%/k- Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat. pöyrärrnrn '6n" Peltosaari. rgtth NEUVoSTo. eläxelälsneuvosron KoKous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "%/k- Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat. pöyrärrnrn 23.5.2013. '6n" Peltosaari. rgtth NEUVoSTo. eläxelälsneuvosron KoKous 312013"

Transkriptio

1 JARVENPAAN KAUPUNKI rgtth NEUVoSTo pöyrärrnrn eläxelälsneuvosron KoKous Aika: Paikka: Torstai klo 10 Lehmustokoti, Jampankaari 4 C Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöienedustajat Leena Peltosaari Järvenpään kansalliset Seniorit Armo Puusinen Järvenpään Eläkkeensaajat Leonid Hramoff Järvenpään Eläkeläiset ry Toini Helenius Keski-U udenmaan Työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry, poissa Niko Vanhatalo Eläkeliiton Järvenpään Yhdistys ry Marjaleena Lauronen Keski-Uudenmaan senioriopettajat Helka Nissinen Ruskat ry Marja-Lisa Sundström Träskända Seniorer rf Martti Karulinna Kristilliset Eläkeläiset ry Toimialoien edustajat Päivi Mänkärlä sihteeri, lkääntyneiden - ja toimintarajoitteisten palvelualue! kääntyneiden ja toimi ntaraioitteisten lautaku nnan edustaja Jere Willberg M uut kokoukseen osallistujat: Päivi Vainio, Erityisasum isen palvelu iden johtaja Raija Kumpula, hoitotyön esimies Saija Lindström, hoito ön esimies Allekirioitukset -''/"'-' Z-- '6n" Peltosaari puheenjohtaja %/k- Päivi Mänkärlä sihteeri Käsitellyt asiat: Pöytäkirjan tarkastus Leonid Hramoff Armo Puustinen t/r.*o*"a (09l,

2 KASITELTAVAT ASIAT 26 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokoustodetaan lailliseksijapäätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 28 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Ehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaankaksipöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Leonid Hramoff ja Armo Puustinen 30 Edellisen kokouksen pöytäkirja Ehdotus: Merkitäänedellisen kokouksen pöytäkirjatiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 31 Jampankiven palvelupihan -kokonaisuuden tarjoamat asumis- ja muut palvelut järvenpääläisille ikäihmisille Ehdotus: Kuullaan seuraavat esitykset ja tehdään niiden pohjalta tarvittavat johtopäätökset.. Päivi Vainio, Erityisasumisen palveluiden johtaja o Raija Kumpula, hoitotyön esimies. Saija Lindström, hoitotyön esimies Päätös: KuultiinJampankivenpalvelupihanesitykset. Päivi Vainion esitys toimitetaan eläkeläisneuvoston jäsenille. Saija Lindström; Lehmustokoti on 36 -paikkainen tehostettua asumispalvelua tarjoava yksikkö Jampankivien palvelupihassa. Siellä on kolme hoivayksikköä, joissa on 12 asukasta, heillä on omat huoneet joissa on wc ja suihkutilat. Raija Kumpula; Pihlavistokodissa on 42 tehostetun asumispalvelun paikkaa. Se sijaitsee Lehmusto- ja Tammistokodin kanssa Jampankiven palvelupihassa. Pihlavistokodissa on viisi hoivayksikköä, joissa asuu 6-9 asukasta kussakin. Lisäksi Pihlavistokodin kerros 2:lla toimii kahdeksan (8)paikkainen arviointiyksikkö, jonka tehtävänä on arvioida ikääntyneen itsenäistä toim intakykyä. Asumispalveluissa huomioidaan kodinomaisuus ja asukkaille on nimetty vastuuhoitaja. Vastuuhoitajan tehtävänä on huolehtia asukkaan henkilökohtaisen hoivan lisäksi etuuksien hakemisesta sekä yhteyksistä omaisiin. Yhteistyötä pyritty lisäämään järjestämällä omaisille keskusteluiltoja. Hoitohenkilöstön ammattitaitoa kehitetään koulutuksilla, näin saadaan uusia työ- ja toiminta tapoja. Eläkeläisneuvosto tutustui Jampankiven palvelupihan asumis- ja palvelumahdollisuuksiin Lehmusto- ja Pihlavistokodeissa. 32 Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan kokouksessa

3 Ehdotus: Todetaan, että ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta on hyväksynyt eläkeläisneuvoston toiminta- ja taloussuunnitelman esityksen mukaisesti. (lkääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta ) Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti 33 Toiminnan tunnetuksi tekeminen ja aseman vakiinnuttaminen Ehdotus: Todetaan, että o eläkeläisneuvoston esite on valmistunut ja neuvoston jäsenten saatavissa omien jäsenjärjestöjen käyttöön. eläkeläisneuvostolla oli oma osasto Järvenpää -päivässä, jossa jaettiin uunituoretta esitettä ja keskusteltiin eläkeläisjärjestöjen sekä -neuvoston toiminnasta. Lisäksi kävijöillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn (kyselyn tulokset seuraavassa pykälässä) o eläkeläisneuvosto oli esillä Liikuta minua -tapahtumassa, jossa osallistujille jaettiin esitettä ja annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn (kyselyn tulokset seuraavassa pykälässä). eläkeläisneuvoston jäsenillä on käytettävissä toimintaa esittelevä Power Point - esitys. Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti. Eläkeläisneuvostolla on käytettävissä toimintaa esittävä Power Point- esitys käytettäväksi omien jäsenjärjestöjen tilaisuuksissa. Puheenjohtaja lupautui tarpeen mukaan tulemaan jäsenjärjestöihin kertomaan eläkeläisneuvoston toiminnasta. 34 Kyselyn tulokset Ehdotus: Todetaan Järvenpää -päivässä ja Liikuta minua -tapahtumassa järjestetyn kyselyn tulokset. Päätetään Iähettää tulokset ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnalle tiedoksi. Päätös: Todettiinkyselynkeskeisettulokset. Kysymykseen: "Pidän tärkeänä, että eläkeläisneuvosto edistää seuraavia ikäihmisten n va h"e h" h n :." :,-#lhläliiåffi{ffit:.q;lf;,il:":' Todettiin, että elåkeläisneuvoston on syytä ottaa toiminnassaan huomioon avointen vastausten antama informaatio. Kyselyn tulokset toimitetaan eläkeläisneuvoston jäsenille. """ 35 Vaikuttaminen Ehdotus: Todetaantehdyttoimenpiteet. "n"."'j?:å:åxilå'ilffi,f ;J?,T,?ii:il?äTl?:'^i[1],åililXo,,e ja kehitysjohtaja Minna Karhuselle sekä kopiona palvelualuejohtaja Tiina Salmiselle kirjelmän koskien Eläkeläisneuvoston näkemyksiä ikääntyneille tarjottavista asumismahdollisuuksista ja palveluista Hyvinvointikampuksella (LllTE 1) kaupungin palvelualuejohtaja Tiina Salmiselle, tilajohtaja Jyrki Meroselle ja kehitysjohtaja Minna Karhuselle kirjelmän koskien eläkeläisneuvoston huolta Myllytien työ- ja toimintakeskuksen tulevaisuudesta ja väistötiloista keittiö- ym. saneerausten yhteydessä (LllTE 2) kaupungin palvelualuejohtaja Tiina Salmiselle ja hallintojohtaja llmari Mäkiselle esityksen koskien geriatrian erikoislääkärin vakanssin perustamista Järvenpäähän (LllTE 3).

4 r Puheenjohtaja on tavannut palvelualuejohtaja Tiina Salmisen ja hänen johtajistonsa Q13. Todetaan tapaamisen sisältö ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä. Päätös: Todettiin lähetetyt esitykset Todettiin Myllytien työ- ja toimintakeskuksen palvelusäätiön lakkauttamisen tilasta ja jatkosuunnitelmista seuraavaa: o Säätiön hallitus on käsitellyt yhteistoimintasopimuksen kokouksessaan Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yhteistoimintasopimusluonnoksen ja valtuuttanut kehitysjohtaja Minna Karhusen hoitamaan asiaa kaupungin puolesta (valtuuston kokous ) sopijaosapuolet allekirjoittivat kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen.. Sopimuksen keskeinen sisältö on seuraava: Tämä sopimus turvaa Järvenpään Palvelusäätiön säädekirjan mukaisen toiminnan jatkumisen säätiön tarkoituksen mukaisena siitä päivästä lukien kun Järvenpään Palvelusäätiö lopettaa toimintansa ja sen omaisuus luovutetaan Järvenpään kaupungille. Järvenpään kaupungin tulee Myllytie 11 kiinteistön omistajana myös jatkossa tarjota maksutta vähintään nykyisessä laajuudessa tiloja eläkeläis-, vanhusja vammaisjärjestöjen käyttöön. Järvenpään kaupunki perustaa asiakasneuvoston. Kaupunki vastaa yhdessä asiakasneuvoston kanssa Järvenpään Palvelusäätiön tarkoituksen toteuttamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Asiakasneuvostossa on edustus vähintään kolmesta säätiön perustajayhteisöstä sekä seurakunnasta ja kaupungilta. Asiakasneuvostosta sovitaan tarkemmin erikseen. Todettiin toteutuneen palvelualuejohtaja Tiina Salmisen ja hänen johtajistonsa sekä puheenjohtajan välisen tapaamisen keskeinen sisältö. Todettiin, että eläkeläisneuvoston jäsenille toimitetaan erikseen tapaamista koskeva muistio. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 36 Tapahtumat ja vierailut Ehdotus: Todetaan jäsenten mahdollinen osallistuminen edellisessä kokouksessa esillä olleisiin tilaisuuksiin tai muihin eläkeläisneuvostoa koskeviin tilaisuuksiin (Järvenpää -päivä ja Liikuta - minua t?i#ffi11'3}n nrrirtivhdistyksen muistisairaan omaisen tietoittapäiv ä s osallistui Armo Puustinen KUUMA -seudun vuokra-asuntotuotanto -seminaari ei osallistumista Simot ja Siskot -välittämisen keikka ei osallistumista 1. keikkaan osallistui Leonid Hramoff ja Marjaleena Lauronen Turvallisuussem inaari klo J ärvenpää{alo osallistui Leena Peltosaari, Leonid Hramoff, Armo Puustinen Muut mahdolliset tilaisuudet Palvel ujohtaja Tii na Sal m isen tiedotusi lta terveyspalvel u ista osallistui Marjaleena Lauronen Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti. 37 Eläke!äisneuvoston järjestämät vanhusten viikon tapahtumat Ehdotus: Todetaan vanhusten viikon työryhmän, Toini Helenius, Leonid Hramoff, Martti Karulinna, Armo Puustinen ja Leena Peltosaari, tekemä alustava suunnitelma paikallisen pääjuhlan ohjelmasta ja muista mahdollisista eläkeläisneuvoston järjestettäviksi suunnitelluista tapahtumista.

5 Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti. Todettiin, että työryhmä jatkaa valmistelutyötä. 38 Muut esille tulevat asiat Ehdotus: Todetaan muut mahdolliset esille tulevat asiat Päätös: Todettiin, että puheenjohtaja on käynnistänyt Järvenpään opiston kanssa neuvottelut ATKtyöpajan toteutuksesta eläkeläisneuvostol le. Todettiin, että vanhuspalvelulaista järjestetään luento 2013 sekä tilataan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu vanhuspalvelulaista. Todettiin, että huhtikuussa on valmistunut seuraava selvitys: Teija Ojankoski: Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA- kunnissa. (wvvw. ku u m a.fi/file s/37 9/Liite_3 1 _KIJ U M A_v uokra-asu ntoselv itys. pdfl 39 Syksyn 2013 kokousajankohdat ja mahdolliset retket Ehdotus: Päätetään syksyn kahden kokouksen päivämäärät. Päätetään mahdollisesta tutustumiskäynnistä Helsingin Arabianrannan Loppukiri - senioritaloon. Päätetään osallistumisesta vanhustenviikon pääjuhlaan Porvoossa Päätös: Päätettiin kokousajankohdat syksylle 2013 seuraavasti 26.9.k1o 10, klo 10. Sovittiin, että puheenjohtaja valmistelee tutustumiskäyntiä (elo-syyskuu) Osallistuminen Porvoon valtakunnalliseen vanhustenviikon pääjuhlaan jätettiin avoimeksi. 40 Kokouksen päättäminen Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

6 LIITE 1 Eläkeläisneuvoston näkemyksiä ikääntyneille tarjottavista asumismahdollisuuksista ja palveluista Hyvinvointikampuksella Eläkeläisneuvoston näkemyksiä ikääntyneille tarjottavista asumismahdollisuuksista ja palveluista Hyvi nvoi nti kampuksella Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto on pyytänyt Järvenpään Eläkeläisneuvostolta näkemyksiä Hyvinvointikampuksen asumis- ja palvelutarjonnasta. Eläkeläisneuvosto kävi lähetekeskustelun pitämässään kokouksessa ja valtuutti puheenjohtajan koostamaan lähetekeskustelun pohjalta Eläkeläisneuvoston näkemyksiä. Samalla kokous totesi, että nyt annettavat näkemykset ovat vasta ensivaiheen ajatuksia. Eläkeläisneuvosto on ilmaissut halukkuutensa olla mukana sekä koko Hyrinvointikampuksen että myös sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelussa yhtenä merkittävänä käyttäjäryhmänä. Asiasta on käyty sähköistä keskustelua Kiinteistö Oy Järvenpään terveystalon hallituksen puheenjohtaja Pentti Tuovisen kanssa. Asiasta on viestitty myös uudelle projektikoordinaattori Jari Toivolle. Eläkeläisneuvoston näkemyksiä otettavaksi huomioon suunnittelussa Aluksi eläkeläisneuvosto toteaa, että palvelujärjestelmän rakennemuutos ja uudet toimintatavat - Järvenpään osahankkeen loppuraportissa 5/2012 on avattu erinomaisesti ikääntyneiden ihmisten asumisen, asumispalveluiden ja muiden palvelutarpeiden monimuotoisuutta Järvenpäässä ja Hyvinvointikampuksella. Asumisen lähtökohdaksi raportissa on esitetty seuraavaa: "Asumista Hyvinvointikampuksella halutaan tarjota etenkin niille järvenpääläisille, joille palveluiden välitön läheisyys on välttämättömyys elämänlaadun ja -sisällön sekä toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Asumisen lähtökohtana on, että asukkaan kotiin tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut niin, että kotona asuminen voidaan turvata myös toimintakyvyn muuttuessa." Hyvinvointikampukselle hahmoteltu palvelukokonaisuus Palvelukeskus "SYKE" vaikuttaa toimivalta ja myös välttämättömältä ratkaisulta. Seuraavassa Eläkeläisneuvoston näkemyksiä: 1. Hyvinvointikampukselle monimuotoiset asumismahdollisuudet Palveluasumisen eri muodot ovat yksi osa Hyvinvointikampusasumista. Ne on mielekästä sijoittaa terveyspalvelujen läheisyyteen. Toki myös muita palveluasumisen paikkoja tulee kehittää Hyvinvointikampuksen rinnalla. Tehostettu palveluasuminen olisi hyvä sijoittaa joko Terveystalon kanssa samaan rakennuskompleksiin tai yhdistää yhdyskäytävällä kiinteäksi osaksi Terveystaloa. Yhdyskäytävä voisi toimia myös oikein suunniteltuna sopivana ja turvallisena ja esteettömänä sisäliikkumistilana esim. rollaattoria käyttäville vanhuksille tai helppokäyttöisistä kuntoilulaitteista kiinnostuneille. Itsenäiseen, 65+ -asumiseen tarkoitettujen seniorikotien rakentaminen kampukselle: o Hyvinvointikampukselle olisi mielekästä rakentaa itsenäisestitoimeentuleville senioreille laadukkaita, esteettömiä ja riittävän isoja omistus- jaltai ASO- ja /tai vuokra-asuntoja. o Eri omistusmuotoisten asuntojen sijoittelua samaan rakennuskompleksiin tulisi myös harkita o Kotien suunnittelu ja toteuttaminen tulisi tehdä käyttäjiä kuullen/ käyttäjälähtöisesti. Tässä on hyvä harkita, voidaanko suunnittelussa hyödyntää sosiaali- ja terveyskeskussuunnittelussa käytettävää mallinnusta. Suunnittelusta ja toteutuksesta voisijopa saada Pilotti - hankkeen, jolle on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta. o Kotien suunnittelussa tulee ottaa huomioon yhteisöllisyyttä edistävänä ja yksinäisyyttä poistavana yhteistilan/ kerhotilan rakentaminen niin, että asukkailla olisi mahdollisuus yhdessäoloon esim. oleskelun, lautapelien pelaamisen, ruuanlaiton ja leipomisen, erilaisten kerhojen (puikkokerho, ATK-kerho, laulukerho, muistikerho tms.) muodossa. Tila mahdollistaisi myös pienimuotoisten musiikki- tai muiden esitysten toteuttamisen. Hyvinvointikampuksella tarvitaan monimuotoisia palveluja

7 LIITE 1 Eläkeläisneuvoston näkemyksiä ikääntyneille tarjottavista asumismahdollisuuksista ja palveluista Hyvinvointikampuksella. Monimuotoiset kaupungin, yksityisten yritysten, kolmannen sektorin ja Kelan tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut tulee keskittää Hyvinvointikampukselle., Tärkeää on palvelutiedon löytymisen helppous ja monikanavaisuus (puhelin, kotiin jaettava esite, sähköinen).. Palvelu tulee saada yhden luukun -periaatteella. ' Edullisten ateriapalvelujen saatavuus tulee turvata ja tulee kehittää malleja, joissa päästään yksin aterioinnista yhdessä syömiseen. Tähän esim. Työ- ja toimintakeskus olisi erinomainen paikka, johon asukkaiden on helppo kulkea joko itsenäisesti tai autettuina.. Johonkin/joihinkin asuinrakennuksiin tulee sijoittaa tiloja, joissa on mahdollista tuottaa ulkopuolisen tarjoajan toimesta kampaamo- ja parturi-, jalkahoito-, hieronta ja muita kaupallisia palveluja helposti saavutettavina.. Hyvinvointikampuksella asukkaat tarvitsevat pienen päivittäistavarakaupan, johon ja jossa kulkeminen on helppoa - suositellaan kannattavuusselvityksen tekemistä. Senioripuiston yksi piste on mielekästä sijoittaa kampukselle, esim. terveystalon tai päiväkodin piha, - toisen paikaksi ehdotamme Rantapuistoa. 3. lhmisten välisen kohtaamisen ja yhteisöllisyyden edistäminen. Edellä, osioissa 1 ia 2, on jo esitetty erilaisia aktivoivia ja yhteisöllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Esitämme lisäksi, että. Työ- ja toimintakeskus ikääntyneiden kohtaamis-, harrastus-, ja ateriointipaikkana tulee säilyttää ja sen toimintaa tulee kehittää edelleen mahdollisen omistajamuutoksen jälkeen. ' Hyvinvointikampukselle sijoitetuksi suunniteltu päiväkoti luo mahdollisuudet edistää sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Päiväkodin suunnittelussa tämä tulisi ottaa huomioon. Toiminnan käynnistyessä tulisi luoda mahdollisuuksia yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiselle, päiväkotilasten esiintymisten toteuttamiselle sekä päiväkodissa että senioriasunnoissa sekä päiväkotipappa- ja mummi- toiminnan käynnistämiselle. Tässä saattaisi olla päiväkodille jopa profiloitumisen paikka.. Eläkeläisneuvostolla on huoli siitä, miten turvataan nuorten ja työikäisten sekä ikääntyneiden kohtaaminen Hyvinvointikampuksella, mikäli alueelle eisijoiteta nuorisotiloja/ perheasuntoja. ' Eläkeläisneuvosto näkee myös tärkeänä kulttuurien kohtaamisen mahdollistamisen kampusalueella ja maahanmuuttajasenioreiden aseman huomioonottamisen kampuksen suunnittelussa. 4. Liikkumisen ja ulkona olon edistäminen. Hyvinvointikampuksesta tulee luoda malliesimerkki ikääntyneiden liikkumisen edistäjänä. Tällöin huomio tulee kiinnittää edellä esitetyn senioripuiston ja laadukkaan, liikuntaa mahdollistavan yhdyskäytävän toteuttam isen I isäksi m m. seuraaviin seikkoihin o esteettömyyden edistäminen: katuluiskat, asuinrakennuksiin ja palvelupisteisiin pääsyn esteettömyys, muu esteettömyys o turvallisuus: valaistus, autoilun oikea suunnittelu ja rajoittaminen, henkilöturvallisuus (esim. varkaus- ja pahoinpitelyuhkat) o Iiikkumista edistävät ja turvaavat palvelut: ulkoiluttajat, saattajat, apuvälineet jne. Järvenpäässä Järvenpään Eläkeläisneuvosto Leena Peltosaari puheenjohtaja

8 LIITE Tilajohtaja Jyrki Meronen Palvelualuejohtaja Tiina Salminen Kehitysjohtaja Minna Karhunen Myllytien työ- ja toimintakeskuksen tulevaisuus ja väistötilat keittiö- ym. saneerausten yhteydessä Järvenpään Eläkeläisneuvosto esittää eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimenä huolen eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen mahdollisuudesta käyttää Myllytien työ- ja toimintakeskuksen tiloja kokoontumis-, harrastus- ja tapaamispaikkana Järvenpään Palvelusäätiön lakkauttamisen jälkeen. Näemme erittäin tärkeänä sen, että tilat ovat myös tulevaisuudessa osana tulevaa hyvinvointikampusta ikäihmisten laajassa ja monipuolisessa käytössä. Toivomme myös, että meitä informoidaan ja kuullaan omistajavaihdoksen mahdollisesti aiheuttamista muutoksista. Omistajavaihdoksen jälkeen toteutettava keittiösaneeraus ja mahdollisesti muut saneeraukset aiheuttavat työ- ja toi m intakeskuksen käytössä rajoituksia. Esitämme, että. käyttäjiä informoidaan tulevista käyttörajoituksista ennakoivasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. kaupunki pyrkiijärjestämään väistötiloja jaltai informoimaan käytettävissä olevista tiloista hyvien kulkuyhteyksien päästä mahdollisen käyttökatkoksen/ -rajoituksen ajaksi. Yhteis öterveisin Leena Peltosaari Jä rvenpään Eläkeläisneuvoston pu heenjohtaja peltosaari. gsm Järvenpään Eläkeläisneuvosto Ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunta on asettanut alaisekseen yhteistyöelimeksi vuosille Eläkeläisneuvoston. Eläkeläisneuvoston hallitukseen kuuluu kaikkien yhdeksän eläkeläisjärjestön ja yksi lautakunnan edustaja. Eläkeläisneuvoston tavoitteena on edistää järuenpääläisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista, hyvinvointia ja palveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa.

9 LIITE Palvelualuejohtaja Tiina Salm inen Hallintojohtaja llmari Mäkinen Esitys: Geriatrian erikoislääkärin vakanssin perustaminen Järvenpäähän Järvenpään Eläkeläisneuvosto esittää, että Järvenpäähän perustetaan geriatrian erikoislääkärin vakanssi. Perusteluna esitämme seuraavaa: Järvenpäässä eläkeikäisen väestön osuus koko väestöstä on terveellä pohjalla, yli 65 -vuotiaiden osuus asukkaiden kokonaismäärästä on n. 13 %. Väestöennusteet osoittavat kuitenkin, että Järvenpäässä, kuten muissakin KUUMA - kunnissa, ikääntyvän väestön osuus on käsvussa suurten ikäluokkien vanhetessa ja vanhusväestön elinikäodotteen kohotessa. Järvenpäässä vanhusten laitoshoitoon on panostettu sekä kaupungin että yksityisten palvelutuottajien yhteistyönä, vrt. Jampankivi -kokonaisuus ja Kivipuisto sekä pienet hoitoyksiköt. Myös kotona asumiseen ja kotona tapahtuvaan hoitoon on panostettu ja panostetaan edelleen. Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen (terveystalon) ja hyvinvointikampuksen valmistumisen myötä Järvenpäällä on vertaansa vailla olevat mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa asiantuntijatiimien yhteistyönä ikääntyneille suun nattuja terveys- ja. sosiaal i palvel uja. Vanhusten terveydenhuolto avo- ja laitoshoidossa edellyttää, että sekä lääkärikunnalla että hoito- ja sosiaalitoimen henkilöstöllä on paras mahdollinen geriatrinen asiantuntemus. Geriatriaa tarvitaan, jotta monisairaat ja hauraat ikäihmiset saavat mahdollisimman hyvän hoidon ja kuntoutuksen. Geriatriaa tarvitaan myös ennaltaehkäisevien toimien suunnitteluun, hoitoketjujen parantamiseen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen. Hyvän vanhustenhoidon varmistamiseksi Järvenpäähän on tarpeen perustaa geriatrin vakanssi. Geriatrin tehtäväkokonaisuuteen voidaan sisällyttää sekä omaa vastaanottotoimintaa, vanhusten terveys- ja sosiaalipalveluihin osallistuvan hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden konsultointia sekä palvelukokonaisuuden kehittämistyötä. KUUMA - kunnista Nurmijärvellä on geriatrin virka. Näin ollen Järvenpäällä on erinomaiset mahdollisuudet perehtyä nurmijärveläiseen malliin ja kehittää siitä Järvenpäälle sopivaa geriatriapalvelua. Myös tulevan kuntauudistuksen ennakoinnin kannalta on tärkeää, että Järvenpäässä on laadukas ja uutta luova vanhusten terveydenhoito, joka toteutetaan julkisen ja yksityisten palvelujen yhteistyönä. Järvenpään Eläkeläisneuvoston valtuuttamana Asia on käsitelty eläkeläisneuvoston kokou ksess a Leena Peltosaari Järvenpään Eläkeläisneuvoston pu heenjohtaja

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS TALOUS 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 ELÄKELÄISNEUVOSTON KOKOONPANO 3 ASETETUT PAINOPISTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 4 YHTEENVETO 5 TALOUS 2013 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA-AJATUS 2 3 TAVOITE 2 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 2 5 TOIMINTASÄÄNNÖSSÄ MÄÄRITETYT TEHTÄVÄT 3 6 ELÄKELÄISNEUVOSTON

Lisätiedot

Tenhunen. Poissa I - 12.15. PaulaTakala-Sihvola Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Pekka Raittila Tapio JARVENPAAN KAUPUNKI. 28.5.

Tenhunen. Poissa I - 12.15. PaulaTakala-Sihvola Keski-Uudenmaansenioriopettajatry Pekka Raittila Tapio JARVENPAAN KAUPUNKI. 28.5. JARVENPAAN KAUPUNKI ELAKELÄISN EUVOSTO 28520 l5 PÖYTAKIRJA ELÄKELÄISN EUVOSTON KOKOUS 21201s I - 1215 Aika Torstai28052015 klo Paikka Vanha paloasema klo 9-10 Myllytien työ- ja toimintakeskus, Kulmakabinetti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15.

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15. KINNULAN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 21.9.2017 kello 15 16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vanhusneuvosto 27.10.2008 AIKA 27.10.2008 klo 10:00-11:30 PAIKKA Tuulensuun palvelukeskus, Huvilakatu 32 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN AVAUS 3 31 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ 31.01.2017 1. Aika: 31.1.2017 klo 9.10 10.10 Paikka: Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 KYRÖ Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Vanhusneuvosto 18.05.2017 Aika 18.05.2017 klo 09:00-10:50 Paikka Sakunkulman päiväkeskus, Zachariasseninkatu 1, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA VANHUSNEUVOSTO 24.10.2017 1. Aika: 24.10.2017 klo 9.00 10.00 Paikka: Paikalla: Perusturvakeskus, Turuntie 639, 21870 Riihikoski Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola,

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous. Titta Roslakka, Eksoten edustaja

Vanhusneuvoston kokous. Titta Roslakka, Eksoten edustaja Kokous Vanhusneuvoston kokous Aika, paikka Keskiviikko 29.11.2017 kello 15.00-16.50 Osallistujat Kulttuuritalo Virta, tutustuminen kokoontumistiloihin Kokoustila Vallinkoski (h 138) Sinikka Poskiparta,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 25.08.2015 klo 09:30-11:30 Paikka Yrjö ja Hanna kodit Kirkkonummen Valkokulta osoitteessa Vernerintie 9, 02430 Masala Läsnäolijat Niemeläinen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy

Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin. Tyvene Oy 2 Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin ? Järvenpään hyvinvointikampus Ketään ei jätetä yksin Vuokratalo Palvelu- ja senioritalo Kortteliin toteutetaan 60 asuntoinen tehostettu asumispalveluyksikkö

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 109 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 111 2 KOKOUKSEN AVAUS... 111 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) NEUVOSTO 21.06.2011 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/5) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 14.6.2011 klo 18.00-20.15 Paikka: Arpelan nuorisoseurantalo Läsnä: Osmo Huhta Arpela Arto Kanto Arpela Jari Kauppila Arpela Kirsti

Lisätiedot

16 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 18 ESSOTE:n vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan nimeäminen

16 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 18 ESSOTE:n vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan nimeäminen Puumala Pöytäkirja 5/2016 1 (10) Aika 24.11.2016, klo 10:00-12:11 Paikka Palvelukeskus Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika. klo 14.00 15.25 Paikka ston kokoushuone Läsnä Poissa Kutsutut/osallistujat x Yrjö Perkkiö

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Vanhusneuvosto 26.08.2015 AIKA 12:00-13:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 VANHUSNEUVOSTON TÄRKEÄNÄ PITÄMIÄ PAINOPISTEALUEITA JA ASIOITA

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Koivupihan Palvelukeskus, Kirkkokatu 13, Joensuu (kirjastosali) Sivu 57 Kokouksen avaus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Koivupihan Palvelukeskus, Kirkkokatu 13, Joensuu (kirjastosali) Sivu 57 Kokouksen avaus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Vanhusneuvosto Aika 22.08.2017 klo 10:00-11:22 Paikka Koivupihan Palvelukeskus, Kirkkokatu 13, 80100 Joensuu (kirjastosali) Käsitellyt asiat Sivu 57 Kokouksen avaus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 20.03.2015 AIKA 20.03.2015 10:00-11:15 PAIKKA Ikäihmisten päivätoiminta Opintie 5 Joroinen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (16 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (16 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (16 ) Vanhusneuvosto 08.12.2017 AIKA 08.12.2017 klo 10:00-11:10 PAIKKA Valtakatu 26, 2. krs (Kaupungintalo), kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, Turku. Hallituksen kokous 6/2016 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 6/2016 Aika: Torstaina 15.12.2016 klo 17.00. Paikka:

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 22.3.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Vanhusneuvosto 15.09.2016 Aika 15.09.2016 klo 12:00-13:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (15 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (15 ) Vanhusneuvosto 13.02.2015 AIKA 13.02.2015 klo 10:00-11:45 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin.

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin. Muistio Kauhajoen vanhusneuvoston kokouksesta 26.5.2015 klo 13.00 15.50 Paikka: Kauhajoen kaupungintalo,kaupunginhallituksen kokoushuone. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Marja Aalto avasi kokouksen ja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 2/2011 28.4.2011 Asiat VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 VANH 12 ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUS

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston pöytäkirja. Aika 22.04.2014 klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra

Nuorisovaltuuston pöytäkirja. Aika 22.04.2014 klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra Pöytäkirja 4/14 1 (6) Nuorisovaltuuston pöytäkirja Aika klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan

Lisätiedot

Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry

Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry JARVENPAAN KAUPUNKI ELÄKELÄISN EUVOSTO pöyrärcntn 27.11.2014 ELAKELAISNEUVOSTON KOKOUS 412014 Aika: Torstai 27.11.2014 klo f0-12 Paikka: Työ-jatoimintakeskus,Kulmakabinetti Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöjenedustajat

Lisätiedot

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (16) Aika 14.03.2017, klo 13:00-15:05 Paikka Lounashuoneen kabinetti, kaupungin virastotalo Käsitellyt asiat 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 VANHUSNEUVOSTO AIKA 19.01.2015 klo 15.00 PAIKKA Punojanportti VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija Grönberg Heleena, poissa Koskinen Sakari

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Vanhusneuvosto 02.06.2017 AIKA 02.06.2017 klo 10:00-11:10 PAIKKA Hopealyhty KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus 3 21 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keravan vanhusneuvosto. Toimintakertomus , poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa asti.

Keravan vanhusneuvosto. Toimintakertomus , poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa asti. Keravan vanhusneuvosto Toimintakertomus 2015 2016, poikkeuksellisesti vanhusneuvosto jatkoi toimintaansa 31.5.2017 asti. 2 (5) 1. Vanhusneuvoston kokoonpano 2015-2016 Keravan vanhusneuvosto on yhteistyö-

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 27.11.2017 klo 8.15 8.53 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 1 RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTO MUISTIO 1/2015 Paikka: Kaupungintalo, 4. kerros, kokoushuone 2 Aika: 16.2.2015 klo 14-16 Paikalla: Haapala Pentti VR Eläkeläisten liiton Riihimäen osasto ry. Helenius Antti puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 8 Kokouksen avaus 3 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 10 Edellisen kokouksen 01/2016 pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 8 Kokouksen avaus 3 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 10 Edellisen kokouksen 01/2016 pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2016 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 27.09.2016 klo 09:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Toimintakertomus Suomi 100 vuotta 5

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Toimintakertomus Suomi 100 vuotta 5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 23.02.2017 Aika 23.02.2017 klo 12:30-14:15 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Toimintakertomus 2016

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (11) Perusturvalautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (11) Perusturvalautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2017 1 (11) Aika 18.05.2017, klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 44

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1. Vanhusneuvosto. Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30. Jokilaakson sairaalan ruokala. Käsitellyt asiat :t 4-5

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1. Vanhusneuvosto. Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30. Jokilaakson sairaalan ruokala. Käsitellyt asiat :t 4-5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Vanhusneuvosto Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30 Paikka Jokilaakson sairaalan ruokala Läsnäolleet Rajala Sanna puheenjohtaja, kaupunginhallit Ahola Kaija SPR Jakobsson

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 30.9.2014 klo 17.00 19.05 Paikka Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta ASIALISTA 66 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 12.12.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja Hollolan kunta / Muistio 2/2013 1 (5) n kokous Aika Keskiviikko 29.5.2013 kello 18.00 Paikka Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja

Lisätiedot