Kosulanniemen asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosulanniemen asemakaava"

Transkriptio

1 Kosulanniemen asemakaava Asemakaavan selostus -kaupunginosa, Kommila Korttelit,,, 0, ja (osa) sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja vesialueet sekä venevalkama ja kua TEKNINEN TOIMI Maankäytön palvelualue / Kaavoitus

2 () Asemakaavan selostus, joka koskee..00 päivättyä asemakaavakarttaa. Diaarinumero VRK /00 Kaava- alueen määrittely Asemakaava koskee: tilaa (osa). Asemakaavan muutos koskee: -kaupunginosan, Kommilan, kortteleita,,, 0, ja (osa) sekä lähivirkistysaluetta, puistoa, leikkipuistoa, suojaviher- ja vesialueita sekä kuja. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: -kaupunginosan, Kommilan, korttelit,,, 0, ja (osa) sekä lähivirkistysalueet, venevalkama, yhdyskunteknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, suojaviher- ja vesialueet sekä kua. Asemakaavaan sisältää korttelin tonttien -, korttelin tonttien -, korttelin tontin, korttelin 0 tonttien ja sekä korttelin tontin sitovan tonttijaon. Korttelin tontin, korttelin tonttien, ja, korttelin 0 tontin ja korttelin tontin tonttijako on erillinen. Kaava- alueen sijainti Alue sijaitsee Kommilan Kosulanniemessä n. km Päiviönsaarelta koilliseen, Varkauden kaupungin -kaupunginosassa. Kaavan päätarkoitus Kaavamuutoksella tutkitaan rantarivissä olevien kortteleiden laajentamista rantaan ja myyntiin tuleville kiinteistöille sopiva käyttötarkoitus. Kaikki tavoitteet on esitetty kohdassa.. Kerrosala-, väestö- ja laajuustiedot Muutosalueen pinta-ala on noin ha. Alueen yhteen laskettu rakennusoikeus on voimassa olevassa kaavassa noin 0 k-m. Alueella on n. 0 asukasta. Työryhmän yhteystiedot Varkauden kaupunki, Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus PL 0, Ahlströminku, 0 Varkaus Sähköposti: Kaupunginarkkitehti Virve Wright 00 Kaavoitusavustaja Ulla Puustinen 00 Kaavoitussihteeri Ulla Nupponen 00 Kaavan hallinnollinen käsittely Vireille tulo, tekninen lautakunta..00 Hyväksyminen tekninen lautakunta x.x.00x kaupunginhallitus x.x.00x kaupunginvaltuusto x.x.00x Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

3 () Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemeriaalista. Tiivistelmä..... Kaavaprosessin vaiheet..... Asemakaava..... Asemakaavan toteuttaminen.... Lähtökohd..... Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö..... Rakennettu ympäristö..... Ympäristön häiriötekijät..... Maanomistus..... Suunnittelutilanne.... Asemakaavan suunnitteluvaiheet Asemakaavan tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö..... Asemakaavan tavoitteet Lainsäädännön asettam tavoitteet Lähtökohta-aineiston antam tavoitteet Tavoitteiden tarkentuminen..... Asemakaavan valmistelu Luonnoksena esillä olleet vaihtoehdot Mielipiteet ja niiden huomioiminen Vaikutusten arvioimiseksi tehdyt selvitykset Asemakaavaehdotuksen valinta ja perusteet.... Asemakaavan kuvaus..... Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut... Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

4 ().. Ympäristön laua koskevien tavoitteiden toteutuminen..... Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet..... Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset ympäristön häiriötekijöihin Muut vaikutukset..... Kaavamerkinnät ja -määräykset..... Nimistö.... Asemakaavan toteutus..... Toteutusta ohjaav ja havainnollistav suunnitelm..... Toteuttaminen ja ajoitus..... Toteutuksen seuranta... Liitteet - Lisälehdet x - x Ehdotuksesta tulleet lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

5 () Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite : Ote voimassa olevasta asemakaavasta määräyksineen..00 Liite : Kosulanniemi luonnosvaihtoehdot VE ja VE,.0.00 Liite : Asemakaava määräyksineen..00 Liite : Havainnekuva..00 Liite : Asemakaavan seurantalomake..00 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemeriaalista Voimassa oleva asemakaav:....0,..0,.. ja Stora Enso Oy, Varkaus, Ympäristömelukartoitus, marraskuu, Insinööritoimisto Paavo Ristola. Hollola... Stora Enso Timber Oy LTD, Varkaus, Sahan lajittelualueen siirron meluvaikutus tarkennettu selvitys 0..00, Insinööritoimisto Paavo Ristola. Stora Enso Varkaus, Yhteenvetoraportti vuosien - 00 meluselvityksistä. Varkauden kaupunki, Varkauden kaupungin meluselvitys..00, Ramboll Finland Oy, Tampere. Varkauden kaupunki, Kommilan kaava-alue P, Pohjutkimuskansio, Insinööritoimisto Viek,.0. (kairauspisteitä Kosulankadun ja Kissakoskenkadun välisellä alueella). Varkauden rakennuskulttuuri- ja kulttuurimaisemainventointi sekä päivitys 00: alueella on inventoitua kohdetta: asuinrakennukset Voikukka ja Jalovalko (nro ), Aspelinin virkamiestalot (nro ), Niittylä I-V (nro ) ja Lepistö (nro ). Lisäksi Kosulanniemi on alueinventoitu kohde (nro ). Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Ympäristöministeriö, Museovirasto, Helsinki : Kosulanniemen asuntoalue Pilaantuneiden maa-alueiden rekisteri: alueella ei ole pilaantuneita maa-alueita. Yleissuunnitteluohje, Varkauden kaupunki, -kaupunginosa, /;; /0-; korttelit, ja, Kosulanniemi (Valvontalautakunta... A). Tutkimusraportti, A. Ahlström Oy, Kosulanniemi, Varkaus, Maaperän pilaantuneisuusselvitys, Pöyry Enviroment Oy,.0 00 Tutkimusraportti, A. Ahlström Oy, Kosulanniemi, Varkaus, Maaperän pilaantuneisuusselvitys, Pöyry Enviroment Oy,..00 Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

6 (). Tiivistelmä.. Kaavaprosessin vaiheet Aloite Ahlström Capital Oy..00 yksityiset kiinteistön omistaj..00 Savon koulutuskuntayhtymä..00 Varkauden kaupunki, tekninen virasto, kaupunginhallitus..00 Vireilletulo Tekninen lautakunta Kirjeet osallisille..00 Ilmoitus lehdessä ja ilmoitustaululla..00 Oas Nähtävillä..00, päivitys x.x.00 alkaen Ilmoitus vireilletulo ilmoituksen ja päivityksestä luonnoksen nähtävillä olo ilmoituksen yhteydessä Luonnos Kirjeet osallisille..00 Ilmoitus lehdessä..00 Nähtävillä Alue laajentunut: kirjeet naapurikiinteistöille.0.00, mielipiteet pyydetty mennessä. Nähtävillä Rakentamistapaohjeluonnos Ehdotus Kirjeet muussa kunnassa asuville maanomistajille x.x.00x Ilmoitus lehdessä ja ilmoitustaululla x.x.00x Lausuntopyyntö viranomaisille ja muille yhteistyötahoille x.x.00x Nähtävillä x.x. x.x.00x.. Asemakaava Kortteleiden ja 0 asuinkorttelit on laajennettu rantaan saakka. Venevalkama alue laajenee korttelin ja viereisen kotisaman väliin. Kortteli on vartu asuinrakentamiseen, jonka ohella tonteilla ja voi olla kokoontumis-, kerho-, työ- tai palvelutiloja sekä tontilla liike-, toimisto- ja yleisten palvelujen tiloja. Lisäksi asuinkerrostaloissa voi olla pienyritystoimintaa % kerrosalasta. Tontista - on erotettu ET-alue pumppaamoa varten ja korttelin pohjoispuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jolta poistuu leikkikentän aluevaraus sekä toteutumon Korpelankaduksi nimetty kevyenliikenteenreitti. Kortteliin on osoitettu autopaikkojen korttelialue. Kaava-alueella olevien lähivirkistysalueiden rajauksia on muutettu edellä mainittujen muutoksien myötä. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

7 . Lähtökohd ().. Asemakaavan toteuttaminen Kaava-alueen kadut ja tiet sekä kunnallistekniikka on pääosin tehty. Sölvenkadun päässä olevan korttelin 0 toteutumtomalle tontille ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa. Toteuttamisesta on tehty erillinen sopimus A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa. Yksityisten maanomistajien osalta kiinteistönmuodostamisen, täydennysrakentamisen ja mahdollisen lisärakentamisen toteuttav kiinteistöjen omistaj... Selvitys suunnittelualueen oloista... Alueen yleiskuvaus Kosulanniemen asemakaava-alue sijaitsee Varkauden kaupungin -kaupunginosassa Kommilassa, joka on n. km Päiviönsaaresta koilliseen. Asemakaavamuutos alue muodostuu kolmesta erillisestä alueesta. Yksi alueista sijoittuu Kosulanniemen kärkeen rajautuen Komminselkään, toinen alue sijaitsee Kissakoskenkadun ja Niittylänkadun välissä ja kolmas Niittylänkadun, Savontien ja Borginkadun välissä. Kaavamuutosalueen koko on n. ha. Asumiseen on kaavamuutosalueella osoitettu n., ha. AL- ja KL -korttelialuetta on yhteensä noin 0, ha sekä Y- ja K-korttelialuetta n. 0, ha, viheralueita n., ha, vesialuetta n., ha ja kua n. 0, ha. Alueen yhteen laskettu rakennusoikeus on n. 0 k-m. Alue on maastomuodoiltaan tasaista, loivasti vesistöön päin laskevaa. Alun perin alue on rakennettu teollisuuslaitoksen työntekijöiden ja virkamiesten puutarhamaiseksi asuinalueeksi. Kaava-alueen lähiympäristössä on yhden perheen omakotitaloja, rivitaloja ja kerrostalo sekä kirkko. Kosulanniemen asuinalueen rantarivistön tontit eivät ulotu rantaviivaan saakka. Niemen kaakkoisosa on voimassa olevassa kaavassa osoitettu teollisuusalueeksi. Hoitamtomalle ranta-alueelle on muodostunut muutamia polkuja... Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Kosulanniemen kärki on Komminselän ja Niskaselän vesialueet jakava, voimakkaasti vesistöön päin työntyvä niemi. Alue on maaston muodoiltaan tasaista, alavaa ja loivasti vesistöön päin laskevaa. Savontien ja Borginkadun väliin jäävät korttelit ja ov rakennettua kaupunkiympäristöä. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

8 () Luonnonolot Kaavamuutosalueella ei ole täysin luonnonvaraista aluetta. Kosulanniemen pohjoisreuna on varttunutta koivikkoa, joka muuttuu niemen länsireunalla lehtipuuvaltaiseksi sekametsäksi. Kosulanniemen kärjen itäreunalla on pieni alue lehtikuusimetsikköä, jonka aluskasvustosta löytyy mm. pihlajaa. Korttelin 0 eteläreunalla on pieni istutettu pihtakuusialue. Alueen rantaviivan on muodostunut muutamia polkuja, joilta on näkymiä järvelle. Korttelissa ei ole luonnontilaisia alueita. Kortteleiden, ja välinen VP-alue, Niittylänpuisto, on mäntypuuvaltaista sekametsää. Puiston poikki kulkee joitakin hoitamtomia polkuja. Pienilmasto Kosulanniemen kärki sijaitsee vesialueiden välisellä niemellä, joten alue on tuulinen. Kuva: Lehtikuusialue niemen itäosassa. Vesistöt ja vesitalous Kaava-alue rajautuu kaupungin osan rajan mukaan. Alueeseen kuuluu kapea vesialue, jonka omistaa A. Ahlström Osakeyhtiö. Kaupunginosan rajan toisella puolella on Stora Enso Oyj:n vesialue, jossa on myös puutavaran uitto- ja varastointioikeus. Varastointialue sulkee veneyhteyden niemen koillispuolella. Unnukan tulvakorkeus on +,0 (NNkorkeusjärjestelmä). Alin suositeltava rakentamiskorkeus alueella on +, (NN), jonka lisäksi on huomioitava aaltoiluvara. Aaltoiluvara määritellään rannan kaltevuuden ja ulapan pituuden mukaan. Kuva: puutavaran varastointialue (vihreä). Luonnonsuojelu Tontilla - olev männyt ov voimassa olevassa asemakaavassa suojeltuja maiseman ja kaupunkikuvan kannalta tärkeinä puina (s-). Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

9 ().. Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueen väestömäärä ei ole viime vuosina merkittävästi muuttunut. Kaava-alueella asuu tällä hetkellä noin 0 asukasta, joista alle 0 -vuotiaita on n. 0 (%), 0- -vuotiaita on n. 0 (%) ja yli -vuotiaita n. 0 (%). Yhdyskuntarakenne Kaava-alue on vanhaa asuinaluetta, jonka rakentuminen on kehittynyt Varkauden puuteollisuuden kehittyessä. Kommilan ja Kosulanniemen rakenne perustuu Valter ja Ivar Thoménin vuosina - laimaan asemakaavaan, jossa maankäyttö oli osoitettu pääasiassa asuinrakentamiseen. Kosulanniemen kärki on luonteeltaan väljempää omakotitaloasutusta kuin Savontien ja Borginkadun välissä olev korttelit. Työväen asunnoiksi rakennetut asuinalueet ov luonteeltaan malaa ja tiivistä omakotija rivitaloasumista. Kaupunkikuva Kosulanniemen kärjen omakotitaloalue on kaupunkikuvaltaan omaleimainen, melko yhtenäinen ja vehreä. Vanh virkamiestalot ja uudempi rakentaminen muodostav alueelle ajallista kerroksellisuutta. Niittylän kortteli ja Lepistön talo ov kaupunkikuvallisesti tärkeitä tekijöitä Savontien varressa. Alue on tasainen, suorakaiteen muotoinen kortteli. Niittylän korttelissa on ajallinen kerroksellisuus nähtävissä 0-luvun puutalojen ja 0-luvun asuntomessutalojen suhteessa. Korttelissa on viisi vanhaa 0-luvulla rakennettua työläistaloa, jotka on suunnitellut Valter ja Ivar Thomén asemakaavan pohjalta Pontus Brandt. Talot ov jyhkeitä puisia, puniiliktoisia, - kerroksisia rakennuksia, joiden ylempi kerros jää mansardikon alle. Mass ov kujen suuntaisia. Korttelia rajaav Kissankoskenkadun ja Savontien suuntaiset puurivit. Niittylän korttelin talot muodostav kaupunkikuvallisesti merkittävän kokonaisuuden. Pih ov pitkänomaisia yhteispihoja. Sisäänkäynnit sijoittuv pihojen puolelle. Kuv: Asuntomessujen aikaista täydennysrakentamista Niittylän korttelissa (vas.), Niittylän sisäpihan paikoitusalue(oik.). Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

10 0 () Asuminen Kosulanniemen kärki on pääosin puutarhamaista omakotitaloaluetta. Kosulanniemen alueelle kaavoitettiin vuosina - työläisten, virkamiesten ja johtajien asuinalueet. Kaava-alueella on virkamiesten asunnoiksi tehtyjä yhden perheen asuintaloja. Kaava-alueella korttelissa 0 sekä sen ympäristössä on - -kerroksisia yhden perheen omakotitaloja. Omakotitalot ov pääosin puurakenteisia. Uudet 000 -luvun alussa valmistuneet omakotitalot korttelissa on pyritty rakentamaan ympäristöön sopiviksi. Kosulanniemen kärjessä on kpl inventoitua omakotitaloa Jalovalko ja Voikukka. 0 luvulla virkamiesten asunnoiksi tehdyt rakennukset ov rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita. Kuv: Voikukka ja Jalovalko Niittylän korttelissa on tällä hetkellä Varkauden vuokralojen asuinkerrostalossa (Kissakoskenku -, Niittylänku - ) vuokra-asuntoja kpl ja asukasta. Lepistössä (kortteli ) on tällä hetkellä yksi asunto ja yksi asukas. Muita Lepistön tiloja on käytetty työ- ja näyttelytiloina, mutta tällä hetkellä til ov tyhjillään. Rakennuksen tilajako on kuitenkin säilynyt asuinrakennuksen tyyppisenä. Palvelut Palvelut sijaitsev oheisen luettelon mukaisesti. Koulu: Päiviönsaaressa, km Päiväkoti: Päiviönsaaressa, km Palloilualue: rajautuu alueeseen Leikkikenttä + palloilukenttä: vanhan tehtaan koulun pihassa 0, km Uimaranta: Kommilassa km Uimahalli: Päiviönsaaressa, km Ulkoilureitti: 0, km Viltinrannasta Kommilaan Ruokakaup, kukkakauppa, kampaaja, apteekki, ravintola: Päiviönsaaressa ja Kommilassa n.,0 -, Terveydenhoito ja hammashoito: Kommilassa, km Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

11 () LEIKKIKENTTÄ MATONPESUPAIKKA ULKOILUREIT KIOSKI PALLOILUKENTT VENELAITURIT NITTYLÄ vanha tehtaan koulu KIRKKO Kaava-alueen ympäristön palveluja ja virkistysmahdollisuuksia. Työpaik, elinkeinotoiminta Alueen ajantasa-asemakaavassa on liikerakennusten ja yleisten rakennusten korttelialueita (Lepistö ja Niittyvilla). Tällä hetkellä kiinteistöt ov tyhjillään eikä niissä ole työpaikkoja. Virkistys Kosulanniemen kärki on hoitamonta metsää, jonne on muodostunut polkuja. Rantaaluetta ei ole otettu muilta osin virkistyskäyttöön. Polut ulottuv kaavassa osoitetulle teollisuusalueelle saakka, jota ei ole otettu teollisuuden käyttöön. Kosulanniemen asuinalueen pohjoispuolella sijaitsee Viltinrannan venevalkama. Venevalkamaalueella on kaupungilta vuokrtavia laituripaikkoja sekä mahdollisuus veneen talvisäilytykseen. Kaava-alueen pohjoispuolelta lähtee ulkoilureitti, joka johtaa Viltinrannan kautta Kommilan uimarannalle ja Savonmäen kautta on yhteys koko Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

12 () kaupungin ulkoiluverkostoon. Talvella Viltinrannasta lähtee hiihtolu, joka yhtyy muuhun kaupungin luverkostoon. Korttelin ja urheilukentän välisessä Niittylänpuistossa on joitakin itsestään muodostuneita polkuja. Asemakaavassa osoitettu leikkikenttä ei ole toteutunut. Liikenne Alueen kokoojaväylä on Savontie. Tällä hetkellä liikennemäärä on n. 000 ajoa/k ja tulevaisuuden ennuste v. 00 on n.00 ajoa/k. Sallittu ajonopeus Savontiellä on 0 km/h. Kevyelle liikenteelle on jalkakäytävä Kissakoskenkadun varrella. Kosulankadulla ei ole erillistä kevyenliikenteen kualuetta. Kaava-alueella ajonopeus on 0 km/h. Kortteleiden ja väliin jäävä Niittylänku on pihaku, jolla ei ole läpikulkuliikennettä. Linja-autoliikenteen pysäkki on Savontiellä Niittylän korttelin ja vanhan tehtaan koulun kohdalla. Pysäkeiltä on kevyen liikenteen reitit asuinalueille. Korttelin eteläpuolella oleva kevyen liikenteen reitti Korpelanku ei ole toteutunut. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kosulanniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuurihistorialliseen ympäristöön numero, Kommila-Kosulanniemen asuntoalue. Alueen ensimmäinen asemakaava on laadittu - (Valter ja Ivar Thomé). Alue suunniteltiin puutarhamaiseksi kaupunginosaksi, jossa työläisten, virkamiesten ja johtajien asuinalueet oli jaoteltu hierarkkisesti tehtaan muodostaman ydinalueen ympärille. Kosulanniemen alueelle 0-0 luvuilla rakennetut klassiset virkamiesten huvil ov yhtiön ns. luottoarkkitehtien suunnittelemia (Thomé, Lindahl, Aspelin). Kaavamuutosalueen koillinen osa, Kosulanniemen kärki, on rakennettu tehtaan johtajien ja virkamiesten asuinalueeksi. Kaava-alueen kaksi muuta korttelia Savontien ja Borginkadun välissä oliv työväen asuntoja. Alueella ei ole muinaismuistoja. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

13 () Ilmavalokuva idästä Kosulanniemeen -0 Voikukka, Jalovalko ja Aspelinin virkamiestalot 0-luvulla rakennettujen Aspelinin virkamiestalojen jälkeen rakennettiin 0-luvun alussa Voikukka (0) ja Jalovalko (). Ne ov arkkitehti A. H. Gunnar Aspelinin suunnittelemia ja edustav yhtenäistä rakennuskokonaisuutta. Alueen välittömässä läheisyydessä on hieman tiiviimpi asuinalue: Aspelinin virkamiestalot (rak. 0-luvulla). Aspelinin virkamiestalot sijaitsev Sölvenkujan ja Kosulankadun risteyksessä ja muodostav yhtenäisen kokonaisuuden. Voikukka, Jalovalko ja Aspelinin virkamiestalot ov asemakaavassa merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). Niittylät Vuosina - ja 0- rakennettiin Thomén veljesten asemakaavan mukaisesti Niittylät työväen asunnoiksi. Kullekin perheelle oli taloissa asunnoiksi vartu yksi huone, niin sanottu hellahuone. Pontus Brandtin suunnittelem Niittylät I-I ja tuntemtomaksi jääneen suunnittelijan Niittylä IV ja V ov erilaisia yksityiskohdiltaan ja rakennustekniikaltaan. Rakennuksissa oli alun perin pärekot, jotka 0-luvulla muutettiin tiilisiksi paloturvallisuussyistä. A. Ahlström lahjoitti vuonna Niittylät kaupungille, joka peruskorjasi rakennukset vuosina 0-. Niittylä I muutettiin ravintolaksi ja majoitustiloiksi. Niittylä ja I:sta kunnostettiin asuntoja. Tontilla -0 sijaitsevasta Niittylä IV:stä kunnostettiin työläismuseo 0 luvun asuun. Rakennuksessa toimi myös Esa Pakarisen museo ja teteri. Viime vuosina rakennus on ollut vuokralla erilaisilla järjestöillä. Niittylä V kunnostettiin ruotsalaista koulua varten. Ensimmäisen kerroksen tiloja yhdistettiin neljäksi luokkahuoneeksi ja toiseen kerrokseen tuli opettajien til. Lisäksi toisessa kerroksessa on kaksi asuntoa. Ruotsalaisen koulun toiminta siirtyi Päiviönsaarelle..00 alkaen. Niittylän pihapiirissä on talousrakennuksia, joissa on varastotiloja sekä yhteiset sauna ja pyykinpesutil. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

14 () Niittylän korttelin alkuperäiset asuinrakennukset on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr). Lepistö Lepistö rakennettiin 0-luvulla työväenasunnoksi. Rakennuksessa oli kaksi asuntoa, toinen ylä- ja toinen alakerrassa. Lepistöjä rakennettiin alunpitäen kaksi ja niillä oli yhteinen piharakennus. Molemm Lepistöt sijaitsiv samalla tontilla, jolle leimaaantavia ov olleet kauniit, viihtyisyyttä luov männyt. Lepistön ja Niittylöiden välissä, kaavamuutosalueen ulkopuolella, on vuokrakasarmi Korpela. Lepistö on merkitty ajantasa-asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi (sr) ja kaksi pihamäntyä on osoitettu maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeiksi puiksi (s-). Tekninen huolto Alueen rakennetut tontit on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Vesi- ja viemäriverkostot ov pääosin ku- ja lähivirkistysalueille. Korttelialueilla olev johtolinj on merkitty asemakaavaan. Alueella on aluelämpöjärjestelmä. Puhelin/telekaapelit ja sähkökaapelit ov sijoitettu maakaapelina yleensä kualueille. Korttelialueilla olev johtolinj on merkitty asemakaavaan. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

15 () Kortteleiden ja 0 kohdalle sijoittuu kalliotunneli, jonka kautta johdetaan vettä teollisuuden käyttöön. Syvällä maaperässä sijaitseva kalliotunneli ei vaikuta kaavaalueen rakentamiseen. K u v a : Kaava-alueella olev verkostot: Jätevesiviemäri (punainen), vesijohto (sininen), sadevesiviemäri (musta), kaukolämpö (vihreä), telekaapelit (oranssi) ja sähkö (violetti). Sosiaalinen ympäristö Kommilassa on aiivinen asukasyhdistys Kommin Kummit ry, jonka asukastupa toimii kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä, vanhalla tehtaan koululla... Ympäristön häiriötekijät Tuotantolaitoksen vaaralliset kemikaalit: Varkauden Stora Enso Oyj Fine Paper kuuluu vaarallisia kemikaaleja käsitteleviin laitoksiin Ympäristöministeriön ohjekirjeessä, Kemikaaleja käsittelevät ja varastoiv tuotantolaitokset. Laitoksen suoja-vyöhyke on ohjekirjeessä osoitettu, km etäisyydelle tehdasalueesta. Ohjekirje perustuu Seveso direiivin mukaiseen maankäytön suunnittelua ja tuotanto-laitosten turvallisuutta koskevaan osuuteen. Päästöt: Stora Enso Oyj:n Varkauden tehta sijaitsev kaava-alueen läheisyydessä. Tehtaan ympäristölupahakemukseen on tehty selvityksiä ilmapäästöjen kehityksestä Varkaudessa 0-00 ja sen vaikutuksesta ilman lauun. Tehtaan päästöt ov Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

16 () pienentyneet 0-luvun alusta selvästi. Hajurikkiyhdisteiden päästöt ja hiukkaspäästöt ov vähentyneet, mutta typenoksidipäästöt ov lisääntyneet. Kaikki päästöt jäävät selvästi voimassa olevien ohje- ja raja-arvojen alle. Päästöjen vaikutukset paikalliseen ilmanlauun sekä ihmisten terveyteen ja kasvillisuuteen jäävät vähäiseksi. Meluselvitykset: Alueelle on laadittu kaksi meluselvitystä Varkauden kaupungin meluselvitys 00 ja yhteenvetoraportti vuosien - 00 meluselvityksistä. Meluselvityksessä talvella 00 on selvitetty yleisen tien ja teollisuuden aiheuttam melut. Selvityksen perusteella Ahlströminkadun viereisillä tonttien kadun-puoleisilla osilla sekä Taipaleentien läheisyydessä melutaso ylittää päivällä db:ä ja yöllä 0 db. Valtioneuvosto on antanut päätöksen (/) ympäristömelun ohjearvoista. Ohjearvojen mukaan melun painotettu keskiäänitaso saa asumiseen käytettävillä ja taajamien virkistysalueilla olla päivällä (klo - ) enintään db ja yöllä (klo - ) 0 db. Asuintiloissa saa sisämelun taso olla enintään db päivällä ja 0 db yöllä. Opetus- ja kokoontumistiloissa saa sisämelun taso olla enintään db päivällä. Liike- ja toimistohuoneissa saa sisämelun taso olla enintään db päivällä. Opetus-, kokoontumis-, liike- ja toimistohuoneissa yömelutasoa ei ole määritelty. Varkauden kaupungin alueelle on tehty meluselvitys vuonna 00. Tieliikenteen osalta meluselvitys on tehty kolmiulotteisen maastomallin huomioivalla laskentaohjelmalla (SoundPLAN.). Laskenta on tehty tasaväliseen laskentapisteruudukkoon, jossa ruudun koko on ollut 0 metriä. Laskentapisteen korkeus maasta on ollut metriä. Melutilanteen analyysi on tehty vuoden 00 mukaisena, eikä selvityksessä ole huomioitu liikenne-ennusteita. Selvityksessä ei ole esitetty melutasojen 0 db:n ja db:n alueita. Kaava-alueen merkittävin melun aiheuttaja on Stora Enso Oyj:n teollisuus, jonka aiheuttama melu arvioitiin vuoden 00 selvityksessä aikaisemmin tehdyn selvityksen perusteella (Ympäristömelukartoitus ja Tarkennettu selvitys 00). Selvityksiin on tehty mittauksia tehdasalueen ympäristössä huhti-kesäkuussa. Voimakkaimm melunlähteet oliv puunkäsittely sekä tehdasalueen itäpuolella toimiv yksiköt: paperitehdas, selluloosehdas ja voimalaitos. Mittauspisteitä oli. Mittauslaitteisto koostui kahdesta Mip P-tarkkuusäänitasomittarista, joka oli liitetty daloggeriin. Lisäksi selvityksessä huomioitiin Stora Enson liikennemelu laskentamallia käyttäen. Tarkistusmittauksia heinäkuussa 00 hetkellisvaihtelu- ja terssikaistamittaukset tehtiin Bruel &Kjaer 0C tarkkuusäänitasomittarilla. Tarkistusmittausten perusteella arvioitiin meluvaikutusta sahan lajittelualueen siirtymisestä Muuraissaareen. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

17 () Kuva: melutasot meluselvityksen 00 mukaisesti. Orgaanisten tinayhdisteiden (TBT) pitoisuudet: Pohjois-Savon ympäristökeskus on kartoittanut orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksia Varkauden Huruslahdessa ja sen alapuolisessa vesistössä kesällä 00 ja tuloksia on sau marraskuussa 00. Kartoitus on tehty vesi-, sedimentti- ja kalanäytteistä. Komminselän alue kuuluu tutkimusten suhteen ns. yläpuoliseen vesistöön eikä siellä yhdisteiden pitoisuudet kohoa korkealle. Kaavamuutosalueen läheisin mittauspiste sijoittuu Viltinrannan kotisaman ja Kosulanniemen väliselle alueelle noin 00 metriä rantaviivasta: TBT-pitoisuus µg/kg dw... Maanomistus A. Ahlström Osakeyhtiö omistaa tontin 0- ja Kosulanniemen suojaviher-, lähivirkistysja vesialueet. Kortteleiden ja tontit sekä tontit 0-, 0- ja - ov yksityisten omistuksessa. Varkauden kaupunki omistaa tontit -, -0, -, -, - ja - sekä Niittylänpuiston puisto- ja leikkikenttäalueet sekä kevyen liikenteen väylät ja kualueet. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

18 () Maanomistus A. Ahlström Osakeyhtiö (vihreä), Varkauden kaupunki (valkoinen), varkauden ev.lut.seurakunta (sininen), Stora Enso Oyj (oranssi) ja muu yksityinen (ruskea)... Suunnittelutilanne Seutukaava/maakuntakaava Alue on Ympäristöministeriön.. vahvistamassa Varkauden seudun seutukaavassa merkitty taajamoimintojen (A) alueeksi. Alueella on seutukaavassa merkintä sr : kulttuurihistoriallisesti arvokka alueet (. Kommila-Kosulanniemi). Pohjois-Savon liitto on aloittanut Pohjois-Savon maakuntakaavan 00 valmistelun. Maakuntakaavaluonnos on nähtävillä keväällä 00. Maakuntakaava vahvistunee vuonna 00. Luonnoksessa kaavamuutosalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuurihistoriallista ympäristöä ja taajamoimintojen aluetta sekä alue sijaitsee Seveso direiivin mukaisella konsultointivyöhykkeellä. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

19 () Yleiskaava Alue on Varkauden kaupungin valtuuston.. hyväksymässä Yleiskaava 000:ssa pientalovaltaista asuntoaluetta, jolla on ympäristö säilytettävä (AP/s), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), virkistys- ja urheilupalvelujen aluetta (VU) sekä teollisuus ja varastoaluetta (T). Kaava-alue rajautuu vesialueeseen, jolla sallitaan pysyvä puun varastointi (tv). Voimassa oleva asemakaava Alueella voimassa olev asemakaav on hyväksytty..0,..0,..,.. ja Asuinkortteleita on noin, ha, asuin-., liike- ja toimistorakennusten kortteleita 0, ha; liike- ja toimistorakennuskortteleita 0, ha; yleisten rakennusten korttelialueita 0, ha; autopaikkojen korttelialuetta 0,0 ha, suojaviheraluetta, ha; virkistysalueita, ha; vesialueita, ha ja kua 0, ha. Kosulanniemen aikaisemm asemakaav Kosulanniemi on vuoden maankäytön suunnitelmassa osoitettu asuinrakentamiseen. Kaikki ranta-alueet oliv puistoa. Vuoden asemakaavassa Kosulanniemeen oli osoitettu kaksikerroksisten asuinrakennusten korttelit. Ranta-alueet oliv puistoa. Vuonna valmistuneessa asemakaavassa koko Kosulanniemi Kosulankadusta etelään päin oli osoitettu teollisuusalueeksi. Nykyinen kortteli oli venevalkama-aluetta. Kosulanniemi on vuoden asemakaavassa teollisuusaluetta. Nykyisen kaavan mukaiset korttelit -0 oliv osoitettu istutettavaksi alueeksi. Kortteli oli erillispientalojen korttelia ja rantavyöhyke oli puistoa. Vuoden 0 asemakaavassa Kosulanniemessä oleville asuinrakennuksille on osoitettu tontit. Ranta-alueet oliv puistoa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on..000 hyväksynyt Varkauden rakennusjärjestyksen, joka on tullut voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alueen tontit on merkitty kiinteistörekisteriin. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

20 0 () Pohjakartta Pohjakartan on lainut Varkauden kaupungin maankäytön palvelualueen maa ja mittaus. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskiellossa olevia kiinteistöjä. Suojelupäätökset Muutosalueella on voimassa olevia suojelupäätöksiä. Kosulanniemi, Aspelinin virkamiestalot ja Voikukka ja Jalovalko kuuluv kaupunginhallituksen päätöksen.. mukaan luokkaan (ympäristön säilyttäminen/suojeltava alue), Niittylät luokkaan (ehdoton purkukielto, säilyttävä suojelu) ja Lepistö luokkaan (lautakunnan purkuharkinta, säilyttävä suojelu). Lähiympäristön kaavilanne ja suunnitelm Lähiympäristö on asemakaavoitettua aluetta. Kaava-alue rajautuu Kosulanniemessä teollisuus- ja varastoalueeseen (T). Kosulankadun, Sölvenkadun, Kissakoskenkadun ja Borginkadun ympäristöt ov pääosin asuinkortteleita. Borginkadun koillispuolella on varavedenottamo (ET) ja Viltinrannan kotisama (LV). Asemakaavoitettu alue loppuu kaava-alueen koillispuolella olevaan vesialueeseen. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemm selvitykset Kaava-alueella ei ole merkitty pilaantuneiden maa-alueiden kohteita (Pilaantuneiden maa-alueiden riskikohteiden kartoitus, Varkauden kaupunki, julkaisu /00). Maaperän pilaantuneisuus selvitys Kaava-alueella on ollut vanha urheilukenttä, jonka täytöissä on voitu käyttää tehtaalta peräisin olevia kuona-aineita. Epäilyn perusteella A. Ahlström Osakeyhtiö on teettänyt maaperäselvityksen kaava-alueen osalle.0.00 ja sen täydennyksen..00. Alueelle on ajettu 0-luvulla pasutuskuonaa ja rikkikiisulietettä. Alueelle tehtiin koekuoppia yhteensä kpl. Jokaisesta kuopasta otettiin - kokoomanäytettä. Neljässä koekuopassa havaittiin noin 0 cm paksuinen kerrostuma pasutuskuonaa. Selvityksien mukaan näytepisteissä ei havaittu valtioneuvoston asetuksen /00 kynnysarvojen ylittäviä pitoisuuksia metalleja. Kaivetuista koekuopista ei löytynyt jätteitä, eikä pasutuskuonaa sisältävässä välikerroksessa analyysien perusteella esiintynyt kohonneita pitoisuuksia metalleja tai öljyhiilivetyjä. Tutkimustulosten perusteella alueella ei esiinny maaperän pilaantuneisuutta. Analysoidut haitta-ainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia.. Asemakaavan suunnitteluvaiheet.. Asemakaavan tarve Kaavamuutoksen aloite on tullut Ahlström Capital Oy:ltä..00 toteutumtomien tonttien muuttamiseksi siten, että alueet rakentuv. Yksityisten maanomistajien aloite ja ehdotus on tullut..00 tonttien laajentamiseksi rantaan. Tekninen toimi, Maankäytön palvelualue / Kaavoitus Päivitetty..00 PL 0 (Ahlströminku ), 0 VARKAUS

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot