Paikka ja pvm Muhos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka ja pvm Muhos 21.01.2008"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA No Sivu Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 / KOKOUSAIKA Maanantaina 14. päivänä tammikuuta 2008 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Teknisen osaston kokoushuone Jäsenet: Kukkohovi Juha H., pj Apaja Martti, vpj. Leinonen Tuula Väyrynen Tarja Saarenpää Kaarlo. Tajakka Päivi Mattila Pirkko, poistui klo jälkeen Harju Olavi Paasimaa Veli Varajäsenet: Uotinen Erkki Väisänen Aila Parviainen Alpo Keränen Maria Kesti Kirsi Riekki Hannu Kamula Reijo Launonen Seija Kesti Mauri MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Syvävirta Jukka Tihinen Toivo Häkkinen Harri Huusko Kalle Grip Liisa kunnanjohtaja khall:n pj. khall:n edustaja tekninen johtaja/esittelijä pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-7. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Harju ja Tuula Leinonen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Juha H. Kukkohovi Liisa Grip Tarkastusaika Muhos Allekirjoitukset Olavi Harju Tuula Leinonen Paikka ja pvm Muhos Virka-asema Allekirjoitus Toimistonhoitaja Liisa Grip

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Teknisen osaston kokoushuone Asia no Asia Korivaaran koulun peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset ja alustava kustannusarvio Reijo Hukkasen vaatimus Rovan yksityistien yksikköjaon tarkistamisesta Sähkön hankinta v Teknisten palvelujen tehtävien ja henkilöresurssien tarkistaminen Lausunto Ponkilan urheilualuetta koskevasta valtuustoaloitteesta Asuinhuoneistojen vuokrien korotus alkaen Tiedoksi annettavat asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA merk. JUHA H. KUKKOHOVI Juha H. Kukkohovi JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 Tekninen lautakunta KORIVAARAN KOULUN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN PÄÄPIIRUSTUKSET JA ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Tekn.ltk 1 Valmistelija: Tekninen johtaja Kalle Huusko ( puh ) Korivaaran alakoulun peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu jatkuu ja hanketta koskevat suunnitelmat ja kustannusarvio tarkentuvat. Suunnitteluaikataulua on jouduttu jatkamaan hankkeen alustavan kustannusarvion ylittäessä merkittävästi hankkeeseen varatut määrärahat. Kustannussyistä laajennusosan laajuutta on jouduttu supistamaan hankesuunnitelmaan verrattuna. Tarkistettujen suunnitelmien mukaan laajennuksen hyötypinta-alaa on supistettu noin 55 h-m 2 ja peruskorjaus on rajattu käsittämään rakennuksen välttämättömät korjaukset sekä koulun toimivuuden kannalta oleelliset toimenpiteet. Koulun laajennuksen bruttopinta-ala on tarkistuksen jälkeen 463 m 2 ja hyötypinta-ala 348 hym 2. Rakennushankkeen muutokset on tarkistutettu myös lääninhallituksessa ja muutoksille on saatu lääninhallituksen tarkastajan hyväksyntä. Hankkeen valtion osuus lasketaan laajennukselle hyötypinta-alan mukaan käyttäen tilastollisia neliöhintoja ja opetusministeriön hyväksymän kustannustason rakennukselle on noin 2080 /hym 2 ja kalustolle noin 135 /hym 2. Laajennuksen valtionapuun oikeuttavat kustannukset ovat edellä mainituilla perusteilla laskettua noin Laajennuksen kustannukset nykyisen rakennuskustannustason mukaan laskettuna ilman kalustamista ovat noin Peruskorjauksessa avustettavien kustannusten määrä voi nousta 75 %:iin uudisrakentamisen yksikkökustannuksista, joten peruskorjauskustannuksiin avustus tulee täysimääräisenä. Hankkeen kustannusarvio pyritään saamaan : n tasolle, mikä vastaa rakennuskustannusindeksin muutoksella tarkistettua hankkeen aikaisempaa : n kustannustasoa. Kustannusarvion loppusumma riippuu merkittävästi peruskorjattavan osan talotekniikan uusimisen määrästä ja tavoiteltavasta teknisestä tasosta. Oleellisia kustannustasoon vaikuttavia tekijöitä ovat ilmastoinnin ja valaistuksen uusiminen saneerattavalle osalle peruskorjauksen yhteydessä sekä pihajärjestelyjen laajuus. Esimerkiksi vuoden 1987 aikana rakennetun osan ilmastointi ja valaistus eivät nykyisellään vastaa aivan täysin opetustiloille asetettuja nykyvaatimuksia, mutta ovat vielä teknisesti käyttökunnossa. Suunnittelun jatkoa varten on määritettävä peruskorjauksen taso ja se, sallitaanko kustannusarvion yleistä hinnankehitystä suurempaa nousua hankkeen alkuperäiseen hinta-arvioon verrattuna. Valtionosuus mahdollistaa alustavan kustannusarvion ylittymisen peruskorjauksen osalla, koska uudisrakennuksen osuus

4 Tekninen lautakunta valtionosuuslaskelmissa jää kustannusarvion hintatasoa alemmalle tasolle. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Lautakunta ohjeistaa hankkeen jatkosuunnittelun ja päättää peruskorjattavan osan talotekniikan tavoiteltavan teknisen tason sekä asettaa hankkeelle hyväksyttävän kustannuskaton. Ohjeistuksen pohjalta laaditut Korivaaran koulun laajennusta ja peruskorjausta koskevat suunnitelmat ja kustannusarvio tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi helmikuun aikana. Hankkeen lopullinen rakentamispäätös tehdään urakkalaskennan perusteella laaditun kustannusarvion pohjalta. PÄÄTÖS: Lautakunta määritteli peruskorjauksessa toteutettavan talotekniikan teknisen tason ja hankkeen kustannusten ylärajan sekä hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen.

5 Tekninen lautakunta REIJO HUKKASEN VAATIMUS ROVAN YKSITYISTIEN YKSIKKÖJAON TARKISTAMISESTA Tekn. ltk 2 Valmistelija: Tekninen johtaja Kalle Huusko ( puh ) Reijo Hukkanen on jättänyt Muhoksen tielautakunnalle vaatimuksen Rovan yksityistien yksikköjakoa koskevasta asiasta. Vaatimuksen mukaan Hukkanen pyytää lautakuntaa alentamaan hänen omistamalleen kiinteistölle (Tapiola 52:44) kohdistettuja tieyksikköjä kiinteistön vähäisen käytön perusteella. Tienkäyttöä arvioitaessa on kyseinen kiinteistö määritetty kesäasunnoksi, jolla on normaali käyttö. Täten laskettuna yksikköjä kiinteistölle on määrätty 660 tieyksikköä. Reijo Hukkasen ilmoituksen mukaan kiinteistöllä käydään 4-5 kertaa vuodessa ja hänen mielestään oikea tieyksikkömäärä on 36, mikä vastaa 8 käyntikertaa/vuosi. Rovan yksityistien hoitokunnan lausunnon mukaan kiinteistön käyttöaste voidaan laskelmissa muuttaa vähäiseksi, mutta kiinteistön käyttömuoto tulisi säilyttää kesäasuntona. Näin laskettuna kiinteistölle Tapiola 52:44 määräytyvä tieyksikkömäärä on 330 tieyksikköä. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Lautakunta päättää Rovan yksityistien hoitokunnan lausuntoon perustuen, että Rovan yksityistien vaikutuspiirissä olevalle Tapiola 52:44 kiinteistölle määrätään tieyksiköt kesäasunnon ja vähäisen käyttöasteen mukaan. Tällöin kiinteistölle tulee 330 tieyksikköä. KÄSITTELY: Päivi Tajakka ja Martti Apaja ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tajakka ja Apaja palasivat kokoukseen pykälän käsittelyn jälkeen klo

6 Tekninen lautakunta SÄHKÖN HANKINTA V Tekn.ltk 3 Valmistelija: Tekninen johtaja Kalle Huusko ( puh ) Muhoksen kunnan sähkönhankinnasta vuodelle 2008 on pyydetty tarjoukset päivätyllä kirjeellä. Tarjoukseen on pyydetty sisällyttämään myös vuoden 2009 hankintaa koskeva optio. Hankinnasta on ilmoitettu myös hankintalain edellyttämällä tavalla KTM:n ylläpitämässä HILMA -sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanavalla. Tarjousten jättöaika päättyi ja määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kymmeneltä toimittajalta. Tarjouksista on laadittu yhteenveto, joka jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Lautakunta päättää valita Muhoksen kunnan sähköntoimittajaksi Energiapolar Oy:n ja hyväksyy vuoden 2008 sähkön toimitusta koskevan Energiapolar Oy:n tarjouksen. Vuoden 2009 toimitusta koskevan option hyväksyminen ratkaistaan eri päätöksellä syksyn 2008 aikana. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen.

7 Tekninen lautakunta TEKNISTEN PALVELUJEN TEHTÄVIEN JA HENKILÖRESURSSIEN TARKISTAMINEN Tekn.ltk 4 Valmistelija: Tekninen johtaja Kalle Huusko ( puh ) Vuoden 2008 talousarviossa on varattu määräraha teknisten palvelujen henkilöresurssien lisäämiseen lähinnä lisääntyneiden maankäytön suunnittelun, rakennusvalvonnan ja hankesuunnitteluun liittyvien tehtävien hoidon järjestelyihin. Hyväksyessään vuoden 2008 talousarvion kunnanvaltuusto tarkensi teknisten palvelujen viran perustamista koskevan maininnan kohtaan lakkautettavat ja perustettavat virat seuraavasti: Tekniset palvelut - palkataan henkilö tai hankitaan ostopalveluina ensisijaisesti maankäyttöä ja kaavoitusta tukeviin tehtäviin. Teknisten palvelujen talousarviota koskevassa tekstissä asia on mainittu seuraavasti: Vuoden 2008 talousarvioon sisältyy uutena virkana arkkitehdin virka, virkanimike tarkentuu viran perustamisen yhteydessä. Viranhaltijan keskeisiä tehtäviä tulee olemaan kaavoituksen prosessin hoito, suunnittelu- ja poikkeuslupahakemusten valmistelu ja tilahankkeiden tarveselvittely ja esisuunnittelu. Valtuustolle on pidetyssä kokouksessa jätetty aloite, jossa esitetään mm. hallintosäännön tarkistamista siten, että maankäyttö-, kaavoitus- ja rakennuslupa-asioissa toimi- ja päätösvaltaa siirretään ammattilautakunnalle eli tekniselle lautakunnalle. (Martti Apaja ja 23 muuta valtuutettua) Muhoksen kunnan strategiaan sisältyy myös eräänä toimenpiteenä kaavoitusprosessin nopeuttaminen. Edellä mainitut asiat kytkeytyvät siinä määrin toisiinsa, että on perusteltua tarkastella virkajärjestelyjä ja hallintosäännön tarkistamista samanaikaisesti. Tämä edellyttää kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan yhteistyötä asian valmistelussa. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että hallintosäännön tarkistamista maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen sekä rakennuslupien osalla valmistellaan kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan sekä teknisten palvelujen keskeisten viranhaltijain yhteisessä työseminaarissa. Samassa työseminaarissa käsitellään myös teknisten palvelujen ja keskushallinnon työnjakoa maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen osalta sekä teknisten palvelujen henkilöresurssien riittävyys. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen.

8 Tekninen lautakunta LAUSUNTO PONKILAN URHEILUALUETTA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Tekn.ltk 5 Eero Suomela ja Rainer Väänänen ovat luovuttaneet Muhoksen kunnanvaltuustolle aloitteen koskien Ponkilan urheilualueen kuntoon saattamista. Aloitteessa on 619 allekirjoitusta. Asiasta on pyydetty mm. teknisen lautakunnan lausuntoa. Ponkilan urheilualuetta on kehitetty urheilukentän ympäriltä monella tavalla. Alueella on pesäpallostadion, tenniskentät, beach-volleyalue, nurmipintainen jalkapallokenttä, talvella jääkiekkokaukalo sekä iso luistelualue. Lisäksi Ponkilan alueeseen liittyvät luontevasti Kirkkosaaren liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Alueen keskellä sijaitsevan urheilukentän tila on erittäin huono. Kenttä on savipohjainen, joka ei vedä sadevettä juuri laisinkaan ja kenttä on valtaosan ajasta kesäisin käyttökelvottomassa kunnossa. Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöt ovat pohtineet kentän käyttäjien kanssa, olisiko mahdollista kunnostaa aluetta ns. kevyemmällä remontoinnilla, jolloin saataisiin kenttä käyttökuntoon. Alueelle tulisi käyttäjien mielestä rakentaa minimissään vedenpoistojärjestelmä salaojineen, kunnostaa kentän suorituspaikat ja keskialue kivituhkapintaisiksi ja samalla kunnostaa jäähallin luokse kunnolliset valaistut pysäköintialueet. Näillä toimenpiteillä alue saataisiin tehokkaaseen käyttöön koululiikuntaa, vapaa-ajankäyttöä, urheiluseuroja ja kaikkia kuntalaisia palvelevaksi kokonaisuudeksi. Pysäköintialueen sekavuus jäähallin luona aiheuttaa jo nyt jatkuvasti hankaluuksia ja vaaratilanteita, kun tapahtumia järjestetään. Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta esittää lausunnossaan aloitteesta seuraavaa: Tekninen toimi selvittää kevään 2008 aikana kustannukset, joita aiheutuisi Ponkilan urheilukentän parantamisesta sadevesiviemäröinnillä ja riittävillä maanvaihdoilla. Kentälle kunnostettaisiin kivituhkapintaiset suorituspaikat yleisurheilulle ja palloilulajeille. Lisäksi selvitettäisiin kustannukset asianmukaisen, turvallisen ja valaistun pysäköintialueen rakentamisesta jäähallin läheisyyteen. Alueella oleva vanha katsomorakennus tulisi purkaa pikaisesti tarpeettomana ja vaarallisena. Yllämainittujen kustannusten ollessa selvillä kunnostus suoritettaisiin kesällä 2008, mikäli kunnan taloudellinen tilanne antaa siihen mahdollisuuden. Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan tärkeimmäksi hankkeeksi priorisoima kestopäällysteinen urheilukenttä otettaisiin myöhemmin käsittelyyn, kun kunnan taloudellinen tilanne sen sallii.

9 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Pyydettynä lausuntona Eero Suomelan ja Rainer Väänäsen luovuttamasta, Ponkilan urheilualueen kuntoon saattamista koskevasta aloitteesta tekninen lautakunta toteaa seuraavaa: Urheilualueen nykyinen kunto ei vastaa yleisurheilupaikoille yleisesti asetettuja laatuvaatimuksia. Urheilukentän kuivatus ei toimi ja kentän pintamateriaalina oleva, vettä läpäisemätön savinen kivennäismaa liettyy pitempiaikaisten sateiden vaikutuksesta. Ongelmaa pahentaa alueen jäädyttäminen talvisaikaan luistelualueeksi, koska kentän alueella ei ole riittävästi routimattomia rakennekerroksia. Kentän rakenteet routaantuvat ja rakennekerrokset sekoittuvat edistäen pintakerroksen liettymistä kesäaikana. Tekniset palvelut voi laatia kentälle ns. keveämpää kunnostusta koskevan suunnitelman kustannusarvioineen kevääseen mennessä. Kevennetyn kunnostuksen laajuus ja tekniset ratkaisut tulee miettiä yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Teknisen lautakunnan mielestä Ponkilan urheilualueen tulevat investoinnit tulee ratkaista kuitenkin osana sitovaa investointiohjelmaa, jotta varmistetaan rahoituksen tasapuolisuus eri investointitarpeisiin. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen. Merikittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Mattila poistui kokouksesta 5 päätöksen jälkeen klo

10 Tekninen lautakunta ASUINHUONEISTOJEN VUOKRIEN KOROTUS ALKAEN Tekn.ltk 6 Muhoksen kunnan suoraan omistamien asuinhuoneistojen vuokria ja muita käyttökorvauksia on viimeksi korotettu alkaen. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka pisteluku korotuksessa oli 1626 (8/2006). Uusin käytettävissä oleva elinkustannusindeksin pisteluku on 11/2006, 1680, jolloin indeksimuutos on 1,033. Muut käyttökorvaukset: alkaen: vesimaksu 9,50 /hlö/kk, saunamaksu 5,10 /kk alkaen: autopaikkamaksu 5,- /kk. Asunnoissa, joissa on oma vesimittari lämpimälle käyttövedelle, laskutetaan veden kulutus mittarilukemien perusteella. Lämpimän käyttöveden hinta alkaen on 6,72 /m 3. Asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevissa huoneistoissa vuokralainen maksaa vesimaksun ja muut maksut suoraan laskuttavalle yhtiölle. Lautakunnan jäsenille jaetaan oheismateriaalina taulukot vuokrien korotuksesta. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy, että lukien korotetaan asuinhuoneistojen vuokria 3,3 %. Muut käyttökorvausmaksut säilyvät entisellään. Töllintien ja Virekodin palveluasuntojen vuokria ei koroteta, koska ko. vuokrat on tarkistettu syksyllä Perusteluna vuokrankorotukseen on yleinen kustannustason nousu. Korotusten jälkeen saatava vuokrien kokonaismäärä vastaa talousarvioon ennakoitua vuokrakertymää. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen.

11 Tekninen lautakunta TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Tekn. ltk 7 1. Teknisen johtajan päätöspöytäkirja v :t Asuntosihteerin päätöspöytäkirja v :t Maanmittausteknikon päätöspöytäkirja v :t Talonrakennusmestarin päätöspöytäkirja v :t Maanrakennusmestarin päätöspöytäkirja v :t Siivoustyönjohtajan - puutarhurin päätösptk v :t Asennusmestarin päätöspöytäkirja v :t Rakennustarkastajan päätöspöytäkirja v :t Korivaaran koulun peruskorjaus, suunnittelukokouspöytäkirjat nro , nro ja nro Kunnanvaltuusto: Eroanomus kunnallisista luottamustoimista / Hartikka Teija Päätöksessä teknisen lautakunnan jäseneksi valittu Tarja Väyrynen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maria Keränen. 11. Oulun hallinto-oikeuden päätös nro 07/0615/ Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen valitus: OSEKK:n purkamislupa/ Niemen asuinrakennus. Ympäristökeskus on peruuttanut valituksen , joten lausunnon antaminen esitetyistä vaatimuksista raukeaa. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeutta päätöspöytäkirjojen osalta ja merkitsee tiedoksi annettavat asiat tietoonsa saatetuiksi. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan esityksen.

12 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan tekniseltä lautakunnalta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Teknisen lautakunnan osoite on: Muhoksen kunta, tekninen lautakunta, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallintooikeudelta muista paitsi kaavoitukseen ja rakennustoimintaan liittyvistä päätöksistä, joissa valitusviranomaisena on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali

Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Teknisen johtajan virkavaali MUHOKSEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 445 446 447 448 449 450 451 452 453 KOKOUSKUTSU Torstaina 14.11.2002 valtuuston kokouksen jälkeen Muhoksen kunnanvirasto,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Asukasvalintasopimus. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 26.4.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 174 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Asioiden käsittelyjärjestyksen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222 Tekninen lautakunta AIKA Torstai 18.12.2014 klo 18:00-19:40 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 135 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 18.06.2013 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 86 INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 KOKOUSAIKA 15.10.2012 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Räsänen Jorma, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot