VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015)"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty ) Päivähoito ja kotihoidontuki ovat lastenhoidon vaihtoehtoisia muotoja. Huoltajat valitsevat näistä vaihtoehdoista perheelle sopivan. Samanaikaisesti lapsi ei siis voi olla kunnallisessa päivähoidossa ja saada kotihoidontukea. Kotihoidontukea saavan lapsen osalta huoltajan tulee tehdä Kelalle ilmoitus kunnallisen hoitopaikan vastaanottamisesta. Päivähoito järjestetään osapäivä- ja kokopäivähoitona. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa viisi tuntia. Varhaiskasvatus on kunnassamme sivistystoimen alaisuudessa. Toiminnasta vastaa päivähoidon johtaja. Vetelin kunnassa on yksi päiväkoti, neljä ryhmäperhepäiväkotia ja perhepäivähoitoa Varhaiskasvatuksen yleistavoite Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempia näiden kasvatustehtävässä ja edistää lapsen tasapainoista kehitystä. Kasvatuksen päävastuu on lasten vanhemmilla. Laadukas hoitosuhde perustuu hyvään kasvatuskumppanuuteen; tiiviiseen yhteistyöhön vanhempien ja kasvatushenkilöstön kesken ja edellyttää kaikilta osapuolilta keskustelua kasvatuksen tavoitteista ja menetelmistä ja arkisten tilanteiden hoitamistavoista ja pulmista. Hakumenettely ja päätös Vetelin kunnassa on jatkuvan haun menettely. Hoitopaikkoja ei ilmoiteta vuosittain haettavaksi, vaan vapautuvia hoitopaikkoja täytetään vuoden kaikkina aikoina. Hoitohakemukseen huoltajat merkitsevät yksilöidyn esityksen hoidon tarpeesta, jonka perusteella päätös hoitopaikan myöntämisestä tehdään. Päivähoitopaikkahakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta, ellei kysymyksessä ole vanhemman äkillinen työnsaanti tai kouluttautuminen. Tällöin kunnan tulee järjestää hoitopaikka kahden viikon kuluessa hoitohakemuksen jättämisestä. Tuolloin huoltajien on varauduttava järjestämään itse kahden viikon hoitojakso. Huoltajien tulisi toimittaa hoitopaikkahakemus jo työhön hakeutumisvaiheessa, jotta hoitopaikkojen järjestelylle turvattaisiin riittävästi aikaa. Hakemuslomakkeita saa Vetelin kunnan kotisivuilta, päiväkodilta, ryhmäperhepäiväkodeista sekä sivistystoimistosta. Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen Hoitosuhteen alussa lapsen hoidon tarve kartoitetaan ja käydään läpi päivähoitoon liittyvät yleiset asiat. Hoitosopimuksessa sovitaan kunnallisen hoidon sisältö. Lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen VASU sekä perhepäivähoidossa että päiväkodilla. Vasussa käydään läpi lapsen henkilökohtaisia kasvuun liittyviä asioita sekä sovitaan tavoitteista, joita hoitosuhteen aikana varhaiskasvatushenkilöstö ja perhe

2 yhdessä tavoittelevat. Hoitosuhteen päättämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus esim. sähköpostitse. Varhaiskasvatuksen toiminta Varhaiskasvatushenkilökunta huolehtii, että lapset saavat ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavan hoidon ja huolenpidon. Toimintaa suunniteltaessa vanhempien toiveita pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman paljon. Lapsille järjestetään monipuolista ja kehittävää toimintaa kaikissa päivähoitomuodoissa. Vetelin kunnan varhaiskasvatuksessa lasten luontainen liikkuminen ja luontoasiat ovat keskeisellä sijalla toiminnassa. Turvallisuusasioihin kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Koko varhaiskasvatukselle laaditaan vuosisuunnitelma, johon valitaan jokin teema, joka kulkee punaisena lankana toimintavuoden ajan. Erityishoidon tilanteissa pyritään vastaamaan lasten tarpeisiin mahdollisimman nopeasti. Kiertävän erityislastentarhanopettajan (KELTO) palveluista sekä perheet että varhaiskasvatuksen henkilökunta saavat arvokasta kasvatustukea. Erityislastentarhanopettajan palvelua ostamme Kaustisen kunnalta. Kelton toimipiste sijaitsee päiväkoti Kivitaskussa. Hoitoryhmissä päivän rytmi määräytyy lasten iän ja hoidon tarpeen mukaan. Sekä perhepäivähoidon eri muodoissa että päiväkodissa tietyt asiat toistuvat lapsen päivässä ja tuovat turvallisuuden tunnetta lapsen elämään. Henkilökunnalle järjestetään koulutusta kasvatuksen eri osa-alueilta. Lapsen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja huolen puheeksi ottaminen tukevat lapsen turvallista kasvua sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Mitä päivähoitoon sisältyy? Jokaisessa yksikössä tarjotaan lapselle kaikki perustarvikkeet. Huoltajien tehtävänä on toimittaa lapsen henkilökohtaiset varusteet, joita ovat asianmukainen ja riittävä vaatetus, sisätossut, tutit, tuttipullot, hoitorasvat, hiusharja tai kampa ym. Samoin mahdolliset erityisruokavalmisteet, joista huoltajille suoritetaan Kelan korvauksia tai erityisruoat, joita huoltajat muusta syystä haluavat lapselle tarjota. Allergioista huoltajien on vuosittain toimitettava keskuskeittiölle lääkärintodistus tai ravitsemusasiantuntijan lausunto. Keskuskeittiö toimittaa erityisruuat päiväkotiin ja ryhmiksiin omina toimituksinaan vain silloin kun siitä on asiantuntijalausunto. Milloin lapsi on perhepäivähoidossa, lausunto toimitetaan varhaiskasvatuksen esimiehelle tai perhepäivähoitajalle. Lausunto mahdollistaa erityiskorvauksen perhepäivähoitajille, mutta ennen kaikkea varmistaa, että lapsi saa sellaisen ravinnon, mikä on hänelle oikeaa ja sopivaa. Huoltajat huolehtivat lasten vaatteiden puhtaudesta. Sekaannuksien välttämiseksi lasten vaatteet on hyvä nimikoida. Varhaiskasvatushenkilöstö ei kuljeta lapsia päiväkerhoon, esiopetukseen, neuvolaan ja muihin vastaaviin palveluihin.

3 Sairas lapsi Sairasta lasta ei saa tuoda hoitokotiin ja hänen on oltava ulkoilukunnossa. Jotta lapsille voidaan tarjota turvallinen ja hyvä hoito, koko henkilöstön tulee olla työsuunnitelman mukaisesti kaikkien hoitoryhmän lasten käytettävissä. Huoltajien on siten syytä miettiä jo ennakkoon, miten hoito järjestetään silloin kun lapset sairastavat. Ennen hoitoon tuomista on syytä pitää lapsi kotihoidossa yhden kuumeettoman päivän ajan. Norovirusta sairastava lapsi tulee olla kotihoidossa vähintään 2 vuorokautta oireiden loppumisen jälkeen. Muissa sairauksissa voi kysyä neuvoa neuvolasta tai lääkärissä käynnin yhteydessä. Lasten tarttuvista sairauksista (rokot ym., täivaivat jne) on välittömästi ilmoitettava kasvatushenkilöstölle, jotta voidaan ehkäistä epidemioiden syntyminen varhaiskasvatuksen kentällä. Sairaan lapsen poissaolosta ja yllättävistä poissaoloista muutoinkin tulee ilmoittaa aamulla klo 9 mennessä. Lapselle annetaan ainoastaan lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on toimitettu kertaannoksina lapsen nimellä varustettuna. Näin turvaamme lääkityksen oikeellisuuden lapsille. Luontaistuotteiden antamisesta ei varhaiskasvatuksessa huolehdita. Päivähoidon lääkesuunnitelmaa toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuukysymykset Henkilöstön vastuu lapsesta alkaa, kun huoltaja luovuttaa lapsen hoitopaikkaan. Lapset ovat vakuutettuja, joten hoidossa olon aikana sattuvat henkilövahingot kuuluvat kunnan vastattavaksi. Vastuu lapsesta päättyy, kun huoltaja tai hänen valtuuttamansa henkilö vastaanottaa lapsen hoitohenkilöstöltä. Vahinkotilanteesta on välittömästi tiedotettava vanhemmille sekä esimiehelle turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatushenkilöstön on tarvittaessa arvioitava lasta noutamaan tulleen henkilön kyky ottaa vastuu lapsen hoidosta ja turvallisuudesta. Lasta ei saa luovuttaa päihtyneelle tai muutoin huumaantuneelle henkilölle. Häntä ei myöskään saa luovuttaa silloin kun on syytä epäillä hakijan kykyä vastata lapsen turvallisuudesta. Varhaiskasvatushenkilöstön kanssa on sovittu myös siitä, ettei lasta luovuteta alaikäisille sisaruksille. Lasten kuljetuksesta omalla autolla päivähoidon aikana sovitaan hoitosuunnitelman tekemisen yhteydessä. Vastuu ei siinäkään tapauksessa siirry huoltajalle ainoastaan lupa kuljettamiseen. Retket ja kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti jalkaisin ja pidemmät matkat yleisillä kulkuneuvoilla (linja-auto, taksi). Kasvatuskumppanuus Jotta lapsen päivähoito voisi onnistua mahdollisimman hyvin, on tärkeätä että päivähoidon ja kodin välillä vallitsee hyvä yhteistyö ja luottamus. On tärkeätä puolin ja toisin kuunnella eri osapuolten näkemyksiä lapsen arjesta. Päivittäiset muutaman sanan palautteet antavat viitteitä missä mennään. Yhteistyöllä lapsille voidaan luoda hyvä ja turvallinen lähtökohta seuraavaan elämänvaiheeseen siirtymiseksi.

4 YHTEYSTIEDOT: PÄIVÄHOIDON JOHTAJA tavattavissa kunnanvirastossa Kivihyypäntie 1, Veteli PÄIVÄKODIT PÄIVÄKOTI KIVITASKU Lehtisaarentie Veteli Kiertävä erityislastentarhanopettaja Peukaloiset hoitopaikkaa 1-2-vuotiaat Satakielet 20 hoitopaikkaa 3-4 vuotiaat Tintit hoitopaikkaa 5-6-vuotiaat Pääskyt hoitopaikkaa vuorohoito RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT: 10 hoitopaikkaa 0-6-vuotiaat; 8 kokopäiväpaikkaa + 2 esioppilaan osapäiväpaikkaa 1. LEMMENRANTA Palokankaantie Räyrinki puh PAPUPATA Patanantie Patana puh PIKKUTIKKA Emäntäkouluntie 30 B, C-rappu Tunkkari puh VAAPUKKA Kirkkotanhua Veteli puh

5 PERHEPÄIVÄHOITO PERHEPÄIVÄHOITAJAT eri talouskylillä (lukumäärä vaihtelee tarpeen mukaan) hoitopaikat: enintään 5 paikkaa/ hoitaja (4 kokopäiväpaikkaa + 1 esiopetusikäisen osapäiväpaikka) PÄIVÄHOITOMAKSUT Päivähoitomaksujen määrittäminen ja tuloselvitys Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen tulo (maksunmääräämistä edeltäneiden 12 kk:n tulo). Hakijan tulee toimittaa myös viimeksi vahvistettu veropäätös. Tuloina otetaan huomioon: o ansio-, kiinteistö-, vuokra-, eläke-, maatalous- ja metsätulot o ammatinharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo o elatusapu, elatustuki o työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha o tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, äitiys- ja sairauspäiväraha o työllisyyskoulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki, jona maksetaan työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen o luontaisedut Toimitettavat liitteet: o palkkatodistus/palkkanauha o viimeksi vahvistettu veropäätös o päivärahan päätös- tai maksuilmoitus o todistus opiskelusta tai kurssilla olosta sekä päätös opintotuesta tai rahasta o tosite elatusavusta/-tuesta tai toiselle perheelle maksettavasta elatusavusta o tosite äitiys-, vanhempain- tai sairauspäivärahasta o tosite lapsen tai huoltajan eläkkeestä o tositteet muista tuloista (mm. vuokra-, osinko-, maa- ja metsätaloustulot) Yrittäjän liitteet o viimeisimmät tilinpäätöstiedot o muuttuneista tiedoista viimeinen muodostunut tuloslaskelma ja tase o aloittelevan yrittäjän osalta arvio tuloista o yrittäjälomake (tilitoimisto täyttää) Tulotiedot toimitetaan saman kuun aikana kun lapsi aloittaa päivähoidon. Mikäli tulotietoja ja liitteitä ei toimiteta ajoissa, peritään korkein hoitomaksu. Perhe voi myös ilmoittaa päivähoitopaikkahakemuksessa korkeimman hoitomaksun hyväksymisestä, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Mikäli perheen tulot tai perhekoko muuttuvat, voidaan päivähoitomaksuun hakea muutosta. Mukaan on liitettävä selvitys muuttuneista tuloista.

6 Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat päivähoitomaksut alkaen: (Vetelin kunnan sivistyslautakunnan päätös ) Päivähoidosta perittävät enimmäismaksut alkaen Hoitoaika Nuorin Seuraava Seuraavat 20 % nuorimman maksusta Kokopäivä 283,00 255,00 56,60 Kokopäivä, maks.15 pv/kk 212,25 191,25 38,25 Kokopäivä, maks.10 pv/kk 141,50 127,50 28,30 Osapäivä 169,80 153,00 33,96 Osapäivä, maks.15pv/kk 127,35 114,75 25,47 Osapäivä, maks.10 pv/kk 84,90 76,50 (16,98) Pienin perittävä maksu on 26 Päivähoitomaksujen tulorajat: Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkein maksu määräytyy, 2 henkilöä ,5 % henkilöä ,4 % henkilöä ,9 % henkilöä ,9 % henkilöä ,9 % 5840 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Hoitomaksun laskeminen (suuntaa-antava): (Perheen bruttotulot tuloraja) x maksuprosentti = hoitomaksu esim. 4 henkinen perhe: (4000 eur-1983 eur) x 7,9 % = 159,34 eur / lapsi

7 Hoitomaksun määräytyminen hoidon tarpeen mukaan Hoidon määrä sovitaan hoitosuhteen alkaessa. Maksu määräytyy sovittujen hoitopäivien mukaan seuraavasti: Hoidon tarve maksu 10 pv tai vähemmän 10 pv pv 15 pv 16 pv tai enemmän 20 pv Hoitopäivien ylittäminen johtaa maksun korottamiseen seuraavaan maksuluokkaan ylityskuukaudesta alkaen. Maksuun vaikuttavista hoitopäivien määristä voidaan sopia uudelleen, jos muutos on vähintään 3 kk mittainen. Vuorohoito Vuorohoidolla tarkoitetaan ilta-, viikonloppu- ja/tai yöhoitoa. Työvuorolistat/ selvitys lapsen hoitoajoista on toimitettava kirjallisena hoitopaikkaan mielellään 4 viikoksi eteenpäin, mutta viimeistään päättyvän vuorolistan edeltävän viikon torstaina klo 12 mennessä. Vuorohoitoa tarvitsevilta lapsilta peritään kokopäivähoitomaksu. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon koskee ainoastaan normaalia päivähoitoa ei vuorohoitoa. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että lapsi saa vuorohoitoa ilta-, viikonloppu-, tai yötunteina vain jos molemmat huoltajat ovat työvuorolistan mukaisessa työssä po. aikoina. Tilapäisen hoidon maksut alkaen (siv.ltk 06/2012) Tilapäiseksi hoidoksi katsotaan satunnainen tarve enintään 5 pv/kalenterikuukausi. Lapselle ei varata tuolloin kunnallista hoitopaikkaa, vaan perheet voivat hakea lapsille yksittäisiä hoitopäiviä omien asioiden hoitamista tms. varten. Kotihoidontukea perhe ei menetä irtohoitopäivien käytössä. Mikäli hoidon tarve on kuitenkin jatkuvaa, perhe hakee lapselle hoitopaikan ja hoito määräytyy kuukausimaksuna. Tilapäisestä hoidosta perittävä maksu on 15 / pv / lapsi Tilapäisen hoidon myöntämisestä päättää päivähoidon johtaja päiväkodin lapsi- ja henkilöstötilanteen perusteella. Lasten päivähoitomaksut poissaoloajalta ja loma-ajalta Pääsääntöisesti päivähoitomaksu peritään myös tilapäisten poissaolojen ajalta. Poikkeus: Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairautensa takia yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairautensa takia koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan

8 Jos lapsi on poissa päivähoidosta osan kalenterikuukaudesta loman tai muun syyn takia, hoitomaksuna peritään normaali kuukausimaksu Jos lapsi on poissa hoidosta muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Päivähoitomaksu voidaan periä enintään 11 kuukaudelta vuoden aikana, edellyttäen että lapsi on ollut poissa hoidosta kuukauden ajan ja että hoito on alkanut toimintakauden alusta (elokuu). Vetelin kunnassa maksuttomaksi kuukaudeksi on määritelty heinäkuu, vaikka lapsen loma jakautuisikin eri kuukausille. Esim. Lapsi on lomalla kesäkuussa 2 viikkoa, heinäkuussa 1 viikko sekä elokuussa 1 viikko. Maksu peritään normaalisti kesä- ja elokuulta. Heinäkuu on maksuton kuukausi. Jos hoitosuhde on alkanut esim. syyskuussa, seuraavana kesänä peritään maksu vain niiltä heinäkuun päiviltä, jolloin lapselle on varattu hoitopaikka. Lisätietoa kotisivullamme Tutustu varhaiskasvatussuunnitelmaamme/ päiväkoti ja perhepäivähoito

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta 31.3.2015 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta 03 488 8731 tai 050 325 1317 Päivähoidon

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS INFO

VARHAISKASVATUS INFO VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH. 06 888 6233 040-843 5673 susanna.sakko@kaustinen.fi Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS Tervetuloa PÄIVÄHOITOON 2011 2012 VARHAISKASVATUS Olemme koonneet tähän vihkoseen päivähoidon aloittamiseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita, joihin toivomme teidän perehtyvän. Mikäli kysyttävää jää, otattehan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosisuunnitelma Piirustuskilpailun voittaja Eero 0A 2015-2016 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 2015-2016 Inkoon kunta tarjoaa aamu-ja iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot