAVUONNA TALOUS

14 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma ESIPUHE Järvenpään eläkeläisneuvoston vuoden 2015 toiminnan painoalueita ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointija seuranta, ikäihmisten asumismahdollisuudet ja ikääntyneiden osallisuus, osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet. Eläkeläisneuvosto panostaa toiminnassaan myös ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun kehittämiseen sote - uudistuksen ja uuden sosiaalija terveyskeskuksen, Myllynkulman, rakennushankkeen edetessä. Myllytien toimintakeskuksen kehittämistyö osana suurta Myllyn alueen rakentumista ja toiminnan kehittämistä on merkittävä osassa eläkeläisneuvoston ennakoinnissa, vaikuttam isessa ja seurannassa. Eläkeläisneuvosto jatkaa ja laajentaa kumppanuusyhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden kanssa vanhuspalvelulain luomien edellytysten ja velvoitteiden pohjalta. Kehittämisryhmissä mukanaolo, aloitteet, selvityspyynnöt ja kyselyt, mutta myös seuranta luovat neuvostolle hyviä näköalapaikkoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Keskeinen yhteistyöverkosto on eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistykset. Niiden kanssa mahdollisuudet vaikuttaa ovat erinomaiset. Järvenpään eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikäihmisten messujen järjestämisestä yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa. Messut järjestetään, mikälitoteuttajaverkosto saadaan riittävän laajaksi. 2 TOIMINTA.AJATUS Eläkeläisneuvosto on Järvenpään kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. 3 TAVOITE Eläkeläisneuvosto edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista, hyvinvointia ja palveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO lkääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunta on pitämässään kokouksessa asettanut Eläkeläisneuvoston neljäksivuodeksi ( ) alaisekseen yhteistyöelimeksi. Lautakunta on nimennyt Eläkeläisneuvostoon eläkeläisjärjestöjen ehdottamista henkilöistä yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaiset et. Lisäksi lautakunta on valinnut Eläkeläisneuvostoon keskuudestaan jäsenen ja en sekä nimennyt sihteerin. Eläketäisneuvoston jäsenet, et, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Eläkeläisiäriestöt Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry varsinainen jäsen Vanhatalo Niko

15 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Järvenpään Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Eläkkeensaajat ry varsinainen jäsen Järvenpään kansalliset seniorit ry varsinainen jäsen Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Ruskat ry varsinainen jäsen Keski-U udenmaan senioriopettajat ry varsinainen jäsen ltkonen llma-lea Hramoff Leonid Sundell Sakari Puustinen Armo Salo Paula Peltosaari Leena Virkki Jukka Karulinna Martti Silvola Anneli Nissinen Helka Kilpijärvi Leila Lauronen Marjaleena Pilos Tuija Keski-Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaaiat ry varsinainen jäsen Helenius Toini Jaukkari Kaija Träskända Seniorer rf varsinainen jäsen I kääntvneiden ia toimi ntaraioitteisten lautaku nta Sundström Marja-Lisa Reinikainen Eila varsrnarnen Jasen Puheenjohtaia Varapuheenjohtaja Sihteeri Leimunen Pirjo Willberg Jere Peltosaari Leena Karulinna Martti Mänkärlä Päivi, palveluohjaaja 5 TOTMI NTASÄÄI,I T.IÖSSÄ NAÄÄNITETYT TEHTÄVÄT Toimintasääntöön perustuen Eläkeläisneuvosto. Edistää viranhaltijoiden, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon'

16 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden järjestämisessä, saavuttavuudessa ja kehittämisessä. Vaikuttaa viihtyisän, esteettömän ja turvallisen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Edistää ikäihmisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa. Järjestää vuosittain valtakunnallisella vanhustenviikolla ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia. Hoitaa muut Eläkeläisneuvoston toimintaan kuuluvat ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnan esittämät tehtävät. Kutsuu kerran vuodessa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle. H uolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Valmistelee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen. TOTMINNAN PÄÄLINJAT VUONN A2015 Vaikuttaminen Eläkeläisneuvosto keskittyy vaikuttamaan valitsemillaan painoalueilla. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset kunnan sisällä, kuntayhteistyössä taivaltakunnan tason kokonaisratkaisuissa velvoittaa mahdollisesti ottamaan uusia asiakokonaisuuksia tarkastelun kohteeksi. Eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: Tasapainottamisohielma: Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tasapainottamisohjelman. Ohjelman huomioon ottava talousarvio hyväksytään joulukuun kokouksessa.tasapainottamisohjelma merkitsee selkeitä muutoksia ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämisessä. Eläkeläisneuvosto perehtyy vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa tehtyihin muutoksiin ja tekee tämän pohjalta tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointi- ja seurantasuunnitelman. Asumismahdollisuudet: Järvenpäässä ikäihmisten asumismahdollisuudet paranevat huomattavasti, kun mm. Hyvinvointikampus rakentuu kuluvan vuosikymmenen aikana ja Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa - kodit toteutuvat Pajalan alueella. Lisäksi kaupunki suunnittelee asemakaavan muutosta, jossa vanhoille omakotialueille suunnataan täydennysasumista. Vastaavasti myös ympärivuorokautisten asumis- ja hoivapalvelujen saatavuus lisääntyy, kun yksityiset hoivapalveluyksiköt ja kaupungin omana tuotantona toteutettava Vahteristo - koti sekä kumppanuussopimuksella toteutettava Hyvinvointikampuksen hoivapalveluyksikkö valmistuvat.

17 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Eläkeläisneuvosto on mukana asumisen suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa osallistumalla seminaareihin, työryhmätyoskentelyyn ja antamalla lausuntoja sekä tekemällä tarpeen mukaan aloitteita, kyselyjä tai kannanottoja. Osallisuus. osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet: Yuoden 2014 alussa voimaan tulleen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman yksi keskeinen osa-alue on ikäihmisten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Eläkeläisneuvosto pitää ikäihmisten osallisuuden, osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisen seurannan painoalueenaan myös vuonna Työ käynnistyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen analysoinnilla palvelualueen raportointiin perustuen. Analysoinnin jälkeen neuvosto päättää tarvittavista toimenpiteistä yhdessä palvelualueen kanssa. lkääntvneiden sosiaali- ia tervevspalveluien saatavuus ia laadun kehittäminen: Mahdollisesti toteutuva Sote - uudistus, vuoden 2017 alussa käyttöön otettava uusi sosiaali- ja terveyskeskus, Myllynkulma, ja kaupungin tasapainottamisohjelma vaikuttavat kaikkien järvenpääläisten, mutta erityisesti ikääntyneiden kuntalaisten palveluihin. Eläkeläisneuvosto hankkii informaatiota asiantuntija-alustusten kautta, seuraa muutoksia, on mukana toteutuksissa ja käyttää toimintasäännön mukaiset mahdollisuudet tämän osaalueen palvelujen kehittämisessä. Mvllvtien toimintakeskuksesta ikäihmisten kohtaamis- ia informaatiopaikka: Järvenpään kaupungin omistukseen vuonna 2014 siirtynyt Myllytien toimintakeskuksen on mahdollista tarjota ikäihmisille mm. ruokailu-, kokous-, harrastus- ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Toiminnan kehittämisessä vuoden 2015 alusta johtajan apuna toimii asiakasneuvosto, joka perustetaan palvelusäätiön ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Eläkeläisneuvosto huolehtii omalta osaltaan siitä, että Myllytien toimintakeskuksesta kehittyy vireä kohtaamis- ja informaatiopaikka. Tapahtumat ja vierailut Vanhustenviikko: Eläkeläisneuvosto järjestää vanhustenviikolla tapahtumia yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada mukaan nykyistä laajemmassa mitassa myös kouluja ja paikallisia yrittäjiä. Eläkeläisneuvoston vastuulla on myös vanhustenviikon paikallisjuhlan järjestäminen. Vanhustenviikon paikallinen pääjuhla ja tapahtumat. lkäihmisten messuf; Eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnalle ikäihmisten messujen järjestämisestä. Aloite on käsitelty lautakunnan kokouksessa. Tavoitteena on järjestää ikäihmisten messut yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa, mikäli neuvostoilla on kiinnostusta yhteistyöhön. Sibeliuksen juhlavuoden tapahtumaf; Eläkeläisneuvosto sitoutuu informoimaan paikallisyhdistyksiä juhlavuoden tapahtumista ja innostamaan osallistumaan niihin. Tavoitteena on osallistua elokuussa järjestettävään kaupunkilaisten yhteistapahtumaan Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä. Osallistuminen tapahtumiin, tilaisuuksiin ja työryhmätyöskentelyyn; Eläkeläisneuvoston edustaja osallistuu kutsuperustaisiin ja muihin eläkeläisten asioita edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Eläkeläisneuvostolla on edustus turvallisuusjohtoryhmässä ja liikenneturvallisuustyöryhmässä.

18 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Koulutus ja kokousalustukset Eläkeläisneuvosto ei varaa koulutusmäärärahoja vuodelle Jäsenet osallistuvat toimintaa edistäviin maksuttomiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin niin kaupungin sisällä kuin laajemmallakin toiminta-alueella. Vuoden 2015 jokaisessa kokouksessa on asiantuntija-alustus koskien eläkeläisneuvoston vastuualuetta. Kokousalustukset ovat merkittävä tiedonlähde jäsenistölle. Sidosryhmätoiminta Sisäiset sidosryhmät Neuvostossa edustettuina olevat eläkeläisiäriestöien paikallisvhdistvkset. yhteisenä tavoitteena ikäihmisten oikeuksien edistäminen Järvenpäässä. paikallisyhdistysten informointi ja säännöllinen vuoropuhelu yhdistysten kanssa. eläkeläisneuvoston yhteisen sähköpostin käyttöönotto paikallisyhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. eläkeläisneuvoston ja paikallisyhdistysten tunnettuuden lisääminen. M u ut si säi set si d o srvh m ät ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta ja viranhaltijat. sosiaali- ja terveyslautakunta ja viranhaltijat sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja viranhaltijat. kaupunkikehityslautakunta ja viranhaltijat ' Hyvinvointikampuksen ja Myllynkulman vastuuhenkilöt ' kaupunginhallitus ja -valtuusto. Järvenpään opisto ja kirjasto Ulkoiset sidosrvhmät Järvenpäänseurakunta. Paikallislehdet. Kolmannen sektorin vanhuspalvelualueentoimijatjärvenpäässä. Vanhustyön keskusliitto, Asuntorakentajat. Alueelliset koulutus- ja kehittämisorganisaatiot: Keuda, DIAK, Laurea '. Kymppikuntieneläkeläis-javanhusneuvostot muut erikseen määritettävät tahot 7 KOKOUKSET TOIMINTAVUONN Eläkeläisneuvosto kokoontuu kolmantena toimintavuotenaan neliä kertaa. Kokous I torstai Kokous ll torstai Kokous lll torstai Kokous lv torstai Kokoukset toteutetaan kolmetuntisina. Kokouksissa kuullaan painoalueisiin liittyviä alustuksia. Lisäksi Eläkeläisneuvosto järjestää yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuden järvenpääläisten eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa kevätkaudella

19 Eläke!äisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma TALOUS 2015 Eläkeläisneuvoston toiminnasta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sisällytetään ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen talousarvioon. Palvelualueella on varattu e!äkeläisneuvoston toimintamenoihin ilman erillistä eläkeläisneuvoston talousarviota 8000 :n suuruinen määrä. Lisämäärärahan tarpeesta sovitaan erikseen, mikäli ikäihmisten messut toteutetaan yhteistyössä lähikuntien vastaavien neuvostojen kanssa. Määrärahan käyftösuunnitelma 1. Kokouspalkkiot / neljä kokousta 2. Vanhusten viikko ja paikallisjuhla 3. Matkakorvaukset 4. Tarjoilut ja muu vieraanvaraisuus 5. Materiaalihankinnat, postipalvelut 6. Monistus- ja kopiointipalvelut

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA-AJATUS 2 3 TAVOITE 2 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 2 5 TOIMINTASÄÄNNÖSSÄ MÄÄRITETYT TEHTÄVÄT 3 6 ELÄKELÄISNEUVOSTON

Lisätiedot

Tenhunen. Poissa I - 12.15. PaulaTakala-Sihvola Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Pekka Raittila Tapio JARVENPAAN KAUPUNKI. 28.5.

Tenhunen. Poissa I - 12.15. PaulaTakala-Sihvola Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Pekka Raittila Tapio JARVENPAAN KAUPUNKI. 28.5. JARVENPAAN KAUPUNKI ELAKELÄISN EUVOSTO 28520 l5 PÖYTAKIRJA ELÄKELÄISN EUVOSTON KOKOUS 21201s I - 1215 Aika Torstai28052015 klo Paikka Vanha paloasema klo 9-10 Myllytien työ- ja toimintakeskus, Kulmakabinetti

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika. klo 14.00 15.25 Paikka ston kokoushuone Läsnä Poissa Kutsutut/osallistujat x Yrjö Perkkiö

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 VANHUSNEUVOSTO AIKA 19.01.2015 klo 15.00 PAIKKA Punojanportti VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija Grönberg Heleena, poissa Koskinen Sakari

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

%/k- Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat. pöyrärrnrn 23.5.2013. '6n" Peltosaari. rgtth NEUVoSTo. eläxelälsneuvosron KoKous 312013

%/k- Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat. pöyrärrnrn 23.5.2013. '6n Peltosaari. rgtth NEUVoSTo. eläxelälsneuvosron KoKous 312013 JARVENPAAN KAUPUNKI rgtth NEUVoSTo pöyrärrnrn 23.5.2013 eläxelälsneuvosron KoKous 312013 Aika: Paikka: Torstai 23.5.2013 klo 10 Lehmustokoti, Jampankaari 4 C Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 20.03.2015 AIKA 20.03.2015 10:00-11:15 PAIKKA Ikäihmisten päivätoiminta Opintie 5 Joroinen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta yl Paula Poukka Helsingin kaupungin kotisairaala Sisät. el., palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Kotisaattohoito, miksi? Toive kuolla

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 Vanhusneuvosto 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-13:05 PAIKKA Helmiranta, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus 27 22 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä LIITE 1 Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä xx.xx.xxxx Mitä on vanhusneuvostotyö? Sosiaali ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: Vanhusneuvosto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 33. Vanhusneuvosto 25.04.2014. Aika 25.04.2014 klo 10:00-11:15

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 33. Vanhusneuvosto 25.04.2014. Aika 25.04.2014 klo 10:00-11:15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 33 Vanhusneuvosto 25.04.2014 Aika 25.04.2014 klo 10:00-11:15 Paikka Läsnä Kettumäen palvelukeskus, Kettumäentie 2, Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät 20-26 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Naantalin vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 - lain 11 säätää vanhusneuvostosta 1. VANHUSNEUVOSTO

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Vanhusneuvosto 26.08.2015 AIKA 12:00-13:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 VANHUSNEUVOSTON TÄRKEÄNÄ PITÄMIÄ PAINOPISTEALUEITA JA ASIOITA

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2016 VANHUSNEUVOSTO AIKA 18.01.2016 klo 15.00 PAIKKA Tuuliakoti, 3.kerros VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija, poissa Grönberg Heleena Koskinen

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 14.6.2011 klo 18.00-20.15 Paikka: Arpelan nuorisoseurantalo Läsnä: Osmo Huhta Arpela Arto Kanto Arpela Jari Kauppila Arpela Kirsti

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry 6.5.2014, Lahti Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1. Vanhusneuvosto. Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30. Jokilaakson sairaalan ruokala. Käsitellyt asiat :t 4-5

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1. Vanhusneuvosto. Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30. Jokilaakson sairaalan ruokala. Käsitellyt asiat :t 4-5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Vanhusneuvosto Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30 Paikka Jokilaakson sairaalan ruokala Läsnäolleet Rajala Sanna puheenjohtaja, kaupunginhallit Ahola Kaija SPR Jakobsson

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Saattohoitosuositukset ja niiden tausta

Saattohoitosuositukset ja niiden tausta Saattohoitosuositukset ja niiden tausta Saattohoitotutkimuksen päivä Tampere TtT Esityksen sisältö Suomalaisen saattohoidon lähihistoria Saattohoitosuositukset Saattohoidon nykytilanne, tulevaisuuden,

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Turun kaupunki kehittää ja luo uusia toimintamalleja osallisuuden ja osallistumisen lisäämiseksi yhdessä kuntalaisten kanssa Projektijohtaja Päivi Penkkala Aktiivinen kuntalainen - ja Palvelutori Turussa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja Hollolan kunta / Muistio 2/2013 1 (5) n kokous Aika Keskiviikko 29.5.2013 kello 18.00 Paikka Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Vanhusneuvosto 04.12.2015 AIKA 04.12.2015 klo 10:00-11:20 PAIKKA Saarenottan leirikeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus 3 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot