Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry"

Transkriptio

1 JARVENPAAN KAUPUNKI ELÄKELÄISN EUVOSTO pöyrärcntn ELAKELAISNEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai klo f0-12 Paikka: Työ-jatoimintakeskus,Kulmakabinetti Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöjenedustajat Leena Peltosaari Toini Helenius Leonid Hramoff Martti Karulinna Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry MarjaleenaLauronen Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Helka Nissinen Ruskat ry Armo Puustinen Järvenpään Eläkkeensaajat ry Marja-Lisa Sundström Träskända Seniorer rf Niko Vanhatalo Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry Toimialojen edustaiat Päivi Mänkärlä sihteeri, lkääntyneiden - ja toimintarajoitteisten palvelualue I kääntyneiden ja toim i ntaraioitteisten lautaku nnan edustaja Pirjo Leimunen Asiantuntijavieraat Kristiina Laine Verkosto- ja kehiftämisasiantuntija Käsitellyt asiat: &- 4ä." Leena Peltosaari puheenjohtaja Päivi Mänkärlä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus dtu"tu Toini Helenius Posliosohe: Myllytie 1l o+aro tänvrnpää Puhelin s69 Söhköposti

2 KÄsrrELTÄvÄr ASIAT 44 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokoustodetaan lailliseksija päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 46 Esitys I ista n hyväksym i nen kokou kse n työjäriestykseksi Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin muilta osin, poistetaan pykälä 52 joka siirtyy 2015 kokoukseen. 47 Pöytäkirian tarkastaiien valinta Ehdotus: Valitaankaksipöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helka Nissinen ja Toini Helenius. 48 Edellisen kokouksen pöytäkirja Ehdotus: Merkitäänedellisen kokouksenpöytäkirjatiedoksi. Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 49 Verkosto- ja kehittämisasiantuntija Kristiina Laineen alustus ja sen aiheuttamat toimenpiteet Ehdotu s: Kristiina Laineen arustus aihekokonaisuudesta ryåå"jffihä.fil,; ffi ffi n::1l!a Edunvalvontakoulutuksesta. Tablettitalkkari toiminnasta. Keskustellaan ikäihmisten atk -koulutusmahdollisuuksista ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan päätöksen mukaan. Sovitaan yhteistyöstä esillä olleiden asioiden toimeenpanon edistämiseksi. lkaton päätös: "lkääntyneiden ja toimintaraioitteisten lautakunta 7' Ehdotus: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päättää hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti. Käsittely: Leena Peltosaari esitti, että osa perinnöstä käytetään vanhusväestön ltvalmiuksien kehittämiseen ja tukemiseen asiasta laaditun ja kokouksessa esitetyn kirjeen mukaisesti. Kirje liitteenä B. Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Leena Peltosaaren esittämän kirjelmän sisällön huomioitavaksi Kauko Laakson perinnön uudessa käyttösuunnitelmassa. Päätös: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti siten, että liitteenä B olevassa kirjeessä esitetyt asiat huom ioidaan käyttösuunnitelman tä$äntöönpanossa." LIITE 1. Leena Peltosaaren kirjelmä

3 Päätös: Kuultiin Kristiina Laineen esitys ja päätettiin sen pohjalta seuraavaa: LllTEl Päätös: Päätettiin lähettää lntoa elämään -esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Edunvalvontakoulutus järjestetään vanhustenviikolla. Päätös: Tablettitalkkaritoiminta: päätettiin, että eläkeläisneuvoston jäsenet saavat esitteen sähköisenä edelleen informointia varten. Päätettiin selvittää mahdollisuus siirtää tablettitalkkaritoiminta yksittäisen yhdistyksen toiminnan alta Eläkeläisneuvoston toiminnan alle. Päätös: Päätettiin jakaa esittelyssä ollut Enter ry:n lkäihmisten tietotekniikkayhdistyksen esite sähköisenä eläkeläisneuvostolle edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että Hyvinvointiteknologialainaamo sijoitetaan Myllytien toimintakeskukseen - toiminnan käynnistämiseksi toiminta keskukseen perustetaan kehittämisryhmä. Päätös: Todettiin, että suunnitteilla olevat ylikunnalliset lkäihmisten messut järjestetään syksyllä Päätös: Järvenpään internet -sivut ikäihmisten näkökulmasta. Eläkeläisneuvostolta pyydetään palautetta vuoden 2015 alussa sivujen toimivuudesta. Päätös: Todettiin, että THL toteuttaa alueellisen terveystutkimuksen ikäihmiselle. Päätös: Todettiin, että Järvenpään hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on saavutettu hyvin ja osittain yli tavoiteasetannan. Eläkeläisneuvosto saa asiasta raportin vuoden 2015 alussa. Päätös: Todettiin, että Vapaaehtoiskoulutus alkaa 2015 alussa, päätettiin toimittaa esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että omaishoidontukikeskus valmistuu Myllytien toimintakeskukseen 201 5, ja avajaiset järjestetään tammikuussa Päätös: Todettiin, että perinteinen joulupuukeräys on alkanut päättyy Päätös: Todettiin, että WHO: edustaja on kiinnostunut Suomen kuntien tavasta tehdä yhteisyötä vanhusneuvostojen ja kansalaisraatien kanssa. Alkavaan hankkeeseen on valittu mukaan Helsinki, Porvoo ja Järvenpää. Järvenpäästä asiaa koordinoi Johanna Sinkkonen. Päätös: Todettiin, että KELA -taksi toiminta alkaa Asiasta tiedotetaan kuntalaisille monikanavaisesti. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: I kääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen 50 Yhteenveto vanhustenviikon tapahtumista ja paikallisesta iuhlasta Ehdotus: Keskustellaan vanhustenviikon ohjelman toteutumisesta, paikallisesta juhlasta ja mahdollisesti saadusta palautteesta. Päätetään, että vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelu aloitetaan eläkeläisneuvoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Päätetään, että sihteerija puheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat ohjelmaa kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita. Päätös: Keskusteltiin vanhustenviikosta ja pääjuhlasta sekä ikääntyneiden osallistumisesta viikon tapahtumiin. Todettiin seuraavaa:. viikon tapahtumatarjonta oli monipuolinen ja kiinnostava - kiitos hyvän yhteistyöverkoston r osaan viikon tapahtumista osallistui kiitettävästi ikäihmisiä, osa taas kärsi yleisöpulasta - ohjelmatarjontaan ja sen aikataulutukseen tulee kiinnittää edelleen huomiota. opiskelijoiden mukanaolo oli hyvä ja lisättävissä oleva toimintamuoto. pääjuhlan järjestämisen kustannukset ovat korkeat johtuen Järvenpää -talon korkeista hinnoista. paikallisjuhlaan on tarpeen saada nykyistä enemmän musiikkiesityksiä ja lyhytkestoisempia puheita -)

4 Päätettiin seuraavaa: ' eläkeläisneuvosto aloittaa vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelun helmikuun kokouksessa ' sihteeri ja puheenjohtaja sekä eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat alustavaa ohjelmaa ja miettivät uusia yhteistyökumppaneita ennen kokousta, verkostototeuttajat kutsutaan koolle kokouksen jälkeen. 51 Vahvat vanhusneuvostot -koulutuksen viestit eläkeläisneuvostotle Ehdotus: järyestettyvahvatvanhusneuvostot-koulutus. todetaan osallistuneeteläkeläisneuvostonjäsenet ' keskustellaan seminaarin viesteistä ja vaikutuksista eläkeläisneuvoston toimintaan. Päätös: Todettiin koulutukseen osallistujat vpj. Martti Karulinna, Marjaleena Lauronen, Armo Puustinen ja pj. Leena Peltosaari Keskusteltiin koulutuksen sisällyksestä todettiin tarpeelliseksi. Päätettiin liittää pöytäkirjaan sem inaariaineiston sähköiset linkit Vanhusneuvostojen rooli, Eeva päivärinta - Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä, Tuomo Melin - Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen, Noora Wallin (psta Tuomo Melin) - Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi, Elina Willberg - Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen, Jari Latvalahti - Ryhmätöiden tulokset, Jari Latvalahti - Edellisten seminaarien antia, Jari Latvalahti 52 Kaupunginvaltuuston ja eri lautakuntien ikäihmisiä koskevat päätökset Ehdotus: Todetaan tehdyt päätökset ajalla IKATO Pirjo Leimunen, muut lautakunnat Leena Peltosaari Päätetää n tarvittavista jatkotoimen piteistä. Päätös: Poistetaan käsittelystäsiirtyy v.20lskokoukseen. 53 Kooste EETU vaikuftaa -toiminnasta ikäihmisten aseman parantamiseksi Ehdotus: Todetaan Eetu vaikuttaa - kooste Eetun vaikuttamisesta jälkeen Tehdään tarvittavat, päätökset. Päätös: Todettiin esityksen mukaan EETU:n toiminnan kooste jälkeen. LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi 54 Vaikuttaminen, tapahtumat ja osallistuminen Esifys: Todetaan eläkeläisneuvoston edustajien osallistumiset seuraavien tapahtumien järjestelyihin ja " j'till}:l'llff*e;,tår'xtffirr?:ffiåilffi,i::?:kyi'j:ili:yji*r',,osaa,u 4 toistaiseksi päätökseen Myllytien asiakasneuvoston perustaminen/ Peltosaari - puheenjohtaja on tuonut asian esiin eläkeläisneuvoston valtuuttamana lautakunnassa. Asiasta käydään keskustelua arjen osallisuutta tukevien palvelujen johtaja Jaana Viemerön kanssa : ilffiilfär'fli"y,:ir3il[",5:i' I4t Pertosaarija Puustinen 'oo."t'llo n saattohoidon titaa Järvenpäässä

5 To1"t,ä"ryV"nh,,työ_ "ht,seuraavaartikkeli(julkaistaan2o15): Järvenpäässä uusi ote terveys- ja hyvinvointipalvelujen rakentamishankkeissa kirjoittajat: Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, Kirsti Ruislehto, hankepäällikkö ja Leena Peltosaari, eläkeläisneuvoston puheenjohtaja. Todetaan puheenjohtajan haastattelu Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa -lehteen (julkaistaan 2015). '"'i''1itidil]ffii,,,ill"f.*.åfd;ffi '*;;^,""," jaheska.j.hanss.n Päätös: Todettiin eläkeläisneuvoston edustajien osallistumisetesityksen mukaan. rod.ettiiner:ffif ä"jffi:,"ållilixtj?il,';å11", ',1oj:ljäll:,rnn, kotisairaaran saattohoitojärjestelmä on saanut kiitosta. Todettiin, että terveyskeskuksen vuodeosaston saattohoito ei eläkeläisneuvoston jäsenten saamien tietojen mukaan ole toivotunlaista.,nnluiliosllä";å'lx,ä:x:1'j3.",:'j,x!," ffi:*yii'j[:ihi;:läii:t.'i:iå'jåil'i:,tiu,evassa Myllynkulman sosiaali- ja terveyskeskuksessa. LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun 55 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 Ehdotus: Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2015 puheenjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Päätetään lähettää toiminta- ja taloussuunnitelma ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan hyväksyttäväksi. Päätös: Päätettiin hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 LIITE 4. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuoden 2015 kokousajankohdat Ehdotus: Päätetään, että eläkeläisneuvosto pitää neljä kokousta vuonna Päätetään alustavasti kokouspäivistä, puheenjohtajan ehdotus kokous I to klo I - 12 kokous ll to klo I - 12 kokous lll to klo I kokous lv lo klo I - 12 Päätös: Päätettiin pitää neljä kokousta vuonna 2015 Päätettiin Eläkeläisneuvoston kokouspäivät ehdotuksen mukaisesti. 57 Muut mahdolliset asiat Ehdotus: Todetaan muut mahdolliset asiat Päätös: Todettiin, että eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: elakelaisneuvosto.jarven paa(at)g mail.com Päätettiin antaa sähköpostin käyttäjäoikeudet seuraaville henkilöille: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Todettiin Eläkeläisneuvoston epätietoisuutta Terveyskioskin toiminnasta ja päätettiin selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen mennessä. Valtuutettiin puheenjohtaja laatimaan kiitoskirje vanhojen omakotitalotonttien käytöstä samalla huomioiden mahdolliset uhat. 58 Kokouksen päättäminen 5

6 Ehdotus: Puheenjohtajapäättääkokouksen Päätös: Puheenjohtajapäättikokouksenklo Eläkeläisneuvosto siirtyi kokouksen jälkeen yhteiselle lounaalle.

7 LllTEl. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: lkääntyneiden tietoteknisten valm iuksien tukeminen Palvelualuejohtaja Tiina Salminen I kää ntyneiden ja toiminta rajoitteisten la uta ku nta Asia: lkääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen Esitä n Jä rvenpää n elä kelä isneuvoston puolesta seu raavaa : I Myllytien toimintakeskuksessa aletaan toteuttaa esim. kerran kuukaudessa ikääntyneiden tietotekniikan käytön pienryhmäohjausta. ohjaukset toteutetaan esim. kerran kuukaudessa (tai useammin määrärahojen mahdollistaessa sen) tiettynä päivä- ja kellonaikana; esim. joka kuukauden viimeinen torstai klo r tavoitteena on saada yhä useammalle ikääntyneelle riittävät perustaidot tietokoneen käytössä ja taidot esim. pankkiasioinnin, mahdollisesti e -terveydenhuollon, tietojen etsinnän jne. käytössä. mahdollisuuksien mukaan pienryhmäohjaus voisi käsittää myös sähköisen yhteydenpidon (Skype/ facebook) opiskelun, jolloin yhteydet esim. omaisiin paranevat. Tällainen pienryhmäohjaus vähentää omalta osaltaan syrjäytymisriskiä, parantaa osallisuutta ja ikäihmisen itsenäisyyttä. Osallistuin tänään vanhustenviikon SeniorSurf -iltapäivään, jossa olikäsin kosketeltavissa into oppia uutta ja huoli osaamattomuudesta. Mukana olleet ikäihmiset olivat hankkineet tietokoneita tai heillä oli niitä entuudestaan, mutta tietokoneen käyttötaidot olivat vielä "hakusessa". Esitän myös, että pienryhmäohjauksen kustannuksiin voidaan käyttää sopivia testamenttivaroja ja va paaehtoistoim ijoita. Jä rve n pää ss ä 7.1.O.20!4 Leena Peltosaari eläkeläisneuvoston puheenjohtaja

8 LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi EETUN lausunnot Artikkeli: Eläke on elämänkaaren lopputuote EETU ry vieraili TELAssa Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes näkee ihmisen elämänkaaren myös eläkkeen tuottamisena. Jutkaistu kto 08:52 Koostetta: - asiat, jotka "kuplivat pinnan alla": perhe-eläkkeet, eläkekatto, Kevan mahdollinen pilkkominen erillisiin yhtiöihin, sote-uudistus, EM U-puskurit sekä 1 70 miljardin eläkevarojen sijoitustavat - Työeläkevarojen sijoituskohteet ovat olleet korot, 39, osakesijoitukset, 38, kiinteistöt, 11 ja muut sijoituskohteet, 12 prosenttia - keväällä 20l S julkaistaan vanhusneuvosto-opas Artikkeli: EETUa luotsaa ensivuonna Ole Norrback Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n purjeisiin tarttuu ensi vuoden alusta Ole Norrback Svenska pensionärförbundetista. EETU ry:n syyskokouksessa hän sai puheenjohtajan nuijan tämän vuoden puheenjohtajalta Tapani Mörttiseltä. Julkaistu 24.1't.2014 klo 08;30 Kannanofto: Vanhuspalvelulain muuttaminen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on vakavasti huolissaan eduskunnan käsittelyyn tuodun niin sanotun vanhuspalvelulain muutoksen aiheuttamista heikennyksistä vanhusten ympärivuorokautisiin palveluihin. Julkaistu klo 08:36 Lausu nto : Esitys sosiaal i- ja terveyden huol lon järiestäm islai ks i Koostelta: Lausunnossaan EETU ry painottaa seuraavaa: Julkaistu klo 09:05 Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus sekä palveluiden laadukkuus tulee turvata. Ennaltaehkäisevään, hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan tulee kiinnittää voimavaroja. Sosiaalihuollon tulee olla tasavertainen terveydenhuollon kanssa ja niiden yhdentyminen ja tyonjako rakentaa kokonaan uudelta pohjalta. Resursoinnin on oltava tasapuolista: esimerkiksi sosiaalihuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen on suunnattava rahoitusta samoin periaattein kuin terveydenhuollon tutkimukseen. SOTE -alueille ja tuotantoalueille tulee luoda vuorovaikutteiset, vaikuttamiseen mahdollistavat rakenteet, joilla varmistetaan palveluiden käyttäjien kuulluksi tuleminen. Järjestöt edustavat palvelujen käyftäjiä, siksi niiden asema tulee turvata SOTE -alueiden hallintoelimissä. Järjestöillä on asiantuntemusta, jota ei pidä jättää hyödyntämättä Lausunto: Ha!lituksen esitys ns. vanhuspalvelulain muuttamisesta Vanhustenhoidon palvelurakenteen muutoksia tukevat vanhuspalvelulain muutokset perusteluineen ovat hyväksyttäviä. Esitämme seuraavaa... (lue lausunto kokonaisuudessan liitetiedostosta). Jutkaistu kto 06:00 Lausunto: Eläkeläiset mukaan päättämään työeläkeyhtiöissä Työeläkeyhtiöiden hallituksissa tulisi olla keskeisten eläkeläisiä edustavien järjestöjen ehdottama edustus, toteaa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lausunnossaan työeläkeyhtiölain muuttamisesta. Järjestöä edusti eduskunnan talousvaliokunnan kuulemistilaisuudessa lokakuun alussa sen hallituksen jäsen Hannes Manninen. Jutkaistu kto 11:37 Koostetta: EETU ry:n mukaan esitys eläkeläisten vaikutusmahdollisuudesta hallituksissa on oikeudenmukainen ja kohtuullinen, sillä eläkkeellä olevat ovat aikanaan kartuttaneet eläkerahastojen varoja ja kyse on siis heidän omien rahojensa käytöstä.järjestön mukaan eläkeläisten edustajia tulisi olla vähintään neljäsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen loppuseminaarij ärjestetään toukokuussa 2015 Helsingin Messukeskuksessa.

9 " (3) LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun Eläkeneuvosto Leena Peltosaari Hyvä Leena! Kiitän mielenkiinnosta koskien saattohoidon järjestämistä meillä Järvenpäässä. Olen saanut selvityksen Järvenpään kotisairaalan perustajalta, ylilääkäri Helena Nikkanenllvesmäeltä, tarkempi selvitys on ohessa. Järvenpää lähettää Terhokotiin saattohoitoon keskimäärin kolme potilasta vuodessa sovitun hoidon porrastuksen ja hoitoketjun perusteella. Tarvittaessa potilas lähetetään joko omalle vuodeosastolle, jossa on myös kivun ja palliaation osaamista. Tulevasta sote-ratkaisusta ei ole vielä tietoa, mutta oletusarvona on, että hoidon porrastus pidetään sellaisena, että lähipalveluina pyritään tuottamaan sitä,mikä on oleellista pitää lähellä. Kaikkea lääketieteellistä hoitoa kehitetään uusien tutkimustulosten valossa, uusi sosiaali- ja terveyskeskus ja tuleva hyvinvointikampus tarjoaa hyvän palvelumahdollisuuden. Järvenpäähän näillä käyntimäärillä riittänee nykyinen yksikkö ja tarvittaessa lähetämme hoidon porrastuksen mukaisesti potilaita Terhokotiin. Hoito perustuu hyvään kommunikaatioon ja potilaan tahdon kunnioittamiseen ja hyvään oirehoitoon ja kivunlievitykseen. Omaisten kuuleminen ja kohtaaminen on tärkeä osa hoitoa. ystävällisin terveisin Eeva Ketola johtajalääkäri

10 (3) Saattohoidon järjestäminen Järvenpäässä Järvenpään saattohoitojärjestelmä perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuositukseen vuodelta Selvityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitopiireittäin luodaan alueelliset palliatiiviseen tai saattohoitoon siirtyvän potilaan hoitopolut ja edellytetään saattaen vaihtamista. Perusterveydenhuollon tulee perustaa erikoistuneita palliatiivisen ja saattohoidon yksiköitä päivä- ja kotisairaaloineen sekä tukiosastoineen mahdollistamaan kotisaattohoito. Saattohoito esitetään rakennettavan kolmiportaisen mallin mukaan, joka sisältää perustason hoitoyksiköt, alueelliset saattohoitoyksiköt sekä yliopisto/ ja keskussairaalayksiköt ja saattohoitokodit. Hoitopaikka valitaan kulloinkin arvioitavan hoidon tarpeen mukaan. Saattohoito tulee järjestää potilaan toivomassa paikassa ja etenkin kotisaattohoitoon tulee suunnata voimavaroja. Hyvinkään sairaanhoitoalueen palliatiivisen ja saattohoidon hoitoketju suunniteltiin alueellisena yhteistyönä kaikkien terveyskeskusten edustajien, Hyvinkään sairaalan erikoisalojen edustajien ja HYKS syöpätautien klinikan kanssa. Hoitoketju julkaistiin Työryhmässä Järvenpään kotisairaalamallia pidettiin hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito. Järvenpään kotisairaala on perustettu vuonna 2003 ja se on alusta lähtien hoitanut kotisaattohoitopotilaita. Kolmiportaisen saattohoitomallin mukaisesti kotisairaala toimii alueellisena saattohoitoyksikkönä, joka tarjoaa apua 24/7-periaattella mahdollistaen osaavan ja turvallisen saattohoidon ja hoitoturvan vuorokauden ajasta riippumatta. Yksi puhelinnumero vastaa aina ja kotikäyntiin on tarvittaessa mahdollisuus myös yöllä. Kotisairaalassa työskentelee 11 hoitajaa, osastosihteeri, lääkärija hoitotyön esimies. Tarvittaessa kotikäyntejä tekevät fysioterapeuttija toimintaterapeutti, hengellisen hoidon tukea voidaan pyytää seurakunnalta ja psyykkisen ja päihdehoidon apua mielenterveys- ja päihdeyksiköstä. Kotisairaalan henkilökunnalla on perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta ja kotisairaalan lääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Kotisairaalalla on oikeus toimia palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutusyksikkönä. Järvenpäässä on kolme palliatiivisen lääketieteen erityispätevöitymisopinnot suorittanutta lääkäriä: kotisairaalassa, kotihoidossa ja terveyskeskuksen akuuttiosastolla. Myös akuuttiosaston henkilökunta on saanut perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta. Jatkokoulutuksesta ja työnohjauksesta huolehditaan. STM saattohoitosuosituksen mukaisesti kaikkiterveydenhuollon yksiköt vastaavat perustason saattohoidosta. Perustason yksiköissä voidaan hoitaa potilaita, joiden sairaus etenee hitaasti eikä odotettavissa ole vaikeita oireita. Perustason yksiköitä Järvenpäässä ovat kotihoito, terveyskeskuksen vuodeosastot, ympärivuorokautisen hoidon yksiköt ja yksityiset hoitokodit. Kotisairaala ja saattohoitopaikat tukiosastolla muodostavat Järvenpään alueellisen saattohoitoyksikön. Kotisairaalassa on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaita keskimäärin vuodessa. Saattohoitopotilaita hoidetaan heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti joko kotonaan tai kotisairaalan tukiosastolla, joka Järvenpäässä on terveyskeskuksen akuuttiosasto. 10 '20 potilasta vuosittain on toiveensa mukaisesti kotisaattohoidossa kuolemaansa saakka. Kotisaattohoidon edellytyksenä on vähintään yhden läheisen sitoutumisen saattohoitopotilaan ympärivuorokautiseen auttamiseen. Kotisaattohoitopotilaan hoitoturva on järjestetty niin, että potilaan niin toivoessa tai tilanteen vaatiessa kotoa pääsee suoraan tukiosaston saattohoitoon vuorokauden ajasta riippumatta ilman päivystyskäyntiä. Läheisellä on mahdollisuus halutessaan yöpyä saattohoitopotilaan luona sairaalassa. Kaupungin omassa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä taiyksityisessä palvelukodissa asuva potilas voi yleensä olla omassa hoitopaikassaan kuolemaan asti ilman sairaalasiirtoja, tarvittaessa kotisairaalan tuella. Hoitopaikkaan voidaan järjestää kokonaisvaltainen oirehoidon tuki ja konsultaatioapu tarpeen mukaisesti joko puhelinkonsultaatioina jaltai hoitajan ja lääkärin käyntei-

11 (3) nä. Saattohoitolääkitys ja tarvittavat laitteet ja välineet viedään hoitopaikkaan kotisairaalasta. Kaikille saattohoitopotilaille pyritään turvaamaan hyvä ja kokonaisvaltainen oirehoito ja tuki sekä rauhallinen ja arvokas kuolema. Läheisten tarpeen otetaan huomioon ja heitä tuetaan. Lisäksi läheiseen ollaan yhteydessä noin kuukauden kuluttua kuolemasta yksilöllisen tuen tarpeen arvioimiseksi. Vaativissa saattohoitotilanteissa ja potilaan niin toivoessa saattohoito on järjestetty Terhokodissa. Näin on tapahtunut keskimäärin muutaman kerran vuodessa. Myös Hyvinkään sairaalassa hoidetaan saattohoitopotilaita silloin, kun potilaan yleisvointi ei enää salli siirtymistä kotipaikkakunnalle. Järvenpään kotisairaalamallia on pidetty hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito alueellisten ja valtakunnallistenkin arvioiden mukaan. Tulevaisuudessa kotisaattohoitoon tullaan suuntamaan yhä enemmän voimavaroja. JUST ja hyvinvointikampus mahdollistavat uudet entistä toimivammat ja viihtyisämmät saattohoidon olosuhteet sekä sairaalaosastolla että palvelu- ja hoivaasumisessa. Järvenpään kotisairaalamalli sopii toimivaksi esimerkiksi hyvän saattohoidon järjestämisestä myös uudessa Sote - mallissa. Järvenpäässä Helena Nikkanen - llvesmäki Aku uttiosastojen ja kotisa i raa la n yl i lää kä ri Palliatiivisen lääkeketieteen erityispätevyys

12 JÄRvENpÄÄr släxr låsx euvosron TOIiIINTA. JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

13 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma SISALTO Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA.A'ATUS 3 TAVOITE 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 5 rormrntasäännössä määrurewr reurävär 6 ToTMTNNAN päälrnrlr vuonna 2oi KOKOUK ET TOTMTNTAVUONNA TALOUS

14 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma ESIPUHE Järvenpään eläkeläisneuvoston vuoden 2015 toiminnan painoalueita ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointija seuranta, ikäihmisten asumismahdollisuudet ja ikääntyneiden osallisuus, osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet. Eläkeläisneuvosto panostaa toiminnassaan myös ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun kehittämiseen sote - uudistuksen ja uuden sosiaalija terveyskeskuksen, Myllynkulman, rakennushankkeen edetessä. Myllytien toimintakeskuksen kehittämistyö osana suurta Myllyn alueen rakentumista ja toiminnan kehittämistä on merkittävä osassa eläkeläisneuvoston ennakoinnissa, vaikuttam isessa ja seurannassa. Eläkeläisneuvosto jatkaa ja laajentaa kumppanuusyhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden kanssa vanhuspalvelulain luomien edellytysten ja velvoitteiden pohjalta. Kehittämisryhmissä mukanaolo, aloitteet, selvityspyynnöt ja kyselyt, mutta myös seuranta luovat neuvostolle hyviä näköalapaikkoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Keskeinen yhteistyöverkosto on eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistykset. Niiden kanssa mahdollisuudet vaikuttaa ovat erinomaiset. Järvenpään eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikäihmisten messujen järjestämisestä yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa. Messut järjestetään, mikälitoteuttajaverkosto saadaan riittävän laajaksi. 2 TOIMINTA.AJATUS Eläkeläisneuvosto on Järvenpään kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. 3 TAVOITE Eläkeläisneuvosto edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista, hyvinvointia ja palveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO lkääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunta on pitämässään kokouksessa asettanut Eläkeläisneuvoston neljäksivuodeksi ( ) alaisekseen yhteistyöelimeksi. Lautakunta on nimennyt Eläkeläisneuvostoon eläkeläisjärjestöjen ehdottamista henkilöistä yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaiset et. Lisäksi lautakunta on valinnut Eläkeläisneuvostoon keskuudestaan jäsenen ja en sekä nimennyt sihteerin. Eläketäisneuvoston jäsenet, et, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Eläkeläisiäriestöt Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry varsinainen jäsen Vanhatalo Niko

15 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Järvenpään Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Eläkkeensaajat ry varsinainen jäsen Järvenpään kansalliset seniorit ry varsinainen jäsen Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Ruskat ry varsinainen jäsen Keski-U udenmaan senioriopettajat ry varsinainen jäsen ltkonen llma-lea Hramoff Leonid Sundell Sakari Puustinen Armo Salo Paula Peltosaari Leena Virkki Jukka Karulinna Martti Silvola Anneli Nissinen Helka Kilpijärvi Leila Lauronen Marjaleena Pilos Tuija Keski-Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaaiat ry varsinainen jäsen Helenius Toini Jaukkari Kaija Träskända Seniorer rf varsinainen jäsen I kääntvneiden ia toimi ntaraioitteisten lautaku nta Sundström Marja-Lisa Reinikainen Eila varsrnarnen Jasen Puheenjohtaia Varapuheenjohtaja Sihteeri Leimunen Pirjo Willberg Jere Peltosaari Leena Karulinna Martti Mänkärlä Päivi, palveluohjaaja 5 TOTMI NTASÄÄI,I T.IÖSSÄ NAÄÄNITETYT TEHTÄVÄT Toimintasääntöön perustuen Eläkeläisneuvosto. Edistää viranhaltijoiden, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon'

16 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden järjestämisessä, saavuttavuudessa ja kehittämisessä. Vaikuttaa viihtyisän, esteettömän ja turvallisen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Edistää ikäihmisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa. Järjestää vuosittain valtakunnallisella vanhustenviikolla ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia. Hoitaa muut Eläkeläisneuvoston toimintaan kuuluvat ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnan esittämät tehtävät. Kutsuu kerran vuodessa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle. H uolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Valmistelee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen. TOTMINNAN PÄÄLINJAT VUONN A2015 Vaikuttaminen Eläkeläisneuvosto keskittyy vaikuttamaan valitsemillaan painoalueilla. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset kunnan sisällä, kuntayhteistyössä taivaltakunnan tason kokonaisratkaisuissa velvoittaa mahdollisesti ottamaan uusia asiakokonaisuuksia tarkastelun kohteeksi. Eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: Tasapainottamisohielma: Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tasapainottamisohjelman. Ohjelman huomioon ottava talousarvio hyväksytään joulukuun kokouksessa.tasapainottamisohjelma merkitsee selkeitä muutoksia ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämisessä. Eläkeläisneuvosto perehtyy vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa tehtyihin muutoksiin ja tekee tämän pohjalta tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointi- ja seurantasuunnitelman. Asumismahdollisuudet: Järvenpäässä ikäihmisten asumismahdollisuudet paranevat huomattavasti, kun mm. Hyvinvointikampus rakentuu kuluvan vuosikymmenen aikana ja Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa - kodit toteutuvat Pajalan alueella. Lisäksi kaupunki suunnittelee asemakaavan muutosta, jossa vanhoille omakotialueille suunnataan täydennysasumista. Vastaavasti myös ympärivuorokautisten asumis- ja hoivapalvelujen saatavuus lisääntyy, kun yksityiset hoivapalveluyksiköt ja kaupungin omana tuotantona toteutettava Vahteristo - koti sekä kumppanuussopimuksella toteutettava Hyvinvointikampuksen hoivapalveluyksikkö valmistuvat.

17 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Eläkeläisneuvosto on mukana asumisen suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa osallistumalla seminaareihin, työryhmätyoskentelyyn ja antamalla lausuntoja sekä tekemällä tarpeen mukaan aloitteita, kyselyjä tai kannanottoja. Osallisuus. osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet: Yuoden 2014 alussa voimaan tulleen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman yksi keskeinen osa-alue on ikäihmisten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Eläkeläisneuvosto pitää ikäihmisten osallisuuden, osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisen seurannan painoalueenaan myös vuonna Työ käynnistyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen analysoinnilla palvelualueen raportointiin perustuen. Analysoinnin jälkeen neuvosto päättää tarvittavista toimenpiteistä yhdessä palvelualueen kanssa. lkääntvneiden sosiaali- ia tervevspalveluien saatavuus ia laadun kehittäminen: Mahdollisesti toteutuva Sote - uudistus, vuoden 2017 alussa käyttöön otettava uusi sosiaali- ja terveyskeskus, Myllynkulma, ja kaupungin tasapainottamisohjelma vaikuttavat kaikkien järvenpääläisten, mutta erityisesti ikääntyneiden kuntalaisten palveluihin. Eläkeläisneuvosto hankkii informaatiota asiantuntija-alustusten kautta, seuraa muutoksia, on mukana toteutuksissa ja käyttää toimintasäännön mukaiset mahdollisuudet tämän osaalueen palvelujen kehittämisessä. Mvllvtien toimintakeskuksesta ikäihmisten kohtaamis- ia informaatiopaikka: Järvenpään kaupungin omistukseen vuonna 2014 siirtynyt Myllytien toimintakeskuksen on mahdollista tarjota ikäihmisille mm. ruokailu-, kokous-, harrastus- ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Toiminnan kehittämisessä vuoden 2015 alusta johtajan apuna toimii asiakasneuvosto, joka perustetaan palvelusäätiön ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Eläkeläisneuvosto huolehtii omalta osaltaan siitä, että Myllytien toimintakeskuksesta kehittyy vireä kohtaamis- ja informaatiopaikka. Tapahtumat ja vierailut Vanhustenviikko: Eläkeläisneuvosto järjestää vanhustenviikolla tapahtumia yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada mukaan nykyistä laajemmassa mitassa myös kouluja ja paikallisia yrittäjiä. Eläkeläisneuvoston vastuulla on myös vanhustenviikon paikallisjuhlan järjestäminen. Vanhustenviikon paikallinen pääjuhla ja tapahtumat. lkäihmisten messuf; Eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnalle ikäihmisten messujen järjestämisestä. Aloite on käsitelty lautakunnan kokouksessa. Tavoitteena on järjestää ikäihmisten messut yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa, mikäli neuvostoilla on kiinnostusta yhteistyöhön. Sibeliuksen juhlavuoden tapahtumaf; Eläkeläisneuvosto sitoutuu informoimaan paikallisyhdistyksiä juhlavuoden tapahtumista ja innostamaan osallistumaan niihin. Tavoitteena on osallistua elokuussa järjestettävään kaupunkilaisten yhteistapahtumaan Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä. Osallistuminen tapahtumiin, tilaisuuksiin ja työryhmätyöskentelyyn; Eläkeläisneuvoston edustaja osallistuu kutsuperustaisiin ja muihin eläkeläisten asioita edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Eläkeläisneuvostolla on edustus turvallisuusjohtoryhmässä ja liikenneturvallisuustyöryhmässä.

18 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Koulutus ja kokousalustukset Eläkeläisneuvosto ei varaa koulutusmäärärahoja vuodelle Jäsenet osallistuvat toimintaa edistäviin maksuttomiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin niin kaupungin sisällä kuin laajemmallakin toiminta-alueella. Vuoden 2015 jokaisessa kokouksessa on asiantuntija-alustus koskien eläkeläisneuvoston vastuualuetta. Kokousalustukset ovat merkittävä tiedonlähde jäsenistölle. Sidosryhmätoiminta Sisäiset sidosryhmät Neuvostossa edustettuina olevat eläkeläisiäriestöien paikallisvhdistvkset. yhteisenä tavoitteena ikäihmisten oikeuksien edistäminen Järvenpäässä. paikallisyhdistysten informointi ja säännöllinen vuoropuhelu yhdistysten kanssa. eläkeläisneuvoston yhteisen sähköpostin käyttöönotto paikallisyhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. eläkeläisneuvoston ja paikallisyhdistysten tunnettuuden lisääminen. M u ut si säi set si d o srvh m ät ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta ja viranhaltijat. sosiaali- ja terveyslautakunta ja viranhaltijat sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja viranhaltijat. kaupunkikehityslautakunta ja viranhaltijat ' Hyvinvointikampuksen ja Myllynkulman vastuuhenkilöt ' kaupunginhallitus ja -valtuusto. Järvenpään opisto ja kirjasto Ulkoiset sidosrvhmät Järvenpäänseurakunta. Paikallislehdet. Kolmannen sektorin vanhuspalvelualueentoimijatjärvenpäässä. Vanhustyön keskusliitto, Asuntorakentajat. Alueelliset koulutus- ja kehittämisorganisaatiot: Keuda, DIAK, Laurea '. Kymppikuntieneläkeläis-javanhusneuvostot muut erikseen määritettävät tahot 7 KOKOUKSET TOIMINTAVUONN Eläkeläisneuvosto kokoontuu kolmantena toimintavuotenaan neliä kertaa. Kokous I torstai Kokous ll torstai Kokous lll torstai Kokous lv torstai Kokoukset toteutetaan kolmetuntisina. Kokouksissa kuullaan painoalueisiin liittyviä alustuksia. Lisäksi Eläkeläisneuvosto järjestää yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuden järvenpääläisten eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa kevätkaudella

19 Eläke!äisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma TALOUS 2015 Eläkeläisneuvoston toiminnasta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sisällytetään ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen talousarvioon. Palvelualueella on varattu e!äkeläisneuvoston toimintamenoihin ilman erillistä eläkeläisneuvoston talousarviota 8000 :n suuruinen määrä. Lisämäärärahan tarpeesta sovitaan erikseen, mikäli ikäihmisten messut toteutetaan yhteistyössä lähikuntien vastaavien neuvostojen kanssa. Määrärahan käyftösuunnitelma 1. Kokouspalkkiot / neljä kokousta 2. Vanhusten viikko ja paikallisjuhla 3. Matkakorvaukset 4. Tarjoilut ja muu vieraanvaraisuus 5. Materiaalihankinnat, postipalvelut 6. Monistus- ja kopiointipalvelut

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA-AJATUS 2 3 TAVOITE 2 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 2 5 TOIMINTASÄÄNNÖSSÄ MÄÄRITETYT TEHTÄVÄT 3 6 ELÄKELÄISNEUVOSTON

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 ELÄKELÄISNEUVOSTON KOKOONPANO 3 ASETETUT PAINOPISTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 4 YHTEENVETO 5 TALOUS 2013 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2011 23.2.2011 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 3 VANH 4 KANGASALAN KUNNAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Tenhunen. Poissa I - 12.15. PaulaTakala-Sihvola Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Pekka Raittila Tapio JARVENPAAN KAUPUNKI. 28.5.

Tenhunen. Poissa I - 12.15. PaulaTakala-Sihvola Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Pekka Raittila Tapio JARVENPAAN KAUPUNKI. 28.5. JARVENPAAN KAUPUNKI ELAKELÄISN EUVOSTO 28520 l5 PÖYTAKIRJA ELÄKELÄISN EUVOSTON KOKOUS 21201s I - 1215 Aika Torstai28052015 klo Paikka Vanha paloasema klo 9-10 Myllytien työ- ja toimintakeskus, Kulmakabinetti

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA VANHUSNEUVOSTO 24.10.2017 1. Aika: 24.10.2017 klo 9.00 10.00 Paikka: Paikalla: Perusturvakeskus, Turuntie 639, 21870 Riihikoski Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola,

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Vanhusneuvosto 07.12.2017 Aika 07.12.2017 klo 09:00-10:15 Paikka Sakunkulman päiväkeskus Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (16) Aika 14.03.2017, klo 13:00-15:05 Paikka Lounashuoneen kabinetti, kaupungin virastotalo Käsitellyt asiat 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika. klo 14.00 15.25 Paikka ston kokoushuone Läsnä Poissa Kutsutut/osallistujat x Yrjö Perkkiö

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 VANHUSNEUVOSTO AIKA 19.01.2015 klo 15.00 PAIKKA Punojanportti VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija Grönberg Heleena, poissa Koskinen Sakari

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Otavan opisto, ruokala, Aurinkoinen - kokoustila, Otavantie 2, Otava. 28 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Otavan opisto, ruokala, Aurinkoinen - kokoustila, Otavantie 2, Otava. 28 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (18) Aika 26.04.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Otavan opisto, ruokala, Aurinkoinen - kokoustila, Otavantie 2, Otava Käsitellyt asiat 26 Kokouksen avaus 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Toimintakertomus Suomi 100 vuotta 5

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Toimintakertomus Suomi 100 vuotta 5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 23.02.2017 Aika 23.02.2017 klo 12:30-14:15 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Toimintakertomus 2016

Lisätiedot

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15.

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15. KINNULAN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 21.9.2017 kello 15 16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 01.02.2017 AIKA 14:00-15:10 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN 3 TOIMINTAKAUTEEN 2 KATSAUS KUNNAN

Lisätiedot

Keravan vanhusneuvosto. Toimintakertomus , poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa asti.

Keravan vanhusneuvosto. Toimintakertomus , poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa asti. Keravan vanhusneuvosto Toimintakertomus 2015 2016, poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa 31.5.2017 asti. 2 (5) 1. Vanhusneuvoston kokoonpano 2015-2016 Keravan vanhusneuvosto on yhteistyö-

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Vanhusneuvosto 02.06.2017 AIKA 02.06.2017 klo 10:00-11:10 PAIKKA Hopealyhty KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus 3 21 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ AIKA klo 10:00. Kaupunginhallituksen kokoushuone, 4.krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/ AIKA klo 10:00. Kaupunginhallituksen kokoushuone, 4.krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 30.1.2018 klo 10:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 4.krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (10 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (10 ) Vammaisneuvosto 27.01.2017 AIKA 27.01.2017 klo 09:00-10:55 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 20.03.2015 AIKA 20.03.2015 10:00-11:15 PAIKKA Ikäihmisten päivätoiminta Opintie 5 Joroinen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Aika 23.11.2016, klo 13:00-15:30 Paikka Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Salon kaupunki 207/ /2017

Salon kaupunki 207/ /2017 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 10/2017 1 (7) Kokousaika 13.11.2017 kello 16:00 Salon kaupunki 207/00.02.12.02/2017 Kokouspaikka Salon kaupungintalo, kokoustila Tuomi Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 97 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (13 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (13 ) Vanhusneuvosto 03.02.2017 AIKA 03.02.2017 klo 10:00-11:20 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.01.2018 Aika 15.01.2018 klo 10:00-13:55 Paikka Iso seurakuntatalo, Pappilantie 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA syksy 2017 Järvenpään elä kela isneuvosto 2017-2019 SISÄLTÖ Sivu 1 ESIPUHE 2 ELÄKELÄISNEUVOSTON LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTAINEN TEHTÄVÄ 3 ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTAKAUSI,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kiihtelysvaaran Hoitokoti Helmi, Joensuunväylä 11 B, Kiihtelysvaara. Sivu 27 Kokouksen avaus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kiihtelysvaaran Hoitokoti Helmi, Joensuunväylä 11 B, Kiihtelysvaara. Sivu 27 Kokouksen avaus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Vanhusneuvosto Aika 16.03.2016 klo 09:30-11:45 Paikka Kiihtelysvaaran Hoitokoti Helmi, Joensuunväylä 11 B, 82140 Kiihtelysvaara Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Koivupihan Palvelukeskus, Kirkkokatu 13, Joensuu (kirjastosali) Sivu 57 Kokouksen avaus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Koivupihan Palvelukeskus, Kirkkokatu 13, Joensuu (kirjastosali) Sivu 57 Kokouksen avaus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Vanhusneuvosto Aika 22.08.2017 klo 10:00-11:22 Paikka Koivupihan Palvelukeskus, Kirkkokatu 13, 80100 Joensuu (kirjastosali) Käsitellyt asiat Sivu 57 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 h Vanhusneuvosto Aika 11.04.2017 klo 09:30-11:30 Paikka Kunnantalo, 1krs Ervast Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi Jukka varapuheenjohtaja Fellman Urban

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2015... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Vanhusneuvosto Aika 07.03.2017 klo 09:30 Paikka Kunnantalo, 3 krs Eliel Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi Jukka varapuheenjohtaja Fellman Urban jäsen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (16 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (16 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (16 ) Vanhusneuvosto 08.12.2017 AIKA 08.12.2017 klo 10:00-11:10 PAIKKA Valtakatu 26, 2. krs (Kaupungintalo), kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus

PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus PALTAMON VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus vuosilta 2014-2015 Vanhusneuvosto 22.3.2016 3 1. Yleistä Heinäkuun alussa 2014 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisesti Paltamon kuntaan asetettiin vanhusneuvosto

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Ylöjärven perusturvakeskus, Kuruntie 10 kokoustila

Ylöjärven perusturvakeskus, Kuruntie 10 kokoustila Ylöjärven kaupunki Esityslista 1/2017 1 Aika 17:00 Paikka Ylöjärven perusturvakeskus, Kuruntie 10 kokoustila Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

%/k- Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat. pöyrärrnrn 23.5.2013. '6n" Peltosaari. rgtth NEUVoSTo. eläxelälsneuvosron KoKous 312013

%/k- Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat. pöyrärrnrn 23.5.2013. '6n Peltosaari. rgtth NEUVoSTo. eläxelälsneuvosron KoKous 312013 JARVENPAAN KAUPUNKI rgtth NEUVoSTo pöyrärrnrn 23.5.2013 eläxelälsneuvosron KoKous 312013 Aika: Paikka: Torstai 23.5.2013 klo 10 Lehmustokoti, Jampankaari 4 C Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat

Lisätiedot

Vanhusneuvoston jäseninä ovat kaudella 2016 toimineet:

Vanhusneuvoston jäseninä ovat kaudella 2016 toimineet: Rovaniemen vanhusneuvoston toimintakertomus 2016 1 Toimintakertomus 2016 Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan Rovaniemen kaupungin vanhusneuvosto toimii rovaniemeläisten vanhusten puolestapuhujana ja

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous. Titta Roslakka, Eksoten edustaja

Vanhusneuvoston kokous. Titta Roslakka, Eksoten edustaja Kokous Vanhusneuvoston kokous Aika, paikka Keskiviikko 29.11.2017 kello 15.00-16.50 Osallistujat Kulttuuritalo Virta, tutustuminen kokoontumistiloihin Kokoustila Vallinkoski (h 138) Sinikka Poskiparta,

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 Vanhusneuvosto 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-13:05 PAIKKA Helmiranta, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus 27 22 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta yl Paula Poukka Helsingin kaupungin kotisairaala Sisät. el., palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Kotisaattohoito, miksi? Toive kuolla

Lisätiedot

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä LIITE 1 Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä xx.xx.xxxx Mitä on vanhusneuvostotyö? Sosiaali ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: Vanhusneuvosto

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15 ) Vanhusneuvosto 13.02.2015 AIKA 13.02.2015 klo 10:00-11:45 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Hotelli-Ravintola Aada, Aatos kabinetti, Kauppakatu 32, Joensuu. Sivu 75 Kokouksen avaus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Hotelli-Ravintola Aada, Aatos kabinetti, Kauppakatu 32, Joensuu. Sivu 75 Kokouksen avaus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Vanhusneuvosto Aika 12.10.2017 klo 15:00-16:28 Paikka Hotelli-Ravintola Aada, Aatos kabinetti, Kauppakatu 32, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 75 Kokouksen avaus 3 76

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1/2017 27.2.2017 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJA 4/2016 5.10.2016 KERAVAN VAMMAISNEUVOSTONKOKOUS AIKA 5.10.2016 klo 17.00 18.56 PAIKKA Terveyskeskus Ruokatila, Metsolantie 2 LÄSNÄ Taipale Olavi, puheenjohtaja Johansson Erja Molin Kati Kiiski

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 33. Vanhusneuvosto 25.04.2014. Aika 25.04.2014 klo 10:00-11:15

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 33. Vanhusneuvosto 25.04.2014. Aika 25.04.2014 klo 10:00-11:15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 33 Vanhusneuvosto 25.04.2014 Aika 25.04.2014 klo 10:00-11:15 Paikka Läsnä Kettumäen palvelukeskus, Kettumäentie 2, Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät 20-26 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VANHUSNEUVOSTO. TOIMINTAKERTOMUS Toimikausi

JYVÄSKYLÄN VANHUSNEUVOSTO. TOIMINTAKERTOMUS Toimikausi 1 JYVÄSKYLÄN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Toimikausi 2013-2016 2 VANHUSNEUVOSTO kaudella 2013-2016 Puheenjohtaja Raili Rissanen, varapuheenjohtaja Kari Jokinen Vanhusneuvoston sihteeri Sanna Siniluhta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Vanhusneuvosto 18.05.2017 Aika 18.05.2017 klo 09:00-10:50 Paikka Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Marjatta Suominen. Pirkko Leppänen x Marketta Rouvinen - Juhani Räihä - Olavi Tuikkanen x Hellevi Pekkarinen x

Marjatta Suominen. Pirkko Leppänen x Marketta Rouvinen - Juhani Räihä - Olavi Tuikkanen x Hellevi Pekkarinen x KINNULAN KUNTA Esityslista /Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 28.2.2017 kello 16 17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x =

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot