10. SAK:n sääntöjä, järjestödemokratiaa koskevat. esitykset ja sääntöjen muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10. SAK:n sääntöjä, järjestödemokratiaa koskevat. esitykset ja sääntöjen muutokset"

Transkriptio

1 10. SAK:n sääntöjä, järjestödemokratiaa koskevat esitykset ja sääntöjen muutokset ESITYS N:o 45,, Jäsenliittojen ja henkilöjäsenten kansanvaltaisten oikeuksien puolesta Ammattiyhdistysliikkeen menestyksellisen toiminnan perustana on ennen muuta mahdollisimman täydellisen ja laajan demokratian noudattaminen järjestötoiminnassa. Tämä johtuu siitä, että ammattiyhdistysliikkeen perusvoiman muodostavat siihen vapaaehtoisesti liittyneet työläiset. He eivät ole liittyneet järjestön jäseniksi alunperin ehkä niinkään aatteellisista syistä kuin pääasiassa tarkoituksella yhteisvoimin turvata ja parantaa elinehtojaan. Kaikkien työläisten vapaana yhteenliittymänä olisi ammatillisten järjestöjen toiminnassa väärin rajoittaa jäsenistön mielipiteen vapaata esiintulemista, eikä niinollen saisi tehdä ratkaisuja kysymättä jäsenistön mielipidettä asioissa, jotka sitä koskevat. Niin SAK:n kuin sen jäsenliittojenkin säännöissä kohdassa "Tehtävät ja menettelytavat" ilmenee selvästi pyrkimys turvata ja kehittää kansanvaltaista ja vapaata yhteiskuntajärjestelmää. Tällaisen toimintaperiaatteen hyväksyminen yhteiskunnalliseen elämään nähden edellyttää, että samaa toimintaperiaatetta noudatetaan myöskin järjestön sisäisessä toiminnassa. Keskusliittomme säännöissä on kuitenkin kohtia, jotka epämääräisen ja tulkinnanvaraisen sanamuoden vuoksi antavat mahdollisuudet järjestödemokratian kaventamiseen jäsenjärjestöjen itsenäisyyden rajoittamiseen ja henkilöjäsenten vapaan mielipideilmaisun sivuuttamiseen. Käytäntö on vienyt siihen, että "demokratiaan" ja järjestökuriin vedoten, on kielletty keskusliittomme johdon menettelyn ja erehdyksien arvosteleminen ja vaadittu jäsenliittoja, osastoja ja niiden henkilöjäseniä noudattamaan niitä päätöksiä, joita keskusliittomme johto, useimmiten edes jäsenliittojen mielipidettä kuulematta on tehnyt, vaikka ne ovat olleet jäsenistön etujen vastaisiakin. Sääntöjen tarkoituksena työläisten vapaassa yhteenliittymässä ei saisi olla jäsenten oikeuksien rajoittaminen. Niitä loukataan mm. silloin, kun keskusliiton johto tekee laajakantoisia, koko järjestöä koskevia ratkaisuja kysymättä jäsenliittojen, osastojen ja henkilöjäsenten mielipidettä, vaikka ko. ratkaisu koskee nimenomaan heitä, jäsenliittojen oikeuksia loukataan silloin, kun estekään tai rajoitetaan niiden toimintaa, niiden pyrkiessä sääntöjensä mukaan täyttäfhään tehtäväänsä turvata ja jatkuvasti parantaa jäsenistönsä ja alansa työläisten elinehtoja, ammatillisten järjestöjen henkilöjäsenten oikeuksia syrjitään silloin, kun heiltä estetään osallistuminen ja mahdollisuus vaikuttaa niiden edustajien valitsemiseen, jotka SAK:n edustajakokouksessa päättävät koko keskusliiton toimintaan liittyvistä asioista. Keskusliittomme sääntöjen käytäntöön soveltaminen ja niiden tulkinta ovat erityisesti viime vuosina johtaneet järjestödemokratiaa loukkaavaan käytäntöön. On selvää, että tällaisen asiantilan jatkuminen ei voi olla vaikuttamatta heiken- 71 H AÄtJtMn*". Vts», i njj.,, ->

2 tävästi koko järjestön toimintaan ja siten koko työväenluokan taisteluun elinehtojensa ja oikeuksiensa puolasta, Edelläolevan perusteella ehdotamme, että SAK :n sääntöjä tarkistetaan si en: 1) että keskusliiton johtoelimet eivät voi tehdä ennakoivia, koko järjestöä ja sen henkilöjäseniä koskevia sopimuksia, vaan.että tällaisten asioiden ollessa kysymyksessä on kysyttävä jäsenliittojen ja niiden perusjärjestöjen mielipidettä, joiden mielipiteiden perusteella asia ratkaistaan, sillä keskusliiton työvaliokunta ei voi tuntea tilannetta kaikilla eri aloilla ja liitoissa. 2) että keskusliiton johto ei rajoita jäsenliittojen oikeutta esittää vaatimuksia työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi. Keskusliiton tulee ohjata ja opastaa liittoja niiden toiminnassa, antaa liitoille arvio yleistilanteesta ja mahdollisuuksista, jotta liitoilla olisi mahdollisimman selvä kuva vallitsevista olosuhteista. Jäsenliiton on palkkaliikkeen hoidossa oltava kiinteässä yhteistoiminnassa keskusliiton työvaliokunnan kanssa. Työtaistelun aloittamisesta päättää kuitenkin viime kädessä -se liitto, siltä osin kuin taistelu koskee ao. liiton jäseniä, sekä päättää työnantajalle jätettävistä muutosesityksistä jäsenistönsä mielipiteen ja kokonaistilanteen huomioonottaen. s 3) että keskusliiton säännöt ja vastaavasti myös jäsenliittojen säännöt muutetaan siten, että keskusliiton edustajakokoukseen valittavat edustajat ja valtuustoehdokkaat valitaan jokaisessa jäsenliitossa jäsenäänestyksellä suhteellista vaalitapaa noudattaen, jolloin koko maa on yhtenä vaalipiirinä ja jokaisella perusjärjestöllä on oikeus asettaa edustajakokous- ja valtuustoehdokkaansa näitä vaaleja varten. SAK:n jäsenliittojen, ammattiosastojen ja henkilöjäsenten oikeuksia koskeviin Turun Liha-elintarviketyöläisten Kotkan Sokerityöläisten ja Porin Leipomo- ja Myllytyöntekijäin ammattiosastojen esityksiin liitto periaatteellisesti yhtyy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto r.y. ESITYS N:o 46 SAK:n ja sen jäsenliittojen sääntöjen määritelmät, joiden mukaan valitaan edustajat SAK:n edustajakokoukseen ja valtuustoon, ovat sekavat ja antavat mahdollisuuden valita edustajat järjestödemokratian vastaisesti ja virkavaltaisesta Esim. Suomen PaperiteoUisuudentyöntekijäin Liiton osastoissa saatetaan ehdokkaaksi asettaa henkilö hänen tietämättään eikä hänellä ole tilaisuutta kieltäytymiseen ennen vaaleja. Viimevuosien aikana on SAK:n piirissä suoritettu hyvin kauaskantoisia toimenpiteitä ilman, että jäsenistön mieltä on kysytty. Esimerkkeinä mainittakoon v ^solmittu työläisille turmiollinen ns. linnarauha-sopimus, tällöin' hinnat kaikista pisteostoista huolimatta jatkuvasti kohosivat. Samaan aikaan pääomapiirit Korean konjunktuuritn, kiristyneen työvauhdin ja vähentyneen työvoiman ansiosta saivat ennätysvoittoja ilman, että työläiset olisivat saaneet markankaan hyvitystä palkkoihinsa. Mainittakoon, että "lamakauden" ollessa kovimillaan nousi teollisuusosakkeiden hinnat 75 /o,- joka osoittaa vielä tällöinkin olleen mahdollisuuden tuntuvaan palkkojen korotukseen. V solmitussa yleissopimuksessa ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota luottamusmiehen aseman turvaamiseen ja v solmittiin työläisille vahingollinen indeksisuositus, joka antaa mahdollisuuden hintojen korotuksille, mutta palkkoja voitaisiin tarkistaa vasta useita kuukausia myöhemmin. Liittojen toimintapiirissä on mainitunlaiset virkavaltaiset menetelmät kaiketi keskusliiton mallia seuraten tulleet tavaksi. Osastoilta ei ole kysytty mielipidettä ennen sopimusten solmiamista ja neuvotteluja on pitkitetty aina huhtikuulle saakka. 72

3 Yllämainituin perustein esirämme SAK :n VII varsinaiselle edustajakokoukselle päätettäväksi seuraavaa: ' 1. SAK:n sääntöihin otetaan määräys, että jäsenliitot velvoitetaan järjestämään jäsenosastoissaan edustajakoköusvaalit suhteellista vaalitapaa noudattaen. 2. Edustajakokous velvoittaa valittavan työvaliokunnan yllämainitunlaisissa, työläisille tärkeissä kysymyksissä suorittamaan tiedusteluja liitoilta ja tarvittaessa alistamaan asiat jäsenäänestykseen. 3. SAK ei-enää ryhtyisi v tehtyihin linnarauha* ja indeksisopimuksiin ilman jäsenistön mieltä kysymättä. 4. SAK velvoittaa jäsenliittojaan toimimaan niin, että työntekijöitä ei sidota sopimuksilla, joita he eivät ole kokouksissaan saaneet ensin hyväksyä. 5. SAKrn edustajakokousten väliaikaa lyhennettäisiin 3 vuoteen, jotta jäsenistöllä olisi useimmin tilaisuus tutkia SAK:n taholta harjoitettua politiikkaa. S. Paperiteöllisuudentyöntekijäin Liiton osasto N:o 14, Varkaus. Liittotoimikunnan lausunto: Viitaten osastojen tekemiin esityksiin SAK;n sääntöjen muuttamiseksi esittää Suomen Paperiteöllisuudentyöntekijäin Liitto r.y:n liitto toimikunta, että SAK:n edustajakokous antaisi tutkia edustajakokouksen sääntövaliokunnan osastojen esitykset ja tehdä senjälkeen esityksensä kokoukselle... * Suomen Paperiteöllisuudentyöntekijäin Liitto r.y. ESITYS N:o 47 Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton alaisuuteen kuuluu useita pieniä ammattiliittoja, jotka toimintansa ylläpitämiseksi joutuvat käyttämään melkein jokaisen "markan, minkä ne jäsenmaksuina jäseniltä perivät. Tästä johtuu, että ne työtaistelun sattuessa eivät kykene ainakaan tyydyttävästi avustamaan jäseniänsä. Siitä taasen voi olla muita haitallisia seurauksia. Voipa taistelusta luopuminen tulla äärimmäistapauksissa mahdollisesti kysymykseen, mikä tietenkin merkitsisi ei vain kyseisen liiton vaan myös SAK:n arvovallalle tuntuvaa vauriota. 'Pidämmekin senvuoksi välttämättömänä, että SAK antaessaan lakkoluvan tekee samalla päätöksen asianomaisen, taloudellisesti heikon liiton rahallisesta tukemisesta lakon aikana. Edotamme, että Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) r.y:n sääntöjen 13 :n 10 kohtaan otettaisiin näin kuuluva lisäys: * d) niissä tapauksissa, joissa taloudellisissa vaikeuksissa olevan liiton jäsenistö on ryhtynyt työtaisteluun keskusliiton luvalla, tuetaan liittoa SAK:n taholta lakkoavustuksin. Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liitto r.y. ESITYS N:o 48. _ Senjälkeen kun valtioneuvosto oli lokakuussa 1954 antanut uuden palkkasäännöstelypäätöksen, irtisanoivat ammattiliitot saman vuoden lopulla sekä vuoden 1955 alussa voimassa olevat työehtosopimukset. Niin teki myös allekirjoittanut liitto. Kun uuden työehtosopimuksen aikaansaamisessa ei neuvottelutietä syksyyn 1955 mennessä päästy vähääkään eteenpäin, jouduttiin erinäisten vaiheiden jälkeen tilanteeseen, jossa lakko oli katsottava ainoaksi keinoksi työntekijäpuolen vaatimusten läpiviemiseksi. Kysymys lakon aloittamisesta alistettiin liiton v 73

4 jäsenistön ratkaistavaksi. Äänestyksessä annettiin lakkoon lähdön puolesta 2/3 äänistä eli se määrä, mikä liittomme sääntöjen mukaan tässä asiassa tarvitaan. Ottamatta kuitenkaan varteen äänestyksen tulosta ja sitä, että työnantajapuoli ei ollut luvannut markankaan korotusta palkoille, SAK:n työvaliokunta teki päätöksen, jolla se eväsi liitoltamme lakkoluvan. Näinollen on syytä kysyä, mitä poikkeuksellisia lisäedellytyksiä liitoltamme vaaditaan, jotta se saisi SAK:n luvan lakon aloittamiseen vastaisuudessa tarpeen niin vaatiessa. Normaalit lakon aloittamisen edellytyksethän olivat tällä kertaa kiistämättä olemassa. SAK antoi kylläkin luvan uhkavaatimuksen esittämiseen työnantajapuolelle, mutta mitä merkitystä oli uhkavaatimuksella, kun se käytännössä osoittautui katteettomaksi eleeksi. Liittomme arvovalta kärsi vain ikävän kolauksen. Edellä esitettyyn viitaten ehdotamme edustajakokoukselle, että se antaisi SAK:n valittavalle johdolle kehoituksen kiinnittää entistä vakavampaa huomiota pientenkin liittojen lakkolupapyytttöihin tapauksissa, joissa lakon voidaan katsoa olevan ainoan keinon työntekijäin oikeutettujen vaatimusten toteuttamiseksi. > Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liitto r.y. Samoja kysymyksiä koskevia esityksiä ovat tehneet seuraavat perusjärjestöt; S. Jalometallityöntekijäin Liitto,! Helsingin os. n:o 2; S. Kirjatyöntekijäin Liitto, Oulun Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y.; S. Kunnantyöntekijäin Liitto, Helsingin Raitiotieläisten Rataosasto r.y., Helsingin Raitjotiekorjaamon ammattiosasto r.y., Oulun Kunnantyöntekijäin ammattiosasto r.y., Helsingin Katurakennustyöläisten ammattiosasto r.y., Helsingin Satamarakentajat r.y.; Suomen Metallityöväen Liitto, Helsingin, Porin, Oulun, Rauman, Jyväskylän, Porvoon, Karkkilan, Järvenpään, Harjavallan, Sorsakosken sekä Taalintehtaan metallityöväen, Porin metalliteiltään, Helsingin valimotyöläisten, Hietalahden sulkutelakkatyöläisten, Tampereen lentokonetyöväen, Helsingin autokorjaamotyöväen, Oulun autotyöväen, Helsingin ja Turun sähkötyöväen ammattiosastot; Suomen Muurarien Liitto, Helsingin, Turun, Jyväskylän, Äänekosken ja Lempäälän osastot; Suomen Paperiteollisuuden työntekijäin Liitto, osastot n:o 2 Nokia, 32 Pyhtää, 38 Kyröskoski, 43 Oulu, 44 Lauritsala, 45 Valkeakoski ja 61 Tampere; Suomen Rakennustyöläisten Liitto, Osastot n:o 6 Helsinki, 34 Tainionkoski, 43 Pori, 55 Järvenpää, 59 Oulu, 67 Vuoksenniska, 90 Pesiö, 93 Äänekoski, 99 Kajaani, 120 Ryttylä, 156 Harjavalta, 224 Kankaanpää, 236 Kangasala, 265 Tikkurila ja 305 Taalin tehdas; sekä Suomen Työläisliitto, Harjavallan Rikkihappo- ja superfosfaattityöntekijäin ao. ja Keikyän Teollisuustyöväen ao. Liittotoimikuntien lausunnot: Kun osaston esityksestä ei selviä, mihin suuntaan valintatapaa olisi tehtävällä sääntömuutoksella samanlaistettava, ei liittotoimikunta katsonut voivansa yhtyä osaston esitykseen. Näin ollen olisi liittotoimikunnan mielestä SAK:n sääntöjen 9 :n 4) kohta pidettävä entisellään. Suomen Jalometallityöntekijäin Liitto r.y. Mitä tulee SAK :n edustajakokoukseen valittajien edustajain valintaan, niin on todettava keskusliiton jäsenliittojen saavan edustajia kokoukseen jäsenmääränsä edellyttämän määrän.. Koska on kysymys jäsenliittojen edustuksesta niin liittotoimikunta katsoo tarkoituksenmukaisemmaksi, että liitot omissa säännöissään määrittelevät tavan, jolla edustajat, valitaan. Samoin on liittojen omana tehtävänä määritellä, millä tavoin liiton omaan edustajakokoukseen ja liittoneuvostoon (valtuustoon) valitaan edustajat. 74 Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto r.y.

5 Liittomme vuonna 1954 pidetty edustajakokous totesi muuttaessaan liiton sääntöjä siten, että liiton edustajat SAK:n edustajakokoukseen valitsee liittovaltuusto osastojen asettamista ehdokkaista, joista liittovaltuusto niinikään nimeää myös ehdokkaat SAK:n valtuustoa varten, että mainitunlainen valintapa on täysin kansanvaltainen, koska liittovaltuuston valitsee liiton edustajakokous, jossa täysivaltaisina edustajina ovat osastojen keskuudestaan jäsenäänestyksellä valitsemat edustajat. Edelläolevaan viitaten liittotoimikunta esittää, etteivät liiton eräiden osastojen ko. asiasta tekemät esitykset anna aihetta toimenpiteisiin. Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto r.y. Viime vuosien kokemukset ovat selvästi osoittaneet työnantajapuolen järjestelmällisen jarrutuksen työehtosopimus- y.m. neuvotteluissa. Jos vielä lisäksi ammattiosastojen esitykset huomioitaisiin alistamalla ratkaisut jäsenäänestykseen, johtaisi se siihen, että sopimusten lopullinen hyväksyminen ja voimaan astuminen siirtyisi määrättömään aikaan. Välttyäksemme edellä mainitsemastamme, ei voida pitää oikeaan osuneena sitä käsityskantaa, että ennen sopimusten lopullista vahvistamista ne alistettaisiin perusjärjestöjen hyväksyttäväksi. Tällaista ei voida pitää SAK:n ja sen jäsenistön kokonaisedun kannalta oikeana. Liittomme esittääkin, että suurten ratkaisujen esille. tullessa asianomaisten liittojen liittotoimikuntain mielipidettä k.o. asiasta tiedustellaan, jonka jälkeen SAK:n valtuustolle ja työvaliokunnalle annetaan valtuudet sääntöjen edellyttämässä järjestyksessä toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.' Helsingin sähkötyöläisten ammattiosasto r.y. ja muut yllämainitut ammattiosastot ovat tehneet SAK:n Vilille varsinaiselle edustajakokoukselle saman sisältöiset muutosesitykset SAK:n sääntöjen 8 :n 3. momentin 2. kappaleen ja 9 :n 4. momentin 1. kappaleen sisältöön nähden. Sääntömuutokset tarkoittavat sitä, että SAK:n valtuuston jäsenet ja edustajakokousedustajat valitaan kussakin SAK:n jäsenliitossa jäsenäänestyksellä suhteellista Vaalitapaa noudattaen. Lisäksi eräät osastot esittävät, että liittojen sääntöihin tehtäisiin vastaavanlaiset muutokset. Edellä mainittujen osastojen esitysten johdosta liittotoimikunta esittää SAK:n edustajakokouksen päätettäväksi seuraavaa: 1. Että SAK:n sääntöjen 8 :n 3. momentin toinen kappale ja 9 :n 4. momentin ensimmäinen kappale säilytetään asiasisällöltään muuttumattomina. 2. Että SAK:n jäsenliitot ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä ja päättävät sääntöjensä muutoksista omissa liittokokouksissaan. Suomen Metallityöväen Liitto r.y. Kuten liittomme Helsingin osasto, ovat myös Jyväskylän, Äänekosken, Turun ja Lempäälän osastot SAK:n edustajakokoukselle osoittamissaan esityksissä arvostelleet SAK:n sisäisessä elämässä havaittuja puutteellisuuksia järjestödemokratian noudattamisessa niin talous- ja palkkapoliittisia ratkaisuja tehtäessä kuin SAK:n johtavia elimiä valittaessa. Kun liiton jäsenjoukon keskuudessa myös yleisesti kaivataan perusjärjestöjen kannan suurempaa huomioonottamista k.o. ratkaisuja tehtäessä, samoin kuin perusjärjestöjen välitöntä oikeutta osallistua SAK:n edustajakokous- ja valtuustonedustajien valintaan, ehdottaa liittotoimikunta, että SAK:n edustajakokous hyväksyisi liittomme Helsingin osaston esityksessä edellytetyn päätöksen. Suomen Muurarien Liitto r.y. Viitaten omiin esityksiinsä liittotoimikunta lisäksi yhtyy osastojen tekemiin esityksiin edustajakokousehdokkaiden valitsemiseksi kaikissa liitoissa jäsenäänestyksellä, jota varten SAK:n ja liittojen säännöt olisi tarkistettava. Suomen Rakennustyöläisten Liitto r.y. 75 snfejk^iu"-.»

6 SAK:n säännöt eivät nykyisessä muodossaan kiellä liittoja meriettelemästä edustajakokousedustajain valintaan nähden esitetyllä tavalla, vaan on asian ratkaiseminen menettelytapaan nähden liittojen päätettävissä. Jos taasen liittojen säännöissä on muunlainen määräys, ei SAK:n edustajakokous voi näitä sääntöjä muuttaa. Esitys on epäjohdonmukainen liittojen suvereenisuuteen nähden, joten liittotoimikunta ei yhdy esitykseen. Toinen muutosehdotus, koskien käsittelyjärjestystä eräissä ratkaisuissa' on tarpeen sen takia, että SAK:n johdolla on nytkin mahdollisuus alistaa jokin asia jäsenäänestykseen jos se ei katso voivansa asiaa päättää. Näin on myöskin käytännössä menetelty esim. eräitten yleisten palkkaratkaisujen osalta. Liittotoimikunta ei yhdy esitykseen. Suomen Työläisliitto r.y. Työvaliokunnan lausunto: ' Lukuisissa esityksissä on ehdotettu, että SAK:n sääntöihin otettaisiin määräys jäsenäänestyksen suorittamisesta suhteellista vaalitapaa noudattaen valittaessa edustajia SAK:n edustajakokoukseen. Niinikään on esitetty, että edustajakokouskautta lyhennettäisiin. Molemmissa suhteissa SAK:n säännöt kuudennessa edustajakokouksessa v uusittiin. Tällöin päädyttiin nykyisten sääntöjen mukaiseen menettelyyn edustajain valinnassa, koska jokainen SAK:n jäsenliitto on itsenäinen yhdistys, jolla täytyy olla mahdollisuus itse päättää edustajiensa valinnasta ja valintatavasta. Kun lisäksi ei tähän mennessä mitään kokonaisuuden kannalta sellaista perusteltua aihetta ole ilmaantunut, joka puhuisi entiseen käytäntöön palaamisen puolesta, työvaliokunta katsoo oikeaksi esittää mainitut esitykset hylättäviksi. Viisivuotisiin edustajakokouskausiin siirryttiin kuudennessa edustajakokouksessa siksi, että kolmivuotiskauden puitteissa, edustajakokous muodostui kustannuksiltaan varsin rasittavaksi. Tämä näkökohta on edelleenkin painavana otettava huomioon ja tämän perusteella työvaliokunta esittää edustajakokouskauden säilytettäväksi nykyisin voimassa olevien sääntöjen mukaisena. - Joissakin esityksissä on arvosteltu sitä, että eräitä ratkaisuja ei ole saatettu jäsenäänestykseen tai että jäsenistö on tullut sidottua sopimuksiin, joita jäsenillä ei ole ollut tilaisuus ennen niiden vahvistamista käsitellä. Näissä esityksissä vallitseva käsitys on erheellinen, sillä ratkaisuissaan SAK:n työvaliokunta on toiminut joko edustajakokouksen yleisten tai SAK:n valtuuston yksityiskohtaisten ohjeiden linjoja noudattaen. Laajakantoisimmat ratkaisut ovat olleet valtuuston käsiteltävänä myös jälkiarvostelun mielessä ja ovat ne saaneet valtuuston joko yksimielisen tai enemmistön hyväksymisen. Onkin mahdotonta ajatella, että laajakantoiset ja monivivahteiset tilanteet olisi ennen niiden ratkaisemista saatettava kenttäkäsittelyyn, jossa asiaan vaikuttavia näkökohtia ei aina ole tilaisuutta saada tunnetuksi. Normaali kansanvaltainen menettelytapa antaakin jäsenistölle täyden atfvostehivapauden siinä tapauksessa, että ratkaisut olisivat jäsenistön etujen vastaisia tai harhaan osuneita. Tähän 76

7 arvosteluvapauteen kuuluu lisäksi oikeus mahdollisesti tarpeellisten johtopäätösten tekemiseen. i Suomen Kiinteistötyöntekijäin Liitto esittää, että SAK:n sääntöjen työtaisteluavustuksia koskevat periaatteet muutettaisiin sellaisiksi, että myös hyökkäyslakkoja avustettaisiin ja esittää lisäksi että työvaliokunnan olisi myönettävä lakkolupa jäsenliitoille siinäkin tapauksessa, että se näkisi, ettei ole olemassa: mitään sen enempää taloudellisia kuin muitakaan edellytyksiä työtaistelun onnistumiselle. SAK:n työvaliokunta katsoo, että sääntöjen nykyiset määräykset 8vat siinä määrin koeteltuja ja käytännössä oikeiksi osuneita, ettei esitystä niiden ja niiden perusteella syntyneiden menettelytapojen muuttamiseksi olisi, hyväksyttävä. Sen sijaan työvaliokunta esittää, että edustajakokouksessa valittavan sääntövaliokurinan tehtäväksi annettaisiin valmistaa ehdotus sääntöjen 9. pykälän 8. kohdan muuttamiseksi sellaiseksi, että esityksiä edustajakokoukselle tekisivät vain SAK:n varsinaiset juriidiset jäsenet, s.o. SAK m jäsenliitot, joille niiden perusjärjestöt tekisivät esityksensä, joiden tekemiseen suoraan edustajakokoukselle niillä nykyisin voimassa olevien sääntöjen mukaan on oikeus. Tällä uudistuksella päästäisiin siitä epäkohdasta, joka osoittautui erittäin huomattavaksi nyt pidettävään edustajakokoukseen valmistauduttaessa, jolloin esityksiä tehtiin kaikkiaan lähes 800,entisten alle 200 sijaan ja jolloin esitykset kuitenkin pääasiassa koskettelevat samoja kysymyksiä. Samassa yhteydessä sääntövaliokunnan tehtäväksi tulisi antaa sääntöjen tarkistaminen muilta tarpeelliseksi osoittautuneilta osilta. SAK:n työvaliokunta. 77

8 11. SAK:n äänenkannattajia koskeva esitys ESITYS N:o 49 SAK:n äänenkannattajat ' Ammattiyhdistysliikkeen lehdistö ei ole maassamme saavuttanut sitä asemaa eikä tasoa, joka tulee asettaa vaatimukseksi. Useimmilla ammattiliitoilla on omat julkaistunsa, joiden teknillinen taso ei ole sellainen kuin pitäisi. Palkka- ' työläinen leviää nykyisin vain sellaisten liittojen piiriin, joilla ei ole omaa lehteä. Palkkatyöläisenkin painatustapa on sellainen, että se ei nykyisissä olosuhteissa vastaa SAK:n äänenkannattajalle asetettavia vaatimuksia. Jos ammattiyhdistysliikkeen lehdistö voitaisiin keskittää siten, että kaikille SAK:n jäsenliittojen, jäsenille tulisi nykyaikaiset toimitukselliset ja painatusteknitliset vaatimukset täyttävä lehti, niin ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisen valistus- ja tiedotustoiminnan mahdollisuudet olisivat suuressa määrin toisenlaiset kuin nykyisin. Tästä tietoisina on SAKsn toimiston ja työvaliokunnan piirissä suoritettu valmisteluja ja suunnittelutyötä ammattiyhdistysliikkeen lehdistön saattamiseksi sellaiselle kannalle, että se tiedotus- ja valistusmielessä palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla koko ammattiyhdistysliikkeen tarkoitusperiä. Nykyisellä kirjapainotekniikalla olisi mahdollisuuksia painaa aikakauslehtimuodossa kaksiväristä julkaisua suhteellisen alhaisilla painatuskustannuksilla, jos paiiiosmäärä olisi SAK:n jäsenmäärän edellyttämä. Tällainen lehti tulisi levikiltään olemaan maamme suurin ja niinmuodoin lehden taloudenhoidon helpottamiseen maksettujen ilmoitusten tieto olisi huomattavia mahdollisuuksia. Tämän luontoisesta lehdestä voitaisiin myös tehdä sisällöltään kiinnostava siten, että siitä muodostuisi maamme ammatillisesti järjestäytyneiden, työntekijöiden perhelukemisto. Kyseisen lehdistöuudistuksen organisatooriset, painatusteknilliset ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät eivät kuitenkaan vielä ole riittävästi selvitetyt. Tämän vuoksi SAK:n työvaliokunta esittää edustajakokouksen päätettäväksi, että edustajakokous antaa SAK:n valtuustolle ja työvaliokunnalle tehtäväksi ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joiden avulla voitaisiin aikaansaada kaikille SAK:n jäsenille levitettävä ja teknilliseltä tasoltaan nykyaikaisia vaatimuksia vastaava ammattiyhdistysliikkeen yhteinen.jäsenlehti. 78 ' SAK:n työvaliokunta.

9 12.'Järjestömuotoja, liittorajoja sekä jäsenyyttä koskevat esitykset ESITYS N:o 50 Järjestömuotokysymys Järjestömuotokysymys on eräs ammattiyhdistysliikkeemme "ongelmalapsista", jonka kehittyminen ei ole tapahtunut SAK:n edustajakokouksissa määriteltyjen suuntaviivojen mukaan. Hyväksytty teollisuusliittoperiaate on jäänyt monessa suhteessa käytännössä toteuttamatta. Tähän lienee ratkaisevasti vaikuttanut se, ettei teollisuusliittomuotoa ole koskaan rajojensa osalta riittävän selvästi määritelty. Toiminta on rakentunut enemmän ammatti- tai yleisliittopohjalle, josta on ollut seurauksena lukuisten erimielisyyksien syntyminen sekä järjestämisalasta että sopimusoikeudesta. Erimielisyyksiä ei SAK:n työvaliokunta ja sen asettama järjestömuotojaostokaan ole merkittävämmässä mielessä kyennyt sovittamaan. Ammattikunta-ajattelu on saanut tästä tuulta purjeisiinsa, jonka seurauksena on ollut eräiden pienliittojen syntyminen ja eräiden joutuminen kokonaan ammattiyhdistystoiminnan ulkopuolelle. Kun edellämainittuun, syiden ja seurausten piiriin on vielä liittynyt jäsenmaksujen erilaisuus, on syitä ollut aivan riittävästi aikaansaamaan nykyisen tilanteen sekä järjestömuoto- että jäsenhankintakysymyksessä. Muutama esimerkki nykyisestä käytännöstä: Autoalantyöntekijäin liiton toiminta-ala jäi jo sen perustamisvaiheessa kapeahkoksi, koska suuri osa SAK:sta erotetun Kuljetustyöntekijäin liiton jäsenistä (satamatyöläiset) jouduttiin ohjaamaan Suomen Työläisliittoon. Varsinaisen autoliikenteen palveluksessa olevan työntekijäjoukon järjestäminen on osoittautunut aikaisemminkin vaikeaksi, koska ko. työvoima on liikkuvaa ja usein vähälukuinen yhtä työpaikkaa kohti. Sen vuoksi liitto on tuntenut mielenkiintoa autokorjaamoihin ja autokoritehtaisiin, mutta näillä aloilla on esiintynyt erimielisyyttä sekä järjestämisalasta että sopimusoikeudesta Autoalantyöntekijäin Liiton, Puutyöväenliiton ja Metallityöväen liiton välillä. Autoalantyönteki- : jäin liitolla on ollut vaikeuksia myöskin sen toimipiiriin kuuluvan öljyalan kanssa, joskin tilanne tässä suhteessa on viime aikoina kehittynyt parempaan suuntaan. Liiton toimintapohjan laajentaminen alan yleisen järjestämisvaikeuden ja em. rajankäyntien vuoksi ei ole ainakaan toistaiseksi johtanut myönteiseen tulokseen. 79 ~ia* a±k_

10 Jalometällityöntekijäin liitto on joutunut luovuttamaan osan jäsenistään (hammasteknikot ja optikot) Mekanikkojen liitolle, joten sen nykyisen jäsenkannan muodostavat vain kulta-, hopea- ja kellosepät, joista viimeksimainittujen piirissä elää edelleen pyrkimys omaan järjestötoimintaan. Kun liiton nykyinen jäsenmäärä liikkuu noin 800 jäsenen tienoilla ja järjestäytyminen on noin 65%>, on liitto joutunut vaikeuksiin, joista selviäminen näyttää varsin vaikealta, vaikkapa- alan järjestäytyneisyys saataisiin sataprosenttiseksi. Näin ollen on harkittava onko liiton toimintapohja vieläkään riittävä. Kunnantyöntekijäin liiton järjestämisalalla on viimeksi kuluneina vuosina ilmennyt erimielisyyksiä Maaseudun Kunnallisten Viranhaltijain liiton kanssa siitä, voiko viimeksimainittu ulottaa toimintansa esim. kauppaloiden virkamiehiä käsittäväksi, kuten eräissä tapauksissa jo on tapahtunut. SAK:n työvaliokunnan ja järjestömuotojaoston suhtautuminen tämänlaatuisiin pyrkimyksiin on ollut kielteinen. Maaseututyöväen liitto on jo saanut, joskin vielä riittämättömän otteen varsinaisiin maataloustyöntekijöihin, mutta sensijaan metsätyövoiman järjestäminen on osoittautunut nykyisen järjestämistavan ja toimitsijavoiman avulla erittäin vaikeaksi. Ellei jotakin tehokkaampaa ja taloudellisesti vähemmän rasittavaa järjestämistapaa löydetä, joutuu liitto jatkuvasti taistelemaan erittäin suuria vaikeuksia vastaan. Metsätyövoiman järjestämisessä voitaisiin ajatella luo' vuttavaksi paikallisten osastojen perustamis- ja ylläpitotoiminnasta alueellisten osastojen toiminnan hyväksi. Järjestömuodon liitto voisi itse tarkemmin määritellä. Metallityöväen liiton laajaan järjestämisalaan, varsinaisen ns. raskaan metalliteollisuden lisäksi, on kuulunut useita erikoisammattiryhmiä, joiden piirissä ammattikuntahenki on saanut siinä määrin jalansijaa, että eräitä ryhmiä on siitä jopa irroittautunut oman liiton perustamismielessä. Kun tämän ohella liiton järjestämisalalla on ollut rajankäyntiä mm. autokoriteollisuuden ja autokorjaamoiden osalta Autoalantyöntekijäin liiton kanssa sekä teollisuuslaitosten korjausmiesten osalta puunjalostusteollisuutta edustavien SAK:n jäsenliittojen kanssa, olisi aikaansaatava ratkaisu, joka rauhoittaisi em. liittojen toimialueet. Edellämainitut esimerkit ovat vain osa siitä ongelmaryhmästä, joka järjestö-! muodollisesti on aste asteelta ammattiyhdistysliikkeemme sisälle muodostunut. Ellei tilanteen parantamiseksi ryhdytä riittävän päättäviin toimenpiteisiin, kulkeutuu kehitys edelleen samaan suuntaan ja jossakin vaiheessa joudutaan suoranaiseen sekasortoon. Vaikka teollisuusliittoperiaatteen pohjalla tapahtuva yleinen järjestäytyminen olisikin meillä vielä tulevaisuuden kysymys, olisi sen muotoiseen järjestäytymiseen joka tapauksessa pyrittävä sekä organisatoorisia, että sopimuspoliittisia keinoja käyttäen. Organisatoorisesti pitäisi kehitystä ohjata siihen, että tapauksissa, joissa ammattiyhdistysliikkeen yleinen etu sitä vaatii, olisi suoritettava rinnakkaisliittojen toiminnan yhdistäminen samalla kun työehtosopimustpiminnan ohjaus pitäisi suunnata siten, että kullakin alalla sopimusoikeus olisi varsinaista alaa edustavilla liitoilla. Jatkuva teollistuminen voi tuoda mukanaan uusia pulmia, 80

11 ^MÄM joiden ratkaiseminen liikkeemme kokonaisedun mukaisesti voi olla vaikeaakin, mutta edustajakokouksen määrittelemällä, teouisuusliittomuotoon pyrkivällä toimintalinjalla, SAK:n työvaliokunnan ja valtuuston olisi mahdollista suorittaa riittävän tehokasta ohjausta ja valvontaa. Esimerkit muista maista, esim. Skandinaviasta, osoittavat, että teollfsuusliittomuodon kehittyessäkin siihen liittyy erillisiä, pienempiä ryhmiä omine toiveajatteluineen,- joten sellaiseen lienee varauduttava meilläkin tulevaisuutta silmälläpitäen, mutta se ei saa nyt eikä tulevaisuudessa ruokkia pienten ammattiryhmien pyrkimyksiä omiin erillisliittoihin, vaan on tällaiset ryhmät ohjattava seii alan pääliittoon, jolla kulloinkin kysymyksessä oleva ammattiryhmä työskentelee. Tällöin, on kuitenkin toisaalta huolehdittava siitä, että alaa- edustavan liiton piiriin perustetaan erikoisryhmien.jaostot asiantuntijaelimiksi sopimus- ja järjestämistyön osalta. Kun teollisuuksittain järjestäytymisen eräänä esteenä on ollut epätietoisuus tämän järjestäytymismuodon rajoista, olisi edustajakokouksen jälkeen valittavalle järjestqmuotojaostolle annettava ensimmäiseksi tehtäväksi järjestämisrajojen määritteleminen jäsenliittojen osalta, jotka rajat, työvaliokunnan ne hyväksyttyä, olisivat jokaista jäsenliittoa velvoittavia sekä järjestämisalaan että sopimusoikeuteen nähden. Liittojen sääntöjen määräykset järjestäytymisalan osalta olisi niiden edustajakokouksissa saatettava muotoon, joka sallii riittävän joustavia järjestelyjä edellämainitussa mielessä. Sekä organisatoorisesti että sopimuspoliittisesti selvän toimintalinjan hyväksyminen, joka edustajakokouksen jälkeen koko ammattiyhdistysliikkeemmje toimintapanoksella selvitetään positiivisessa mielessä koko jäsenistölle, voi tuoda järjestämiskentällemme työrauhan, joka on välttämätöntä järjestämisasian edelleen kehittämiseksi. Jäsenmaksukysymyksessä olisi pian päästävä, ainakin sen rasitetta silmälläpitäen, yhdenmukaiselle pohjalle. Se poistaisi osaltaan järjestämistyöstämme erään esteen. Edelläolevaan viitaten esittää työvaliokunta emfstajakokouksen hyväksyttäväksi, että 1) Työvaliokunnan tulee ohjata kehitystä siihen suuntaan, että selvästi rinnakkaistoimintaluonteen omaavien liittojen toiminta organisatoorisestikin voidaan yhdistää. 2) Valittavan työvaliokunnan toimesta ohjataan liittojen sopimustoimintaa suuntaan, joka tarkoittaa teollisuusliittomuotoista järjestäytymis- ja sopimustoimintaa. Kun jäsenliittojen keskeisin neuvotteluin on jo eräissä tapauksissa saavutettu hyväksyttäviä tuloksia, olisi tätä edessä olevan siirtymävaiheen aikana entisestään tehostettuna jatkettava. 3) SAK:n jäsenyyteen pyrkivät ammattiryhmät tai toimialat ohjataan niihin -SAK:n jäsenliittoihin, jotka suoranaisesti tai lähinnä edustavat jäsenyyteen pyrkivien ammatti- tai toimialaa. Uusia jäsenliittoja hyväksytään SAK:oon vain siinä tapauksessa, että niiden hyväksymisen kautta 81

EDUSTAJAKOKOUKSELLE. Työjärjestys, kokoussäännöt esitykset SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON (SAK)

EDUSTAJAKOKOUKSELLE. Työjärjestys, kokoussäännöt esitykset SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON (SAK) Työjärjestys, kokoussäännöt esitykset ja SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON (SAK) TOISELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE Edustajakokous alkaa Helsingin Työväentalon juhlasalissa sunnuntaina toukokuun

Lisätiedot

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys.

VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Työehtosopimuskysymys. VIIDES KOKOUSPÄIVÄ. Kokous alkoi keskiviikkona klo 9.05. Puheenjohtajana O. Hiltunen. Aluksi laulettiin Työväen marssi. Nimenhuudon toimitti sihteeri /. Tuominen. Työehtosopimuskysymys. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla

Lisätiedot

Vuoden T946 toimintakertomuksen

Vuoden T946 toimintakertomuksen H''*ri&$Jt *&,*.. Vuoden T946 toimintakertomuksen 75 käsittely jatkuu. Suh'autuminen työpaikkakokouksiin ja työnseisauksiin. A. Saarinen: Vuoden 1945 toimintakertomuksen yhteydessä asetettiin

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä

SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS. Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE. Yleistä XI SÄÄNTÖVALIOKUNTA 213. SÄÄNTÖJEN MUUTOSESITYS Puoluetoimikunnan esitys PERUSTELUT SÄÄNTÖUUDISTUKSELLE Yleistä Puoluetoimikunta on käsitellyt puoluekokoukselle tehdyt sääntöaloitteet ja toteaa, että SDP:n

Lisätiedot

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu-

TULin merkityksestä sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle pu- 221 TUL:n piirissä syntyneet erimielisyydet saivat alkunsa samasta kysymyksestä, joka on nyt käsiteltävänä olevan alustuksen ydinasia. Kiista syntyi siitä, olisiko mentävä yhteisiin liittoihin porvareiden

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

Alustuksia Sos.-dem. Työläisnaisliiton XVIII edustajakokoukselle toukokuun 15,16 ja 17 pnä 1947. Valistustyömme.

Alustuksia Sos.-dem. Työläisnaisliiton XVIII edustajakokoukselle toukokuun 15,16 ja 17 pnä 1947. Valistustyömme. Alustuksia Sos.-dem. Työläisnaisliiton XVIII edustajakokoukselle toukokuun 15,16 ja 17 pnä 1947. Valistustyömme. Tapahtumien kulku edellisen edustajakokouksen jälkeen on asettanut työläisnaisliikkeen jäsenistöineen

Lisätiedot

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä.

merkitsee tuotannolliseen toimintaan melkoisia uudistuksia. Nykyisten näkymien mukaan se merkitsee miltei poikkeuksetta työpaikkojen menetyksiä. tukset ovat tavallisesti julkisen sektorin henkilöstön ja yleisemminkin työllisyyden kannalta kielteisiä. Tässä taannoin runnottiin kokoon yhdenasianliike, jonka piti hoitaa työllisyys kuntoon. Vaikka

Lisätiedot

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA I t i r I >! 5AK = n PÖYTÄKIRJA! f?' ^...^^0'0 f S o:... ;^' s t/5 SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON R.Y Helsingissä nuntikuun aa., a3. ja»4- päivinä ig34 pidetyn ensimäisen varsinaisen edustajakokouksen

Lisätiedot

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT. aluejärjestön ja osaston mallisäännöt

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT. aluejärjestön ja osaston mallisäännöt Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan SÄÄNNÖT aluejärjestön ja osaston mallisäännöt Hyväksytty 22. liittokokouksessa toukokuussa 2011 SISÄLLYSLUETTELO Rakennusliitto ry:n SÄÄNNÖT...5 1 Liiton

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

ALUSTUKSIA SOS.-DEM. TYÖLÄISNAISLIITON XVII EDUSTAJA KOKOUKSELLE KESÄKUUN 11 12 P:NÄ 1944. Naisten yhteiskunnallinen toiminta.

ALUSTUKSIA SOS.-DEM. TYÖLÄISNAISLIITON XVII EDUSTAJA KOKOUKSELLE KESÄKUUN 11 12 P:NÄ 1944. Naisten yhteiskunnallinen toiminta. ALUSTUKSIA SOS.-DEM. TYÖLÄISNAISLIITON XVII EDUSTAJA KOKOUKSELLE KESÄKUUN 11 12 P:NÄ 1944. Naisten yhteiskunnallinen toiminta. Millaiseksi muodostuu maailma, kun rauha palautuu ja jälleenrakennustyö voi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto.

Puheenjohtaja Lauri Salomaa: Kiitoksia. Seuraava Risto Kuisma, SAK:n hallitus ja valmistautuu Heikki Mäkinen, Metalliliitto. keliiton ja Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton osa-aikatyötä koskevaan esitykseen, että edustajakokous velvoittaisi SAK:n hallitusta ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin osa-aikatyön

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Reinholdsson: Ehdottaisin tähän lisättäväksi sanat:»ja työläisnaisten yhdellä edustajalla". Tämä työläisnaisliitto ei ole ammatillinen liitto

Reinholdsson: Ehdottaisin tähän lisättäväksi sanat:»ja työläisnaisten yhdellä edustajalla. Tämä työläisnaisliitto ei ole ammatillinen liitto 407 kousta ehdotettujen asiain esille ottamista, mutta kun sallii myös myöhemmin ehdotetut asiat kokouksessa käsiteltäviksi, ei se kaipaa vaiiok. mielestä muutosta. :n 56 sanain»yksi ääni" sijaan»yhtäläinen

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 33. Nimenhuuto. 34. Ehdotukset puolueneuvoston uusista jäsenistä. Ilmoitusasia. 35. Puoluetoimikunnan jäsenehdokkaiden nimeäminen. 36. Valistustyötä ja kunnallisvaaleja

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Leipä- ja kulttuuripolitiikkaa

Leipä- ja kulttuuripolitiikkaa 1 Leipä- ja kulttuuripolitiikkaa Suomen Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö STY ry:n historiikki 1973-1998 Kirjoittanut Olli Vesala 2 Lukijalle Ajatus STY:n 25-vuotishistoriikin kirjoittamisesta syntyi

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990

XVI Järjestötalousaloitteet. 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 XVI Järjestötalousaloitteet 243. Puolueen yhtenäisjäsenmaksu vuosiksi 1988-1990 Nieminen, Maija-Liisa: Aloitan aloitteesta 243, josta kiinnitän huomiotanne kolmeen seikkaan. Ensinnäkin: esityksen mukaan

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949.

LIITTEET. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan. Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. LIITTEET Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen XXI Puoluekokouksen pöytäkirjaan Kokous pidetty Helsingissä 30,10, 3.11. 1949. Sisältö: Kertomus Puoluetoimikunnan toiminnasta 1946 1948. Piirijärjestöjen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta. Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun 27 28 päivinä 1960.

PÖYTÄKIRJA. Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta. Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun 27 28 päivinä 1960. PÖYTÄKIRJA Sos.-dem. Naisten Keskusliiton edustajakokouksesta Edustajakokous pidettiin Helsingissä maaliskuun 27 28 päivinä 1960. Liitteenä: Toimintakertomus Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1959 ja kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi

Pelisäännöt vuokratyölle. Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi Pelisäännöt vuokratyölle Vuokratyöhankkeen raportti: Toimet vuokratyötä koskevien pelisääntöjen luomiseksi SAK Vuokratyöhankkeen raportti 1 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 VUOKRATYÖHANKE... 5 2.1 Hankkeen

Lisätiedot

Nro 1/04. Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5. Osaston liittokokousaloitteita...8

Nro 1/04. Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5. Osaston liittokokousaloitteita...8 Nro 1/04 Tässä numerossa: Haastattelu työministeriössä...5 Osaston liittokokousaloitteita...8 Metalliliiton puheenjohtaja ja sihteeri haastattelussa... 14 2004 1 Komennusmies-lehti on Metallin ammattiosasto

Lisätiedot