Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry"

Transkriptio

1 JARVENPAAN KAUPUNKI ELÄKELÄISN EUVOSTO pöyrärcntn ELAKELAISNEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai klo f0-12 Paikka: Työ-jatoimintakeskus,Kulmakabinetti Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöjenedustajat Leena Peltosaari Toini Helenius Leonid Hramoff Martti Karulinna Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry MarjaleenaLauronen Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Helka Nissinen Ruskat ry Armo Puustinen Järvenpään Eläkkeensaajat ry Marja-Lisa Sundström Träskända Seniorer rf Niko Vanhatalo Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry Toimialojen edustaiat Päivi Mänkärlä sihteeri, lkääntyneiden - ja toimintarajoitteisten palvelualue I kääntyneiden ja toim i ntaraioitteisten lautaku nnan edustaja Pirjo Leimunen Asiantuntijavieraat Kristiina Laine Verkosto- ja kehiftämisasiantuntija Käsitellyt asiat: &- 4ä." Leena Peltosaari puheenjohtaja Päivi Mänkärlä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus dtu"tu Toini Helenius Posliosohe: Myllytie 1l o+aro tänvrnpää Puhelin s69 Söhköposti

2 KÄsrrELTÄvÄr ASIAT 44 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokoustodetaan lailliseksija päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 46 Esitys I ista n hyväksym i nen kokou kse n työjäriestykseksi Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin muilta osin, poistetaan pykälä 52 joka siirtyy 2015 kokoukseen. 47 Pöytäkirian tarkastaiien valinta Ehdotus: Valitaankaksipöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helka Nissinen ja Toini Helenius. 48 Edellisen kokouksen pöytäkirja Ehdotus: Merkitäänedellisen kokouksenpöytäkirjatiedoksi. Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 49 Verkosto- ja kehittämisasiantuntija Kristiina Laineen alustus ja sen aiheuttamat toimenpiteet Ehdotu s: Kristiina Laineen arustus aihekokonaisuudesta ryåå"jffihä.fil,; ffi ffi n::1l!a Edunvalvontakoulutuksesta. Tablettitalkkari toiminnasta. Keskustellaan ikäihmisten atk -koulutusmahdollisuuksista ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan päätöksen mukaan. Sovitaan yhteistyöstä esillä olleiden asioiden toimeenpanon edistämiseksi. lkaton päätös: "lkääntyneiden ja toimintaraioitteisten lautakunta 7' Ehdotus: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päättää hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti. Käsittely: Leena Peltosaari esitti, että osa perinnöstä käytetään vanhusväestön ltvalmiuksien kehittämiseen ja tukemiseen asiasta laaditun ja kokouksessa esitetyn kirjeen mukaisesti. Kirje liitteenä B. Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Leena Peltosaaren esittämän kirjelmän sisällön huomioitavaksi Kauko Laakson perinnön uudessa käyttösuunnitelmassa. Päätös: lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kauko Laakson perinnön uuden käyttösuunnitelman Arjen osallisuuden tuen avainalueen osalta liitteen A mukaisesti siten, että liitteenä B olevassa kirjeessä esitetyt asiat huom ioidaan käyttösuunnitelman tä$äntöönpanossa." LIITE 1. Leena Peltosaaren kirjelmä

3 Päätös: Kuultiin Kristiina Laineen esitys ja päätettiin sen pohjalta seuraavaa: LllTEl Päätös: Päätettiin lähettää lntoa elämään -esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Edunvalvontakoulutus järjestetään vanhustenviikolla. Päätös: Tablettitalkkaritoiminta: päätettiin, että eläkeläisneuvoston jäsenet saavat esitteen sähköisenä edelleen informointia varten. Päätettiin selvittää mahdollisuus siirtää tablettitalkkaritoiminta yksittäisen yhdistyksen toiminnan alta Eläkeläisneuvoston toiminnan alle. Päätös: Päätettiin jakaa esittelyssä ollut Enter ry:n lkäihmisten tietotekniikkayhdistyksen esite sähköisenä eläkeläisneuvostolle edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että Hyvinvointiteknologialainaamo sijoitetaan Myllytien toimintakeskukseen - toiminnan käynnistämiseksi toiminta keskukseen perustetaan kehittämisryhmä. Päätös: Todettiin, että suunnitteilla olevat ylikunnalliset lkäihmisten messut järjestetään syksyllä Päätös: Järvenpään internet -sivut ikäihmisten näkökulmasta. Eläkeläisneuvostolta pyydetään palautetta vuoden 2015 alussa sivujen toimivuudesta. Päätös: Todettiin, että THL toteuttaa alueellisen terveystutkimuksen ikäihmiselle. Päätös: Todettiin, että Järvenpään hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on saavutettu hyvin ja osittain yli tavoiteasetannan. Eläkeläisneuvosto saa asiasta raportin vuoden 2015 alussa. Päätös: Todettiin, että Vapaaehtoiskoulutus alkaa 2015 alussa, päätettiin toimittaa esite sähköisenä eläkeläisneuvoston jäsenille edelleen informointia varten. Päätös: Todettiin, että omaishoidontukikeskus valmistuu Myllytien toimintakeskukseen 201 5, ja avajaiset järjestetään tammikuussa Päätös: Todettiin, että perinteinen joulupuukeräys on alkanut päättyy Päätös: Todettiin, että WHO: edustaja on kiinnostunut Suomen kuntien tavasta tehdä yhteisyötä vanhusneuvostojen ja kansalaisraatien kanssa. Alkavaan hankkeeseen on valittu mukaan Helsinki, Porvoo ja Järvenpää. Järvenpäästä asiaa koordinoi Johanna Sinkkonen. Päätös: Todettiin, että KELA -taksi toiminta alkaa Asiasta tiedotetaan kuntalaisille monikanavaisesti. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: I kääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen 50 Yhteenveto vanhustenviikon tapahtumista ja paikallisesta iuhlasta Ehdotus: Keskustellaan vanhustenviikon ohjelman toteutumisesta, paikallisesta juhlasta ja mahdollisesti saadusta palautteesta. Päätetään, että vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelu aloitetaan eläkeläisneuvoston vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Päätetään, että sihteerija puheenjohtaja sekä mahdollisuuksien mukaan eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat ohjelmaa kartoittamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita. Päätös: Keskusteltiin vanhustenviikosta ja pääjuhlasta sekä ikääntyneiden osallistumisesta viikon tapahtumiin. Todettiin seuraavaa:. viikon tapahtumatarjonta oli monipuolinen ja kiinnostava - kiitos hyvän yhteistyöverkoston r osaan viikon tapahtumista osallistui kiitettävästi ikäihmisiä, osa taas kärsi yleisöpulasta - ohjelmatarjontaan ja sen aikataulutukseen tulee kiinnittää edelleen huomiota. opiskelijoiden mukanaolo oli hyvä ja lisättävissä oleva toimintamuoto. pääjuhlan järjestämisen kustannukset ovat korkeat johtuen Järvenpää -talon korkeista hinnoista. paikallisjuhlaan on tarpeen saada nykyistä enemmän musiikkiesityksiä ja lyhytkestoisempia puheita -)

4 Päätettiin seuraavaa: ' eläkeläisneuvosto aloittaa vuoden 2015 vanhustenviikon suunnittelun helmikuun kokouksessa ' sihteeri ja puheenjohtaja sekä eläkeläisneuvoston jäsenet valmistelevat alustavaa ohjelmaa ja miettivät uusia yhteistyökumppaneita ennen kokousta, verkostototeuttajat kutsutaan koolle kokouksen jälkeen. 51 Vahvat vanhusneuvostot -koulutuksen viestit eläkeläisneuvostotle Ehdotus: järyestettyvahvatvanhusneuvostot-koulutus. todetaan osallistuneeteläkeläisneuvostonjäsenet ' keskustellaan seminaarin viesteistä ja vaikutuksista eläkeläisneuvoston toimintaan. Päätös: Todettiin koulutukseen osallistujat vpj. Martti Karulinna, Marjaleena Lauronen, Armo Puustinen ja pj. Leena Peltosaari Keskusteltiin koulutuksen sisällyksestä todettiin tarpeelliseksi. Päätettiin liittää pöytäkirjaan sem inaariaineiston sähköiset linkit Vanhusneuvostojen rooli, Eeva päivärinta - Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä, Tuomo Melin - Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen, Noora Wallin (psta Tuomo Melin) - Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi, Elina Willberg - Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen, Jari Latvalahti - Ryhmätöiden tulokset, Jari Latvalahti - Edellisten seminaarien antia, Jari Latvalahti 52 Kaupunginvaltuuston ja eri lautakuntien ikäihmisiä koskevat päätökset Ehdotus: Todetaan tehdyt päätökset ajalla IKATO Pirjo Leimunen, muut lautakunnat Leena Peltosaari Päätetää n tarvittavista jatkotoimen piteistä. Päätös: Poistetaan käsittelystäsiirtyy v.20lskokoukseen. 53 Kooste EETU vaikuftaa -toiminnasta ikäihmisten aseman parantamiseksi Ehdotus: Todetaan Eetu vaikuttaa - kooste Eetun vaikuttamisesta jälkeen Tehdään tarvittavat, päätökset. Päätös: Todettiin esityksen mukaan EETU:n toiminnan kooste jälkeen. LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi 54 Vaikuttaminen, tapahtumat ja osallistuminen Esifys: Todetaan eläkeläisneuvoston edustajien osallistumiset seuraavien tapahtumien järjestelyihin ja " j'till}:l'llff*e;,tår'xtffirr?:ffiåilffi,i::?:kyi'j:ili:yji*r',,osaa,u 4 toistaiseksi päätökseen Myllytien asiakasneuvoston perustaminen/ Peltosaari - puheenjohtaja on tuonut asian esiin eläkeläisneuvoston valtuuttamana lautakunnassa. Asiasta käydään keskustelua arjen osallisuutta tukevien palvelujen johtaja Jaana Viemerön kanssa : ilffiilfär'fli"y,:ir3il[",5:i' I4t Pertosaarija Puustinen 'oo."t'llo n saattohoidon titaa Järvenpäässä

5 To1"t,ä"ryV"nh,,työ_ "ht,seuraavaartikkeli(julkaistaan2o15): Järvenpäässä uusi ote terveys- ja hyvinvointipalvelujen rakentamishankkeissa kirjoittajat: Tiina Salminen, palvelualuejohtaja, Kirsti Ruislehto, hankepäällikkö ja Leena Peltosaari, eläkeläisneuvoston puheenjohtaja. Todetaan puheenjohtajan haastattelu Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa -lehteen (julkaistaan 2015). '"'i''1itidil]ffii,,,ill"f.*.åfd;ffi '*;;^,""," jaheska.j.hanss.n Päätös: Todettiin eläkeläisneuvoston edustajien osallistumisetesityksen mukaan. rod.ettiiner:ffif ä"jffi:,"ållilixtj?il,';å11", ',1oj:ljäll:,rnn, kotisairaaran saattohoitojärjestelmä on saanut kiitosta. Todettiin, että terveyskeskuksen vuodeosaston saattohoito ei eläkeläisneuvoston jäsenten saamien tietojen mukaan ole toivotunlaista.,nnluiliosllä";å'lx,ä:x:1'j3.",:'j,x!," ffi:*yii'j[:ihi;:läii:t.'i:iå'jåil'i:,tiu,evassa Myllynkulman sosiaali- ja terveyskeskuksessa. LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun 55 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 Ehdotus: Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2015 puheenjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Päätetään lähettää toiminta- ja taloussuunnitelma ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan hyväksyttäväksi. Päätös: Päätettiin hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 LIITE 4. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuoden 2015 kokousajankohdat Ehdotus: Päätetään, että eläkeläisneuvosto pitää neljä kokousta vuonna Päätetään alustavasti kokouspäivistä, puheenjohtajan ehdotus kokous I to klo I - 12 kokous ll to klo I - 12 kokous lll to klo I kokous lv lo klo I - 12 Päätös: Päätettiin pitää neljä kokousta vuonna 2015 Päätettiin Eläkeläisneuvoston kokouspäivät ehdotuksen mukaisesti. 57 Muut mahdolliset asiat Ehdotus: Todetaan muut mahdolliset asiat Päätös: Todettiin, että eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: elakelaisneuvosto.jarven paa(at)g mail.com Päätettiin antaa sähköpostin käyttäjäoikeudet seuraaville henkilöille: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Todettiin Eläkeläisneuvoston epätietoisuutta Terveyskioskin toiminnasta ja päätettiin selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen mennessä. Valtuutettiin puheenjohtaja laatimaan kiitoskirje vanhojen omakotitalotonttien käytöstä samalla huomioiden mahdolliset uhat. 58 Kokouksen päättäminen 5

6 Ehdotus: Puheenjohtajapäättääkokouksen Päätös: Puheenjohtajapäättikokouksenklo Eläkeläisneuvosto siirtyi kokouksen jälkeen yhteiselle lounaalle.

7 LllTEl. lkääntyneidenjatoimintarajoitteistenlautakunnalle: lkääntyneiden tietoteknisten valm iuksien tukeminen Palvelualuejohtaja Tiina Salminen I kää ntyneiden ja toiminta rajoitteisten la uta ku nta Asia: lkääntyneiden tietoteknisten valmiuksien tukeminen Esitä n Jä rvenpää n elä kelä isneuvoston puolesta seu raavaa : I Myllytien toimintakeskuksessa aletaan toteuttaa esim. kerran kuukaudessa ikääntyneiden tietotekniikan käytön pienryhmäohjausta. ohjaukset toteutetaan esim. kerran kuukaudessa (tai useammin määrärahojen mahdollistaessa sen) tiettynä päivä- ja kellonaikana; esim. joka kuukauden viimeinen torstai klo r tavoitteena on saada yhä useammalle ikääntyneelle riittävät perustaidot tietokoneen käytössä ja taidot esim. pankkiasioinnin, mahdollisesti e -terveydenhuollon, tietojen etsinnän jne. käytössä. mahdollisuuksien mukaan pienryhmäohjaus voisi käsittää myös sähköisen yhteydenpidon (Skype/ facebook) opiskelun, jolloin yhteydet esim. omaisiin paranevat. Tällainen pienryhmäohjaus vähentää omalta osaltaan syrjäytymisriskiä, parantaa osallisuutta ja ikäihmisen itsenäisyyttä. Osallistuin tänään vanhustenviikon SeniorSurf -iltapäivään, jossa olikäsin kosketeltavissa into oppia uutta ja huoli osaamattomuudesta. Mukana olleet ikäihmiset olivat hankkineet tietokoneita tai heillä oli niitä entuudestaan, mutta tietokoneen käyttötaidot olivat vielä "hakusessa". Esitän myös, että pienryhmäohjauksen kustannuksiin voidaan käyttää sopivia testamenttivaroja ja va paaehtoistoim ijoita. Jä rve n pää ss ä 7.1.O.20!4 Leena Peltosaari eläkeläisneuvoston puheenjohtaja

8 LIITE 2. Eetu vaikuttaa ikäihmisten aseman parantamiseksi EETUN lausunnot Artikkeli: Eläke on elämänkaaren lopputuote EETU ry vieraili TELAssa Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes näkee ihmisen elämänkaaren myös eläkkeen tuottamisena. Jutkaistu kto 08:52 Koostetta: - asiat, jotka "kuplivat pinnan alla": perhe-eläkkeet, eläkekatto, Kevan mahdollinen pilkkominen erillisiin yhtiöihin, sote-uudistus, EM U-puskurit sekä 1 70 miljardin eläkevarojen sijoitustavat - Työeläkevarojen sijoituskohteet ovat olleet korot, 39, osakesijoitukset, 38, kiinteistöt, 11 ja muut sijoituskohteet, 12 prosenttia - keväällä 20l S julkaistaan vanhusneuvosto-opas Artikkeli: EETUa luotsaa ensivuonna Ole Norrback Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n purjeisiin tarttuu ensi vuoden alusta Ole Norrback Svenska pensionärförbundetista. EETU ry:n syyskokouksessa hän sai puheenjohtajan nuijan tämän vuoden puheenjohtajalta Tapani Mörttiseltä. Julkaistu 24.1't.2014 klo 08;30 Kannanofto: Vanhuspalvelulain muuttaminen Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on vakavasti huolissaan eduskunnan käsittelyyn tuodun niin sanotun vanhuspalvelulain muutoksen aiheuttamista heikennyksistä vanhusten ympärivuorokautisiin palveluihin. Julkaistu klo 08:36 Lausu nto : Esitys sosiaal i- ja terveyden huol lon järiestäm islai ks i Koostelta: Lausunnossaan EETU ry painottaa seuraavaa: Julkaistu klo 09:05 Peruspalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus sekä palveluiden laadukkuus tulee turvata. Ennaltaehkäisevään, hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan tulee kiinnittää voimavaroja. Sosiaalihuollon tulee olla tasavertainen terveydenhuollon kanssa ja niiden yhdentyminen ja tyonjako rakentaa kokonaan uudelta pohjalta. Resursoinnin on oltava tasapuolista: esimerkiksi sosiaalihuollon yliopistotasoiseen tutkimukseen on suunnattava rahoitusta samoin periaattein kuin terveydenhuollon tutkimukseen. SOTE -alueille ja tuotantoalueille tulee luoda vuorovaikutteiset, vaikuttamiseen mahdollistavat rakenteet, joilla varmistetaan palveluiden käyttäjien kuulluksi tuleminen. Järjestöt edustavat palvelujen käyftäjiä, siksi niiden asema tulee turvata SOTE -alueiden hallintoelimissä. Järjestöillä on asiantuntemusta, jota ei pidä jättää hyödyntämättä Lausunto: Ha!lituksen esitys ns. vanhuspalvelulain muuttamisesta Vanhustenhoidon palvelurakenteen muutoksia tukevat vanhuspalvelulain muutokset perusteluineen ovat hyväksyttäviä. Esitämme seuraavaa... (lue lausunto kokonaisuudessan liitetiedostosta). Jutkaistu kto 06:00 Lausunto: Eläkeläiset mukaan päättämään työeläkeyhtiöissä Työeläkeyhtiöiden hallituksissa tulisi olla keskeisten eläkeläisiä edustavien järjestöjen ehdottama edustus, toteaa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lausunnossaan työeläkeyhtiölain muuttamisesta. Järjestöä edusti eduskunnan talousvaliokunnan kuulemistilaisuudessa lokakuun alussa sen hallituksen jäsen Hannes Manninen. Jutkaistu kto 11:37 Koostetta: EETU ry:n mukaan esitys eläkeläisten vaikutusmahdollisuudesta hallituksissa on oikeudenmukainen ja kohtuullinen, sillä eläkkeellä olevat ovat aikanaan kartuttaneet eläkerahastojen varoja ja kyse on siis heidän omien rahojensa käytöstä.järjestön mukaan eläkeläisten edustajia tulisi olla vähintään neljäsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen loppuseminaarij ärjestetään toukokuussa 2015 Helsingin Messukeskuksessa.

9 " (3) LIITE 3. Saattohoidon tila Järvenpäässä/ vastaus eläkeläisneuvoston tiedusteluun Eläkeneuvosto Leena Peltosaari Hyvä Leena! Kiitän mielenkiinnosta koskien saattohoidon järjestämistä meillä Järvenpäässä. Olen saanut selvityksen Järvenpään kotisairaalan perustajalta, ylilääkäri Helena Nikkanenllvesmäeltä, tarkempi selvitys on ohessa. Järvenpää lähettää Terhokotiin saattohoitoon keskimäärin kolme potilasta vuodessa sovitun hoidon porrastuksen ja hoitoketjun perusteella. Tarvittaessa potilas lähetetään joko omalle vuodeosastolle, jossa on myös kivun ja palliaation osaamista. Tulevasta sote-ratkaisusta ei ole vielä tietoa, mutta oletusarvona on, että hoidon porrastus pidetään sellaisena, että lähipalveluina pyritään tuottamaan sitä,mikä on oleellista pitää lähellä. Kaikkea lääketieteellistä hoitoa kehitetään uusien tutkimustulosten valossa, uusi sosiaali- ja terveyskeskus ja tuleva hyvinvointikampus tarjoaa hyvän palvelumahdollisuuden. Järvenpäähän näillä käyntimäärillä riittänee nykyinen yksikkö ja tarvittaessa lähetämme hoidon porrastuksen mukaisesti potilaita Terhokotiin. Hoito perustuu hyvään kommunikaatioon ja potilaan tahdon kunnioittamiseen ja hyvään oirehoitoon ja kivunlievitykseen. Omaisten kuuleminen ja kohtaaminen on tärkeä osa hoitoa. ystävällisin terveisin Eeva Ketola johtajalääkäri

10 (3) Saattohoidon järjestäminen Järvenpäässä Järvenpään saattohoitojärjestelmä perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuositukseen vuodelta Selvityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitopiireittäin luodaan alueelliset palliatiiviseen tai saattohoitoon siirtyvän potilaan hoitopolut ja edellytetään saattaen vaihtamista. Perusterveydenhuollon tulee perustaa erikoistuneita palliatiivisen ja saattohoidon yksiköitä päivä- ja kotisairaaloineen sekä tukiosastoineen mahdollistamaan kotisaattohoito. Saattohoito esitetään rakennettavan kolmiportaisen mallin mukaan, joka sisältää perustason hoitoyksiköt, alueelliset saattohoitoyksiköt sekä yliopisto/ ja keskussairaalayksiköt ja saattohoitokodit. Hoitopaikka valitaan kulloinkin arvioitavan hoidon tarpeen mukaan. Saattohoito tulee järjestää potilaan toivomassa paikassa ja etenkin kotisaattohoitoon tulee suunnata voimavaroja. Hyvinkään sairaanhoitoalueen palliatiivisen ja saattohoidon hoitoketju suunniteltiin alueellisena yhteistyönä kaikkien terveyskeskusten edustajien, Hyvinkään sairaalan erikoisalojen edustajien ja HYKS syöpätautien klinikan kanssa. Hoitoketju julkaistiin Työryhmässä Järvenpään kotisairaalamallia pidettiin hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito. Järvenpään kotisairaala on perustettu vuonna 2003 ja se on alusta lähtien hoitanut kotisaattohoitopotilaita. Kolmiportaisen saattohoitomallin mukaisesti kotisairaala toimii alueellisena saattohoitoyksikkönä, joka tarjoaa apua 24/7-periaattella mahdollistaen osaavan ja turvallisen saattohoidon ja hoitoturvan vuorokauden ajasta riippumatta. Yksi puhelinnumero vastaa aina ja kotikäyntiin on tarvittaessa mahdollisuus myös yöllä. Kotisairaalassa työskentelee 11 hoitajaa, osastosihteeri, lääkärija hoitotyön esimies. Tarvittaessa kotikäyntejä tekevät fysioterapeuttija toimintaterapeutti, hengellisen hoidon tukea voidaan pyytää seurakunnalta ja psyykkisen ja päihdehoidon apua mielenterveys- ja päihdeyksiköstä. Kotisairaalan henkilökunnalla on perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta ja kotisairaalan lääkärillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Kotisairaalalla on oikeus toimia palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden koulutusyksikkönä. Järvenpäässä on kolme palliatiivisen lääketieteen erityispätevöitymisopinnot suorittanutta lääkäriä: kotisairaalassa, kotihoidossa ja terveyskeskuksen akuuttiosastolla. Myös akuuttiosaston henkilökunta on saanut perusopintojen jälkeistä palliatiivisen eli kokonaisvaltaisen oirehoidon koulutusta. Jatkokoulutuksesta ja työnohjauksesta huolehditaan. STM saattohoitosuosituksen mukaisesti kaikkiterveydenhuollon yksiköt vastaavat perustason saattohoidosta. Perustason yksiköissä voidaan hoitaa potilaita, joiden sairaus etenee hitaasti eikä odotettavissa ole vaikeita oireita. Perustason yksiköitä Järvenpäässä ovat kotihoito, terveyskeskuksen vuodeosastot, ympärivuorokautisen hoidon yksiköt ja yksityiset hoitokodit. Kotisairaala ja saattohoitopaikat tukiosastolla muodostavat Järvenpään alueellisen saattohoitoyksikön. Kotisairaalassa on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaita keskimäärin vuodessa. Saattohoitopotilaita hoidetaan heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti joko kotonaan tai kotisairaalan tukiosastolla, joka Järvenpäässä on terveyskeskuksen akuuttiosasto. 10 '20 potilasta vuosittain on toiveensa mukaisesti kotisaattohoidossa kuolemaansa saakka. Kotisaattohoidon edellytyksenä on vähintään yhden läheisen sitoutumisen saattohoitopotilaan ympärivuorokautiseen auttamiseen. Kotisaattohoitopotilaan hoitoturva on järjestetty niin, että potilaan niin toivoessa tai tilanteen vaatiessa kotoa pääsee suoraan tukiosaston saattohoitoon vuorokauden ajasta riippumatta ilman päivystyskäyntiä. Läheisellä on mahdollisuus halutessaan yöpyä saattohoitopotilaan luona sairaalassa. Kaupungin omassa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä taiyksityisessä palvelukodissa asuva potilas voi yleensä olla omassa hoitopaikassaan kuolemaan asti ilman sairaalasiirtoja, tarvittaessa kotisairaalan tuella. Hoitopaikkaan voidaan järjestää kokonaisvaltainen oirehoidon tuki ja konsultaatioapu tarpeen mukaisesti joko puhelinkonsultaatioina jaltai hoitajan ja lääkärin käyntei-

11 (3) nä. Saattohoitolääkitys ja tarvittavat laitteet ja välineet viedään hoitopaikkaan kotisairaalasta. Kaikille saattohoitopotilaille pyritään turvaamaan hyvä ja kokonaisvaltainen oirehoito ja tuki sekä rauhallinen ja arvokas kuolema. Läheisten tarpeen otetaan huomioon ja heitä tuetaan. Lisäksi läheiseen ollaan yhteydessä noin kuukauden kuluttua kuolemasta yksilöllisen tuen tarpeen arvioimiseksi. Vaativissa saattohoitotilanteissa ja potilaan niin toivoessa saattohoito on järjestetty Terhokodissa. Näin on tapahtunut keskimäärin muutaman kerran vuodessa. Myös Hyvinkään sairaalassa hoidetaan saattohoitopotilaita silloin, kun potilaan yleisvointi ei enää salli siirtymistä kotipaikkakunnalle. Järvenpään kotisairaalamallia on pidetty hyvänä ja toimivana tapana järjestää saattohoito alueellisten ja valtakunnallistenkin arvioiden mukaan. Tulevaisuudessa kotisaattohoitoon tullaan suuntamaan yhä enemmän voimavaroja. JUST ja hyvinvointikampus mahdollistavat uudet entistä toimivammat ja viihtyisämmät saattohoidon olosuhteet sekä sairaalaosastolla että palvelu- ja hoivaasumisessa. Järvenpään kotisairaalamalli sopii toimivaksi esimerkiksi hyvän saattohoidon järjestämisestä myös uudessa Sote - mallissa. Järvenpäässä Helena Nikkanen - llvesmäki Aku uttiosastojen ja kotisa i raa la n yl i lää kä ri Palliatiivisen lääkeketieteen erityispätevyys

12 JÄRvENpÄÄr släxr låsx euvosron TOIiIINTA. JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

13 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma SISALTO Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA.A'ATUS 3 TAVOITE 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 5 rormrntasäännössä määrurewr reurävär 6 ToTMTNNAN päälrnrlr vuonna 2oi KOKOUK ET TOTMTNTAVUONNA TALOUS

14 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma ESIPUHE Järvenpään eläkeläisneuvoston vuoden 2015 toiminnan painoalueita ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointija seuranta, ikäihmisten asumismahdollisuudet ja ikääntyneiden osallisuus, osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet. Eläkeläisneuvosto panostaa toiminnassaan myös ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun kehittämiseen sote - uudistuksen ja uuden sosiaalija terveyskeskuksen, Myllynkulman, rakennushankkeen edetessä. Myllytien toimintakeskuksen kehittämistyö osana suurta Myllyn alueen rakentumista ja toiminnan kehittämistä on merkittävä osassa eläkeläisneuvoston ennakoinnissa, vaikuttam isessa ja seurannassa. Eläkeläisneuvosto jatkaa ja laajentaa kumppanuusyhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden kanssa vanhuspalvelulain luomien edellytysten ja velvoitteiden pohjalta. Kehittämisryhmissä mukanaolo, aloitteet, selvityspyynnöt ja kyselyt, mutta myös seuranta luovat neuvostolle hyviä näköalapaikkoja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Keskeinen yhteistyöverkosto on eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistykset. Niiden kanssa mahdollisuudet vaikuttaa ovat erinomaiset. Järvenpään eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikäihmisten messujen järjestämisestä yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa. Messut järjestetään, mikälitoteuttajaverkosto saadaan riittävän laajaksi. 2 TOIMINTA.AJATUS Eläkeläisneuvosto on Järvenpään kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. 3 TAVOITE Eläkeläisneuvosto edistää järvenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista, hyvinvointia ja palveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO lkääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunta on pitämässään kokouksessa asettanut Eläkeläisneuvoston neljäksivuodeksi ( ) alaisekseen yhteistyöelimeksi. Lautakunta on nimennyt Eläkeläisneuvostoon eläkeläisjärjestöjen ehdottamista henkilöistä yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaiset et. Lisäksi lautakunta on valinnut Eläkeläisneuvostoon keskuudestaan jäsenen ja en sekä nimennyt sihteerin. Eläketäisneuvoston jäsenet, et, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri Eläkeläisiäriestöt Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry varsinainen jäsen Vanhatalo Niko

15 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Järvenpään Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Eläkkeensaajat ry varsinainen jäsen Järvenpään kansalliset seniorit ry varsinainen jäsen Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset ry varsinainen jäsen Järvenpään Ruskat ry varsinainen jäsen Keski-U udenmaan senioriopettajat ry varsinainen jäsen ltkonen llma-lea Hramoff Leonid Sundell Sakari Puustinen Armo Salo Paula Peltosaari Leena Virkki Jukka Karulinna Martti Silvola Anneli Nissinen Helka Kilpijärvi Leila Lauronen Marjaleena Pilos Tuija Keski-Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaaiat ry varsinainen jäsen Helenius Toini Jaukkari Kaija Träskända Seniorer rf varsinainen jäsen I kääntvneiden ia toimi ntaraioitteisten lautaku nta Sundström Marja-Lisa Reinikainen Eila varsrnarnen Jasen Puheenjohtaia Varapuheenjohtaja Sihteeri Leimunen Pirjo Willberg Jere Peltosaari Leena Karulinna Martti Mänkärlä Päivi, palveluohjaaja 5 TOTMI NTASÄÄI,I T.IÖSSÄ NAÄÄNITETYT TEHTÄVÄT Toimintasääntöön perustuen Eläkeläisneuvosto. Edistää viranhaltijoiden, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon'

16 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden järjestämisessä, saavuttavuudessa ja kehittämisessä. Vaikuttaa viihtyisän, esteettömän ja turvallisen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Edistää ikäihmisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa. Järjestää vuosittain valtakunnallisella vanhustenviikolla ikäihmisille suunnattuja tilaisuuksia. Hoitaa muut Eläkeläisneuvoston toimintaan kuuluvat ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnan esittämät tehtävät. Kutsuu kerran vuodessa eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle. H uolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. Valmistelee vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen. TOTMINNAN PÄÄLINJAT VUONN A2015 Vaikuttaminen Eläkeläisneuvosto keskittyy vaikuttamaan valitsemillaan painoalueilla. Vuoden aikana tapahtuvat muutokset kunnan sisällä, kuntayhteistyössä taivaltakunnan tason kokonaisratkaisuissa velvoittaa mahdollisesti ottamaan uusia asiakokonaisuuksia tarkastelun kohteeksi. Eläkeläisneuvosto helpottaa järvenpääläisten ikäihmisten yhteydenottomahdollisuutta ottamalla käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen: Tasapainottamisohielma: Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tasapainottamisohjelman. Ohjelman huomioon ottava talousarvio hyväksytään joulukuun kokouksessa.tasapainottamisohjelma merkitsee selkeitä muutoksia ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämisessä. Eläkeläisneuvosto perehtyy vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa tehtyihin muutoksiin ja tekee tämän pohjalta tasapainottamisohjelman vaikutusten ennakointi- ja seurantasuunnitelman. Asumismahdollisuudet: Järvenpäässä ikäihmisten asumismahdollisuudet paranevat huomattavasti, kun mm. Hyvinvointikampus rakentuu kuluvan vuosikymmenen aikana ja Pohjola Rakennus Oy:n Eloisa - kodit toteutuvat Pajalan alueella. Lisäksi kaupunki suunnittelee asemakaavan muutosta, jossa vanhoille omakotialueille suunnataan täydennysasumista. Vastaavasti myös ympärivuorokautisten asumis- ja hoivapalvelujen saatavuus lisääntyy, kun yksityiset hoivapalveluyksiköt ja kaupungin omana tuotantona toteutettava Vahteristo - koti sekä kumppanuussopimuksella toteutettava Hyvinvointikampuksen hoivapalveluyksikkö valmistuvat.

17 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Eläkeläisneuvosto on mukana asumisen suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa osallistumalla seminaareihin, työryhmätyoskentelyyn ja antamalla lausuntoja sekä tekemällä tarpeen mukaan aloitteita, kyselyjä tai kannanottoja. Osallisuus. osallistuminen sekä vaikutusmahdollisuudet: Yuoden 2014 alussa voimaan tulleen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman yksi keskeinen osa-alue on ikäihmisten mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Eläkeläisneuvosto pitää ikäihmisten osallisuuden, osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisen seurannan painoalueenaan myös vuonna Työ käynnistyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen analysoinnilla palvelualueen raportointiin perustuen. Analysoinnin jälkeen neuvosto päättää tarvittavista toimenpiteistä yhdessä palvelualueen kanssa. lkääntvneiden sosiaali- ia tervevspalveluien saatavuus ia laadun kehittäminen: Mahdollisesti toteutuva Sote - uudistus, vuoden 2017 alussa käyttöön otettava uusi sosiaali- ja terveyskeskus, Myllynkulma, ja kaupungin tasapainottamisohjelma vaikuttavat kaikkien järvenpääläisten, mutta erityisesti ikääntyneiden kuntalaisten palveluihin. Eläkeläisneuvosto hankkii informaatiota asiantuntija-alustusten kautta, seuraa muutoksia, on mukana toteutuksissa ja käyttää toimintasäännön mukaiset mahdollisuudet tämän osaalueen palvelujen kehittämisessä. Mvllvtien toimintakeskuksesta ikäihmisten kohtaamis- ia informaatiopaikka: Järvenpään kaupungin omistukseen vuonna 2014 siirtynyt Myllytien toimintakeskuksen on mahdollista tarjota ikäihmisille mm. ruokailu-, kokous-, harrastus- ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Toiminnan kehittämisessä vuoden 2015 alusta johtajan apuna toimii asiakasneuvosto, joka perustetaan palvelusäätiön ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Eläkeläisneuvosto huolehtii omalta osaltaan siitä, että Myllytien toimintakeskuksesta kehittyy vireä kohtaamis- ja informaatiopaikka. Tapahtumat ja vierailut Vanhustenviikko: Eläkeläisneuvosto järjestää vanhustenviikolla tapahtumia yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada mukaan nykyistä laajemmassa mitassa myös kouluja ja paikallisia yrittäjiä. Eläkeläisneuvoston vastuulla on myös vanhustenviikon paikallisjuhlan järjestäminen. Vanhustenviikon paikallinen pääjuhla ja tapahtumat. lkäihmisten messuf; Eläkeläisneuvosto on tehnyt aloitteen ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnalle ikäihmisten messujen järjestämisestä. Aloite on käsitelty lautakunnan kokouksessa. Tavoitteena on järjestää ikäihmisten messut yhteistyössä naapurikuntien vanhusneuvostojen kanssa, mikäli neuvostoilla on kiinnostusta yhteistyöhön. Sibeliuksen juhlavuoden tapahtumaf; Eläkeläisneuvosto sitoutuu informoimaan paikallisyhdistyksiä juhlavuoden tapahtumista ja innostamaan osallistumaan niihin. Tavoitteena on osallistua elokuussa järjestettävään kaupunkilaisten yhteistapahtumaan Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä. Osallistuminen tapahtumiin, tilaisuuksiin ja työryhmätyöskentelyyn; Eläkeläisneuvoston edustaja osallistuu kutsuperustaisiin ja muihin eläkeläisten asioita edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Eläkeläisneuvostolla on edustus turvallisuusjohtoryhmässä ja liikenneturvallisuustyöryhmässä.

18 Eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma Koulutus ja kokousalustukset Eläkeläisneuvosto ei varaa koulutusmäärärahoja vuodelle Jäsenet osallistuvat toimintaa edistäviin maksuttomiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin niin kaupungin sisällä kuin laajemmallakin toiminta-alueella. Vuoden 2015 jokaisessa kokouksessa on asiantuntija-alustus koskien eläkeläisneuvoston vastuualuetta. Kokousalustukset ovat merkittävä tiedonlähde jäsenistölle. Sidosryhmätoiminta Sisäiset sidosryhmät Neuvostossa edustettuina olevat eläkeläisiäriestöien paikallisvhdistvkset. yhteisenä tavoitteena ikäihmisten oikeuksien edistäminen Järvenpäässä. paikallisyhdistysten informointi ja säännöllinen vuoropuhelu yhdistysten kanssa. eläkeläisneuvoston yhteisen sähköpostin käyttöönotto paikallisyhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. eläkeläisneuvoston ja paikallisyhdistysten tunnettuuden lisääminen. M u ut si säi set si d o srvh m ät ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta ja viranhaltijat. sosiaali- ja terveyslautakunta ja viranhaltijat sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja viranhaltijat. kaupunkikehityslautakunta ja viranhaltijat ' Hyvinvointikampuksen ja Myllynkulman vastuuhenkilöt ' kaupunginhallitus ja -valtuusto. Järvenpään opisto ja kirjasto Ulkoiset sidosrvhmät Järvenpäänseurakunta. Paikallislehdet. Kolmannen sektorin vanhuspalvelualueentoimijatjärvenpäässä. Vanhustyön keskusliitto, Asuntorakentajat. Alueelliset koulutus- ja kehittämisorganisaatiot: Keuda, DIAK, Laurea '. Kymppikuntieneläkeläis-javanhusneuvostot muut erikseen määritettävät tahot 7 KOKOUKSET TOIMINTAVUONN Eläkeläisneuvosto kokoontuu kolmantena toimintavuotenaan neliä kertaa. Kokous I torstai Kokous ll torstai Kokous lll torstai Kokous lv torstai Kokoukset toteutetaan kolmetuntisina. Kokouksissa kuullaan painoalueisiin liittyviä alustuksia. Lisäksi Eläkeläisneuvosto järjestää yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuden järvenpääläisten eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa kevätkaudella

19 Eläke!äisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelma TALOUS 2015 Eläkeläisneuvoston toiminnasta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset sisällytetään ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen talousarvioon. Palvelualueella on varattu e!äkeläisneuvoston toimintamenoihin ilman erillistä eläkeläisneuvoston talousarviota 8000 :n suuruinen määrä. Lisämäärärahan tarpeesta sovitaan erikseen, mikäli ikäihmisten messut toteutetaan yhteistyössä lähikuntien vastaavien neuvostojen kanssa. Määrärahan käyftösuunnitelma 1. Kokouspalkkiot / neljä kokousta 2. Vanhusten viikko ja paikallisjuhla 3. Matkakorvaukset 4. Tarjoilut ja muu vieraanvaraisuus 5. Materiaalihankinnat, postipalvelut 6. Monistus- ja kopiointipalvelut

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 ELÄKELÄISNEUVOSTON KOKOONPANO 3 ASETETUT PAINOPISTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 4 YHTEENVETO 5 TALOUS 2013 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Aika 23.11.2016, klo 13:00-15:30 Paikka Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Salon kaupunki / /2017

Salon kaupunki / /2017 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(14) Salon kaupunki 207/00.02.12.02/2017 Kokousaika 11.1.2017 klo 16.59 18.44 Kokouspaikka Salon kaupungintalo (kokoustila Mänty), Tehdaskatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15 ) Vanhusneuvosto 13.02.2015 AIKA 13.02.2015 klo 10:00-11:45 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.03.2013 AIKA 18:00-19:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 3 TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän esitykset kuntayhteistyön tiivistämisestä 29.9.2014 28.11.2014 Page 1 Työryhmän esitykset 1. Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 25.08.2015 klo 10:00-12:15 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 10/ Nuorisovaltuusto. Saap / /2016 Kokousaika klo 19:00 20:40

Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 10/ Nuorisovaltuusto. Saap / /2016 Kokousaika klo 19:00 20:40 Salon kaupunki PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 Salon kaupunki Saap. 449/00.02.12.02/2016 Kokousaika 24.10.2016 klo 19:00 20:40 Kokouspaikka Salon kaupungintalo, kokoustila Haapa, Tehdaskatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry 6.5.2014, Lahti Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 20.05.2015 klo 13:00-16:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Vanhusneuvosto 04.12.2015 AIKA 04.12.2015 klo 10:00-11:20 PAIKKA Saarenottan leirikeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus 3 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2016 VANHUSNEUVOSTO AIKA 18.01.2016 klo 15.00 PAIKKA Tuuliakoti, 3.kerros VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija, poissa Grönberg Heleena Koskinen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

ti klo

ti klo Pöytäkirja 1 (5) Järvenpään kaupunki, vammaisneuvosto Aika Paikka Läsnä Poissa ti 26.4.2016 klo18.02-19.25 Keskihuone, Myllytien työ- ja toimintakeskus, Myllytie 11, 1.krs Pirjo Rautsiala, Järvenpään reumayhdistys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

Asialista Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Kokoustiedot Aika torstai klo 16.00-17.30 Paikka Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 10

VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 10 2/2009 18.5.2009 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TÄMÄN VUODEN TOIMINNAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2016 Sivu 84

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2016 Sivu 84 KOKOUSAIKA 12.12.2016 klo 16.30 17.51 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/2016 Sivu 84 Haavisto

Lisätiedot

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö 27.11.2013 1. Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 10 12.30 Paikka: Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 Kyrö Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot