Kosulanniemen asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosulanniemen asemakaava"

Transkriptio

1 Kosulanniemen asemakaava Asemakaavan selostus -kaupunginosa, Kommila Korttelit,,, 0, ja (osa) sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja vesialueet sekä venevalkama ja kua TEKNINEN TOIMI Maankäytön palvelualue / Kaavoitus

2 () Asemakaavan selostus, joka koskee..00 päivättyä asemakaavakarttaa. Diaarinumero VRK /00 Kaava- alueen määrittely Asemakaava koskee: tilaa (osa). Asemakaavan muutos koskee: -kaupunginosan, Kommilan, kortteleita,,, 0, ja (osa) sekä lähivirkistysaluetta, puistoa, leikkipuistoa, suojaviher- ja vesialueita sekä kuja. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: -kaupunginosan, Kommilan, korttelit,,, 0, ja (osa) sekä lähivirkistysalueet, venevalkama, yhdyskunteknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, suojaviher- ja vesialueet sekä kua. Asemakaavaan sisältää korttelin tonttien -, korttelin tonttien -, korttelin tontin, korttelin 0 tonttien ja sekä korttelin tontin sitovan tonttijaon. Korttelin tontin, korttelin tonttien, ja, korttelin 0 tontin ja korttelin tontin tonttijako on erillinen. Kaava- alueen sijainti Alue sijaitsee Kommilan Kosulanniemessä n. km Päiviönsaarelta koilliseen, Varkauden kaupungin -kaupunginosassa. Kaavan päätarkoitus Kaavamuutoksella tutkitaan rantarivissä olevien kortteleiden laajentamista rantaan ja myyntiin tuleville kiinteistöille sopiva käyttötarkoitus. Kaikki tavoitteet on esitetty kohdassa.. Kerrosala-, väestö- ja laajuustiedot Muutosalueen pinta-ala on noin ha. Alueen yhteen laskettu rakennusoikeus on voimassa olevassa kaavassa noin 0 k-m. Alueella on n. 0 asukasta. Työryhmän yhteystiedot Varkauden kaupunki, Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus PL 0, Ahlströminku, 0 Varkaus Sähköposti: Kaupunginarkkitehti Virve Wright 00 Kaavoitusavustaja Ulla Puustinen 00 Kaavoitussihteeri Ulla Nupponen 00 Kaavan hallinnollinen käsittely Vireille tulo, tekninen lautakunta..00 Hyväksyminen tekninen lautakunta x.x.00x kaupunginhallitus x.x.00x kaupunginvaltuusto x.x.00x Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

3 () Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemeriaalista. Tiivistelmä..... Kaavaprosessin vaiheet..... Asemakaava..... Asemakaavan toteuttaminen.... Lähtökohd..... Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö..... Rakennettu ympäristö..... Ympäristön häiriötekijät..... Maanomistus..... Suunnittelutilanne.... Asemakaavan suunnitteluvaiheet Asemakaavan tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö..... Asemakaavan tavoitteet Lainsäädännön asettam tavoitteet Lähtökohta-aineiston antam tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen..... Asemakaavan valmistelu Luonnoksena esillä olleet vaihtoehdot Mielipiteet ja niiden huomioiminen Vaikutusten arvioimiseksi tehdyt selvitykset Asemakaavaehdotuksen valinta ja perusteet.... Asemakaavan kuvaus..... Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut... Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

4 ().. Ympäristön laua koskevien tavoitteiden toteutuminen..... Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet..... Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset ympäristön häiriötekijöihin Muut vaikutukset..... Kaavamerkinnät ja -määräykset..... Nimistö.... Asemakaavan toteutus..... Toteutusta ohjaav ja havainnollistav suunnitelm..... Toteuttaminen ja ajoitus..... Toteutuksen seuranta... Liitteet - Lisälehdet x - x Ehdotuksesta tulleet lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

5 () Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite : Ote voimassa olevasta asemakaavasta määräyksineen..00 Liite : Kosulanniemi luonnosvaihtoehdot VE ja VE,.0.00 Liite : Asemakaava määräyksineen..00 Liite : Havainnekuva..00 Liite : Asemakaavan seurantalomake..00 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemeriaalista Voimassa oleva asemakaav:....0,..0,.. ja Stora Enso Oy, Varkaus, Ympäristömelukartoitus, marraskuu, Insinööritoimisto Paavo Ristola. Hollola... Stora Enso Timber Oy LTD, Varkaus, Sahan lajittelualueen siirron meluvaikutus tarkennettu selvitys 0..00, Insinööritoimisto Paavo Ristola. Stora Enso Varkaus, Yhteenvetoraportti vuosien - 00 meluselvityksistä. Varkauden kaupunki, Varkauden kaupungin meluselvitys..00, Ramboll Finland Oy, Tampere. Varkauden kaupunki, Kommilan kaava-alue P, Pohjutkimuskansio, Insinööritoimisto Viek,.0. (kairauspisteitä Kosulankadun ja Kissakoskenkadun välisellä alueella). Varkauden rakennuskulttuuri- ja kulttuurimaisemainventointi sekä päivitys 00: alueella on inventoitua kohdetta: asuinrakennukset Voikukka ja Jalovalko (nro ), Aspelinin virkamiestalot (nro ), Niittylä I-V (nro ) ja Lepistö (nro ). Lisäksi Kosulanniemi on alueinventoitu kohde (nro ). Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Ympäristöministeriö, Museovirasto, Helsinki : Kosulanniemen asuntoalue Pilaantuneiden maa-alueiden rekisteri: alueella ei ole pilaantuneita maa-alueita. Yleissuunnitteluohje, Varkauden kaupunki, -kaupunginosa, /;; /0-; korttelit, ja, Kosulanniemi (Valvontalautakunta... A). Tutkimusraportti, A. Ahlström Oy, Kosulanniemi, Varkaus, Maaperän pilaantuneisuusselvitys, Pöyry Enviroment Oy,.0 00 Tutkimusraportti, A. Ahlström Oy, Kosulanniemi, Varkaus, Maaperän pilaantuneisuusselvitys, Pöyry Enviroment Oy,..00 Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

6 (). Tiivistelmä.. Kaavaprosessin vaiheet Aloite Ahlström Capital Oy..00 yksityiset kiinteistön omistaj..00 Savon koulutuskuntayhtymä..00 Varkauden kaupunki, tekninen virasto, kaupunginhallitus..00 Vireilletulo Tekninen lautakunta Kirjeet osallisille..00 Ilmoitus lehdessä ja ilmoitustaululla..00 Oas Nähtävillä..00, päivitys x.x.00 alkaen Ilmoitus vireilletulo ilmoituksen ja päivityksestä luonnoksen nähtävillä olo ilmoituksen yhteydessä Luonnos Kirjeet osallisille..00 Ilmoitus lehdessä..00 Nähtävillä Alue laajentunut: kirjeet naapurikiinteistöille.0.00, mielipiteet pyydetty mennessä. Nähtävillä Rakentamistapaohjeluonnos Ehdotus Kirjeet muussa kunnassa asuville maanomistajille x.x.00x Ilmoitus lehdessä ja ilmoitustaululla x.x.00x Lausuntopyyntö viranomaisille ja muille yhteistyötahoille x.x.00x Nähtävillä x.x. x.x.00x.. Asemakaava Kortteleiden ja 0 asuinkorttelit on laajennettu rantaan saakka. Venevalkama alue laajenee korttelin ja viereisen kotisaman väliin. Kortteli on vartu asuinrakentamiseen, jonka ohella tonteilla ja voi olla kokoontumis-, kerho-, työ- tai palvelutiloja sekä tontilla liike-, toimisto- ja yleisten palvelujen tiloja. Lisäksi asuinkerrostaloissa voi olla pienyritystoimintaa % kerrosalasta. Tontista - on erotettu ET-alue pumppaamoa varten ja korttelin pohjoispuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jolta poistuu leikkikentän aluevaraus sekä toteutumon Korpelankaduksi nimetty kevyenliikenteenreitti. Kortteliin on osoitettu autopaikkojen korttelialue. Kaava-alueella olevien lähivirkistysalueiden rajauksia on muutettu edellä mainittujen muutoksien myötä. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

7 . Lähtökohd ().. Asemakaavan toteuttaminen Kaava-alueen kadut ja tiet sekä kunnallistekniikka on pääosin tehty. Sölvenkadun päässä olevan korttelin 0 toteutumtomalle tontille ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa. Toteuttamisesta on tehty erillinen sopimus A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa. Yksityisten maanomistajien osalta kiinteistönmuodostamisen, täydennysrakentamisen ja mahdollisen lisärakentamisen toteuttav kiinteistöjen omistaj... Selvitys suunnittelualueen oloista... Alueen yleiskuvaus Kosulanniemen asemakaava-alue sijaitsee Varkauden kaupungin -kaupunginosassa Kommilassa, joka on n. km Päiviönsaaresta koilliseen. Asemakaavamuutos alue muodostuu kolmesta erillisestä alueesta. Yksi alueista sijoittuu Kosulanniemen kärkeen rajautuen Komminselkään, toinen alue sijaitsee Kissakoskenkadun ja Niittylänkadun välissä ja kolmas Niittylänkadun, Savontien ja Borginkadun välissä. Kaavamuutosalueen koko on n. ha. Asumiseen on kaavamuutosalueella osoitettu n., ha. AL- ja KL -korttelialuetta on yhteensä noin 0, ha sekä Y- ja K-korttelialuetta n. 0, ha, viheralueita n., ha, vesialuetta n., ha ja kua n. 0, ha. Alueen yhteen laskettu rakennusoikeus on n. 0 k-m. Alue on maastomuodoiltaan tasaista, loivasti vesistöön päin laskevaa. Alun perin alue on rakennettu teollisuuslaitoksen työntekijöiden ja virkamiesten puutarhamaiseksi asuinalueeksi. Kaava-alueen lähiympäristössä on yhden perheen omakotitaloja, rivitaloja ja kerrostalo sekä kirkko. Kosulanniemen asuinalueen rantarivistön tontit eivät ulotu rantaviivaan saakka. Niemen kaakkoisosa on voimassa olevassa kaavassa osoitettu teollisuusalueeksi. Hoitamtomalle ranta-alueelle on muodostunut muutamia polkuja... Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Kosulanniemen kärki on Komminselän ja Niskaselän vesialueet jakava, voimakkaasti vesistöön päin työntyvä niemi. Alue on maaston muodoiltaan tasaista, alavaa ja loivasti vesistöön päin laskevaa. Savontien ja Borginkadun väliin jäävät korttelit ja ov rakennettua kaupunkiympäristöä. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

8 () Luonnonolot Kaavamuutosalueella ei ole täysin luonnonvaraista aluetta. Kosulanniemen pohjoisreuna on varttunutta koivikkoa, joka muuttuu niemen länsireunalla lehtipuuvaltaiseksi sekametsäksi. Kosulanniemen kärjen itäreunalla on pieni alue lehtikuusimetsikköä, jonka aluskasvustosta löytyy mm. pihlajaa. Korttelin 0 eteläreunalla on pieni istutettu pihtakuusialue. Alueen rantaviivan on muodostunut muutamia polkuja, joilta on näkymiä järvelle. Korttelissa ei ole luonnontilaisia alueita. Kortteleiden, ja välinen VP-alue, Niittylänpuisto, on mäntypuuvaltaista sekametsää. Puiston poikki kulkee joitakin hoitamtomia polkuja. Pienilmasto Kosulanniemen kärki sijaitsee vesialueiden välisellä niemellä, joten alue on tuulinen. Kuva: Lehtikuusialue niemen itäosassa. Vesistöt ja vesitalous Kaava-alue rajautuu kaupungin osan rajan mukaan. Alueeseen kuuluu kapea vesialue, jonka omistaa A. Ahlström Osakeyhtiö. Kaupunginosan rajan toisella puolella on Stora Enso Oyj:n vesialue, jossa on myös puutavaran uitto- ja varastointioikeus. Varastointialue sulkee veneyhteyden niemen koillispuolella. Unnukan tulvakorkeus on +,0 (NNkorkeusjärjestelmä). Alin suositeltava rakentamiskorkeus alueella on +, (NN), jonka lisäksi on huomioitava aaltoiluvara. Aaltoiluvara määritellään rannan kaltevuuden ja ulapan pituuden mukaan. Kuva: puutavaran varastointialue (vihreä). Luonnonsuojelu Tontilla - olev männyt ov voimassa olevassa asemakaavassa suojeltuja maiseman ja kaupunkikuvan kannalta tärkeinä puina (s-). Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

9 ().. Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueen väestömäärä ei ole viime vuosina merkittävästi muuttunut. Kaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 0 asukasta, joista alle 0 -vuotiaita on n. 0 (%), 0- -vuotiaita on n. 0 (%) ja yli -vuotiaita n. 0 (%). Yhdyskuntarakenne Kaava-alue on vanhaa asuinaluetta, jonka rakentuminen on kehittynyt Varkauden puuteollisuuden kehittyessä. Kommilan ja Kosulanniemen rakenne perustuu Valter ja Ivar Thoménin vuosina - laimaan asemakaavaan, jossa maankäyttö oli osoitettu pääasiassa asuinrakentamiseen. Kosulanniemen kärki on luonteeltaan väljempää omakotitaloasutusta kuin Savontien ja Borginkadun välissä olev korttelit. Työväen asunnoiksi rakennetut asuinalueet ov luonteeltaan malaa ja tiivistä omakotija rivitaloasumista. Kaupunkikuva Kosulanniemen kärjen omakotitaloalue on kaupunkikuvaltaan omaleimainen, melko yhtenäinen ja vehreä. Vanh virkamiestalot ja uudempi rakentaminen muodostav alueelle ajallista kerroksellisuutta. Niittylän kortteli ja Lepistön talo ov kaupunkikuvallisesti tärkeitä tekijöitä Savontien varressa. Alue on tasainen, suorakaiteen muotoinen kortteli. Niittylän korttelissa on ajallinen kerroksellisuus nähtävissä 0-luvun puutalojen ja 0-luvun asuntomessutalojen suhteessa. Korttelissa on viisi vanhaa 0-luvulla rakennettua työläistaloa, jotka on suunnitellut Valter ja Ivar Thomén asemakaavan pohjalta Pontus Brandt. Talot ov jyhkeitä puisia, puniiliktoisia, - kerroksisia rakennuksia, joiden ylempi kerros jää mansardikon alle. Mass ov kujen suuntaisia. Korttelia rajaav Kissankoskenkadun ja Savontien suuntaiset puurivit. Niittylän korttelin talot muodostav kaupunkikuvallisesti merkittävän kokonaisuuden. Pih ov pitkänomaisia yhteispihoja. Sisäänkäynnit sijoittuv pihojen puolelle. Kuv: Asuntomessujen aikaista täydennysrakentamista Niittylän korttelissa (vas.), Niittylän sisäpihan paikoitusalue(oik.). Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

10 0 () Asuminen Kosulanniemen kärki on pääosin puutarhamaista omakotitaloaluetta. Kosulanniemen alueelle kaavoitettiin vuosina - työläisten, virkamiesten ja johtajien asuinalueet. Kaava-alueella on virkamiesten asunnoiksi tehtyjä yhden perheen asuintaloja. Kaava-alueella korttelissa 0 sekä sen ympäristössä on - -kerroksisia yhden perheen omakotitaloja. Omakotitalot ov pääosin puurakenteisia. Uudet 000 -luvun alussa valmistuneet omakotitalot korttelissa on pyritty rakentamaan ympäristöön sopiviksi. Kosulanniemen kärjessä on kpl inventoitua omakotitaloa Jalovalko ja Voikukka. 0 luvulla virkamiesten asunnoiksi tehdyt rakennukset ov rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita. Kuv: Voikukka ja Jalovalko Niittylän korttelissa on tällä hetkellä Varkauden vuokralojen asuinkerrostalossa (Kissakoskenku -, Niittylänku - ) vuokra-asuntoja kpl ja asukasta. Lepistössä (kortteli ) on tällä hetkellä yksi asunto ja yksi asukas. Muita Lepistön tiloja on käytetty työ- ja näyttelytiloina, mutta tällä hetkellä til ov tyhjillään. Rakennuksen tilajako on kuitenkin säilynyt asuinrakennuksen tyyppisenä. Palvelut Palvelut sijaitsev oheisen luettelon mukaisesti. Koulu: Päiviönsaaressa, km Päiväkoti: Päiviönsaaressa, km Palloilualue: rajautuu alueeseen Leikkikenttä + palloilukenttä: vanhan tehtaan koulun pihassa 0, km Uimaranta: Kommilassa km Uimahalli: Päiviönsaaressa, km Ulkoilureitti: 0, km Viltinrannasta Kommilaan Ruokakaup, kukkakauppa, kampaaja, apteekki, ravintola: Päiviönsaaressa ja Kommilassa n.,0 -, Terveydenhoito ja hammashoito: Kommilassa, km Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

11 () LEIKKIKENTTÄ MATONPESUPAIKKA ULKOILUREIT KIOSKI PALLOILUKENTT VENELAITURIT NITTYLÄ vanha tehtaan koulu KIRKKO Kaava-alueen ympäristön palveluja ja virkistysmahdollisuuksia. Työpaik, elinkeinotoiminta Alueen ajantasa-asemakaavassa on liikerakennusten ja yleisten rakennusten korttelialueita (Lepistö ja Niittyvilla). Tällä hetkellä kiinteistöt ov tyhjillään eikä niissä ole työpaikkoja. Virkistys Kosulanniemen kärki on hoitamonta metsää, jonne on muodostunut polkuja. Rantaaluetta ei ole otettu muilta osin virkistyskäyttöön. Polut ulottuv kaavassa osoitetulle teollisuusalueelle saakka, jota ei ole otettu teollisuuden käyttöön. Kosulanniemen asuinalueen pohjoispuolella sijaitsee Viltinrannan venevalkama. Venevalkamaalueella on kaupungilta vuokrtavia laituripaikkoja sekä mahdollisuus veneen talvisäilytykseen. Kaava-alueen pohjoispuolelta lähtee ulkoilureitti, joka johtaa Viltinrannan kautta Kommilan uimarannalle ja Savonmäen kautta on yhteys koko Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

12 () kaupungin ulkoiluverkostoon. Talvella Viltinrannasta lähtee hiihtolu, joka yhtyy muuhun kaupungin luverkostoon. Korttelin ja urheilukentän välisessä Niittylänpuistossa on joitakin itsestään muodostuneita polkuja. Asemakaavassa osoitettu leikkikenttä ei ole toteutunut. Liikenne Alueen kokoojaväylä on Savontie. Tällä hetkellä liikennemäärä on n. 000 ajoa/k ja tulevaisuuden ennuste v. 00 on n.00 ajoa/k. Sallittu ajonopeus Savontiellä on 0 km/h. Kevyelle liikenteelle on jalkakäytävä Kissakoskenkadun varrella. Kosulankadulla ei ole erillistä kevyenliikenteen kualuetta. Kaava-alueella ajonopeus on 0 km/h. Kortteleiden ja väliin jäävä Niittylänku on pihaku, jolla ei ole läpikulkuliikennettä. Linja-autoliikenteen pysäkki on Savontiellä Niittylän korttelin ja vanhan tehtaan koulun kohdalla. Pysäkeiltä on kevyen liikenteen reitit asuinalueille. Korttelin eteläpuolella oleva kevyen liikenteen reitti Korpelanku ei ole toteutunut. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kosulanniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuurihistorialliseen ympäristöön numero, Kommila-Kosulanniemen asuntoalue. Alueen ensimmäinen asemakaava on laadittu - (Valter ja Ivar Thomé). Alue suunniteltiin puutarhamaiseksi kaupunginosaksi, jossa työläisten, virkamiesten ja johtajien asuinalueet oli jaoteltu hierarkkisesti tehtaan muodostaman ydinalueen ympärille. Kosulanniemen alueelle 0-0 luvuilla rakennetut klassiset virkamiesten huvil ov yhtiön ns. luottoarkkitehtien suunnittelemia (Thomé, Lindahl, Aspelin). Kaavamuutosalueen koillinen osa, Kosulanniemen kärki, on rakennettu tehtaan johtajien ja virkamiesten asuinalueeksi. Kaava-alueen kaksi muuta korttelia Savontien ja Borginkadun välissä oliv työväen asuntoja. Alueella ei ole muinaismuistoja. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

13 () Ilmavalokuva idästä Kosulanniemeen -0 Voikukka, Jalovalko ja Aspelinin virkamiestalot 0-luvulla rakennettujen Aspelinin virkamiestalojen jälkeen rakennettiin 0-luvun alussa Voikukka (0) ja Jalovalko (). Ne ov arkkitehti A. H. Gunnar Aspelinin suunnittelemia ja edustav yhtenäistä rakennuskokonaisuutta. Alueen välittömässä läheisyydessä on hieman tiiviimpi asuinalue: Aspelinin virkamiestalot (rak. 0-luvulla). Aspelinin virkamiestalot sijaitsev Sölvenkujan ja Kosulankadun risteyksessä ja muodostav yhtenäisen kokonaisuuden. Voikukka, Jalovalko ja Aspelinin virkamiestalot ov asemakaavassa merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). Niittylät Vuosina - ja 0- rakennettiin Thomén veljesten asemakaavan mukaisesti Niittylät työväen asunnoiksi. Kullekin perheelle oli taloissa asunnoiksi vartu yksi huone, niin sanottu hellahuone. Pontus Brandtin suunnittelem Niittylät I-I ja tuntemtomaksi jääneen suunnittelijan Niittylä IV ja V ov erilaisia yksityiskohdiltaan ja rakennustekniikaltaan. Rakennuksissa oli alun perin pärekot, jotka 0-luvulla muutettiin tiilisiksi paloturvallisuussyistä. A. Ahlström lahjoitti vuonna Niittylät kaupungille, joka peruskorjasi rakennukset vuosina 0-. Niittylä I muutettiin ravintolaksi ja majoitustiloiksi. Niittylä ja I:sta kunnostettiin asuntoja. Tontilla -0 sijaitsevasta Niittylä IV:stä kunnostettiin työläismuseo 0 luvun asuun. Rakennuksessa toimi myös Esa Pakarisen museo ja teteri. Viime vuosina rakennus on ollut vuokralla erilaisilla järjestöillä. Niittylä V kunnostettiin ruotsalaista koulua varten. Ensimmäisen kerroksen tiloja yhdistettiin neljäksi luokkahuoneeksi ja toiseen kerrokseen tuli opettajien til. Lisäksi toisessa kerroksessa on kaksi asuntoa. Ruotsalaisen koulun toiminta siirtyi Päiviönsaarelle..00 alkaen. Niittylän pihapiirissä on talousrakennuksia, joissa on varastotiloja sekä yhteiset sauna ja pyykinpesutil. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

14 () Niittylän korttelin alkuperäiset asuinrakennukset on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). Lepistö Lepistö rakennettiin 0-luvulla työväenasunnoksi. Rakennuksessa oli kaksi asuntoa, toinen ylä- ja toinen alakerrassa. Lepistöjä rakennettiin alunpitäen kaksi ja niillä oli yhteinen piharakennus. Molemm Lepistöt sijaitsiv samalla tontilla, jolle leimaaantavia ov olleet kauniit, viihtyisyyttä luov männyt. Lepistön ja Niittylöiden välissä, kaavamuutosalueen ulkopuolella, on vuokrakasarmi Korpela. Lepistö on merkitty ajantasa-asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi (sr) ja kaksi pihamäntyä on osoitettu maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeiksi puiksi (s-). Tekninen huolto Alueen rakennetut tontit on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Vesi- ja viemäriverkostot ov pääosin ku- ja lähivirkistysalueille. Korttelialueilla olev johtolinj on merkitty asemakaavaan. Alueella on aluelämpöjärjestelmä. Puhelin/telekaapelit ja sähkökaapelit ov sijoitettu maakaapelina yleensä kualueille. Korttelialueilla olev johtolinj on merkitty asemakaavaan. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

15 () Kortteleiden ja 0 kohdalle sijoittuu kalliotunneli, jonka kautta johdetaan vettä teollisuuden käyttöön. Syvällä maaperässä sijaitseva kalliotunneli ei vaikuta kaavaalueen rakentamiseen. K u v a : Kaava-alueella olev verkostot: Jätevesiviemäri (punainen), vesijohto (sininen), sadevesiviemäri (musta), kaukolämpö (vihreä), telekaapelit (oranssi) ja sähkö (violetti). Sosiaalinen ympäristö Kommilassa on aiivinen asukasyhdistys Kommin Kummit ry, jonka asukastupa toimii kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä, vanhalla tehtaan koululla... Ympäristön häiriötekijät Tuotantolaitoksen vaaralliset kemikaalit: Varkauden Stora Enso Oyj Fine Paper kuuluu vaarallisia kemikaaleja käsitteleviin laitoksiin Ympäristöministeriön ohjekirjeessä, Kemikaaleja käsittelevät ja varastoiv tuotantolaitokset. Laitoksen suoja-vyöhyke on ohjekirjeessä osoitettu, km etäisyydelle tehdasalueesta. Ohjekirje perustuu Seveso direiivin mukaiseen maankäytön suunnittelua ja tuotanto-laitosten turvallisuutta koskevaan osuuteen. Päästöt: Stora Enso Oyj:n Varkauden tehta sijaitsev kaava-alueen läheisyydessä. Tehtaan ympäristölupahakemukseen on tehty selvityksiä ilmapäästöjen kehityksestä Varkaudessa 0-00 ja sen vaikutuksesta ilman lauun. Tehtaan päästöt ov Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

16 () pienentyneet 0-luvun alusta selvästi. Hajurikkiyhdisteiden päästöt ja hiukkaspäästöt ov vähentyneet, mutta typenoksidipäästöt ov lisääntyneet. Kaikki päästöt jäävät selvästi voimassa olevien ohje- ja raja-arvojen alle. Päästöjen vaikutukset paikalliseen ilmanlauun sekä ihmisten terveyteen ja kasvillisuuteen jäävät vähäiseksi. Meluselvitykset: Alueelle on laadittu kaksi meluselvitystä Varkauden kaupungin meluselvitys 00 ja yhteenvetoraportti vuosien - 00 meluselvityksistä. Meluselvityksessä talvella 00 on selvitetty yleisen tien ja teollisuuden aiheuttam melut. Selvityksen perusteella Ahlströminkadun viereisillä tonttien kadun-puoleisilla osilla sekä Taipaleentien läheisyydessä melutaso ylittää päivällä db:ä ja yöllä 0 db. Valtioneuvosto on antanut päätöksen (/) ympäristömelun ohjearvoista. Ohjearvojen mukaan melun painotettu keskiäänitaso saa asumiseen käytettävillä ja taajamien virkistysalueilla olla päivällä (klo - ) enintään db ja yöllä (klo - ) 0 db. Asuintiloissa saa sisämelun taso olla enintään db päivällä ja 0 db yöllä. Opetus- ja kokoontumistiloissa saa sisämelun taso olla enintään db päivällä. Liike- ja toimistohuoneissa saa sisämelun taso olla enintään db päivällä. Opetus-, kokoontumis-, liike- ja toimistohuoneissa yömelutasoa ei ole määritelty. Varkauden kaupungin alueelle on tehty meluselvitys vuonna 00. Tieliikenteen osalta meluselvitys on tehty kolmiulotteisen maastomallin huomioivalla laskentaohjelmalla (SoundPLAN.). Laskenta on tehty tasaväliseen laskentapisteruudukkoon, jossa ruudun koko on ollut 0 metriä. Laskentapisteen korkeus maasta on ollut metriä. Melutilanteen analyysi on tehty vuoden 00 mukaisena, eikä selvityksessä ole huomioitu liikenne-ennusteita. Selvityksessä ei ole esitetty melutasojen 0 db:n ja db:n alueita. Kaava-alueen merkittävin melun aiheuttaja on Stora Enso Oyj:n teollisuus, jonka aiheuttama melu arvioitiin vuoden 00 selvityksessä aikaisemmin tehdyn selvityksen perusteella (Ympäristömelukartoitus ja Tarkennettu selvitys 00). Selvityksiin on tehty mittauksia tehdasalueen ympäristössä huhti-kesäkuussa. Voimakkaimm melunlähteet oliv puunkäsittely sekä tehdasalueen itäpuolella toimiv yksiköt: paperitehdas, selluloosehdas ja voimalaitos. Mittauspisteitä oli. Mittauslaitteisto koostui kahdesta Mip P-tarkkuusäänitasomittarista, joka oli liitetty daloggeriin. Lisäksi selvityksessä huomioitiin Stora Enson liikennemelu laskentamallia käyttäen. Tarkistusmittauksia heinäkuussa 00 hetkellisvaihtelu- ja terssikaistamittaukset tehtiin Bruel &Kjaer 0C tarkkuusäänitasomittarilla. Tarkistusmittausten perusteella arvioitiin meluvaikutusta sahan lajittelualueen siirtymisestä Muuraissaareen. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

17 () Kuva: melutasot meluselvityksen 00 mukaisesti. Orgaanisten tinayhdisteiden (TBT) pitoisuudet: Pohjois-Savon ympäristökeskus on kartoittanut orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksia Varkauden Huruslahdessa ja sen alapuolisessa vesistössä kesällä 00 ja tuloksia on sau marraskuussa 00. Kartoitus on tehty vesi-, sedimentti- ja kalanäytteistä. Komminselän alue kuuluu tutkimusten suhteen ns. yläpuoliseen vesistöön eikä siellä yhdisteiden pitoisuudet kohoa korkealle. Kaavamuutosalueen läheisin mittauspiste sijoittuu Viltinrannan kotisaman ja Kosulanniemen väliselle alueelle noin 00 metriä rantaviivasta: TBT-pitoisuus µg/kg dw... Maanomistus A. Ahlström Osakeyhtiö omistaa tontin 0- ja Kosulanniemen suojaviher-, lähivirkistysja vesialueet. Kortteleiden ja tontit sekä tontit 0-, 0- ja - ov yksityisten omistuksessa. Varkauden kaupunki omistaa tontit -, -0, -, -, - ja - sekä Niittylänpuiston puisto- ja leikkikenttäalueet sekä kevyen liikenteen väylät ja kualueet. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

18 () Maanomistus A. Ahlström Osakeyhtiö (vihreä), Varkauden kaupunki (valkoinen), varkauden ev.lut.seurakunta (sininen), Stora Enso Oyj (oranssi) ja muu yksityinen (ruskea)... Suunnittelutilanne Seutukaava/maakuntakaava Alue on Ympäristöministeriön.. vahvistamassa Varkauden seudun seutukaavassa merkitty taajamoimintojen (A) alueeksi. Alueella on seutukaavassa merkintä sr : kulttuurihistoriallisesti arvokka alueet (. Kommila-Kosulanniemi). Pohjois-Savon liitto on aloittanut Pohjois-Savon maakuntakaavan 00 valmistelun. Maakuntakaavaluonnos on nähtävillä keväällä 00. Maakuntakaava vahvistunee vuonna 00. Luonnoksessa kaavamuutosalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuurihistoriallista ympäristöä ja taajamoimintojen aluetta sekä alue sijaitsee Seveso direiivin mukaisella konsultointivyöhykkeellä. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

19 () Yleiskaava Alue on Varkauden kaupungin valtuuston.. hyväksymässä Yleiskaava 000:ssa pientalovaltaista asuntoaluetta, jolla on ympäristö säilytettävä (AP/s), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), virkistys- ja urheilupalvelujen aluetta (VU) sekä teollisuus ja varastoaluetta (T). Kaava-alue rajautuu vesialueeseen, jolla sallitaan pysyvä puun varastointi (tv). Voimassa oleva asemakaava Alueella voimassa olev asemakaav on hyväksytty..0,..0,..,.. ja Asuinkortteleita on noin, ha, asuin-., liike- ja toimistorakennusten kortteleita 0, ha; liike- ja toimistorakennuskortteleita 0, ha; yleisten rakennusten korttelialueita 0, ha; autopaikkojen korttelialuetta 0,0 ha, suojaviheraluetta, ha; virkistysalueita, ha; vesialueita, ha ja kua 0, ha. Kosulanniemen aikaisemm asemakaav Kosulanniemi on vuoden maankäytön suunnitelmassa osoitettu asuinrakentamiseen. Kaikki ranta-alueet oliv puistoa. Vuoden asemakaavassa Kosulanniemeen oli osoitettu kaksikerroksisten asuinrakennusten korttelit. Ranta-alueet oliv puistoa. Vuonna valmistuneessa asemakaavassa koko Kosulanniemi Kosulankadusta etelään päin oli osoitettu teollisuusalueeksi. Nykyinen kortteli oli venevalkama-aluetta. Kosulanniemi on vuoden asemakaavassa teollisuusaluetta. Nykyisen kaavan mukaiset korttelit -0 oliv osoitettu istutettavaksi alueeksi. Kortteli oli erillispientalojen korttelia ja rantavyöhyke oli puistoa. Vuoden 0 asemakaavassa Kosulanniemessä oleville asuinrakennuksille on osoitettu tontit. Ranta-alueet oliv puistoa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on..000 hyväksynyt Varkauden rakennusjärjestyksen, joka on tullut voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alueen tontit on merkitty kiinteistörekisteriin. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

20 0 () Pohjakartta Pohjakartan on lainut Varkauden kaupungin maankäytön palvelualueen maa ja mittaus. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskiellossa olevia kiinteistöjä. Suojelupäätökset Muutosalueella on voimassa olevia suojelupäätöksiä. Kosulanniemi, Aspelinin virkamiestalot ja Voikukka ja Jalovalko kuuluv kaupunginhallituksen päätöksen.. mukaan luokkaan (ympäristön säilyttäminen/suojeltava alue), Niittylät luokkaan (ehdoton purkukielto, säilyttävä suojelu) ja Lepistö luokkaan (lautakunnan purkuharkinta, säilyttävä suojelu). Lähiympäristön kaavilanne ja suunnitelm Lähiympäristö on asemakaavoitettua aluetta. Kaava-alue rajautuu Kosulanniemessä teollisuus- ja varastoalueeseen (T). Kosulankadun, Sölvenkadun, Kissakoskenkadun ja Borginkadun ympäristöt ov pääosin asuinkortteleita. Borginkadun koillispuolella on varavedenottamo (ET) ja Viltinrannan kotisama (LV). Asemakaavoitettu alue loppuu kaava-alueen koillispuolella olevaan vesialueeseen. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemm selvitykset Kaava-alueella ei ole merkitty pilaantuneiden maa-alueiden kohteita (Pilaantuneiden maa-alueiden riskikohteiden kartoitus, Varkauden kaupunki, julkaisu /00). Maaperän pilaantuneisuus selvitys Kaava-alueella on ollut vanha urheilukenttä, jonka täytöissä on voitu käyttää tehtaalta peräisin olevia kuona-aineita. Epäilyn perusteella A. Ahlström Osakeyhtiö on teettänyt maaperäselvityksen kaava-alueen osalle.0.00 ja sen täydennyksen..00. Alueelle on ajettu 0-luvulla pasutuskuonaa ja rikkikiisulietettä. Alueelle tehtiin koekuoppia yhteensä kpl. Jokaisesta kuopasta otettiin - kokoomanäytettä. Neljässä koekuopassa havaittiin noin 0 cm paksuinen kerrostuma pasutuskuonaa. Selvityksien mukaan näytepisteissä ei havaittu valtioneuvoston asetuksen /00 kynnysarvojen ylittäviä pitoisuuksia metalleja. Kaivetuista koekuopista ei löytynyt jätteitä, eikä pasutuskuonaa sisältävässä välikerroksessa analyysien perusteella esiintynyt kohonneita pitoisuuksia metalleja tai öljyhiilivetyjä. Tutkimustulosten perusteella alueella ei esiinny maaperän pilaantuneisuutta. Analysoidut haitta-ainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia.. Asemakaavan suunnitteluvaiheet.. Asemakaavan tarve Kaavamuutoksen aloite on tullut Ahlström Capital Oy:ltä..00 toteutumtomien tonttien muuttamiseksi siten, että alueet rakentuv. Yksityisten maanomistajien aloite ja ehdotus on tullut..00 tonttien laajentamiseksi rantaan. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 Lappeenrannan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS KIRKKOLAHDEN ETELÄOSAN ASUINALUE, 3. KAUPUNGINOSA (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 69), SYVÄSATAMA Sijaintikartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus I TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus P14747 Kaupunginvaltuusto: 11.6.2014 40 Kaupunginhallitus:

Lisätiedot

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti

KEIMOLANMÄKI. Keimola. Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Marja-Vantaa -projekti Keimola KEIMOLANMÄKI Asemakaavan selostus, joka koskee 17.12.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 220200 / II Ilmoitus vireille tulosta 6.2.2008.

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot